Het nieuwe jaar zal goed zijn Plannen bij de P.T.T. Demobilisatievoorzieningen voor onze soldaten Nederland, Suriname en Curasao bijeen IN 'T KORT Zeeland heeft meer mannen dan vrouwen Duidelijke taal Wervelstorm verwoest 'n stad Han van Meegeren overleden Minder formulieren in 1948 We beginnen met zacht weer VIERDE JAARGANG No. 962 VRIJDAG 2 JANUARI 1948 Q Nieuwjaarsboodschappen uit vele landen Hoop op vrede voor alle volken ,DE WEG TERUG Nieuwjaarsrede van minister Fiévez Lijst van vertegenwoordigers thans volledig Zacht weer SLAKKENGANG Een begaafd man, die aan zijn rancune onderging Distrihutienieuwtjes Inwonertal met bijna 6000 gestegen in 1946 Dit jaar eigen kolenproductie voldoende? Auto's uit de M. G.-tjjd Spoorwegmij Mechelen- Terneuzen Van Benelux gesproken...,. 't Normale aspect keerde terug Honderden slachtoffers Vader wilde zijn zoontje redden De ambtenaren salarissen Een film over Walcheren Uitgave van de „Stichting De Stem" Commissie van Toezicht: A. F J Aernoudts. C. J v Hooteghem: A E. Langenhorst: Mr. Dr. A. J J M Mes. Mr R B B de Rechter Verschijnt elke werkdag Abonnementsprijs bij vooruitbetaling t 3.38 per kwar taal, per post t 4 25. per week (uitsluitend bjj niet postbestelling) 0.26. Losse exemplaren 6 cent Postrekening 278841. Prijzen voor buitenlandse abonnementen worden op aanvraag vo- Voor God. Koningin en Vaderland Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen Hulst, Dubbele Poort 7, tele foon 102 (Bijbureau: Oostburg, Nièuwstraat 22, telefoon 35). Bu reau voor de Zeeuwse Eilanden: Goes, Westsingel 75, telefoon 2236. Waarn directeur P J Alberts, hoofdredacteur: J. J. H. A. Bruna. Advertentieprijs (uitsluitend voor de Zeeuwse oplage): 0.10 per m/m: voor Reclames (Ing. Med.) f 0.25 per m/m. (Voor de gehele oplage resp. t 0.25 en f 0.60). Incasso wordt berekend. TAE OVERGANG van Oud naar Nieuw houdt gelukkig voor de meeste Nederlanders en in verhoogde mate geldt zulks voor Brabant ge lukkig nog iets meer in dan het consumeren van oliebollen en warme punch of bisschopwijn. terwijl in de meeste gezinnen andere factoren dan een pick-up de sfeer bepalen. Wij waren toevalligerwijze in eerf doodgewoon burger-gezin te Breda op de dag van Sint Sylvester. Er waren mensen van de meest uiteenlopende leeftijd, die de avond doorbrachten met gezelschapspelletjes, het ophalen van herinneringen en tussen de kof fie en de appelbeignets door het spre ken over Han van Meegeren en onze jongens in Indië. Langzaam kwam de klok de allerlaatste minuten van het jaar nabij, de radio die overigens ongeveer de hele avond stom verve lend programma-punten had afge werkt werd om drie minuten voor twaalf afgezet en de moeder van dit Brabantse gezin knielde neer temid den van kinderschaar en gasten om Onze Lieve Heer te bedanken voor alles wat 1947 aan lief en leed had gebracht. Toen de klok twaalf sloeg zeide zij met licht trillende stem: „En wat U ons in 1948 geeft is allemaal goed." Daarna werd in stilte het eigen ge- moéd door ieder der aanwezigen aan dexe woorden van rijpe wijsheid en diep Godsvertrouwen geconfronteerd, allen stonden op om 't „Zalig en geluk kig Nieuwjaar" te zeggen en 1948 werd Ingezet met een glas onvolpre zen vruchtenbowl. Nauwelijks een uur later bevonden wij ons tegenover de kerk op de Markt waar ons een heer-met-hoed aansprak, die kennelijk ernstiger in de olie was dan alleen van» het gebruik van olie bollen kan worden verwacht Hij oreer de: „Het is uit, mijnheer, het is ge daan met 1947 en het was slecht Wat wij beaamden noch tegenspraken, wijl zijn hevig veranderlijke lichaamshou ding ons diep verontrustte in verband met de gladheid van het wegdek. On vervaard ging hij door: ..Maar 1948 zal nog slechter zijn, mijnheer; tegen u durf ik dat wel te zeggen". Waarop hij onverstaanbare klanken mompe lend zijns waggelenden weegs ging. Wij bleven alleen met onze gedachten en vergeleken in stilte de woorden van deze voorbijganger met de ver trouwenwekkende zin van de huis moeder, wier gast wij het voorrecht hadden te ziin. En wij waren beide mensen dankbaar om wat zij gezegd hrdden. want het zal ons dit jaar geen dag gelukken te vergeten, ,dat ..in 194S alles goed zal zijn". 