Walcheren Z.-Vlaanderen Middelburgs burgemeester werd plechtig geïnstalleerd Zuid-Beveland IDÉBRALINE Aronai STOP DIE JEUK De gesluierde violiste Mr. Bolkestein wil voor ieder burgervader zijn RADIO DAGBLAD DE STEM VAN DINSDAG 4 JULI 1950 MIDDELBURG VLISSINGEN TERNEUZEN HULST GOES „Oorlogsverklaring" DE c.y.p. -regering in België stelt zich voor nu eens ernst te ma ken met de onderwijsvrijheid. Wat dit vraagstuk aangaat, is men daar bij ons land meer dan dertig jaar ten achter. En het zijn speciaal de socialisten, die er in deze achterlij ke gedachtengang leven. De aan kondiging alleen, dat de regering hier nu eindelijk recht wil doen aan de vrijheid der ouders, beschouwen ze als „een oorlogsverklaring". Se nator Missiaen schreef in de socialis tische „Vooruit": Een fiasco Wie heeft de auto van „Kath. Thuisfront"? Voorkom tandbederf: mm BENOEMING BIJ NAR. RESERVE Bij Kon. Besluit is benoemd tot reserve le luitenant bij de Nat. Reserve (infanterie) de heer D. Kloosterman uit Nisse, gedetacheerd bij het bureau van het district der Nat. Res. te Goes. GESLAAGD Bij het mondeling eindexamen van de Afdeling Gymnasium A van het Openbaar Lyceum te Terneu zen, zijn geslaagd: M. Brandes, Axel; A. Geelhoed, Hoek; Jeanine Marvin Terneuzen (Sluiskil). PROV. BOND HET WIT GELE KRUIS Tot voorzitter werd herkozen de heer D. Th. Schelfhout uit Groe nendijk tot bestuurslid de heren C. van Hohsigh burgemeester te 's- Heerenhoek en P. van Hootegem, burgemeester te Sluis. Tot toege voegde bestuursleden werden her kozen de artsen J. van Lierop, Hulst; P. Staal, Sluis en L. Puylaert te Sas van Gent. ZIEKENTRIDUUM Evenals het vorig jaar zal c'< or de dekf raten Hulst en Hoi.tenisse in de basihek te Hulst een zieken- triduum georganiseerd worden en wel op 22, 23 en 24 Augustus. Voor dit triduum bestaat veel belangstel ling en de organisatoren, die voor grote kosten staan hopen op finan- tiele en andere medewerking van al degenen, die met dit werk sym pathiseren. Deelnemers dienen zich voor 1 Augustus met de heer J. Bal te Hulst, secretaris van het Wit-Ge- le Kruis in verbinding te stellen. CONGRES TANDHEEL KUNDIGEN Op 15 en 16 September a.s. zal te Middelburg een congres plaats vinden van de Ned. Ver. voor Tandheelkunde, waaraan waar schijnlijk een sterrit voor tand heelkundigen zal worden verbon den. PSYCHOLOOG IN Z. VLAANDEREN De heer Pessers, die in Nijmegen aan de Universiteit voor psycholoog studeerde heeft zich thans in Z. Vlaanderen gevestigd en zal zitda gen houden in Oostburg, Terneuzen, Sluiskil en Hulst. In samenwerking met de verschillende medici zal hij voor Z. Vlaanderen vruchtbaar werk kunnen verrichten. BEKENDMAKING. Burgemeester en Wethouders van Mid delburg brengen ter openbare kennis, dat de raad dezer gemeente in zijn vergade ring van 26 Juni j.l. besloten heeft mede werking te verlenen als bedoeld in art. 72 e.v. der Lager Onderwijswet 1920 aan de Vereniging „De Christelijke Burger school" voor de aanschaffing van zang boekjes, ter vernieuwing van het zang onderwijs. 893-0 Middelburg, 29 Juni 1950. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. W. Kögeler, wnd. burge meester. J. Ph. Koene, secretaris. VEILIG VERKEERS WEEK De in het kader van de Veilig Ver- keers-Week in de Koepoortlaan inge richte Veiligheidslaan moch zich in een vrij grote belangstelling van de automobilisten verheugen. Een 90-tal wagens werd technisch onderzocht, waai bi. slechts weinig gebreken wer den geconstateerd. Velen namen ook deel aan de theoretische proef, waar bij aan de hand van foto's van ver keersongevallen fouten in de verkeers situatie moesten worden opgespoord. De belangstelling van de wielrijders was hee: wat minder. Slechts 25 lieten er hun karretje onderzoeken. Aan de tneoretische proef durfde geen hunner zich te wagen. GEEN HALVE MAATREGEL Ten ekide het euvel tegen te gaan, dat manktbezoekers hun rijwielen In- plaats van in bewaring té geven in rijwielbergplaatsen, maar op of nabij de markt gelegen sitallen tegen win kelgevels, heeft de politie de laatste marktdag alle rijwielen per vracht auto opgehaald en nabij het politie bureau opgeborgen. De eigenaars konden aldaar hun vermeende ver dwenen karxetje komen ophalen. VANCOUVER BOYS-BAND TROK DOOR MIDDELBURG Vóór de aanvang van het concert trok door Middelburg de Vancouver Boys-band een Canadees muziek corps, dat