Voorbijgaan van religieus motief een groot gevaar TUINBONEN De Heilige Martelaren van Gorcum te Bcschkapelle vereerd Baar moeten we boven staan BATAVUS De gesluierde violiste RADIO- PROGRAMMA'S 't i4 A<bguteate die het 'm doet Wal een Wonderlijke Wereld WEK DE GAL IN UW LEVER OP TWEEDE BLAD ZATERDAG 8 JULI 1950 De verhouding- tussen maatschappelijk werk en charitas „W(j moeten de valse mening weerspreken, dat wij al genoeg charitas plegen door onze belastingen te betalen Al wat Uw bald Een oude traditie maakt da» grotntt adra pikant tn ga/rtg. Bn at V m ook ons tot kttrtjt ma ham of narkenttim. Dan boft V ttn koningsmaat! „Vergeven zal ik ze wel doen, maar ver- j j géten nóóit Uitverkoop Burgemeester Plons ,£ufferd" Geen Jezufeten meer in Tsjechoslowakije LITURGISCHE KALENDER Zwitsalax i i ÜEN VAN DE REDENEN waarom thans de Christelijke Charitas zo in het middelpunt van de belangstelling staat bij de kerkelijke instanties is, dat vele buitenkerkelijke instanties er practlsch alle belangstelling voor hebben verloren. Dit is zeker enerzijds het gevolg van een ontwikkeling, die zich in de loop van de jaren in de armenzorg heeft voorgedaan, toen zij van individuele godsdienstige liefdedaad uitgroeide naar georganiseerde oharitas en van deze werd tot hulpverlening op louter menselijke motieven. Al naar gelang de over heid zich de zorg voor de arme aantrok niet zozeer om politionele redenen, dan wel als correctief op de door haar gehandhaafde rechtsorde doet de armenzorg zich voor in zo zeer verscheiden vorm, dat de Rijksarmenzorg-sta tistiek niet minder dan 22 groepen kent, waarin de verschillende vormen van hulpverlening worden onderscheiden. De armenzorg is tot sociale zorg gewor den, die zich niet meer richt op de individuele arme, doch op de noden van gehele groepen der maatschappij. HET IS een zodanig complex gewor- EEN GROOT GEVAAR den van hulpverlening, telkens op nieuw uitgebreid door sterke speciali sering, dat daardoor gemakkelijk de werken der christelijke charitas al thans voor de geestelijk bijziende mens in het niet zouden kunnen verzinken. Van de andere kant is door de ster ke ontwikkeling van het sociale ver zekeringswezen het terrein ingekrom pen. Hele groepen van de bevolking, die vroeger op armenzorg aangewezen waren en door de christelijke charitas werden geholpen, hebben thans tenge volge van deze wetten deze hulp niet meer nodig. Wij hebben in een "ortg artikel reeds gesproken over een ver schuiving van het terrein der charitas narr dat van de sociale rechtvaardig heid. Er is echter nog een derde reden waarom de christelijke charitas prac- tisch in discrediet is gekomen. Dat is omdat men bij het streven naar doel matigheid bij het maatschappelijk werk telkens opnieuw de nadruk legt op de techniek, op de methode veel meer dan op de beweegredenen, waar mee het werk moet worden onderno men. (Advertenties) ln tientallen gevallen voor haar genezing, zuiverheid, gezondheid en verbetering nodig heeft: Furol. VyAAR wij hier te maken hebben met voorzieningen voor de indi viduele mens in nood, waar hier zeer diep wordt doorgedrongen in zijn per soonlijke omstandigheden, waar heel zijn gedachten, en strevingsleven geac tiveerd wordt, daar achten wij het voorbijgaan van het religieuze motief een uitermate groot gevaar. Het is al jammer genoeg, dat in de term „maat schappelijk werk" de schone woord klank van de charitas wordt gemist, die ons altijd herinnert aan de liefde tot God, die zich in naastenliefde ooen- baren moet. Het maatschappelijk werk heeft zich ontwikkeld tot een bepaal de methode, die wij in een vorig ar tikel hebben aangegeven. Ook deze methode kan het bovennatuurlijk mo tief niet missen en als het niet put uit bovennatuurlijke middelen wordt het maatschappelijk werk louter tot een technisch, desnoods tot een ethisch geval. Wij onderschrijven van harte wat mr. Dekkers zegt: „Waar men ook de grenzen trekt waar het maatschappe lijk werk begint en eindigt, steeds zal het maatschappelijk werk moeten zijn een uiting van de charitas en ook ge bruik moeten maken van de midde len, die de charitas alleen kan ople veren, omdat zij dieper en hoger gaat dan welk menselijk middel ook en be gin en einde vindt in God. De cha ritas gaat ook vooraf aan het maat schappelijk werk, dat