Nog geen geloof in derde wereldoorlog Sproetkopke van „de Janus' laat 9000 duiven achter zich DE MOORD OP J0SEE JANSSENS OPGEHELDERD Oiieuïile heeft een kabinet Princeüille IS TRUMANS VERTROUWEN GERECHTVAARDIGD Moskou: Korea is een aange legenheid van China DE AUTO DENKELIJK NAAR Z. VLAANDEREN] Geen wilde kolonisatie 8 r5) mnseneb'j hel en M somdeont- Hhtemlm. Chinezen en Duitsers naar strijdtoneel? Vermoedelijke dader AL 40 BABIES OP ZEE GEBOREN Zaligverklaring Paus Pius X in December? gearresteerd 1450 militairen weer thuis Touringcar te water geraakt Belgische socialisten leren fluiten Sukarno eist weer Driemogendheden-con- ferentie over Duitsland Monument in Bastogne Restaurant Mevr. Louwers vraagt gratie voor haar man 30 branden en 4 moorden gepleegd Manoeuvres in Het Kanaal EEN MENS MOET MAAR GELUK HEBBEN Nog zonnig de cult lel- |he- >en ELF tot 12 aanbeveling 614-o 2R STEEN zijn! die eral gezeten en deze is ch voor het antwoorden weten we ZESDE JAARGANG No. 1730 Uitgave: N.V. Uitgevers Mij. Neerlandia. Versrhiint elke werkdag. Bureau: Breda, Reigerstraat 16, Tel.: Redactie 8181, Admini stratie 8778 Redactieraad: A, F. J. Aernoudts, CJv Hootegem, Mr. Dr. A. J. J. M. Mes, Mr. HBL.de Rechter, L. J. v. 't Westende. Hoofdredacteur: J. J. H. A. Bruna. Abonne mentsprijs bij vooruitbet f 3.90 per kwartaal, per post f 4.75, per week (uitsluitend bij niet- postbestelling) i 0.30. Losse nummers 8 cent. Postrek. no. 278841. Prijzen van buitenlandse abonnementen worden-op aanvraag verstrekt Voor God, Koningin en Vaderland M A A NDAG 3 JULI 1950 Advertentieprijs voor de gehele oplage O.SS per m/m. (Ingezonden Mededelingen f 0.60 per m/m)Voor advertenties van plaatselijke aard uit Zeeland, uitsluitend in de Zeeuwse editie f 0.10 per m/m. (Ingezonden Mede delingen f 0.25 per m/m). Staatwerk 3 cent per m/m extra. Incasso wordt berekend. Voor prijzen van de rubriek ,,'t Kleintje" wordt verwezen naar de desbetreHenderubriek^ Inzendingen op advertenties welke de uit gever» om redenen te hunner beoordeling niet verlangen af te geven, worden vernietigd PRESIDENT TRUMAN overweegt voorlopig geen nieuwe maatregelen ten aanzien van Zuid-Korea. Hij wil eerst de uitwerking zien van de reeds door hem genomen maatregelen, namelijk het zenden van Ameri kaanse troepen, het bombarderen van doelen, en een volledige blokkade ter zee. Bovendien wil hij eerst zien of er eventueel duidelijke tekenen zijn die erop wijzen, dat de Sovjet-Unie voornemens zou zijn meer hulp aan de Noord-Koreaanse invallers te verlenen. Truman vertrouwt, dat de door hem aan generaal MacArthur ver strekte jongste richtlijnen inzake Korea ertoe zullen bijdragen, dat de Sovjet-Unie minder geneigd zal zijn de Noord-Koreaanse communisten te helpen, hetgeen bemiddeling mogelijk zou maken. De betekenis van deze verwachting, zien wij zo, dat de ambassadeur (spre kende namens Moskou) vooralsnog niet in een derde wereldoorlog gelooft. Tekenend is, dat ook de Italiaanse communisten-leider, Togliatti, een der belangrijkste communistische woord voerders in 't Westen, tot diezelfde conclusie komt. Zijn motief is: dat de Sovjet-Unie een diep gevoel van men selijkheid heeft. Ook de Britse minis ter van Oorlog, John Stracher, gelooft niet, dat de strijd in Korea aanleiding zou kunnen geven tot een wereldoor log. „Integendeel", zo verklaarde hij, „is het feit, dat de Westelijke wereld niet op de achtergrond zal blijven terwijl de communisten dit kleine land aan vallen, van die aard dat het er veel zal toe bijdragen