Indianengehuil in onsmakelijke vertoning Heel 423 zat in de aardbeving Niet in de haak Uiteindelijk zal alles goed gaan IN 1960 EINDE WONINGNOOD Deken dr. Th. v. d. Bom geheim kamerheer Verenigde Belgische Kamers of Poolse Landdag SOCIALISTEN ROEPEN: WEG MET DE PAPEN" DIKKE CHINEES BOLDE BUITEN BET0EL DAGBLAD VOOR „De Duitsers de deur uit! Truman over Korea: STAKINGEN IN ENGELAND Daarom geen afstand! Dank zij aanbouw duplex-woningen Amerikaanse studenten in ons land Uitbreiding vogelpest Nog eens: het Moerdijkkanaal Het Koninklijk bezoek aan Zeeland Mollet houdt vol Klaus Fuchs heeft berouw Later opklaringen „Dat je die vent in de vaart 'n dreun geeft'' De uienprepareerin- richting voor Z. Beveland ZESDE JAARGANG No. 1734 Uitgave: N.V. Uitgevers Mij. Neerlandia. Verschijnt elke werkdag. Bureau: Breda, Beigerstraat 16, Tel.: Redactie 8181, Admini stratie 8778. Redactieraad: A. F. J. Aernoudts, C. J. v. Hootegem, Mr. Dr. A. J. J. M. Mes, Mr. H. B. L. de Rechter, L. J. v. 't Westende. Hoofdredacteur: J. J. H. A. Bruna. Abonne mentsprijs bij vooruitbet. f 3.90 per kwartaal, per post f 4.75, per week (uitsluitend bij jiiet- postbestelling) I 0.30. Losse nummers 8 cent. Postrek. no. 278841. Prijzen van buitenlandse abonnementen worden-op aanvraag verstrekt. Voor God, Koningin en Vaderland VRIJDAG 7 JULI 1950 Aavertentieprijs voor de gehele oplage 0.25 per m/m. (Ingezonden Mededelingen f 0.00 per m/m)Voor advertenties van plaatselijke aard vit Zeeland, uitsluitend in de Zeeuw»» editie f 0.10 per m/m. (Ingezonden Mede delingen t 0.25 per m/m). Staatwerk 3 cent per m/m extra. Incasso wordt berekend. Voor prijzen van de rubriek ,,'t Kleintje" wordt verwezen naar de desbetreffende rubriek. Inzendingen op advertenties, welke de uit gevers om redenen te hunner beoordeling niet verlangen af te geven, worden vernietigd Bureau voor de Zeeuwse Eilanden GOES, Westsingel 98, Telefoon no. 2236 Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen HULST, Dubbele Poort 7, Telefoon no. 102- (B ij b u r e a u O O S T B U R G, Nieuwstraat 22, Telefoon no. 'EN POOLSE LANDDAG" had tot nu toe in de historie van EL- Europa de twijfelachtige eer een vaststaande uitdrukking te zijn voor Indianen-gehuil, uitgestoten door mensen, die ge meenlijk parlementariërs worden genoemd. Sinds gisteren zal wellicht de moderne uitdrukking worden „De verenigde Belgi sche Kamers". De zitting, waarin zo snel mogelijk zou beslist moeten worden over de afschaffing van het Regentschap, werd wegens schreeuw- en scheldpartijen van socialistische zijde, door van Cauwelaert geschorst: er viel geen behoorlijk woord verstaanbaar te spreken. Na de schorsing heeft men zich be ijverd nog onsmakelijker vertoningen op te voeren, tot onder streping van het geroep: „A bas les calotins", hetgeen betekent: „Weg met de Papen". PRESIDENT TRUMAN verklaarde op een persconferentie te Wash ington hoopvol te zijn gestemd over de situatie in Korea. Hij zei er van overtuigd te zijn dat uiteindelijk al les goed zou gaan. Het hoofdkwartier van Generaal MacArthur heeft het Departement van Defensie te Washington meege deeld, dat de situatie van de Ameri kaanse landstrijdkrachten in Korea „op geen enkele wijze als ernstig wordt beschouwd". Het hoofdkwartier deelde ook mee, dat de Noord-Koreaanse gevechtswa gens zich in slagorde scharen voor 't uitvoeren van een nieuwe aanval op de Amerikaanse stellingen in Zuid- Korea, hetgeen dus de derde woift. De communistische opmars langs de linie Soewon-Singal-Koemyangd- jang duurt voort, aldus het communi qué. De eerste, tweede en derde di visie van Noord-Korea rukken naar het Zuiden op in de richting van Osa (25 km. ten Zuiden van Soewon) en Pyongtaek (40 km. ten Zuiden van Soewon). Gemeld wordt, dat tanks, gesteund door infanterie, zich 13 km. ten Zui den van Soewon bevinden. Aan de Oostkust bevinden de N.