70 zijn wij dus het jaar begonnen en in dat verband verwerkten wij dan ook de serie Nieuwjaarsbood- schannen. die door de leiders van de mensheid picfeven de wereld ziin in gezonden. Rii de ontvangst van het corns dinlnmatique heeft Z. H. de Paus o.m gezegd: „Wij weigeren het inzicht te delen, van hen, die van tevoren het komende jaar rekenen tot de somberste van de geschiedenis." Is het niet, of hier vol komen bevestigd wordt, wat onze gast vrouw zo eenvoudig had uitgedrukt? Alle Fransen hebben voor 1948 van hun Minister-president Schuman de verzekering gekregen, dat er geen verdere loonsverhogingen gegeven zullen worden. Dit lijkt somber, maar het kan toch ook betekenen,'dat deze bewindsman zeker meent te weten, dat de algemene (gunstige) toestand zulks overbodig zal maken. Ook kondigde hij het ontslag aan van honderdvijftig duizend ambtenaren. Wplk land volgt? Tito heeft de Joegoslavische volken een riem onder het hart gestoken, door te wijzen op het vele gepresteer de in het afgelopen jaar. Hij deed vervolgens een beroep op de intel- lectuelene die hij „leiders van de mas sa" noemde. I De Griekse vice-premier Tsaldaris heeft uiteraard een en ander beweerd over de communisten, die „meedogen loos moeten worden vernietigd". Hij achtte het uur critiek en beslissend voor de geschiedenis van Grieken land. De secretaris van de Verenigde Na ties, Trygve Lie, was meer bemoedi gend in zijn Nieuwjaarsboodschap. Hij kon in ieder geval nog komen tot de uitspraak, dat wij de hoop op over eenstemming nooit moeten opgeven: „Geloof in de V. N„ verdedig haar en werk voor haar in het komende jaar" aldus besloot hij. /AOK president Truman is niet achter gebleven. In een persconferentie op Oudejaarsavond verklaarde hij: „1947 is een goed jaar geweest. Ik heb vertroouwen, dat wij in staat zullen zijn een vrede te verkrijgen, waar alle landen mee kunnen instemmen en ook daarna op de juiste wiize kunnen na komen. Alleen al uit eigen belang heeft de wereld geen andere keuze". Zo werd de mensheid overstroomd met sombere en hoopgevende bood schappen. Wij voor ons houden hard nekkig vast aan die voor alle mensen eender geldende wet: „Leef goed in 1948 zal alles goed zijn". De telefoon wordt goed koper TAE JAARWISSELING is van ouds her bij uitstek geschikt om met grote en kleine plannen te voorschijn te komen en het baart dan ook geen verwondering in de Memorie van Ant woord betreffende het staatsbedrijf van de P.T.T. een aantal plannen te gen te komen, die hoop geven voor het komende jaar. Na allereerst geklaagd te hebben over een ernstig tekort aan goed per soneel (bij de Giro-dienst ging in '46 ruim 60 pet en in 1947 iets minder naar een andere werkkring!) komen de goede voornemens aan de beurt: in gaande 1 Februari kost een briefkaart inplaa'z van 714 nog maar 6 cent aan porto. Beter nog zijn de berichten over de telefoongesprekken; deze zullen voort aan als de iii voorbereiding zijnde plannen gereed zijn niet meer per volle drie minuten worden berekend maar naar de werkeliike gesnreks- duur. Hierdoor zal, naar verwacht wordt, het aantal gesprekken toene men. terwijl naar verhouding de ge sprekken veel korter zuilen duren, omdat het dan minder kost. Ook zal er naar gestreefd worden zoveel mogelijk in de omgeving lig gende plaatsen bereikbaar te stellen tegen het z.g. plaatselijke tarief. Ten- slo'te zij meegedeeld, dat er een wet op komst is inzake de exploitatievorm van radiodistributie. TAE MINISTER VAN OORLOG heeft een toespraak tot de manschap pen van Landmacht en Marine „de weg terug" geschetst voor hen, die ge demobiliseerd worden. Na zijn grote waardering uitgesproken te hebben voor de taak, die soldaten en mari niers, en matrozen in trouwe kame raadschap met hun makkers van het K.N.I.L. verrichten en hebben ver richt, vervolgde hij, dat de Algemene Maatregel van Bestuur, houdende de demobilisatie-voorzieningen met de daarbij behorende ministeriële be schikkingen. de Ministerraad reeds ge passeerd zijn en binnenkort zullen wor den aangekondigd. Deze voorzieningen, zo zeide de mi nister o.m., gaan er van uit, dat zij, die tenminste 6 maanden in de tro pen hebben gediend, deze dienst