m -Van de hak op de tak- Pleidooi voor Binnenlands verbruik De Balkan middelpunt der belangstelling CALVÉ'S RADIO De Liefde gaat door Nederland Wal een Wonderlijke Wereld Tanken in de lucht: een ware revolutie 2 DE STEM VAN VRIJDAG 2 JANUARI 1948 „Regering, zorg, dat de mensen iets meer kunnen kopen Deviezen broodnodig maar De Nederlandse Caritas Missie Communisten regeren daar landen en volkeren Monarchenschemering Benelux Per Oceaanvlucht kan men het aantal passagiers van 26 op 44 brengen Wedstrijden voor Zondag PUDDING Gebuf (Van een bizondere medewerker) "yAN ONZE ECONOMEN aanvaarden wij op gezag, dat door invoer een herstel-proces in gang wordt gezet, waarvan de betekenis een veelvoud is van de invoer. Invoer alleen is natuurlijk niet mogelijk; prestaties aan het buitenland dienen er tegenover te staan. Dit betekent, dat ook aan de uit voer moet worden gedacht. Doch men neme daarbij in acht, hetgeen 'n bekend psycholoog als dr. Luning Prak onlangs heeft beweerd: „Regering, zorg, dat de mensen in het binnenland iets meer kunnen kopen; dat verhoogt de in teresse en dan weet ons volk, waarvoor het werkt". Met andere woorden ge zegd: Minister, draai de zaak eens om; laat niet alleen voor deviezen werken! \S7ij herinnerden ons deze uitspraak bij het zien op onze reportage- tochten van zoveel export en bij het aanhoren van zoveel klachten. De meeste indruk in dit verband maakt een groot-fabrikant, die ons naar aanleiding van een rechtstreeks ge stelde vraag antwoordde: „Natuurlijk is het prettig werken voor export, want je krijgt daarvoor de materialen en grondstoffen ruimschoots toege wezen, énje verdient er behoor lijk aan. Maar toch vind ik dat wer ken voor uitvoer niet ideaal, als ik weet, hoeveel oude, getrouwe bin nenlandse afnemers op onze goede ren zitten te wachten. Zij zijn het, die -onze fabrieken mede hebben groot gemaakt; terwille van 'de ex port zouden wij hen niet graag wil len verliezen". Dat was ferme taal, gericht naar het oud-vaderlands recept, volgens hetwelk de cost voor de baet pleegt uit te gaan. Herstel van het internationaal han delsverkeer is natuurlijk noodzakelijk daarop valt niet af te dingen. Maar toch schuilt- er veel waars in het woord van die psycholoog. Wij mogen niet al onze vaderland se werkkracht en werklust besteden aan deviezen-vorming. Als onze eigen mensen wat méér kunnen ko pen, omdat de fabrieken wat méér voor hen, en niet alles voor het bui tenland afleveren, zal de belangstel ling groeien, de ijver worden geprik keld. Nu is het reeds zo gesteld, dat het velen niets meer kan schelen; zij hangen maar rond en schuwen enig belangrijk werk. Zij denken: aan ons wordt toch niet gedacht. En dus ver liezen zij de belangstelling. Dat is on juist natuurlijk, doch verklaarbaar. Ons volk in zijn verschillende la gen moet in staat zijn, zelfs uit de nog lage productie beschikbaar ko mende goederen te kopen. Dan be hoeft althans niet te worden gespro ken van duurzame spanning tussen lonen en prijzen. Wat echter blijft be staan is de spanning tussen behoeften en productie. En alleen bij krachtige opvoering van de arbeidsproductivi teit zal ook deze laatste spanning kunnen verdwijnen. Allerlei spanningen TJier raken wij de prijsverlaging voor noodzakelijke levensbehoef ten, welke verlaging na genoemde spanningen gemakkelijker kan vol gen. Wij zagen het in de afgelopen weken incidenteel gebeuren: op uit breiding van productie voor het eigen land is verlaging van prijs gevolgd. ZATERDAG 3 JANUARI. HILVERSUM I, 301 M. - 7.00 Nieuws 7.15 gymn. 7.30 Morgengeb. 7.45 ens Fantasia. 8.00 Nieuws. 8.15 .Pluk de dag. 9.00 Vrouw. 9.05 Ochtendconc. 9.35 Piano-duo. 10.Kleuterje. 10.15 Een klein reisje langs grote Opera steden. 11.Zonnebloem. 11.45 Et- tens Mannenkoor. 12.03 Alt en piano. 12.30 Weekoverz., 12.33 KI. van Beeck, 13.— Reg. uitz. 13.30 KI. van Beeck. 13.50 Film en toneel. 14.10 Das Musika lische Opfer: zang. 14.20 Eng. begin ners. 14.40 Gr. 15.15 Conc. der jonge ren. 15.45 KRO kiosk. 16.— Melodieën van vroeger 16.20. St. Christoffel in de branding. 16.30 Gregoriaans. 17.00 Wigwam. 18.00 Piano-duo, 18.15 Journ. weekoverz.: P. de Waart. 18.30. Reg. uitz. 19.00 Nieuws. 19.15 Cantus Po pulorum. 19.45 Banden die binden. 19.45 Reg. uitz. 20.Nieuws. 20.12 Platen raden, 20.30 Lichtbaken, 21.00 Italiaans opera-concert. 21.40 Een koets vol verhalen. 22.00 Weekend Serenade. 