- Koreanen zich reeds bij Pohang, on geveer 30 km. ten Zuiden van Samt- sj-k. Berichten over stijgende activi teit van de Noord-Koreanen langs de Oostkust wijzen op een mogelijke om- singelin-s'nr weging. De Tuid-Koreaanse troepen wor ien in de nieuwe posities gehergroepeerd. De Zuid-Koreanen zijn nog in het bezit van Tsjoengdjoe en Tsjetsjon, ten Z.O. van Seoel. TJEEDS bij de aanvang van de zit ting der verenigde Kamer en Se naat gisterenmiddag, is het tot inci denten gekomen. Onmiddellijk nadat Frans van Cau welaert de vergadering had geopend, maakte de socialistische afgevaardig de van Remoortel bezwaar tegen de procedure, die werd gevolgd. Hij wenste dat, zoals de traditie dit vil, de deken van Kamer en Senaat de vergadering zou presideren. Toen de voorzitter, Frans van Cauwelaert, zijn zienswijze te kennen wilde geven, werd hem dit door uitroepen van alle linkse banken onmogelijk gemaakt. Gedurende meer dan een kwartier trachtte van Cauwelaert aan het woord te komen, doch door het on beschrijfelijke lawaai, dat van socia listische, liberale en communistische zjjde werd gemaakt, slaagde 'lij hier niet in. Van socialistische zijde werden al lerlei opmerkingen gemaakt aan het adres van twee senatoren van de C. V. P., de heren Delwaide en Leemans resp. burgemeester van Antwerpen en secretaris-generaal tijdens de be zetting. De uitroep: „De Duitsers de deur uit" wa„ op zeker ogenblik niet van de lucht. Tenslotte zag de voorzitter zich ge noodzaakt de publieke tribunes te ont ruimen en de zitting tien minuten te schorsen. De linkse banken antwoord den op deze verklaring met het in koor zingen van: „A bas les calo tins". TUMULT EN BESCHULDI GINGEN. zitplaats hadden en aan de discussie staande moesten deelnemen. De heer Hoyaux (Soc.) las een ar tikel voor, dat de C. V. P.-senator Lee mans tijdens de bezettingsperiode heeft geschreven en hij verzocht de vergadering de heer Leemans van de debatten uit te sluiten. Hierop stond de heer Struye (C.V.P.) op om de heer Leemans te verdedigen. De voorzitter van de Belgische so cialistische partij, verklaarde dat de heer Struye allerminst geroepen is, om de heer Leemans te verdedigen, aangezien hij zelf tijdens de bezetting een artikel heeft geschreven, waarin hij zegt, dat het onder de gegeven omstandigheden het beste is maar mede te werken met de Duitsers. Deze onthulling ontlokt een hevig tumult op de linkse en rechtse ban ken en men slingert elkaar allerlei beschuldigingen naar het hoofd over gedragingen tjjdens de bezetting. De heer Leemans betoogde, dal net gewraakte artikel niet van zijn hand is, doch van iemand van het perso neel van de Senaat, wiens naam hij niet kan onthullen. De heer Gailly (Soc.) toonde daar op een foto, waarop men de C.V.P.- senator Leemans ziet afgebeeld naast een aantal collaborateurs, die ofwel gefusilleerd of voortvluchtig zijn. Dit is opnieuw aanleiding tot een hevig tumult, vooral op de linkse banken, waaraan de heer van Overbergh slechts met veel gehamer een einde weet te maken. Nadat de rust was teruggekeerd, werd Frans van Cauwelaert (C.V.P.), bij naamafroeping tot definitief voor zitter der Verenigde Kamers geko zen, met 199 stemmen, tegenover de socialist Soudan 170. Paul Struye (C. V.P.) werd tot plaatsvervangend voor zitter benoemd. MGR. HANSEN komt Vrijdag nalf elf op Schiphol aan. Dit is een dag later dan was vastgesteld, omdat het vliegtuig wegens motorstoring terug moest keren naar New-York, DE MANUFACTURIERS in Aalten houden drie dagen gezamenlijk uit verkoop in het gebouw „De Socië teit". Deze proef is de eerste op dit