E Walcheren Zuid-Beveland Gouden bruiloft en planting van een vrijheidsboom da Chefarine .4' Groede kan 'n uitstekende badplaats worden Straatverlichtingsgeschil tussen P.Z.E.M. en de gemeenten DAGBLAD DE STEM VAN ^JËRÖAG Jfc'JUU.1950 Viervoudige werking van Chefarine „4". Diamanten jubileum Mère Angelina te Roosendaal De Vormreis van Mgr. Huibers Vlissingen leefde vijf jaar op zware explosieven Het Koninklijk bezoek TERNEUZEN HULST MIDDELBURG VLISSINGEN Grote feesten aan de Statie te Hulst Echtpaar Chrde Bruyn-Schauivaert in de bloemetjes f GEZON DE SLAAP:! ^Pullman C\ïlatra&ózi Maar krijgt het de kans om uit te groeien Nog dit jaar betere straatverlichting Als men scheidsrech tert in Nieuwland Tegenbezoek uit Nieuwer Amstel GOES Uitspraken Middel burg-se Rechtbank Opschrift deugde niet HUBRO's 2 jaar volledige garantie! N.V. HUBRO AGENDA AUDIëNTIE Mgr. Baeten zal geen audiëntie verlenen op 7, 8, 11, 12 en 13 Juli. Mgr. W. Mutsaertö zal In de aan staande week geen audiëntie verle nen op Dinsdag 11 Juli. BENOEMINGEN Z.H. Kxc. de Bisschop van Breda heeft benoemd tot geestelijk advi seur van de Gezinsvoogdij en Pa tronage te Roosendaal Kapelaan Fr. Smit, tot geestelijk adviseur van de Gezinsvoogdij en Patronage te Bergen op Zoom Kapelaan Chr. Backx. ZONDAGSDIENST DOKTOREN Te Goes wordt Zondag de dok- tersdienst waargenomen door dok ter Snoek; te 's Heerenhoek, Nieuwdorp en Driewegen door dok ter Folmer en te Heinkenszand, 's Heer Arendskenke en Wolfaarts- dijk door dokter Zonnevylle. DIENST DIEREN-ARTSEN Zondag hebben de heren Elzer- man te Goes en J. Klaassen te Heinkenszand dienst. GESLAAGD VOOR ONDER WIJZERES Aan de kweekschool Le Sacré Coeur te Oudenbosch slaagden voor onderwijzeres: Soeur Léonie en de dames Bep. van Aalst, Willy Drü- bers, Ans Franken, Corrie Gielen, Ilse Gijselaar, Jo van de Linde, Mien Mallee, Resy Pison, Dora van Rooyen, Riet Sitters, Mien Ver vaart, Bets de Wild en Riet de Wild. Aan de kweekschool van de Zus ters van Etten zijn alle zeventien candidaten voor het onderwijzers examen geslaagd n.l. R. Cesteleyn uit Goes, R. Kindt, Rapenburg; M. Lauret, Oostburg; N. v. Luijk, Goes, C. v. Merrienboer, Gastel; C. Moi- son, 's Heerenhoek; N. Schoon- heim, Breda; M. Verhulst, Boxtel, Th. de Waal, Ossenisse; T. Karre- mans Terheyden, C. Koevoets, Sprundel; T. de Klijn, Raams- donksveer, M. Mannaart, Overschie N. v. Merrienboer, Gastel; B. Mu- 'reau, Wagenberg; E. de Smit, Rot terdam; H. de Waal, Kuitaart. EINDEXAMEN GOESE LYCEUM Aan het Goese Lyceum, afdeling H.B.S.-A slaagden de dames A. Nijsse, S. van Strien, M. Wisse en de heren H. Koch, M. Koch, C. Phaff, J. Schneijderberg, allen Goes, mej. J. Mullié, Kortgene, de heren F. Burger, Wemeldinge; C. van Vledder, Kruiningen. Afgewe zen twee. (Advertentie) Wanneer zware hoofdpijn, hevige periodieke- of andere pijnen niet te verdrijven zijn, neem dan eens Chefarine „4". Elk tablet bevat vier wereldberoemde genees middelen. Eén ervan - Chefarox- zorgt, dat zelfs de gevoeligste maag töch niet van streek raakt. BEROEMDE GENEESMIDDELEN IN EEN TABLET AèRE MARIA ANGELINA deed haar intrede in de congregatie van de lusters Penintenten Recollectinen van ue Onbevlekte Ontvangenis te Roosen- uaal op 17 April 1888. Zij legde op 13 juli 1890 (zij was toen juist ZO jaar) haar heilige geloften ai, die destijds eeuwige geloften waren. Woensdag aan staande is het dus zestig jaar geleden, dat Mére Angelina zich voorgoed aan de kloostergemeenschap veioond. Zij verblijft nu in Mariadal te Roosendaal Na haar studies te hebben gemaakt werd zij overgeplaatst naar Groenlo, waar ze eerst hoofd van de school, daarna ook hoofd van het pensionaat te Huist. Na drie jaar weid zij be noemd tot Overste van het Pensionaat te Hulst. Na drie jara werd zij be stemd voor het Liefdesgesticht te Bre da. Aanvankelijk was zij er hoofd van de school, maar spoedig volgde haar benoeming tot Overste. Zij bleef dat van 1907 tot 1918. De verkiezing tot lid van de Congregatie maakte een einde aan haar verblijf in het Lief desgesticht te Breda. Bij de verkiezing van het hoofdbe stuur in 1921 werd Mère Angelina ge kozen tot Algemeen Overste. 