jopster irküDer RAGE Onder Russische bescherming „In de naam des Heren NA DRIE JAREN DEN! N Amerikaans voorstel inzake Palestina JAPI komt op school Joden die fout waren Crisis in Roemenië, Slowakije en Hongarije IN 'T KORT De chauffeur ging thee drinken „De ijzeren stad" bedreigd Uitgevroren en toch loon Nog 25.000 Duitsers in ons land e L.A.V.O. wintig VIERDE JAARGANG kt, Goes No. 913 Z A T E R D AG 8 NOVEMBER 1947 Stille rond Baltische landen Litause protesten bij Uno Rustig weer Verkommerende kinderen St. Willibrord-monument te Utrecht onthuld Parijs staakt De rust van een doodvermoeide Leden van de Joodse Raad in arrest Ook een bril kost minder Meubelpri]? met 10 pCt. omlaag Jurisdictie Veiligheidsraad erkend TWINTIG MINUTEN JUICHEN HEL, NEDERLANDSE contactli chaam zal een memorandum aan de commissie van Drie voorleggen, over de maatregelen, welke voor de uitvoering van het bevel „Staakt het vuren" zullen worden genomen. Speelgoed dat weer in de mode komt Goese Tribunaal Gevallen voor het vaderland De ijstijd zit drie meter diep Hoog iooil- i zeer goede itie- ages kunnen ijd onder no. .R jke afdoen- >udt U nog en met een jmiddel als >r alle oor- dit gebied merikaanse Ipen in BRIDA ijn iedere „Poort van en iedere „Centraal" ttingsdagen 920-OO «STERDAM >ID LSE BAND Uitgave van de „Stichting De Stem". Commissie van Toezicht: A F. J. Aernoudts: C. J v. Hooteghem; A. E. Langenhorst; Mr. Dr. A. J. J M. Mes: Mr. H. B. B. de Rechter. Verschijnt elke werkdag. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling t 3.38 per kwar taal per post t 4.25, per week (uitsluitend bij niet-postbestelling) 0.'26. Losse exemplaren 6 cent. Postrekening 278841. Prijzen voor buitenlandse abonnementen worden op aanvraag verstrek Voor God, Koningin en Vaderland Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen: Hulst, Dubbele Poort 7, tele foon 102 (Bijbureau: Oostburg, Nieuwstraat 22, telefoon 35). Bu reau voor do Zeeuwse Eilanden: Goes, Westsingel i5, telefoon 2236. Waarn. directeur: P. J. Alberts; hoofdredacteur: J. J." H. A. Bruna. Advertentieprijs (uitsluitend voor de Zeeuwse oplage). 1 0.10 per m/m; voor Reclames (Ing. Med.) S 0.25 per m/m. oor de gehele oplage resp. 0.25 en f 0.60). Incasso wordt berekend. DE SOVJETUNIE daarentegen staat in gemeenschap met andere democratische staten de vrede en de internationale samenwerking op democratische principes en achting voor de onafhankelijkheid der staten voor. Aldus sprak Molotov bij gelegenheid van de herdenking van het dertigjarige bestaan van de Sovjetunie. TAE GEMEENSCHAP, die bestaat tus sen de S.U. en die andere demo cratische staten, met name Polen en de Baltische landen in het Noorden on Hongarije, Tsjecho-Slowakije en Roemenië in het Zuidwesten is wel n bijzonder innige, gelei op de gebeur tenissen van de laatste maanden. Het gemakkelijkst kunnen we in dit verband de Baltische staten, Estland, Letland en Litauen, afhandelen, om dat daar reeds meer dan een haif jaar ten opzichte van de buitenwereld de onheilspellende stilte van het graf heerst. ■"Het stalen gordijn houdt de com municatie-mogelijkheden beperkt tot ongeveer nihil, de schaars binnenko mende berichten doen vermoeden, dat de Russische samenwerking, op de mocratische principes zeer sterk is door gevoerd'. Ook voor Polen is onze taak een vrij gemakkelijke, wijl Mikolajczyk zo vriendelijk is geweest ons dezer da gen een heldere uiteenzetting over de toestanden daar te verschaffen, cul minerende in de mededeling, dat naar schatting in 't Sovjet-Polen zeggen en schrijven v ij f procent communisten aan de touwtjes trekken. Voor de rest zorgt dan weer de Russische samen werking op democratische grondslag. Roemenië TN ROEMENIE, Slowakije en Honga- rije schijnt de ogenblikkelijke