Sport Mensen en Muzen TOUR DE FRANCE '50 n De dichter Achterberg kreeg P. C. Hooftprijs Zierikzee behoudt zijn „Godskamertjes" Veuleukeuringen Elly kan naar de Huishoudschool PHILIPS te Roosendaal breidt uit jpasWaU DAGBLAD DE STEM VAN ZATERDAG 8 JULI 1950 Maar voor bewoning zijn ze niet geschikt Van de Bond van Z. B. Paardenfokkers Vogelkolonie in de Os- pelse Peel wordt steeds groter Een puzzle voor Veel ouders VOETBAL Brazilië sterk favoriet WIELRENNEN Alwéér Hans Dekkers! Ronde van Zuid- Beveland op 26 Aug. Toch pijn gedaan Nieuw gebouw en ruimer werkgelegenheid 22 MEI U. werd op het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Weten- ljer_ ^happen de staatsprijs voor letterkunde uitgereikt aan Gerrit Achter- K. van der Geest bekroond Gerard den Brabander 50 jaar ZWEMMEN ATHLETIEK LUCHTVAART Inter, ballonrace van uit Amsterdam BRIDGE (8) MOTORSPORT DE T. T. RACES LAWNTENN1S Paty wint enkelspel op Wimbledon Noren mogen niet dee nemen ROEIEN MARKTEN WATERSTANDEN Advertentiën Dagelijks in meer dan 50.000 gezinnen. J. A. van Lierop heeft de praktijk hervat BOERENLEENBANK te Nieuw-Namen A. Th. Verbist A. Th. Verbist Bi] inschrijving H. Jonkers tve grotendeels leegstaande gilden- huiisjes in Zierikzee, zijn plotse ling in het brandpunt van de belang stelling geplaatst- De gemeente Zie rikzee heeft reeds onderhandelingen gevoerd met die Diaconie der Neder lands Hervormde Gemeente over aan koop der G-odskamertjes. Terwijl in de laatste raadszitting B. en W. het oordeel der raadsleden vroeg in deze kwestie. Geheel verschillend werd hierop gereageerd. Dhr. Groenendijk (A.R.) wilde de oude gildenhuisjes als monument behouden zien en vve™ hierbij gesteund door dhr. Van Dunt (C.H.) die de „Godskamertjes wilde laten opknappen en ze ter oe- zdchtiging wilde laten Dhr. Brouwer (Middenstand) was vóór behoud, maar tegen te hoge k ten. Dhr Catshoek (P'v'd"H„ geheel ander geluid absoluut geen prys vond dat ze maar opgermmd moeston worden om pl^t" te maken voor nieuwe woningen, de oude gevelste nen kunnen dwi wel een plaatsje vinden in de nieuwe woningen. Ook was dhr. Catshoek tegen het voor- stel om vreemdelingen neen te TE Krabbendijke, Kloetinge en Hein- kenszand werden veulenkeuringen gehouden van de Bond van Zuid-Be- velandse Paardenfokkers lp eerstge noemde plaats was de aanvoer gering, in Kloetinge zeer goed en in Heir- kenszand matig. De uitslagen luiden: Krabbendijke Jonge hengstveulens: 2e pr. Lex van „Welgelegen" eigenaar J. Q. C. Lenshoek te Kloetinge. Oude hengstveulens: Leon van „Wel gelegen" zelfde eig. Jonge merrie-veulens: 3e pr. Ida, van A. J. Ruissen. Waarde; 4e pr, No- ra van de „Maire hoeve" eig. L. B. van Nieuwenhuize, Rilland. Oude merrie-veulens: Caterine van Franclen le pr. eig. A. J. Boone, Krui- ningen; 2e pr. Lucie van „Welgelegen" eig. J. Q C. Lenshoek; 3e pr. Laura, zelfde eig.; 4e pr. Cora van de „Maire hoeve" eig. L. B. van Nieuwenhuize, Rilland. Kloetinge: Jonge hengstveulens: le pr NicO 2 van Ella. eig. Q. v. d. Lin de. Kloetinge; 2e pr. Silvian van „Mon nikenhof" eig. D. A. Timmerman, Kat- tendijke; 3e pr. Dragon van Nico, eig. A. C. Noteboom, Kloetinge. Oude hengstveulens: 3e pr. Successeur van Biezelinge eig, P. Scheele de Putter, Biezelinge. Jonge merrie-veulens: le pr. Erna van Nico v. d. Heibloem, eig. W. J. de Jager, Wilhelminadorp; 2e pr, Sarina van „Monnikenhof", eig. D. A. Timmerman, Kattendijke; 3e pr. Julma van Goes, eig. Gebr. Rouw, te Goes; 4e pr. Ruda van Kapelle, eig. P. W. van Overbeeke, Kapelle. Oude merrie-veulens: le pr. Ella van Nico. eig. Q. v. d. Linde. Kloetinge; 2e pr Anne van „Den Berg", eig. J. C. de Vrieze, Kloetinge: 2e pr. B Julia van Goes, eig. Gebr. Rouw, Goes; 3e pr. A Ella van Kapelle, eig. P. W. van Over beeke, Kapelle; 4e pr. A All van Nico eig. J. Sinke, Wolf.dijk; 4e pr. B Ella van B. M. van Nieuwenhuize, Kloe tinge; 4e pr. C Ella, eig. A. v. Strien, Wolf.dijk; 4e pr. D Ella van Maalkoo- te. eig. P. Dekker, Wemeldinge. Heinkenszand: Jonge hengstveulens; le pr. Nico van Kwadendamme, eig. Wed. A. Rijk. aldaar; 2e pr. Lodewijk, eig. P. Oosthoek. Ellewoutsdijk; 3e pr. Nico van „Welhoek", eig. J. op 't Hof, 's-Heer Arendskerke. Oude hengstveu lens; 2e pr. Robert van Everinge, eig. J. Meulenberg, Ellewoutsdijk; 3e pr. Nico, eig. gebr. de Witte, Borssele. Jönge merrieveulens: le pr. Rika van Borseie, eig. P. Dekker, Borsele; 2e pr. Elza van Beeldhoeveweg, eig. P. van 't Westeinde, 's-Heerenhoek; 2e pr. B Bertha, eig. C. Boonman, Heinkens zand: 3e pr. A Bertha van Silvia, eig. J. Janse, 's-Heer Arendskerke; 3e pr. B Liza van P. Oosthoek. 