die avond op uitnodiging van het muziekgezelschap Excelsior musiceerde in de Concert- en Ge hoorzaal. De rood-zwarte uniformen der leden van deze band trok uiter aard vee belangstelling. KOEPOORTLAAN TE MIDDELBRUG WERD VEILIGHEIDSLAAN De vereniging Veilig Verkeer en de politie hadden j.l. Vrijdag de Koe- poortlaan voor een diagje omgedoopt in Veiligteidslaan. De automobilisten en fietsers hadden hier gelegenheid zich te laten toetsen op de juiste na leving van de regels Veilig Verkeer. Bovendien bestond er gelegenheid hun auto's en rijwielen te laten con troleren op goede conditie voor het (Advertenties) veilig' verkeer. Waar tekortkomingen en gebreken werden geconstateerd volgden goede aanwijzingen tot ver beteringen ot herstel. GESLAAGD Voor het examen gemeente admini stratie slaagde de heren J. de Re ij en H. de Moor te Middelburg resp werkzaam bij Stichting Maatschappe lijk Cultuur werk en ter Secretarie te Middelburg. De heer S. Wisse, adj, commies Seeretarie te Middelburg slaagde voor het examen gemeente financiën. BEGIN VAN BRAND Een bewoonster van de Clyverstraat was aan het strijken, toen zij zich plotseling herinnerde een boodschap te moeten doen. Zij verliet haar woning, doch vergat de stroom van de strijk bout uit te schakelen. Bij haar thuiskomst bleek het strijk, goed verschroeid en kon een begin van brand net op tijd geblust worden. JEUGDIG AVONTURIER Bij de badmeester kwam een 14-ja- rlge jongeman om werk vragen. Bij onderzoek bleek, dat de knaap al sinds enkele dagen de ouderlijke woning te Rotterdam had verlaten, omdat hij niet naar school wilde. De politie zorg de voor een grondig bad en nadat hij te eten had gekregen, werd hij naar huis teruggebracht. UITSLAG R.H.B.S. EXAMEN Op het examen voor de aid. A der R.H.B.S. slaagden Zaterdag de dames: Jetty Sissingh, Bep Kinuyt, Marietje Smals, Corrie Eekman, Sietje Grip- peling, Willy Mierk en A. van Saib- ben, alsmede de heren: J. Stroo, H. Tuinman, A. v. d. Lijcke, H. Wete- rings, L. Verhuist en J. v. Geldteren. Afgewezen 3. ERGER VOORKOMEN In de machinekamer van een bij de Axelsebrug gemeerd liggend en met gasoline geladen tanikbootje vloog een voor de voorverwarming van de machine bestemde lamp in brand. Een dienstdoende agent van politie, die toevallig de vlammen en rook uit het luik van de machineka mer zag komen, waarsohuwde direct de brandweer. Voor deze ter plaatse was gekomen, had! echter een schip per van een in de buurt liggend Frans schip reeds kans gezien de brandende lamp aam de wai te brengen, waar door erger weid voorkomen. DE VOETBALVER. JUBILEERDE De Terneuzense Voetbalvereniging hield in haar clubgebouw „La Belle Vue" receptie naar aanleiding van haar 30-jarig bestaan. Vrijwel alle plaatselijke verenigingen op welk ge bied dan ook maakten van deze ge legenheid tot feliciteren gebruik, ter wijl een zee van bloemen en meerde re cadeaux de gevoelens van de vele sprekers vertolkten. Ook vertegen woordigers van zeer vele zustervereni gingen uit andere plaatsen waren aan wezig. De vele bloemen en de versle ring, aangebracht door de supporters vereniging, gaven de zaal tenslotte een ongekend feestelijke aanblik. Een 78- jarig oud bestuurslid, nu woonachtig te Gouda was speciaal uit zijn tegen woordige woonplaats overgekomen, om zijn oude vereniging te komen geluk wensen. Namens de supportersvereni- Goede vangst. De heer F. Cosijn ging werd een foto overhandigd van sloeg bij Lewedorp een karper van 14 het enkele jaren geleden overleden pond uit het water. Het beestje was zeer actieve bestuurslid de heer G. bijna 80 cm. lang. Hamelink, als Trudus bekend in alle voetbalkringen en van Zeeland en West-Brabant, 's Avonds werd ln het Concertgebouw aan vele genodigden door de Voetbalvereniging een revue aangeboden, die uitteraard geheel in het teken van de voetbal stond. Voor de aanvang van deze revue deed de voorzitter de mededeling, dat door de supportersvereniging een bedrag van 500 gulden was overhandigd voor het trainingsfonds. Ook de burgemeester van Terneuzen sprak op deze avond de vereniging nog toe. UITSTAPJE NAAR KNOCKE Door de Buurtvereniging „Oranje- Nassau" werd aan de oudere kinderen van de leden een busreisje naar Knoc- ke aangeboden. Het strand, een grote speeltuin en een bezoek aan het vlieg veld, waar de jeugdige reizigers enkele vliegtuigen grondig konden bezichti gen, vormden de hoogtepunten van deze leerzame en prettige reis. Tegen acht uur arriveerden allen weer moe maar uittermate voldaan te Terneu zen. Sluiskil ZILVEREN KLOOSTERJUBILé Zondag j.l. vierde de Eerw. Moeder Jesualda van het St. Elisabeth-Zleken- huis onder een grote belangstelling haar zilveren kloosterjubilé. 