tot voorkoming van een derde wereldoorlog. De commu nisten hebben ons geen keuze gela ten." LANGDURIGE CAMPAGNE. TS HET VERTROUWEN van Truman gewettigd Alhoewel men het algemeen hoopt, zijn er evenveel be richten, die op het tegendeel zouden kunnen wijzen. Het schijnt namelijk, dat ongeveer 200.000 door Moskou prima bewapende communistische Chinese troepen aan de grens van Noord-Korea klaar staan om in te tgrijpen. Ook gaan er geruch ten, dat 7000 man van de (communis tische) volkspolitie uit Oost-Duitsland per vliegtuig naar Noord-Korea gaan vertrekken om in het Noord-Koreaan se leger te strijden. Bovendien zijn er aan het front vliegtuigen geconstateerd, die de Sov jet-Russische ster dragen. Wijst een en ander erop, dat Moskou niet rus tig wil toezien, anderzijds houdt men zich in het Kremlin officieel op de achtergrond. De Sovjet-Russische ambassadeur in Berlijn heeft ten behoeve van de ambtenaren van de Russische controle commissie in Duitsland een verkla ring afgelegd, waarin hij (aldus de N. R. C.) met geen woord gewaagde van Russische tanks, vliegtuigen en gemotoriseerde eenheden bij de ge vechten in Korea, maar waarbij hij wel in het licht stelde, dat alles wat op Korea geschiedt, een aangelegen heid van China is. Hij ontweek de vraag of de vijan delijkheden tot ander gebied, b.v. For mosa, zouden worden uitgebreid: wel zette hij de onmogelijke situatie van de Amerikanen en Engelsen uiteen, die nog altijd in de mening verkeer den hun positie in Azië te kunnen handhaven. Hij gebruikte in dit ver band de veelbetekenende zin,De toekomst zal hun niet alleen op Korea anders leren". „VERBETERING IN EUROPA". /VPVALLEND was voorts zijn ver- klaring, dat hij wat Europa aan gaat een verbetering van de Russische- Amerikaanse betrekkingen in de ko mende maanden verwacht. A LLES wijst er intussen op, dat de op Korea gelande Amerikaanse troepen geen „walk-over" zullen neb ben. Het zal waarschijnlijk een bloe dige en langdurige campagne worden. De weersomstandigheden maken het de Amerikaanse vliegtuigen moeilijk het overwicht tot uiting te brengen. De Amerikaanse troepen hebben in al lerijl een nieuwe verdedigingslinie betrokken, die ten Noorden van de tij delijke Zuid-Koreaanse hoofdstad Taedjon loopt. Zü hebben Soewon, dat door de Z. Koreaanse troepen overhaast was ver laten, weer heroverd. Waartegenover echter staat, dat de Noord-Koreanen Jonging 10 km. ten Oosten van Soewon, hebben veroverd. Deze schijnen nu verder op te ruk ken. De Noordelijken zijn er boven dien in geslaagd weer een aantal tanks over de rivier de Han te zetten. Amerikaanse strijdkrachten rukken nu op door het heuvelland om con tact te .zoeken met deze troepen. Amerikaanse en Britse vlooteenhe- den hebben vijf motortorpedoboten der Noordelijke tot zinken gebracht en de kuststrook beschoten. ONDER BLAUWE VLAG. /CHINESE nationalisten hebben aan- geboden een leger ongeveer 33.000 man „geharde" jroepen te zenden voor de verdediging van Zuid-Korea, doch Washington heeft onder „grote waar dering" voor dit aanbod, geantwoord, dat de voorbereidingen om het hoofd te bieden aan een bedreiging van For mosa voorrang moeten hebben. Japan heeft aangeboden vrijwilli gers naar het strijdtoneel te zenden, indien de Ver. Staten daarom ver zoekt. De Veiligheidsraad, die Woensdag opnieuw over de Koreaanse kwestie zal vergaderen, zal mogelijk een voor stel in overweging nemen om generaal MacArthur officieel te benoemen tot opperbevelhebber van alle strijd- strijdkrachten. die voor hulp aan Z. Korea