BETER BESTEED ANTONISSEN EN ZOON STAD EN LAND 1 r'wi Het plan Wallace Belangwekkende wedstrijd in Oosterhout woonhuis Goudsmit- Hoff buiskachel EEN ZALIG NIEUWJAAR M.A.BEGHEIJN DE STEM VAN' VRIJDAG 2 JANUARI 1948 Gebakstellen Geen unilaterale actie MARKTEN Vlis8ingen voor moeilijke opgave 1 Dc echt vrouwelijke Koud, nat en hongerig, dan STAMPPOT met nederlandse behangselpapierindustrie Fabriek te Amstefdam-n. Administratiekantoor E. F VAN KEMSEKE Adverteren doet verkopen Voor grote SCHILDERWERKEN jINNERENWEG 71 - BREDA - Tel 9584 I FILMPROGRAMMA. Hieronder volgen de katholieke keu ringseisen voor de onderscheidene films die deze week lopen. In de ad vertentiekolommen worden de rijks- filmkeuringseisen genoemd: Grand Theater, Goes: Zonsonder gang (14 jaar). Bioscoop- en Concertgebouw, Huist. Notorious (18 jaar) audiëntie. Mgr. Baeten zal op 6 Januari geen audiëntie verlenen. GERAAMTE OPGEGRAVEN. Tijdens grondwerk in de Oude Kerk straat te Philipri::e hebben, werklie den op ca. 60 cM diepte een geraamte gevonden. Het geraamte lag heel gaaf met het hoofd naar het Oosten. Het lag enkele cM onder het fundament van het huis dat afgebroken is. Daar dit gedeelte ook onder de vroegere wal behoorde vermoedt men, dat het geraamte wel van een soldaat moet zijn geweest uit de z.g. Spaanse tijd. receptie van commissaris der koningin. In verband met het aan Jhr. mr. J. W. Quarles van Ufford verleende eer volle ontslag als Commissaris der Ko ningin in de provincie Zeeland zal op 31 Januari a.s. in de concert-en gehoor zaal te Middelburg een receptie worden gehouden waarop autoriteiten, organi saties en particulieren gelegenheid hebben afscheid te nemen van de Com missaris. Goes ruiten WAS troef. In de Heernisseweg werd het oude jaar uitgeluid met gerinkel van ruiten. Spanningen die bestonden tussen twee families leidden er toe dat een juf frouw een ruit kapot gooide bij haar buurvrouw. Laatstgenoemde liet zich niet onbetuigd, nam ook een steen en wierp die bij degene door de riiiten, die het duel was begonnen. Daarna werd de politie er in gemengd, die wist te bewerken, dat juffrouw A. de ruit van juffrouw B. betaalde en juffrouw B. die van juffrouw A. De mensen leren het nooit! decoratief smaakvol soes Adv. 104-0 s-Heerenhoek Smolenaers; 4 C. v. d. Hooft—Alb. Luijcks. 5 A. Oostdijk—J. Hemelsoet; extra prijzen: G. TacqL. de Wilde. Terneuzen Botsing. Een motorrijder komende vanuit de Schoolstraat wilde de Axelse brug oprijden, terwijl op hetzelfde mo ment vanaf die brug een personenauto de Schoolstraat wilde indraaien. Beide bestuurders hielden de goede kant van de weg, maar desondanks reden zij door een misverstand toch tegen elkaar op met het gevolg, dat de motorrijder omviel en vrij ernstig aan zijn been werd gewond. Na door dr. van Breda Vriesman verbonden te zijn, werd hij naar het ziekenhuis overgebracht. Ook de auto liep enige schade op. Directrice ziekenhuis. Met ingang van 1 Januari zal Zr. Slotboom, direc trice van het hospitaalschip „Canada" tevens tijdelijk als directrice van het ziekenhuis optreden. TERNEUZEN. ZaterdSg 3 Januari. Uitvoering door E.M.M. in zaal Belle Vue. „Fuivende" kippen dieven JTVEN voor de jaarwisseling wer- den in Roosendaal diverse ko