's Mor gens werd er in de kapel een plechtige gezongen mis aan God opgedragen. Om half twaalf vond er een druk be zochte receptie plaats. Hele mooie bloemstukken mocht de jubilatesse in ontvangst nemen. Daar moeder Jesual da jarenlang de wijkverpleging in Sluiskil heeft gehad en thans overste is van het Ziekenhuis te Sluiskil, is zij voor Sluiskil en omgeving een zeer gekende er> beminnelijke persoonlijk heid. het principe: Alles tezamen" wil han delen. Na 'n woord tot de raad erkende spr. het gevaar dat, wanneer de burge meester een politieke figuur is, hij slechts voor een deel der gemeente als zodanig zou gelden. Hij haastte zich te verzekeren dat, hoewel hij principieel democratisch socialist is. niet zijn partij de zetel be zet. maar een persoon, die rechtvaar dig en onbevangen 't algemeen belang wil dienen en burgemeester moet zijn voor ieder. Hartelijke woorden sprak mr. Bol kestein tot de gem. secr. en de amb tenaren en dankte de vier leden van G. S. uit Groningen, die zijn installa tie hadden willen bijwonen, evenals de pers voor haar objectief en wel- Nadat de nieuwe burgemeester was slagen te boven te komen en te streven Wjuend oordeel binnengeleid door de raadsleden Wat- j naar volledig: herstel, wat men in 1953 Over de hoofden van allen heen tel. Breel en de gemeente-secretaris, bij het 850-jarig bestaan, hoopt vol- wendde spr zich tot de burgerij be las laatstgenoemde het oenoemings- tooid te hebben. klemtonend' dat het hem altijd tot besluit voor, waarna de waarn. purge- i Spr behandelde dan nog enkele ac- vreugde is geweest samen te werken lie 1 1 DE ELEMENTEN schenen niet goed gestemd op de dag van gisteren, welke voor Middelburg zo belangrijk was. Onder donder, bliksem en slagregen togen we althans naar de installa tie van Middelburgs nieuwe burgemeester. Maar in het Schut tershof heerste een vriendelijke stemming en de grote zaal was bijna geheel gevuld toen de heer Kögeler, als waarnemend bur gemeester de speciale raadszitting opende en allen dankte, die hem de laatste 10 maanden terzijde stonden. YV.S.O. DE SPORTVRIENDEN In een ledenvergadering werd beslo ten de koers achter Dernymotoren voor beroepsrenners op 6 Augustus a.s. te organiseren. Men zal 2 manches van 50 km. verrijden, terwijl een koers voor beginnelingen van 60 km. zal ge organiseerd worden. Men verwacht veel belangstelling vooral van Belgi sche zijde, omdat in het organiserend comité verschillende bekende oud-be roepsrenners zijn opgenomen. Het parcours is het bekende Bosdorpcrite- riumparcours. Met verschillende in stanties zal men zich voor de verdere organisatie nog nader in verbinding stellen. Tot 2de secretaris werd de heer L. de Tenter gekozen, terwijl als lid van het D.B. in de vacature van mej. v. Heuckelom de heer J. v. Mierlo geko zen werd. STEDELIJKE HARMONIE De stedelijke harmonie hield een algemene ledenvergadering in „de Kerstklok", waar door voorzitter Al. Vermeersen een korte uiteenzetting aan de leden gegeven werd in verband met getroffen maatregelen naar aan leiding van de fusie. Directeur v. d. Broek gaf een technisch overzicht van de door hem in de toekomst te volgen gedragslijn en hij riep de medewerking van alle leden in om te bereiken, dat binnen afzienbare tijd het corps een peil zou bereiken, waardoor het tot een der beste van Zeeland zal kunnen be horen. Over het repetitielokaal zal een nadere beslissing genomen worden, terwijl de lessen van de muziekschool in „de Kerstklok" zullen plaats vin den. Op Zaterdag 15 Juli zal de Kon. Harmonie „St. Cecile" uit Lokeren des avonds op de markt een groot con cert onder leiding van de heer v. d. Broeck geven, waarop de volgende nummers zullen gespeeld worden. Wil helmus, Amitié v. d. Broeck. Riensi Ouverture Wagner, Valse Triste Si belius, Hawaiaanse Rapsodie van P. Gilson, Pauze. Noces de Figaro Mo. zart, Scenes Pittoresques in 4 gedeel tes van Massenet, Finlandia Sibelius, Mars van het le regiment Gidsen en de Brabangonne. Op Zondag 16 Juli neemt de stede lijke harmonie deel aan het Festival