Nederlanders hebben goede naam Met K.A.B.-bedevaart 260 zieken naar Lourdes It AMERIKANEN heroverden lók m. terrein Smokkelbende op het spoor? De goede boodschap sr „Raymond heeft ijzeren moed" Kanalenkwestie Als een gezellige familie bij elkaar mg DAGBLAD VOOR ZEELAND Mgr. Dr. Hanssen uit Canada teruggekeerd In Franstalige gebied grote mogelijkheden voor katholieken Geen staatjes in de staak Heilige Vader naar Castelgandolfo Vrij zonnig Familie vol goede hoop DE KOREAANSE OORLOG GROEIEND OPTIMISME IN ZU1D-K0REA V.S, roepen nieuwe lichtingen op Prinses van Retie in blijde verwachting Vier arrestaties te Roosendaal INDONESISCH VOORSTEL Ministerconferentie over Irian MET EEN VERTROUWEN, GROTER DAN DE PYRENEEEN: DAT, WAS de eenvoudige bood schap van Pater Lombardi. Heeft ze sporen nagelaten? Wat ze in de zielen bewerkt heeft dat weet God alleen. Of we er de invloed van kunnen vinden in onze godsdiensti ge en sociale organisaties, het is niet met de vinger aan te wijzen en in getallen uit te drukken. We vrezen echter, dat velen zijn ge gaan, omdat men zo'n beroemdheid nu eenmaal gezien en gehoord moest hebben, waarna ze weer overgingen tot de rustige orde van een gezapige dag. Toch was dit een boodschap om over na te peinzen, om er onszelf en alle milieus, waar in we werken, mee te verrijken. Het zou buitengewoon jammer zijn, als dit maar een strovuur oleef. Opgewekt ondanks regen Stalin wijzer dan Hitier? kopen tegen ILFTZIJDE >LE BILCO Telefoon 2656 ENLAAN 18 ZESDE JAARGANG No. 1735 Uitgave: N.V. Uitgevers Mij. Neerlandia. Verschijnt elke werkdag. Bureau: Breda, Reigerstraat 16, Tel.: Redactie 8181, Admini stratie 8778. Redactieraad: A. F. J. Aernoudts, C. J. v. Hootegem, Mr. Dr. A. J. J. M. Mes, Mr. H. B. L. de Rechter, L. J. v. 't Westende. Hoofdredacteur: J. J. H. A. Bruna. Abonne mentsprijs bij vooruitbet. f 3.90 per kwartaal, per post f 4.75, per week (uitsluitend bij niet- postbestelling) f 0.30. Losse nummers 8 cent. Postrek. no. 278841. Prijzen van buitenlandse abonnementen worden-op aanvraag verstrekt. Voor God, Koningin en Vaderland ZATERDAG 8 JULI 1950 Advertentieprijs voor de gehele oplage 0.2S per m/m. (Ingezonden Mededelingen f 0.60 per m/m)Voor advertenties van plaatselijke aard uit Zeeland, uitsluitend in de Zeeuwse editie f 0.10 per m/m. (Ingezonden Mede delingen f 0.25 per m/m). Staatwerk 3 cent per m/m extra. Incasso wordt berekend. Voor prijzen van de rubriek ,,'t Kleintje" wordt verwezen naar de desbetreffende rubriek. Inzendingen op advertenties, welke de uit gevers om redenen te hunner beoordeling niet verlangen- af te geven, worden vernietigd Bureau voor de Zeeuwse Eilanden GOES, Westsingel 98, Telefoon no. 2236 Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen HULST, Dubbele- Poort 7, Telefoon no. 102. (Bijbureau! OOS T B U R G, Nieuwstraat 22, Telefoon no. 35). VRIJDAGMORGEN, om kwart voor elf is Z. H. Exc. Mgr. Dr. J. M. J. A. Hanssen coadjutor van de bisschop van Roermond, met het K.L M.