22.37 Actualiteiten. 22.45 Avondgeb., 23.00 Nieuws. 23.15 Kath. nws. 23.20 Omr. kamerork. HILVERSUM II, 415 M. 6.43 Weer overz. 7.00 Nieuws. 7.15 Musette. 8.00 Nieuws. 8.18 Virtuoso trio. 8.40 Lichte morgenkl. 9.30 waterst. 9.35 Philh. ork. 10.Morgenw. 10.20 Radio feuil leton. 10.35 piano. 11.Arb. in con- tinubedr. 12.Joh. Jong. 12.30 Wcerpr. 12.33 ens Vincentio. 13.00 Nieuws. 13.15 Malando. 13.45 Carlo Buti zang. 14. Als een bonte vogelvlucht. 14.15 Har- m. ork. 15.— Interview met Dr. G. Stuiveling. 15.15 Luchtig matinée. 16 Esperanto. 16.15 Binnen zonder klop pen. 16.45 Artistieke staalkaart. 17.15 Volksconc. 18.00 Nieuws 1815. Sport 18.30 Om en nabij de twintig. 19 Mendelsohn. 19.30 VPRO. 19.45 Ten toonstelling Willem Witsen. 20.Nws 20.08 Dingen van de dag. 20.15 De Notenkraker. 2115 Soc. commentaar. 21.30 Weekend ork. 22.Hoorspel. 22.30 Laat dc mensen zingen. 23. Nieuws. 23.15 Hobby hoek 23.30 Ram blers. Nachtans zal van vrijlating der prij zen geen sprake kunnen zijn, zolang de omvang van productie niet bij voorbaat een redelijke prijsvorming garandeert. Overal, waar wij" kwamen, bleek, dat voor de industriële gebruiksar tikelen als textiel, aardewerk, huis houdelijke voorwerpen en schoeisel, regelen waren vastgesteld. Daarb' werd onder het bepalen van kwali- tietseisen, de productie allereerst ge richt op vervaardiging van voor de massa der bevolking betaalbare ar tikelen Aldus ontwikkelt zich een harmonisch prijsstclsel. zoals prof. G. Brouwers, directeur-generaal van de prijzen, zich dit heeft gedacht, en welk stelsel op een lager niveau ligt. Intussen wordt enerzijds geklaagd over tussen Ionen en prijzen, waardoor de beid. Intussen heerst er schaarste op de arbeidsmarkt; ofwel de fabrieken behelpen zich met meisjes, die aldus steeds verder af geraken van de echt vrouwelijke bezigheid in het huis gezin. Terwijl menige fsbrieksdireetie zijn personeel met trein of autobus laat ophalen uit vere streken, wachten in Indonesië duizenden oorlogsvrijwilli gers op terugkeer naar het moeder land. Zij wachten ook op dc betrek king, die zij hier hopen te vinden en die zü ongetwijfeld zullen bemachti gen wijl er hier nog zoveel arbeids- schuwen rondlopen. Voor de nabije toekomst zal het nodig zijn, dat de verschillende maat regelen tot herstel en vernieuwing, voldoende op elkaar zijn afgestemd. Wij moeten halen uit onze arbeids kracht en ons productie-apparaat wat er in zit", schreef mr. H. F. van Leeu wen, directeur van de Twentsche Bank dezer dagen. Wanneer wij aldus beklemtonen de betekenis van noeste arbeid en van economische zorg, mag nochtans wor den verwacht, dat ons land zich niet zal verstikken. De prikkel moet worden vergroot; dan zal alles reg kom! issen wordt enerzijds geklaagd /-,arixAS, het kenteken van de ware de toenemende wanverhouding IT lonen en prijzen, waardoor de I christen. De Liefde m de praktijk, arbeider zegt, niet meer te kunnen toegepast op alle noden van het m rondkomen; anderzijds wordt ook bij selijk geslacht. Het is eenvoudig om ly- de consument heel weinig gelet op risch te worden over de Liefde Gods. het prijspeil Wij kunnen ons voor- Maar het is moeilijk om deze pure stellen, dat dit zo is, als het gaat om i;ejd(3 te benaderen en zeer lastig om J J steeds spontaan de afspiegeling daar van: de naastenliefde, iii praktijk te beoefenen. Nog steeds zijn wij veel meer geinteresseerd in een persoonlijk ongemak, dan in een hongersnood in China. Een dag op een kantoor van de Ca ritas Missie doorgebracht, zou de hardsten onder ons vermurwen. Hij zou zien dat het nodig is, alle mensen- wetten steeds te toetsen aan de wet van God. duurzame goederen, die juist door hun hogere kwaliteit en langere ge bruiksduur uiteindelijk goedkoop zjjn; doch minder btf zogenaamde consumptie-artikelen. Twee bekende industriëlen hebben ons een wel scherp beeld getekend van de practijk: koffie en thee wor den bijna uitsluitend verkocht in de hoogste prijsklasse; en voor chocola de betaalt men graag een hogere prijs, ook al steekt het verschil niet in de kwaliteit, doch alleen in de verpakking. Slechts heel weinigen, die krap in het geld zitten, kopen het goedkoopste. In de oorlog reeds werd het geld ruim verspreid; na de bevrijding is men daarmee door gegaan. In vele gezinnen is het nog zo gesteld, dat het op Zaterdag ontvangen geld onmid dellijk geheel wordt besteed en daar bij