'n Minister van financiën, wil hij goed zijn.... Het „wollen pantser" geschenk van 0. L. Vrouw GELJO Spiegels en meubelglas KOOLZAAD E. Fassaert - Lamswaarde KOOLZAAD BOURJOIS ONZE PUZZI E Inkoop van koolzaden A. DE THEYE - Koewacht ««Él DAGBLAD DE STEM VAN ZATERDAG 8 JULI 1950 ZEVEN EEUWEN SCAPULIER VAN DE CARMEL In laatste wereldoorlog werd het gedragen door een millioen Amerikanen Christen-Democraten bijeen Oplossing van vorige week T- T- Ï1 16 22 23 29 62 éi 16 ié INVALIDEN VISSEILANTH0N1SSEX Kippenhouders! Goes Tel. 3002 e kunt 't bier ook wetenschappelijk bekijken. Dan moet je het gaan ontleden. Bier is gemaakt - dat weet 'n kind - uit gerst. Gerst is 'n graansoort. Zo hebben bier en brood heel wat meer gemeen dan dat ze beiden met 'n B beginnen. Dan zit er in bier hop. Alweer 'n zuiver natuurproduct. Er is niets in bier, of het is 'n geschenk van moeder natuur. Maar al die geschenken van moeder natuur, die je in bier aantreft, kun je niet zo maar optellen om bier te krijgen. Je krijgt bier, doordat ze op elkaar inwerken, en die inwerking op elkaar, die nodig is om bier te krijgen, verhoogt de ar/werking van al die elementen. Die elementen komen ieder voor zich het menselijk lichaam ten goede. Maar samenwerkend in het bier, zijn ze bovendien als dauw voor de menselijke geest. Ik heb 'n klant, die belastinginspecteur is. Hij is 'n liefhebber van bier. Daarom is hij 'n menselijk mens. Hij moet natuurlijk vorderen, wat hij moet vorderen. Maar de manier, waarop hij dat doet! In moeilijke gevallen, waar hij zelf ook mee in-zit, drinkt hij een glaasje bier met z'n patiënten. Daar wordt hij redelijk van en daar worden zj redelijk van. Geloof me, 'n minister van financiën, wil hij goed zijn, moet op z'n tijd 'n glaasje bier drinken.Kort en goed en dat wou ik maar zeggen drink 's uit Tandheelkundige Inrichting ENGELMAN Mijnsbergen's Sptegelfabricage -Verlang bij kolen geen I tv J. F. v. Waterschoot Zn. L.A.V.O. L.A.V.O. bol HEoanma jb ocsrar I (Van ome redacteur) DOXMEER, Juli Er was eens 'n tijd. waarin er nog geen snelwer kende wasmiddelen bestonden, en de Eremieten van de Berg Carmel een schouderkleed als werkschoot droegen, ter bescherming van hun habijt. In diezelfde tijd kenden de Kruisvaarders net als de Amerikanen In „World War Number Two", ook hun „rest centers". Graag trokken deze Kruisvaarders toen naar de berg Carmel in Noord-Palesti- na. om er in de serene rust van het Eremieten klooster hun ijzeren pantser te kunnen afleggen. Menig ridder heeft daar het harnas definitief ver wisseld voor monnikspij en werk- schort. Na het „mislukken" van de Kruis tocht zagen de Eremieten van de Berg Carmel zich grotendeels gedwongen te „emigreren". Zij, die achterbleven, werden door de Muzelmannen ver moord. Het Westen beschouwde echter de ze. in een bizarre, zwart-wit gestreep te mantel gestoken vluchtelingen, niet als welkome gasten en groot waren de moeilijkheden, waarmede de orde te kampen had. De zesde generale overste der Car- meheten, de heilige Simon Stock, een Engelsman die in het klooster Ayles- lord (Kent) verbleef (vorig jaar werd dit klooster weer eigendom der Car- melieten) nam zijn toevlucht tot Ma ria, de Beschermster van de Carmel. Volgens de overlevering verscheen hem toen de Moeder Gods, met in Haar