slechts een be paalde methode wil zijn, en daar waar het maatschappelijk werk eindigt om dat het als methode tekort moet schie ten tegenover noden, welke naar lou ter menselijk inzicht niet kunnen op geheven worden, daar kan nog de cha ritas, die de liefde is, de hoogste triom fen vieren". Als zuiver menselijk de nood niet kan v/orden opgeheven, heeft de cha ritas nog waarden te geven in de bo vennatuurlijke middelen van het ge bed en de christelijke berusting, in de aanvaarding van het lijden om het lij den van Christus aan te vullen tot opbouw van heel de Kerk en van heel het mensdom. De charitas als de liefde tot God moet de ziel zijn van heel onze chari tatieve arbeid en moet in de maat schappelijke werker, die overgave te weeg brengen waarvan St. Jan getuigt: ..Hieraan erkennen wij de liefde: Hij I heeft zijn leven gegeven voor ons: ook wij moeten ons leven geven voor onze broeders" LIEFDE KENT GEEN GRENZEN TIET IS daarom van het hoogste be- lang, dat een zich hernieuwende charitas-beweging de gelovigen dui delijk maakt, dat hun leven werkelijk door de charitas moet zijn getekend, dat hun charitasbeoefening niet een neerbuigende liefde mag zijn als van uit een ivoren toren: of een zich vei lig stellende liefde met het oog op de eeuwige zaligheid; niet als het geven van een aalmoes, die wij gemakkelijk kunnen missen, doch als een persoon lijke verantwoordelijkheid voor de naasten, die wij in Christus als onze gelijken en ais onze broeders en zus ters moeten beminnen, Charitas is geen daad van sympathie, waarbij wij ge ven aan bepaalde armen die wij wel aardig vinden en de deur wijzen aan wie ons niet aanstaat. Charitas is een daad van plicht. Christus treedt ons tegemoet in iedere mens en de daad die wij de naasten bedrijven is Hem gedaan. W'j moeten in onze tijd de valse me ning weerspreken, dat wij al genoeg charitas plegen door onze belastingen te betalen, waarvan een groot gedeel te dient voor sociale zorg. Door de be lastingen voldoen wij aan de plicht van rechtvaardigheid. Door de chari- ta. aan de plicht van liefde. Charitas tenslotte moet beoefend worden niet enkel uit apostolaat, maar ook en vooral om zich zelfs wille en charitas mag zich niet beperken tot de katholieken alleen. „De liefde kent geen grenzen". Het is echter fn onze moderne tijd niet voldoende, dat wij de idee zuiver houden, al zal deze gedragen door de liefde van Christus zijn weg wel vin den naar de naaste-in-nood. Het is ook nodig, dat wij voortdu rend openstaan voor zelfcritiek en door de moderne vindingen van de we tenschap ons eigen werk volmaken. Het opeisen van het recht der Kerk zich als eerstgeroepene bezig te hou den met de verzorging van de m ;ns- in-nood moet gepaard gaan met de ernstige wil nieuwe methoden in te bouwen in ons eigen werk. Ook wij moeten het aanvullen van de inciden tele nood vervangen door het zoeKen en zo mogelijk wegnemen van de oor zaak. Ook wij moeten het pogen, de verantwoordelijkheid van de mens in nood over te nemen, vervangen door de hulp die bijdraagt tot zelfverant woordelijkheid en zelfstandigheid van c e mens. Ook wij moeten de hulp aan- het individu los van zijn milieu, ver vangen door het beinvloeden van de individuen door en in hun milieu. NOODZAAK VAN VER NIEUWING yERNIEUWING van de Katholieke Charitas is nodig, ook op organisa torisch terrein. En Goddank, daarvan zijn alle charitatieve verenigingen overtuigd. Meer en efficiënte samen werking, onderlinge planning, inscha keling van deskundigen, uitbreiding van het vrijwilligerscorps, dat alles en nog veel meer is nodig voor grotere doelmatigheid in ons werk. Samen met vertegenwoordigers der Katholieke Actie en der standsorgani saties hebben onze charitatieve ver enigingen een eensluidend rapport aan onze eigen Bisschop uitgebracht en voor de verwezenlijking daarvan heeft Z. H. Exc. een diocesaan sociaal-cha ritatief centrum ingesteld. Met de in stelling echter van een officieel or gaan is de vernieuwing en de aanpas sing aan de nieuwe eisen nog niet be reikt. Er zullen plaatselijk en parochi eel nog heel wat moeilijkheden moeten worden overwonnen. De bedoeling is dan niet, dat nieu we vormgeving overal ineens wordt doorgevoerd. Bezinning op de geest der christelijke charitas is het aller voornaamste. Zonder deze loopt