's-Herenhoek; 4e pr. A Corrie, eig. J. de Roo, 's- Heer Abtskerke; 4e pr. Hilda, zelfde eig.; 4e pr. C Hilda uit de Stooflaan, eig. C. Verdonk v. d. Heijden, Nieuw- dorp. Oude merrieveulens: le pr Hil da. eig. P. Martense, 's-Heerenhoek; 2e pr. A Clora van „Tiengemeten", eig. P. van Nieuwenhuize, Oudeland; 2e pr. B Nora van O.V.Z.. eig. W, Mol Jz. Ovezande; 3e pr. Mona van Oudelan- de. eig. P. van Nieuwenhuize, Oude- lnde; 4e pr. Nelie van Robert, eig. W. de Kok, Arendskerke. Hengsten met 6 afstammelingen: le pr. Nico van Ella eig. D. Timmerman, Kattendijke; 2e pr. Nico vn Smakt. Hengstenvereni- ..Schelfhoutshoek" eig. gebr. Verdonk, Nieuwdorp. leiden Hij bleek zelfs met alleen te staan- twee van zijn partijgenoten lieten eenzelfde geluid horen. Het ge luid echter om opruiming werd over stemd door de andere raadsleden die terecht, een dergelijk stuk cultuur wilden bewaren. Dit bleek op een vraag van de voorzitter van de raad Jihr. mr. J. Schuurbeque Boeye toen 10 tegen 3 raadsleden! (De heren Catshoek, Lindiers en Hoek) prijs stelden op behoud van de vier eeuwen oude gildenhuisjes. Maar niet alleen in de raad werd en wordt deze kwestie besproken, o. m. ook o.p het congres van de Vere niging „Stad en Lande van Schou wenDuiveland'' was het een ogen blik het onderwerp van het gesprek. Volgens haar voorzitter dr. J. J. Wes tendorp Boerma werd er reeds aan dacht aan geschonken en hij vroeg de aanwezigen eens een bestemmings plan voor deze op de lijst van Mo numentenzorg staande huisjes te be denken. De meer dan vier eeuwen oude gilden-huisjes staan dromerig omidier langs het Hofferplein, onbewust van het rumoer waartoe zij aanleiding ge ven. Ze worden gewoonlijk „Godska mers" genoemd terwijl ze in de volks mond „De Schosjes" heetten. Gedu rende al de vier eeuwen is er nog geen enkele keer brand geweect in de zeer kleine ruimtes, waar alleen plaats is voor een ouderwetse slee- kachel, wat stevige stoelen en een tafe-l tegen het ra-am geschoven. De slaapgelegenheid! wordt opgelost door een bedstede en een smal laddertje geeft toegang tot een duister zol dertje. Oorspronkelijk behoorden ze toe aan verschillende gilden, gevel stenen geven nu nog aan welke gil den, in het midden ziet men een zeer fraai gebeiteld schip en een schaar, welke aaimdiuidlen d-at zij eigendom waren respectievelijk van het Vis sers- en Kleermakersgilde. Onderge bracht werden hier die ouden van dagen, die ongeschikt waren voor het werk en hier hun laatste jaren sle ten, uit de gildek-as een kleine onder steuning genietend. Ze liggen nu grotendeels verlaten, voor bewoning zijn ze practisoh niet meer geschikt, maar zoals ze daar liggen, de groene ha-lve bovendeur open en met er voor op de stenen stoep een wateTpuit, zou men verwachten dat er zo een oud vrouwtje naar voren komt strompe len. Er gaat hier een aparte sfeer van uit, welke zeer zeker d-oor het Poor terscomité ten volle kan worden be nut bij de a.s. Poortersdagen op 11 en 12 Augustus. PE heerst grote bedrijvigheid in de Ospelse Peel, het 4500 ha. grote natuurreservaat ondier de gemeente Nederweert. Duizenden kokmeeuwen, visdiefjes, sterns en andere vogels hebben er enige tijd geleden een broed plaats gekozen op üe boomstammen, die boven het wateroppervlak van de vennen uitsteken. Nu zwemmen hon derden kuikens reeds hun eerste „proeftocht" in h-e-t kielzog va-n hun ouders of ..op eigen kracht" Deze meeuwenkolonie, die zich in de bijzondere belangstelling van die meeuwenfamilie mag verheugen, trekt steeds meer de belangstelling, vooral van natuur- en vogelliefheb bers. In de rustige Peelvlakte kan men dan ook steeds mensen aantref fen, die gewapend met kijkers en fototoestellen de vogels observe ren. Het aantal meeuwen dat telken- jare n-aar deze broedplaatsen een van de weinige in het binnenland van ons land terugkeert wordt steeds groter. (Van onze onderwijsmedewerker). ttET TIJDSTIP, waarop kinderen de lagere school mogen verlaten, is de laatste tijd nogal eens gewijzigd. Zo zeer, dat ook onderwijsmensen de papieren wel eens moeten nazien, om diverse gevallen op te lossen. Geen wonder dus, dat de ouders vaak ge heel op de beslissing van de school moeten afgaan, of hun kinderen nog op school moeten blijven, ofwel hun leerplicht reeds beëindigd hebben. Door een ter zake niet ingelichte moeder werd mij om een