„NOTORIOUS" (Berucht) DE HUWELIJKS- TE L A. de Jager- Tolhoek N.V. v/H BOLMAN-NOACH I Maandag 5 Januari a.s. HOLLANDER Firma Gebrs. Duvckot INGINRICHTING J. DE BRUIN I EXTRA FILMPROGRAMMA een bakkersleerling vRooiïUDiieesmaiim ANT HERMANS - DE JONGHE DE LIEFST GEKLEDE BABY'S HERENHOEDEN M. MENUE - MEULEBROECK EEN WERKSTER COOP. BOERENLEENBANK KOEWACHT Begint het jaar goed FLINKE KANTOORBEDIENDE, GRAND THEATER De Palmboom fa. Gebr. Fieret Zaal Alcasar herenkapsalon A.s. Zondag belangrijke Competitie wedstrij d PH HAAK piano chauffeur „DE ZON" JAAR IN, JAAR UIT! JAPONNEN M. J. van den BERGE HUISKNECHT Bioscoop en Concertge bouw Koopt goede kleding MANTELS Fa. A. L. van Melle - Goes B DE STEM VAN VRIJDAG 2 JANUARI 1948 Zondagsdienst Nagekomen Nieuwjaarswensen P. J. DE RIJCKE- PLATJOUW HON. HEMELAER- WEEMAES Profiteert nu van Uw punten... en van onze uitgebreide collectie J. D. de Guchteneire J. F. v. Waterschoot E. FASSAERT A. D. BRAEKE F. Minnaard J. Minnaard-Lokerse GOES I - MIDDELBURG I COMMISSARIAAT VOOR OORLOGSSCHADE Goes, Wijngaardstraat 24, Tel. 2020 Eternit Triplex Board GOES MIDDELBURG H. H. Duivenliefhebbers DRAGEN KLEERTJES VAN LEPELSTRAAT 5-7 VLISSINGEN TOTALE OPRUIMING. I 1wv~" ALTIJD WELKOM! H LET WEL! MODISTERIJ MARKT 24 IJZENDIJKE Lange Vorststraat 42 Markt 13, - KRUININGEN - Tel. 50 VOOR DIRECT GEVRAAGD voor onze kantoren, in' de avonduren NIEUWSTRAAT 5, - GOES HOTEL ROTTERDAM, - TERNEUZEN NAAI- EN KNIPCURSUS COSTUMtéRE OF COUPEUSE VIERDE LEERLING FILMOPERATEUR CONCERTGEBOUW - TERNEUZEN GEVRAAGD Schui Autobus t< li k Vi h. b« w li. jt g( n< m h< k< lo st. cr or te ki tei sp ge W< br lai E 7.15 Far dag 9.35 Eer stee tem 12.3 13- 13.5 lisc. neri ren, van de Wig wee uitz pul< 19.4 Pla' Ital: koe' Sen Ave nws H ovei Niei mor ork. letoi tinu 12.31 Mai Als m. Stui Espe pen. Vol! 18.3C Men toon 20.05 Note 21.3C 22.3C Nieo bleri 46) Nu I voor jan» die 'i zin c en h je d! te d ons aan hong moet verst gasfi gebo bergi Verloofd: Corry Balex en Gerard Canwels Bergen op Zoom: oude jaar '47 B.o.Z.: Plataanstraat 24 Aardenburg. Beekmanstr. 7 66-o-xxx Enige en algemene kennisgeving. t Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een kortstondige ziek te, voorzien van de H.H. Sacramenten der Sterven den onze innig geliefde zorgzame Echtgenoot en Vader, de heer HERMANN .TOHAN HOPSTER in de ouderdom van 51 jaar. H. A. M. Hopster- Lemm Nanny Lenny Breda, 1 Januari 1948. Regentesselaan 36 De plechtige gezongen Requiemmis zal worden opgedragen Maandag 5 Januari in de Parochie kerk van de H. Lauren- tius te 10.30 uur, waartoe U beleefd wordt uitge nodigd Daarna de begrafenis op het R.K. Kerkhof aldaar 113-00 t Heden overleed tot onze diepe droefheid, plotseling, nog voorzien van het H. Oliesel, onze dierbare echtgenoot, va der, behuwd-, groot- en overgrootvader ALOYSIUS VAN AERDE, in de ouderdom van ruim 77 jaar. Zijn diepbedroefde echtgenote, kinderen behuwd-, klein- en achterkleinkinderen De plechtige uitvaart zal plaats hebben op 2 Janu ari om 10 uur in de pa rochiekerk van St. Anto- nius te Sluiskil, waarbij U beleefd wordt uitge nodigd. 