niet voldoende wordt gelet op de meest practische besteding. Men De Balkan, van oudsher strijdtoneel geweest van de daar wonende vol keren VTaagt thans weer opnieuw de belangstelling. Niet alleen, omdat Tito Joegoslavlë's eerste minister daar rondreist en onderlinge vriendschaps verdragen tot stand brengt, of omdat de communistische ideologie, die op een na alle landen daar beheerst, Griekenland bedreigt, maar ook omdat een paar van die landen met name Tsjecho Slowakije eh Joegoslavië mede tot Nederlands achterland behoorden zonder hetwelk onze moeilijk- beden nog worden vergroot. Het is in de gegeven omstandigheden daar om belangwekkend te weten wat daar gebeurt en wie daar regeert. Wat daar gebeurt, kan men reeds dagelijks inonze kolommen lezen. Onze bui tenlandredacteur krijgt bij wijze van spreken daar alleen al grijze haren van. Wie daar regeert, is niet zo algemeen bekend. Elseviers weekblad ver telde er het volgende van: koopt herhaaldeUjk maar raak; en in liteit. De sociale dienst houdt zich be de tweede helft van de volgende week heeft men niets meer. Er heerst -'8 ™st de Politieke delinquenten en Clement Gottwald rpsjechoslowakije is, vergeleken met de Balkanstaten, met Polen, met Hongarije, nog een paradijs van vrij heid en democratie. De Tsjechen mo gen nog naar elke radio luisteren, Amerikaanse boeken en Engelse kran ten lezen en zelfs vrijelijk hun mening zeggen. Zelfs de leider der Tsjechische communisten, minister-president Cle- ment Gottwald, is wat milder. Hij lijkt op een brave gemoedelijke Weense burger en dat is hij ook jarenlang ge weest. Straatarm waren zijn ouders. De armsten onder de armen in het Bohe mer Woud. Gottwald moest al werken, toen hij negen was. Twaalf jaar oud, had hij al een beroep en trok naar Wenen. Overdag werken als timmer man, 's avonds studeren. Aar boeken stalletjes leest hij Marx. In 1914 sol daat in het Oostenrijkse leger. Maar in 1918 lid van de communistische partij in Praag. Studie, politieke actie, persecutie, Tijdens Hitler's oorlog bleven de mees te Tsjechen thuis. Gottwald niet. Hij leidde sinds 1941 een geheime anti- Duitse formatie. Sabotage in fabrie ken; overvallen in bergen en bossen. Een strijdbaar man, die men niet greep Omdat hij slim was en omdat hij zo Als een lappendeken van ellende en al hat ?"erl«^V®n S5 komen dagelijks honderden brieven brave' gemoedelijke Oostenrijker. Dat en tientallen bezoekers de noodzake lijkheid van dit liefdegebod bewijzen. Er worden krijgsgevangenen gehol pen. krijgsgevangenen in Nederland en Nederlandse krijgsgevangenen in het buitenland. Er worden kinderen gehol pen, Nederlandse kinderen in het bui tenland en zwervers van elke nationa- eenvoudig geen overleg meer. Menige huisvrouw beseft niet, dat voor mindere prijs toch goede kwa liteit te koop is; zij kent dikwijls hun gezinnen, met do leniging van het .niet bedoelde leed". Er is een speciale branche voor de uit elkaar geslagen huwelijken, voor zelfs de prijzen niet. Het is voorge- echtgenoten door het krijgsgewoel ge komen, dat een bakkersknecht zijn scheiden of door onoordeelkundig toe- cüénte maandenlang één cent pe' gepaste wetten in tijdelijke scheiding brood teveel afhield; de vrouw heeft het niet gemerkt, althans gemeend, dat het zo goed was. Maar het is eigenaardig, dat zij wél bekend was met de prijzen van seizoens-Srtike- verkerend. Er is een opsporingsdienst die de gehele aarde omvat en waar van de Nederlandse tak in nauwe re latie staat met een karthoteek van len, als groenten, kennelijk, omdat meer dan vijf millioen namen, in Va- deze prijzen meermalen in de krant j ticaanstad. staan afgedrukt. Er is 'n pakkéttendienst, welke poogt Deze kleine voorbeeldjes uit dc <ie nood in diverse getroffen gebieden practijk mogen de Overheid natuur- je jenigen, er is de directe zielzorg voor Hik niet weerhouden de politiek van ,da buitenianders in N(,derland en de pn svcrlagmg toe te fcasM En het Nedérlapders eld de Kerkelijke- publiek beseffe, dat die politiek ai- J leen kan slagen, wanneer het volk in goederendienst, enz., enz. al zijn lagen er achter staat. j Kr wordt nood gelenigd in elke vorm Arbeiders zijn nog schuw en er wordt gewoekerd met de middelen die ter beschikking staan. Het zou ons te ver voeren, dieper Haar de nood overtreft verre de mid- in te gaan op hetgeen wij hebben «'elan. en zodoende is het nodig geble- gezien als de