18 Ja ren stond zij aan het hoofd van de Congregatie. Daarna van 1939 tot 1945 was zij Mère Vicaire. In 1945 was voor haar de tijd van gaan aangebro ken en werd zij van iedere functie ont heven. Thans brengt Mère Angelina haar levensjaren door in Mariadal te Roosendaal, het moederhuis, dat zij zelf heeft laten bouwen. Als Algemeen Overste heeft zij het voorrecht gehad, wao thans niet meer mogelijk zou zijn wegens minder reli- gieuse roepingen, de volgende huizen te stichten: te Temeuzen in 1921, op Bonaire in 1922, in Bavel in 1923, in Malden in 1925. Gedurende een visitatlereis in 1925 stichtte zij op Curacao huizen te So to. te San Matteo, te Jan Doret en op Suriname te Tamarin, te Paramaribo te Waldeck. - Zij stichtte een huis te Nispen in 1926. Te Roosendaal het Sint Elisa- beth-ziekenhluis voor de Zusters in 1927. Te Borgharen in 1928, te Delft klooster Cenakel in 1928, te Albina in Suriname in 1928. Moederhuis Maria- dal te Roosendaal in 1924. De -i Hartschool in dezelfde plaats in 1939 Te Groesbeek in 1939. In Mariadal zal Woensdag feest ge vierd worden in intieme kring. ONTHULLING BORSTBEELD PROF. DR. P. ZEEMAN In een buitengewone zitting van de gemeenteraad te Zonnemaire is het door de Amsterdamse beeld houwer Wetheim vervaardigde borstbeeld van wijlen prof. dr. P. Zeeman onthuld, dat geschonken werd door het gemeentebestuur van Amsterdam. Burgemeester H. J. Roelvink aan vaardde het geschenk voor zijn ge meente. ULO-EXAMEN Donderdag slaagden te Goes voor het MULO examen A: de heren J. D. Hamelink Hoek, F. Kalser Ter- neuzen, J. A. Luteijn Temeuzen, J. F. Minnik Terneuzen, P. E. C. Vos Sas van Gent, J. Slabber Sluis kil, A. de Feijter Zaamslag, T. J. Galle Zaamslag, D. Polderman Kloetinge, A. J. Meeuse Nlsse, J. de Meester Groede, J. Haak IJzen- dijke, A. M. Dellebeke Ritthen en de dames: T. G. Oppeneer Temeu zen, E. C. M. de Ridder Temeuzen, M. C. van Eek Terneuzen, C J. Dleleman Terneuzen, L. C. Eek- hardt Terneuzen, T. J. Merison Goes, M. E. de Jager Middelburg, J. J. Luijk Middelburg, J. M. J. van Riet Middelburg, M. G. Versluijs Middelburg, M. J. Roose Middel burg. Voor diploma B: de heren J. J. A. v. Rijssel Vlissingen, J. de Vast Terneuzen, J. K. v. d. Weel Middel burg, C. v. Veelen Vlissingen. 5 Candidaten afgewezen WARD-CURSUSSEN IN ZEEUWSCH-VLAANDEREN De mogelijkheid bestaat, dat er in September a.s. door het Ward- instituut 2 Wardcursussen zullen gegeven worden in Zeeuwsch- Vlaanderen en wel één voor het Westelijk en één voor het Oostelijk deel. De bedoeling is het bevorderen van de onderwijsvernieuwing op muzikaal gebied in Katholieke geest. EEN BIJZONDER SUCCES Enige dagen geleden meldden wij het slagen van 2 candidaten van de Middelburgse Machinisten- school, welke het examen voor het Voorlopig diploma als scheeps- werktulgkundige, waarvan een met lof. Woensdag 5 Juli was echter een bijzondere succesdag, zoals ook de Voorzitter der Examencommissie naar voren bracht. Op deze dag slaagden namelijk alle 8 candidaten, waarvan 4 met lof, hetwelk als een grote bijzon derheid kan worden aangemerkt. Daar in de regel slechts een be perkt percentage slaagt, mag dit succes voor de Middelburgse school zeker als een eer worden be schouwd. De gelukkigen waren de heren: L. de Blieok te Curagao met lof; A. Komejan te Eethen (N.Br.) met lof; P. de Vlieger te Zierikzee met lof; A. W. Voshol te Vlissingen met lof; K. A. van Klinken te Ouwerkerk; G. F. Mes te Middel burg; J. Verstraate te Koudeker- ke; J. Vreke, te Domburg. Intermezzo bij „St. Joanna". TAONDERDAG kwam aan de Vorm- reis van Haarlem's bisschop, mgr. Huibers, in het dekenaat Middelburg een einde. Kwadendamme. Oud-Vos- semeer en Tholen waren het laatste aan de beurt. De bisschop diende gedurende deze reis het H. Vormsel toe aan 140 vol wassen en ruim 1500 kinderen, die ver deeld waren over veertien parochies. Het zijn inspannende dagen voor