uitspraak verzocht omtrent de leerplichtigheid van haar twaalfjarig dochtertje, dat ik voor het gemak Elly zal dopen. Elly kan niet zo best mee op school, maar Is nu toch zo ver, dat zij zes klassen van de lagere school heeft doorlopen. Jammer genoeg is naar eindrapport van deze zesde klas on voldoende. Ook heeft ze nog deelge nomen aan een soort eindexamentje lagere school (sommige plaatsen van ons land kennen dit instituut), maar de uitslag daarvan was ook al bene den de maat. Elly zelf heeft eerlijk gezegd een hekei aan het leren te hebben en moeder zou haar liefst maar gauw ak hulp thuis ontvangen. Ze vraagt mij nu: kan ik Elly al van school ha len? Omdat mogelijk meerdere ouders voor deze vraag staan, wil ik 't ant woord op deze plaats geven. LEERPLICHT NOG NIET AFGELOPEN. 'Jri'EEN, Elly kan nog niet haar huis gaan, want de leerplicht is acht jarig en Elly heeft nog maar zes jaar achter de rug. Waar kan zij die twee resterende jaren nu het beste door brengen? Het is uw bedoeling niet, om uw dochter naar lyceum, H.B.S. om M.M. S. te sturen en zij zou trouwens zeker voor het toelatingsexamen zakken. Ze kan wel het 7e en 8e leerjaar afmaken aan dezelfde school, waar ze nu is, maar U schrijft, dat Elly 't le ren beu is en liever aan de slag zou willen. Dan kan ze naar een v.g.l.o. school, als er zo een bij U in de buurt is, maar jammer genoeg zijn die scholen voor het practisch onderwijs aan meis jes soms nog onvoldoende ingericht. De beste oplossing zal voor Elly zijn, dat U haar van de lagere school haalt (dat mag, want ze heeft zes jaar volgemaakt) en naar de primaire op leiding van de huishoudschool stuurt. Daar zal ze in die 2 jaar ook nog wel wat moeten rekenen en lezen, maar ze leert er ook koken, wassen, strij ken, stoffen, zemen en naaien. En dat zal voor Elly een kolfje naar naar hand zijn en U krijgt over twee jaar een hulp thuis, die werkelijk iets weet te presteren. Voor deze primaire opleiding hoeft Elly geen toelatingsexamen te maken, dus dat zij voor dat zogenaamde eind examen is gezakt, geeft niets. Brengt u er haar maar gerust met haar slechte rapport naar toe, zij zal er wel kom zijn. En tien tegen een, dat uw meisje daar een onverwachte ambitie zal tonen. B. Voor wereldkampioenschap Brazilië is sterk favoriet voor het we reldkampioenschap voetbal 1950, waarvan de eindronde op Zondag a.s. aanvangt met wedstrijden in het gemeentelijk sta dion te Rio en te Sao Paulo in het Pa- caembu stadion resp. tussen Brazilië Zweden en SpanjeUrugay. Men ver wacht voor de wedstrijd te Rio ten min ste 100.000 toeschouwers, terwijl het zeer waarschijnlijk is, dat de ontmoeting Span jeUruguay zeker 75.000 voetbalenthou siasten zal trekken, waarmede het Pa- caembu-stadion geheel uitverkocht zal zijn. Naar verluidt, zal de FIFA aan iedere speler van de kampioensploeg een mas sief gouden medaille toekennen. Boven dien zijn er grote geldprijzen beschikbaar gesteld, niet in het minst, wanneer de Brazilianen er in zullen slagen de titel in de wacht te slepen, waaraan voor hen zeker een bedrag van twintigduizend pond sterling verbonden zal zijn. Odreis Ramirez, manager van het Spaanse elftal legde er de nadruk op, dat de Spanjaarden in de allereerste plaats speelden voor de eer, welke aan het be halen van het wereldkampioenschap ver bonden is en niet voor het financieel pro fijt, dat zij hieruit zouden trekken. Ook Flavio Costa, leider van de Brazi liaanse ploeg, zei, dat het de Braziliaanse spelers in de eerste plaats te doen was om de eer, en zij hadden zeker niet het voornemen om te trachten tegen iedere prijs te winnen. Flavio Costa vervolgde, dat de strijd om het kampioenschap tot nu toe steeds in een uiterst sportieve geest is gevoerd voor een sportief pu bliek en zijn team was geenszins van plan om deze vrede te verstoren. De heer Costa hoopte evenwel, dat het Brazili aanse elftal zijn millioenen supporters niet zou teleurstellen. Dit elftal zal waar schijnlijk hetzelfde zijn als in de voor de Brazilianen zo succesrijke wedstrijd tegen Zuid-Slavië. De Zweden schijnen hun kansen voor de openingswedstrdij tegen Brazilië niet bijzonder hoog aan te slaan. Zij hebben het nadeel, nog geen enkele wedstrijd in het stadion te Rio te hebben gespeeld en konden dus geen ervaringen opdoen uit een strijd voor tienduizenden vurige en hyper-enthousiaste Brazilianen. De Spanjaarden en Uruguezen zeggen niet veel; beide teams tonen echter zelf vertrouwen en hun wedstrijd te Sao