te Clinge, maar alleen aan de optocht, omdat men in verband met technische moeilijkheden nog niet onmiddellijk met een goed programma voor de dag kan komen. Zondag 23 Julineemt men deel aan het door de Vereniging voor Vreemdelingen Verkeer te Hulst georganiseerde festival. Getracht zal worden zo spoedig mogelijk aan de be volking van Hulst een behoorlijk op peil staande concert aan te bieden. Zondag werd een rondgang door de stad gemaakt, waarbij een serenade gebracht werd aan dhrn. J. Wentzler en C. Berkelmans. Beide serenades trokken veel belangstelling en de be volking toonde op ondubbelzinnige wij ze haar medeleven. M.H.C. Rapide. Door de hokey- club zal op 20 Augustus een uitstapje naar de Belgische zeekust gemaakt wor den. Supporters, die de reis mee vil len maken, kunnen zich bij een der bestuursleden opgeven. R.K. Kerkkoor. Het kerkkoor maakt 30 Juli een uitstapje naar Brug ge, alwaar in de kathedrale kerk de Hoogmis onder leiding van de heer L. Ivens zal gezongen worden, terwijl Mr. H. van Son het orgel zal bespelen. R.K. Patronaat. Door de leden van het St. Joseph Patronaat werd een uitstapje naar de Belgische Ar dennen gemaakt, dat uitstekend geor ganiseerd was en waarop men met genoegen kan terugzien. St. Jansteen NAAR PASSIESPELEN TE TEGELEN De vrouwen en meisjes van de Kath. Actie alhier zullen met een autobus een bezoek brengen aan de Passiespelen te Tegelen. Einddiploma Handelsschool. Onze dorpsgenoot Piet Dubois behaalde aan de Handelsschool te Hulst het eind diploma. Geslaagd. Aan de Medische Fa culteit van d eUndversiteit te Amster dam is voor het Propaedeutisch examen Geneeskunde geslaagd dhr. Eddy J. A. M. Blommaert, Absdaal- scheweg alhier. Graauw Kapellebrug die soms erger is dan pijn en die Uw leven vergalt! Niet krabben, dal veroorzaakt infecties, maar betten met een paar druppels HET HUIDGENEESMIODEL MET ■■DIEPTEWERKING" meester de installatie-speech hield Spr. complimenteerde de nieuwe burgervader hartelijk en memoreerde 't lang onvermeld blijven van de func tie. Dat met uw benoeming, zei spr., al le wensen welke hieromtrent leefden ln vervulling zijn gegaan, durf ik niet uit te spreken daarvoor lopen de po litieke en geestelijke stromingen in Middelburg te zeer uleen, ioch dit zou ook gelden voor ieder ander ui" in plaats van u hier zou zijn geweest. Spr. stond dan even stil )ij de eer volle staat van dienst welke mr. Bol kestein achter de rug heeft en zeide daarom de beste verwachtingen van hem te koesteren. De heer Kögeler wees er op, dat de problemen te Middelburg anders lig gen dan te Groningen en noemde in dit verband de wederopbouw ener yerwoeste stad en de maatregelen die .nodig zijn om de stad als provinciale hoofdplaats een waardige plaats te doen innemen. Ook het verschil in volksaard haalde spr. aan. Tegenover het nuchtere Noorden stelde hij de gemoedelijke inslag van Middelburg, waarbij het gevoelsleven sterker op de voorgrond treedt. Zowel daar als hier domineert ech ter de vastberaden geest en stoere on verzettelijkheid. Deze geestkracht gaf Middelburgs bevolking de moed om de tuele problemen en ontveinsde zich met andersdenkenden. Wie anders oor- niet dat de nieuwe burgervader zich deelt zal spr. daartoe niet het recht geplaatst ziet voor een veel omvatten- ontzeggen, maar zelf vindt hij dat ver- de taak. De zwaarte daarvan behoeftscheidenheid verrijkt en dat in deze echter niet af te schrikken omdat het verdeelde wereld naar samenwerking welzijn der stad ieder na aan het hartgestreefd moet woden. ligt en ieder daarom bereid is tot steun en medewerking. Spr. herdacht de ver diensten van Jhr. Sandberg en zei dat nu aller verwachtingen zijn gesteld op mr. Bolkestein. Met de wens dat deze zich zal laten leiden door het belang der stad en Gods wijsheid hem zou leiden eindigde spr. zijn speech en hing hem de ambts keten om. TOESPRAAK VAN DE NIEUWBENOEMDE DURGEMEESTER Bolkestein dankte de Koningin voor zijn benoeming en hooppe 'n waardig opvolger te wor den van de voortreffelijke mens die jhr. Sandberg was. Spr. richtte zich daarna tot de wet houders en in het bijzonder tot de heer Kögeler die zo voortreffelijk het burgemeestersambt waarnam, zodat hij hier een apparaat aantrof waaraan niets haperde. Van de samenwerking met dit col lege heeft spr. de schoonste verwach tingen en stelde daartegenover dat hij altijd