de bejaarde Kerkvorst geweest, maar met grote stiptheid werd het program afgewerkt. Te Middelburg heeft de bisschop zich nog even naar de Bachtenstene laten brengen, om de kerkbouw gade te slaan. Toen Mgr. Donderdagmorgen op weg was naar Kwadendamme en „St. Jo anna" moest passeren, hadden de Eerw. Zusters zich bij de ingang opgesteld. Terstond liet Mgr. de auto stoppen, stapte uit en onderhield zich enige tijd met de religieuzen, wat natuurlijk zeer op prijs werd gesteld. Na zijn zegen te hebben gegeven, zette de bisschop de tocht voort. Ze lagen in een oude schuil kelder A chter het kantoor van de N.V. Ko ninklijke Maatschappij Do Scheir de te Vlissingen heeft men in een, ou de schuilkelder een geheime, dichtge metselde bergplaats ontdekt, die boor devol zat met zware explosieve stoffen. De stoffen waren verpakt in kisten en op iedere kist waren etiketten aan. gebracht, waarop werd aangegeven, waarvoor, in geval van ontruiming van Vlissingen door de Duitsers, deze explosieven moesten dienen. Het com plete personeel van de Schelde heeft ongeveer vijf jaar in de onmiddellijke nabijheid van een vulkaan geleefd. Er werd nog een tweede geheime berg plaats, die eveneens dichtgemetseld was, ontdekt. Maar toen deze open werd gebroken, bleek zij slechts zand te bevatten. De explosieven, die een gezamenlijk gewicht hadden van meer dan 1200 kilogram, zijn inmiddels door de mijnopruimingsdienst weg gehaald. f)e Commissaris der Koningin in Zee- land deelde ons mede, thans be richt te hebben ontvangen, dat H.M. de Koningin en Prins Bemhard op Vrijdag 18 en Zaterdag 19 Augustus a.s. een officieel bezoek aan Zeeland zullen brengen. Het programma zal zo spoedig mo gelijk gepubliceerd worden. BRANDWEER OP REIS In één der mooie nieuwe bussen van de ZVTM maakten de leden van de brandweer een reisje naar Dinant. De reis ging door het mooie Maasdal, terwijl ook Waterloo werd aangedaan. Tijdens hun afwezigheid was te Ter neuzen het personeel van de SLuis- kilse brandweer gestationeerd. GOUDEN BRUILOFT Het echtpaar C. van Dixhoom—J. Hamelink aan de van Steenbergen- laan vierde zijn gouden bruiloft. Fa milie, vrienden en kennissen maak ten deze dag voor het gouden paar tot een onvergetelijke. Sas van Gent AANLEG NIEUWE WEG STAGNEERT Toen we eens poolshoogte gingen nemen hoever het stond met het doortrekken van de Paul Krügerdreef en aanleg van de nieuwe weg welke zal moeten dienen voor de aanvoer van bieten naai de Coöp. Suikerfa briek, kwamen we tot de ontdekking, dat hieraan nog niets gedaan was. Misschien heeft men gewacht op de goedkeuring van aankoop van nog een stuk grond. waardoor de weg moet komen, waartoe in de laatste raadszitting werd besloten. Het komt ons voor, dait, indien miet spoedig wordt begonnen, de weg niet tijdig klaar zal zijn. Immers half Septem ber kan reeds met aanvoer der bieten worden begonnen. Axel ACCORDEONVERENIGING „MONDACCORDEOLA" Axel is op muziekgebied weer wat rijker geworden. Verleden week werd een vergadering gehouden om tot op richting van een accordeonvereniging te komen. Deze vegadering, welke door ca. 25 personen, werd bezocht, slaag de volkomen en allen gaven zich ais lid op. Uit hun midden kozen ze het volgende bestuur: L. v. d. Veide (voor zitter) A. Vinke (secretaris) Jac Maas (penningmeester) A Geertsum, M. Dieleman en J. de Regt. De techn. leiding berust bij de di recteur, dhr. W. Meulemeester, Ter neuzen. Dat er veel belangstelling voor deze vereniging bestaat, blijkt wel uit het feit, dat het ledental in een w-ek tijds is gegloeid tot ca. 40 personen. Collecte. De collecte ten bate van de sanatoria „Sonnevanck" en „Zon negloren" bracht f256,42 op. Zuiddorpe Opbrengst collecte De collecte ten bate van het Rode Kruis in deze gemeente bracht de mooie som op van f 40. BEKENDMAKING. De Burgemeester van Hulst maakt be kend. dat wegens de feestelijkheden op 9. 