gebied, welke in ons land wordt on- derndmen. DE PLUIMVEEHANDEL in Barne- veld ligt nog nagenoeg stil. De eie ren daarentegen gaan vlot en tegen hoge prijzen van de hand. Er werd verkocht van f 14 tot f 15 per hon derd stuks. AMERIKA zal nauwere betrekkingen aangaan met de organisatie voor Europese Economische Samenwer king. VOLGEND JAAR zal een begin wor den gemaakt met het aanbrengen van mobilofoons in de Nederlandse trei nen. Waarschijnlijk zal de lijn Am- sterdam-Enschede de primeur neb ben. HET EERSTE „laboratorium-vlieg tuig" tot onderzoeking van radio-ac tieve wolken is gebouwd in opdracht van het Franse Ministerie van Lucht vaart. DE HAVENARBEIDERS van Ant werpen zijn in staking gegaan om te protesteren tegen de terugkeer van Koning Leopold. ^^04 L'ScHE verpleegsters hebben een zi-uurs waarschuwingsstaking ge houden. Zij willen hoger loon en kor ter nachtarbeid. Als de eisen niet worden ingewilligd, bestaat er kans op staking in alle medische inrichtin gen in Israel. OP HET LOT nummer 13515 van de Staatsloterij viel een prijs van 25 mille. HET KON. ECHTPAAR bracht biste ren een bezoek aan de Amsterdamse haven. H. M. de Koningin opende of ficieel een grpot nieuw houtveem JGADAT de zitting een uur ge schorst was geweest, verschenen d 212 Kamerleden en 175 Senatoren opnieuw in de zaal en nam het oud ste lid in jaren, Cyriel van Overbergh (C.V.P. in de voorzitterszetel plaats Spaak besteeg op zeker ogenblik 't spreekgestoelte om erop te wijzen, dat een groot aantal volksvertegen woordigers en senatoren zelfs geen Industriële barometer op storm JAE INDUSTRIËLE barometer van Engeland staat op storm. Stakin gen in de steenkolenmijnen, bij de spoorwegen en in de voedselvoorzie ning breiden zich uit. In Schotland werken 16000 mijnwerkers niet; f7 mijnen zijn gesloten. Er bestaat een geschil over de lonen. De toestand bij het Londense vlees- vervoer, waar 4000 man staken, ver toont weinig verandering. Ongeveer 2700 militairen zijn hier ingeschakeld. Twee honderd machinisten en sto kers te Banbury, een belangrijk spoor wegcentrum ten Westen van Londen, zijn na een staking van zes dagen weer aan het werk gegaan. Zij neü- ben echter verklaard, dat zij elk weekeinde zullen staken, zolang het geschil over een wijziging van de pen sioenregeling blijft bestaan. REN scherpe tegenstelling met het onwaardig geschreeuw en getier van Leopolds tegen- standers vormt het rustig en evenwichtig betoog, dat de Ko- ning te Pregny heeft gehouden, tegenover Maurice Roelants, re- SS dacteur van Elseviers Weekblad. 2 2 Een enkel fragment van het ver- 2 2 slag, opgenomen in dit week- 2 2 blad, moge hier volgen: J Afstand doen van de troon, J J was ook afstand doen van de eer J der dynastie. Het was. in 1945, afstand doen van de eer van het leger en van België's eer zelf. Het was instemmen met kwaad- willige interpretatie van zijn ge- drag. Regeren is voor hem niet 2 2 een recht, er bestaan zoeter 2 2 rechten op aarde! maar een 2 2 dure plicht. Hij kon geen af- 2 2 stand doen van de troon onder de 2 2 druk van enkelen, als de impul- 2 2 sies en vooringenomenheden nog 2 geen enkele opheldering hadden gevraagd en de schijn van alle daden nog zo bedrieglijk was. Een Vorst die onder zulke om- j standigheden zwicht, verzaakt volgens Koning Leopold zijn 2 plicht. Hij beaamt met zijn ko- S 2 ninklijke signatuur aantijgingen, 2 die hij in eer en geweten noch 2 op zichzelf noch op de natie kan 2 laten rusten. Hij herinnerde zich 2 overigens voortdurend de tradi- tie van het Vorstenhuis: impo- 2 pulariteit is een langdurig of j kort onweer, zij rechtvaardigt j niet het precedent van een sma- delijk heengaan. TI/TEN IS op instigatie van het Mi- nisterie van Wederopbouw tot 't bouwen