ver houding tussen de partijen en de re gering met Rusland op de achter grond op het eerste gezicht inge wikkelder te zijn. In feite echter zal blijken, dat veeleer het tegendeel waar is: ook daar zijn de zaken on heilspellend eenvoudig. In Maniu, de Roemeense boerenlei der, hebben we dezer dagen een ka rakteristiek voorbeeld gezien: levens lange dwangarbeid als beloning voor zijn vaderlandslievende houding. Immers, toen na wekenlange onder handelingen koning Michael in Juli 1946 het decreet waarbij de Senaat af geschaft werd (men herinnere zich, dat dit momenteel ook een strijdvraag is in Polenhad ondertekend, werden daarop volgend de algemene Herkie zingen gehouden. Het democratische Front behaalde 368 zetels, de oppositie van Maniu 32. Toen deze desondanks nog geluiden liet horen van ..wij eisen" werd in Juni van dit jaar ijlings een complot ontdekt met voorde leider het bekend gevolg. TAE ROEMEENSE OLIE: De En gelse olie-maatschappijen le veren 48 pet. van de olie, die bij wijze van herstelbetaling naar.... Rusland gaat tegen een vooroor logse prijs, die ongeveer een kwart van de tegenwoordige prijs be draagt. Mede-oorzaak voor deze prijsvaststelling is nog gelegen in de geldende belastingvoorschriften van de Hitler-satelliet Antonescu, waardoor op buitenlandse maat schappijen een enorme finantiële druk ligt. Slowakije TS DE SAMENWERKING met Roe menië dus zo langzamerhand van dien aard geworden, dat we ongetwij feld weldra van een volslagen com munistische regering zullen kunnen spreken, in Slowakije is het al niet veel beter. Het bericht is doorgeko men, dat de communisten-leider Gott- wald opdracht heeft gekregen een nieuwe raad van commissarissen voor Slowakije te vormen. Als men nu weet dat in delude Raad negen oppo sitionele democraten en slechts v ij f communisten zaten, dan kan men zich voorstellen, hoe daar het regeringsrad moet gaan draaien. We vrezen, dat Rusland de samenwerking op meerge noemde principen ook in Slowakije weldra tot het uiterste zal trachten door te voeren. Hongarije ETet zal daar niet veel anders gaan dan in Roemenië waar sinds gister de communiste Anna Pauker als mi nister van Buitenlandse Zaken de plaats van Tatarescu inneemt. Voor Hongarije is het beeld al niet veel an ders: de vlucht van Pfeiffer is wel sprekend genoeg op zichzelf. Boven- Tegen schandelijk optreden van Sovjets HE* NATIONALE COMITÉ voor de Bevrijding van Litauen. dat in de Ver. Staten zijn zetel heeft, richtte 'n schrijven aan de voorzitter van de U. NO., Trygve Lie, om te protesteren tegen de Russische gewelddaden 'in dit Baltische land bedreven. Het schrijven beschuldigt de Sov- Siberie te hebben verbannen, de boe- r.®?? "V* aan verarming en de geeste lijkheid aan mishandeling te hebben prijsgegeven. Den Weersverwachting geldig tot hedenavond: Rustig, overwegend droog en tamelijk zacht weer. Tijdelijk wat afnemende bewolking, doch hier en daar nevel of mist. Zon onder 17.01 uur. Maan on der 15.50 uur. Zondag: Zon op 7.47 vur. Maan op 3.18 uur. Zon onder 17.00 uur. Maan onder 16.03 uur. Maandag: Zon op 7.49 uur. Maan »P 4.38 uur. dien kunnen uit de feiten rustig af leiden, dat de premier Dinnyes een crypto-communist is of tenminste een stroman van de communistische vice- premier, Rakosi. die in Hongarije aan het roer staat en voorlopig geen aan stalten maakt die plaats te verlaten. De communisten bezitten ook hier niet de parlementaire meerderheid, (zij hebben 100 zetels), maar op de een of andere manier heeft men de partij van de kleine grondbezitters zover weten te krijgen, dat zij ver klaarde de linkse coalitie te zullen steunen. Alles bijeen is het een troosteloos beeld van democratische samenwer king en in dit verband menen we er goed aan te doen ons de opmerking van