open kaart zal spelen en naar Aan vergoding van de staat doet spr. niet en geeft hem alleen de er kenning welke hij als gemeenschap verdient. Met vertrouwen aanvaardde spr. zijn mooie taak. ANDERE SPREKERS Geslaagd. De heer J. Peeters al hier slaagde te Hulst voor het eind diploma Handelsdagschool. GRENSWIJZIGING MOET NIET TE VEEL GROND KOSTEN! Onze gemeenteraad! kwam bijeen om één agendapunt af te han delen nj. grenswijziging der ge meente. Afwezig waren twee leden t.w. de heren Steyaert en Van Caimpen. De voorzitter neemt het woord orn het bewuste onderwerp in te leiden. Hij wijst er allereerst op, dat de voor gestelde wijzigingen absoluut geen definitieve grenzen betekenen. Ln een begeleidend schrijven van het college van Gedeputeerde Staten wordt na drukkelijk verklaard, dat alles voor lopig is te beschouwen. Aan de hand van de ter tafel lig gende kaart toont hij de leden, hoe- de grens zou komen te lopen. Hij wijst vooral op de grillige zigzagsgewijze loop ervan. Deze voorgestelde grens wijziging zou onze gemeente niet al leen een aanmerkelijk groot grondi- gebied, maar ook nog 68 inwoners kosten. Men vraagt zich af, waarom ■hier zo'n groot grondgebied aan Hulst moet worden toegevoegd. Men is ze ker overtuigd van de noodzakelijkheid van uitbreiding der grenzen voor de gemeente Hulst, maar deze gronden kunnen toch moeilijk als benodigd voor uitbreiding van bouwterrein wordlen gezien. Waarom hier niet de grens logisch doorgetrokken, zoals ze van DuivelshOek af door Graauw en Langendam loopt enz. n.l. langs de diijk, binnenkant van de dijk in;, de sloot. Daar kon men dan Zeildijk en Liniedijk nemen. Deze oplossing betekent voor Graauw veel minder oppervlakte en slechts 30 Inwoners. Reeds vroeger is in deze geest aan het College van Ged. Staten geadviseerd. Na deze toelichting, die aan duide lijkheid niets te wensen overliet, was het woord aan de vergadering, die de ■zaak rustig besprak. De heer Daaiman kon zich met de door B. en W. voor gestelde wijziging verenigen, terwijl wethouder Staal nog even informeer de naar de invloed, die bedoelde grenswijziging zou hebben voor onze gemeente op de grondbelasting. Door de heer Sohiliemans wordt gerefor meerd, of er soms ook nog andere wijzigingsvoorstellen zijn binnenge komen, waarop de voorzitter ontken nen moet antwoorden. Het resultaat der besprekingen was tenslotte, dat de door B. en W. voor gestelde wijziging aan Gedeputeerde Staten zullen worden doorgegeven. Op 14 Juli kom de raad opnieuw bijeen. Nieuw-Namen SINT PIETERSDAG Bij een stekend zonnetje trokken op het feest van Sint Petrus en Pau- lus de kleurige, fleurige kdr.,dexstoet- jes door ons dorp. Zij droegen voor werpen van Godsvrucht en op een mooi kussen die sleutels van de eer ste stedehouder van Christus. Luid klonken de liedjes met telkens als slot: Sinte Pieter de brave man draagt de sleutels van de hemel. Als de rond gang is gedaan worden de kleinen vergast op krentenbollen, chocolade en snoep. Zij dansen dan onder de Sint Pieterkroon en hebben veel plezier. Moge dit zeer oude gebruik nimmer op onze kauter verdwijnen. Ï"YE gem. secr., de heer Koene, wees er op dat de heer Bolkestein de tiende burgemeester is. die gedurende zijn 26-jarige diensttijd optreedt. Om dat het gem. belang bij hem op de voorgrond staat leidde dit niet tot moeilijkheden, hoe verscheiden de per sonen ook waren; ook mr. Bolkestein, zegde de heer Koene loyale medewer king toe. De heer v. Loo complimenteerde de burgemeester als oudste raadslid, waar na de heer Melleman, C.H.-lid van G. S. in Groningen namens de Commis saris der Koningin der provincie en de andere G. S.-leden een woord van ge lukwens sprak en verzekerde dat mr. Bolkestein al wat naar partij-politiek zweemt verwerpelijk acht. Mr. Kolff, burgemeester van Vlis- singen voegde zijn wensen bij die van de anderen, evenals de heer Dregmans burgemeester van Koudekerke. en de heer v. Oorschot, die namens het ge west Zeeland der P.v.d.A. sprak. Tenslotte voerde nog de heer Nie- meyer uit Groningen het woord. Mr. Bolkestein gaf allen een kort wederwoord, poseerde daarna met zijn echtgenote en moeder tussen de hele raad voor de fotograaf, waarna nog een drukbezochte receptie volgde. NATIONALE RESERVE GAAT OEFENEN IN GROTER VERBAND De vrijwilligers der Nationale Re serve District Zeeland te Goes, die hun eerste training