15, 16 en 23 Juli a.s. het sluitingsuur voor de café's is bepaald op 24 uur. De Burgemeester voornoemd, 446-0 TRUFFINO. STEDELIJKE HARMONIE. De eerste repetitie zal vandaag in „De Graanbeurs" gehouden worden, en wel vanavond om half negen. De muziekschool wordt gehouden in „De Kerstklok". Er worden stappen on dernomen om voor de repetities de beschikking te krijgen over de gym nastiekzaal van de R. K. Technische School. Het bestuur besloot bij 't bezoek van H. M. Koningin Juliana aan Hulst de kleppermars ten gehore te brengen, onder leiding van de ere-directeur. Er zal medewerking verleend wor den aan 't verzoek van het Kon. Wil- PUBLICATIE. ONTHEFFING BOUWVERORDENING. Burgemeester en Wethouders van Mid delburg brengen ter openbare kennis, dat door P. Tinbergen, wonende te Middel burg, ontheffing is verzocht van de be palingen van art. 26, lid 1 der bouwver ordening betreffende de overschrijding van de achtergevelrooilijn ten aanzien van het door hem te bouwen pand aan het Plein 1940. Het verzoek ligt voor een ieder ter in zage ter gemeente-secretarie van 6 Juli tot en met 20 Juli 1950. 512-0 Middelburg, 5 Juli 1950. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Mr. N. Bolkestein, Burgemeester. J. Ph. Koene, secretaris. Concert. Het concert van de mu ziekvereniging Excelsior, dat gisteren avond op het Molenwater zou wor den gehouden, is uitgesteld tot van avond. Geslaagd Voor het doctoraal exa men in de Economie slaagde de heer J. Boone vroeger te Middelburg, thans té s Gravenhage. EEN AFSCHEIDSAVOND VOOR BURGEMEESTER ANDRIESSEN Uit de besturen van verschillende organisaties is een comité gevormd om een afscheidsavond te beleggen bij het vertrek van de heer Andriessen naar Ovezande. Deze bijeenkomst heeft plaats Don derdag a.s. Voorzitter is de heer F. Schets, se cretaris-penningmeester de heer J. v. d. Vate. EERVOL ONTSLAG Aan de ontvanger der invoerrechten en accijnzen. A. Willemsen, is op zijn verzoek met ingang van 1 October 1950 eervol ontslag uit 's Rijksdienst ver leend. helminafonds om een muzikale rond wandeling te maken bij de door deze organisatie eind Aug. en begin Sept. te houden collecte. Met een actie voor het aanwerven van nieuwe do nateurs wordt ten spoedigste een aan vang gemaakt. Men hoopt op de steun van de gehele burgerij. Kapellebrug Schoolbedevaart Maandag en Dinsdag maakten de leerlingen van de scholen van de parochie St. Jan steen hun jaarlijkse schoolbedevaart naar het genadeoord van O. L. Vrouw Ter Eeoken. Kloosterzande Geslaagd. Aan het Jansenius Ly ceum legden onze dorpsgenoten R. J. Aarsen en A. C. G. M. Stallaert met goed gevolg het eindexamen H. B. S. B af. Boschkapelle Fietsfeest De plaatselijke fiets club „De Zwaluw" hield haar jaarlijks fietsfeest. De club, die met het groot ste aantal deelnemers vertegenwoor digd was (Zandberg met 84 deelne mers) kreeg een premie van f 10. Lamswaarde met 76 en Heikant met 66 deelnemers, ontvingen resp. f 8 en f 6. De verscheidene spelen werden vlot afgewerkt. Na afloop hiervan had de trekking plaats van de grote verloting. De hoofdprijs een heren rijwiel werd gewonnen door E. Lievens uit Graauw. De tweede prijs een electrisch strijkijzer was voor R. de Guytenaer, terwijl de 3e prijs een stel banden gewonnen werd door Fr. Baert. Koewacht Geslaagd. Bij de Eerw. Zusters op de St. Claraschool slaagden voor Lingerie: de dames M. Baet, M. de Bock, A. Calie, L. van Damme, R. van Daele, E. Hesters A. Raes en A. Ver- cauteren. Voor Costumière: de dames J. de Bock, G. Suy, A. Ferket en L. van Hove. Benoemd. Onze oud-dorpsgenoot, de heer G. de Smet, werd benoemd tot hoofd van de school te Achthuizen. Sluiskil NAAR DE SPEELTUIN Het was Donderdagmiddag aan het hotel Meert een grote drukte, toen de kleintjes van de 3 bewaarscholen zich reisvaardig maakten om de reis naar Axel te ondernemen. Talrijke moeders en oudere scholieren kwamen van de peuters afscheid nemen. Met prachtige bussen en begeleid van een staf bekwame leidsters werd de reis naar de Axelse speeltuin gemaakt. In de speeltuin hebben ze genotvol le uren beleefd. Het krioelde van glunderende gezichtjes op de glijbaan, schommels, carroussels enz. Het liep