LINIMENT Oostburg dit jaar nog geen nieuw raadhuis Sport Sloperij C Vermast RADIO-CRUSIO Het penningske der weduwe De le klassers boven de rivieren Groots vlagvertoon van de Maasstad PALMOLIVE Wat een Wonderlijke Wereld 4 J DAGBLAD DE S I EM VAN DINSDAG 7 MAART 1950 Raadsleden becritiseren de architect VOETBAL DE AFSLIJTING van het complex Sport in 't Kort Boekenplank MARKTEN Hoe bestaat 't! AANBESTEDING Zeer belangrijke mededeling voor inwoners van Breda en omstreken verdwijnen in korter tjjd scheermesjes 7/SSSa'SSS/SSSS/SS/S/J VSSSSS/M. „FRODIMEX" lvook Slooris Vehsckyht? ANTWERPSCHE STR.I4 TEL1V58 BERGEN OP ZOOM FILIAAL GR. MARKT 36 VERTEGENWOORDIGER tien GROTE, ja zeer grote teleur- h ,t„Hine noemde burgemeester mr. v Hoeksem» het, in de raadsvergade ring dat de raadhuisplannen dit jaar niet verwezenlijkt kunnen worden. Dit •f. witten aan de ontwerper, Ir. «intke die zich alvorens de plannen Jtweroen zich niet voldoende in- f «"TT demogelijkheden, of liever a "^Onmogelijkheden, die de situatie nlX inhield. Hij projecteerde ler« Raadhuis namelijk op de provin- ui. weg iets, «aar Rijkswaterstaat m de provincie geen genoegen mee J. De ingediende plannen werden ó«V,0d Felle woorden van cntiek ojf de ontwerper, lieten de raadsleden burgemeester wil PRIJSVRAAG. trerschillende V hl(,e- Schip raadsleden, o.a. de hieer Schippers, wilden zich in verbinding stellen met een andere -„Mtwt en de plannen van. dit luchtkasteel" zoals hij dit raadhuis- 'nlan betitelde, niet betalen. De heer Ouwendijk (K.V.P.) vond, dat de ont werper gelegenheid moest krijgen, zijn fouten te herstellen. De burgemeester was er voor om een prijsvraag uit te schrijven voor de raadhuisplannen, doen voor de verschillende mogelijkheden, ïr. Klok ke opzeggen, of de prijsvraag, of een nieuwe opdracht aan ir. Klokke, die nen de financiële consequenties zeer goed overwogen te worden. Voorts werd de mededeling gedaan, dat de bestrating van het nieuwe Ledelplein voor de veemarkt, 23 Maart 11 uur zal worden aanbesteed. Ook de verbindingen naar de nieuwe markt, de Kroonwijk. Brouwerijstraat, Noordwal en de doortrekking van het Ledelplein zullen nu spoedig een feit worden en gelijktijdig worden aanbesteed. Op voorstel van B. en W. ging de raad over tot het vaststellen van een verordening op de heffing der begra- fendsrechten en een tot regeling van het georganiseerd overleg voor ambte naren en werklieden in dienst der gemeente. Het laatste voorstel werd grondig besproken doch ook z.h.st. aanvaard. Op voorstel van B. en W. ging de raad over tot aankoop van een strook grond, groot 192 M2, waarop de wo ning van wijlen de heer D. Merk ge staan heeft voor f 300, WOONWAGENKAMP WORDT VERLEGD. WEGENS oplichting stond te Middel- burg terecht de 60-jarige koopman uit Baarland A. J. D. thans gedeti neerd in het Huis van Bewaring te Middelburg. De Rijkspolitie te Baarland was bij geruchte ter ore gekomen dat de Wed. Dekker aldaar aan deze verdachte geld had gegeven en nooit terugont vangen, redenen waarom deze vrouw werd gehoord, die vertelde dat zij in 1948 en 1949 meermalen geldsbedragen aan D had gegeven, tot een gezamen lijke waarde van ongeveer f 7000 en ook tot het aangaan van een borgtocht te zijne behoeve groot f 2000. Dat zij bewogen was tot afgifte van deze geldsbedragen, omdat D. beweerde dat hij nog een tegoed had van ruim f 3000 bij de Veehouderij centrale voor geleverde varkens en dat hij nog in eigendom toebehorende koeien en paar den bezat. Verdachte werd toen aan de tand gevoeld, die bekende steeds onder voor wendsel van zijn tegoed bij de Vee- houderijoentrale bedragen van de wed. Dekker te hebben losgekregen. Omdat hij al het opgenomen geld voor zijn gezin had gebruikt, had hij geen kans gezien deze bedragen terug te betalen. Hij kwam daarom bij de wed. Dekker met het pian naar voren haar een hy potheek van 1 8000 te laten nemen op haar huis en haar perceel boomgaard te Baarland. Dit bedrag zou D. dan ontvangen en hij kon daarvan dan de wed .afbetalen. Er zou dan nog f 1000 overblijven voor D. voor handgeld!!! De wed. wilde