nijnen en kippen gestolen, van wel ke diefstal de 'politie onmiddellijk in kennis werd gesteld. Ondanks het middernachtelijk uur voelde de rechercheur in kwestie toch veel voor een eventuele kippen- of ko nijnenbout. Spoedig prikkelde de geur van deze bouten de neus van de speur der der wet. De dieven van het pluimvee merkten onraad en wilde zich drie in getal ijlings uit de voe ten maken. Dit was nu niet be paald naar de zin van de recher cheur, die meer dan gewone be langstelling had voor deri over haaste wandeling van het drietal in de prille ochtend. Waar of men naar toeging? Wel naar een fuif! Een zaklantaarn flitste... konij nenharen en kippenveren spraken de rechercheur een duidelijke taal! Braadpan, gebraden konijnen en nog ongeplukte kippen waren in de keuken de stille getuigen van deze plotseling afgebroken fuif. TJENRY WALLACE, heeft een ze- ven punten omvattend program, het „plan-Wallace", voorgesteld voor het herstel van Europa, dat door al le naties „die middelen bezitten" zou moeten worden gefinancierd en door de V. N. worden uitgevoerd. Wallace zeide, dat zijn plan de waarborg zou inhouden, dat het niet tegen welke land of welke leer ook gericht zou zijn, doch uitsluitend te gen honger, armoede en chaos. „Wij wilen een plan van internationale actie via de V. N. en geen unilaterale actie door de V. S. het zal het eigen initiatief met de enomische hulpver lening verbinden en beide zullen gericht zijn op de wederopbouw van de door de oorlog verwoeste lan den, de samenwerking in de wereld verstevigen en de vrede bevorderen". Directeur Provinciaal Opbouworgaan /Gedeputeerde Staten hebben tot directeur van het Provinciaal Op bouworgaan Zeeland benoemd de heer J. Lijnzaad, thans werkzaam bij de Prov. Gelderse dienst voor de cultu rele verzorging van wederopbouwarbei- ders. GOES, 31 Dec. 1947. Groenten: Bloemkool I 35—53, idem II 24—36, ld. III 7—23. Knolselderie 0.502, alles p. 100 stuks; Spruiten 2457, idem (stek) 6.50—10, Witlof 24—49, idem (stek) 13, Groene savoyekool 33, Uien 4.5024, Koolrapen 8, Peen 2.506.50, Bladsel- derie 27, alles per 100 kg.; Selderie 45.50 per 100 bos. 's-HERTOGENBOSCH, 31 Dec. Op de markt van heden werden aan gevoerd 2062 stuks vee, zijnde: 759 runderen, 344 nuchtere kalveren, 70 lopers, 844 biggen en 45 geiten. De prijzen waren als volgt: melk en kalfkoeien van f 500 tot f 750 per stuk, guiste koelen f 300-450, kalf- vaarzen f 450-050, klamvaarzen f 350- 450. guiste vaarzen f 300-375, pinken f 225-325. graskalveren f 110-180, lo pers f 50-65, biggen f 30-50, geiten f 35-85. Matige aanvoer van rundvee. Han del in kalf- en melkkoeien lui. duur. Minder kooplust wegens de feestda gen. Varekoeien slepende handel. Jong vee. matige handel. Extra kwaliteiten werden goed verkocht. Goede soorten fokkalveren w^ren te verkopen. Ma- tige.'handel. Ruime aanvoer van lopers en biggen. Vlugge handel met hogere prijzen. Geiten weinig aanvoer, vlug ge handel. Vette geiten boven note ring. Installatie Gidsen. De eerste gid sen van de St. Liduinagroep werden geïnstalleerd. Deze plechtigheid werd verricht door de Aalmoezenier en de Groepsleidster met medewerking van de adjuto's. De groepsleidster opende met de Christelijke groet, waarna