reeds tegen kinderbedtijd toen de peu ters in eigen doip arriveerden. Dank zij de bevolking is deze dag TIET ZAL DINSDAG aan de Sta- tie te Hulst groot feest zijn. De bewoners van deze wijk, die bekend staan om him saamhorigheidsgevoel en die bij alle voorkomende gelegen heden van hun activiteit blijk ge ven, zullen het feest van Chris de Bruyn en Mieke Schauwaert, die 50 jaar samen lief en leed met elkander gedeeld hebben, niet zonder meer voorbij laten gaan, terwijl ze tegelij kertijd op het eiland Flora ln de buitenvest de vrijheidsboom offici eel aan het gemeentebestuur zullen overdragen. HET ECHTPAAR ZELF r>HRIS DE BRUYN, geboren 6 Maart 1871 en Mieke Schauwaert, gebo ren 26 Juli 1875 zijn echte Hulstenaren en wonen reeds 18 laar aan de van Maelstedewg. Voordien woonden zij aan de IJzeren Weg. Chris is een be kende figuur in Hulst en naast het be drijf, dat hij uitoefent hij is zaad- en boomkweker van beroep en nog al tijd actief werkzaam is hij een echte duivenliefhebber, terwijl hij ook nog graag een kaartje legt. Hij en zijn vrouw zijn van het goe de oude soort, dat men helaas nog zo weinig meer aantreft en heel hun le ven hebben ze van 's morgens vroeg tot 's avonds laat gezwoegd om hun dagelijks brood verdienen en de op voeding van hun 5 kinderen, 4 jon gens en een meisje te kunnen behar tigen. Nu, daarin zijn ze uitmuntend geslaagd en alle kinderen hebben een goede bestemming gevonden. Boven dien zijn ze trots op hun 8 kleinkin deren die op hun feestdag zeker niet zullen ontbreken. Werkzaam van aard, hebben ze hun hele leven alles in het werk gesteld om een gelukkige goede oude dag te hebben en velen in het land van Hulst zullen zich nog wel herinneren, dat niets te veel was om dit te bereiken, 's Morgens om 4 uur trok Mieke er al op uit om, waneer het geregend had, koolplanten te verkopen en haar aard beien en kersen waren de beste van het gehele land van Hulst. Beiden zijn goed gezond en op hun feestdag zul len ze een voorbeeld voor velen zijn. HET FEEST TIET BUURTCOMITE heeft zich uit- gesloofd om van dit feest iets bui tengewoons te maken en ongetwijfeld is het daarin geslaagd. Stoetsgewijs trekken de buurtbewoners met de fees telingen, familie en bruidjes onder leiding van mej. v. d. Berg naar de basiliek, waar Dinsdag om 10 uur een plechtige gezongen H. Mis met drie heren zal worden opgedragen. Na de Mis brengt de jeugd een aubade en worden er voor de woning van 't echt paar duiven opgelaten. Iedereen doet er aan mee en alle duiven hebben een naam gekregen van een vrouw of meisje uit de buurt. De duif, die het eerste binnenkomt wordt gecon troleerd op de naam en degene, die deze naam draagt zal de Koningin van de Dag zijn. Vervolgens vindt de aan bieding van het feesteadeau plaats. Om half twee komen alle kinderen woord van lof aan het uitvoerend co mité en niet minder aan de initia tiefnemer, de heer Colsen. Geslaagd Aan het Augustinianum Gymnasium te Eindhoven slaagde voor akte B onze dorpsgenoot P. de Cock. Uitstapje. Het R. K. Zangkoor, maakte zijn jaarlijks uitstapje. De reis ging naar Rotterdam, waar zij de Ahoy-tentoonstelling bezochten. Hoofdplaat van de wijk bij elkaar op het fabrieks terrein van de heer Em. Lockefeer, waarna men ln optocht door de wijk gaat om een aubade, die ingestudeerd werd onder leiding van de heer Pee- ters aan 't gouden paar te brengen en dan gaat 't naar de zaal Flora, waar 'n groot kinderfeest met vele attracties gehouden wordt. Er zijn ook hengel- wedstrijden en een duivenconcours voor de ouderen. DE BOOMPLANTING DES AVONDS om 7 uur verzamelt men zich voor de woning van de heer H. Picavet en om half acht komt het gemeentebestuur aan wie men of ficieel de Vrijheidsboom geplant op het eiland Flora zal overdragen. Deze (Advertenties) onovertroffen in kwaliteit KOENIX-RIJWIELENFABRIEK boom herinnert aan de bevrijding van Hulst door de Polen. Bij deze boom zal in een loden koffer een officieel document begraven worden, terwijl da tekst afkomstig is van drs. Lockefeer. De stedelijke