op goede wijze hebben verricht". Hij kondigde een verlof aan voor ieder gedemobiliseerde, die in Neder land aankomt van 14 dagen per vol jaar in de tropen, waarbij een periode van ruim een half jaar voor een jaar zal gelden. Voorts ontvangt men een demobilisatiebonus van f 100, alsmede 10 gulden premie voor iedere maand tropen verblijf met een maxi mum van 30 maanden. Voorts krijgt de gedemobiliseerde uit Indonesië f 70 plus punten voor kleding en bovendien 130 textielpun ten voor aankoop van ondergoed, sok ken e.d. Op grond van verkregen in lichtingen worden de vraagstukken van arbeidsbemiddeling, scholing, her scholing of omscholing aangepakt. De arbeidsbemiddeling geschiedt via de arbeidsbureaux. Ook kan men advies voor beroepskeuze krijgen. Er is een regeling getroffen voor de financiële voorziening tijdens scho ling en voor hen, die niet dadelijk in het arbeidsproces worden opgenomen een overbruggingsregeling. Aan eigenaars van middenstandsbe- drijven of van bedrijven in landbouw of visserij kan een zakelijke bedrijfs tegemoetkoming worden verstrekt. Ook in studiemogelijkheden is voor zien, waarbij onderscheid wordt ge- Zoals wij reeds vorige week meldden is bepaald, dat de conferentie van ver tegenwoordigers van Nederland, Suri name en Curasao ter vooi bereiding van een nieuwe rechtsorde in het bij zonder voor wat de verhouding tussen Suriname, Curacao en Nederland be treft, te 's Gravenhage zal worden bij eengeroepen, aanvangende op 21 Janu ari 1948. De volledige lijst van vertegenwoor digers voor Nederland luidt als volgt: 1 ir. J. W. Aibarda, 2 prof. dr. J. R. M. van den Brink, 3 J. Celdring. 4 5_r- W. L. P. M. de Kort, 5 prof. dr. J. A- Logemann, 6 H. J. W. A. Meye- rink, 7 prof. mr. C. P. M. Romme, 8 mr. D. U. Stikker, 9 H. W. Tilanus, 10 mevr. dr. E. F. VerkadeCartier van Dissel. De vervulling van de elfde en twaalfde plaats kan dezer dagen wor den verwacht. Voor Suiiname werden benoemd: 1 J. A. E. Buiskool, 2 Salikin M. w J0' 3 A- Karamati Ali. 4 J. P. Kau- i j1 Sukul, 5 mr. F. H. R. Lim Apo, Pn«' de Miranda, 7 mr. dr. R. H Dermn J' C' van der Schroeft, welke zen eüen aIs z°danig waren aangewe- vn^fle staten van Suriname. Atovr. Cura?ao werden benoemd: 1 harts f!?1' 2 C- A- Email- 3 A. D. Ger- 4 dr .M. F. da Costa Gomez, 5 hcd?narvond-aChting geldig tot klaHn»rbewjlkt met tijdelijke op- rcirrn ,ater "Puieuw enige kraehi- '1?e aan de kusi vrij Temï 8*. ^nid-Westelijke wind •emperatuur ver boven normaal. der 12 n? 16f,uilr- Maan on- 8 48 miï MUr' Zatc„rdag: Zon op uur- Maan op 0.34 uur. I. E. Irauquin, 6 E. Jonckheer. 7 mr. S. W. van der Meer, 8 W. R. Plantz, welke eveneens als zodanig waren aan gewezen door de Staten van Curasao. Voorts werden als voorzitter van de conferentie, met raadgevende stem, aangewezen door de minister van Over zeese gebiedsdelen, die zal worden bij gestaan door een drietal adviseurs eveneens met raadgevende stem, te weten: J. A. Brielman, dr. W. Ch. de la Try Ellis en mr. H. W. van Hel dingen. Bovendien is de minister v»n Overzeese gebiedsdelen gemachtigd om in het belang der conferente andere adviseifrs daaraan toe te voegen en waarnemers uit Indonesia uit te nodi gen tot de bijeenkomsten. De omschrijving van het doel der conferentie vindt men neergelegd in het K.B. in de uitnodiging om ,4e be ginselen te formuleren voor de wense lijk geachte hervormingen in de tussen Suriname, Curacao en Nederland be staande staatkundige betrekkingen als deel van de staatkundige herbouw van het gehele koninkrijk" en „deze begin selen uit te werken in een of meer ontwerpen tot nadere regeling van de verhouding tussen deze staatsdelen en tot verwezenlijking van de nieuwe rechtsorde". In het secretariaat-generaal, dat de conferentie zal bijstaan werden be noemd, tot secretaris-generaal: mr. T. H. Bot en tot secretarissen mr. J. Wel lis en mr. Raden Frajogo, alsmede mej. mr. P. F. Spits. De openbare vergaderingen van de conferentie zullen worden gehouden in de zaal van de Eerste Kamer (even tueel ook in die van de Tweede Ka mer). De vergaderingen der comité's zullen plaats vinden in de Treveszaal. Een journalist van ieder staatsdeel (Suriname en Curacao) zal tijdens