ROSETTA's van Stereo. FR. WIGBERS Schoenhersteller Goede Cokes uit eigen omgeving PEPERZAK BONTMANTELS ZOMERPRIJZEN 4 DAGBLAD DE STEM VAN WOENSDAG 5 JULI 1950 4 Gebroken in de afmetingen 40/60 - 20/40 en 10/20 m.m. Vraagt uw handelaar. Cokesfabriek van de A. C. Z. De Carbonisation G.A. Sluiskil. - Telef. no. 1 I/oorkont AANBESTEDING. OPEN BABE AANBESTEDING. aanbesteden: KERMISSCHIETING op de Liggende Wip Gewaarborgd 125 gulden ZE ZIJN ER WEER, de bekende slechts 48 ct. per 250 gram "Mi at Uu/ f INSTALLATIE-BEDRJJF CENTRALE VERWARMING (STOOMIN STALLATIES FABRIEKSPIJPLEIDINGEN Leerling-Verpleegsters DE MOTTENVANGER ZESDE tut uw motor regelmatig verzorgen door Te koop van particulier HUDSON 112 Cabriolet 1940 Stuurscbakeling, in staat van nieuw. Deskundig onderzoek gaarne toegestaan. Br. no. no. 32022-OO, bur- v. d. blad. Uitsl. voor de Zeeuwse op lage: bij max. 20 woorden f 0.83; elk woord meer 5 ct. Bij 3 achtereenvolgende on gewijzigde plaatsingen f 2.20; elk woord meer 5 cent per woord en per plaatsing. PERS. GEVRAAGD Ziekenhuis Corneliastichting Zie- rikzee vraagt enige nette R.K. dienstmeisjes. De Moeder Over ste. PERSONEEL AANGEB. Bekwaam chauffeur biedt zich aan. Leeftijd 22 jaar. Is als zo danig 3 jaar werkzaam geweest in Indië. Brieven no. 947. TE KOOP AANGEB. Nieuwe electr. kookkachel te koop, merk Invtntum, met com pleet stel pannen. Brieven no. 938, Dagblad De Stem, Hulst. Wegens vertek en kleerkast te koop, tevens tafels, stoelen en andere huishoudelijke artikelen, bij de wed. E. van Leuven-de Waal, Rapenburg. 944 Een Belgische buiskachel te koop, zo goed als nieuw. Te bevragen bij de agent van Dagblad De Stem, F. Ferket, Polenstraat B. 217, Clinge. WONINGRUIL Woningruil Voorburg - Breda en omgeving. Vrij huis, bevat tende 6 kamers, badkamer, keu ken, zolder, voor- en achtertuin, huurprijs f 42.50; te ruilen voor kleiner huis, huurprijs max. f 30. Brieven onder no. 3602. LESSEN Piano - orgellessen, privé en voor examenopleiding. Desge wenst ook aan huis. P. C. van Delft, Gedipl. Muziekleraar, KI. Bagijnestraat 24, Hulst. DIVERSEN Het beste adres voor het dorsen van zaad en granen met Com bine, is nog steeds bij Frans Piessens, Roskam, St, Jansteen. Beleefd aanbevelend. 945 Namens mevr. M. Bekaert-Laurent te Kortrijk zal door ondergetekende, overeenkomstig het aanbestedingsregle ment W.B. in het openbaar worden aanbesteed: Het herstellen en verbouwen van een landbouw- schuur met veestallen en het herbouwen van een varkensstal en wagenberging en daarbij behorende werken in de Angelinapolder te Biervliet. Zolang de voorraad strekt zijn bestek en voorwaarden met 3 tekeningen (Bestek Middelburg 293, Bnr. Biervliet 40) ad. 12.50 verkrijgbaar bij architect Jac. Faas, Kerk straat 142 te Biervliet of zij worden na ontvangst van een postwissel groot 12.75 toegezonden. Restitutie 10.bij ongeschonden inlevering op de dag van aanbesteding. De aanbesteding vindt plaats op Vrijdag 21 Juli 1950 op een in de Nota van Inlichtingen nader aan te geven plaats een uur. De architect B.N.A., 8-0 JAC. FAAS. Namens de Heer J. Simonse, Schoolstraat te Hoofdplaat, zal door ondergetekende, overeenkomstig het aanbeste dingsreglement W.B., in het OPENBAAR WORDEN AANBESTEED Het bouwen van een landbouwschuur met stalling met daarbij behorende werken in de gemeente Hoofdplaat. Zolang de voorraad strekt zijn bestek en voorwaarden met tekening (bestek Middelburg 263, Bouwnummer Hoofdplaat 4) ad f. 12,50 verkrijgbaar bij architect G. A. NELISSEN te Hoofdplaat of worden zij n^ ontvangst van een postwissel, groot f. 12,75, toegezonden. Restitutie f. 10,— bij ongeschonden inlevering op de dag van aan besteding. De