ter beschikking van de Vere nigde Naties zullen worden gesteld. Verwacht wordt, dat de hemelsblau we vlag der Verenigde Naties binnen kort zal worden gevoerd door de een heden te land, ter zee, en in de lucht, die in Korea operaties uitvoeren, om de resolutie van de Veiligheidsraad ten uitvoer te leggen. JVE „Atlantis" is op weg van Indone- sië naar Rotterdam te Port Sadd aangekomen. Met dit schip repatri ëren aanstaande moedters en kinde ren. Tijdens de tocht zijn reeds 400 kinderen geboren, twee jongens meer dan meisjes. Er zijn thans 400 kinder ren aan boord. Nóg 211 moeders zijn in verwachting. Een prijs is uitge loofd voor wie het juiste aantal ba- bies raadt, dat tijdens de reis gebo ren wordt. 5 Artsen en 20 verpleeg sters zorgen voor de toenemende bevolking van de „Atlantis", waar het onderricht in babyverzorging de meest gezochte tijdpassering vormt. JJENRI QUEUILLE heeft zijn kabinet gereed gekregen. Robert Schuman zal Buitenlandse Zaken houden en Paul Reynaud krijgt het ministerie voor het Verre Oosten. Het nieuwe kabinet zal binnenkort aan de presi dent worden voorgesteld. De Franse socialistische partij heeft besloten dat geen socialisten in de re- gering-Queuille zitting zullen nemen. De partij zal de nieuwe regering ech ter wel in de Franse Nationale Ver gadering steunen. MAAR het K. N. P. uit Rome ver- neemt, zijn de werkzaamheden van het kerkelijk proces voor de zaligver klaring van Paus Pius X thans zover gevorderd, dat op goede gronden ver wacht kan worden, daj de zaligverkla ring van deze grote Paus nog in De cember van dit jaar zal kunnen ge schieden. Daarmede zou dan de grote reeks van zalig- en heiligverklaringen gedurende het Heilig Jaar worden af gesloten. OPNIEUW HEEFT EEN BRABANDER GEZEGEVIERD in het na tionale wegkampioenschap voor amateurs. Ditmaal was het een Oost- Brabander, W. Dielissen uit Beek en Donk (bij Helmond), die als een der favorieten was gestart. De nieuwe kampioen begint zijn cre- ronde. (Voor verslag zie pag. 3). JOODSE STRIJDKRACHTEN, heb ben de Egyptische wapenstilstands grens geschonden en zijn door de Egyptenaren verdreven. VOLGENS berichten uit Drama, in Oost-Macedonië, zouden zesduizend communistische Griekse guerillastrij- ders samengetrokken zijn 12 km. ten Noorden van de Bulgaars-Griekse grens. MOSKOU heeft de V. S. in een nota ervan beschuldigd, dat Amerikaanse vliegtuigen tussen 22 Mei en Juni van dit jaar coloradokevers boven O.- Duitsland hebben uitgeworpen en heeft gevraagd om optreden tegen „de schuldigen". HET BESTUUR der St. Radboudstich- ting heeft de heer K. Reynders, leraar aan het Prinses Beatrix Lyceum te Montreux (Zwitserland), benoemd tot assistent in de Nederlandse taal aan de Universiteit te Nijmegen. HET s.s. „Castelbianco", dat met pas sagiers uit Indonesië te Amsterdam wordt verwacht, zal Dinsdagmorgen om 8 uur ontschepen. MET INGANG van 1 Oct. zal de ver koop van frankeerzegels met de beel tenis van Koningin Wilhelmina, uit gifte 1947, op de postinrichtingen wor den beëindigd. IN DE ondergrondse werken van de mij Juliana te Eygelshoven is een 36-jarige arbeider door gasverstikking om het leven gekomen. BIJ DE Tweede Kamer is ingediend een ontwerp van wet tot vaststelling van zekere waarborgen jegens be paalde groepen militairen en gewezen militairen van het K. N. I. L„ alsmede hun nagelaten betrekkingen. DE BIJZONDERE commissie voor de waterwegen en havenproblemen kwam i vergadering bijeen op het ministe rie van Buitenlandse Zaken te 's-Gra- venhage. DE KATHOLIEKE