-vliegtuig „Gouda" uit Canada in Nederland teruggekeerd. Mgr. Hanssen die zoals bekend is, in opdracht van het Nederlandse Episcopaat naar Canada is gegaan om met de regeringsautoriteiten en de bisschoppen aldaar de immigratiemogelijkheden en de geestelijke verzor ging der Katholieke immigranten te bespreken, toonde zich in alle op zichten voldaan over de resultaten van zijn reis. Ten aanzien van alle immigranten uit de verschillende landen, stelt Ca nada zich op het standpunt, dat deze geen afzonderlijke groepen, geen staatje, in de staat moeten vormen, maar dat zij deel moeten gaan uit maken van het Canadese volk. Wat de ielzorg betreft, deze heeft de vol le aandacht van de Canadese bisschop pen. Speciale Nederlandse priesters zullen worden aangesteld voor de im migranten, teneinde hen in de eerste tijd de overgang tot de nieuwe om standigheden te vergemakkelijken, niet echter om hen als een afzonder lijke groep te blijven behandelen. Want ook de immigranten moeten in het gewone parochiële leven worden opgenomen. Mgr. Hanssen waarschuwde er ech ter voor, dat men de emigratie üit het vaderland en de immigratie in het nieuwe land als een al te eenvoudige zaak gaat voorstellen. Er liggen prach tige mogelijkheden in Canada voor de Nederlanders, want, zoals de bis schop van Saint-Jean (Quebec), Mgr. Forget, het uitdrukte: „Sortir de sa patrie, c'est une dure necessité." En een regeringsautoriteit noemde immi gratie een zwaar karwei: „Immigra tion is a pretty hard job!" Over het algemeen passen de jon geren zich het gemakkelijkste bij de nieuwe omstandigheden aan. Mgr. Hanssen heeft niet na gelaten in de verschillende provincies ook een aan tal Nederlandse gezinnen te bezoe ken. Interessant is het daarbij op te murken, dat jonge kinderen van tien of elf jaar al vlot Frans en Engels spreken en dikwijls voor hun ouders als tolk optreden. Vooral het eerste TV/JGR. HANSSEN heeft o.a. een of- ficiëel bezoek gebracht aan de Eerste Minister van Canada, aan wie hij nogmaals de dank overbracht voor d' bevrijding van ons land. Tevens heeft hij in verschillende provincies van dit uitgestrekte land contact ge had en besprekingen gevoerd met de instanties voor de immigratie in iedere provincie en met een twintig tal bisschoppen. De grootste mede werking ontving hij ook van de Ne derlandse ambassadeur Dr. J. H. van Roijen. Overal waren zowel de bis schoppen als de wereldlijke autoritei ten vol lof over de Nederlandse im migranten. Men waardeert de Neder landers vooral, omdat zij zulke harde werkers zijn en zich zo snel met het volk weten te assimileren. De Bis schoppen roemden hen nog in het bij zonder als uitstekende Katholieken.' ■^AAR ALLE waarschijnlijkheid zal de H. Vader in de loop van de volgende week naar Zijn zomerver blijf in Castel Gandolfo vertrekken, ï- de kringen van Vaticaanstad houdt men voor zeker, dat Z. H. de Paus minstens tweemaal per week naar Rome zal terugkeren om op de Woensdagen en de Zaterdagen de al gemene audiënties te verlenen aan de pelgrims. Ook verwacht men in dezelfde kringen, dat de H. Vader gedurende d- eerste twee weken van Zijn ver blijf in Caste Gandolfo geen bijzon- el- - of speciale audiënties zal ver lenen. DE ZAAK PETAIN, de op het eiland Yeu gevangen 94-jarige leider van de vroegere Vichy-regering, zal aan een nieuw onderzoek worden onderwor pen. UTRECHT begint op 22 Juli een markt voor t.b.c.