aanbesteding vindt plaats op Woensdag 19 Juli 1950, op een in de Nota van Inlichtingen nader aan te geven plaats en uur. 992-0 De architect, G. A. NELISSEN. Het Bestuur der Waterkering van de calamiteuze pol der BURGH-EN-WESTLAND zal op Dinsdag 18 Juli 1950 des v.m. 11 uur, in het Gemeentehuis te BURGH, vol gens par. 2 der A.B. en onder nadere goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Zeeland Het herstel, de vernieuwing en het onderhoud tot en met 30 April 1951 van de aarde-, kram-, rijs en steenglooiïngswerken aan bovengenoemde Wa terkering. Raming f 14.775. Aanwijzing geschiedt op Dinsdag 11 en Vrijdag 14 Juli 1950, telkens van 1112 uur. Samenkomst in Hotel v. de Zande te Westenschouwen. Het bestek en de nota van inlichtingen liggen ter inzage bij de wat. ambt. L. Padmos, Hogeweg B 47 te Burgh, respectievelijk vanaf 7 en 14 Juli a.s. Bestekken zijn verkrijgbaar vanaf 7 Juli bij de Secre taris-ontvanger tegen betaling van 2.50 per exem plaar en worden tegen storting van dit bedrag op de postrekening 408352, ten name der Waterkering, toege zonden. 952-0 Burgh, 5 Juli 1950. M. BLOM, Lz., Voorzitter H. J. A. BLOM, Secretaris-ontvanger GEMEENTE SINT KRUIS (ZEELAND). bij OMER ONGHENAE, (Café Edm. Blondeel) op KERMIS-ZONDAG 9 Juli e.k. Aanvang 3 uur Inschrijven 2.30 uur Inleg f 3.50 Terug f 2-50 Hoogvogels f 35.en 15 premies a f 3.50 Verder een onbekende prijs gratis voor het verstkomen- de peleton (minstens 3 man) vogelbreedte. Een on bekende prijs voor elke schutter van dezelfde gemeente, die ons het grootste aantal schutters zal leveren. Een prachtige beker voor hem, die 't grootste aantal vogels velt. Voor eventuele ongevallen is het bestuur niet aan sprakelijk. HET BESTUUR. 'n overheerlijk koekje (kent U ze nog?) voor BIJ UW Y|Y0-KRUIDENIER. PROFITEERT ERVAN, 18-0 ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. TEL 1210, BERGEN OP ZOOM nu weer tegen NU bontkleding Kopen betekent: Keus maken uit de nieuwe wintercollectie Tientallen guldens besparen Gratis bewaren tot de herfst in onze gekoelde ruimten Desgewenst betaling bjj aflevering beheerst 't vak DEN HAAG BREDA L. v. Meerdervoort 291 Catharinaatraat 7 Bö Valkenbospl. Tel. 336665 Tel. 8367 A Bewaren van al Uw bontkleding tegen geringe ver goeding in onze gekoelde ruimten. MODERNISEREN - REPAREREN VOOR DIRECT GEVRAAGD 981-oo VOORSTRAAT 188 DORDRECHT Bij de Psychiatrische Inrichting „Voorburg" te Vught kunnen geplaatst worden Naast vrije kost. inwoning, bewassing en geneeskundige behandeling, benevens kosteloze opleiding voor diploma B, wordt een aanvangsalaris verleend van 580,— per jaar. Verder geregelde verhogingen per studiejaar en een vacan- tie van 18 werkdagen met behoud van loon MULO-opleiding niet vereist Salaris gediplomeerden minimum f 1380,— en maximum f 2340.— per jaar. Schriftelijke sollicitaties met uitvoerige inlichtingen te richten aan de Geneesheer- Directeur te Vught, Boxtelseweg 56. 984-00 DOOR W. VAN DER STEEN 105. Die geschiedenis met Wiske loopt nogal tam af. Een steentje, door een onvoorzichtige Orakel- schutter in het water gestoten, heeft haar tijdig gewaarschuwd en de heren die per saldo soldaten zijn en geen rechercheurs, geloven het nu wel en gaan hun strijdwa gens weer opzoeken om terug te keren. Wiske kan weer veilig adem komen scheppen en verder beden ken, wat zij nu zal moeten onder nemen om Suske uit de macht der Orakels te bevrijden. Want die arme Jongen ls nog maar steeds een gevangene, al zijn de Orakels dan ook niet officieel in oorlog met de Feniksen. Laat ons maar aannemen, dat het hier een „kou de oorlog" betreft.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1950 | | pagina 4