Nationale Bond voor Eerste Hulp bij Ongelukken zal O]) 31 Aug. a.s. een pelgrimstocht naar Rome ondernemen en daar aan de Paus een complete verbandpost aan bieden. "MA ZEVEN maanden naarstig speuren heeft de Antwerpse po litie thans de vermoedelijke moor denaar van het 11-jarige meisje Josée Janssens uit Borgerhout (Ant werpen) gearresteerd. De man ont kent tot nu toe nog alles, doch de politie meent niettemin de schuldige te pakken te hebben. De aanhouding is zeer toevallig geschied. Het was een paar agenten in burger opgevallen, dat de laatste dagen een man van ongeveer 30 tot 35 jaar opvallend vriendelijk deed tegen een negenjarig meisje. Dat her haalde zich enige dagen, ofschoon het kind de man niet kende. Hij beloofde het kind verschillende dingen en woning van de verdachte touwtjes, van dezelfde kwaliteit als waarmee het lijkje van Josée Janssens aan handen en voeten gebonden was, toen men het kind 18 December j.l. in een kanaal vond. Zoals gezegd, de man ontkent alles. De politie stelt echter alles in het werk, meer over de gedragingen van de man te weten te komen, vroeg of het met hem 's avonds wilde gaan wandelen. Het meest opvallende was, dat het signalement van de man overeenkwam met dat van de moordenaar van de U-jarige Josée. De man werd gearresteerd. En bij een huiszoeking vond de politie ver schillende dingen, die het vermoeden bevestigden, een goede vangst te heb ben gedaan. O.a. vond men een z.g.n. Amerikaans petje, van hetzelfde for maat als de moordenaar gedragen heeft, en ook trof de politie in de JTET troepenschip „General Tay lor" is met 1450 militairen aan boordl in de Amsterdamse haven bin nengelopen. De opvarenden, militai ren van het 402e en 413e bataljon infanterie, zijn in hoofdzaak afkom stig uit Brabant en Limburg. Zij hebben allen nog in de loop van de avond hun woonplaatsen bereikt. 72-jarige man verongelukt LJ IJ BRANDWIJK is een touringcar met 45 inzittenden te water ge raakt. Dit ongeval kostte aan een 72- jarige inzittende uit Rotterdam het le ven. Onder de overige passagiers uit Rotterdam liepen er enige lichte ver wondingen op. E BELGISCHE Socialisten zijn zich heftig aan het oefenem op fluitjes. Zij hebben het name lijk in hun hoofd gehaald Koning Leopold bij zijn terugkeer in het lar.d te „begroeten" met een fluit concert. Zij willen op die manier de ontvangst geheel in de war sturen. Reeds 50.000 fluitjes zijn uitgedeeld. Een beetje vroegtijdig zouden wij zo zeggen, wair.it ds kans is immers niet gering, dat pa-socialist straks zijn fluitje niet meer kan vinden, omdat zoonlief er mee in zijn broekzak loopt. OUKARNO heeft in Djakarta in een rede voor de Mohammedaanse ge meenschap ter gelegenheid van een Islamietische feestdag weer de opne ming van Westelijk Nieuw-Guinea in Indonesië geëist. Hij legde er de na druk op, dat een dergelijke maatregel, die voldoet aan de nationale wensen van de Indonesiërs, slechts de politieke toestand in dit land kon stabiliseren en voor andere staten, zoals de Ver enigde Staten van Amerika, Neder land en Australië, nuttig kon zijn. yANDAAG begint jn Londen 'n con- ferentie tussen Engeland, de V. S. en Frankrijk over maatregelen om West-Duitsland' grotere bevoegd heden te verlenen in eigen aange legenheden. De voornaamste agendapunten be treffende de beëindiging van de staat van oorlog met Duitsland en een her ziening vajn het bezerttilngbstatuuit. Herdenking verzet bij Ar dennen-offensief ■J C JULI zal in Bastogne (in België bij de Luxemburgse grens) wor den onthuld! een