daar nog op ingaan ook, maar haar zaakwaarnemer ver zette zich hiertegen. Toen de wed. dit verdachte mededeelde bekende hij in een huilbui, dat al zijn verhalen om trent tegoeden uit de lucht gegrepen waren. Ook voor de Rechtercommis saris bekende hij zich aan oplichting te hebben schuldig gemaakt. Hij zou proberen door afbetaling het bedrag aan de wed, terug te geven. Ook ter zitting geeft verdachte de feiten toe. De President voegde hem toe: „U bent voor geen cent goed. Schandelijk om van zo'n oude weduwe zoveel geld af te troggelen". Verdachte gaf zelf toe dat het verkeerd is, wat hij deed. De Officier van Justitie zette de le venswandel van verdachte en diens vrouw uiteen. Verdachte heeft nooit erg gedeugd, deed aan zwarte handel en Is 7 maal veroordeeld. Hij achtte dan ook geen verzachtende omstan digheden aanwezig en eiste 2 Jaar ge vangenisstraf met aftrek preventief. Mn J. Sepers, raadsman, zei, dat verdachte en zijn vrouw aan de wedu we veel hulp en hartelijkheid bewe zen hebben. Het eerste bedrag, dat hij S ee°' werd al heel vlot door de weduwe verstrekt. Verdachte kon JSm. .i1® veTleküng om zo gemak kelijk geld te krijgen geen weerstand bieden en verviel van het ene bedrag in het andeire. Pleiter vroeg een cle- mentere straf op te leggen Uitspraak Vrijdag 17 Maart 1950 des v.m. om 10 uur. SNELVERKEER EN ALCOHOL QP 17 NOVEMBER 1949 reed de 34- jarige handelaar in aardappelen A. G. van de W. te Terneuzen op weg naar huls met zijn personenauto, Toen van de W. zich op de Rijksweg be vond, nabij de bocht aan de Westsluis kwam een andere auto hem tegemoet, doch aan het rijden te zien, bleek er iets niet in orde te zijn. Ofschoon van de W. behoorlijk rechts reed en toen de slingerende auto naderde, nog meer naar rechts uitweek, zodat hij op de berm van de weg terechtkwam, werd ondanks dit, zijn auto toch aan gereden door die andere auto. Onmid dellijk remde van de W. en toen hij het portier opende, zag hij, dat zijn auto behoorlijk was beschadigd. Het linkerachterspatscherm was geheel in gedeukt en uit de carrosserie ge scheurd, terwijl in de carosserie ook nogal wat deuken zaten. De andere auto reed echter door alsof er niets ge beurd wasil Slingerend van de ene kant van de weg naar de andere ver volgde de bewuste auto zijn route. De politie werd op de hoogte gesteld en onder de gemeente Zaamslag werd de auto gesignaleerd. Daar stond de wagen voor het café van V. Verdachte zelf gebruikte juist een borrel in dat café. Deze bleek te zijn de 50-jarige handelsreiziger W. L. P van D. uit Roosendaal. Bij zijn verhoor verklaarde verd zich niets meer te herinneren 'n aan rijding veroorzaakt te hebben. Wel had verd. die dag enige borrels ge bruikt en wat bier gedronken, doch volgens zijn eigen verklaring zou hij niet goed geworden zijn na het eten van mosselen. Het bloedonderzoek Wees echter uit, dat verd. alcohol had gebruikt. Door de Kantonrechter was mj hiervoor veroordeeld tot 3 dagen ,en ontzegging bevoegdheid motorrijtuigen te besturen voor 1 j. De officier eiste thans deze zelfde straf. TAeze grond zal uitgegeven worden als tuingrond. In overleg met de Centrale dienst voor bouw- en wo ningtoezicht, zal getracht worden een plaats aan te wijzen, die dienen kan voor de woonwagens. Gedacht is aan de Stelledijk, doch hiervoor is toestemming nodig van .Het Vrijö Sluis". Het kringbestuur der Z.L.M. ver zocht om een subsidie i.vjn. de op 30 Juni 1950 alhier te houden landbouw tentoonstelling. Met Tholen, waar de vorige tentoonstelling werd gehouden, was hierover voeling gehouden. Be sloten werd f 500,subsidie te ver lenen. Het nieuwe stratenplan, dat lnmid. dels grotendeels is uitgevoerd kreeg enkele nieuwe namen. Het plein voor de E. K. Kerk wordt St. Egeldusplein genoemd. De straat van de Nieuw- straat tot het Ledelplein is de Oprit, terwijl de straat van het Raadhuis plein tot het Ledelplein, Burgemees ter Erasmusstraat genoemd werd. Tijdens de rondvraagd vestigde de heer Leenihouts er nogmaals de aan dacht op, dat er nog veel mankeert aan de woningen In- de Kroonwijk. De heer