economische achtergrond ken, een beroep te doen op u, Neder- van het bedrijfsleven in deze tijd. j -.nöse katho'ieken. om uw medewer- De vaklitteratuur vanaf de Economl- kirg te veritrijgen voor het in stand sche tot de Sociale voorlichting „De houden en ve-volmaken van de Ne- Industrie en de Economische Statis- d ,andse tak d wereldorganisatie- Berichten, en verder de week- haar nadonaIe Bectie_ DeKNcd. Ca. en maandbladen, houden zich gere geld bezig met wat wij in de aan vang van onze serie beschouwingen hebben genoemd; de vaart tussen twee stromen". Ofschoon het economisch herstel het duidelijkst spreekt bij de gestegen industriële bedrijvigheid, ligt er noch tans een rem vast in de schaarste aan werkkrachten. Waar wij ook kwamen bijna overal bleek de zorg om het personeel vanwege de onderbezetting rb'as Missie Als centrale financië-e propagandist der Ned Caritas Missie. Is door Hunne Hoogwaardige Excel lenties, de B.sschoppen van Neder- 'and aangewezen de heer C. Zandber gen, Plantsoen 103 Leiden, die steeds bereid is alle gewenste inlichtingen te verstrekken In dit verband moge eraan herin* rerd worden, dat Z. Em. Kardinaal de Nog te veel werkkrachtige mannen Jcng, bij schrijven van 3 Oct. 1947, de leven In het na-oorlogse roes van Ned. Caritas Missie in de daadwerke- zwarte handel; zij verdienen daar- j.je belangstelling van de gelovigen mee véél meer geld, met minder ar- aanbeveeit. heeft hij nog. Ook: het Weense ac cent. Ook: een zeker hartelijke goed moedigheid. Dat maakt hem zo ge schikt voor zijn taak iu Tsjechoslowa- kjj'e waar hij, communist, hoofd der regering is. Zijn Weens-geschoolde diplomatie gebruikt Gottwald voor zijn stille strijd met Benesj; zijn in Moskou gekweekte hardheid voor de strijd te gen Partisanen en katholieken in Bo- hemen en in Slowakije. Men zegt in Praag, dat een zekere gespletenheid in de Tsjechoslowaakse staat zich voort zet in Gottwald's geest en dat ook hij nog met één been in het Oosten en met het andere in het Westen staat. Maar men twijfelt er niet aan, hoe hij- ze naar elkaar toe zal trekken. Jozip Bros. vocht Tito met zijn Partisanen. Tegen de Duitsers en tegen elkaar. Mikhailo- wltsj met zijn conservatieve boerenzo nen. Tito met zijn communisten. Toen de Russische legers de laatste Duitsers verdreven hadden had Tito gewonnen Mikhailowltsj had gemakkelijk naar Londen kunnen vliegen, maar hij bleef in de bergen bij zijn getrouwen. Daar vingen Tito's mannen hem. MikhailowitsJ zwoer, als ware Serviër dat hij zich niet de baard zou scheren en zijn haren zou knippen voor hij weer in vrijheid zou zijn. Het was dan ook een lange baard en met zeer lange haren dat hij, alweer na de usantiële Ameri kaanse en Engel se protesten, ter dood werd veroor deeld en opge hangen. Sindsdien is Tito almachtig. Van tijd tot tijd ont dekken zijn Orna mannen de po litieke politie een complot. Soms in Kroatië, soms in Slovenië. Dan verdwijnen weer wat oud-mi nisters, wat poli tici, wat professo ren. Dan zit Tito weer iets vaster in de zadel van de Federatieve Volksrepubliek Joego-Sla- vië. Zijn communistische partij noemt zich „Front der Bevrijding". Zijn tal loze prachtige uniformen, die hij met vele medailles draagt, doen aan Goe- rlng denken. Behalve die uniformen, die zijn zwak zijn, heeft Tito één liefhebberij en één harstocht. De eerste ls het schaak spel; de tweede is Lenin. Het heeft zelfs even geduurd, alvorens hij in op tochten behalve geweldige portretten van hemzelf en Lenin ook dat van Stalin mee liet dragen... Wat zijn schaakspel betreft: zijn tegenspelers, die zeer zelden winnen, zeggen dat hij het weloverwogen, zeer knap en zeer voorzichtig speelt.... Georgl Dimitroff. TOlemand wist ooit, wie Josip Broz was. Een zoon van het armste Servische bergvolk. Maar zoals de jonge revolutionnair Vladimir Oelia- nov zich eens de naam Lenin koos, zo noemde Broz zichzelf Tito. De tot mystiek geneigde Serven hebben zijn naam al met legenden omweven. Die, welke men fluisterend vertelt, zegt, dat Tito geen Serviër is maar een Rus, neergelaten met een parachute. Maar hij zal wel een Serviër zijn, een boerenzoon van het volk, waarvan de ouden elkaar in hun lemen hutten nog verhalen uit de Turkse tijd vertellen, terwijl de jongeren dromen van wol kenkrabbers van staal en gewapend beton De Serven hebben altijd naar Rus land gekeken. Zij vergaten niet, dat een Russische