monument, gewijd aan die herdeoking van het heldhaf tige verzet van Ameri kaar.se leger onderdelen in en om Bastogne, tij dens het Ardennen-offensief van veldmaarschalk von Rundtstedt tij dens de Kerstdagen ito 1944. Bij de onthulling van het monu ment zal ook aanwezig zijn een Ne derlands detachement militairen van cüe Kont Landmacht. (Advertentie) Gevestigd Liesboschlaan 57, Princerihage Breda CAFE TEA-LOUNGE Wij ontvangen U gaarne. A. COUMANS EN ZOON. ATEVROUW LOUWERS, de echtge note van de te Praag tot 15 jaar dwangarbeid veroordeelde Neder landse zakenman, heet 'n gratie-ver zoek ingediend. J. Louwers, die de Praagse verte genwoordiger was van de A.K.U., stond tesamen met 9 Tsjechoslowaak- se burgers terecht onder beschuldi ging van spionnage, verraad en eco nomische sabotage. Hij werd op 4 'Maart veroordeeld'. UEN 21-jarige Amerikaan heeft eerst thans bekend de dader te zijn van de brand in het circus „Ringling", in 1944, tengevolge waarvan te Hartford (Connecticut) 168 doden en 412 ge wonden te betreuren waren. De man bekende bovendien sedert 1936 circa 30 branden gesticht te hebben. Hij be weert ook vier moorden gepleegd te hebben. yAN 3 tot 5 Juli zullen onider het motto „Vedette" in het Kanaal manoeuvres gehouden worden, waar aan 16 Engelse en Nederlandse mij nenvegers, meer dan 2 divisies En gelse motorboten en Franse, Engel se en Nederlandse vliegtuigen deel nemen. TJE EERSTE DUIF in het monster-concours van St. Vincent, dat ruim 9000 duiven aan de start bracht werd geconstateerd door de heer A. C. Wil lemen te Rijen, 's Zaterdagsmorgens te 11.17. Toen ik hierover werd opgebeld, heb ik seffens de race-fiets gepakt om ervoor te zorgen, dat het Dagblad „De Stem" van dit sensationeel feit de primeur zou hebben. En samen met het bestuur van de P. V. „Het Zuiden" te Rijen, vertegenwoordigd door haar sympathieke voorzitter, de veteraan Gerrit van den Brand en de heren Metsaars en De Bresser zijn we de heer Willemen onze gelukwensen gaan overbrengen en een druppelke pakken op diens gezondheid en die van zijn vrouw. tot Weersverwachting, geldig Maandagavond: Zonnig en overwegend droog weet met in het Zuidoosten van het land echter tijdelijk wat meer bewolking en in de namid dag een kleine kans op enkele verspreide onweersbuien. Meest matige wind tussen Noordoost en Oost. Iets hogere temperatuur. Heden: Zon onder 21.02 uur. Maan op 23.28 jur. Dinsdag: Zon op 4.26 uur en Maan onder 9.54 uur. J)E HEER WILLEMEN, te Rijen, po pulair „de Janus" geheten, is een welgesteld textielman van half in de zestig, statige figuur, gebrild, roze ge laatskleur en zilverwitte haren. Als ik van mijn leven nog eens een scenario maak voor een film waar een rustige dorpspastoor in meespeelt dan zal ik, b'. de persoonsbeschrijving, onwille keurig moeten denken aan Janus Willemen. Hij is pur sang amateur en wil aan de duivensport geen stuiver verdienen vandaar dat hij zijn duif niet gepould had. Het is een donkere spoetkoo dui in van 1947, niet groter van stuk dan een flink uit de kluiten gewassei leeuw, ik bedoel spreeuw, zwaar ge spierd met dikke graat en wat ge noem' een „makkelijk" vleugeltje. Ge passeerd jaar werd het zeven maal ge zet en won het zeven prijzen, waar onder de 2e van Dax; na de ramp vlucht van Orleans liet het eei „kwaoie pen" staan, die geheel ver kleun. is. Hij heeft de duif bekomen an Hein van de Loo, dat wil zeggen de ouders ervan: de vader is een dof fer van het hok Piederiet te Breda en ras van de pastoor van Wortel (B en de moeder is een blauwe