-vrij rundvee. Het wordt een speciale afdeling op de we kelijkse Zaterdagse markt. Laat ons hopen, dat ook hier geldt: goed voor beeld doet goed volgen. AMERIKA heeft al zijn geheime atoom-installaties verspreid. MOLLET heeft aan president Auriol zijn informatieve opdracht tot het vormen van een Franse regering te ruggegeven. De president heeft René Pleven bij zich geroepen tot het ge ven van een informatieve opdracht. PIERRE DE GAULLE, burgemeester van Parijs, zal 15 Juli Amsterdam be zoeken en een dag later een officiëel tegenbezoek aan Den Haag brengen. DE REORGANISATIE van het K.N.l. L. moet 26 Juli ten einde zijn. Er zijn echter nog grote moeilijkheden met de Ambonnezen, die naar Ambon te rug willen en dit in verband met de blokkade door de R. I. S. niet kun nen. WALTER BAELS, een broer van de Prinses van Retie, werd te Bergen in België gearresteerd. Hij werd in 1946 bij verstek door de Krijgsraad tot 3 jaar gevangenisstraf veroordeeld, om dat hij tijdens de bezetting weigerde dienst te nemen bij het Belgische be zettingsleger. DE ZWITSER J. M., 27 jaar, kreeg in Z1m slaapkamer „bezoek" van zijn schoonvader en een buurman. Zij kwamen ruzie maken. M. schoot zijn scnoonvader in het been en verwond- h?,;u buurman met 5 schoten in de Het gebeurde in Rotterdam. heeft om 360 millioen dol- tot bespoediging van de 2ÏÏ ^rnofi1"8- van de atoombommen bom minsen met de waterst.of- SSprtB •SRTSEN" (torpedoboot. J?.?® •-? fls,teren om half vijf (Ned, trokken! S'ë naar Korea ver" van'^le'wësteree Unie.'hoofdkwarMer te Scheveningen, zal de laatste week van Augustus gehouden worden. POST VOOR opvarenden van de „Asturias" moet uiterlijk 9 Jup jn Ne_ derland op de bus zijn gedaan. Weersverwachting, geldig tot vanavond: Wisselend bewolkt en droog weei. Zwakke tot matige wind, hoofdzakelijk tussen West en Zuiu Weinig verandering in tem peratuur. Vandaag: Zon onder 21.00 uur Maan onderl4.49 uur. Zondag: Zon op 4.30 uur. Maan op 0 20 uur. Zon onder 20.59 uur. Maan onder 16.J2 uur. Maandag: Zon op 4.31 uur. Maan op 0.35 uur. TJE FAMILIE van de 23-jarige Fran se ontdekkingsreiziger-journalist, F.aymond Maufrais, die, zoals giste ren bericht werd, vermist wordt, deel de mee: „Wij hebben de moed niet opgegeven. Raymond is een man net een enorme vastbeslotenheid en ijze ren moed". Maufrais, ondanks zijn jeugdige leeftijd een doorgewinterd ontdek kingsreiziger, had vele gevaarlijke tochten door de rimboe gemaakt. Hij was de eerste Europeaan, die twee maal in het verboden gebied van de Chavantes-Indianen doordrong. Tot tweemaal toe heeft hij zich een weg gebaand door de „Groene Hel" op de Matto Grosso, het uitgebreide gebied met dichte rimboe van centraal Bra zilië, waar de Engelse ontdekkings reiziger kolonel Fawcett jaren gele den verdween en de Franse ontdek kingsreiziger Fuseni en Barbosa hun dood tegemoet gingen. Toen hij 19 was werd hij benoemd tot buitenlands waarnemer bij de Braziliaanse regeringsmissie in het gebied van de Chavantes. Maufrais rekende er op, dat hij ge durende 150 dagen een pad door de rimboe moest maken van gemiddeld 3 km. per dag. Eenmaal in het bin nenland aangekomen, wilde hij acht maanden met de primitieve stammen leven, hun gebruiken bestuderen en het eerste anthropologische werk schrijven over de nederzettingen van de Toemoek Hoemac-stammen, waar van vele niet bekend zijn. Hij ging op tocht met een soort bijl, 25 kg. bagage en als enig gezel schap, een hond. jaar moeten de Nederlanders hard werken en dikwijls zich veel ontzeg gen, maar hun kansen in het nieuwe land zijn zeer groot. HET FRANSE TAALGEBIED. 