van duplexwoningen over gegaan. Ongeveer 3500 duplexwonin gen zijn thans gereed, 4500 zijn in aanbouw. Volgens een schema van 't Ministerie zouden in 1950 drieduizend, het volgende jaar 5000, in 1952 acht duizend, in de vier daarop volgende jaren 10.000 en in 1957, '58 en '59 resp. TtfET DE „Volendam" van de Hol- land-Amerika-lijn zijn gisteren morgen te Rotterdam 1325 Ameri kaanse en Canadese studenten aange komen. In de middag kwamen er »net de „General C. C. Ballou" nog 1515 aan. Het betreft hier studenten van verschillende Amerikaanse en Cana dese universiteiten, die in Europa de wederopbouw, de kunst en andere projecten komen bestuderen. Aan boord bevond zich een oriën tatie-, een recreatie- en een techni sche staf. Prins Bernhard, die om kwart voor negen arriveerde, sprak van de kade af de studenten toe, waarna de student in de rechten Francis Fisher als vertegenwoordiger van de gasten de Prins dank zegde en hem uit naam van allen een „Col- lege-sweater" ten geschenke gaf. WERD enige weken geleden in Goor en Markelo vogelpest ge constateerd in enkele pluimveebednj- ven, thans heeft de vogelpest zich verspreid in Enter in de gemeente Wierden, terwijl bij Nijverdal en Vriezenveen in een tweetal bedrijven een ziekte werd geconstateerd, die veel op vogelpest gelijkt. In Goor en omgeving zijn inmiddels enkele tien duizenden kippen, haantjes, eenden, enz. als voorzorgsmaatregel vroegtij dig geslacht. In het bedrijf in Enter, waar vo gelpest werd geconstateerd, is de ge hele pluimveestapel verbrand. Zeshonderd ouden van dagen uit Wassenaar, die in 127 auto's een tocht hadden gemaakt naar de Soester duinen, reden Woensdag langs Paleis Soestdijk, waar Koningin Juliana en Prinses Margriet hen buiten begroet ten. Om zich tegen de stromende regen te beschutten had de Vorstin zich in een plastic regenjas met plastic capuchon gestoken. Op de voorgrond Prinses Margriet. Naast H. M., leden van het Comité „Ouden van Dagen" te Wassenaar. 8000, 5000 en 3000 duplexwoningen gereed moeten komen. Volgens dit programma en het reeds afgewerkte zo- Nederland tot 1960 ongeveer 75000 „duplexwoningen" voor 150.000 gezin nen krijgen. In 1960 zou een norma lisatie beginnen door het geregeld bij bouwen van nieuwe eengezinswonin gen, dat de „duplex-bewoning" moet uitroeien. Volgens deskundigen van het Mi nisterie wordt het inlopen van het thans bestaande w&ningtekort hier door met vier jaar bespoedigd. Met andere woorden: de woning-nood kan theoretisch in 1960 opgeheven zijn. Stelt men het huidige woningtekort op een kwart millioen en de gemid delde toeneming van de woningvraag op 33.000 per jaar, dan krijgt men enig inzicht welk een aandeel de „du- plexbouw" in de leniging van de wo ningnood kan hebben. Nu ook de Antwerpse liberalen JTET BESTUUR van de liberale par- tij van Antwerpen heeft op een vergadering zijn instemming betuigd met het door de volksvertegenwoor digers Joris en Koninckx genomen initiatief, de burgemeester van Ant werpen te verzoeken op het Antwerp se stadhuis een vergadering te beleg gen ter bekrachtiging van de Ant werpse zienswijze met betrekking tot het Moerdijkkanaal. Het bestuur ver klaarde in een motie, dat het arron dissement Antwerpen van de liberale partij het sluiten van een Benelux- accoord niet kan goedkeuren, indien de Nederlandse regering niet van te voren de verbintenis aangaat het Moerdijkkanaal te graven. HENRY KNIGHT, een rijwielhande laar in Belfast, kreeg 5 pond gestuurd van een man, die 27 jaar geleden („in slechte omstandigheden") een fiets van hem stal. IN TWEE MAANDEN tijds werden te Saigon drie Vietnamse journalisten door de Vietminh vermoord. THANS staat vast dat de Kon. Fa milie vóór Augustus naar Zeeland komt. De