Paulo biedt voor de twee partijen gelijke kan sen. Er heest in geheel Brazilië een koorts achtige opgewondenheid en degenen, die kans zien de wedstrijd BraziliëSpanje bij te wonen, zullen daarvan maar al te graag gebruik maken, want waarschijn lijk zal dit de belangrijkste ontmoeting worden. WIJZIGING VOETBALPROGRAMMA. De "oor as.. Zondag aanvankelijk vast gestelde ontmoeting Zier kzeeSteenber gen is gewijzigd in SteenbergenVirtus. De eerste etappe van de driedaagse Ronde van Denemarken voor amateurs, waarvoor het startschot Vrijdagmiddag te Kopenhagen werd gelost, werd gewon nen door Hans Dekkers uit Eindhoven, die de afstand van 106.2 k.m. aflegde in uur 37 min. 20 sec. Tweede werd de Deen Didriksen met dezelfde tijd als de winnaar, terwijl zijn landgenoot Ander sen de derde plaats bezette. Onze land genoot Willekes bezette de vierde plaats, gevolgd door de Zweed Sven Johansson. Naar wij van het organiserend comité vernemen, staat het momenteel vast, dat de Ronde van Zuid-Beveland op 26 Aug. a.s. zal worden verreden. De meest moderne communicatiemid delen zullen hierbij worden gebruikt. Zo zal er o.a. meerijden de mobilophoon- e'EN 2-jarig meisje in Straatsburg viel bij het slaapwandelen van de 2e verdieping en werd ongedeerd op het plaveisel wakker. Het kind liep de trap op, terug naar de slaapkamer, doch gleed uit en bezeerde zich a«n het hoofdje. Deeds eniige tijd was bekend, dat Philips plannen had om de werk gelegenheid voor haar bedrijf in Roo sendaal belangrijk uit te breiden. Thans vertelt een communiqué van de Phillpspersdienst, wat er precies zal geschieden: „In verband met de snel le uitbreiding van de productie in de Fmlips-fabrieken te Roosendaal en r.e vergrote afzetmogelijkheden in het bijzonder voor export van de aldaar gefabriceerde producten is het nood zakelijk geworden meer fabrieksrulmte ter beschikking te krijgen. Bovendien heeft de Raad van Be stuur van de N.V. Philips Gloeilam penfabriek besloten om een nieuwe fa briek aan de bestaande toe te voegen en wei de fabriek van glasbuizen, wel ke noodzakelijk zijn voor de vervaar diging van het hoofdproduct van deze fabriek de TL-buizen. Deee twee plannen zullen warden verwezenlijkt door naast de bestaande fabriek een gebouw van vrij aanzien lijke omvang te plaatsen. Heit ligt in de bedoeling reeds dit jaar met da bouw te beginnen, zodat volgend jaar voor Roosendaal en om geving een uitbreiding van werkgele genheid is te verwachten. v.00r zun bundel „En Jezus schreef in het zand", typisch" verbanó daarmee willen we even onze aandacht wijden aan deze c. maar tevens belangrijke dichter. A n^iet^all8 een moeilÜke dichter, structuur vanV-°m de ingewikkelde ook om zijn z„h geestesleven, maar zijn woordkeus eif.en stijl' Speciaal keur toont voir hp een v00r" de moderne weten.nh«rmmologie van ai in het begin enhT»ppen' doet voor' Volkomen terecht Sns vreemd aan. juryrapport gezegd ^ordj. voortdurend nieuwe "de dichter vindt en telkens weer w™£nceringeI1 troffen door oorspronkelijk! ®ïen, #e" en door woorden, die in a. beelcien tr erde sfeer van deze poëjio'!conc?n" eerst in staat blijken, poëtisch tionneren." a te func- Achterberg is in wezen eer, - ticus en zelfs, zoals we later !pnn" zien een hardnekkig aan zijn d^Tcf" vasthoudend romanticus. woom Liefde en dood zijn van het beai„ af, hoewel toen in een enigszins an dere verhouding, de polen geweest die z(jn levenshouding bepaalden. Helaas zijn ze beide voor hem on- bereikbaar! Wat vreemd aandoet is dat Achter berg door de dood heen de geliefde wil bereiken, om zo weer tot een één- neid te komen. Nooit echter lukt hem dit volkomen. mij zweeft tussen hemel en aarde waar hij meent zowel de voordelen van net geestelijke, als die van het stoffelijke, het aardse te vinden, maar waar in werkelijkheid niets is. En dit is het tragische van Achter berg en zoveel andere romantici, dat zij een droom najagen, die niet be staat. Vandaar echter zijn verheerlijking van de dode geliefde: zij zou onstoffe lijk zijn aan de ene kant, maar aan de andere kant ook met de zinnen waar te nemen. Maar in „Theoe" reeds komt de waarheid aan 't licht: in wezen blijft zij immateriëel. En taal waarvoor geen teeken is in dit heelal, verstond ik voor de laatste maal. Maar had geen adem meer genoeg en ben gevlucht in dit gedicht: noodtrappen naar het morgenlicht, vervaald en veel te vroeg. En ook al verstevigt hij zijn droom met hardheid en realisme, de gelief de blijft buiten zijn