de Aalmoezenier een ernstig woord tot de ouders sprak. Daarna lieten de gidsen in een korte revue zien wat er vereist wordt om geïnstalleerd te worden. In de pauze werd de ouders een kopje thee aangeboden. Daarna volgde het hoogtepunt: de installatie. De insignes werden gezegend, alsook iedere gids af zonderlijk. Na de installatie werden de gidsen gefeliciteerd door de Aalmoeze nier en de leidsters, door hem aange moedigd verder te gaan langs het ge kozen gidsenspoor. Koewacht Schieting. Aan de schieting op de liggende wip bij Th. David namen 49 schutters deel. De uitslag Is als volgt: Hogevogel H. Jesotrens; zijvogels C. de Coninck en L. de Moor. Grootste aantal kleine vogels (5) J. Gerres. Prijspiering. Aan de prijspiering bij L. Seghers namen 40 spelers deel Uitslag: le prijs A. de Vos, 2e en 3e A. v. d. Vloet, 4e A. de Caluwé, 5e E. Steenaert. Alweer diefstallen. Alweer kwa men aangiften van diefstallen binnen. Bij dhr. V. werd een partij vlas gesto len; bij dhr. v. R. bedroeg de buit gerst en tarwe; bij dhr. de C. hadden de dieven juist een paar balen vlas ingepakt en stonden op het punt ermee vandoor te gaan, toen ze op heterdaad betrapt werden. De duistere lieden kon den echter nog het hazenpad kiezen. Geslaagd. Voor scheidsrechter bij de KNVB afd. Zeeland slaagde dhr. A. Aper alhier. „Ik heb een mens gedood". Niet minder dan driemaal trok het drama „Ik heb een mens gedood" van M. Ros tand. gespeeld door de toneelvereniging Tot Nut en Genoegen, een volle zaal Een dergelijk succes is de toneelvereni ging nog nimmer ten deel gevallen. O verslag Benoeming pastoor. Dezer dagen ontving de pastoor van Overslag be richt dat pij zee.r binnankort zal wor sen overgeplaatst naar Wondelgem Gent. De pastoor heeft alhier twee pa- vff i kend- Een on ander h i t'ortraging ondervinden in verband met het overlijden van de Bisschop van Gent, Mgr. Coppieters. Sluiskil Kaarting. - Bij de prijskorting bij M. Scheeie, waaraan 54 person-n deel namen, was de uitslag als volgt- 1 Alb Smolenaars—M. Buijze, 2 E. van Hiifte E. Hemelsoet; 3 L. Meert Lzn.—L. TNDIEN ER ZONDAG gevoetbald wordt, kan er in Oosterhout Zon dag een interessante wedstrijd plaats vinden, namelijk TSC-Baro- nie DNL. Deze strijd is vooral zo belangrijk, omdat er voor beide clubs veel op het spel staat. Theo retisch kan Baronie immers nog le lijk zakken en kan TSC stijgen op de ranglijst. Wint Baronie deze wed strijd dan is zij totaal safe en wint TSC, dan staan de Oosterhouters er meteen heel wat gunstiger voor. Het zal verbazend moeilijk zijn voor de Bredanaars om TSC op eigen veld te kloppen. In Breda was dit wel mo gelijk, maar ten aanzien van de wed strijd in Oosterhout durven wij toch weinig te voorspellen, al gebiedt de eerlijkheid er aan toe te voegen, dat Baronie op papier dc beste kansen heeft, gezien de goede resultaten uit de laatste wedstrijden. BW, dat Zondag Maurits ontvangt, behoeft niet beducht te zijn, als is het met de Limburgse clubs oppassen. NAC krijgt ook al een Limburgse ploeg op visite en wel Bleyerheide. Het belooft een interessante wedstrijd te worden tussen twee yrijwel gelijk waardige tegenstanders. Vlissingen trekt naar Tilburg om daar bij Noad vermoedelijk een neder laag te