'TUE ZEER hebben de Nederlanders tot dusverre het Franse deel van Canada uit het oog verloren. Daar heerst echter een volkomen Katho liek leven, waar vooral de Braban ders en Limburgers zich heel spoedig thuis zullen gevoelen. Men heeft daar eigen Katholieke scholen en een uni versiteit, en de omstandigheden zijn in vele opzichten gelijk aan die in onze Zuidelijke provincies. Alles bijeengenomen achtte Mgr. Hanssen van dat standpunt van de zielzorg bezien, de emigratie zowel naar het Engelse als naar het Franse deel van Canada volkomen verant woord. En het voordeel daarbij is, dat de Canadezen bijzonder op Ne derlanders gesteld zijn en de Neder landers graag zien komen. Mogelijkheid van verder praten staat nog open UUE HEBBEN er al eens meer op gewezen, dat men van Belgische zijde nogal scheutig is met medede lingen over de kanalenkwestie en de stand der onderhandelingen daar rondom. Zo vertelt men nu weer in Brussel, dat op de jongste commissie-' vergadering de Rotterdamse verte genwoordiging haar standpunt zou hebben uiteengezet. En dat hield dan in: een definitieve afwijzing van het door Antwerpen gevraagde Moerdijk kanaal. Wat men van Belgische zijde had verwacht, namelijk een definitie ve breuk en het stopzetten der on derhandelingen is echter niet ge schied. De mogelijkheid van verder „praten" blijft bestaan. Van Belgische zijde moet men in tussen duidelijk gemaakt hebben: Ook al zou Rotterdam de nieuwe Rijnver binding voor België afwijzen, dan kan men er toch van verzekerd zijn, dat België zich een nieuwe verbinding met de Rijn zal scheppen en wel langs de Zuidgrens van Nederlands Limburg. ÜEUTER bericht van het Zuid-Ko- reaanse front, dat vernietigende luchtaanvallen gisteren de Noord-Ko- reaanse vliegtuigen tijdelijk uit de lucht gehouden hebben en hun pant- srrcolonnes hebben tegengehouden, terwijl Amerikaanse grondstrijdkrach ten rechtsomkeert maakten en tegen aanvallen ondernamen in NoordelijKe richting. Tegen 15.30 uur plaatselijke tijd, heroverden zij bijna 16 km. van het te-rein, dat zij Donderdag prijsga ven. Terwijl de Amerikaanse infanterie het initiatief weer in handen nam, gonsde het in de lucht van B-26 oom- menwerpers, gewapend met raketten, die Donderdag de Noord-Koreaanse tanks in de buurt van Pjontaek, 65 km. ten Zuiden van Seoel aanvielen. Talrijke achterblijvers bleven de Amerikaanse linies binnenstromen, waaronder drie leden van de beman ning van een B-26 die Donderdag werd neergehaald en groepjes overleven den van de infanterie-formatie, die Woensdag nabij Osan door de Noord- Koreanen onder de voet gelopen werd. De mannen van de neergeschoten B- 26, vertelden, dat hun toestel door luchtdoelgeschut werd geraakt toen zij een tank te Pjongtaek buiten ge vecht gesteld hadden. Met een bran dende motor vlogen zij terug naar de Amerikaanse linies en sprongen ver volgens op 200 meter hoogte uit het toestei. Het hoofdkwartier van MacArthur meldt verder, dat de spitsen van de opmars der Noord-Koreanen van het Westen naar het Oosten gevormd wordt en door de eerste, derde en vierde divisies. 