hebben gevolgd, zullen gaan oefenen in groter ver band. Deze vrijwilligers, die behoren tot de oefenverbanden Goes, 's-Gra- venpolder, Baarland, Zierikzee, Haamstede. Renesse en Eikerzee zul len op 5 Juli a.s. in de omgeving van Haamstede nabij het Waterïriding- gebouw voor 3 dagen een bivak gaan betrekken. Deze oefeningen in groter verband onder leiding van de reser ve eerste luitenant D. G. Klooster man, worden gehov ten op 6, 7 en 8 Juli. De oefening I zullen ondlen- meer worden bijgewoond door de pLv. Directeur van het Directoraat der Nationale Reserve te 's-Gravenhage, de Luitenant-Kolonel Ph. Stoi'tz en zijn toegevoegd hoofdofficier de ma joor W. Moulijn. Verondersteld wordt, dat afgeworpen parachutisten diver se gebouwen van vitaal belang heb ben bezet. De Zeeuwse vrijwilligere der Nationale Reserve, hebben tot taak de bezette gebouwen van vijan den te zuiveren. Zij worden hiermede met een taak belast, waarvoor de Nationale Reserve o.a. in buitenge wone omstandigheden is bestemd. De districtscommandant Zeeland der Nationale Reserve, Luitenant-Ko lonel W. K. die Feijter zal bij die ge legenheid de nieuw benoemde reser ve eerste luitenant D. G. Klooster' man voor het front van de troep be ëdigen. Kloetinge We weten dat de clericale toelagen- zuigers nogmaals zullen afkomen met hun leugenachtig deuntje dat de ka tholieke ouders meer moeten betalen voor het onderricht hunner kinderen dan de niet-katholieken; dat de vrije scholen geen geld hebben om kolen te kopen om tn de winter de klassen te verwarmen, en andere krokodillentra nen meer. Dit alles is vals. De katholieke ouders kunnen heel gerust hun kin deren sturen naar de officiële scholen, waar elke godsdienstige en politieke overtuiging door eenieder geëerbidigd wordt. Men kent het deuntje, dat bij ons nog alleen door „Volksonderwijs" wordt gezongen: De openbare school met wat bijkomend godsdienst-on derricht is voldoendeAlsof het niet juist gaat om de opvoeding en vorming, die Christelijke ouders doordrenkt willen zien door de Christelijke geest. J)E TENTOONSTEL^ ,G Mijlpaal 1950 in Arnhem dreigt een fias co te worden. Men spreekt zelfs over een dreigend tekort van een millioen. Theoretisch was de opzet heel mooi. Ook aesthetisch valt er niets op aan te merken. Maar het publiek komt niet. Er zijn nog geen honderdduizend bezoekers geweest. Terwijl Rotterdam Ahoy en Dam- stadt in een veel kortere periode al aan de 250.000 toe zijn. In het al gemeen zou men er dit van kunnen zeggen, dat er een veel te wilde groei is in het tentoonstellingswe zen van ons land. Tal van gemeen ten zoeken een aanleiding om „iets bijzonders" te doen, liefst met een nationaal stempel erop. Daar wor den dan gemeentelijke en ook rijks garanties aan gewaagd. En in menig geval moet de belastingbetaler er dan maar voor opdraaien. Enige or dening ten deze ware niet overbo dig. WAWAWWAWWW. Koewacht Benoemd. De heer A. Geerards alhier werd benoemd tot ontvanger- griffier van de Karnemelkpolder. De heer R. Lammens, onderwijzer, alhier, iwerd benoemd tot ovitvan- ger-griffier vam die polder Oud Be oosten Blij. Auto in de sloot. Ter hoogte van de Pereboom op Belgisch Koewacht kwma een vrachtwagen tengevolge van de slechte weg te slippen waar door deze in de sloot terecht kwam. Doordat de wagen eerst een kleine boom af knakte was de snelheid iets verminderd, zodat de schok niet ail te hevig was. Wel werd materiële schade aangericht, ctoch persoonlijke ongevallen deden zich niet voor. Breskens Heropbouw. De kantoorboekhan del van de fa. Smoor en de Hulsver werd heropend in een ruim pamd aan de Dorpsstraat, waf een grote voor uitgang betekent, vergeleken bij de noodbehuizing aan die Achterweg. Het gemeentebestuur van Breskens gaf mede blijk van zijn belangstel ling door de tegenwoordigheid van burgemeester Eekhout en de gemeen te-secretaris, de heer Woittiiez. Aardbeien in de sloot. Vrijdag avond kwam die fruitkweker A. Son ke in. de Noordhoek met tractor en aanhangwagen geladen met 45 mand jes aardbeien in de sloot terecht, bij een verkeerde manoeuvre tijdeils het sturen. De vruchten gingen voor consumptie verloren. Persoonlijke on gelukken kwamen nie tvoor. Er is enige materiele schade. TAE VIJF grootste prijzen van de lo- terij ten bate van „Katholiek Thuisfront" zijn thans bekend ge maakt. De hoofdprijs, een Kaiser-Frazer auto is