Ouwendijk gaf B. en W. een voorstel in overweging te nemen, van gemeentewege een vast groot ge. bouw te plaatsen voor o.a. tenitoon- stellingsruime, muziekconcoursen, athletiek en dergelijke. Voor Oost/burg als centrum-gemeente geen slecht idee. De burgemeester dacht aan de herbouwplicht van het Oude Beurs gebouw en zegde toe deze kwestie te laten onderzoeken. Wethouder van Kampen wilde een request sturen naar G.S. om meer bouwvolume. WEST I; NOORD. Blauw Wit 16 25 Heerenveen 15 28 Iermes D.V.S. 16 23 G.VJl.V. 15 19 Sparta 16 21 Be Quick 16 18 A.D.O. 17 18 Leeuwarden 14 15 Haarlem 16 14 Achilles 15 14 Feyenoord 16 14 Sneek 13 13 D.O.S. 16 14 Velocitas 13 12 V.S.V. 16 13 Frisia 13 12 K.F.C. 16 13 H.S.C. 15 12 Zeeburgia 17 7 Friesland 15 1 WEST 2. OOST. Ajax 16 29 Ensched. B. 17 28 Volewijckers 16 25 Heracles 17 23 R.C.H. 16 15 A.G.O.V.V, 17 18 H.B.S. 16 15 Enschede 17 17 Xerxes 16 14 Hengelo 17 17 t Gooi 16 14 Wageningen 16 15 S.V.V. 16 13 Zwolse B. 16 14 E.D.O. 16 13 N.E.C. 17 14 D.W.S. 16 11 Go Ahead 17 12 Neptunus 16 11 Quick 17 10 wb—1 „ZEELANDIA* IN DE BLOEMEN. Vele gelukwensen bij het 40-jarlg jubileum. Het bestuur van de jubilerende voet balvereniging „Zeelandia", welke op 1 Maart veertig jaren bestond, heeft Za terdagmiddag vele felicitaties in ont vangst genomen. Luitenant-kolonel E. A. Wijdickx, bondsbectuurslid van de K.N.V.B. reikte de bondsvlag uit. Ook de afd. Zeeland der K.N.V.B. feliciteerde bij monde van de heer A. Imanse de jubilerende ver eniging en liet haar wensen vergezeld gaan van een stel reservebroeken. Vele sportverenigingen zonden hun af gevaardigden. Namens het gemeentebe stuur bood wethouder J. L. van 't West- ende „Zeelandia' zijn felicitaties aan. MIDDELBURG—ALLIANCE 2-1. Ten bate van de sportuitwisseling Mid delburgAmersfoort speelde Middelburg een vriendschappelijke wedstrijd tegen Alliance. En wat de hoofdstedelingen in do competitie niet lukte, van deze twee- do klasser werd gewonnen. Na de thee kwam Middelburg fel op- retten en na 10 minuten kon Carol de gelijkmaker scoren. Een kwartier voor het einde kreeg Middelburg een penalty toegewezen, die werd ingeschoten (21), met welke stand het einde Kwam. PATRIJZEN 1-SCHOONDIJKE 1 1-1. De twee degradatie-candidaten hebben broederlijk, doch pas na hard werken aan beide zijden de puntjes gedeeld. Beide elftallen waren tijdens de gehele duur van de wedstrijd aan elkaar ge waagd en dank zij de beide achterhoeden vooral de backs, werden de doelverdedi- gers niet voor grote moeilijkheden ge plaatst. De Schoondijke-voorhoede was wel iets sneller dan van Partijzen, doch de aanvallen van de gastheren waren wel gevaarlijker. Aan de afwerking van goed gecombineerde aanvallen ontbrak veelal de juiste schotvaardigheid. De rust ging in met blanke stand, en na de thee waren het eerst de Partijzen, die uit een doorbraak doelpuntten. De vreugde was van korte duur, want een aoortgelyk doelpunt aan de andere zijde bracht de partijen weer op gelijke voet. Verbeten werd verder gestreden, met Schoondüke in de laatste minuten sterk in de aanval. Verandering kwam er niet meer in de stand, zodat de degradatie kans voor beide partijen gelijk blijft. Het kan er dus nog gaan spannen! Nieuwdorp 1Kloetinge 1 35. De gastheren openden middels hun half de score (1—0). Een hoog schot van la Grand belandde opnieuw achter Deurloo in het doel. (2—0). Kloetinge kwam er nu iets beter in. Korstanje scoorde tegen (2—1) en Deurloo bracht de stand op 22. Nog vóór de rust was het de gevaarlijke la Grand, die de stand op 32 bracht. Na de hervatting begon het hoge tempo, waarmee Kloetinge was gestart, de thuis club parten te spelen. Dit werd hun te vens noodlottig. De voorhoede der gas ten kreeg kansen en wist deze ook te benutten. Van Dalen bracht de gelijkma ker ter wereld en de Laat en Deurloo stelden met twee goede doelpunten de zege veilig. (3—5). Kloetinge 2—S.V.D. 1 0—4. De thuis club hield tot de rust goed stand, hoe wel de mannen van Driewegen sterker waren geweest, maar door onproductivi- teit Hollestelle slechts éénmaal wisten te verschalken (01). Na de hervatting be gon Kloetinge met invallers voor haar beide backs, die door blessures niet meer in staat waren te spelen. S.V.D. kwam nu steeds meer aan bod en wist de stand geleidelijk tot 04 op te voeren, waar mee het einde kwam. 5 APRIL: OEFENWEDSTRIJD VOOR HET NEDERLANDS ELFTAL. Het voorlopig Nederlands elftal zal op Woensdag 5 April in het Feijenoord-sta- dion te Rotterdam (aanvang 1715 uur) met het oog op de interlandwedstrijd tegen België op 16 April te Antwerpen, een oefenwedstrijd spelen tegen de Zuid- Slavische eerste klasser Hajduk. Centrale training hervat. De centrale training van de Neder landse elftalclub zal Dinsdag 7 Maart a.s. weer worden hervat. Abe Lenstra zal er niet bij zijn! 15 Juni—15 Aug. grote tentoonstelling met lunapark TAE TENTOONSTELLING „Rotterdam Ahoy" met welker voorberei- ding men druk doende is, neemt vorm aan. Thans zagen wij de maquette's van het complex vaste gebouwen en paviljoens, dat van 15 Juni tot 15 Augustus a.s. de tentoonstelling zal herbergen. De tentoonstelling krijgt het beeld van een nationale expositie, gericht op de belangstelling van het eigen land, maar evenzeer op die in het buitenland. Het mag zonder reserve „groot vlagvertoon" heten, zoals de havenstad zich thans weer presenteert sedert het herstel harer outillage. LIET CENTRALE gedeelte, bestaande uit de vroegere „Nenijto-Hal" is reeds in opbouw op het terrein „Dijk- zlgt", dat men zowel vanuit de stad zelf als van daarbuiten langs brede wegen kan bereiken. Voor het te ver wachten drukke bezoek van auto's en autobussen Is tn de onmiddellijke nar bij held een groot parkeerterrein ontr Worpen. In de Nenijto-hall maakt men ken nis met de groei der havenstad en haar toegangsweg uit zee, de enige open waterweg van Noordwest-Europa zo diep landwaarts In. Vandaar komt men in een gedeelte waar diverse takken van handel, nij verheid, vervoer en verkeer gehuis vest zijn. Van de sociale voorzieningen in de industrie is een afzonderlijke stand ingericht. Ook de Kon. Marine, de luchtvaart, zeevaart, spoorwegen en posterijen, ne men deel aan „Rotterdam Ahoy". Meerendeels zijn deze groepen in het aangebouwde achtergedeelte van de Nenijto-hal ondergebracht. Voorts is een stand gewijd aan de Marshall hulp, aan welke de Maasstad een zo groot deel van haar herstel te danken heeft. OOK ONTSPANNING. vaste gebouwen wordt gevormd door een gezellig restaurant, dat door zijn hogere Jigging een ruim uitzicht biedt op de drukke boulevard van de Westzeedijk. _v Verder voert de tocht over het ex-1 welvaart te bezoeken! positie-terrein door een reeks pavil joens. waarna men via een oversteek- gelegenheid over de Westzeedijk, ter hoogte van het bekende houten Noor se kerkje het Park binnengaat. Aldaar hebben de afdelingen Vak-opleiding en Jeugd hun paviljoens, welker plaatsing onder het prachtige geboomte wel bij zonder in stijl is. Daarenboven zijn in het Park een Luna-park ingericht en een Lustwa rande, welke laatste een tentoonstel ling van bloemen en floralia zal be vatten. Ingezonden door Nederlandse kwekers. Is men het Park geheel doorgewan deld dan bereikt men de kade langs de Maas, waar de zware industrie is gearrangeerd naast de verkeers-afde- ling en diverse haven-installaties, zo als drijvende bokken, kranen, zandzui gers en dergelijke. Tijdens deze expositie zullen te Rot terdam enkele belangrijke congressen gehouden worden. Door de Ned. Econ. Hogeschool wordt een Int. congres ge organiseerd, waaraan diverse buiten landse hoogleraren medewerking zul len verlenen, terwijl ook een intern, gymoastiek-congres gehouden zal wor den. Rotterdam zal zich door deze expo sitie weder als wereldhaven presente ren en zover wij uit de voorbereiding konden nagaan, zal de stad dit op een indrukwekkende wijze doen. Na alle leed een daad van optimis me ln een vorm, die zonder twijfel duizenden zal lokken om dit gevari eerd festijn van alle bronnen onzer K.N.V.B. ZEELAND. Zondag S Maart. le klasse A: Hansw. Boys 1Cortgene 1 41; Walcheren 1Domburg 1 2—2. le klasse B: Zuidzande 1—D.S.W. I 5-1. Res. le klasse A: Robur 2Biervliet 2 22; 'e reke 2Vlissingen 3 44; Pa trijzen 2-Middelburg 3 010. Res. le klasse B: Hoofdplaat 2Sluis kil 2 2—1; 2e klasse A: Vlissingen 4Breskens 3 14; Zeeuwen 3—Kwadendamme 1 61. 