tocht wordt gemaakt met de Piet Hein, Het jacht zal ligplaats kie zen aan de loskade te Middelburg. Het is niet onwaarschijnlijk dat de 4 prinsesjes ook meekomen. Het pro gramma staat nog niet helemaal vast, maar wel is bekend dat men de ope ning van het Middelburgse stadhuis met dit bezoek zal laten samenvallen. r<UY MOLLET heeft bij het verla- ten van het Elysée, waar hij pre sident Auriol verslag had uitgebracht over zijn besprekingen, verklaard, dat h.j, op aandringen van de president, zijn informatie opdracht nog zal aan houden. De Franse radicalen hebben gewei gerd aan een „verzoeningsbespre king" met de socialisten, M.R.P. en gematigden deel te nemen. De drie grote vakbonden hebben bij Mollet aangedrongen op verhoging van het minimum-maandloon van 13.000 fr. tot 16.000 k 17.000 fr. TAR. HANS BETHE, een vooraan staande atoom-physicus, die des tijds het wetenschappelijk werk aan de atoombom te Los Alamos coördi neerde .verklaarde Woensdag te Seattle, dat het „heel goed mogelijk" was, dat Klaus Fuchs, de Britse atoomgeleerde, die tot 14 jaar gevan genisstraf werd veroordeeld, wegens het mededelen van atoomgeheimen aan de Sovjet-Unie, in de toekomst zou kunnen deelnemen aan atoom onderzoekingen voor de Westerse de mocratieën. Volgens dr. Bethe zou er geen gevaar meer zijn, daar Fuchs volkomen berouwvol scheen. Leiders van de nat. bedevaart onderscheiden DE Hoogeerw. Heer Dr. Th v. d. Bom, deken van Et- ten, is wegens zijn vele ver diensten voor de Nationale Be devaart naar Lour des door Z.H. de Paus tot geheim kamerheer benoemd,aldus meldt „De Maasbode" Mgr. J. Ingendael, Deken van Maastricht, ontving om dezelfde redenen de benoeming tot ere kanunnik van de Pères de la Grotte. Mej. A. Tilman, ge meenteraadslid van 's-Hertogen- bosch, die van 1924 af de natiO' nale bedevaart naar Lourdes heeft meegemaakt, werd begif tigd met het erekruis Pro Eccle sia et Pontifice. Maandagmorgen werden Ludo Ver- wiel uit Waalwijk, Gerard 's-Gravon- dijk uit Voorburg en Pieter van Lot ringen uit Eindhoven door generaal Lafont als titulair van de Première Lourdes geinstalleerd, waarbij deze jongens plechtig beloofden, dat zij voortaan als leden van de stam van de Onbevlekte Ontvangenis de zieken te Lourdes zullen dienen. Woensdag werd in Hotel Le Mont Thabor aan mej. A. Stieger uit Bre da, mej. M. Janssen uit Rotterdam, mej. Bern. Tilman uit Vught, de gro te zilveren medaille en aan mevrouw Stoffels-van Mierlo uit Heerlen, de kleine zilveren medaille van het Asyl toegekend. Weersverwachting, geldig tot vanavond: Aanvankelijk veel bewolking, met voornamelijk in het Zuiden van het land plaatselijk enige rhte reg. 'er va- h:t Ves ten uit verspreide opklaringen. Zwakke veranderlijke wind, in het binnenland iets warmer, el ders ongeveer dezelfde tempera turen als gisteren. Vandaag: Zon onder 21.00 uur. Maan onder 13.36 uur. Morgen: Zon op 4.29 uur. Maan op 0 08 uur. gX HIER DAN DAT ZOTTE VERHAAL over dat: „Er is maar één 423e en dat z ij n e wij." Men schrijft: „Moet je meemaken, dat je in een gewone Indonesische kamer zit, dat er een gewone bak koffie voor je snor op tafel staat en dan moet je meemaken, dat die bak koffie begint te dansen. Ik denk bü mezelf, wat een zoodje. En dan denk is plotseling niks meer, want dan begint alles te dansen. Zelfs dat overgeschoten stukkle vulpenhouder van het brieven poten. Moet je vernemen, dat je maag begint te kriebelen, dat je lessenaar begint te springen en dat je baboe verschrikt binnenstormt en dat je zelf verschrikt naar buiten stormt en dat juist in de deuropening een dikke Chinees calamiteit staat te zwaaien en dat je die vent in de vaart een dreun tegen zijn (dikke) buik geeft en dat die vent daarop reageert en naar buiten bolt en dat je dan zelf buiten staat en dat het dan afgelopen is en dat je dan niet weet wat er gebeurd is". 