gevallen op lot no. 74030. De bezitter van lot 25565 mag zoveel ko pen als hij wil tot een bedrag van f 2500. Soortgelijke prijzen vielen op de nummers 111457, 195421 en 56380, op vertoon waarvan respectievelijk 1500, 750 en 250 gulden mag besteed wor den. (Advertentie) door Vitamine-Tandpasta in tuben 60 en 80 ct. bij alle apoth. en drog. DOOR PETER VAN AMSTEL 11) „Afgesproken. Is alles goed?" „Ja. Hotel Sylvia, Amstelstraat, ka mer drie. Kom alleen, Max!" Zij brak af. Ik telefoneerde haas tig met Maud en Paul, vertelde, dat zij terecht was en dat zij verder alles aan mij moesten overlaten. Toen rende k het huls uit en sprong in een taxi. gaf de chauffeur het adres op. In vijf minuten waren we er. Hotel Sylvia was klein, maar het zag er wel verzorgd uit. In de hall vroeg ik aan de portier naar kamer drie. Hij keek me wat vreemd aan, weifelde evea, maar zei toen zacht: „Hoort die dame bij U, meneer? Pardon, maar eh.„. Ik ben blij, dat er iemand voor haar gekomen is. Ik bedoel, ik maakte me een beetje on gerust over haar. Ik hoorde van de nachtportier, dat zij vannacht hier binnengekomen is en een beetje vreemd.... nou ja, zij wilde haar naam niet opgeven, niet direct ten minste. Dat kon morgen wel. zei ze.... „Ja, dat is wel in orde, hoor," zei ik vlug. „Zij had een vermoeiende reis achter de rug. Ik zal het gastenboek wel even voor haar invullen." Hij schoof me direct het boek toe. „Ja. we moeten daar op letten, meneer anders krijgen we last met de politie. Ja, ze was natuurlijk erg moe. Mijn collega zei dat ze wat raar, nou Ja, een beetje zenuwachtig deed. Ze liep tegen dat tafeltje daar op, maar dat kwam door die dikke voile, die ze droeg, zei m'n collega. Hoe kun Je met zo'n ding nog wat zien, zei hij.... Dank U wel, mijnheer. De trap op links af. Dank U zeer, mijnheer. Zal ik U even de weg wijzen?" „Nee. dank je, ik vind het wel!" riep ik en liep snel de trap op. Toen ik de kamer binnenstapte, zag ik haar staan, met de rug naar hst raam gekeerd. Heel rustig beant woordde ze mijn groet en nodigde me uit te gaan zitten. „Heb je niemand wat verteld?' vroeg ze. „Neen, Je hebt ons allen heel erg ln ongerustheid laten zitten, Yvonne Hoe kwam je zo ineens aan dit ho tel?" „Ik herinnerde het me van vroeger Gisteravonr in de taxxi schoot het me te binnen, toen de chauffeur me maar steeds vroeg, waar ik heen moesy En Ik wist niet, wajir ik heen nreest..... Waar Is Jim? Je hebt hem toch niets gezegd?" „Ik heb Je niet verraden, Von. We kunnen hier rustig praten. Daarvoor heb Je me toch laten komen?" „Hij mag niet weten, waar ik ben, Max. Ik wil hem niet meer zien. Ik wil alleen met Jou praten. Jij bent de enige, die ik vertrouw." „Je kunt ons toch allemaal vertrou wen. Wij houden allemaal van jé en willen Je alleen maar gelukkig zien." Haar stem klonk opeens gespannen. „Jim wil méér! Ik wil hem niet zien. Ik ik héét hem!" Ik zag dat zij zich over een korte opwinding heen zette en wachtte ge duldig. „Max," begon ze weer, „ik weet het niet meer. Ik weet niet, waar om ik hem haat. Het Is ook niet zo, Max, wat is er toch met mij? Ik heb... de hele nacht liggen piekeren. Denk je denk je, dat ik langzaam gek word?" „Onzin! Jij wordt evenmin gek als ik. Als je mij inderdaad genoeg ver trouwt om je door mij te laten hel pen." „Ben ik dan ziek. of.toch een beetje. „Je bent ziek. Luister eens, meisje: als de mensen ziek zijn, maken ze zich nog niet direct ongerust, omdat ze vertrouwen stellen in hun dokter, al weten ze soms niet precies, wat ze mankeren. Ik ben Jouw dokter en ik zal open kaart met je spelen, want ik zal je precies vertellen, wat je man keert. Het is niet erg, als je het maar weet. Kijk. je voelt je lichamelijk volkomen gezond en toch voel je je niet normaal. Dat komt, omdat niet Jouw lichaam ziek is, maar Je ziel. Daar hoef je ook niet van te schrik ken. Het is niets erger, dan een li chamelijke ziekte en in jouw geval misschien veel gemakkelijker te ge nezen." „Wat mankeer lk dan, Max?" „Er is ergens een kortsluiting. Daar om begrijp jij jezelf niet meer. En nu hoeven we alleen maar samen uit te zoeken, waar die kortsluiting zit. om het te kunnen herstellen." (Wordt vervolgd). DINSDAG 4 JULI 1950. HILVERUSM I, 402 meter. 