1 De Noord-Koreaanse vijfde divisie opereerde aan het centrale front ten Zuiden en Westen van Wonjoe, waar bij enkele onderdelen naar het Wes ten drongen in de richting van An- song, 16 km. ten Oosten van Pjon taek. Guerilla-activiteit was gemeld in het gebied van de Oostkust in de buurt van Jongdok, 160 km. ten Zui den van de 38ste breedtegraad. Vlootpatrouilles aan de Oost- en Westkust gingen voort met het bom barderen van olietanks, bruggen en scheepvaart. Er werd van de kust af geschoten doch zonder resultaat. Volgens de jongste berichten zou den de Noord-Koreanen een vierde van de ingezette tanks hebben ver loren. Daarentegen hebben de Amerika nen tot nog toe slechts kleine eenhe den in de slag geworpen, met als enig doel de vijandelijke opmars te rem men en de hoofdmacht hunner strijd krachten in de mogelijkheid te stei- TJE AMERIKAANSE regering. heeft het bevel gegeven tot het oproepen van nieuwe lichtin gen om de strijdkrachten op de sterkte te brengen, die voor de oorlog in Korea nodig is. De drie gewapende diensten hebben de bevoegdheid ge kregen het tot nog toe vastge stelde maximum van de begro ting voor het militair personeel te overschrijden. Het algemene plafond voor de takken der gewapende diensten, dat een beperking vormde voor hun expansie, is opgeheven. De omvang der verschillende dien sten zal worden uitgebreid. len, zich achter een sterke verdedi gingslinie te verschansen. Naar het schijnt is men thans klaar met die verscliansingswerken, want de van Zuid-Koreaanse zijde komen de berichten zijn optimistischer van toon dan de laatste dagen het geval was. Men meldt verder de aanwezigheid van Sovjetduikboten in de haven van Tsjinnampo, 50 km. ten Zuiden van Pjongjang, welke haven voor Pjong jang dezelfde betekenis heeft als Intsjon voor Seoel. RESOLUTIE VEILIGHEIDS RAAD. Met 7 stemmen voor bjj 3 onthou dingen (India, Egypte en Joego-Sla- vië), is de Frans-Engelse resolutie aangenomen, waarin de Veiligheids raad gevraagd wordt, de V. S. te ver zoeken om het benoemen van een opperbevelhebber over alle geallieer de strijdkrachten, die Zuid-Korea hun hulp verlenen. FVE MOEDER van de Prinses van Retie, mevrouw Baels, is Donder dagmiddag plotseling overleden. „La libre Belgique" voegt hieraan toe, dat „aangezien de echtgenote van Koning Leopold begin van het vol gende jaar een baby verwacht" zij niet aan het sterfbed van haar moe der is geweest en evenmin de begrafe nis in België zal kunnen bijwonen. Zwaarvermoeide infanteristen der Amerikaanse strijdkrachten aan het front op Zuid-Korea nemen een hoog nodige rust. Een van hen heeft zijn pijnlijke voet van kous en schoen ontdaan. Een ander ligt languit op de grond te slapen. £)OOR DE ACTIVITEIT van de Roo- sendaalse douane liepen op het station te Roosendaal twee Italianen en twee personen uit Bergen op Zoom tegen de lamp. Ze worden verdacht van smokkelarij in horloges, nylons, vulpenhouders, vulpotloden en grote partijen bijoute rieën. Voor enige duizenden guldens werd in beslag genomen. In één actetas werden 85 horloges aangetroffen.... POLITIEHOND IN ACTIE Toch liet de Bergen op Zoomenaar zich de „smokkelkaas" niet van het brood halen! SURROGATEN A;n de eigenaar van de actetas op te sporen werd de hulp van de bekende politiehond van de heer Wens uit Bosschenhoofd ingeroepen. Deze hond werkte voortreffelijk. Maar on danks dit alles bleef een van de Ber- genaren, die men verdacht van hor logesmokkelarij, hardnekkig ontkennen iets met de actetas in kwestie uit staande te hebben. Opnieuw werden proeven genomen. Sleutelbossen werden weggelegd, kam metjes dito. Prompt haalde de poli tiehond de voorwerpen van de man uit Bergen op Zoom tussen de andere soortgelijke artikelen uit. Niettemin ontkent hij, evenals zijn collega, thans nog. De echtgenote van een der verdach ten gaf