1VTAAR dat je alle soldaten buiten ziet staan en dat de officier van de sociale dienst sociaal zijn eten te ruggeeft en dat de bureau-gasten ge neraties witter zijn geworden van de schrik en (je moet weten) dat de facteur fatsoenlijk bij een vijver is gaan staan en dat, op dat moment iedereen riep, zodat niemand wist wat or geroepen werd en dat daarna iedereen zweeg en dat daarna ieder een zijn mond opende en dat daarna eén vent zei: „a ardbev ing". Dat was het dan! Aardbeving! Toen stonden wij allemaal bij el- .toen kwam er een andere dikke Chinees, die veel aan ons ver diend heeft met zijn doeken en die goeie maten is met de commandant en die ging naar die commandant, die wij altijd baas noemen. En die Chi nees ging smoezen met de baas en kwam vragen of wij niet eventjes konden komen helpen, want al de dakpannen lagen van zijn huis en hij was al lang van plan geweest dat te komen vragen en die dakpannen, die hij nieuw had, zouden gemakkelijk door ons op zijn dak gebracht kun nen worden. Hij, die Chinees, was wel overvallen onderweg door die aard beving, maar dat kon hem geen klap schelen, als wij maar kwamen hel pen en (moet je weten) of die sol daten nu maar mee wilden gaan. En dat die baas van ons zei, dat ze mee mochten gaan en op tijd terug moesten zijn. Dat wij niet kwaad moesten worden, omdat we dik zou den verdienen. Dat wij toen met die Chinees meegegaan zijn en dat wij boven op zijn dak geklommen zijn tussen het kankeren door en dat alles var. het dak kraakte en dat de dak pannen op het dak kwamen, maar wij niet kunnen zeggen of ze wel goed gelegd zijn, omdat wij op tijd terug moesten zijn van de baas. En bovendien (moet je weten) omdat wij orangen van 423 geen verstand heb ben van dakpannen en omdat die dik ke Chinees geen centiem te missen had. WEER. PN VERVOLGENS.... dat de an- dere dag die Chinees weer bij de baas kwam en vroeg of wij dakpan nen wilden leggen en dat wij zeiden, dat wij dakpannen wilden leggen en dat wij zeiden, dat wij dakpannen zouden komen leggen. Dat wij weer op het huis geklau terd zijn en dat wij met zijn vieren er niet afgebliksemd zijn, ofschoon alles kraakte en dat wij toen weer naar ons tempatje wandelden, om dat wij geen verstand hebben van dakpannen en omdat die Chinees zijn koffie alleen opdronk, hetgeen wij begrijpelijk niet namen. En vervolgensdat die Chinees de del-de dag niet bij de baas geweest is, omdat de belanda's toch niks kun nen en omdat wij daags tevoren te laat thuis gekomen waren, omdat wij voor het tampatje tegen bier aanlie pen. Dat alles kwam door die ge schiedenis van die aardbeving en om- da die Chinees juist onderweg was naar het kampement en omdat wij juist buiten stonden met schrik in de benen, werden wij voor suf aange zien en werden wij met die Chinees meegezonden, die dan ook veel ple zier aan ons beleefd heeft." SUF. nu e /"JEZEGD moet zijn dat wij allemaal tamelijk suf waren na die aard beving. De Fries Dijkstra omdat hij ZULT betoel nog wel t eens iets aparts voor de J Stem krijgen Piet", hebben de J 423-ers bij het vertrek van onze jongste redacteur, de befaamde jullie Piet uit Modjokerto be loofd. En weer moet hij de kna pen gelijk geven, voor de zo veelste maal. Nu onze hele Stern-familie het 423e voor de maatschappij ver loren acht: nu de redacteur bin nen- en buitenland stad en land afbelt om te vernemen of ze d'r nog niet zijn (in Nederland): nu komt het Malangse gezelschap met een pak brieven aanzetten, om te melden zo een en ander van dat aardbevinkje. Het ver haal vindt ge hiernaast en hier onder. En ze stuurden die arme Piet ook honderd pagina's