incasseren. Dc tweede klassers. TAIRECT belangrijke wedstrijdeh zijn er in 2 A niet, immers o.i. liggen vrij gemakkelijke overwinningen voor Alliance, Goes en Hero in het ver schiet. Alleen Internos-Dosko kan be langwekkend worden, omdat de Ettc- naren in staat zijn Dosko haar laatste illusies voor cle topplaats te ontne men. RBC zal het niet eenvoudig heb ben bij de Zeeuwen, maar toch ge loven wij in een zege voor de Roo sendalers. Wat 2 B aangaat, de grote wedstrijd wordt hier: Üesk-RKC, de twee meest ernstige candidaten voor de bovenste plaats. Zal het terreinvoordeel hier beslissen? RAC gaat een moeilijke Zondag tegemoet, want om van Schijn del te winnen zal heus niet meevallen Derde klassers WSC dat zich in 3 C tussen SCO en WVO heeft gedrongen op de ranglijst, hoeft niet beducht ervoor te zijn, dat het die plaats kwijt raakt Dit omdat het zelf naar RWB moet en omdat WVO niet speelt. SCO gaat naar Dongen en naar onze smaak staat de overwinning reeds vast. In 3 D ontvangt SET het Wille- brordse Rood Wit. Dat betekent een wedstrijd onder hoogspanning, waar bij de Rood Witters denkelijk het on derspit zullen moeten delven. Inte ressant kan het ook in Roosendaal worden tussen BSC en Boeimeer. In 3 F moet MOC op haar tellen passen op het Borgvlietveld. Ddlo heeft het stukken makkelijker en ook Ierseke. Wat Z -Vlaanderen aangaat, er kan hier niet verondersteld worden, dat Hulst Axel zal kunnen kloppen, daar voor achten wii de Axelai-en te sterk Corn Boys. Steen, Aardenburg en Biervliet zijn naar ons gevoelen de andere overwinnaars. Vierde klassers. j'T.OEN WIT heeft Zondag goede winstkansen in 4 C, Zundert ech ter niet. Heusden-Gilze wordt de wedstrijd van de dag in 4 D. met winst kansen voor de thuisclub. In 4 E ver wachten we overwinningen van Vir tus, VES, Meto, NSV on HSC. Amsterdams elftal- Zwaluwen 3-2 In het Ajax-stadion te Amsterdam behaalde het. Amsterdams elftal giste renmiddag een vordiende 32-overwin ning op een Zwaluwen-elftal, nadat dc rust met gelijke stand (1—1) was in gegaan. UITBREID"NG OLYMPISCH STADION. In het komende voorjaar zal het aantal plaatsen van het Olympisch Stadion te Amsterdam aanzienlijk worden uitgebreid. De directeur, de heer Bessen, deelde mede, dat er voor de Marathontribune bj grote wed strijden 'n houten tribune zal worden geplaatst met ruim 200) plaatsen. Bo vendien zullen twee brvenvakken van de Noordelijke tribun: en vier boven vakken van de Zutd-lijke tribune in staanplaatsen worde: omgezet Hier door za] de capaciteit van het Olym pisch Stadion- bij grote wedstrijden ruim 65.000 plaatsei bedragen. Hockeywedstrijd om het afdelingskampioenschap Wat zullen de Pelikaan-dames doen F.RD vorige, weel: een aanvang gemaakt met de na-competitie, met m de slitphase een dragadatie- candidaat. Zondag rieden de ploegen aan voor de afdelingstitel. Met be langstelling zien we de verrichtingen van Breda tegemoet, die ditmaal n zeer zware krachtproef te verwerken krijgt door haar ontmoeting tegen de landskampioen Venlo. Dc- Limburgse ploeg is al heel moeilijk in eigen ho me te slaan, ofschoon zij wel in sterk te ingeboet schijnt tc zijn. Een eervol resultaat, voor ,de Blauwen is te ver wachten De ontmoeting HTCCTil burg kan een