14.30 Planos voordracht en causerie, 14.45 Gramofoon- muziek, 16.30 Voor de jeugd, 17.30 Dans muziek, 18 Nieuws, 18.15 Reportage, 18-30 Radio Volksuniversiteit, 19 Fanfare-or kest, 19.25 „Paris vous parle' 19.30 Piano voordracht, 20 Nieuws, 20.05 Toespraak door H. M. Koningin, Juliana, 20.25 Me- tropole-orkest, 21 Amusements-orkest. 21.30 .Honderd jaar provinciale wet", cause rie, 21.45 Orkestconcert, 22.15 Buitenlands overzicht, 22.30 Kamerkoor en -orkest, 23 Nieuws. 23.15 tot 24 Gramofoonmuziek. HILVERSUM II, 298 meter —19-40 Gramo- foonmuz., 19.45 Voor jonge mensen, 20 Nieuws, 20.05 Toespraak door H. M. Ko ningin Juliana, 20.15 Provincieparade. 21 Kamerorkest en solisten. 21.25 Reis-be- schrijving, 21.40 Pianovoordracht, 22.10 Politiekapel, 22.40 Godsdienstige causerie en avondgebed, 23 Nieuws, 23.15 tot 24 Gramofoonmuziek. BRUSSEL, 324 m. vVlaams): 18.30 Voor de soldaten, 19 Nieuws, 19.30 Walsmuziek, 19.50 Spotvogels, 20 Hoorspel, 20.45 Gra mofoonmuziek, 21.15 Omroeporkest, 21.45 Actualiteiten, 22 Nieuws, 22.15 Dansmu ziek. 22.45 Gramofoonmuziek, 23 Nieuws, 23.05 tot 24 Gramofoonmuziek. BRUSSEL, 484 meter (Frans): 19 Omroeporkest, 19.45 Nieuws, 20 Opera, 22 I Nieuws, 22.15 en 22.40 Gramofoonmu ziek, 22.25 Nieuws, 23 Gramofoonmuziek, 23.55 Nieuws. WOENSDAG 5 JULI 1950 HILVERSUM I, 402 meter 7 Nieuws. 7.18 Gramofoonmuziek, 8 Nieuws en weer berichten, 8.18 Orgelspel, 8.50 Voor de vrouw, 9 Gramofoonmuziek, 9.30 „Kinde ren en mensen", causerie, 10.05 Morgen wijding, 10.20 Voor de vrouw, 11 Gra mofoonmuziek, 12 Orgelspel, 12.30 Mede delingen, 12.33 Voor het platteland, 12.38 Gramofoonmuziek, 12.55 Kalender, 13 Nws, 13.15 Metropole orkest en soliste, 13.50 Gramofoonmuziek. 14 „Gesproken por tret", 14.15 Kamerorkest, 15 Kinderkoor, 15.20 Jeugdhoorspel, 15.40 Verbond voor veilig verkeer en de politie, 16 Voor de jeugd, 16.30 Voor de zieken, 17 Voor de jeugd, 17.30 Kwartet, 17.45 Regerings-uit- zending, 18 Nieuws, 18.15 Vara-varia, 18.20 Actualiteiten, 18-30 Dansmuziek, 19 .Raad die in de wind geslagen wordt", causerie, 19.05 Trio. 19.30 Voor de jeügd, 20 Nws, 20.05 Politiek commentaar, 20.15 „Bea trice di tenda", Opera, 21.20 „De keizer is een dief", hoorspel, 22.15 Trio. 22.45 Populair-wetenschappelijke causerie, 23 Nieuws, 23.15 tot 24 Gramofoonmuziek. HILVERSUM II. 298 meter 7 Nieuws, 7.15 Ochtendgymnastiek, 7.30 Gramofoon muziek, 7.45 Een woord voor de dag, 8 Nieuws en weerberichten, 8.15 Gewijde muziek, 8.45 Gramofoonmuziek, 10.30 Mor gendienst, 11 Sopraan en piano, 11.20 Gra mofoonmuziek, 11.30 Amusementsmuziek, 12 Gramofoonmuziek en mededelingen, 12.33 Promenade-orkest, 13 Nieuws, 13.15 Mandoline-muziek, 13.45 Strijkkwartet, 14.15 Gramofoonmuziek, 14.40 Dubbel- mannenkwartet, 15 Strijkorkest, 15.30 Lichte muziek, 16.15 Voor de jeugd, 17 Gramofoonmuziek, 17.15 Kamermuziek, 18 A Capellakoor, 18.30 Voor de strijdkrach ten, 19 Nieuws en weerberichten. 19.15 Boekbespreking, 19.30 Gramofoonmuziek, 19.40 Radiokrant, 20 Nieuws, 20.05 Ge mengd koor en solist, 20.50 Causerie over maatschappelijk werk, 21.10 Residenaie- orkest, koor en solisten, 22.45 Avond-over denking, 23 Nieuws BRUSSEL. 324 meter (Vlaams): 12 Popu laire zang, 12.15 Licht orkest, 12.30 Weer berichten, 12.32 Licht orkest, 13 Nieuws, 13.15 Klassiek concert, 14 Koorzang, 14.25 Gramofoonmuziek, 14.45 Fagotrecital, 15 Operamuziek. 15.45 Symphonie-orkest, 16.40 Klassieke gramofoonmuziek, 17 Boek bespreking, 18 Piano en viool. 18.30 Voor de soldaten, 19 Nieuws, 19.30 Ballet-mu- ziek, 19.50 Radiofeuilleton, 20 Operette, 22 Nieuws, 22.15 Klassiek strijkkwartet, 22.55 Pianospel, 23 Nieuws, 23.05 tot 24 Verzoekprogramma. BRUSSEL. 484 meter (Frans): 12.05 Licht orkest, 13 Nieuws. 13.10, 13.30, 14.30, 16, 17.10, 18.30 en 19.40 Gramofoonmuziek, 19.45 Nieuws, 20 Groot symphonie-orkest, 21.15 en 21.30 Gramofoonmuziek, 22 Nws, 22.15 Gramofoonmuziek, 22.55 Nieuws, 23 Gramofoonmuziek, 23.55 Nieuws. °Pi Del gen I nare» op cl l 299 Del de tl verhJ Ovl wijzil Febrl klariil een I selael rig vl gronil gemel de hl bescl I word I een il Aal li it wel Lenst I Val houd: I gewe:! jesscll om eil gen cl De I gauw I hetga I Delia' I aangel sloterl zal k| eventI reden I nog I echte! hiervil ÏN t hee blad meent voorzi| dit a; dat L zeer en hi ook Wate Do zijn De naasl van verdq ande moge De v vraaJ een te 1; Z.V.' deelc Toch spoei man in d< voon pereel De de n wijk de sf sloot zal i den.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1950 | | pagina 2