Belgi sche duivin van 1943, die via Van Haaren van Baarle-Nassau op de Rij en is beland. De vader is kwijt, maai de moeder is nog present, een ijzer sterke duif met grote bolle ogen: puitogen. De doffer, die met de St. Vincent duif gepaard zat, was op onverklaar bare wijze van het hok verdwenen. „Da', zal u gebeuren", zegt de neer Willemen, „de duivin kunt ge niet kwijtspelen op St. Vincent en ae dof- ■fer „trapt het af" van het hok...." RIJEN IN FEESTSTEMMING y ONDAGMORGEN werd het raadsel opgelost. Niet meer zo best op zijn ogen zijnde, had hij de doffer voor 'n andere blauwe aangezien en hem mee gegeven naar St. Quentin, waarvan daan hij Zondagmorgen „als de En gelse weerlicht" arriveerde, nog dik in de prijzen! Goed dat hij zijn duifje zag aanko men van St. Vincent; hij had zijn klok nog niet eens gehaald en het dus maar bij de buurman geconstateerd. Maar ja, ge weet hoe 't is in de dui vensport, als 't lukt kalft den os.... Oonnodig te zeggen, dat heel Rijen in feeststemming is en dat vooral de duivenliefhebbers met dat warme weer duchtig op de pinten zijn, alles ter ere van het spoetkopke van „de Janus", winnares van de eerste prijs nationaal St. Vincent tegen meer dan 9000 duiven! VROEGE GEVALLEN. TN HET (enorme) verspreidingsge- bied van De Stem zitten overigens nog meer goede duiven. Er zijn twee heel vroege gevallen in Zeeuwsch- Vlaanderen, te weten bij de strohan delaar J. I. Risseuw te Breskens om 11.29 en bij de onderwijzer Wijnacker te Boschkapelle om 11.31. Beide dui ven staan voor de auto en naar alle Van links naar rechts: de heren G. C. van den Brand, 48 jaar lang voor zitter van de P. V. „Het Zuiden" te Rijen, en winnaar van de 2e prijs Sint Vincent in zijn vereniging, A. C. Willemen, overwinnaar van St. Vincent 1950, in concours ruim 9000 duiven, A. Metsaars, een der fijnste duivenkenners van Nederland en de lokaalhouder P. J. de Bresser, die er met die duivenbeweging glad boven op is! waarschijnlijkheid zal een van deze heren de grote prijs in de wacht sle pen. Als zijn klok niet te ver is achter gelopen, aldus de berekeningen, zal Wijnacker de gelukkige zijn. Er past ons echter enig voorbehoud daar alle gegevens officieus zijn. De duif van de heer Risseuw is een geschelpte doffer van 1948, gekweekt uit de doffer van de vermaarde na tionale fondkampioen Staf Dusarduyn van Groede en een duivin, afkomstig van de, in de oorlog overleden lief hebber De Spiegeleire van Malde- ghem (B.). Hij werd van Arras op Chateauroux gezet, waarvan hij onderling prijs vloog. Hij zat zonder duivin op een jong van ruim 4 weken. Daar de heer Risseeuw zijn vogel nooit moe neeft zien thuiskomen, kwam hij tot het be sluit dat er wel eens een fond in kon zitten, waarna hij hem op St. Vincent zette met bovengenoemd schitterend resultaat. En hier heb ik Boschkapelle aan de telex, de onderwijzer Hendrik Wijn acker, verwoed duivenliefhebber en wetenschappelijk fokker niet alleen van duiven maar ook van bevers! Ik he'. het genoegen hem persoonlijk te kennen daar ik de duiven van de lief hebbers ter plaatse in de winter van 1946 heb gekeurd. Zijn favoriet is een rode doffer van 1947, die op weduwschap zat. Hij werd gekweekt uit een onbekende vader en een duiving van de bekende ^ruk ken in de duivensport, zal ik maar zeggen, Gebr. Oomens van Breda. De „Rode Bever" van Wijnacker laat het ook op de vitesse niet aan het achterste drogen, zo vloog hjj in 1949 o.a. 3e en 7e Breteuil en zesmaal prijs op Arras. Dit jaar vloog hij i Creil, Orleans en Chateauroux, op