alie vormgeving vast In een zielloos en dood apparaat. In verschillende plaatsen echter is de geest gerijpt en streeft ook de burger lijke overheid samen met de katholie ke charitas naar nieuwe vormen, die aan de Kerk de plaats geven, die haar in deze toekomt. JOS VAN CAMPEN, pr. TOEN tn 1648 de Stoppeldijk-polder opnieuw bedijkt werd, vormde ztch in deze polder een buurtschap, genaamd „Het Bosken". September 1695 werd daar een houten kapel ge bouwd, toegewijd aan de Heilige Apostelen Petrus en Paulus. om het Katholieke geloof te behouden in het westelijk deel van het land van Hulst. De bediening van deze Boschkapel werd opgedragen aan de Paters Re- collecten (Franciscanen) van Ant werpen, totdat zij, tengevolge van de verscherping der plakkaten na 1753, geen dienst meer mochten doen. De ijverige Pastoor Matthias Roels later Pastoer te Lamswaarde bouwde in 1757 een nieuwe Bosch kapel. Aan deze Pastoor schonken de Paters Recollecten in 1761 een Reli kwie van de Martelaren van Gorcum, als een onderpand voor het behoud van het geloof in hun vroegere statie. Joannes Henricus, graaf van Fran kenberg en Schellendorf, Aartsbis schop van Mechelen, waarborgt de echtheid van de Relikwie en de Bis schop van Gent, waaronder de Boschkapel destijds ressorteerde, stond bij breve van 24 April 1761 toe: „dat genoemde Relikwie ter openbare vereerimg van de geloovigeni mag worden uitgesteld ln de kapel, ge naamd „Het Bosken" in het land van Aexl in ons diocees". En zo heerste er een grote drukte op de wegen naar Boschkapelle de tweede Zondag van Juli 1761. Talrijke voetgangers trokken in lange rijen langs de smalle kronkelige paadjes van het Boerenooiken door „het on dertand", van Canipen langs Scha- pershoek en van Luntershoek en heit Veer naar den Bosch. Op de dijken van Campen en Rapenburg, de Mar- garethsche dijk eni de Zeildijk hotsten de sjezen en karretjes van de boeren naar de kapelle van het Boschken, „om ztch te laten zegenen van de Aid. rtelaars'1 Het armoedige Boschkapelleke werd zó een der eerste bedevaartplaatsen tea- ere van de Martelaren, nog vóór hun heilig-verklaring. Groot was de toeloop reeds in de eerste jaren, als blijkt uit de rekeningen der Bosch kapel. Uit heel het land van Hulst kwamen de bedevaartgangers „de ■yORIGE WEEK ZONDAG de 5e na Pinksteren las ik in m'n missaal bij het evangelie: „Als gij dus uw offergaven brengt naar het altaar en U daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, laat dan uw offer voor het altaar en ga U eerst met uw broeder verzoenen en kom dan en draag uw offer op". Als ieder daar nu eens eerlijk tn volgens waarheid naar handelde, zou dan de kerk niet half leeg lopen? Hoeveel of hoe weinig mensen mis schien zouden er kunnen blijven zit ten? Hcevelen hebben er geen on enigheid met hun broeder, hun even naaste? Het is vaak de gewoonste zaak der wereld dat men een ander negeert, kleineert' dat men verbitterd is. een ander niet aanspreekt enkel en alleen omdat er vroeger, héél vroeger, zijn buitengewoon rijk *a en vitamine B,. Laat die vooeai niet ver! oren gaan. Kook de boontje» slecht* een half nut onder water met een scheutje melk. Dat it voidoended eens iets geweest is. waar men maar niet overheen kan. En zo iets gebeurt dan onder ons katholieken, katholie ken, die misschien dagelijks hun of fer met de Priester opdragen en zo veel ze kunnen ter H. Tafel naderen; dagelijks bidden: „Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij anderen hun schuld vergeven'', en nooit anderen vergeven nog minder iets willen ver geten, Want hoort men ook niet vaak de redenering; „Vergeven r.ul ik ze wel doen, maar vergéten nóóit", en ze houden alles wat hun mishaagd in hun hoofd en hart vast, en blijven verbitterd. IJ ET GEBEURDE LAATST dat een clubje dames het over een geza menlijke kennis hadden. Eén van de dames kon die kennis niet uitstaan, want deze had vroeger eens een heel andere mening gehad, een heel an dere opvatting over iets, dan de be trokken dame en dat scheen ze nooit te kunnen vergeten, „want", voegde ze er triomfantelijk aan toe, net of het een gróte deugd was: „Ik kan nog letterlijk de woorden aanhalen, die ze tóén zei". En die woorden notabene! waren 10 a 15 jaar geleden gesproken! Wat een kleinzielige bekrompenheid toch! Waarom houden we