gebied, ja, dat realisme dreigt zelfs alle contact met haar te verijdelen, want Achterberg Left dikwijls in een werkelijkheid, in een wereld die de angstwekkende pro jectie is van zijn gekwelde en onvol dane Ik. („Beumer en Co") Alleen ais Achterberg er toe zou komen de weg terug af te leggen tot waar hij van de gewone afbuigt, zal hij bevrijd kunnen worden uit zijn be narde positie tussen dood en leven, tussen aarde en hemel. Wel bereikt hij nu en dan een zekere stabiliteit, maar nooit is het de werkelijkheid van zijn gedroomd paradijs, want dit is slechts te bereiken via Christus en Zijn Kruis. Achterberg heeft de traditionele wig niet gevolgd en dat is niet al leen zijn tekort, maar het tekort van ons allen, zodat we met hem kunnen zeggen: „Weer onder zeil, over de eenzaam heden van oceanen die mij van U scheiden, Christus, wil mij verschijnen aan den einder." H. P. DUCHEINE Op de algemene vergadering van de Vereniging ter bevordering van de belangen des boekhandels is namens het D.A. Thieme-fonds een bekroning uitgereikt voor proza van bij uitstek verhalend karakter in het tijdvak 1944—'49 verschenen. De jury, bestaande uit Victor E. van Vriesland, mevrouw dr. A. Ro mein-Verschoor, prof. dr. P. Min- deraa, dr. A. M. H. Sch-epman en mr. C. Vrij, kende 'n gouden medaille toe aan K. van der Geest voor zijn werk „Gezegend is het land...." De jury be groette hierin een hoogtepunt van een auteur, die in het algemeen nog niet de erkenning vond waarop hij, gezien zijn vertelkunst, aanspraak mag ma ken. r)e dichter Gerard den Brabander u heeft zijn 50ste verjaardag ge vierd met een receptie in het gebouw van de uitgeverij „De bezige bij" te Amsterdam. Vele vooraanstaande let terkundigen waren aanwezig, onder wie de heiren Roland Holst van Vries land en Hoornik. De heer Hoornik heeft een bloemlezing uit het werk van den Brabander samengesteld, on der de titel „Curve". De dichter ont ving op de receptie het eerste exem plaar van dit boek. wagen van de fa. Duvekot uit Goes. Ver der twee geluidswagens. In zes plaatsen zuilen geluidsinstallaties worden geplaatst De ronde wordt verreden voor amateurs. De start zal te Goes plaats vinden, de finish in Ierseke. De meest bekende ren ners hebben zich bereid verklaard aan deze ronde deel te nemen. HA VEN WED STRIJD TE BRESKENS. Voor de 1500 m. zwemwedstrijd, welke hedenmiddag in de haven van Breskens wordt gehouden, is door het gemeente bestuur een wisselbeker beschikbaar ge steld voor de eerst-aankomende. De VVV stelde eveneens een wisselbeker be schikbaar voor de eerst aankomende dame. Aan het waterpolo-tournooi zal wor den deelgenomen door De Bruinvis (Sas van Gent), Luctor et Emergo (Middel burg), De Schelde (Terneuzen), Schelde- stroom (Breskens), Souburgse Zwemver eniging en De Zeehond (Vlissingen.) Finale nationale school- athletiek Roosendaal en Bergen op Zoom naar Utrecht. Zaterdag 8 Juli half 3 vinden de jaar lijkse school-athletiekontmoetingen plaats te Utrecht op de sintelbaan Maarschal- kerweerd. De centrale commissie voor de school-athletiek (CCSA), die school- vaardigheidsdiploma's uitreikt, door de leerlingen te behalen onder leiding van de leraren of leraressen lichamelijke op voeding, geeft de schooljeugd ook één Zaterdagmiddag per jaar gelegenheid zich in een schoolploeg uit te leven. Onder de 33 scholen, die na gehouden voorwedstrij den vertegen woordigende ploegen zouden zijn: Roosendaal, Bergen op Zoom. Het neusje van de zalm van de athletiekende schooljeugd is bijeen om mee te dingen naar het fraaie Moorman- schild, de Gerritsen en van Kempen-be ker. Leerdam bokalen en KNAU-wissel- prijzen. Ten bate van de kanker bestrijding De Koninklijke Ned. Ver. voor Lucht vaart organiseert op 2 September a.s. in samenwerking met het Unesco-centrum in Nederland en het nationale ballonfonds ten bate van de kankerbestrijding een internationale ballonrace. Als vertrekplaats voor deze wedstrijd is gekozen het zandterrein aan de Sta dionkade te Amsterdam, waar dan circa 20 tot 30 ballons uit Nederland, België, Frankrijk, Zwitserland, Engeland, Italië, Spanje, Denemarken, Zweden en Ame rika zullen opstijgen. De bekende ballonvaarder, dhr. Boes man, vertelde Vrijdag op een persconfe rentie, dat een dergelijke wedstrijd de laatste 20 jaar waarschijnlijk niet is ge organiseerd en zeker niet in Leder land. Voor de kleinere ballons wordt een docllandingswedstrijd uitgeschreven, waar bi» enige plaatsen in Nederland als lan