welke laatste vlucht hij de 8e won' En hier dan, in verband met de nek- ian-nek-race Risseeuw-Wijnacker nog enkele cijfers. Boschkapelle speelt 941 km. en Breskens 934.900 km. Verschil 6.1 km. in 't voordeel van Wijnacker. Laatstgenoemde heeft geklokt 11 30 20 zuivere tijd, zijn klok stond 180 sec! voor. Hierdoor zou de duif uit Bosch kapelle een voorsprong hebben van 4 minuten! In die vier minuten, dames én he en, zou de auto verdiend zijn, aan genomen dat de twee vroege duiven in Limburg geen roet in het eten gooi en. OOK ZEER VROEG. ^EER VROEGE duiven werden ver der nog gepakt door de heer Jan Aarden te Steenbergen, een doffer, ge kweekt uit een doffer van Delbar en een duivin die hij in 1947 ten geschen- Hier is de fameuze donkere sproetkop- duif van de heer A. C. Willemen te Rijen, winnares van de le prijs natio naal St Vincent 1950, ln concours ruim 9000 duiven. Zwaar gespierd, dikke graat en „makkelijk" vleugeltje! ke ontving van de Gebr. Oomens te Breda (als ge wat weg geeft moet het het wat goeds zijn, nietwaar), te 12 31; door de Gebr. Oomens te Breda zelf te 1.05 en door de groenteboer J. Ve nus te Breda in dezelfde minuut. Verder vermeld ik nog dat oakker Meesters te De Heen er te 1.40 twee tegelijk pakte (de soort van Toontje Schouteren) en dat Staf Dusarduyn volgens de mededelingen van de heer Risseeuw om 2 uur begint en er 's avonds rond 6 uur zeven thuis heeft van de acht, wat eens te meer een buitengewone prestatie is, al be gint hij voor zijn doen laat (meer dan twee uren achter Breda bijvoorbeeld). Maar ja, ge kunt niet alles kapot spelen en een feit is ook dat de wind niet in zijn voordeel is geweest. Boven de rivieren schijnt de vroeg ste duif te zijn gevallen te 11.50 te Nieuw-Helvoet bij de combinatie Ge- luk-Langendoen. Het is een forse dof fer uit de kruising dr. Bom (voorheen te Axel) en en Horemans van Schoten. Dat zal de ouden dokter Bom ple zier doen! Deze vogel staat ,'oor de auto, die beschikbaar is voor de winnende duif in het concours van de N. A. B. v. P. De heer Geluk heeft in de oorlog een aantal duiven ondergedoken voor dr. Bom, waar hjj nu geluk mee heeft. Een mens moet geluk hebben, zeg ik maar: „Glück muss der Mensch ha- ben", zei Schickelgruber, en nou zal Geluk in zijn volkswagen weg sjezen! Laat ie bruin zijn! DIKKEN BRUINE. (Van een bijzondere medewerker) Mu de Nederlandse regering ein- delijk ln de Nieuw-Guinese rob ber hadr kaarten heeft gespeeld, komt er niet alleen voor het te in vesteren kapitaal, maar in niet mindere mate ivoor de talloze Ne derlanders, al of niet in corpora ties of verenigingen gebundeld, de kans van hun belangstelling voor Irian te doen blijken. In pers en radio is de laatste maanden gelei delijk meer en meer aandacht aan het uitgestrekte land aan de Vo gelkop gegeven. En altijd weer is er door hen, die tot oordelen be voegd waren, op gehamerd niet al leen straks geld, maar vooral ook persoonlijke interesse, werkkracht en Initiatief te geven aan het land. dat met zijn onnoemelijke moge lijkheden als het ware ligt te wach ten op openlegging. Een uiterst voorname factor is daarbij, dat de Iriaanse bevolking, die boos wordt als men haar Indonesisch, en ge vleid Is wanneer men haar Poly nesisch noemt, met bijzonder groot vertrouwen opziet naar de Neder landers. Tussen de weinigen van de Westerse stam, die door de Ja ren heen nauwe aanraking met da bevolking hebben gehad, is een sympathie mét en een vriendschap vóór de Irianen gegroeid, die door de mensen op bijzondere prijs