de conferentie de gast van de Nederlandse regering zijn. maakt tussen universitaire studie, vak studie en cursussen. De gedemobiliseerde behoudt het recht tot een jaar na demobolisatie op vrije overtocht naar Nederland. Minister Fiévez eindigde met de woorden: „Helaas, niet allen zullen het vader land en de hunnen weerzien. Bij de jaarwisseling past ons een ogenblik van stil herdenken van degenen, die het grote offer van hun leven brachten. Het in Nederland gebleven kader, van hoog tot laag, heeft zich OP zelf verloochenende wijze ingezet cm de krachtsinspanning in het VerriOos ten mogelijk te maken en de dienst plichtigen zo goed mogelijk op hun taak vour te bereiden. Eigef wensen en verlangens zijn daarbij (ücwijls op zij gezet, het „dienen" in dé beste zin van het woord, overheerst- Ook zij hebben aandeel in het grot werk. Moge het jaar 1948, juleüaar van onze geliefde Koningin en 300ste her denkingsjaar van de bev.-stiging on zer zelfstandigheid, voor u allen een goed en gelukkig jaar zija." QUDEJAARSAVOND dachten 4 burgemeesters de Reeuwijkse tol officieel op te heffen. Hunne edelachtbaren zouden eigenhandig het tolhek in het water werpen van de Breevaart, die naast de straatweg loopt. De pret ging niet door, want nog 10 dagen van het nieuwe jaar zijn nodig om de ad ministratie, die aan de liquidatie gepaard gaat, afgewerkt te krij gen. Het rijverkeer foetert op de slakkengang, waartoe de tol hen nog zoveel langer doemt. yERHOGING van de premie Ziekte wet zal helemaal geen doorgang vinden, ofschoon de maximale duur der uitkering van ziekengeld van zes maanden op een vol jaar werd ge bracht. TAE SPOORWEGEN brachten vijfre- tourkaartenboekjes op een aantal baanvakken, waaraoor de reizigers niet telkens in de rij voor de loketten behoeven tc slaan. Bij de baanvakken is er geen in het Zuiden. Waarom niet? /AMDAT PERON de academische vrij heden sterk beperkte, waren de professoren der Argentijnse universi teiten tegen hem gekant. Hij dwong reeds 1200 opposanten hun ambt neer te leggen. /AUD-PREMIERS van verschillende naties zeiden voor de Franse radio dat „slechts een internationale aan eensluiting de wereldvrede kan red den". Dat zullen onze lezers wel reeds eerder ontdekt hebben. /ANTDEKT werden in 1945 in België 946 geheime jeneverstokerijen. De installaties en voorraden veranderden van eigenaar. TVT EDE-EIGEN AAR werden alle Brit ten op Nieuwjaarsdag van spoor wegen, bussen, vrachtauto's, stoom schepen en 70 hotels door de nationa lisatie van het transport. WEESKINDEREN in Hollandse ste den werden verblijd met veel lek kers en lekker eten uit de pakketten geschonken door de Amerikaanse „Ca- re"-actie. TAPANSE MIJNWERKERS mogeh ook wel eens geholpen worden. 75.000 leven onder omstandigheden, „die zelfs voor dieren ondragelijk zijn" Aldus een rapport van het geallieerde hoofdkwartier aldaar. PEN VOLKSTELLING werd in Bel- gië gehouden. Vooral is men nieuwsgierig te weten of Brussel in meerderheid Franss dan wel Vlaams- talig is. WILLEM LAND-de bekende Nederlandse componist, is giste renmiddag op 73-jarige leeftijd te Eindhoven overleden. TAE MIJNOPRUIMINGSDIENST voor zover gelegerd in Vlissingen, werd opgeheven. Vele autoriteiten dankten de commandant en zijn mannen voor hun voortreffelijk werk. In de Valerius-kliniek te Amsterdam is Dinsdagavond ongeveer 7 uur op 58 jarige leeftijd plotseling overleden de kunstschilder Han van Meegeren. Di rect na het proces, dat korte tijd gele den tegen hem werd gevoerd in ver band met zijn „Vermeer's'" moest van Meegeren ter verpleging worden opge nomen. Han van Meegeren werd in 1889 te Deventer geboren. Na zijn H.B.S.