Tsaar hen hielp zich van het Turkse juk te bevrijden. Servische souvereinen plachten te St. Petersburg m ter bedevaart te gaan. Koning Alexan- der. die in Marseille vermoord werd. gaf sinds 1919 aan vele Russen onder dak. waaronder aan Wrangel. Tito, vaak in Moskou vertoevend, volgt in deze zin een traditie. Niet door hem werd evenwel het Joego-Slavlsche verzet geleid. Maar door de Servische kapiteinMikhai- iowitsj. Hij werd minister en vertrou wensman van koning Peter II. zoon van Alexander, den beschermer der Wit-Russen. Daarom wilde Moskou hem niet. Moskou gebruikt Josip Broz Naast Mikhailowltsj en zijn Komitaris TN Nederland kent men nog denaam van Dimitroff, wiens moed en heftig heid hem de vrijheid brachten na het Rijksdagproces, dat de arme Van der Lubbe het leven kostte. Hij is toen van Tempelhof rechtstreeks naar Moskou gegaan en werd er, na een brillante carrière, secretaris-generaal van de Komintern Zij werd ontbonden toen Hitier Rusland binnentrok. Na de Roemeense lyriCHAEL van Roemenië heeft nog een tijdlang achter het ijzeren scherm op 't slappe koord kunnen balanceren. Het was een won derlijk kunststuk. Hij zag oprechte vrienden en trouwe democraten verdwijnen van het toneel. Hij moest na een pittig woord van Gromyko de groot- grondbezitter-communist Groza, als premies slikken. Hij kreeg tenslotte zelfs een fanatieke Anna Pauker naast zich als minister van buitenlandse zaken. Hij zat er als Lodewijlc XVI met de Jacobijnenmuts op het hoofd gedrukt. Maar hij heeft het eind van dit naar een, fatale ontknoping drijvende proces niet af gewacht. Hij gaat „vrijwillig" heen. Waarheen? Dat zal hij nog moeten afwachten. Want de Russen hou den er niet van dat in de vrije wereld kan worden verteld, hoe zij de democratie mishandelen. Mis schien moet hij zijn vrijheid wel kopen met een be lofte van stilzwijgen. Zes monarchieën telt Europa nu nog naast het twijfelachtige geval België. Nederland is blij, dat het een van die zes is. QVER de Benelux horen we voortdurend veel goeds. Toch moeten we ons niet verbeelden, dat alles van een leien dakje gaat. In' België wordt er nogal eens over gemopperd. Ant werpse kringen speciaal verwijten de Nederlanders telkens, dat ze eenzijdig voordelen trachten binnen te halen, dat ze Belgische initiatieven beknotten. En nu is er een Luxemburgse afgevaardigde, die grieven spuide tegen de Belgen en Nederlanders gelijkelijk. Benelux?.... Voor ons is het Malelux, betoogde hij. We hoeven deze stemmen niet zwaarder te schatten dan ze wegen Niemand zegt trouwens schei maar uit met het experiment! Doch we kunnen gerust wat hoera-geroep sparen, om niet te geraken in een roes van zelfverzekerdheid en zelfvoldaanheid, waarin geen welslagen kan gedijen. Dit wordt nog een moeizaam en taai Werk, waarbij vele weerstanden te overwin nen zijn. capitulatie ruk ken de Russen Bulgarijë binnen, dat niet met Rus- iand in oorlog nas. Dimitroff zorgt, dat Moskou alsnog de oorlog verklaart. Zo moe ten de Bulgaren zich onvoorwaar delijk overgeven en Dimitroff keert als overwinnaar terug in het land, dat hem verban nen had. Hij .uimt meteen het koningshuis op en strekt de oprui ming uit tot ieder die hem niet welgevallig is. Het laatst kwam Petkoff. l In de boot. Tjinkele inwoner* van Oost-Croydon, die de telefoon in hun huiska - mer hoorden rinkelen, namen de hoorn van de haak en luisterden: Hallo! zei 'n stem, U spreekt met Richard Dimbleby van de B.B.C.. WU zijn van plan een uitzending te geven van populaire liedjes en voor drachten, die door onze luisteraars zelf worden uitgevoerd. Wilt u dus dus over enkele minuten aan de microfoon van uw toestel iets zingen of de clameren? Liefst num mertjes in het lichtere genre. Eén dame was er, die op de uitnodiging inging. „Iets humoristisch kan ik niet zingen". zei ze, „maar als het een ballade mag zijn, dan geef ik gaarne aan uw vereren de uitnodiging gehoor. Mtfn zuster zal mij aan de piano begeleiden" Toen zusterlief enkele tonen had aangeslagen, zei de stem: „Ik kan de piano niet al te best ho ren. Kunt u ze misschien wat dichter bij de telefoon plaatsen?" De zangeres bedacht zich geen ogenblik. Sa men met haar zuster sleepte zij de vleugel van de ene kamerhoek naar de andere. Toen ze de hoorn weer opnam om eindelijk definitief haar ballade in te zetten, hoorde ze nog juist een onderdrukt gegichel aan het andere einde der lijn en