Mc Neill te binnen te roepen, die zeide, dat de Sovjets meesterlijk be schuldigingen kunnen lanceren inzake misdaden, waaraan zij zelf schuldig staanWe huiveren wanneer we denken aan de Sovjet-achting voor de onafhankelijkheid der „bevriende sta ten". F Wat Minister Witteman zei N ONS BLAD van Woensdag hebben we een bericht ge plaatst over de door Minister Wit teman gehouden radiorede, zoals ons dit door het ANP was ver strekt. We hadden helaas geen gelegenheid, om een uitvoeriger verslag van de rede, zoals ons dit later gewerd, op te nemen. Be doeld bericht bevatte echter een grove onjuistheid. Daarin werd immers gesproken over kinderen, die in de gestichten verkomme ren. Dit nu heeft de Minister niet gezegd. Hij gebruikte het woord „verkommeren" in een heel ander verband, nl. aldus: „Nog staan duizenden kinderen als het ware te wachten tot ook hun zal worden opengedaan tot ook 7,ij zullen worden weggehaald uit de verlatendheid en verwaar- loosdheid, uit de poel der maat schappelijke en morele ellende, waarin zü door de onbekwaam heid of plichtsverzaking van hun ouders dreigen te verkommeren en onder te gaan". Het spijt ons. dat het eerste be richt ongecontroleerd is opgeno men. Daardoor werd een blaam gelegd op de gestichten, die ze ze ker niet verdienen. tt QISTERENMORGEN elf uur heeft de onthulling plaats gevonden van het standbeeld van St. Willibrord, de Apostel der Nederlanden. Bij de herdenking van het 12e eeuwfeest te Utrecht in November 1939: dat een nationaal karakter droeg, zijn er reeds plannen gemaakt tot stichting van een monument. Als uitvloeisel van deze herdenking zou de vereniging „Neder landse Katholieken Dag" zo spoedig mogelijk een monument aan de gemeente Utrecht aanbieden. Met de funderingswerkzaamheden op het Janskerkhof is reéds geruime tijd geleden begonnen en het voetstuk stond deze week op zijn ruiter te wachten. Met het gieten van het uit 20 stukken bestaande en „door de beeldhouwer A. Termote te Voorburg ontworpen beeld, heeft de heer Binden te Aerdenhout nogal moeilijkheden ondervonden. heid behoorden de vertegenwoor digers van H.M, de Koningin en van H.K.H. de Prinses-Regentes, de vertegenwoor diger van Z.K.H. de Prins, Z.E. Joh Kardinaal de Jong. min.-pres. dr. L. J. M. Beel, de minister mr. H. J. van Maarsseveen, de voorzitter van de Eerste Kamer prof. mr. R. Kranen burg. de commissarissen der Koningin in de provincie Utrecht, Overijssel en Limburg en Prof. dr. C. P. M. Romme. De plechtige onthulling werd inge luid door de Domklokken, waarna de schola van de Ned. R. K. Kerkmuziek school, o.l.v. pater dr. Caecil Huigens O.F.M. een antiphoon uit het Officie van de H. Willibrord ten gehore bracht. Muziek en tekst hiervan zijn genomen uit een 12e eeuws hand schrift. Namens het bestuur van de Vere niging Ned. Katholiekendag hield de secretaris, prof. W. Nolet, pastoor der parochie St. Petrus en Paulus te Am sterdam. een toespraak: Sinds Willibrordus is ons volk ge kerstend en erkent ons volk. dat Chris tus is het fundament van onze samen leving. Wjj hebben het geluk geregeerd te worden door een Vorstin die door haar afstamming van Willem van Oranje het symbool is, en door een zorgvuldige regering van bijna vijftig jaren het levende middelpunt van de nationale eenheid. Meer dan dat: een Vorstin, die als jonge vrouw aan de wereld heeft voorgehouden „Christ avant tout", die Christus erkent in woord en voorbeeld als het funda ment. De onthulling van het in totaal 6 M. hoge uit brons gegoten ruiterbeeld werd verricht door mevr. Heerkens Thijssen-van der Kun. Na de aanbieding aan het gemeente bestuur heeft Burgemeester Mr. Dr. G. A. W. ter Pelkwijk het standbeeld aanvaard onder het uitspreken van een rede, waaraan wij ontlenen: Wij danken de vereniging „Neder landse Katholiekendag" een standbeeld naar het ontwerp van de beeldhou wer Termote. voor de opstelling op deze plaats bijgestaan door de archi tect van Moorsel en uitgevoerd door de gieters Binder en Schmidt. Het is een gelukkige gedachte ge weest, de apostel uit te beelden in de voile kracht van zijn leven, rijdende op een paard naar het hart van onze stad, die het middelpunt was van zijn werken met in de hand de Domkerk, als symbool van zijn streven. Het for se ruiterstandbeeld herinnert ons le vendig aan de door God gezonden, in dienst van Christus, de gezondene, die naar de Lage Landen gaat om de blij de boodschap te brengen. „Het geheim van Willibrord was, dat h(i alles zag en deed „in nomine Domini". „Volgen wij hem na, en als onze wegen zich weder scheiden, mogen wij elkander herkennen, zjj het al uit de verte, aan de leus, die op christendom en beschaving, op verleden en heden en ook op de toekomst schep pend en wijdend beslag legt. „In no mine Domini", „In de naam des He ren". Het gemeentebestuur aanvaardt dankbaar dit grootste gedenkteken, als een blijvende herinnering aan deze machtige strijder in militia Christi". Tot de genodigden bij de plechtig- PEGGY DOOD PRINSES BEATRIX rijdt al heel parmantig en vrij naast haar vader in de bosrijke omge ving van Soestdijk. Zij was wat trots op haar trouwe ponny Peg gy. Waswant Peggy is niet meer Toen de staljongen deze eer gisteren naar de weide bracht, rukte het dier zich plotseling los, werd door een passerende auto gegrepen en dusdanig verminkt, dat het terplaatse moest worden afgemaakt. Ons Prinsesje zal zeker troost vinden in het verlies bij Foppie, het veulentje, waarmee Peggy haar indertijd verraste. WINKELEN TOT 10 UUR s kan men van 1 tot en mi avonds men van i tot en met 5 en van 22 tot en met 24 December a.s. Ieder zal dus gelegenheid hebben zijn inkopen voor Sinterklaas en de Kerst te doen. pANADA heeft aan New Foundland voorgesteld zich aan te sluiten bij de Canadese federatie. In het voorstel is een financiële regeling vervat. Bij volksstemming zal hierover beslist wor den. TAE CHOLERA in Egypte heeft on- der de Britse troepen aldaar tot heden geen enkel slachtoffer gemaakt. TAE NIEUW AMSTERDAM heeft haar eerste reis na de oorlog van Rot terdam naar New-York zonder weder waardigheden volbracht. TAORLOGSBRUIDJES kwamen V. S. en Canada reeds bij sc JjVRANKRIJK en Parijs in het bijzon der maakt op de buitenstaander de indruk van een doodvermoeide: de nieuwe stakingsgolf kunnen we dan ook het best karakteriseren als een „uitrusten tegen wil en dank", een zonder veel overtuiging neerleggen van alle arbeid, in het bijzonder door het personeel van de Openbare Dien sten. Sinds Dinsdag hebben zich de sta kingen voortdurend uitgebreid, de meeste stakers eisen dezelfde verbe teringen als aan de employees van de ondergrondse zijn toegekend (20 pet. loonsverhoging). Op het departement van Binnen landse Zaken worden onderhandelin gen gevoerd en Ramadier heeft alle negentig prefecten van Frankrijk voor een bespreking, die vandaag plaats vindt, bijeengeroepen. De algemene regeringspolitiek. voornamelijk ten aanzien van de prijzen, zal nader wor den bezien. Dr. L. J. Rogier benoemd tot hoogleraar te Nijmegen TN DE MAASBODE lazen wij het be richt, dat dr. L. J. Rogier benoemd werd tot gewoon hoogleraar aan de R. K. Universiteit van Nijmegen. Prof Rogier zal voorlopig worden belast met de gehele leeropdracht van wij len prof. dr. J. D. M. Cornelissen, wel ke algemene en vaderlandse geschie denis der nieuwe tijden omvatte. in de scheeps ladingen aan. Nu is in New-York de eerste „oorlogsbruidegom" gearriveerd een Duitse ex-soldaat, die met een Amerikaanse V.H.K.