handen het Scapulier der orde en Zij zeide: Dit zal voor U en alle Carmelieten een voorrecht zijn. dat hij dit in dit kleed sterft, niet verloren gaat. Tal van Pausen en Bisschoppen wto- ren in deze zeven eeuwen de devotie van het heilig Scapulier welgezind. Ve le aflaten werden er aan verbonden, edellieden vroegen om dit kleed te mogen dragen en wonderen ten aan zien van diagers van dit kleed, maak ten het tot een ware volksdevotie, wei- ze op wonderbare wijze toegenomen vóór de verrchijningen te Dourdee, als de populairste Maria-devotie naast de Rozenkrans kon worden beschouwd. In onze tijd is Onze Lieve Vrouw van de Berg Carmel nog steeds de pa trones van de zeevarenden der Zuide lijke landen. In de laatste wereldoorlog hebben een millioen Amerikaanse soldaten het Scapulier gedragen, waarbij hen bij speciaal privilege was toegestaan zich het Scapulier zelf op te leggen. Millioenen gelovigen dragen ook nu nog het Scapulier als een onderpand van Maria's moederlijke bescherming. De viering van het Eeuwfeest is door Z. H. de Paus in een bizonder schrijven goedgekeurd en warm aan bevolen. Het Hoogwaardig Episcopaat van Nederland heeft eveneens in een herderlijke brief de gelovigen aange spoord ijverig aan de viering deel te nemen. VIERING IN NEDERLAND IHi] waren in het vier eeuwen oude klooster der Carmelieten te Box meer. Het portret van de stichter, Graaf Albert van de Bergh, ziet in de refter neer op de kloostergemeen schap welke de bewaarster is van tal rijke schatten op het gebied van we tenschap, cultuur en historie en van de kostbare reliekschrijn, waarin het corporeal met gestold bloed van hev heilig Bloedwonder, dat zich in de veertiende eeuw hier in Boxmeer vol trok. Hier werd ons de tekening getoond van de fraaie kerk, welke te zijner tijd zal verrijzen op de fundamenten van verschillende harer voorgangsters. De laatste kerk werd door de Duitsers op geblazen. Er werden voor ons ook de plannen ontvouwd voor de viering in Nederland van het zevende eeuwfeest van het heilig scapulier. Zondag, 16 Juli zal de Pauselijke Internuntius, Mgr. Paolo Giobbe, de feestelijkheden openen met het opdragen van een. Pon tificale Hoogmis in de Broederschaps- kerk van de heilige Lambertus te Hen gelo (O.). Voor het eerst zal bij deze gelegen heid gezongen worden, de Missa Re- gina Caeli, waarmede Hermann Schroeder, domkapelmeester te Keu len, de Lieve-Vrouweprijs wan. welke verbonden was aan een door de orde uitgeschreven prijsvraag. Deze H. Mis, alsmede de plechtig gezongen Vespers, na de middag om half vijf in de parochiekerk te Zende- Z. H. Paus Pius XII, zelf lid van de Scanulierbroederschap, was aanwezig toen in het begin van dit jaar in het Vaticaan een beeld van O. L. Vrouw van de Carmel werd ingewijd. Zeven eeuwen geleden schonk de Heilige Maagd Maria het Scapu lier aan de H. Simon Stock als teken van uitverkiezing en als redmiddel in gevaren. (Afbeelding van een onbekende meester) ren, zullen worden uitgezonden door de K.R.O., welke in het hele komende jaar minstens eens per maand een uit zending aan dit eeuwfeest zal wijden. Op 15 Juli 1951 zal de hele uitzen dingsdag van de K.R.O. in dit teken komen te staan. Ook zal de K.R.O. aanwezig zijn tij het Pontificaal Lof, dat Zondag 2-3 Ju li om half vijf wordt gecelebreerd