een seconde later was de verbinding met Ri chard Dimbleby van de BBC verbroken. Vriendendienst. |^en Noor die enige tijd geleden wegens op lichting tot zes maanden gevangenisstraf was ver oordeeld. maar intussen een nieuwe haan had ge kregen. wist een vriend er toe te bewegen zich in de gevangenis aan te melden en in zijn plaats te gaan brommen. Hij betaalde hem hiervoor ruim 15&0 gulden Nadat de vriend enige tijd in de gevangenis had doorgebracht, werd het bedirog echter ontdekt. De rechtbank concludeer de toen, dat de onschul dige vriend 't leven ach ter de tralies blijkbaar prettig vond en gaf hem daarom „echt" zes maan den. Vorder werd hij voor tien jaar van zijn burgerrechten vervallen verklaard. En bovendien moest de eigenlijke var- oordeelde nog zijn stTaf komen uitzitten. 't Gemak dient de hond. rpwee honden maakten a raison van 1000 pond sterling een vliegtocht van Parijs naar Kaapstad. De eigenaar wilde zijn beestjes de reis liever niet per boot laten maken omdat hij bang was, dat dit de dieren zou ver moeien. Vies beest. T^en grote bejaarde rat heeft onlangs wan klanken veroorzaakt op een concert te Melbourne waar de pianiste Lily Kraus als soliste optrad. De rat kwam het po dium afhippen, juist toen Lily Kraus begon te spelen De vrouwen in de zaal gilden, gingen op de stoelen staan en één viel in zwijm. Het concert werd gestaakt en kon pas hervat worden, toen de rat na een wilde jacht uit de zaal was verdreven. t OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOGOOOOOOOOOOOOOGOOOOGOOOOt (Van onze luchtvaartmedewerker). TN HET VOORJAAR zal alom in het ^Verkeer over dc Atlantische Oceaan het tanken in de lucht op grote schaal worden toegepast. Dit kan een be? langrijke verbetering in de verkeersorganisatie betekenen, omdat het vliegtuig een zoveel groter nuttig laadvermogen krijgt. Sir Alan Cobham, de man van het vermaarde „vliegende circus", is thans promotor van de benzinelevering tijdens de vlucht. Hij heeft al een voortreffelijk wérkende maatschappij, de „Flight Refuelling Ltd.", die over een vloot van vier zware Lancaster bommen werpers beschikt, die geheel als tankvliegtuig zijn ingericht. Dit zijn dezelfde vliegtuigen die in het laatst van de oorlog de verrassende raids met de 12.000 pond zware bommen uitvoerden op de Möhnestuwdammen en het Dortmund- Eemskanaal. Nlcolaas Petkoff was een moedig man. Zijn boerenpartij hield niet van communisme. Petkoff hield niet van Dimitroff. Maar het gebruikelijke pro cédé werd gevolgd; het traditionele anti-democratisch complot werd ont dekt: het usantiële proces werd tegen Petkoff en zijn vrienden gevoerd en terwijl Londen en Washington de ge bruikelijke protesten zonden werd Pet koff geëxecuteerd. Dimitroff, almachtig, heeft het ver smaad Bulgaars staatshoofd te worden. HIJ wil alleen eerste minister zijn, een positie, welke meer vrijheid van bewe ging laat. Hij verkiest haar, om een ideaal na te streven. Een ideaal, een oude droom. Want Dimitroff droomt als vele Bulgaarse leiders vóór hem en als alle Servische souvereinen van het grote Slavische Balkanrijk. Op de weg naar dat Slavisch Balkan- ideaal heeft hij, samen met Tito, zopas de eerste stappen gezet, toen de Bul- gaars-Joego-Slavische douane-unie werd gesloten, gevolgd door die, waar in ook Albanië betrokken werd. Dimi troff lacht graag. Een vlotte prater, een stevige eter en een gulle drinker. Maar hij is zeer koel, hard en vasthou dend, als hij plannen maakt. Hij maak te in zijn leven plannen op zeer lange termijn en vele er van zijn uitgeko men. Dit moet zijn vriend de maar schalk Tito soms tot nadenken stem men.... TT ET nieuwe systeem werkt als volgt: een vliegtuig komt van Amerika en spreekt per radio af wanneer en op welke plaats het de tanker boven de oceaan zal ontmoeten. Cobhams tanker, uitgerust met radar, vindt zelfs in het slechtste weer zijn klant, die een lange lijn uitwerpt. Deze lijn komt door de snelheid van het vliegtuig in een sierlijke bocht achter de staart te hangen en de tanker schiet een inge nieus uitgevonden harpoen uit, waar mee de lijn gevangen wordt. Het ver keersvliegtuig haalt de lijn weer in plus de vanglijn, waaraan de benzine slang van de tanker bevestigd is. Zo komt de slang aan boord en wordt aan de tanks van het passagiersvliegtuig gekoppeld. Cobhams tanker brengt zich in een gunstige positie ten op zichte van de ander en de benzine