-ster zal trouwen. yOOR HET TRANSPORT van Ned. en Belg. emigranten naar Canada zal de directeur van de H. A. L. te Montreal meer scheepsruimte beplei ten. T^AAR CENTRAAL-AFRIKA ver- trekt een Zweedse expeditie om in de bergen de dierenwereld te be studeren welke een zekere overeen komst vertoont met de Zweedse. G TRA AL VLIEGTUIGEN maken zo'n donderend geraas bij de start dat het grondpersoneel last met de zenu wen krijgt. Men zal trachten het ge luid te dempen. T> ADAR-SIGN ALEN werden van Sydney naar de maan gezonden (afstand 384.000 km.). Men ontving zwakke echo's terug. OLECHTS DE HELFT betaalde Rus- land aan Engeland van de drie maandelijkse termijnen voor levering van niet-militaire goederen tijdens de oorlog. Geen reden wordt opgegeven voor bet niet betalen van de andere helft. - TT ET STAKENDE LONDENSE hotel per.oneel is aangezegd, dat het zal ontslagen worden, indien de staking heden niet beëindigd zal zijn. ALLE wegen van Joego-SIavië naar het vrije gebied van Triest, zijn plotseling door de Joegoslaven, die hiervoor geen uitlegging geven, ge blokkeerd. De geallieerde militaire autoriteiten hebben een communiqué gepubliceerd, waarin wordt medege deeld, dat de wegen door muurtjes van ongeveer 40 cm hoog zijn afge sloten. 0<>0OOOOOOOOO<>OO<XX>O<xX>OO Nederlandse goudstaven uit Britse auto gestolen. OUDSTAVEN ter waarde van 1860 pond sterling zijn vandaag voor Ne derland een niet te onderschatten waarde. Het bericht, dat uit een K.L.M. vrachtauto, op weg naar het Londen- se vliegveld voor transport naar Ne derland, een pakket staven van die waarde is gestolen, stemt dan ook geenszins tot vreugde. De chauffeur was even een kopje thee gaan drinken en in de vijftien minuten van zijn af wezigheid werd het hangslot van de vrachtwagen verbroken. Merkwaardig is, dat bjj het vervoer van een dergelijke lading de wagen slechts door één persoon werd bediend Want we bezitten nu eenmaal niet voldoende goud om er nonchalant mee te kunnen omspringen. <XX>0<^<X>00<XXX><><><><>0<><><X><> TAE HEER A. ASSCHER en prof. D. Cohen, die gedurende de bezetting deel uitmaakten van de z.g. Joödse Raad te Amsterdam, zijn in arrest ge steld op grond van hun activiteit in de bezettingstijd. De arrestatie is geschied na een uit gebreid onderzoek van de P.R.A., waar bjj verscheidene getuigen werden ge hoord. Prijsverlaging van 20 op de glazen TAE PRIJSVERLAGINGEN over de gehele linie gaan maar door: nu zijn het ook al de brillenglazen, die minder gaan kosten, nl. 20 pet. bij af gifte van een door een ziekenfonds af gestempeld recept. Het bijslijpen van de glazen, het pasklaar maken en het inzetten mag geen cent kosten. Voor de monturen is het aanmeten en het pasklaar maken eveneens bij de prijs inbegrepen. Bij dit alles wor den eventuele door de ziekenfondsen aan hun leden uit te keren bijdragen niet in aanmerking genomen. TAE FABRIKANTENPRUS der meu- beien, werd geruime tijd geleden verlaagd met tien procent, het pu bliek heeft daar tot nu toe echter niets van bemerkt. Thans is ook de winkel prijs verlaagd met een even groot per centage, terwijl daarnaast maatrege len worden overwogen om meubelen te fabriceren, die voor het grootste deel in de prijsklasse van 330 tot 600 gulden een huiskamer en van 350 tot gld. voor 'n huiskamer en van 350 tot len. We komen dus weer iets dichter bij het ogenblik, dat iedereen een stoel, een tafel en een bed kan be talen. TN EEN GEHEIME bijeenkomst van de werkgroep voor de bestudering van de verdeling van Palestina be staande uit afgevaardigden van de Sovjet-Unie, de V. S Guatemala en Canada heeft de Amerikaanse af gevaardigde een compromis-voorstel naar voren gebracht betreffende de verdeling van Palestina. Dit voorstel is een poging om de Sovjet-zienswijze hieromtrent tegemoet te komen en be helst in hoofdzaak dat de V.S. bereid zijn