harmonie gaat de op tocht, die naar het eiland trekt voor af en zal wel voor de nodige muzi kale omlijsting zorg dragen. Om hjdf negen krijgt het echtpaar een sere nade, die klinkt als een klok en om negen uur is in zaal Flora een groot buurtfeest. Het huis van het echt paar en het eiland Flora zijn feeste lijk geillumineerd en om half tien wordt het echtpaar in de feestzaal ontvangen. Overal zal gevlagd worden en niet minder dan 9 luidsprekers zul len de gehele dag worden ingescha keld om iedereen van alles wat er ge beurt op de hoogte te houden. Het zal een groots feest zijn, dal de belangstelling van geheel Hulst aal trekken. /"i ROEDES strand en duin geven aan Groede nog een mooie toe komst. Het mooie, schone vlakke strand bedelt als het ware on» veel vertier. De duinen, die niet zo uitzonder lijk mooi zijn als die van Cadzand, doch waarvan een geheel andere apar te bekoring uitgaat, bieden een schit terende gelegenheid voor het plaatsen van zomerhuisjes. Doch hier vatten we de koe direct bij de horens de vragen om zomerhuisjes te mogen plaatsen worden door de Planologische dienst alle afgewezen. Men wordt van bovenaf sterk ge remd in de exploitatie van strand en duin. Jammer, want aan Groedes ijverige burgemeester en actieve V.V.V. ligt het stellig niet. Strand en duin, van Groede zowel als Nieuwvliet, moeten ongerept blijven. Waarom? Wil men te overdreven en onoordeel kundige bebouwing der duinen voor komen. Goed, doch wat is er tegen, als men onderaan de duinen zomer huisjes plaatst? Het kan alleen maar het landschap, mits de bebouwing verantwoord geschiedt, mooier maken. PR ZIJN reeds aanvragen genoeg geweest, cm door wat zomerhuis jes aan Groede wat meer levendig heid te geven. Daar de herbouw van een verwoest hotel nog steeds niet plaats kon vinden, is een renderende exploitatie van het natuurschoon aan handen en voeten gebonden. Wel kreeg het gemeentebestuur ook dit jaar weer de beschikking om Duin oord, het voormalig arbeiderslogeer- karnp. als kampeercentrum in te bijzonder geslaagd. Doch ook hier een ma G. A. 1. Geslaagd. Bij het te 's-Graven- hage gehouden examen gemeente-ad- ministratie slaagde onze dorpsgenoot j porters uit Kapelle het kleedlokaal te de heer G, J. Wijffels voor het diplo- r\E SECR. der afd. Zeeland van de K.N.V.B. had 15 April het voor recht te scheidsrechteren bij een voet balwedstrijd tussen clubs uit Nieuw land en Kapelle. De stemming was na afloop zeer geladen en tenslotte probeerden sup- richten, doch Duinoord ligt nogal wal ver van de zee, wat voor velen b,V. gezinnen met kleine kinderen be zwaren meebrengt. Het Vlaemsche Duin la voor be* seizoen volgeboekt, ook enkele andere pensionverhuurders, weten nu reeds, dat zij bij gunstig weer goede zaken kunnen maken. ZEER MOOIE PLEKJES /"■ROEDES CHARME zit hoofdzake- lijk ln enkele uitzonderlijk mooie plekjes, boven op de duinen, van hier heeft men een prachtig overzicht op zee en strand. Onder aan het duin te men bezig een café te herstellen, zodat de strandbezoekers verfrist kunnen war den. Doch dit is nog veel te weinig. Hotelruimte moet er komen, omdat de gasten comfort willen. DURGEMEESTER en Wethouders met de gemeente-secretaris van Nieuwer Amstel, alsmede de directeur van de Plantsoendienst, de heer Broer- se, hebben een bezoek gebracht aan Walcheren. De bedoeling was om het gemeen tebestuur van Nieuwer Amstel te la ten zien op welke wijze de heer Broerse zich als landschapsarchitect voor de herbeplanting van Walcheren verdienstelijk heeft gemaakt en tevens vormde dit een tegenprestatie voor het bezoek, dat de Vereniging van Burg. en Secr. vam Walcheren, die nu als gastvrouwe optrad, twee jaar ge leden aan Nieuwer Amstel heeft ge bracht. Behalve door de burgemeester van Middelburg, werden de heren ook door die te veere officieel ontvangen. OINDS DE BEVRIJDING sukkelen tal van Zeeuwse gemeenten met een schaarse straatverlichting. Een groot gedeelte van de netten en straat verlichting liep bij de bevrijding veel schade op en hij gebrek aan