2e klasse B: Sluis 2—Groede 2 01. 2e klasse C: Hansw. Boys 2Cortgene 2 4—3. 2e klasse E: Burgh 2—Zonnemaire 2 7—1. 3e klasse A: Walcheren 2—Noorman nen 2 41. 3e klasse B: Zeeuwen 4Retranche- ment 1 0—6. Zaterdag 4 Maart, le klasse: Nieuwdorp 1Kloetinge 1 53; Wemeldinge 1-Colijnspl. Boys 1 4-0. 2e klasse A: Kloetinge 2—S-V.D. 1 0-4; Rillandia 2Kapelle 1 1—2. 2e klasse B; Wissenkerke 2Seroos- kerke 1 O-3 2e klasse C: V.C.K. 2Domburg 3 1-3; Serooskerke 2—Arnemuiden 2 49. JUNIORENCOMPETITIE. Junioren A. Groep I: Serooskerke 1—D.S.W. 1 1—2; Zeeuwen 1—Vlissingen 1 10; Goes-Mid- delburg 12; ArnemuidenV.C.K. 12. Groep II: Hansw. Boys 1Kruiningen 1 13; WemeldingeKapelle 60. Junioren B. Groep I: Vlissingen 3—Vlissingen 2 0-0; Walcheren 1Zeeuwen 2 16; R.C.S. 2 Middelburg 2 04. Groep II: Walcheren 2Vlissingen 4 1—0; R.C.S. 3—Veere 1 1—3. Groep IV: Aardenburg—Breskens 3I; Schoondijke—Oostburg 02. HANDBAL AGRESSIEF—HELLAS 4—3. Na een spannende, maar wel wat al te hard gespeelde wedstrijd, hebben de Goesenaren met een nederlaag genoegen moeten nemen. Hoe spannend het was, blijkt wel uit het feit, dat Hellas tot drie maal toe gelijk wist te maken. Eerst zorgde Schrijver hiervoor, daarna Zwee- dijk, waarna met een 32 voorsprong van de thuisclub gerust werd. Na de hervatting maakte Zweedijk voor de derde maal gelijk, maar kort voor 't einde scoorde Agressief het beslissende doelpunt. ATHLETIEK EEN STUKJE ROTTERDAM AHOY". Ecu deel van de maquette, die een indruk moet geven van Rotterdams groots tentoonstellingsplan. Het openluchtgedeelte strekt zich achter de boomgroep uit. DISTRICT ZEELAND VERGADERDE. In de bestuursvergadering van het district Zeeland van de K.N.A.U. werd de heer J. Willemse te Vlissingen be noemd tot voorzitter van de D.T.C. Het secretariaat zal voorlopig worden waar genomen door de heer F. Kolijn. Als gedelegeerde naar de Unie-vergadering te Amsterdam werden aangewezen de heren Kolijn en Boone. De centrale trai ning zal worden gehouden in de duinen te Vlissingen. Getracht zal worden het seizoen te openen met een wedstrijd, waarvoor prominente athleten zullen worden uitgenodigd (ten bate van de tocht naar Heerenveen.) Aan het jury wezen zal bijzondere aandacht worden geschonken. BILJARTEN D.O.S. NAM REVANCHE OP „LUCTOR." Te Ovezande had in de zaal G. Doene een biljartwedstrijd plaats tussen D.O.S. aldaar en „Luctor" van Heinkenszand. D.O.S. wist revanche te nemen voor de nederlaag te Heinkenszand en won. Zij wist in 7 van de 10 partijen te zege vieren en ook in de caramboles bleven ze de meerdere. D.O.S. 389 caramboles, Luctor 374 car, D O.S. won dus met 15 caramboles ver schil. De hoogste serie werd gemaakt door Jac. Vermeulen van „Luctor" met 19 caramboles. MOTORSPORT MOTORBEDEVAART NAAR LOURDES. Zondag 14 Mei bedevaartsdag. Op initiatief van de heer Feit Zoet te Gouda zal onder auspiciën van de Ned. Kath. Sportbond een motorbedevaart naar Rome worden ondernomen. Katho liek motorrijdend Nederland zal zich bij gelegenheid van het H. Jaar in Rome doen vertegenwoordigen door een afge vaardigde uit elk der vijf bisdommen. Het comité „Anno Sancto" heeft hiermee instemming en medewerking toegezegd. De hulde aan de H. Vader zal bestaan in het aanbieden van een album, waarin de handtekeningen voorkomen van mo torrijders, die aan de, in elk bisdom te organiseren, Mariabedevaart zullen deel nemen. Op een bijeenkomst, welke Zondag middag te Den Bosch gehouden werd, werden de plannen hieromtrent nader besproken en tevens diocesane comité's opgericht, welke de voorbereidende werkzaamheden zullen verrichten. In elk diocees zal een bedevaarttocht georga niseerd worden onder de algemene in tentie: „Het behoud van de wereldvrede door de voorspraak van de H. Maagd Maria." Aan deze diocesane bedevaart kunnen alle katholieke motorrijders deelnemen. Onder de deelnemers die deze diocesane bedevaart