echter grif toe, dat de acte tas haar man toebehoorde. De boter hammetjes, voor onderweg, werden eveneens herkend NA et de Italianen vertlep een en an der vlotte», ofschoon deze ongun stig bekend staande buitenlanders, die in België woonachtig zijn, nagenoeg geen Nederlands spreken. Bij hen wer den evenwei een groot aantal byoute- rieën alsmede een vijftigtal horloges aangetroffen. De vulpotloden en vulpenhouders, die meestal uit Italië en Tsjecho Slo wakije komen, zijn merendeels na maak, Ze leveren zodoende de Italia nen nog meer winst op! Maar dit keer legt hun de „trip" naar Nederland windeieren, dank zij de activiteit van Invoerrechten en Accijnzen te Roosen daal. Mogelijk houdt de verhandeling te Roosendaal verband met een geraffi neerde horlogesmokkelarij uit België, waar niet lang geleden in Antwerpen een grote partij horloges werd ont vreemd. yAN OFFICIËLE zijde vernam Ane- ta, dat de regering der R. I. S. de Nederlandse regering heeft voorge steld een speciale conferentie van ministers over de kwestie-Irian te houden op 1 Augustus a.s. Of de conferentie in Nederland of in Indonesië zal worden gehouden wordt overgelaten aan het overleg tussen de Nederlandse regering en de Indonesische Hoge Commissaris in i Nederland, mr. Moh, Roem. TIET IS ALWEER twéé maanden geleden, dat Pater Lombardi ons land bezocht. Negen dagen reis de hij er rond en hij (rad 28 maal op. Duizenden en tienduizenden hoorden hem. Heeft zijn prediking sporen nagelaten? Pater Lombardi heeft zelf gezegd, dat hij geen nieuwe organisatie wilde, dat hij slechts wilde werken aan een men taliteitsverandering, aan een ver heldering van inzicht onder het eeuwig-heldere licht van het Evan gelie. Hij heeft ons ook optimis tisch willen maken. Het wereld communisme zal onvermijdelijk in elkaar storten, zegt hij, daar het door God vanwege zijn lange reeks van dwalingen en misdaden is ver oordeeld: „De toren, die werd op gericht om de hemel te bestormen is gebouwd op zand en God „lacht" over de volkeren, die tegen Hem opstaan"Hij heeft daarnaast benadrukt: We moeten dit commu nisme op positieve wijze overwin nen. In hetgeen de communisten beweren na te streven bevinden zich ook zeer juiste verlangens, die beslist moeten vervuld worden. De Christenheid moet erop uit zijn de grotere sociale gerechtigheid, waar de massa's naar verlangen te ver wezenlijken. Dan zal het Christen dom een instemming vinden, die moeilijk te beschrijven is. Iets van de bezieling, welke Pa ter Lombardi doorgloeit, moeten we trachten over te houden van zijn prediking, moeten we iedere dag proberen te voeden in onze ge dachten en ons werk. De angst, waarin velen weer zijn gevangen door de gebeurtenissen in Korea, kan slechts het goede ge neesmiddel vinden in het optimis me, hetwelk boven de wisselvallig heden der historie uitstijgt, een op timisme, gevuld door de adem van Gods beloften. Jj^EN GOED MIDDEL, om deze ge dachten in ons levendig te hou den en te versterken, ligt in het le zen van de brochure, welke de St. Adelbert-vereniging deed samen stellen met een verslag van de voor drachten, door Pater Lombardi hier te lande gehouden. Als men ze overleest, wordt men weer getrof fen door de simpele en fijne toon, waarin de grote prediker zijn bood schap doorgeeft. We ontdekken dan ook weer het geheim van het suc ces, dat zeker in andere landen ge oogst werd, namelijk