in onze ge kwetste eigenliefde zo star vast aan datgene wat ons in een ander mis haagt of mishaagd heeft? Toen men kort geleden Pater Lombard! hoorde in ons land, kwam men onder de indruk van z'n ware oprechte, zuivere liefde tot de naaste en al z'n predi cates waren één oproep om de naas tenliefde onder elkander te beoefenen. Zonder naastenliefde komen we er niet noch hier. noch hiernamaals; Christus zelf wees er ons voortdurend op en heel Zijn leven getuigde ervan. Maar de ware naastenliefde, de echte vergevingsgezindheid bestaat 'niet in uiterlijk vertoon, in vriendelijkheid, beleefdheid, voorkomendheid, terwijl men in z'n hart niets vergeten kan en alles letterlijk weet te herhalen, waar een ander ons eens mee krenk te, maar in de ware oprechtheid des harten, die eerlijk vergeeft en spon taan weet te vergeten. £R ZIJN VAN DIE MENSEN die zo „gedienstig" zijn anderen te hel pen herinneren aan wat eens van hun miszegd werd. Hoe prettig is het dan gulle mensen te ontmoeten, die we ten te antwoorden: „Gunst kind, dat is al zó lang geleden, dat weet ik niet meer hoor; denk je dat ik dat alle maal onthoud. Ik ben er NU goed mee. en daar mee uit." Zoiets getuigt tenminste van een „los" staan van het gepraat van an deren, van een ..erboven'' staan, van een brede opvatting, die niet aan alle mogelijke en onmogelijke klein° on benulligheden vastzit, maar met een royaal gebaar en oprecht hart ver geeft èn ook vergeet. Kom, brengen we steeds ons offer' voor het altaar zó, dat tegen ons niet hoeft gezegd te worden: Laat. uw of fer en ga u eerst met Uw broeder verzoenen en kom dan en draag uw offer op". X7TJF STOERE politie-agenten zijn bij een uitverkoop van een groot Glas gow's warenhuis bijna door een vech tende, bijtende, krabbende en met pa- rapluie slaande menigte huisvrouwen onder de voet gelopen. Slechts door het ingrijpen van bereden politie kon den zij worden verlost. De politiemannen moesten de orde bewaren bij een ruim 600 meter lange rij van koopjes beluste vrouwen, van wie sommigen de gehele nacht hadden gewacht om maar het eerst aan de beurt te komen. Alles was volkomen rustig, totdat om half negen, de tijd dat de verkoop zou beginnen, ongeveer 200 vrouwen aan de andere kant van de ingang een tweede rij gingen vormen en het gebouw bin nendrongen. De dames, die urenlang gewacht had den om het eerst aan de beurt te ko men „namen" dit niet en spoedig ston den de vijf agenten hulpeloos tussen honderden, elkaar met handen, voeten, tassen en parapluies bewerkende huis vrouwen. Snel aangevoerde versterkingen, waar bij een afdeling bereden politie, moes ten krachtdadig ingrijpen teneinde de erde te herstellen. onkosten te vergoeden. De waard vond het best. Toen de waard enige uren later trota het pronkstuk aan zijn vrouw liet zien, riep deze ontzet: „Sufferd, dat is ons schilderij uit de gang". PRANCESCO CALDERI was overdag de gerespecteerde burgemeester van het Italiaanse plaatsje Monastero. Maar 's nachts ging hij op diefstal uit. Daarom is hij thans door een ge rechtshof in Turijn veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf. Calderi verscheen in Monastero tij dens de oorlog. Hij beweerde toen, dat hij partisaan was. Hij kreeg de dorpe lingen zo ver, dat zij hun oude bur gemeester afzetten en hem in zijn plaats kozen. Nu heeft Monastero een andere bur gemeester en is het afgelopen met de nachtelijke diefstallen. rpWEE GASTEN in een herberg in 't Duitse plaatsje Kempten konden hun rekening niet betalen. Maar geen nood, een hunner ver klaarde zieh bereid uit hun auto en schilderij te gaan halen om daarmee de TkE ZES-JARIGE Gillian Fish speel- kJ de rustig en op haar eentje aan de Theems-oever in Staines. Maar ineens viel zij i" he' water. Haar moeder sprong haar onmiddellijk na en een me vrouw, die juist voorbij kwam, deed hetzelfde, omdat zij zag, dat moeder Fish het niet alleen af zou kunnen. Toen kwam er een derde mevrouw voorbij, die haar hand uitstak om het drietal op de kant te trekken. Zij viel prompt in het water. De brigadier van politie William Sparks was het ten slotte, die de zaak in het reine en op het droge bracht. voorspraak der Martelaren inroepen, opdat zij de vervolgde Katholieke Kerk in de Nederlanden zouden be schermen en het oude geloof herstel len." Vele jaren