begint door de zwaartekracht te stromen met een snelheid van bijna 500 liter per minuut. Gewoonlijk wor den op deze wijze 10.000 liter gele verd. Om brandgevaar tegen te gaan met het oog op uit de motor ontsnappende gloeiende gassen wordt de slang eerst met nitrogeengas gevuld, alvorens de kraan opengaat. Cobham heeft zijn systeem grondig beproefd alvorens het thans op grote schaal in praktijk te brengen. In de afgelopen zomer werd gemiddeld iedere week één proef genomen en wel boven het Oceaantraject van Lon den naar de Bermuda-eilanden, een van de drukstbevlogen luchtwegen tussen Amerika en Europa. Thans wordt de krachtproef gehou den. nl. boven de Noordelijke Atlan tische routes, waar het zeer slecht weer kan zijn. Het tanken in de lucht mag immers niet afhankelijk zijn van mooi weer. Onder iedere meteorolo gische omstandigheid moet men kun nen rekenen op de tankvliegtuigen, an ders zou het systeem onverantwoor delijk zijn. Grote voordelen. voordelen, die men ermede be haalt, zijn buitengewoon groot. Men heeft berekend, dat de machtige AVRO Tudor vliegtuigen, waarmee thans de Engelsen regelmatig hun diensten naar Zuid-Amerika onder houden, en die het eerst van Cobham's maatschappij gebruik zullen maken, voortaan van Lissabon kunnen ver trekken met 44 passagiers aan boord, in plaats van het 26-tal, waarmee thans de vlucht gemaakt wordt. Door tanken In de lucht verdient men de passage van 18 reizigers per vlucht. Dit betekent dus een verho ging van het rendement met rond 70 pet. en dat is op xichzelf reeds een revolntie in dc luchtvaarteconomic. Men moet ook de verdere perspectie ven zien van Cobham's nieuwe systeem. De grote militaire machten in deze wereld zouden een geheel nieuw systeem van brandstofvoorzie- 46) Oorspronkelijke roman uit Bussische spionnenleven Nu begon Tegleff te schateren want. voor de zoveelste maal. hoewel Roem- janzow die 'n slaafse dienaar was en die er 'n buitengewoon-scherpe speur zin op nahield soms kon die spreken er. handelen als 'n kind. „Ezeltje dat je daar staat. Daar is het me juist om te doen. Ze moeten daarginds voor ons bibberen! Wat bereik je er mee aan je vijanden te laten weten, dat de honger voor de deur staat. Overmorgen moet er 'n rectificatie in de bladen verschijnen: cr worden niet drie gif- gasfabrieken rond Jekaterinenburg gebouwd maar dertien in net oeval-gt bergte waarin vijftien-duizend dwang arbeiders te werk gesteld zullen wor den. Ik zal jou es 'n lesje geven. Ga zitten, ik heb behoefte aan wat aflei ding. want er is niets wat me hindert, ha, ha, ha. ha. Als ze iemand politiek noemen, weet je wat dat dan voor ie mand is? Dat is iemand, die zegt, wat ie niet denkt en die denkt, wat ie niet zegt. Daar moet je thuis eens ernstig over nadenken. Tijd heb je genoeg, want als ik jullie, rechercheurs en de- tectieves, niets te doen gaf, lagen jul lie* thuis de hele dag op de haard te slapen. Alle hoge. west-Europese he ren houden onder de volkeien de angst levendig voor de oor'og, die vol gens hen beslist komen moet. Ze wij zen op de gifgassen, die uit n vlieg tuig geworpen, in 'n half uur tijd 'n stad met n millioen inwoners verdel gen zullen. Maar ze weten beter! ze zien en voelen aan alles, dat de volkeren zich met meer onder de leuzen van ettelijke 'Jaren geleden, de oorlog in zullen laten jagen. Ze voelen ook dat gifgassen of gesplitste „atomen", of hoe je die dingen ook noemen wilt, geen stand of familie of adel of ko ningschap kennen. Bijgevolg: zij zul len er evenveel van In de neus moéten nemen ais de eerste de beste putjes schepper op de Parijse boulevard: twee zeer-zwaar-wegende redenen, waarom 'n nieuwe oorlog zo gauw niet zal uit breken Dat angst-aanjagen is „zeg gen, wat je niet denkt. En nu, denken wat Je niet zegt. Ze denken: als wij de volkeren voor atoom-oorlog doodsbe nauwd hebben gemaakt, worden onze conferenties de allerbelangrijkste zmk ter wereld, en wij zijn en blijven de aller-onmisbaarste leiders, die niet hoog genoeg gewaardeerd en niet duur genoeg betaald kunnen worden. Wij immers zijn de mannen, die de aarde van verdelging kunnen redden door on derling af te spreken, dat we géén oor log willen. 