-tijd studeerde hij eerst voor bouwkundig ingenieur aan de Technische Hoge school te Delft. Zijn picturale aanleg bleek echter sterker dan zijn architec tonische. Reeds op de hogeschool kwam hij ais overwinna^- te voorschijn uit een wedstrijd, waarbij hij de tekening van een kerkinterieur inleverde. Zonder veel moeite verwierf hij zich de acte middelbaar tekenen. Het aanbod leraar te worden aan de tekenacademie te 's Gravenhage, wees hij af, omdat hij zelfstandig wilde werken. Een tijdlang was hij in de residentie zeer en vogue door zijn portretten, kerkinterieurs en strand levens. Langzamerhand begon de critiek hem te beschouwen als een kunstenaar van het tweede plan. Men ging hem steeds met anderen vergelijken en wees er op, dat iets in zijn werk aan de oude meesters herinnerde. Gedesillusio neerd begaf de schilder zich naar Pa rijs, waar hij in contact kwam met vermogende Engelsen en Amerikanen, die hem belangrijke opdrachten gaven. Toch kwam hij de miskenning van zijn landgenoten niet te boven en ran cune dreef hem er toe „Vermeer's" te gaan vervaardigen, voor welke schilder hij een zeer grote bewondering koes terde. Na een uitvoerige studie van de tech nische middelen om oude meesters te maken, schilderde hij in de jaren 1937- 1939 zijn Vermeer's, het zesde doek „de voetwassching" ontstond later te Laren. Tenslotte kwamen de falsificaties aan het licht en werd hij veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf, doch de toe stand waarin hij de laatste tijd ver keerde, maakte dit onmogelijk. Opvolger van ir. de Ranitz benoemd ■yot opvolger van Jhr. ir. J. de Ranitz als hoofdingenieur-directeur van de provinciale directie van de wedropbouu volkshuisvesting en bouwnijverheid in Zeeland, is benoemd de heer A. D. M Glerum te Kessel (L.), thans hoofd ingenieur bij de directie Limburg. Weer 20 textielpunten aangewezen Wederom zijn 20 punten op de tex- tielkaarten VA 705 aangewezen. Met ingang van 1 Januari 1948 zijn gel dig verklaard de bonnen gemerkt textiel G-één punt", „textiel-G vijf punten", textiel-H één punt" en „tex tiel H-vijf punten". De bonnen: „textiel G-reserve" en „textiel H-reserve" zijn derhalve niet aangewezen voor de aankoop van tex- tielgoederen. VOOR FIETSBANDEN NIEUWE BONNEN. Tot en met 29 Febr. 1948 is op de bon D 46 van het inschrijvingsbewijs voor vervanging van fietsbanden B I 701 een toerbinnenband verkrijgbaar. Verder is eveneens tot en met genoem de datum op de bonnen A 04, A 19 en A 23 van de inschrijvingsbewijzen voor eerste montage een buitenband en op de bonnen B 04, B 19 en B 23 van deze inschrijvingsbewijzen een binnenband verkrijgbaar. DE LAATSTE DAG van 1947 bracht We kregen in 1947 voor 11 millioen ons nog de Memorie van Antwoord aan geroofde goederen uit Duitsland van de Minister van Economische Za- j terug. Tot slot zij meegedeeld, dat er ken waaraan wij iet volgende min naar gestreefd zal worden het gebruik of meer belangrijk gegevens ont- van papier en formulieren bij de dis- lenen- tributiedienst drastisch te gaan b-'icr tt 'ken, hetgeen zou betekenen, dat 1948 Het tempo der industrialisatieis, ongelofeF'k geriefeli'k jaar voor dit ontveinst de regering zich met, - - nog laag; dit is rchter niet te wijten aan de investeriiigspolitiek, er zal nl. nog voor circa 800 millioen gulden worden besteed aan investeringen van nieuwe fabriekenuitbrenging en ver vanging van outillage. De Minister heeft overwogen een productiewet in te dienen, de distri- butiewet van 1939 geeft echter een voldoende uitgebreide bevoegdheid. Er zal alles in het werk worden ge steld om prisverhoging te voorkomen, teneinde eer. derde loonronde te voor komen. De nieuwe prijzenwet, die de Prijsopdrijvingswet van 1939 moet ver vangen, is in ontwerp gereed. Belangrijk is de mededeling, dat op heffing van enige rantsoenerin gen nief veraf meer behoeft te liggen, vanneer tenminste de devie- zenpositie verlaging van de voorzie- njngspositie niet noodzakelijk maakt. De nieuwe winkelsluitingswet ver keert in vergevorderde staat van voor bereiding en een wetsontwerp inzake ie voorziening van het cadeaustelsel zal nog voor het einde van de-zitting de Kamer bereiken. Voor binnenlands gebruik zijn er bijna 1314 millioen ton kolen beschikbaar, waarvan ruim 10 millioen uit eigen productie; voor huis brand is er ruim 314 millioen ton. Er werken thans circa 2600 politieke de linquenten in de mijnen, wier presta ties bevredigend zijn te noemen het Nederlandse volk gaat worden. Hoop doet ook hier leven! Geen enkele Nederlandse gemeente is Pruisisch JgEN MINISTER van Buitenlandse Zaken pleegt zijn uitlatingen te hullen in de ultra-voorzichtige be woordingen, die een rechtgeaard poli ticus passen, met uitzondering