bedroeg de opbrengst der zegen-penningen meer dan 5000 centen. En de grote verering, welke de be woners van het land van Hulst bijna 2 eeuwen lang voor de Relikwie der Martelaren van Boschkapelle getoond hebben, heeft voorzeker veel bijgedra gen tot het behoud van het geloof in deze streken. Het land van Hulst bleef Katholiek. Deze verering is nog toegenomen en blijvend gevestigd sinds in 1892 onder Pastoor Schoen een Broeder schap van de Martelaren van Gor cum te Boschkapelle werd opgericht. Vooral veel boerenfamilies achtten 't zich ten plicht, evenals hun voor ouders, telken jare op het feest of op de Zondag onder het Octaaf de Martelaren te gaan vereren. Toen in 1917 het gouden jubilé dei- heiligver klaring, tevens het 25-jarig bestaan der Broederschap werd gevierd, was Boschkapelle overstroomd van bede vaartgangers. Van alle kanten trok men processiegewijze het Bosken bin nen. Nog steeds wordt het leest der H. Martelaren (9 Juli) met het octaaf gevierd. In de kerk is een speciale kapel met altaar ter ere van de H. Martelaren ingericht, waar gedurende acht dagen de H. Mis wordt opgedra gen voor de leden van de Broeder schap. Iedere dag Is er gelegenheid als oudtijds „zich te laten zegenen van de Martelaars". Moge het land van Hulst, dat Ka tholiek is gebleven, mede door de voorspraak der H. Martelaren van Gorcum, de oude traditie bewaren en de Martelaars blijven vereren in de „kapel van het Boschken". JJET MINISTERIE voor Kerkelijke Zaken is voornemens de orde der Jezuieten en die der Salesianen in Tsjechoslowakije te verbieden en te ontbinden. De regering wil de gevan gen genomen priesters van andere orden de mogelijkheid bieden na een „politieke omscholing" buiten hun vroegere standplaats „hun zielzorg" uit te oefenen. Zondag 9 Juli: Groen. 6e Zondag na Pinksteren. 2e gebed H.H. Marte laren van Gorcum. Credo. Prefatie van de H. Drievuldigheid. Haarlem: 3e gebed octaaf Kerkwijding. Maandag 10 Juli: Rood. H.H. Zeven Broeders enz. 2e gebed A cunctis. 3e naar keuze. Haarlem: Wit. Octaafdag van Kerkwijding. 2e gebed H.H. Ze ven Broeders enz. Credo. Dinsdag 11 Juli: Rood. H. Pius I. 2e gebed A cunctis. 3e naar keuze. Prefatie van de Apostelen. Breda. Wit Zegepraal van de H. Norbertus. 2e gebed H. Pius I. Prefatie van de Apostelen. Woensdag 12 Juli: Wit. H. Joannes Gualbertus. 2e gebed H.H. Nabor en Felix. Donderdag 13 Juli: Rood H. Ana- cletus, 2e gebed A cunctis. 3e naar keuze. Prefatie van de Apostelen. Vrijdag 14 Juli: Wit. H. Bonaven- tura. Credo. Haarlem: Wit. H. Mar- cellimis, 2e gebed H. Bonaventura, Credo. Zaterdag 15 Juli: Haarlem en Bre da: Wit. H. Henricus. 2 gebed A cunc tis. 3e naar keuze. Den Bosch: Wit. H. Plechelmus. 2e gebed H. Henricus. Advertenties) U zult 'i morgens „kiplekker'* uit bed springen. Elke dag moet uw lever een liter gal in uw ingewanden doen stromen, anders ver teert uw voedsel niet, bet bederft U raakt verstopt, wordt humeurig en loom. Neem de plantaardige CARTER'S LEVERPIL»- LETJES om die liter gal op te wekken en uw spijsvertering en stoelgang op natuur lijke wijze te regelen. Een plantaardig zacht middel, onovertroffen om de gal te doen stromen. Eist Carter's Leveroilletiea. maakt dikwijls het gebruik van een laxeermiddel noodzakelijk. Vergeet dus niet mede te nemen wanneer U met vacantie gaatl trotseren de tijd m door degelijkheid DOOR PETER VAN AMSTEL 15) het eerst mengde Jim zich nu jr Besprek. ..Ik heb op kantoor orrhiif* irattten doorgewerkt in het ?if n heidens werk, maar korte JKm1® niet meer dan twee ongeluk" gevonden over dat dat'Daerhmeti!t»t0en wel voor werd". kTLover geschr6ven JKL», «O &H.1S ?a een paar dagen weer wat opgeknapt was Zii toen, dat er op die briR i^Inf een band leeg liep. waardoor zij <je macht over het stuur verloor. Daame? was het raadsel opgelost, want dat had noz niemand de politie kunnen vertellen" „Is de zaak toen nog verder omw zocht?" vroeg ik. ..Nee. gelukkig niet." antwoordde Paul. ..Wat had het voor zin? Er was geen enkele ooggetuige. De politie verklaarde: ..noodlottig verkeersonge val", en daarmee werd de zaak geslo ten ..Het vervelende is", mompelde ik halfluid, „dat Yvonne daar zelf niet nwr aan schijnt te geloven. Waarom? Wat is er Paul?" De wagen had opeens even geslin gerd. Paul klemde de handen zo hard om