dingsterrein worden aangewezen. Wie het dichtst bij deze plaatsen zijn ballon aan de grond zet, is winnaar. De grote ballons nemen deel aan een lange af standswedstrijd, waarbij mogelijk afstan den van 3000 k.m. kunnen worden af gelegd. De opbrengst van de entreegelden er ia plaats voor circa 100.000 toeschou wers zal per helicoptère worden over gebracht naar het Loo en worden over handigd aan de Beschermvrouwe van de kankerbestrijding, prinses Wilhelmina. HULST PROMOVEERT. Door Terneuzen, Vlissingen en Hulst werd een competitie gespeeld voor een plaats in de hoofdklasse van de NBB. De eerste competitie eindigde onbeslist, zodat een tweede moest gespeeld wor den. Hulst won van Vlissingen, Vlissingen won van Terneuzen en uiteindelijk won Hulst de beslissende wedstrijd van Ter neuzen, zodat de Hulstenaren naar de hoofdklasse promoveerden. PAD'JS NIORT EDEAUXl j DfiTUH Et? K.M J MAAT) - RJ0LI 1 307 PAR'JS •WET2 14 2 24i METZ LUIK «5 3 232 LUIK "R'JSSEL 16 4 23i ■PUSSPL "ROUAANI '7 5 316 POUAAN Dl NAPP id 78 D1NAPO 5^ BRlEUC 20 7 248 BRIBUC 4NCERS 2' 8 IÖI ANCERS N IORT 22 9 20Ó NI OPT BORDEAUX 23 10 202. BORDEAUX PAU 25 II 230 PAU StqAUDENS 26 12 2?? StCAUDENS PERPLJNAN 27 13 215 PERPiCNAN Mimes 28 14 222 NlMBS TOULON W JL 235 TOULON San vemo 30 16 124 San hemo N ICE 1 Auc 17 229 N ICR C,a P 2 18 ió5 C,AT BRIANCON 3 19 29i BPIANCON Sl ETienne 5 '20 98 S^ET46NNB LyOAl 6 21 233 l yoAj DVON 7 22 314 DVON PAPUS totaal 4831 g"S( ETIENKE 'Lo2 In de halve finale van het heren-dub belspel wonnen de Australiërs Bromwich en Quist met 64, 36, 63, 64 van Drobny (Egypte) en Sturgess (Z.-Afrika.) In de halve finale van het gemengd dub belspel wonnen Patricia Todd (V.S.) en Geoff Brown (Australië) met 97, 64 van Georg Worthington en Thelma Long (Australië). Louise Brough (VS) en Sturgess (Zuid Afrika) sloegen Doris Hart (VS) en Sedg- mann (Australië) 62, 97. Brown en Sidwell (Australië) sloegen Paty en Trabert (VS) 64, 64. Een bijzondere T.T. dit jaaieen jubilerende T.T., waarvoor een uitzon derlijke belangstelling reeds bij voor baat vaststaat. De laatste en voor de Britten zo noodlottig verlopen inter nationale motorraces in België heb ben 'n geladen spanning in de „stallen" van de befaamde coureurs gebracht, de Italianen streven naar de hege monie in de motorwereld, de Gilera- rijders kunnen alleen nog door zeer ervaren Britten ge.emd worden en het zijn juist coureurs van Norton en A.J.S. die in België uitgeschakeld werdén. Daarom vraagt de motorwe reld zich af, wat L. Assen gebeuren zal en of er m de zware klassen een kans voor de Nederlanders besloten ligt. In de finale van het heren-enkelspel te Wimbledon heeft de Amerikaan Budge Patty met 6—1, 8—10, 6—2, 6—3 gewon nen van de Australiër Sedgman. DE RESTERENDE HALVE FINALES. Aan T.T. races Voor 8 renners (3 Nederlanders en 5 buitenlanders) is er over de jubileum- TT een wel heel donkere schaduw ge vallen: na alle moeite, die zij zich heb ben gegeven om met hun machines naar Assen te komen en na alle kosten die zij daarvoor hebben gemaakt, is hun giste ren na de training medegedeeld, dat zij niet aan de races zullen mogen deelne men, omdat zij bij die training in snel heid te kort zijn geschoten en beneden de in ieder der 3 klassen gestelde tijds limiet zijn gebleven. Volgens mededelin gen van de TT-organisatie waren alle renners reeds vóór 1 Juli ever deze condi tie ingelicht. Onder de uitgeschakelde renners be vindt zich in de 350 c.c.-klasse de gehele Noorse equipe, bestaande uit 3 renners: Knut Ekeberg, Kjell Backe en Th. An- dreassen, alle drie Velocetterijders. 'Joorts de Zweed Sven G. Stern, ook op Velo- cette en de Brit Max Klein op AJS. Met de Nederlander B. A. Burik, even eens een Velocette-rijder, zijn in de 350 c.c.-klasse, waarvoor de inschrijving het grootst was, dus in totaal 6 renners uit' gevallen. De andere twee zijn onze land genoten H. G. Pellikaan en G. Poel, die niet mee mogen doen in de 500 c.c. Italianen winnen molor- sterrit Motorrijders van zes nationaliteiten, tw. Engelsen, Denen, Italianen, Zwitsers. Bel gen en Luxemburgers, hebben deelgeno men aan de dit jaar door de KNMV ge organiseerde motorrallye, waarvan als eindpunt Groningen was genomen, zulks in verband met de heden in Assen te houden TT-races, die door de motorrij ders zullen worden bezocht. Om in Gro ningen samen te komen mochten de deelnemers 56 hadden ingeschreven door Nederland een door hen zelf geko zen route volgen met dien verstande