'n Jaar of zes geleden waren zij de machthebbers, de leger-aan voerders, de polltlci-achter-do-coulissendat zijn ze in zekere zin nog, maar dat Ipopt zichtbaar op 'n eind-... nu willen ze aanbeden worden als de toekom stige redders van de volkeren die el kaar te lijf zouden willen gaan wat, tussen twee haakjes, de volkeren nooit hébben gedaan en nooit zouden doen. ning tijdens de vlucht kunnen orga niseren in alle werelddelen; men kan zich bv. bases in Afrika, in Azië, op eilanden in de Stille Zuidzee en ook op Groenland en nog dichter bij da Pool kunnen voorstellen! Tussenlan dingen behoeven dan niet meer ge maakt te worden, de bommenwerper» van de toekomst blijven in de lucht en kunnen, eenmaal opgestegen, over al ter wereld heen. HOCKEY HEREN Eerste klasje A. VenloBreda HTCC—Tilburg Eerste klasse B. Push—MOP ForwardMaastr. Zwart Wit—EMHC Tweede klasse B. Forw. II—Tilb. III HOCO—MOP II den Bosch-Huac LIMES Eerste klasse. Venlo Girls-HTCC Push—MOP Tilburg—Breda EMHC—THOR Tweede klasse A, Push 2Tempo Forw. 2—Pelikaan Breda 2Tilburg 2 KORFBAL HET ZUIDEN. Eerste klasse. Rust RoestOEC Oranje WitOdila Eindh.Sporflust Tweede klasse. Rood Wit—Volt en ook CUSTARD en MAÏZENA (Adv. 20-OO) (Adv. 25-oo) De westerse hoge heren zijn eenvou dig van het ene hoge standpunt naar het andere, nog hogere, over gespron gen. Dat weten ze, dat denken ze, maar ze zeggen het niet. Dat is hun politiek, Roemjanzdw. Wij, Sovjet mannen, volgen 'r. andere. Wij hebben aan onszelf genoeg, wij kunnen buiten de westersen, wij sluiten onze grenzen cmdat we niet door hen besmet willen worden. En wij maken hun wijs, wat we willen. Wij zijn de wrekers van het mensdom. Wij zeggen precies, wat die grappenmaker zei, je weet wel. die ma nifesten-verspreidcr: Wij ontsteken het twistvuur in de duisternis van het heelal." Wij zuilen voortaan het evan gelie van de haat verkondigen en, als wij iemand naar buiten afvaardigen, za! 't geen surrogaat-gezant zijn, die ze in 'n rattenvalletje lokken, met wie de recherche pap gaat eten, net als ik met die stumperige d'Artillac, nee. als wij 'n Gezant benoemen, zal het zijn 'r. „Gezant des Doods." Wie de macht heeft, heeft de wereld. Over tien jaren is de wereld één grote Sovjet-republiek (Wordt vervolgdi .De Avonturen van Suske en Wiske Sidoniê.totm'jn s/tut Ui V verheuzetthier uw bjd U verdient zelfs v tonn tesen u\n schenen, want Suske en IV/skf zon ver- süwT dwpnpn DE KONING DRINKT -TP7- door W. Van der Steen O, wat een gemene huichelaarster! Zie ze op het eerste plaatje haar neus tussen haar vingers doorste ken en snikken over die arme kin- dcrljt.- En we hebben haar een paar dagen geleden eigenhandig die „arme kindertjes" zien neer knuppelen en wegvoeren. Wat een inverdorven ziel moet dit wezen bezitten. Maar we zuilen haar wel krijgen! Want Poefke heeft zijn allerbeste jachthonden van stal gehaald om ze op het spoor van onze vriendjes te zetten. Poefke gaat er zelf ook op uit. FE Hieronder ringseisen films die de^ vertentiekolc filmkeurings!- Grand Th;; gang (14 jaa Bioscoop- Notorious (1 Mgr. Baet audiëntie vet GER.4 Tijdens grc| straat te Ph den op ca. gevonden. Hf met het hoo| lag enkele van het huis dit gedeelte wal behoord! geraamte we zijn geweest RECEPTIE DE In verband W. Quarles volle ontslag j ningin in de 31 Januari a.: zaal te Middq gehouden wa saties en hebben afsch mlssarls. Goes RUU In de Hee Jaar uitgeluid Spanningen families leidt] frouw een buurvrouw, niet onbetuigij wierp die bij i het duel was de politie er 1 bewerken, da] juffrouw B. die van juffrl De mensen deo s-Heerem Installatie sen van de geïnstalleerd, verricht door Groepsleidster de adjuto's. met de Christ Aalmoezenier ouders sprak, in een korte i wordt om gei de pauze wei thee aangebot hoogtepunt: d werden gezege, zonderlljk. Na gidsen gefelici nier en de lei moedigd verde kozen gidsensj Koewacht Scbietlng. - de liggende w 49 schutters volgt: Hogevog C. de Coninck aantal kleine Prijspiering bij L. Segher Uitslag: le pr v. d. Vloet, Steenaert. Alweer die men aangifte Bij dhr. V. w len; bij dhr. gerst en tarw de dieven Ju ingepakt en st vandoor te ga betrapt werde den echter no Geslaagd. - de KNVB a' A. Aper alhie „Ik heb ec minder dan „Ik heb een n tand, gespeeld Tot Nut en Een dergelijk ging nog niir Overslag Benoeming ontving c richt dat ...j den overgep Gent. De past rochies. Holla Hollands Ovei onder het Bel betreft een n van nog niet zal enige ve verband met Bisschop van Slaiskil Kaarting. - M. Scheele, v namen, was i Smolenaars- E. Hemels<

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1948 | | pagina 2