gedenk boek, om dat met eën drukker in orde te maken en omdat hij in J Nederland is en omdat hij aan t die krant zit en omdat hij er dus alles van kan weten wat drukt J en niet drukt en omdat hij alles j volk omen begrijpt en omdat hij f zo'n aardige vent is en omdat hij zo'n schrikbarend grote neus heeft! J Pak weg! Een heel gedenk- i boek! En dan nog zo'n zot verhaal! J bij de dominéé werkt en René Ren- kels uit Roosendaal omdat hij fac teur speelt. Jan Verhoeven uit Klaas- waa omdat hij bij de Overste woont en Gerard Hanemaaier uit Leerdam omdat hij tijdens het gebeuren op zijn bureau lag te pitten. En zo is bet met de hele rataplan. Ze zijn allemaal geschrokken. De een omdat hij niks uitvoerde en omdat hij plotseling 'n schok voelde, zodat hij dacht: „Dat is de sergeant van de week" en de ander, omdat hij een auto zat te re pareren en omdat hij vlug van de smeerbrug moest komen, omdat het ding elke minuut in mekaar kon klet teren. Maarwe geven het niet op. MALANG. WIJ ZITTEN hier in Malang en wij treuren nooit. Wij gaan druk op bezoek bij goede Nederlan ders en wij zien van die verwaande suikerperen niemand staan. Wij ver blijven ter klokke half één op de It- chenboulevard om reden, dat wij de H.B.S.-meisjes goeiendag willen '.eg gen en wij eten een kwartier later rijst met steentjes. Wij gaan 's avonds naar de Apen dans, waar aalmoezenier en dominéé eantine houden en wij drinken wei nig, want wij hebben geen geld. Wij zitten zo maar plan-plan in onze si garetten en dat interesseert ons geen lor, want het 423e heeft altijd ge rookt als kretekfabriek die in brand staat. Wij staan 's morgens op tijd op om de baas een plezier te doen en (moet je weten), wij gaan 's voor middags zwemmen, omdat wij al bruin genoeg zijn. Wij wachten op de boot omdat we Malang een mooie stad vinden. Wij hebben (zoals boven omschre ven!) een aardbeving meegemaakt en nog meer bevingen en het geeft niets omdat er in het onrustige In donesië ook nog rustige momenten zijn. Pak weg! Het is genoeg soesa voor vandaag! Zeg De Stem dat wij er nog zijn al zit Piet de Stem niet meer hier. Wij hebben het geschoten, om dat jij gesloft hebt. En zeg: „Hup 423, tis van 't jaar dat ik je zie!" gENOEMINGEN in hogere en la gere functies zijn altijd moei lijke en tere zaken. Daarbij moet natuurlijk het element „capaci teit" een hoofdrol spelen. Doch het is ook volkomen redelijk, dat men rekening houdt met de godsdien stige en politieke kleur, opdat er geen scheve verhoudingen ont staan. Er is wel eens een tijd ge weest, dat één partij, de liberale, zich het intellectuele deel der na tie noemde en daaraan het „recht" ontleende steeds de beste posten voor zich op te eisen. Daarin is nu wel verandering gekomen. Ook voor de katholieken zjjn de verhou dingen beter komen te liggen. Toch hapert er nog wel eens wat aan, gelijk uit onderstaande, va« deskundige zijde afkomstige be schouwing blijkt: TAE HOGE RAAD ons hoogste rechtscollege bestond tot nu toe uit 17 leden (1 president, 2 vice- presidenten en 14 raadsheren). 4 van deze 17 leden (dus nog geen 24 pet.) zijn katholiek. Wanneer men rekening houdt met het feit, dat blijkens de laatste volks telling 38 pet. van het inwonertal van Nederland zich heeft aangediend als katholiek en bovendien rekening houdende met de „politieke getal sterkte", dan zal men kunnen zeg gen, dat het katholieke element in de Hoge Raad zeker wel enige ver sterking mocht hebben. Een voor de hand liggende aanlei ding om bij de samenstelling van de Hoge Raad rekening te kunnen hou den met deze „katholieke onderbezet ting", werd nu gegeven in de Wet van 20 April 1950, houdende vaststelling van het vierde hoofdstuk der rijks begroting voor het dienstjaar 1950, waarbij