echter, wanneer geraakt wordt aan de natio nale eer van het volk, dat hij verte genwoordigt. Zo heeft onze Minister van Buiten landse Zaken op ondubbelzinnige wij ze geantwoord op de vragen van het Kamerlid, de heer Ruygers, naar aan leiding van het rapport, onlangs ge publiceerd door het Duitse grensco- mité, waarin o.m. gezegd werd, dat plaatsen als Sittard, Zevenaar e.d. eigenlijk Pruisisch behoren te zijn. De minister verklaarde; Ondergetekende heeft niet nagela ten de Britse autoriteiten te doen wij zen ou het ongepaste karakter van dit Memorandum. Dezerzijds is verzocht zo mogelijk in de toekomst publicatie van dergelijke onbeschaamde stukken te verhinderen. 329 zoek geraakt, 154 ontvreemd DIJ MILITAIR GEZAG zijn volgens mededelingen van Minister Fiévez in totaal 13410 motorvoertuigen in ad ministratie geweest. Het grootste deel is onmiddellijk ter beschikking ge steld van andere overheidsinstanties, particulieren en instellingen. M. G. had er zelf 5360 in gebruik. 105 daar van konden niet worden verantwoord en 82 zijn er ontvreemd. Van de ove rige 8050 motorvoertuigen konden er 224 administratief niet worden achter haald, terwijl er 72 werden ontvreemd. Belangrijke wijziging in de exploitatie QP EEN BIJEENKOMST te Brussel van vertegenwoordigers van de departementen van Buitenlandse Za ken van Nederland en België, de di recties der Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen, der Neder landse Spoorwegen en der Spoorweg maatschappij Mechelen-Terneuzen, is een overeenkomst getroffen aangaan de overname van laatstgenoemde spoor wegmaatschappij. Op deze bijeenkomst werd o.m. be sloten, dat met ingang van Maandag 19 Januari 1948 de exploitatie van het Nederlandse gedeelte van ge noemde spoorlijn zal geschieden door de Nederlandse Spoorwegen en die der Belgische Sectie door de N. M. van Belgische Spoorwegen. Naar wij verder vernamen zou deze ex ploitatie voorlopig tot 'n nader bepaal de datum, op basis van huur geschie den. Het is te hopen dat bij deze nieuwe vorm van exploitatie, meer aandacht zal besteed worden aan het reizigers- vervoer en dat voornamelijk de be staande vroege en late verbindingen o.a. met Brussel, Antwerpen en Gent en verdere plaatsen in België zullen behouden blijven. WEER WAT NIEUWS aan de Nederlands-Belgische grens! Alle automobilisten moeten op hun triptiek de nummers van htm ban den mitsgaders die van hun re servebanden laten aantekenen. Dat zal de stagnatie aan een druk grenskantoor als te Wernhout nog vergroten. Het aantekenen is nog tot daaraan toe. Maar de controle Dat kan op donkere avonden wat worden. Banden, die dik onder de slijk zitten, zullen ook eerst af- gepoetst dienen te worden, alvo rens het nummer te ontdekken valt. Het woord „Benelux" wordt aan de grens nogal eens smalend uitgesproken. Het zal er met deze nieuwe maatregel niet minder op worden! •.".-.--■W.-.'W.-.-.'W»-.". TT ET ZO JUIST verschenen Provin ciaal blad van 12 December be vat het overzicht vqn de loop der bevolking in onze provincie over 't jaar 1946. Hieruit blijkt, dat het totaal aan tal inwoners van 252312 op 258510 is gekomen, wat dus een stijging van bijna zesduizend zielen betekent. Het aantal geborenen was 6559 wat voor Zeeland tamelijk hoog is; het overtrof het aantal sterfgevallen, dat 2681 was, dus bijna met vierduizend. Nog opvallender was, dat er zich in Zeeland meer personen vestigden dan dat er vertrokken. De provincie werd verlaten door 25200 personen, terwijl 27449 perso nen hier binnen kwamen. i Meer mannen XTET eigenaardige verschijnsel, dat Zeeland meer mannen dan vrou wen telt bleef bestendigd. De ver houding is 130196 mannen tegen 128314 vrouwen. Uit het verloop der bevolking in Raad van Vlissingen TAE POLITIE te Minden in de Ame- kaanse staat Louisiana deelt me de, dat een tornado het stadje Cotton Valley heeft verwoest. Tweehonderd mensen zijn gedood of gewond. Cotton Valley ligt ongeveer 45 km. ten N.