volbrengen, zal geloot worden welke motorrijder het betrokken diocees bij de H. Vader zal vertegenwoordigen. Daarnaast zal iedere deelnemer, die de tocht volbracht heeft, een speciaal daar toe vervaardigde herinneringsplaat ont vangen. Op Zondag 14 Mei worden in de vijf Bisdommen deze bedevaarttochten georganiseerd. Voor wat Brabant betreft is de plaats Handel als bekend Maria- bedevaartplaats uitgekozen. Voor motorrijders, die aan deze bede vaart deelnemen, zullen de routes zoda nig worden gekozen, dat tenminste 100 k.m. wordt afgelegd. Inschrijvingen kunnen in het tijdvak van 15 Maart—15 April a.s. gericht wor den aan de heer J. H. Haenen, Helmond- selaan 45, Helmond. AUTOMOBILISME DE BRABANT GRENSRIT. Deelnemers-aantal te* 200 verhoogd! Door de grote belangstelling voor de Brabant Grensrit 1950 hebben de orga nisatoren besloten ruim 200 wagens toe te laten inplaats van 150, zoals eerst in de bedoeling lag. Onder de deelnemers behoren vele be kende rijders, zoals Gatsonides, Witt- kampf, van Wansum, Kouwenberg. Knegtel, Sybrandy, v. d. Meulen en Cas- panny. De militaire commissie voor automo- bielsport schreef in met een 20-tal equi pes, onder wie generaal-majoor Sitsen en de winnaars van het vorig jaar, de luitenants van Hemert en de Koning. Op de Tilburgse Kunstijsbaan zal Dinsdagavond 8 Maart de ijshockeywed- strijd Tilburg—Americ. Air Force ge speeld worden. Deze Amerikaanse ploeg is samengesteld uit vliegpersoneel, dat momenteel in Duitsland verblijft. In het voetbaltournooi van de mid den-Amerikaanse spelen te Guatemala won Curagao met 30 van Haiti. Hier door plaatste het elftal van Curasao zich in de halve finales. 18 Maart a.s. zal op het veld van Tottenham Hotspur te Londen de wed strijd Chelsea—Arsenal gespeeld wor den, terwijl de wedstrijd Liverpool— Everton een week later op 25 Maart op het veld van Maine Road te Manchester zal plaats vinden. Beide wedstrijden gel den als halve eindstrijden voor de Cup. De finale zal op 29 April in het Wembley stadion gehouden worden. Op Zondag 19 Maart a.s. heeft te Vught voor de 13e maal de Nationale Bosloop rondom de IJzeren Man plaats over een afstand van 4 kJn. Tn Frankrijk ligt 'n dorp dat Vaucluse-la-Fontai- ne heet. En dat dorpje heeft een wijze burge meester. Jean Garcin is zijn naam en hij heeft een verbod uitgevaardigd voor het vervoeren en gebrui ken van atoombommen binnen de grenzen van zijn gemeente. Het besluit is geen for maliteit. Want de plaatse lijke veldwachter is per soonlijk verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging ervan. Als iemand met een atoombom loopt te jongleren moet hij hem het speelgoed afnemen en de man arresteren. Trou wens: het zou wat moois worden als iedereen zo maar zonder vergunning een atoombom in zijn zak kon hebben. De ge meentereiniging kon dan wel opdoeken. Want als zij de straat had ge veegd en iemand trok met zijn zakdoek zo'n klapding naar buiten, was al het werk voor niets gedaan. Ook by een café- ruzietje zou je rare din gen kunnen beleven. En op nationale feestdagen als ze de atoombommen als voetzoekers gaan ge bruiken. Nee, burgemeester Gar cin is een man van het krachtige besluit. Beter voorkomen dan genezen heeft hij gedacht. En de veldwachter is er goed voor. Die doet natuurlijk niet anders meer dan naar de vorm van iemands jaszak kijken en bakfiet sen overhoop halen. Net zolang tot het iemand be ging te vehvelen En als die iemanc dan toevallig een atoombom in zijn zak heeft, of een klein wa terstofbommetje, moet de burgemeester - of zijn op- ger - naar een nieuwe veldwachter uitzien; en waarschijnlijk ook naar een nieuw dorp.... Rood. "C*en stationschef, die een zwarte pet met gouden rand droeg, gaf eergisteren het vertrek signaal voor de trein van Milaan naar Bologna. Maar de machinist liet zijn locomotief staan waar zij stond. Hij verzette geen wiel. En toen de stationschef vroeg of hij bij alle hier en ginders gek geworden was, haalde de machinist zijn schou ders op. Ik heb opdracht, zei hij. dat ik alleen mag vertrekken als iemand met een rode pet op het signaal