de mogelijkheid werd gege ven om de Hoge Raad uit te breiden tot 18 leden (15 Raadsheren). Opgemerkt zij, dat indien deze nieuwe 18e zetel zou kunnen worden bezet door een katholiek, het per centage nog slechts op bijna 28 zou komen. Doch zie wat de Hoge Raad doet: Dit college heeft het recht (ex art. 85 Wet Regterlijke organisatie) om een „aanbevelingslijst" van 6 candidaten op te maken, uit welke lijst de Tweede Kamer een „voor dracht" opmaakt van 3 personen, om deze aan te bieden aan de Koningin, die benoemt. Op deze aanbevelingslijst, welke dezer dagen door de Hoge Raad aan de Tweede Kamer is toegezonden, komt als le candidaat voor een nlet- katholiek (mr. Wiarda), terwijl ook onder de vijf overige candidaten géén enkele katholiek voorkomt! Een duidelijker demonstratie van de Hoge Raad, dat naar zijn me ning het katholieke element in dit College niet versterkt dient te wor den, is wel moeilijk denkbaar. Als de Hoge Raad dus met zijn aanbevelingslijst gehoor krijgt bij de Tweede Kamer, zal voortaan het „ka tholieke percentage" in dit College dalen tot amper 22 pet. Een van tweeën: óf de Hoge Raad wil per sé géén 5e katholiek in zijn midden óf de Hoge Raad is van me ning, dat onder de katholieke juris ten niemand is te vinden, die voldoen de capaciteiten en ambitie heeft voor het ambt van Raadsheer in de Hoge Raad. Beide mogelijkheden getuigen van een geborneerdheid bij dit Hoge Col lege, waarvan men in katholieke kringen het zijne weet! Wij achten het nodig, dat de Tweede Kamer bij het maken der voordracht voor een benoeming op deze 18de zetel afwijkt van de gewoonte om zich te refe reren aan de aanbevelingslijst van de Hoge Raad. Een typische samenloop van om standigheden waaruit men mis schien zou kunnen afleiden, dat onze tweede veronderstelling (geen ge schikte katholieke candidaat) de Hoge Raad heeft geleid is wel dat tegelijk met bovenbedoelde aanbeve lingslijst de Hoge Raad aan de Twee de Kamer heeft toegezonden een aan bevelingslijst voor de vacature van Raadsheer, ontstaan door het heen gaan van de vice-president Mr. v. d. Dries (katholiek). Op deze aanbeve lingslijst zijn alleen de twee hoogst geplaatste candidaten katholiek, de vier anderen niet-katholiek. Af OOR wie nog meer wil weten om trent het katholieke element in de Hoge Raad moge het volgende dienen: Bij handhaving van het als regel gevolgde systeem, dat de oudste (in ambtsjaren) Raadsheer wordt be noemd als vice-president, resp. pre sident en bij leven en welzijn van de thans zittende leden van de Hoge Raad zal tot 1961 de president een niet-katholiek zijn. Van 1963-1970 zal een katholiek deze post kunnen be zetten. De thans te benoemen Raadsheer op de 18e zetel zal van 1972-1976 president kunnen zijn. Een katholieke vice-president zullen we kunnen heb ben tot 1957, daarna van 1960-1963, terwijl de Raadsheer, die thans be noemd zal worden in de „katholieke vacature" in 1971 in aanmerking zou komen voor het vice-presidentschap. Bij de huidige bezetting van het Parket van de Hoge Raad is er tot 1953 een katholieke procureur-gene raal. Eerst in 1973 bestaat bij aan vulling der eerstvolgende vacature van advocaat-generaal door een ka tholiek in beginsel weer de mo gelijkheid om een katholieke procu reur-generaal te krijgen. Eerste steen gelegd TE Heinkenszand is gisteren met enig ceremonieel, ook burgemeester Funk was aanwezig, de eerste steen gelegd van de uien-prepareerinrich- ring, welke de verenigde uientelers op Zuid-Beveland (West) en Noord-Be veland laten bouwen. Waar de uienteelt op de Bevelanden steeds meer betekenis krijgt, kan dit initiatief niet anders dan met instem ming worden begroet.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1950 | | pagina 1