de jurisdictie van de Veiligheids raad t.a.v. een oplossing van het Pa lestijnse vraagstuk gedeeltelijk te er kennen. Het nieuwe voorstel is in de volgende vier punten vervat: ln het bisdom Breda gaat JAPI naar het Seminarie Communisten in China rukken op ASJAN. vroeger „de ijzeren stad" van Mandsjoerije ongeveer 110 km ten Zuiden van Moekden, wordt door de oprukkende communistische strijd macht van China bedreigd. Er zijn zelfs al berichten, die beweren, dat de stad reeds in hun handen is gevallen. Aan de grens van de hoofdstad Tsjangtsoen staan 100.000 manschap pen van het nieuwe door de Ameri kanen opgeleide eerste regeringsleger tegenover 150.000 communisten, onder wie een groot aantal Mongolen en Koreanen. Men verwacht, dat hier 'n hevige strijd zal ontbranden. De opperbevelhebber van de rege ringstroepen is zelfs van mening, dat tic communisten een grootscheepse .'■anval op de hoofdstad voorbereiden. TT HEEFT natuurlijk al van JAPI gehoord? Die is door niemand minder dan de Minister van Onder wijs zelf naar school gestuurd. Geen wonder daarom, dat het in alle kran ten gestaan heeft. En even begrijpe lijk, dat velen in het bisdom Breda niet meer wisten, hoe ze het hadden en vroegen, hoe zit dat nu met JAPI? Wie JAPI is? De J(eugd) A(ctie) P(apier) I(nzameling), die op alle scholen gaat beginnen. Minister Gie- len heeft zich in een rondschrijven gericht tot alle hoofden van scholen, uitgevers, redacteuren en de leerlin gen van de lagere scholen en heeft gevraagd, dat de gehele schooljeugd haar steun zal geven aan een groot scheepse papierinzameling. Om deze actie te stimuleren zijn premies in het vooruitzicht gesteld, die aan de scho len met de grootste kwanta oud pa pier zullen worden toegekend. Daar in het Bisdom Breda reeds geruime tijd een soortgelijke actie bezig is voor de heropbouw van het Seminarie, ligt de vraag voor de hand wat deze nieuwe actie daar nu in zal veranderen? Hoegenaamd .niets! Een schrijven van Z.E. de Minister heeft dit aan het Seminarie Comité meege deeld. Dit Comité gaat gewoon door met de papierinzameling en de op brengst blijft voor de herbouw van "t Seminarie. Bij ons gaat JAPI dus naar het Klein Seminarie. Het is te hopen, dat het een even groot succes zal blij ven als tot nu toe. Einde October was er reeds 400.000 kg. oud papier bijeen gebracht. En tezamen met de lege flessen en de lompen maakte dit een bedrag uit van 30.000 gulden. Deze som is des te beduidender. daar het komt van materiaal, dat velen an ders wellicht hadden weggeworpen of opgestookt. Maar er blijkt ook uit. dat het de moeite van het bewaren toch wel loont. Daarom moge dit een aan sporing zijn voor velen, om het oude papier te blijven bewaren; speciaal denken we aan de St. Nicolaastijd, als er bergen papier loskomen, ,die ge bruikt worden om kleine surprises tot grote verrassingen te maken. Verrassingen. Mgr. Bacten heeft er prijs op gesteld, dat de jongens en meisjes, die met zoveel zorg voor het Seminarie papier sparen, in staat ge steld worden een verrassing te ver dienen. A'oor elke 50 kilo papier, die door een school wordt verzameld, ont vangt het hoofd der school een lot. Elke twee maanden wordt er voor 'n bedrag van 250 gulden aan prijzen verlcot. Dit zal de animo bjj de jeugd er in blijven houden, temeer, daar ze weten, dat JAPI bij ons naar het Se minarie gaal. 1. De Commissie der V. N. zal toe zien op en behulpzaam zijn bij het overdragen van de bestuursmacht van de mandataris aan de twee onafhan kelijke staten. 2. Deze commissie, die door de Al gemene Vergadering is benoemd, zal rapport uitbrengen aan en geïnstru eerd worden door de Veiligheidsraad in aangelegenheden, die verband hou den met de internationale vrede en veiligheid. 