112-0 Sluiskil, 30 Dec. 1947. Hiermede betuig ik mijn har telijke dank aan lerares mej. L. Everaard voor de goede op leiding die ik van haar geno ten heb bij het behalen van mijn dm'oma voor coupeuse en kan haar bij ieder ten zeerste aanbevelen. 12-0 Lisette van Laere Hulst, Dec. 1947. Hiermede betuigen wij onze oprechte dank aan de H.H. Geestelijken, Doktoren, Eerw. Zusters, verpleegsters en wijk verpleegster van het R. K. Liefdehuis te Hulst voor de goede behandeling en zorg volle verpleging tijdens de ziekte van ons zoontje Jantje. R. Delforge-Strobbe Graauw, Dec. 1947. ll-o Langs deze weg betuig ik mijn hartelijke dank aan Eerw. Zusters en verpleegsters van het R.K. Ziekenhuis te Sluis kil voor de liefderijke verzor ging van mijn echtgenote tij dens haar verblijf aldaar. Tevens dank aan familie, vrienden en kennissen S. en O. Corn Boys, Gymn. ver. T. H.O.R. voor de vele blijken van medeleven ondervonden bij het overlijden van mijn echtgenote en zorgzame moe der. 84-0 Florent De la Ruelle Jeannine Westdorpe, Dec. 1947. DOKTOREN IN WEST- ZEEL W SCH-VLAANDEREN Voor spoedgevallen zullen op Zondag 7 Jan. a.s. te berei ken zijn de doktoren: JONGSMA BECK DE HULLU 50-O F. BUYZE, AxeL Zaadhandel Gelukkig Nieuwjaar! G. N. Bakkerij DIELEMAN, Kijkuit Axel. Fa. E. C. OGGEL EN ZN. Noordstraat 36, Axel. G. N. Wij wensen al onze klanten, vrienden en begunstigers een Gelukkig en Voorspoedig 1948. Coop. „De Volharding". Weststraat 27 - Axel F. BOSSCHAERT- VERFLIEREN, Clinge (Z.) Petroleumhandel. wenst al zijn clientèle en vrienden een Z.N. Fa. J. DE BAAR EN ZN. Molenaar, Graauw. wenst vr.. bek. en beg. Zalig Nieuwjaar. HULST STATIONSWEG Sigaren, sigaretten, tabak. wenst vrienden, bek. en el- Zalig Nieuwjaar. Familie, vr. en beg. Zalig Nieuwjaar. C. VERSTRAETEN- BLOMMAERT, metselaar, aannemer, Tuin straat 14, Hulst. Voorspoedig 1948. J. B NEEFS-BOME, sigarenfabrik. Houtenkwartier 2, Hulst. Zalig Nieuwjaar aan al mijn abonné's on De Stem. Bode FRANS DE BRUIJN, Hulst. f MIDDELBURG ANTON MERTENS en FAM. Dir. Zuid Ned. Toneel St. Jansteen wenst allen een Zalig Nieuw jaar. GELUKKIG NIEUWJAAR aan familie, begunstigers en vrienden VEEHANDELAAR ST. JANSTEEN TEL. 57 GRAANHANDEL KLOOSTERZANDE wenst vrienden, cliëntèle en begunstigers een ZALIG NIEUWJAAR AL. VAN DRIESSCHE- PLATJOUW, Lamswaarde, tel. 15, Café „De Kroon" en kruide nierszaak, wensen cl, vr. en kennissen Z.N. Fa. Gebr. VAN DR1ESSCHE Aannemersbedrijf, Lamswaar de, tel. 15, wensen hun cl. i N. Wij wensen onze ouders, broers en zusters, familie en kennissen een Zalig Nieuw jaar toe. Soldaat le klas A. MAAGT, Bandjermasin N.O.I. MAAGT, Bandjoenias N.O.I. DREEF 20 -LAMSWAARDE TEL. No. 2 Molenaar Graanhandel ZALIG NIEUWJAAR T E R H O L E Rund- en Varkensslagerij. Specialiteit in füne vlees waren Aan cliëntèle, vrienden en familie Z. N. J. VAN T WESTEINDE, Koopman in