door Monseigneur G. Lemmens, in de Pa terskerk te Geleen. Hier zullen voor 't eerst vijf motetten worden gezongen uit de bekroonde bundel Vitis Flori- gera van Albert de Klerk, die zelf het orgel zal bespelen. Het bekroond feestlied: Ik groet U Vrouw en Konin gin, is van Rector Ritten uit Doenrade. TWEE TONEELSPELEN pater Ivo van Dinther O. Carm. en drs. Wim Snitker schreven ieder een toneelspel, waarvoor reeds in tal van plaatsen in ons land uitvoeringen zijn vastgelegd. Pater van Dinther's spel Brunhilde beoogt te zijn een spel van aardse en hemelse liefde, gebaseerd op een le gende. welke de werking van het Sca pulier verhaalt. In zijn spel 't Wollen pantser wil drs. Snitker een uitbeelding geven van de gebeurtenissen in de jaren 1250 en 1251 voor en na het visioen van de heilige Simon Stock. Op 17 October zal er ook nog een gala-concert zijn in Den Bosch, waar het Brabants Kamerkoor, onder lei ding van Frans van Amelsfoort, onder andere pas ontdekte werken zal uit voeren, welke Benedictus Buns O. Carm. in de achttiende eeuw schreef. Tenslotte is er dan nog een tentoon stelling in voorbereiding, welke door het hele land zal trekken en waarme de men vooral wil laten uitkomen, hoe de Scapulier-devotie de Maria-devotie kan doordringen in ons gewone, dage lijkse leven. VATERDAG 1 en Zondag 2 Juli ver gaderde te Brussel het uitvoerend comité van de Nouvelles Equipes In ternationales, een internationaal ge zelschap van Christen-Democraten, waarin ook de K.V.P. vertegenwoor digd is. Besloten werd, ieder jaar een Congres te doen plaats vinden ter be handeling van een actueel onderwerp. Over de Europese samenwerking werd vooral de wens benadrukt om te geraken tot coördinatie van de ver schillende organisaties op dit gebied en de diverse nationale groeperingen. Het comité drukte voorts zijn voldoe ning uit over het Plan-Schuman. Maandag 3 Juli kwamen een aantal vertegenwoordigers van de politieke partijen op Christelijk-Democratische grondslag eveneens te Brussel bijeen. Vertegenwoordigd waren de K.V.P. (Nederland), M.R.P. (Frankrijk), Par ti Chrétien Social (Luxemburg), Par ti Conservateur Populair Suisse, C.D. U. (Duitsland), Oesterreichische Volks partei, C.V.P. (België) en Democra- zia Christiana (Italië). (Advertentie) Gedurende deze maand of freert Bourjoia U gratis.deze elegante flacon Eau de Co logne ..Soir de Paris" bij elle doos originele ..Soir de Paris" poeder. Prijs, zonder ver bogtng f 2.70. PARFUMSPARIS HORIZONTAAL: 1. schoonmaakge- rief, 8. boom, 15. schurk, 16. viskaar, i8. lijfeigene, 19. met de zijnen (afk.), 21. rivier (Zuid-Amerika). 22. Bijbels persoon, 24. vernis. 25. Koninklijk Be sluit (afk.), 26. blood, 28. klank, 29. soort varkensvlees, 30. onbewimpeld, 31. soort brande> ijn, 33. schenking, 35. tweetal, 36. fami.ielid, 37. grappig voor val, 39. appelsoort. 40. snavel, 42. noot, 43. roven, 45. hoeveelheid, 46. schoon- maakgerief, 48. bast van sommige vruchten, 49. dichterbij komen, 51. vaatwerk, 52. gedicht, vers, 54. blijven voortbestaan. 56. gereed. 58. cijns, 59. Noord-Amerikaanse buffel, 61. gemeen, 62. familielid, 63. zintuig, 65. radijs achtige plant, 67. uitgebrand hout, 69. kleefmiddel, 70. adspirant-verkenner, 72. oordeel, overleg. 