voldoen de materiaal kon dit slechts voor nood verlichting bennt worden. Toen er verbetering in de materia- Ienpositie kwam, bleef volledig herstel en het. brengen op het vooroorlogse peil nog steeds uit. Dit als gevolg van een geschil dat ontstond tussen P.Z. E.M. enerzijds en de betrokken ge meenten anderzijds over de betekenis van het contract inzake de straatver lichting. In het contract staat, dat aanleg, verandering en uitbré'iding van de straatverlichting voor rekening komen van de gemeenten en dat de straat verlichting het eigendom van de P.Z. E.M. is. De onderhoudswerken aan de straatverlichting kwamen voor rekning van de P.Z.E.M. De gemeenten beta len per lichtpunt een vast bedrag per jaar. Het contract voorzag niet wie de schade zou dragen indien de straat verlichting door oorlogsgeweld vernie tigd of beschadigd zou worden. De gemeenten gingen van het stand punt uit, dat de straatverlichting eigendom van de .P.Z.E.M. is en dat zij dus de schade hieraan voor eigen rekening diende te herstellen, het be trof hier ook geen aanleg, uitbreiding of verandering, maar een in de oor spronkelijke toej'and terugbrengen. De P.Z.E.M. zegt op haar beurt, dat het hier een aanleggen betreft en geen onderhoudswerk, dus de gemeenten moeten het betalen. WIE ZAL HET BETALEN? DE LAATSTE HAVEN Deze opmerkelijk Frans-Italiaanse film die in de havenstad Genua speelt geeft Jean Gabin gelegenheid töt door leefd en sterk spel evenals Isa Miran da. Buitengewoon goed is ook de crea tie van de 12-jarige Vera Talchi. Het gegeven is zeer eenvoudig, maar de psychologische diepte ervan is even groot als de gevoelswaarde. Geschikt voor personen boven de 18 jaar. CIRCUS VAN BEVER KOMT Gisterenmorgen arriveerde hier eni ge „pioniers" van het circus van Be ver. Wij vernamen van hen, dat dit bekende cicus volgende week naar Goes komt en van Donderdag tot Za terdag voorstellingen gaat geven. Ovezande INSTALLATIE NIEUWE BURGE MEESTER De installatie van de heer Th. An driessen, die met ingang van 16 Juli a.s. werd benoemd tot burgemeester van onze gemeente, is bepaald op Vrij dagmiddag 21 Juli a.s. Kloetinge Burgerlijke Stand Geboren: Le- vina, dv C. van Dalenvan Koeverin- ge; Pieter, zv A. SonkeSonke; Cor nells, zv C. HollestelleGoudswaard; Overleden: M. de Jong, echtgen. v. D. Sinke, 46 jaar. <JO IS MEN reeds jaren over „wie zal dat betalen" aan het bekvech ten, zonder dat men ook maar iets op geschoten is. In het contract staat verder ver meld, dat een geschil over het con tract aan een commissie van drie scheidsmannen voor arbitrage kan worden voorgelegd en dat de uitspraak voor beide partijen bindend is. Eén arbiter wordt benoemd door de ge meente of gemeenten, een tweede ar biter wordt door de P.Z.E.M. aange wezen en de derde arbiter wordt door de kantonrechter te Middelburg be noemd. Nn het vast staat, dat gemeenten en P.Z.E.M. het niet eens kunnen wor den, hebben de gemeenten IJzendijke, Aardenburg, Biervliet en Zoutelande besloten de oplossing van dit jaren oude geschil in een arbitrale uitspraak te zoeken. Deze uitspraak is dus dwin gend voor beide partijen. Hoe de uit spraak ook zal zijn, zij zal ook voor andere gemeenten gelden. De straatverlichting van Aarden burg en Breskejjs werd reeds aange legd (de P.Z.E.M. heeft haar gehele net nu ondergronds gemaakt in W Z. Vlaanderen). De aanlegkosten werden door de beide gemeenten .voorgescho ten", hangende de uitspraak der arbi ters. Worden de gemeenten in het ge lijk gesteld, dan dient de P.Z E.M. de voorgeschoten bedragen te restitueren. Is de uitslag ten gunste van de P.Z.E. M., dan wordt het voorgeschoten be drag een definitieve uitgave voor de betrokken gemeenten. Er zijn nu aanwijzingen, dat de an dere betrokken gemeenten de straat- verlichtings-misère op dezelfde wijze op zullen lossen en nog wel voor de winter. bestormen. Toen de heer v. Nimwegen - de bedoelde scheidsrechter - dit probeerde te verhinderen kreeg hij van de Kapelse voetballer G. zo'n mep dat hij buiten westen geraakte en een lichte