het lichten van de essentie uit heel het activi teitencomplex, dat we in de mo derne wereld hebben opgebouwd. In die gecompliceerdheid kan het we zen soms geheel schuil gaan en ver loren raken. Hier zien we het ech ter weer helder voor ogen. We geloven, dat het goed is, als deze brochure „De Boodschap van Pater Lombardi" door velen wordt gelezen, door eenvoudigen en gelet terden, opdat ieder in zijn staat en stand sterker sta, opdat ieder beter gewapend is met het juiste inzicht in zijn taak. De boodschap van Pater Lombar di mag niet wegwaaien in de ver getelheid. Onze tijd heeft ze brood nodig. (Van onze redacteur). REGEN EN NOG EENS REGEN. Zo is Vrijdagmorgen de Lour- destrein van de K. A. B. met ongeveer 260 zieke en gezonde pelgrims uit Eindhoven vertrokken. En toen men de „uitvals- poort" Maastricht had bereikt, regende het nog steeds. In de harten der Lourdesreizigers was er echter geen grauw heid te bespeuren. Men trok immers naar het Zuiden, waar niet alleen zon is, maar waar ook de grot is van Haar, die niets anders dan zon is. AA en vertrok veel te laat in Eindho ven. De schuld van een onwillige bus met patiënten uit Nijmegen, die met geen geweld op het perron te krij. gen was. Maar ook dat „latertje" nam men met een ruim en vrolijk gemoed. Alleen zuster Mansfrieda, die de lei ding over de verpleegsters heeft, ..nam1' het niet. Zij maakte zich zor gen, dat de zieken hun middagmaaltje niet op tijd zouden krijgen. Maar de heer w. Hendriks de gezellig-dikke algemene leier van de treinen en op perbeste bekende bij de Belgische en franse douaniers („Het kost me wel 5elJs can ilesje cognac!") wuifde m-k waar i°viaa! weg met „Fijn weertje om te reizen, liever regen dan ?'on - ^n daar moest zuster Mansfrie da net pe,- saldo toch mee eens zijn DE LEIDING daarvoor diep respect en grote bewon dering krijgt. Natuurlijk wordt alles gedaan om het de zieken zo comfor tabel mogelijk te maken. Maar een be- kussende treinbank is nu eenmaal geen zacht bed. Doch zij klagen niet, deze mensen. Zij liggen of zitten er met stralende ogen en met zo'n uitgespro ken blijdschap, dat ge er U bij wijze van spreken aan wannen kunt. Onder die zieken zijn er oude en Jonge patiënten. En tot de jongsten O r de leiding totnutoe niets an ders dan lof Men heeft van de prille ochtenduren af gezwoegd om de zaken puik voor elkaar te krijgen. Niet in het minst de heer L. Goffin, de leidei- van de ziekenafdeling, die heel arglistig tot het uur van vertrek zijn 2000 eieren, 300 witte broden. 100 kg. boter, 2000 flessen melk, emmers, kannen en.... een berg rollen W.C.- papier in de gaten hield. Want alles moest zijn plaatsje hebben in de ..keu kenwagen", speciaal bestemd om de zieken lekkere kostjes te verschaffen. De heey Goffin werd bij zijn werkje overigens daper geassisteerd door Hoofdaalmoezenier K. Roncken, die de geestelijke leiding over de bede vaart 1 eeft, en die nu eenmaal niet wil, dat het de zieken aan iets ont breekt. DE ZIEKEN T"y ziekenJa, er zijn cr van alle, hande soort, waaronder opmerke lijk veel kinderen. Het is een massa tragiek bij elkaar. Maar bij al die tra giek valt toch wel dit ene op, dat deze zieken vol zitten met een zo heerlijk vertrouwen en diep geloof, dat ge behoort het zevenjarig meisje Sjaan- tje Verhuist uit Oosternout. Geheel verlamd is de kleine meid met haar krullebol. Maar praten kan ze en ze