het stuur, dat de knokkels wit za- pn Ik geloof, dat er opeens 'n band leegloopt." riep hij uit; „Ik voel het aan het stuur!!" te hard remmen Ineens. h„ i' „Yaarschuwde ik; „kun te hem houden?" „„r3"1 hn'kte en bracht de zware wa- tan, rac. ig tot stilstand langs de nrTrJ?? de we8- Jim sprong er uit Poolshoogte te nemen. „Ja" riep hij ,,d« linker-achterband, plat als een dubbeltje!" Paul legde zijn hand op mijn arm. Hij zag Week. „Ben je zo geschrok ken?" vroeg ik. Hij keek mij aan en zet zacht: „Max, het is of de duivel er mee speelt. We zijn hier nog geen kilome ter verwijderd van die brug. waarop Yvonne... en juist, dat we daarover spraken..." Er ging onwillekeurig even een kou de rilling langs mijn rug. We stapten uit en zagen allen tegelijk de garage, waarvoor we gestopt waren. „Dat heb je prachtig uitgerekend, Paul," grin nikte Jim. ..Ik zal eens gaan kijken, of er iemand is, die ons kan helpen.. O. daar komt al iemand aan!" Uit de deuropening van de garage kwam een klein kereltje te voorschijn, een kind met een groot mensenhoofd en een scheve rug. Hij liep naar ons toe met een brede grijns op zijn ge zicht, wees op de lekke band. „Psst, boem!" Hij maakte een grimas van schrik, zei nog eens „psst. boem!" en ring toen, zonder verder ons nog een blik waardig te keuren, aan het werk. Zonder er naar te vragen, wist hij ln de auto het benodigde gereedschap te vinden en ging het achterwie] opkrik ken. Wij stonden er in een kringetje naar te kijken. ..Wat een eng manneke", fluisterde Maud. „Idioot", fluisterde ik terug, „volwassen knaap met het verstand van een kind van 3 jaar. Kan overigens best 'n eenvoudig werk- le geleerd worden". „Hij is op de meest deskundige wijze ®an het werk," merkte Paul op. „Kijk, onar komt de baas van de garage ook poolshoogte nemen." oude man met een vriendelijk In wandelde rustig naar ons toe móge heren "Z^n Det' "Móge' lufJrouw- )AfcSLm™alcen een babbeltje over het en over het ongenoegen ifm Lr t, eri op Pleziertochtjes. Besprek op de idiote Jongen. „Handig knaapje is datl'I' De garagehouder lachte. ,Ja hij is wel zot, dat jong maar werken kan hij dat is vast. Ik laat hem alle karwei- tjes opknappen als banden wisselen schoonspuiten, benzine en lucht pom^ pen en zo. Dat hebben ze hem eens ge leerd en dat kent ie nu as de beste hoor. Ik zal U vertellen Hij is al weer klaar!" interrum peerde Jim; ..zeg, dat lever je 'm, hoor." De jongen grinnikte hoog. „Klaar ls Keessie. hi-hi-hi," giechelde hij. „Band springen, ik gauw goedmaken Psst, groot ongeluk, psst-boem! Auto over de brug, groot ongeluk, hi-hi-hi." Paul greep mij bij de arm. „Waar heeft hij het nu over?" Jim deed een stap naar de knaap en vroeg scherp'. „Wat zei Je daar?" De garagehouder lachte smakelijk over onze verrassing. „Ach. trekt U er zich maar niets van an. meneer. Dat verhaal vertelt ie elke keer., as le Ti lekke band ziet." Jim luisterde niet. Hij hield de jongen, die weg wilde sloffen, tegen en vroeg nogmaals; „Wat zei Je daar? Wat is dat met die auto over de brug?" De jongen grinnikte weer. „Auto over de brug? Boem! Psst. groot on geluk psst.." „As le eenmaal bezig is met dat gekke gesis, weet le van geen uitschei den meer' zei de garagehouder. „Dat heeft ie vanaf dat hier in de buurt eens een auto-ongeluk is gebeurd. Mis schien heeft U er wel eens van ge hoord?" Wij keken allen scherp de idiote Jongen aan. Hij maakte weer een grimas van schrik en deed een dwaze sprong in de lucht. „Pssssst, boem! Auto over de brug... Mooie dame over de'brug, psssst. boem!" Jim werd bleek en schreeuwde: „Wat mooie dame! Mooie dame in die auto?" „Mooie dame over de brug. Psssst, boem!" „Heb Jij dat gezien?" Jim greep hem bij de schouders. Ik zag. dat hij zich uit alle macht bedwong om het kereltje niet door elkaar te schud den. „Heb jij dat ongeluk gezien daar op die brug? Zat er een mooie dame in die auto?" De jongen zweeg verschrikt en keek Jim angstig aan. Plotseling rukte hij zich los en rende weg. HOOFDSTUK 9. Die oude graagehouder moet een vreemde indruk van ons gekregen hebben. Zoals wij daar stonden op een kluitje, starend langs de weg, waarlangs die idiote jongen haastig weghobbelde. Minutenlang sprak nie mand, Het was, of de hele wereld om ons heen plotseling verstild was. Toen snerpte ergens een auto