- Oosten van Shreveport. Het is een pe- troleumstadje van vierduizend inwo ners. De zestig bedden van het zie kenhuis te Minden worden thans in beslag genomen door „ernstig gewon de personen". Volgens de politie is Cotton Valley volkomen weggevaagd. De tornado heeft eerst Vanceville. ruim vijftien kilometer ten Noord-Oosten van Shre veport, getroffen. De verbindingen met het verwoeste gebied zijn gestoord De politie te Shreveport deelt mee, dat honderd gebouwen te Cotton Val ley vernield zijn. Omtrent het aantal ongevallen kon zij geen inlichtingen geven. Te Cotton Valley zijn reeds tien lij ken aangetroffen, waaronder verschei dene van kinderen. Het onderzoek wordt bemoeilijk door slagregens en onweer. De slachtoffers zijn niet slechts naar Minden maar ook naar andere nabij gelegen gemeenten overgebracht. Ver schillende andere steden hebben door de tornado schade geleden, bijv. Hay- nesvillei en Leton in Louisiana en Dequeen in Arkansas. Een inwoner van Cotton Valley, Tom Anderson, heeft verklaard, dat de tornado bijna alle gebouwen heeft doen instorten. De tornado stak on verwacht op, even tevoren was de he mel nog helder. Tot nu toe is bekend geworden, dat 11 personen, waaronder verscheidene kinderen, zijn gedood en 200 gewond. De burgemeester van Cotton Valley schatte het aantal daklozen op 500. Beiden verdronken /"jlSTERENMORGEN te halftien had te Veendam een zeer tragisch on geluk plaats. Drie kinderen uit het gezin Buurmeijer, jongens van 7, 11 en 12 jaar, speelden op een brug over het beneden Oosterdiep, waarvan het dek zeer glad was door sneeuw en ijs. Op een gegeven moment gleed de jongste van het drietal, Hendrik Jan, in het kanaal, waarop de twee andere jongens om hulp riepen. De vader kwam op het hulpgeroep uit zijn woning gesneld en sprong het ventje, dat midden in het kanaal spartelde, na. De man kon echter niet zwemmen en hij verdween dan ook onder water, eer hij zijn jongen had bereikt. Toegesnelde omwonenden en voorbijgangers trachtten de man zo wel als de jongen met behulp van twee ladders te redden, doch toen de jongen op het droge was gebracht, bleken de levensgeesten reeds te zijn geweken. De vader kwam niet meer Soven en pas om 4 uur 's middags ge lukte het de politie hem op te dreg gen. Het slachtoffer was 30 meter af gedreven. De weduwe blijft met negen kinderen achter. DIJ afwezigheid van burgemeester Kolff vergaderde de raad onder voorzitterschap van wethouder van Oorschot. Tot lid van de commissie van toe zicht op het Nijverheidsonderwijs werd herbenoemd de heer Ir. W. Muller, tot tijdelijk leraar aan de Gem. Dagschool voor Nijve.. .dsonderwijs de heer P. Lauwen herbind. De heer van Poelje (P.v.d.A open de ae rij van spiekeis over de nieuwe salarisregeling voor de gemeente-amb tenaren. Spr. bracht aank en hulde aan B. W. voor de wijze, waarop zij aeze delicate zaak heeft behandeld. Hij is het eens met de verordening, zoais die aan de raad is voorgelegd, doch meent, dat de lonen der werklieden be neden het bestaansminimum blijven. Spr. stelde daarom een motie voor, waarin als wens van de raad wordt uitgesproken, dat B. W. gebruik ma ken van de mogelijkheid in de veror dening om het mmimumpeil te berei ken, althans zoveel mogelijk te bena deren. De heer Marijs (A.R.) achtte d< verordening te overhaast tot stand ge komen. Spr. legde zich daarbij neer, doch sloot zich bij de heer van Poelje aan wat de positie der werklieden be treft. Ook deze spr. stelde een motie voor; lonen der werklieden zodanig, dat aan de meest elementaire behoeften kan worden voldaan. De heer Vente- vogel (C.H.) vreest, dat de verordening niet de hogere goedkeuring zal kunnen verwerven. De voorgestelde salarisnor men liggen hoger dan de overeenkom stige voor het rijkspersoneel. De heer Post (P. v. d. A.) meent, dat deze ver ordening niet voldoende in overeen stemming is met de eisen, welke de nationale armoede oplegt. De hogere ambtenaren worden veel te hoog be zoldigd. De heer Corveieijn (K.V.P.) bepleitte het verlenen van een voor schot, met name voor de lagere amb tenaren, omdat per 1 Januari 1948 de opbouwtoelage eindigt, anderzijds om dat het nog wel enige tijd zal duren vooraleer deze verordening uitgevoerd kan worden. De voorzitter haastte zich te verkla- en, dat B. W. deze gedachte in ernstige overweging zullen nemen. Wethouder Poppe adviseerde, de ge dachte van de heer Knoop inzake de 1 de verschillende gemeenten valt