puntendéling opleveren. Ook Ptis.i en Zwart-Wit binden in de na-competitie de strijd aan resp. tegen IVIOP e;, EMHC. Push dient op haar tellen te passen, want een verlies doet haar goede kans om de dans te ont springen weer verminderen. Indien M. O.P. met een ontembaar enthousiasme bestreden wordt, dan kunnen de punt jes in Breda blijven. Zwart-Wit dat E. M.H.C. in eigen home ontvangt heeft de «instpunten al even hard nodig. De De Eindhovense club heeft pas nog 'n misstap tegen Maastricht begaan, zo dat, indien zij haar oude vorm nog niet teruggevonden heeft, tegen Zwart Wit het onderspit zal moeten delven. De ontmoeting ForwardMaastricht wordt een harde strijd, die door de thuisclub gewonnen kan worden. Bij de dames zal Push het zwaar te verduren krijgen tegen MOP, dat kam pioensaspiraties heeft. Of de Groen- Wit.ten enig succes zullen weten te be halen, lijkt ons twijfelachtig, temeer, waar een van haar beste speelsters met een gebroken vinger langs de lijn zal staan. Breda onderneemt het reis je naar Tilburg. De Tüburgse dames zullen de overwinning niet cadeau ge ven. THOR kruist in Eindhoven de sticks met EMHC. Als de productivi teit de Geel-Bruinen weer in de steek laat, dan komen zij met lege handen terug In 2 A moet Push II de ontmoeting tegen Tempo winnen, wil zij niet In de gevaarlijke zone belanden. De meis kes uit Bergen op Zoom zuilen hun huid echter zo duur mogelijk verkopen De Roos°::daalse dames gaan op be zoek bij Forward II en zullen de zegen in Tilburg laten. WIELRENNEN „ronde van kruisland". Het Wielercomité Kruisland is aan gesloten bij de Brabantse Bond. Het ügt in het voornemen op 20 Juni 1948 weer een Kruislandse ronde te organi seren voor amateurs en nieuwelingen. Het parcours is als volgt: Markt. Mo lenweg, Hoekje, Boutweg, Langeweg, Markt. De gehele organisatie staat on- j der auspiciën van de N.W.U. 1 HERZIENING UITBREIDINGSPLAN Het hoofd van het gemeente bestuur van Goes; Gelet op het bepaalde in art. 37, lid 2 en 4 der Woningwet; Brengt ter openbare kennis, dat vanaf 5 Januari 1948 ge durende vier weken op de ge meente-secretarie (le afde - ling) ter inzage ligt het ont werp van een plan tot herzie ning van het '„Uitbreidings - plan 1942", zomede het ont werp van bebouwingsvoor schriften, waarin de bestem ming, in het plan van uitbrei ding in onderdelen bepaald nader wordt omschreven. Gedurende de termijn boven genoemd kunnen belangheb benden bij de gemeenteraad bezwaren indienen. 72-o Goes, 2 Januari 1948. Het hoofd van het gemeente bestuur voornoemd, W. C. TEN KATE UIT DE HAND TE KOOP met schuur, dubbele stenen varkenshok en een half ge- met boomgaard. 73-0 Te bevr. bij J. Nagelkerke, Ruigendijk 152, Driewegen. Dat onbestemde, waardoor ccq vrouw zich op charmante wijze van anderen onderscheid... dat is Valdelis! Omdat voor Valdelis van luxe flacons is afgezien, is de ptij* slechts f. I.