claxon en dit bracht mij tot de wer kelijkheid terug. Ik keek langs de strakke, wat bleke gezichten van Jim, Paul en Maud en zei om maar wat te zeggen „Nou, wat zeggen jul lie daarvan?" Een domme opmerking natuurlijk," De garagehouder lachte gemoede lijk. „Interesseren de heren zich voor dat auto-ongeluk??" vroeg hij. „Dat is anders al een knappe tijd geleden, hoor." Jim keerde zich met een ruk naai' hem toe. „U weet dat die jongen indertijd dat ongeluk heeft zien ge beuren?" „Ach ja, het jong wa er een tijdje compleet overstuur van," zei de garagehouder was ernstiger. „Een week lang bleef ie onder water en toen hij eindelijk weer kwam opda gen, zei ie geen woord. Pas veel la ter kreeg ik het er uit." Ik vroeg nadrukkelijk„Dus J heeft van die jongen gehoord, dat hij het ongeluk zag gebeuren en dait het ongeluk plaats vond op die brug, hier wat verderop, en dat het kwam doordat er een band sprong?" „Nou, meneer, met zoveel moode woorden heeft ie 't vast niet gezegd. Daarvoor is ie te zot. - laar ik heb 't er evengoed zo uit begrepen, u moet dat taaltje leren kennen, ziet U?" Ik ging er dieper op in; „Het was toch een ongeluk, waarbij een two- seater, bestuurd door een jong meisje, over c'r brug heen sloeg. Zij wend zwaar gewond en de man. die naast haar zat. gedood." „Precies, meneer, zo stond het 'i de krant. Toen ik eens ging kijken, lag alleen die auto daar nog. Dood zonde, dat knappe wagentje. De lij ken waren al weggehaald". (Wordt vervolgd). ZATERDAG 8 JULI 1950 HILVERSUM I, 402 meter 19 Artis tieke staalkaart. 19.30 Bijbellezing. 19.45 „Passepartout", causerie, 20 Nieuws, 20.05 Actualiteiten, 20.12 Vara-varia, 20 15 Ween- se muziek, 20.45 Gevarieerd programma, 21.45 Socialistisch commentaar, 22 Prome nade-orkest, 22.25 ,,De commissaris ver telt"..,,, hoorspel, 22.45 Accordeonmu- ziek, 23 Nieuws, 23,15 tot 24 Gramofoon muziek. HILVERSUM II, 298 meter 19.25 Parlementair overzicht, 19.35 Gramofoon- muziek, 20 Nieuws, 20.05 De gewone man zegt er 't zijne van, 20.12 Gramofoon- muziek, 20.15 Lichtbaken, 20.40 Gramo- foonmuziek, 20 43 „Steek eens op, heren". 21 Gramofoonmuziek, 21.45 Puzzle, 21.55 Populair concert, 22.35 West-Indisch com mentaar, 22.45 Avondgebed en liturgische kalender, 23 Nieuws, 23.15 Nieuws in het Esperanto, 23.20 tot 24 Orkestconcert. BRUSSEL, 324 meter (Vlaams): 18 Gramofoonmuziek, 18.30 Voor de solda ten, 18 Nieuws 19.30 Gramofoonmuziek, 19.50 Radiofeuilleton, 20 Omroeporkest en soliste, 21 Actualiteiten, 21.15 Lichte mu ziek, 21.50 Gramofoonmuziek. 22 Nieuws, 22.15 Verzoekprogramma, 23 Nieuws, 23.05 Jazmuziek, 23.30 tot 24 Gramofoonmuziek. BRUSSEL, 484 meter (Frans): 19.45 muziek, 19.40 Gramofoonmuziek. 19.45 Nieuws, 20 Omroeporkest, 21 Amusements muziek, 2 Nieuws, 22.15 Dansmuziek, 22.25 Nieuws, 23 Gramofoonmuziek, 23.55 Nws ZONDAG 9 JULI 1950 HILVERSUM I, 402 meter 8 Nieuws en weerberichten, 8.15 Postduivenberich- ten, 8.20 Gramofoonmuziek, 8.30 Voor het platteland, 8.40 Voor militairen, 9.10 Post- duivenberichten, 9,15 Verzoekprogramma's, 9.45 „Geestelijk leven", causerie, 10 Ka merorkest, 10.30 „Met en zonder omslag". 11 Kinderkoor. 11.15 Cabaret. 12 Kwintet. 12.30 Voor de jeugd, 12.40 Kinderkoor, 13 Nieuws en weerberichten, 13.15 Mede delingen, of gramofoonmuziek, 1320 Mu- sette-orkest en soliste, 13.50 „Even afre kenen, heren", 14 Gramofoonmuziek, 14 05 Boekenhalfuur, 14.30 Gemengd koor. 14.55 Filmpraatje, 15,10 Gramofoonmuziek. 15.30 Radio Philharmonisch Orkest, en solist, 16.30 Sportrevue, 17 Fanfarecorps. 17.20 Koorconcert, 17.40 „De zes aan de slag", hoorspel, 18 Sport, 18.15 Nieuws en sport uitslagen, 18.30 Protestantse kerkdienst, 19 Kinderdienst, 19.35 Bijbelvertelling. 20 Nieuws. 20.05 Orkestconcert, 20.40 „Een broederdienst in 1815", hoorspei. 2150 Gramofoonmuziek, 22.20 Actualiteiten, 22.30 Amusementsmuziek, 23 Nieuws, 23.15 Dansmuziek, 23.45 tot 24 Gramofoonmu ziek. HILVERSUM II, 298 meter 8 Nieuws en weerberichten, 8.15 Gramofoonmuziek, 8.25 Hoogmis, 9.30 Nieuws en weerberich ten, 9.45 Gramofoonmuziek, 10 Nederlands Hervormde kerkdienst, 11 Gramofoonmu ziek, 12 Vocaal ensemble, 12.15 Apologie, 12.35 Gramofoonmuziek, 1240 Lunchcon cert, 12.55 Zonnewijzer, 13 Nieuws, weer berichten en katholiek nieuws, 13.20 Lunchconcert, 13.45 „Uit het Boek der boeken", 14 Symphonie orkest en solis ten (circa 13.45 „Katholiek overleg", dis cussie), 15.40 Strijkkwartet, 16.10 „Katho liek Thuisfront overal". 