enger, goederen, Terhole. Aan allen een Z.Ni Fa. de Wed. v. d. WALLE EN ZOON Kolenhandel en vrachtrijder, Terhole. Aan vrienden, fami lie en cliëntèle Zalig Nieuw jaar. C. MARTEIJN-DRIESSENS, Timmer- en Meubelbedrijf iJzendijke, z. N. MARIE DE PIERRE, Dameskapster IJzendijke G. N. •OOOOOOOOOO0OOOGOOOC Ondergetekenden wensen aan fam., vr. en cl. een GELUKKIG NIEUWJAAR 'T HOF 48-0 's-G RAVENFOLDEt Tel. K 1103-300. ©O00OOO000000O0O00G groothandel in pekelharing bokking en inleggerij wenst u allen een Zalig en voorspoedig 1948. 79-0 Aanbevelend: fa. gebr. Fieret, VISHANDEL „NOORDZEE" TERNEUZEN. TEL. 2495 Landbouwer, en overige inwoners van Sluis en omgeving worden met hun vrouwen uit genodigd tot het bijwonen van een lezing door Dr. Wa- geriaar over T. B. C.-BESTRIJDING en de film „De bonte moet er uit' in de Bioscoopzaal van O. Grahame, St. Annastraat, Sluis, op Maandag 5 Januari om 6 uur 's avonds. 75-o Vrije toegang boven 17 jaar. N. R. S.-LEDEN IN W. Z. VL. Levert uw, per 1 Jan. 1948 ongeldig geworden geboorte- formulieren NRS zo spoedig mogelijk in bij de secr. der Fokcentrale W.Z VI., dim. L. Pladdet, M 146, Zuidzande. 's Woensdags van 2 tot 5 uur café Mabesoone te Oostburg. nieuwe geboorteformulieren verkrijgbaar. 74-o De inspect. N.R.S. M. de Brujjne KINDERJURKJES met lange en korte mouwen, in alle leeftijden voorradig. 6 of 10 punten. 8-o GEMEENTE STEKENE Hellestraat bij ALFONS VAN DAELE. Op Zaterdag 3 Jan. a.s. om 6 uur 's avonds vergast de C. V. P. Stekene iedereen op haar grote NIEUWJAARSREVUE De Cow-Boys te Stekene 3 uren muziek, lachen, zang en humor. Daarbij gratis Tombola Algemene toegangsprijs 10 fres TER OVERNAME goed be klante dorp O. Z. VI. Br no. 10029-oo AANVANG 2.30 UUR op het GEMEENTELIJK SPORT TERREIN TE GOES Leden en donateurs vrije toegang uitsluitend langs de tennisbanen. 103-0 Bouwplaten en Hardhouthandel AXEL, Tel. 48 OOSTBURG, Tel. 41 82—o G. N. SCHADE ENQUETE COMMISSIE, TERNEUZEN. HET KANTOOR TERNEUZEN WORDT MET INGANG VAN 1 JANUARI 1948 OPGEHEVEN. Werkzaamheden zullen per bovengenoemde datum worden voortgezet door de Schade Enquete Commissie te OOSTBURG, Volderstraat 12a. In verband met de fusie maatregelen kunnen' tot 10 Januari a.s. geen inlichtingen worden verstrekt betref fende Schadegevallen Oost Zeeuwsch Vlaanderen (Sec Terneuzen) Terneuzen, 31 December 1947 62—o De Secretaris der Sec. Terneuzen V. D. BERGE. Naar Amsterdam of Mook Raak niet van de kook Tijdig 2020 Goes gebeld En uw reis wordt versneld. De L.A.V.O. weet altijd raad En staat met een auto paraat Voor stad en land Steeds een auto bij de hand. 6-0 TE KOOP in goede staat zijnde prima merk. eikenhout. Brie ven no. 10031-O bur. dezer. HUWELIJKEN Degelijke R.K. dame 29 jaar, (Tilburg', zoekt kennismaking met keurig R.K. heer met vaste positie 29-35 jaar. Brieven met foto. welke op erewoord retour onder no. 1392. DOKTER PUYLAERT te Sas van Gent vraagt met diploma ambachtsschool, (chauffeur-monteur). 