74. Bijbels per soon, 75. reeds, 76. Bulgaarse munt, 77. weefsel, 78. vrouwenmuts, 80. noot, 81. kleurling. 83. prul, 84. vrouwenverblijf, 86. dunne houten plaat, 87. adellijke titel. VERTICAAL: 1. bezwaar tegen een belastingaanslag, 2. klaar, 3. houding, 4. herkauwer. 5. laf, 6. deel van de Bijbel (afk.), 7. zanggodin, 9. opschrift, (afk.), 10. laan, 11. te vervullen plicht, 12. vaartuig, 13. gereed. 14. omliggend, 16. hoofddeksel, 17. veter. 20. Bijbels persoon, 22. neger, 23. rheumatische aandoening der lendespieren, 25. flink, krachtig, 27. noot, 30. ongeveer (afk.), 32. huisraad, 34. ontleding, 35. bulle pees, 37. schildersgereedschap, 38. plant. 40. plaats in Groningen, 41. wenden, 43. bereider van spijzen, 44. troef kaart, 46. soort kuip, 47. onbepaald rjE Ministers van Financiën van de 18 ledenstaten der organisatie voor Europese Economische Samen werking hebben op alle punten volle dige overeenstemming bereikt over de Europese betalingsunie. voorn., 50. in het oog vallend, 52. huid plooi, 53. opgewekt, 55. geneeskrachtige plant, 57. misslag, 59. groot, langwer pig stuk hout, 60. voorzetsel. 62. on verschrokkenheid, 64. noot, 65. Euro pese hoofdstad, 66. zeevis, 68. herkau wer, 70. jong van een leewin, 71. boert, 73. Mohammedaan, 76. vadsig, 79. dak bedekking, 81. titel (afk.), 82. voor zetsel, 84. vlaktemaat (afk.), 85. pers. voorn. FANTOOM BREMBOS RUM PS IK VAT AL SI KL SI AAN MEN OLM IEP I TEINT RAYON T DEGEN G SERRE ADRES R ELS DEL ABO SPA MI C T N A OB ALM MH TT SLA KARTETS CHEVIOT 1 2 3 4 5 8 10 11 13 13 14 15 J.6 19 30 21 24 25 36 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4o 41 42 43 44 45 46 47 48 4è 50 51 52 53 54 ié bb 57 58 aé èo 61 63 65 67 69 71 73 73 74 75 77. 78 79 80 81 83 83 84 65 86 87 Wij leveren U een i n valide- zelfbeweger met Rex-hulp- motor voor 650,—. Com pleet met verüehtingl Voor gemakkelijke betaling zijn wij aangesloten bü 't Finan- cieringsinstituut „De Baronie" SCHELLEKENS Ha&gdjjk 171 Breda. Tel. 5569 312-0O Dicpborïngcn '"'7 Watervoorzieningen. graoisie erv klem-lc \vcrk! Opgericht 1911. TcL363 (gooeendap Voor REPARATIES KUNSTGEBITTEN Snel en goed. Mevr. L. C. Loof, Noordstraat 99a, Terneuzen. P. Sluis' OCHTENDVOER OPFOKVOER KUIKENZAAD 434-o Hef bier ie weerbe&t Pijnloze behandeling Voor inlichtingen buiten de spreekuren Antwerpse weg 431, teL 728. GEVESTIGD 1872 Spreekuren: Bergen op Zoom, Stationsstraat 42a Donderdag van 10-12 uur Gehele gebitten vanaf f 45.— Vaste en oitneembare prothesen Reparaties en sluitend maken van slecht passende gebitten VOOR EEN GOEDE VERZORGING VAN ÜW 's Heer Hendrikskindereiistraat 66 Telefoon 2980 GOES Zakken voorradig! LANGEWEG 4 430-o INKOOP van H.H. LANDBOUWERS Evenals vorige jaren houden wij ons aanbevolen voor de aankoop van uw KLOOSTERZANDE TELEF. 45 lp- Tevens droog- en schooninrichting \VAKQ«Y.DETAjLty .3^BRAt|DS^J «f*** iepalC^ bes^; heek &ZSS5&. sinds het oJ systeem! J Been spijkers Geen schroeven Been afval Geen kapotte >1 Zo eenvoudig. to vernuftig, toten. •ationael. dat U hat eerst moet aten om het te kunnen geloven. Vraagt procpactus e4 vertegen- woordigersbezoek over de Lundia houtan magpxVnrtattngen. VA8SVBM0UMBIB.IM VERTEGENWOORDIGD DOOR: P. J. DE JONG, 364-oo GINNEKENWEG 175 TEL. 5227 BREDA. als

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1950 | | pagina 4