16.15 Sport, 16.30 Vespers, 17 Jeugd- en dankdienst, 18.30 Voor de strijdkrachten, 19 Alt en orgel 19.15 „Kent gij uw bijbel?", 19.30 Nieuws, sportuitslagen en weerberichten, 19.45 Ac tualiteiten, 19.52 Boekbespreking, 20 05 Gramofoonmuziek, 20.12 „Philomela", opera (circa 20.50 Puzzle), 21.35 Cabaret, 21.50 „Vrijage van een Hollands kof- kapitein in 'Groningen in de vorige eeuw", hoorspel, 22.45 Avondgebed en liturgische kalender, 23 Nieuws, 23.^5 tot 24 Gramo foonmuziek. BRUSSEL, 324 meter (Vlaams): 12 Gra mofoonmuziek, 12.15 Lichte muziek, 13 Nieuws, 13.15 Gramofoonmuziek, 13.30 Voor de soldaten, 14 „Louise", opera, 15-15 Pianospel, 15.30 Gramofoonmuziek, 16 Opera „Godelieve van Gistel", 18.30 Gods dienstig halfuur, 19 Nieuws. 19.30 Geva rieerd programma, 21.30 Actualiteiten, 21.45 Gramofoonmuziek. 22 Nieuws, 22.15 Verzoekprogramma, 23 Nieuws, 23.05 Film muziek, 23.30 tot 24 Dansmuziek. BRUSSEL, 484 meter (Frans): 12.08 Om roeporkest, 13 Nieuws, 13.15 Verzoekpro gramma, 14.30, 15 en 16 Gramofoonmu ziek, 19 Godsdienstig halfuur, 19.45 Nws, 20 Symphonische jazzmuziek, 20.48 Gra mofoonmuziek, 22 Nieuws, 22.10 Gramo foonmuziek,*22.55 Nieuws. 23 Gramofoon muziek, 23.55 Nieuws, MAANDAG 10 JULI J950 HILVERSUM I, 402 meter 7 Nieuws. 7.18 Gramofoonmuziek, 8 Nieuws, 8.18 Gramofoonmuziek, (9.30 tot 9.35 Water standen), 10 „Voor de oude dag", cause rie, 10.05 Morgenwijding, 10.20 Gramo foonmuziek, 10.30 Voor de vrouw. 10 45 Voor de zieken. 11.20 Cello en piano. 1145 Voordracht, 12 Orgelspel en mededelin gen, 12.33 Voor bet platteland, 12.38 Gra mofoonmuziek. 13 Nieuws, 13.15 Voor de middenstand. 13.20 Metropole ork„ 13.50 Trio, 14.15 Populair-wetenschappelijke causerie, 34.30 „The Messiah", oratorium, 15.35 „Duif en doffer", hoorspel, 16.50 Gramofoonmuziek, 17 Voor de kinderen. 17.30 Gramofoonmuziek, 18 Nieuws, 38.15 Mededelingen, 18.20 Amusementsmuziek, 18.45 Gramofoonmuziek. 19.08 „Mobilise ring van de talenten", causerie, 19.15 Vi oolrecital, 19.45 Regeringsuitzending, 20 Nieuws, 20.05 Actualiteiten, 20,15 Dansmu ziek, 20.40 Cabaret, 21.15 Gramofoonmu ziek, 21.45 „Hoe worden de belastinggel den besteed?", causerie, 22 Radio Phil harmonisch orkest, 23 Nieuws, 23.15 Or gelspel, 23.40 tot 24 Gramofoonmuziek. HILVERSUM II, 298 meter 7 Nieuws 7.15 Ochtendgymnastiek. 7.30 Gramofoon muziek, 7.45 Een woord voor de dag, 8 Nieuws en weerberichten, 8.15 Gewijde muziek, 8.45 Populaire muziek, 9.15 Voor de zieken, 9.30 Gramofoonmuziek, 10 30 Morgendienst, 11 Gramofoonmuziek, 11.20 Voordracht, 11.40 Alt en orgel, 12.10 Gra mofoonmuziek, 12.30 Mededelingen, 12.33 Dubbelmannenkwartet, 13 Nieuws, 13.15 Mandolinemuziek, 13.45 Gramofoonmu- ziek.e 14 Schoolradio, 14.35 Gramofoon muziek, 15.30 Clavecimbel en altviool, 16 Bijbellezing, 16.45 Gramofoonmuziek, 17 Voor de kinderen, 17.15 Orgelspel, 17.45 Regeringsuitzending, 18 Volksmelodieën, 18.20 Gramofoonmuziek, 18.30 Voor de strijdkrachten, 19 Nieuws en weerberich ten, 19.15 Pianorecital, 19.35 „Een goed woord voor een goede zaak", 19.40 Radio krant, 20 Nieuws, 20.05 Reportage, 20.15 Gramofoonmuziek, 20.35 Causerie over kerkzegels, 20.55 Omroeporkest en solist, 21.30 Gramofoonmuziek, 22 „Verkenningen in Zuid-Amerika", causerie, 22.10 Piano recital, 22.45 Avondoverdenking, 23 Nws., 23.15 tot 24 Gramofoonmuziek. BRUSSEL, 324 meter (Vlaams): 12 Gra mofoonmuziek, 12.15 Lichte muziek, 12 30 Weerberichten, 12.33 Voor de landbou wers, 12.40 Lichte muziek, 13 Nieuws. 13.15 Gramofoonmuziek, 14 Voor de vrouw, 15 Gramofoonmuziek, 17 Nieuws, 17.10 Lichte muziek, 18 Franse les, 18.20 Gra mofoonmuziek, 18.30 Voor de soldaten, 19 Nieuws, 19.30 Gramofoonmuziek. 19.50 Ra- diofeuilleton, 20 Gewijde muziek, 21 Ac tualiteiten. 21.15 Omroeporkest en solist, 22 Nieuws, 2215 Vlaams programma, 23 Nieuws. 23.05 tot 24 Gramofoonmuziek. BRUSSEL, 484 meter (Frans): 12.05 Gra mofoonmuziek. 13 Nieuws, 13.10, 14, 15, 16, en 17.10 Gramofoonmuziek, 19.45 Nieuws, 20 en 20.45 Gramofoonmuziek, 21.15 Om roeporkest, 22 Nieuws, 22.15 Gramofoon muziek, 22.55 Nieuws, 23 Dansmuziek, 23.55 Nieuws.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1950 | | pagina 3