evenwel, dat zij verplicht waren Breda, Rotterdam, de Afsluitdijk en Leeuwarden aan te doen. De plaats en het tijdstip van vertrek werd aan de deelnemers overgelaten. De lengte van de afgelegde weg werd berekend van de hoofdstad van het land van herkomst der deelnemers naar Breda. De FIM-beker kwam daardoor dit jaar in het bezit van Italië, dat met zijn equi pe van 10 deelnemers 17.000 k.m. aflegde vór de Deense ploeg, die met 17 deelne mers tot 16.150 k.m. kwam. De deelnemers waren vol lof over de organisatie in Nederland. Henley Regatta van Mesdag wint op Neumeier op In de halve finale voor de Diamond Sculls won van Mesdag, Nederlands stu- Een sportministerie in Engeland? Dezer dagen zal John Haire, lid van de Labour Partij, in het Lagerhuis aan pre mier Attlee vragen of hij thans de op richting wil overwegen van een minis terie van sport en lichamelijke opvoe ding teneinde ,,de training in georgani seerde spelen in het moederland te sti muleren en aan te moedigen en ons na tionaal prestige in het buitenland te handhaven." De oprichting van een dergelijk minis terie wordt wenselijk geacht in verband met Engeland's „recent falen in interna tionale sportgebeurtenissen." Naar men weet, hebben de Engelsen in de afgelopen veertien dagen een cricket testmatch tegen West-Indië en voetbal wedstrijden tegen de Ver. Staten en te gen Spanje verloren, terwijl zij te Wim bledon overvleugeld zijn door buiten landse spelers en speelsters. 's HERTOGENBOSCH, 7 Juli 1950. Op de Bossche paardenmarkt van gisteren werden aangevoerd 435 stuks, waaronder 30 veulens. Handel in jonge paarden niet zo vlug. die verkocht werden waren goed in prijs. De vraag naar jonge paarden was niet zo groot als verwacht werd. Korte aanvoer van werkpaarden. Matige handel, doch goed in prijs. Hitten handel zeer goed. De kwaliteiten gingen boven notering. De aangevoerde hengstveulens werden vlug verkocht voor de dood. Goede soorten merrieveulens en jaarlin gen met papieren werden over het geheel vlugger verkocht dan de overige jonge paarden. Slachtpaarden werden vlug ver kocht. Prijzen stijgende. Voor export wer den geen paarden gekocht. De prijzen waren als volgt: 3- tot 5- jarige 800—1050, 2-jarige 600—750, jaarlin gen 450650, met papieren boven note ring, merrieveulens 300425, hengstveu lens 200—270 of f 2.10—2.20 per k.g. ge slacht gewicht; slachtpaarden 1.401.85 per k.g. geslacht gewicht. Eerstvolgende paardenmarkt Donderdag 3 Augustus a.s. KAPELLE, 6 Juli 1950. Grote Veiling: Zwarte bessen 82.6083.60 per 100 k.g.; kleine veiling: Kersen: Hollanders 18 35, Meikersen 1467, Markiezen 1474, Porceleinkersen 1626, Vleeskersen 14 48, Abesse de Mouland 2835, Morellen 12—35, Krieken 14—23, Klerken 2337, Vroege van Werder 2869, Inspecteur Löhnes 2941, Varikse zwarte 3639, Mierlose zwarte 1845, Brusselse bruine 35, Rode Blanche 25—30; Diversen: Kruis bessen 1318, Rode bessen 2646, Witte bessen 15, Frambozen 801.44, Val Yel low Transparant 27, Dubb. Princessebo- nen z.dr. 87, alles per kg.; Kaspruimen 8 10 per stuks. LEEUWARDEN, 7 Juli. Aanvoer 122 stieren, le kwal. 153, 2e kwal. 144, 3e kwal, 128, 35 vette koeien, le kwal. f 1.61, 2e kwal. f 1.45, 3e kwal. 1.30 per k.g. levend gewicht; 561 melk- en kalfkoeien 415—990, 30 pinken 290—475, 145 graskal veren 150315, 381 nuchtere kalveren 33 49; 291 vette- en weideschapen 4095, 363 lammeren 30—50, 304 vette varkens, oude varkens f 1.501.58, vette biggen f 1.50—1.63, zouters 1.52—1.58 per k.g. levend gewicht, 501 biggen en lopers, big gen 2541; lopers 41—65, 56 bokken en geiten, geen notering; 103 paarden van 500890, totaal aangevoerd 2892. De aanvoer van stieren was als vorige week met fleurige handel, prijzen iets stijgend, melk- en kalfkoeien ruimer aan voer met fleurige handel, iets stijgend in prijs, pinken aanvoer als vorige week, fleurige handel, prijzen iets hoger, nuch tere kalveren iets minder aanvoer, stug ge handel, duurder, graskalveren weinig aanvoer, stugge handel, duurder; graskal veren weinig aanvoer, iets fleuriger han del, duurder; varkens iets ruimer aan voer, vlugge handel, hoge prijzen, biggen en lopers iets ruimer aanvoer, stugge handel, prijzen gelijk vorige week, scha pen iets minder aanvoer met fieurige handel, duur; paarden iets ruimer aan voer met stugge handel, prijzen als vo rige week, lammeren iets minder aan voer, fleurige handel, prijzen hoger. TERNEUZEN, 7 Juli 1950. Per 100 stpks in centen: sla 2610, per stuk in centen: bloemkool 