30-o 0O0O0OG00OGO00OOGGO000O0O000OOO000000© P. F. 47—o 0OO0OO00O00O0O0000OOOO0O000000000O0O00- ZALIG NIEUWJAAR aan familie, vrienden, kennissen en begunstigers JULIANASTRAAT 33 HEIKANT OOK JE ADRES VOOR: Huishoudelijke artikelen, galanterieën, religieuse artikelen, platen en lijsten, speelgoederen enz, CONFECTIE- EN MANUFACTURENMAGAZIJN TE KOOP AANGEB. Te koop paard met vrachtwagen op autobanden. Te bevragen bij L. van Laere, D 85. Graauw. Te koop een damesrijwiel zo goed als nieuw, met of zonder banden. G. Vermeulen, rijwiel handel, St. Jansteen 52. 149 VAN KOEWACHT Er is gelegenheid om u als lid van de Postduivenbond op te geven tot 4 Jan. a.s. bij L. de Kind, Duivenmij. „Nieuw-Le- ven". Koewacht. 85-0 Het bestuur 328—0 F. HOOGESTEGER LANGESTRAAT 65 OOSTBURG Wij kunnen U thans aanbieden buiten de nummers om LICHTBLAUWE WOL, LINNEN HANDDOEKEN EN DAMES-REGENMANTELS. 51—o SLECHTS EEN WEEK HOUDEN WIJ EEN Altijd welkom! Droste wenst U voor 1948 het allerbeste... en heerlijke Droste pastilles, bonbons, cacao... op de Nieuwe Dijk te VLISSINGEN. 1 25% hebben wij de prijzen verlaagd. EIKEN HUISKAMERS, bestaande uit 2 fauteuils, 4 stoelen, uitschuif taf el, groot dressoir, voor-oorlogse moquette, compleet 298.- EE OLD FINISH HUISKAMER, geheel gebeeldhouwd, zware uit- =5 schuiftafel extra groot dressoir, bekleding naar keuze, EE: compleet 398.- H OLD FINISH SLAAPKAMER, grote kast, 2 nachtkastjes, tafel, 2 gestoffeerde stoelen, 2 persoons ledikant, compleet 365.— DUIZEND METER GORDIJNSTOFFEN vanaf 3.95 p. Mtr ONTVANGENeen pracht sortering 40 PUNTEN 75.69.75 62.50 57.50 15 PUNTEN 49.25 33,75 29,75 24.75 BUREAU VOOR ADMINISTRATIE BELASTING ZAKEN. Opmaken van Balansen met Verlies Winst rekening Bijhonden van administraties Behandeling van alle belastingzaken. Adviezen. Schrijf ons even 'n briefkaartje en we komen gaarne eens met U praten. 5-0 GEVRAAGD NETTE JONGEN als Intern Tevens alle voorkomende kleinmeubelen tegen opruimings- prijs. U kent onze kwaliteit en garantie WAGEN GEOPEND van 9 uur voormiddag tot 8 uur nam. Hoofdkantoor NOORD MOLENSTRAAT 64, ROTTERDAM TEL. 44775 38719 41495 TOEGANG VRIJ HULST op ZATERDAG 3 JANUARI om 7.30 uur. Op ZONDAG 4 JANUARI om 2,30, 5.15 en 8 uur Op MAANDAG 5 JANUARI om 7.30 uur: Het ideale love-team Gary Grant en Ingrid Bergmann in de boeiende avonturenfilm: Een film, vol romantiek, doch zo geladen, dat U adem loos geboeid van begin tot eind de avonturen van dit tweetal in zijn strijd op leven en dood met een gewe tenloze avonturiersbende zult volgen!! Alleen de naam Ingrid Bergmann zegt reeds genoeg om een massaal bezoek te verwachten voor dit meesterwerk Toegang 18 jaar. 114-0 DAMES. Half Jan. begint er een voor huishoudelijk gebruik. Wenst U opgeleid te worden voor kunt u zich hiervoor opgeven voor 10 JANUARI a.s. Inlichtingen bij Mej. G. DE SMET, Buitenweg 64, AXEL Uitgave van A_ F. J Aern Dr. A. J J werkdag Abc taal, per post 0.26. Losse voor buitenia Houders van spaar- en rekening-boekjes worden beleefd verzocht deze te willen