hersenschudding opliep. Deze J. G„ een 29-Jarige commts- sionnair had zich thans voor de poll- tie-rechter te verantwoorden. Hij erkende geslagen te hebben, maar niet te weten wie hij raakte; zelf had hij ook 'n opstopper geïncas seerd. Tenslotte kwam de geweldenaar er met f 40 boete af. MET 'N BOORMACHINE OP VACANTIE jyj. v. R., een 33-jarige stucadoor uit Haarlemmermeer was in de maand Augustus 1949 werkzaam aan de Am bachtsschool te Hulst. Tijdens zijn werkzaamheden nam R. een electrische boormachine weg 'en nam deze naar zijn huis mee toen hij met vacantie ging. Naderhand toen R. vernam dat er naar de boor gezocht werd, wilde hij deze terugbrengen, döch zag daartoe geen kans om het onge merkt te doen, daar hij bang was, dat de directeur van de Ambachtsschool of iemand anders zou merken, dat hij die boor had gestolen. Vonnis: f 150 subs. 30 dagen hechtenis. c. P. V., een 20-jarige los-werkman uit Heinkenszand, thans gedeti neerd in het Huis van Bewaring te Middelburg, die op 23 Juni j.l. voor de Rechtbank alhier terecht stond wegens oplichting, werd conform de eis veroordeeld tot 2 jaar gevangenis straf met aftrek voorarrest. De ge vangenisstraf, die verdachte werd op gelegd. dient hij door te brengen in de Strafgevangenis voor jonge lieden te Zutphen. De 20-jarige los-werkman W. de L. uit Middelburg, thans gedetineerd in het Huis van Bewaring te Middel burg, die op verschillende data April 1950 bij de rustend landbouwer J. Dobbelaar 3 bankbiljetten van f 100 wegnam, werd veroordeeld tot dezelf de straf. A. J. de H„ een 31-jarige los-werk man uit Schoondijke, die op 4 Febr. 1950 te Schoondijke dronken op straat werd aangetroffen, welk feit bij 4e herhaling binnen een jaar werd ge pleegd werd thans veroordeeld tot 14 dagen hechtenis en 4 maanden Rijks werkinrichting voorwaardelijk. Voor het tweede feit, hetwelk de H op 13 Mei 1950 had gepleegd even eens wegens dronkenschap, werd hij veroordeeld tot 3 weken hechtenis en 6 maanden Rijkswerkinrichting voor waardelijk. JgEN JONGEMAN beklom enkele dagen geleden het indrukwekken de gedenkteken van het rode leger bij de Brandenburger Tor te Berlijn en legde plechtig een krans neer aan de voet van het monument. De Sovjet- Russische wachten bleven stram in de houding staan, terwijl de jonge man eerbiedig het hoofd ontblootte. Na enkele ogenblikken stilte ln acht te hebben genomen, verdween hij weer. Een uur later bezocht een Sov jet-officier het monument. Geïnteres seerd bekeek hij de prachtige groene krans. Toen las hij het opschrift op de linten. Hij kon zijn ogen niet ge loven, want in plaats van een eerbie dige groet aan de gevallenen van net rode leger droegen de linten het in schrift: „Aan de slachtoffers van de concentratie-kampen der Sovjets, de Strijdgroep tegen Onmenselijkheid". De krans werd onmiddellijk verwij derd en de wachten kregen ter plaat se een lang niet malse uitbrander. (Advertentie) De nieuwe zijn er. De beste die er zijn! En.... Gespecialiseerd in alle aandrijvingen, Toerenregelaars, - vertragingskasten, Frictie- en flexibele koppelingen, V- snaar en kettingaandrijvingen, Electro motoren en schakelaars. Vraagt gra tis advies. Ginnekenw. 60, Breda, tel. 8968-5254. GOES. Zaterdag 8 Juli. Opening schilderijententoonstelling in Sturms kunsthandel om 15 uur. DE KLINGE-WAES. Zondag 9 Juli. De film: de Angstvallei, in de cinema van Dyck bij P. Metz. Aanvang 15 en 19 30 uur. Maandag 10 Juli. De film: „Hemelse Walsen" ln de cinema van Dijck bij P. Metz. Aanvang 20 uur. KLOOSTFRZANDE. Zondag 9 Juli. Schieting op de liggende wip door de sociëteit Bastiaan. STRODORP. Zondag 9 Juli. Kermis. Maandag 10 Juli. Kermis. VLAAMSE OPERA TE ANTWERPEN Het programma voor de volgende week luidt als volgt: Zondag 9 Juli: De Tsarechwitsch om 14,30 uur: De Nieuwsgierige Vrouwtjes om 20 uur. Dinsdag 11 Juli: Petrouchka en Syl via om 20 uur; Donderdag 13 Juli: De Tsarewitsch om 20 uur; Zaterdag 15 Juli: Monika om 20 uur. 15)

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1950 | | pagina 2