geeft. En U draagt geen rode pet. De sta tionchef zei, dat hij zijn pet niet had kunnen vin den. En de machinist gaf op zijn beurt weer ten antwoord, dat hu dan nog maar eens goed moest zoeken. Niet voor de pet weer op de zwarte lok ken van de stationschef zat, zette hij de trein in beweging. Maar toen wa ren er alweer tien minu te verstreken. De oudste T^n toen een collega van ons met de bus door de Langstraat reisde, zat er naast hem een aardig mannetje, dat vrolijk huiswaarts keerde, omdat de meester vrij van school gegeven had. Hij babbelde en praatte over school en thuis, dat het een lieve lust was. En onze collega praatte ook. Hij vroeg: „Met hoeveel kinderen zijn jullie thuis?" „Met negenen, meneer". ,,En bende gij de oud ste?". „Nee, on» vader", zei het manneke. XKXXXXXXXXXXXXXKXXXXX^OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO WIELRENNEN ARNOLD—STROM LEIDEN IN ZESDAAGSE TE BERLIJN. De stand in de Berlijnse Zesdaagse zag er Maandagmorgen vroeg als volgt uit: 1 Arnold—Strom, 52 pnt.; 2 Naeye—Her mann, 113 pnt.; 3 KilianRoth, 86 pnt. De overige koppels hadden 2 of meer ronden achterstand. OLIEZAAD. Door het Ned. Vlasinstituut te Wa- geningen is uitgegeven een „Handlei ding voor de teelt van siervlas", een nieuw gewas, waarvan niet de vezel maar het zaad de hoofdzaak is. Het werkje, verzorgd door ir. J. But ler en verkrijgbaar bij het Ned. Vlas instituut te Wageningen schetst de ervaringen van twee proefvelden en een practijkjaar en mag dus een be scheiden vraagbaak worden genoemd voor hen die de teelt ondernemen willen. OP EN OM DE NOORDZEE- BOULEVARD. Als eerste deel tn de serie „Land en volk der Scheldemonden", verscheen bij de fa. G. W. den Boer te Mid delburg de vijfde druk van L. A Stofkopers „Op en om de Noordzee. Boulevard", een serie Vlissingse schetsen, waarnaar nog steeds vraag blijkt te zijn. Het zijn smakelijke meest vrolijke verhalen, die wel wat te veel aan de oppervlakte blijven en soms hun tijd overleefd hebben. En kele zeemanstypen zijn thans niet geloofwaardig meer en de humor wel ke gespuid wordt rondom hen ligt er daarom wat te dik op. Niettemin zal het boekje ook nu zijn weg wel weer vinden, al was het alleen maar om de zilte scheepspraet. die de schetsen eigen sfeer en beko ring geven. Enkele goede illustraties fleuren de tekst op. ROTTERDAM, 6 Maart. Aanvoer in graskalveren 716, vette koeien en ossen 445, graskalveren 2, nuchtere kalveren 17, varkens 241, schapen of lammeren 1. Prijzen: vette koeien 2.302.50, 2.102.30, 1.902.10, varkens (lev. gew.) 1.701.64 1.58. Omschrijving: vette koeien aanvoer iets ruimer, handel tamelijk, prijzen als vorige week Dinsdag. Varkens: aanvoer als vorige week, handel vlot, prijzen on veranderd. ROTTERDAM, 6 Maart. Binnenlandse granen (officieuze notering per 100 k.g. franco Rotterdam). Tarwe kalm, overi gens iets meer attentie, f 23.5023.65; rogge f 23.50—24.—, haver f 23.—23.50, gerst (grove) f 27.2527.65, voer f 23. 25.Peulvruchten prijshoudend. Groene erwten f 30.—33.50, bruine bonen 50. 59.Schokkers f 30.35. WATERSTANDEN Keulen 227 (—0.21), Ruhrort 56 (—.024), Lobith 1094 (—0.27), Nymegen 878 (—0.23), Arnhem 859 (—0.21), Eetde 402 (—0.20), Deventer 302 0.22), Borgharen 4198 (—0.21). Belfeld 1232 (—0,01), Grave 522 (4-0.02), Vreeswijk 0.85 (—0.15), Llth 1.44 (4-0.13). Hartelijk dank, ook namens mijn ouders, broer, zuster en verloofde, voor de zeer vele blijken van belangstelling en medeleden welke ik bij mijn thuiskomst uit Indië heb on dervonden. Bijzondere dank aan de H. H. Geestelijken en Burgemeester, alsmede aan Kath. Thuisfront, buurtver eniging en fam. voor de prachtige cadeaux en bloe men, en het muziekgezelschap „Eikels worden bomen", voor de serenade mij gebracht. Soldaat G. Soethaert. Westdorpe, Maart 1950. 738-0 Voor de zeer vele blijken van belangstelling, welke ik in de vorm van cadeaux en bloemen ter gelegenheid van mijn te rugkeer uit Indonesië mocht ontvangen, betuig ik ook na mens mijn ouders dank aan H. H. Geestelijken, Edelachtb. Heer Burgemeester, Kath. Thuisfront, buurtbewoners en allen die hebben medegewerkt om deze dag voor mij onver getelijk te maken. Sergeant A. J. Verdonck. Hoofdplaat, Maart 1950. Dorpstraat 86. 