constateren, dat de normale verhou dingen die door de bezetting en inun datie werden verstoord zich van lie verlee hersteld hebben. Zowel op Walcheren als op Schou wen zijn de oorspronkelijke inwo ners bijna allemaal teruggekeerd, zo dat de bevolkingscijfers der dorpen sterk zijn gestegen. Ook Vlissingen ging zich geducht herstellen. Het aan tal zielen steeg van 16112 tot 19430. De grootste plaatsen 1AE Zeeuwse hoofdstad had door het terugvloeien der evacué's 'n licht verlies (ruim 200) maar staat met 20353 inwoners toch nog aan de spits. Ook Goes vertoont een lichte in zinking om dezelfde redenen: Het bleet evenwel met 12836 inwoners de derde stad in Zeeland, op de voet gevolgd door Terneuzen met 12357 inwoners. Dan volgt Zierikzee dat een winst boekte van ruim 400 en zijn vroeger inwonertal van 7000 bij na heeft bereikt. Hulst ging met 5 zielen achteruit en stond begin 1947 op 4510 inwo ners; Oostburg kwam van 2387 op 2636 en Sas, van Gent daalde van 3550 op 3500 inwoners. Dwerggemeenten /2.ROTE verschuivingen kwamen overigens nergens voor. Wanneer men de gemeenten in vogelvlucht overziet, springt terstond in het oog hoe „rijk" Zeeland is aan dwergge meenschappen. Serooskerke op Schouwen houdt het laagte-record met 231 zielen, Dui- vendijke 452, 's H. Abtskerke 460, El- lemeet 485, Noordwelle 434, Over slag 312, Rithem 429, Nieuwvliet 499 en nog een gehele reeks tussen de 500 en 1000 zielen. Wel wat laat TAE REGERINGSVOORLICHTINGS DIENST heeft enkele personen, nl. mevr. Roland en de heren Jozefsonen v. d. Linde opdracht gegeven een docu mentaire film over Walcheren samen te stellen. Binnen afzienbare tijd zal dit drietal zijn werk beginnen. Het doel is een documentaire film samen te stellen over het geteisterde en zich weer oprichtende Walcheren. Daar de voornaamste teistering het zeewater intussen gekeerd is, lijkt ons de opdracht tamelijk laat te zijn verstrekt. De film, die ongeveer een lengte krijgt van 600 meter, zal na voltooiing de bioscopen ter vertoning worden aange boden. Hoe hoog de kosten van deze onderneming zijn, wordt nog niet ge meld. VERKEERSBEVEILIGING OP WEG BERGEN OP ZOOM-VLISSINGEN. De A.N.W.B. neeft zich tot het Pro vinciaal bestuur van Noordbrabant ge wend inzake de belangrijke provinciale weg Bergen op ZoomHoogerheide Putte. Deze weg vormt voor wat betreft het gedeelte Bergen op Zoom-Korteven een onderdeel vaft de Rijksplanweg Bergen op ZoomVlissingen. De intensiteit van het verkeer over deze weg is tamelijk groot, zowel wat betieft het gemotoriseerde- als het moTie"-van'PÖeljroveT'tTnemene De Wieirijdersverkeer. De A.N.W.B. heeft moties-van Poelje en -Marijs werden i er thtinE °P aangedrongen, dat dit weg daarop na enige discussie gecombineerd sedeele van vrijliggende rijwielpaden en bij acclamatie aanvaard. Z.h.st. wordt voorzien, zoals dit reeds op grote werd daarop de verordening aangeno-1 gedeelten van de weg naar Vlissingen men' I het geval is. ^JADAT de laatste dagen van het afgelopen jaar ons land tijdelijk onder invloed kwam van een koude luchtstroom uit Scandinavië, is er sinds gisteren weer een belangrijke verandering ingetreden. Op de oceaan ont wikkelde zich een storing, die op Nieuwjaarsdag Schotland naderde en daarbij in betekenis toenam. Als gevolg hiervan brak een warme en zeer vochtige luchtstroom van de Azoren door naar de Britse eilanden en deze bereikte gisteren in de loop van de dag ook ons land. Langzaam maar zeker dringt deze warme lucht verder in Europa door en de vorst wordt daardoor met alleen in ons land maar in geheel West- en midden-Europa verdreven. Dit gaat bijna overal gepaard met langdurige regenval, of schoon de hoeveelheden neerslag niet buitengewoon groot zjjn. Achter de warme lucht nadert weer iets koudere en droger lucht, maar wanneer deze ons land bereikt, heeft ze al een zo lange weg over het betrekkelijk warme oceaanwater afgelegd, dat van een temperatuurdaling nauwelijks sprake zal zijn. Wij kunnen, gezien deze ontwikkeling, dan ook rekenen op enkele dagen van zacht weer, waarbij de temperatuur ook des nachts ver boven de normale waarde zal blijven.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1948 | | pagina 1