836; gr. komkom mers 1217, witte komkommers 815; perziken 1014; per bos in centen: kro ten 47, selderij 24, uien 1114, peen 1814; per k.g. in centen: eerstelingen 1017, princessebonen 5185, wagenaars 5165, saxa 80, doppers 38, savooyekool 1312, rode kool 1014, spitskool 10; ra barber 19, andijvie 89, uien 89, peen 6; spinazie 12, tomaten 6176, rode bessen 2036, witte bessen 1221, kruisbessen 1937, aardbeien 6270, frambozen 71 84, kersen 4352, Yellowfabriek 3039. Keulen 158 0.02), Rubrort 042 (+0.03), Lobith 955 (+0.01), Nijmegen 731 (—0.02), Arnhem 745 (—0.01), Eefde 262 (—0.02), Deventer 174 0.01), Borgharen dent aan het Trinity College te Dublin, 3950 0.17), Belfeld 1103 (+0.18), Grave na een spannende race van Neumeier 459 (+0.01), Lith 0.00 (+0.05), Vreeswijk met pl.m. 1 meter in 8 min. 54 sec. 0.48 (+0.11). Op 13 Juli a.s. hopen onze ge liefde ouders A. van Dorsselaer en E. Roovers de dag te herdenken, waarop zij voor 30 jaar in het Hu welijk traden. Dat zij nog lang gespaard mogen blijven is die wens vani hun dankbare kinderen cn kleinkinderen. Maria de Nijs-v. Dorsselaer F. de Nqs Ronny en Walther Annie - Bertha. Louisa v, Iteghem V. Dorsselaer C. v. Iteghem en Elly Jo Hedwig Leon Lucia Walther. Hulst, Juli 1950. Corn, de Vosplein 416-0 Op 13 Juli a.s. hopen onze geliefde ouders E. de Cauwer en M. Verbrugge de dag te herdenken, waarop zij voor 40 jaar in het huwe lijk traden. 418-0 Hun dankbare kinderen en kleinkinderen. Hulst, Juli 1950. Zoutestraat. Op Donderdag 13 Juli a.s. hopen onze geliefde ouders en grootouders Jos. Messagie en R. J. Messagie—Everaert hum 40-jarig Huwelijksfeest te herdenken. Hun dankbare kinderen en kleinkinderen. Hulst, Juli 1950. Lange Nieuwstraat 2. Receptie van 1.30 tot 2,30 uur Op Donderdag 13 Juli is onze zaak gesloten 450-O Voor de vele blijken van be langstelling, ondervonden bij mijn terugkeer uit Indonesië, betuig ik, mede namens mijn1 ouders en broer, mijn harte lijke dank, inzonderheid V.V. Kruiningen, E.M.M., buurtbe woners, Niwin. 514-0 Sold. A. v. Noorden Ondergetekenden, allen ge slaagd voor piano op hot Belgisch Muziekcollege te Antwerpen, brengen dank aan de heer P. C. van Delft, gedipl. Muziekleraar te Hulst, voor zijn degelijke en pret tige lessen. 443-o Jenny Buysrogge, Hulst Mariise Boezeman, Hulst. Maria Rijk, Kloosterzande. Bernardus Rijk, Kloosterzande ARTS 229-0 Algemene Vergadering op Zondag 9 Juli a.s. om 7 uur ia Leo XIII. NOTARIS te HULST verkoopt openbaar op Zater dag 8 Juli 1950, des namid dags half twee ten verzoeke van de heer Jos. Herreweyers te St. Jansteen, Wilhelmima- straat 62, wegens vertrek: I. diens gehele inboedel als: stoelen, tafels, huisgerief, electro-motor 4 P.K., twee zwingelmolens, windmolen m. motor, dateeil, auto-wagen, bascule, enz. enz. II. 2 percelen rogge groot 40,10 are en 47.53 are, 1 per ceel aardappelen, groot 11,88 are en 1 perceel bieten, groot 23.76 are. Betaling contant. 666.0 NOTARIS te HULST, verkoopt openbaar ten ver zoeke van de heer Jos. Her reweyers bij Eduard Weemaes te St. Jansteen op Dinsdag 11 Juli 1950 des namiddags 3 uur: diens huis. met hangar, en bijgebouwen aan die Wil- helminastraat te St. Jansteen. gemerkt nummer 62 groot 28,15 are (erfpacht). Aanvaar ding bij betaling, ongeveer 1 Augustus 1950. Op het onroerend goed kan f 10.000.— als le hypotheek gevestigd blijven, terwijl 9 gemeten grond (9 x 44.56 are» in, pacht kan volgen. 665-0 te verpachten ten verzoeke van het Burgerlijk Armbe stuur te Sint-Jansteen voor de termijn van zes jaar: 7.74.90 H.A. BOUWLAND aldaar in percelen. Biljetten in te leveren ten kantore van NOTARIS VER BIST te HULST, uiterlijk 17 Juli a.s., alwaar nadere in lichtingen worden verstrekt. 993-0 NOTARIS te Goes zal op Vrijdag 14 Juli 1950 des n.m. 2 uur te Lewe- dorp in de herberg van J. Menheere ten verzoeke van de heer P. Jansens, wegens diens emigratie naar Amerika, PUBLIEK VERKOPEN: Het in zeer goede staat ver kerende woonhuis met keet, dubbel varkenshok, kippen hok met kippenren, schuurtje, garage met magazijn, erf en tuin te Lewedorp F 144, groot 5.30 A., waarin wordt uitge oefend een zaak in landbouw- artikelen. Voorzien van wa terleiding, electriciteit en te lefoon. Aanvaarding vrij van huur uiterlijk 1 September '50. Betaling der koopsom uiter lijk Dinsdag 25 Juli 1950. Inmiddels uit de hand te koop. Nadere inlichtingen te beko men bij de Notaris. 468-0

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1950 | | pagina 7