wordt gesteld en die een waarborg vormt voor een harmonische sa menwerking in de toekomst. yoor één ding moet men zich, al thans ln de naaste toekomst met zorg hoeden: Geen wilde kolo nisatie .géén uittocht van geluk zoekers, gedesllluslonneerden, gele genheids-landbouwers of amateur - kleinlndustriëlen. Laat niet het enthousiasme de meesteresse wor den van het zakelijke. Dat het reeds té dicht bevolkte moederland allengs grote groepen werkwillige jongere mensen zal opleveren, die op goed geluk naar Nieuw-Guinea zullen willen trekken, ls even be grijpelijk als het aanstonds weer zich toespitsende streven van In dische Nederlanders ln Indenosië, binnen de gastvrije grenzen van Irian zich een veiliger en vrijer bestaan te scheppen dan ze nu als „gasten" van de V.S.I.-regering genieten c.q. ondergaan. Maar voor elkeen, die zich daarheen zou willen begeven, dient tevoren vast te staan, dat hij zich er, ln de el- gen branche een behoorlijk bestaan kan verzekeren. Om dat mogelijk te maken is een uitgebreid, misschien jaren vorderend, voorbereidend werk no dig. Want strikt gesproken, is Nieuw-Guinea nog niet bewoon baar en bewerkbaar ln de zin als men dat hier ln het Westen ver staat. Allereerst moeten de com municatielijnen worden verbreed en geintensiveert. In de kustgebie den moeten met zorg toekomstige woongebieden worden aangelegd. Waterleiding, stroomvoorziening, irrigatie van en verbinding naar het nabije achterland vormen pro blemen, die tijd en geld zullen ei sen. Voordat aan al deze zaken een begin van uitvoering ls gegeven, is vestiging van kolonisten her- en derwaarts niet alleen beslist te ontraden, maar ze zou, Indien voor trekkers het erop zouden wagen, slechts leiden tot teleurstelling en dusdoende eerder afschrikwekkend dan vertrouwenwekkend werken. Nu het verlossend woord ls ge sproken, nu vast staat, dat voor onbepaalde tijd Nederland ln het Oosten nog een werkterrein heeft liggen, dat de grootste krachtin spanning vraagt van zijn beste zo nen, nu is het zaak erop te ver trouwen, dat de oude onderne mingsgeest ln de Nederlanders niet dood ls, maar nog springlevend. En nu schenke men eerst de Regering, in samenwerking met de instanties die zij daarvoor uitkiest, de gele genheid een degelijk en groot scheeps nationaal plan op te zet ten, dat, eenmaal uitgewerkt, een gezonde basis kan bieden voor het welslagen van twéé zaken; eer stens, de opvoering van het levens peil der autochthone bevolking tot zodanige hoogte, dat zij zich sómen mét de Nederlanders tenvolle In zetten om Nieuw-Guinea tot bloei te brengen, ten tweede: een gelel de kolonisatie van westerse ar beidskrachten, primair op het ge bied van de landbewerking, de mijnbouw en de kleinlndustrie. Zodra het buitenland ziet, dat met wijs overleg en volledig besef van verantwoordelijkheid, de Ne derlandse regering haar plannen voor Nieuw-Guinea gaat uitstippe len, zal het aan goede wil en be reidheid tot medewerking van Australië en de Verenigde Staten, naar gehoopt kan worden, niet ontbreken. Een onbesuisde kolonisatie van individuen, die straks de een vóór, de ander nó, tot de ontdekking zouden komen, dat ze hun huis op zand bouwden, zal zowel Nieuw- Guinea als Nederland slechts scha den. Qmdat er, voor toekomstige ge neraties èn voor het aanzien van Nederland ln de wereld, zo ontzaglijk veel afhangt van het welslagen van Irian's openlegging en ontwikkeling ls vcorz'chtiaheid en bezadigdheid hier geboden. G.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1950 | | pagina 1