— per flesje. Mórgen een flesje kopen f 117-o-xxx TLTOGE het Nieuwe Jaar gelukkig jaar zijn voor U en voor de velen wier geluk van U afhangt Hiertoe hoopt Goudsmit-Hoff haar bescheiden deel te kunnen bij dragen, door ook in 1948 plastiek en andere behangsels te maken, die een zonnige, opgewekte sfeer in Uw huis brengen. Filialen en toonzalen in alk bilangrtjkt 'leden. In Tilburg: Pelgrimsweg 67. Levering via de handel. TE KOOP een z.g.a.n. Bel gische luxe brede met oven. buis 100 x 55, pracht nikkel en tevens gewone buis kachel. Donze Visserstraat 38 Terneuzen. I0-o Is tevens 't alom bekende adres voor de allerbeste SPEKKUIPEN, WASTOBBEN en BOTERBAKKEN Leer&ar Boekhouden M.O Nederlandsen Instituu, van Belastingconsulenten 'ulst Gentschestraat 2'! BOEKHOUDING BELASTINGZAKEN CONTROLE OPLEIDING VOOR EXAMENS Het meest vertrouwde adres Vraagt larirt HOEFT u ER NIET ■jvvy' U KUNT 'v- 'VST VALDELIS haarcreme ver schaft U binnen 5 dagen perfect verzorgd, aantrek kelijk haar. Kennismaken met VALDELIS haarcréme be tekent Uw veronachtzaamde haar de behandeling geven die het verdient. VALDELIS antiseptische haarcréme (met het haarverwante Lanoiine!) herstelt de natuurlijke haarglans; bestrijdt en voorkomt de besmettelijke roos en schilferen van de hoofdhuid: maakt het haar soepel cn geeft het een natuurlijke mooie val; maakt het moeilijkste haar handelbaar en houdt het kapsel keurig en fris. Begin deze week nogmasseer elke dag een weinig VALDELIS antiseptische haarcréme in haar en hoofdhuid. Reeds na 5 dagen bespeurt U zichtbare verbetering. Geen schilfers meer. Geen droog brokkelig haar Geen dofheid. Geen jeukerige hoofdhuid. Het haar krijgt een gezonde natuurlijke glans, zit prettig en is niet vet Ziehier de beginspreuk van onze grote dubbele Oudejaarsavond puzzle 3 kansen "in 1 Puzzlewcdstrtjd da! beleefde U nog nooit. 1. Geen nieten ledore inzender - let wel INZENDER ontvangt een prijs in de vorm van een fraai kinderspel. 2. Bovendien krijgt de teïcnder van de Woord puz/Jo nirt liet Hoogste aantal woorden EEN RADIO en worden onder de volgende beste inzeudcr» nog prijzen «lis lederwaren, nylons, sigaren etc. verloot. De leepnzzlefóars Hebben nog een» Lans op eenzelfde serie prijzen. 3. En dan..... loot iedere inzender per inzending oog 8 ui aai mee in de grote loterij van de SticHttng voor bet Verwaarloosde Kind. met als Hoofdprijzen 8 anlo s. 8 paarden. 8 Loeien. 8 radio'» en nog IOOO ander prijzen. Woordpuxsle. Vorm inet behulp van de letters uit bovengaand woord zoveel mogelijk Nedcrlfj ine woorden (geer» namen van plaatsen, per sonen *ed.) schnjf deze achter op een bnefkaart met er onder Het door U gevonden aantal. Zet op de voorzijde der briefkaart duidelijk onder afzender Uw naam en adres, plak pet briefkaart boven hel normaal verschuldigde porto. f l.- aan postzegels bij en zend Uw oplossin(gen) aan Stichting het Verwaarloosde Kind, Fonteinstr. 1, 's-Hertogenbosch Inzendingen moeten uiterlijli 21 Januan 1948 binnen zijn. HET VERWAARLOOSDE KIND IS U DANKBAAR Goedgekeurd bij Ministrieele Besluiten dd. 20-7-'44 en 17 Auq. 44 nrs 1508 en 1323 tweede aid. 8. Ook vrouwen moeten bet gebruiken! VALDELIS vergemakkelijkt bet op maken van leder kapsel. of plakkerig AAN ALLEN, DIE MIJ HET BEHEER VAN HUN EFFECTENBEZIT HEBBEN TOEVERTROUWD. Evenals voorheen kunnen zij ook nu weer op een naar omstandigheden FINANTIEEL ZEER GUNSTIG NIEUWJAAR rekenen. 27oo BEHEERDER VAN PARTICULIERE EFFECTEN VERMOGENS KAMPERFOELIEWEG 33 AMSTERDAM. ■nmik 788

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1948 | | pagina 3