3. De commissie kan eventueel rap port uitbrengen aan de beheersraad over andere aangelegenheden. De be heersraad moet door de Algemene Ver gadering gemachtigd worden om de commissie te adviseren in zaken, die op het terrein van de beheersraad liggen. 4. De datum voor de beëindiging van het Britse mandaat moet door de Vei ligheidsraad en Groot-Brittannië wor den vastgesteld, nadat de commissie haar aanbevelingen heeft ingediend. Deze datum mag in ieder geval niet later zijn dan 1 Juli 1948. J^E SECRETARIS van de Fran se communistische partij. Du- clos bracht een samengestroom de menigte op de hoogte van de mededeling van Molotov, dat het geheim van de atoombom niet lan ger in het bezit is van een enkele staat. Daarop begon de massa 20 minuten aan één stuk te juichen. Hoever ligt de tijd nog af, dat wij Frankrijk inbegrepen wellicht meer dan 20 maal twin tig uur over deze mededeling treu ren? Aan de consulaire commissie werd verzocht militaire waarnemers ter be schikking te stellen. JJINNENLANDS PAPIER is met on geveer 20 pet. in prijs verlaagd, waardoor spoedig de eonsument zijn meest dringende papierbchoefte tegen belangrijk lagere prijzen zal kunnen dekken. DRECIES drie jaar na zijn arresta tie stond voor het Goese tribunaal terecht, de 44-jarige Middelburgse koopman K.M., en tot op die dag was hij geinterneerd geweest. Volgens de dagvaarding was M. lid ge worden van de Nederl. Duitse cultuur gemeenschap: had hij giften gegeven aan Winterhulp en Jeugd, leveranties verricht aan de weermacht, vriend- schapelijke omgang gehad met Duit sers en had zijn radiotoestel mogen behouden. Verdachte had voor zijn verhoor een philippina van de voorzitter te verwerken, die niet mis was. Mr. Vlaming verweet hem n.l dat zijn leven tijdens de bezetting in schril le tegenstelling had gestaan met het leven dat de gewone middenstander leidde. Spr. vond dat M. geleefd had als een parasiet en 'n parvenu en zich niets had aangetrokken van de ellende welke het Nederlandse volk leed. „Ik ben slachtoffer geworden van mijn energie en handelsgeest", zei verdachte. „Als u 'n diefstal pleegt of 'n moord begaat", viel de voorz. uit, „kunt u dit ook wel zeggen, maar niemand zal dat aannemen. Ik heb niet de indruk, dat u energie nodig had voor handel tjes met de vijand, u verspeelde uw energie in 'n lekker leventje op Bel gische bodem." Verdachte ontkende dat hij welbe wust de vijand gesteund had. Hij had dit nooit ingezien, temeer omdat hij alleen in artikelen handelde, die vrij waren en waarvan hij er vele in Bel gië opkocht. Desgevraagd zei M. dat hij lid was geworden van de N.D. kui tuurgemeenschap op aandringen van een Duitser, waarmee hij in zakenre latie stond. Politieke sympathie zat daar niet achter. „Hoe vond u de N.S.B., vroeg de Voorzitter. „Misschien even verschrikkelijk als U". „Waarom gaf u dan giften aan N.S. B.-organisaties en nam u gunsten van hen aan?" „Alleen uit zakelijk" oogpunt." Bij de behandeling van verdachte's vermogensstand vroeg een der leden of M. nog schenkingen had gedaan. M. verklaarde dat hij eenmaal privé 50.000 francs in België had weggegeven Regeling voor de komende winter TAE MINISTER van Economische Za ken heeft zich tot de Stichting van de Arbeid gewénd met het ver zoek, een beroep op de werkgevers te doen om zo mogelijk alsnog een wacht geldregeling aan te vragen voor ar beiders die bij „uitvriezen" geen of ficiële aanspraak op wachtgeld kun nen maken. Dc Minister wijst erop. dat dit een aangelegenheid is, die het bedrijfsle ven aangaat en waarvoor derhalve door het bedrijfsleven een regeling dient te worden getroffen. Zolang er nog geen verplichte wachtgeld- en werkeloos heidsverzekering is. zullen er ondanks de medewerking van de werkgevers nog gevallen overblijven, waarin op andere wijze moet