vertelt als maar, dat ze toch zo blij is en dat het eten, dat de zuster haar voert toch zo lekker is..,. Niet ver van haar af zit de U-jarige Jantje van Genk uit Dorst. „Ik wil naar Lourdes" schreef hij al een jaar lang op alle mogelijke papiertjes die hij in het instituut St. Michielsgestel Op deze foto wordt mejuffrouw L. Geilleit uit Westdorpe vanuit de ziekenauto in de trein gedragen. Geheel rechts ziet men de heer Goffin, leider van de ziekentrein. Naast hem staat Dré de Wolf. te pakken kon krijgen. En nu zit hij in de trein en hij gebaart... uitgelaten, want... Jantje is doofstom. „Maar als ik terugkom, kan ik weer horen"" heeft hij opgeschreven. Horen..., Jantje weet nog niet eens wat horen feitelijk be tekent.... Zijn vertrouwen in Maria is echter nog groter dan de Pyreneeën. En dat wil heel wat zeggen. Henk Baartmans uit Steenbergen kan wèl praten. En hij doet dat ook vrijuit. Trots is hij op zijn twee nieu we pyamas En ook irots erop, dat hij zo puik zich aan zijn dieet (suiker ziekte) houdt. Geen snoepjes, neen hij lust geen snoepjes. Maar hij wil ze wel hebben, daar kan hij straks zijn zus jes een plezier mee doen.... Och en zo kunt ge doorgaan. Ge kunt mevr. Karolenski uit Breda ne men, ge kunt het meisje Stolman uit Heerlen nemen, of Elise Frerejean uit Maastricht, of Tbea Beckers uit Vaals, of wie ge ook maar wilt, op deze reis hebben zij voorlopig hun ziekten verge, ten en zij denken alleen aan de grot van Lourdes. waar zij datgenie hopen te vinden, waarnaar zij al zo lang en zo vurig verlangen. Zij verlangen misschien veel te veel Maar hun moed is schoon en dat 1« ook hun vertrouwen. Wanneer ge dit leest zijn wij nog lang niet in Lourdes. Pas laat in de namiddag komen wij er vandaag aan Het is inderdaad een lange en ver moeiende reis. Maar er schijnt nie mand tegenop te zien in deze grote gezeiVae familie van mensen, -die el kaar pas een paar uren kennen Wij geloven ook. dat dit zo moet zijn ,,Het -rdt dan ook weer een voor beeld bedevaart," zei hoofdaalmoe- zenie, Roncken ons. En wij geloven het! De Boodschap van Pater Lombardi. Uitgeverij Paul Brand N.V., Bussum. EENS heeft maarschalk Stalin aan Anthony Eden, toen deze nog mi nister van Buitenlandse Zaken was, de verzekering gegeven, dat hij (Sta lin) in tegenstelling met Hitler, wist wanneer hij moest ophouden. „Ik herinner me een gesprek, dat ik met Stalin had tijdens een van de donkerste periodes van de oorlog in December 1941", zo vertelde Eden in het parlement. „Wij spraken over Hit ler's karakter, en Stalin maakte de volgende opmerking: „Wij dienen Hit- Ier niet te onderschatten. Hij is een zeer kundig man. Hij maakte echter een grote fout. Hij wist niet wanneer hij op moest houden". „Ik veronderstel, dat ik toen glim lachte", zo zeide Eden, „in ieder geval keerde de maarschalk zich tot mij en zegde: „U glimlacht. Ik weet waar om. U denkt dat wanneer wij aan de winnende hand zijn ik niet zal we ten wanneer op te houden. U hebt het verkeerd voor, ik zal het wel we ten". „Vanavond vraag ik me af", aldus Eden. „of het ogenblik is aangebro ken dat hjj zich deze woorden zal herinneren en zal overwegen dat de tijo gekomen is, en dat het goed zou zijn indien hjj ophield". DE REGERINGSRAAD (Ministerie) van Suriname heeft bij de Gouver neur zijn ontslag ingediend.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1950 | | pagina 1