741-0 DANKBETUIGING. Hiermede betuig ik mijn hartelijke dank voor de veie blijken van medeleven onder vonden tijdens de ziekte en bij het overlijden van mijn innig gelieftle echtgenoot. Wed. Cl. Buitendijk- de Baets. Sas van Gent, Maart 1950. 739-0 Voor de zeer vele blijken van belangstelling en de prachti ge cadeaux bij mijn thuis komst uit Indonesië ontvan gen, betuig ik mede namens mijn ouders, broers en zus ters, hartelijk dank aan Kath. Thuisfront, buurtcomité, kroonsters en muziekgezel schap, alsmede aan allen, die hebben medegewerkt om deze dag voor mij onvergetelijk te maken. Sold. Frans v. d. Branden. Clinge, Febr. 1950. 740-0 RECLAME AANBIEDING ROZEN EN HEESTERS. Plant nu Rozen; Coll. A 10 doorbloeiende Struikrozen in pr. soorten voor de spotprijs van slechts 3; Coll. B. 6 Bloem- en Sierheesters in 6 pr. soorten slechts 2.75; Coll. A. en B. te samen slechts 5.50. Uitvoerige prijscourant van Dahlia's, Begonia's, Vaste Planten etc. zenden wij U gaarne gratis op aanvraag. WALRAVEN - DEN DEKKER Bloemisterij Hillegom, Postr. no. 313672. 33S-oo Reel. coll. voor de Bloemen tuin: 25 gekleurde Gladiolen, 25 gekleurde Montbretias, 25 dubb. en 25 enk. Anemonen, 10 Vaste Bloemplanten in srt.. 3 Chrysanth, Dahlia's in 3 kl. 50 rijkbl. Ox.'issen, 10 Kon. Leliën in kl. plus 50 Pioen Re- nonkels. Deze zeldz. mooie coll. Bloembollen en Pla'ten voor slechts f 3.50. Het oude vertrouwde adres. II. SIJSE NAAR Jr., Bloemb. bedrijf, Hillegom, Postbus 69, Giro 150243. 722-00 Namens de hoer G. Zuidhof, zal ondergetekende trachten aan te besteden, het bouwen van EEN WOONHUIS op een terrein gelegen aan de Dorpsstraat te Kwadendam me. Bestek en tekening zijn zo lang de voorraad strekt, tegen betaling van f 7.50 verkrijgbaar ten kantore van de archi tect J- A. de Bruijne, Oostwal 75 te Goes, Tel. 2318 (K 1100) Restitutie, bij ongeschonden inlevering, XI. 5.— binnen 3 dagen na de aanbesteding. De aanbesteding vindt plaats op Zaterdag 18 Maart 1950 in bet café van de heer F. J. Peters te Kwadendamme te 16 uur. 753-0 De Architect, J. A. de BRUIJNE. DINSDAG 7 MAART is er van 9 uur v.m. tot 4 uur n.m. in ZAAL DE NIEUWE BARONIE, Nw. HAAGDIJK 46, BREDA een grote verkoping van prima AMERIKAANSE LEGERKLEDING Verkrijgbaar zijn o.a.: Fieldjacks met bontkraag ƒ27.50: fieldjacks zonder bontkraag 26,Jeepjassen f 25, 30,en 35,Overjassen z.g.a.n. 18,Wind jacks 5.90; Broeken 5.90; Regenjassen 7,en 9,Overhemden 2,en 4.50. Vliegenierskousen 3.50. Laarzen 6,per paar. Overschoenen f 6, per paar; Werkschoenen 4.50 en 6.50 per paar. Sokken I,per paar. Baretten f 1,enz. enz. te veel om op te noemen. Alles prima kwaliteit. Vrij entree. Slechts 1 dag DINSDAG 7 MAART van 9—4 uur. 6O8-00 HiC. dank?jjPAtMOW/6 *8 Palmolive Scheermesjes srrelen de hardste stoppels fluweelzacht weg. k m scheermesjes GOLDi 61/] ct. per mesje SILVKRi 5 ct. per mesje Dat verklaarden 80 van de 100 mannen, die Palmolive met andere mesjes vergeleken. Producten lm- en Exp. Cie. N.V. Voorburgwal 314 Amsterdam, vraagt voor de rayons West-Brabant en Zeeland GOED INGEVOERDE VERTEGENWOORDIGER voor de verkoop van stukgoed en textielfourni- turen bij de Industrie en Handel. 267-oo TERNEUZEN Woonhuis en bergplaats Oostkant na,ast het schietplein (Java) IN- EN VERKOOP VAN ALLE SOORTEN HOUT- EN IJZER WAREN (oud en nieuw). TELEFOON No. 2252 POSTREKENING 77930. SLOANS oCtHtOK,. stiee/tM dsok GROOTHANDEL in TAPIJTEN en aanverwante ar tikelen vraagt voor direct; voor Brabant, Limburg en Zeeland op provisie-basis. Gegadigden moeten aan de volgende eisen voldoen: a. goed ingevoerd zijn bij H. H. Winkeliers. b. over grondige vakkennis beschikken. Zij, die als zodanig werkzaam zijn geweest, genieten de voorkeur. Reflectanten moeten in het bezit zijn van een auto. Brieven met uitvoerige inlichtingen onde; no. 2821 Are's Adv. Bedr., W. de Withstraat 86a Rotterdam. 724-00

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1950 | | pagina 3