worden voorzien. Dc Minister van Sociale Zaken heeft zich daarom in een rondschrijven tot de gemeentebesturen gewend, waarin hij goedkeurt, dat bij „uitvriezen" de overbruggingsregeling toepassing vindt TAE NEDERLANDSE verliezen waren op 6 November: vijf gesneuvelden en zeven gewonden. De Regering heeft o.m. de navol gende verliezen bekend gemaakt: Sol daat H. C. Krijnen van 1-3 R.I., af komstig uit Oosterhout, gesneuveld op 2 November te Kalipoetjong. Mr. Dirven schetste zijn cliënt als een groot koopman met typisch Halland- se zakenmentaliteit, welke het niet zo erg nauw neemt als er maar een handeltje in zit. Pro-Duits was M. nooit, eerder het tegendeel, was bewe zen wordt door het feit, dat hij een brief van de Gestapo in handen speel de van de O.D. M. voelt niet, dat hij iets tegen zijn land misdreef, omdat hij alleen handel dreef in distributie-vrije artikelen. Duizenden deden zoals hij al was 't op kleiner schaal, en gaan vrij uit. Het ongeluk van M. is, dat hij door zijn grote winst de jalouzie van zijn concurrenten opwekte, evenals het zijn fout is, dat hij doorging met zijn handel, toen Duitsland tegenover ons als verklaarde vijand stond. Ver dediger wees op het suggestieve proces verbaal en hield het tribunaal voor, dat het zich niet mocht laten beïnvloe den door particuliere gedragingen van M. Er mag slechts rekening gehouden met verdachte's politieke misdragingen en die vond pleiter zeer gering. Pleiter laakte het dat men M. 3 jaar vasthield en dat men hem en zijn vrouw op de meest vernederende manier heeft behandeld, terwijl men alles van hem stal wat los en vast was. M. was verbitterd omdat men hem maatschap pelijk en financieel kapot maakte en zijn vrouw naar Kamperland verbande Gezien de ingewikkeldheid van de zaait zal nog nader over de invrijheidsstel- ling moeten worden beslist. Komend voorjaar wordt over hen beslist TG\\AR MATIGE SCHATTING, be. draagt het aantal Duitsers, dat zich in ons land bevindt, nog ongeveer 25.000, waarvan waarschijnlijk niet meer dan een vijfde gedeelte zal wor den uitgewezen, aldus Minister van Maarseveen in een gisteren uitgespro ken rede bij gelegenheid van de in stallatie van dc adviescommissie voor uitwijzing van Duitsers. Volgens een wet van 1918 kan een vreemdeling worden geinterneerd als gevaarlijk voor de openbare orde, vei ligheid. gezondheid of zedelijkheid, doch hij kan aan de Arrondissements rechtbank zijn invrijheidsstelling vra gen. Daar staat tegenover, dat een vreemdeling geen recht op verblijf hier te lande kan doen gelden. Er zijn zeven commissies met een zuiver adviserende taak. die in totaal vóór een April a.s. een goede 2000 dossiers moeten doorwerken, hetgeen neerkomt op 15 a 20 per week per commissie. De adviezen komen ter verdere ver werking in handen van de Rijksvreem delingendienst. Bij gerezen geschil be slist de Minister. Een mammouth in de Oirschotse heide J)AT HET IJSTIJDPERK maar 3 meter onder onze voeten ligt is een gedachte die ons doet grie zelen. Stel je voor. dat met de be schadigde overblijfselen der prae- historische dieren (slagtand van 'n mammouth en scheenbeen van een wolharige neushoorn), die op de Oirschotse heide zijn gevonden, de kou om zo te zeggen de grond eens uitslaat. Op zichzelf is dat een denkbeeld om huiverig van te worden, hoe veel te meer dan. als we denkén aan onze afgemeten twaalf mud kolen voor de komende winter. Het lijkt ons toe, dat men de eer ste jaren met het opgraven van ijstijdperk-dieren een beetje voor zichtig moet zijn: je weet maar nooit, hoe zo'n fnammouth-ver- zameiing ons een landelijke kou doet vatten. Om in zo'n toestand de schoorstenen te laten roken zou zelfs de minister moeilijk vin den 1

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1947 | | pagina 1