inleveren vóór 10 Januari a.s. ten kantore der Bank, zulks voor controle en rente- bijschrijving. De kassier: J. GEERARDS WIJ BIEDEN U Goet GEVRAAGD TE SAS VAN GENT moet goed onderlegd en in staat zijn de verantwoor ding over de zaak op zich te nemen tijdens afwezig heid van patroon. Brieven met opgave van verlangd salaris en verdere bijzonderheden aan het bureau van dit blad onder no. 10083—o. GEVRAAGD Intern. Leeftijd 18 jaar. GOES TeL aut Zaterdagmiddag 3 uur en 4 uur: Spe ciale journaalvoorstellingen van: Toegang elke leeftijd. 102-O Prijzen: Balcon 55 ct. en zaal 35 cent. -j^AUWELIJKl was aange:| bewijs van de I van alles wat il Franse Kabine procent bezijdt Regering heeft door nieuwe «JAAR HET komt is di menteel een e geld, daarom e eigenlijk korte gering gekomen met een vernu: onnozele somm francs te kome: amendementen I gadering dit od zeer verminkt, zelf respecteren digheid meer zodanig te han 1 Sehuman beslot I dat hij over we I schikt altha Iken en een I (aangenomen ei jom aan te kon voorstellen zou De Minister zag inmiddels r< i tot redding van 1 door de financi Nationale Verga dag in 'n buiten eenkomen om beraadslagen. A orden, dat dil bestempeld als sloot", wam ^temmenverschil deel van het j zijn geslonken Voorkomen, dat leende recht di |te stellen a.s. 1 al hebben om lijk door te sle Immers, de co |lle geweld tor nen impliceert bet plan-Marshs lanvaarden van likaanse hulp, floed in Frankr chijnt uit te s ïwongen door d üïelijk op de wi doet een uiterst te blijven, het Trechtsen" verw rika (en haalt ïijke tegenstand, genoemden), te kans afwacht oi tijdig Frankr: [Bergang te ku: Itn zekere zir 14 Frankrijk heeft gisteren jaan dit land goe tchap, dat het h, finitieve beslissi nok andere lam vhebben dringen Btand, ook Ned' tiaar de vraag, Jtand en een re •r op het spel s ■■gumenten zulk Be kiezen (het m| legen het comm gaat het momen 1 Laat degenen, rika ook uit eigi eens gelijk he toch altijd nog wenbelang vord prefereren boven Jywijgen we nog n den, zelfs al zijn Hjk veel belangri. sche. Frankrijk staat leider van het K om opgeleid te wordien in de banketbakkerij. Niet beneden de 16 jaar- Drie gew JISTERENAVO Naco-autobus Helder-Wieringen 'c spoor wegoverganj straat te Breezan Helder komende De gevolgen w J De bus, die aan J met volle snelheic gegrepen, werd ti I gesleurd over de 1 telde tenslotte v; Drie van de I kregen zulke zwa [zij vrijwel direct 1 Drie andere J den evens zwaar I reeds ter plaatse 1 De trein, waar, de locomotief we I na een kort opon V gezet. Van alle zijden I lijk na het beke J ramp doctoren e hulpdiensten toeg lke gewonden eers fJN INDONESIË December en J uerlanders en we| £EN ZWARE B| New-York 2 fvas de ergste brl den vielen geluk! Weersverwach hedenavond: Meest zwaar •Ük regen of mo pn dan vrij kr Jelijke wind. Z, tild van het jas Zon onder 16 der 12.19 uur. 8.48 uur. Maan onder 16.42 uur uur. Maandag: Maan op 1.34

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1948 | | pagina 4