I ITO n w. in rksr. J De sluier opgelicht Welkom aan de missionarissen missie-tentoonstelling Missieliefde van 31 Moi Urn. 8 Juni 1947 bij do pators Marision to Huist igen: Ze verwachten U in hel land van Hulst De verlotingscommissie verhaalt van Zeeuwsch*Vlaanderens edelmoedigheid DERDE BLAD No. 781 VRIJDAG 30 MEI 1947 Interdekenale missietentoonstelling voor Oost Zeeuwsch-Vlaanderen de haar. ekt. Eerst loofdhuid. Silvikrin it Silvikrin efsels De oeit weer. belooning voeding 'ing. tegen van den ïmedy nerpende :tie. Blooen Is U een it hij niet navond Doosje 'oetbad door kap. Lannooyc, voorz. der Imito Jij N.V. ijdenseweg 765-0 5N ER IS ijzen. Kom TIJD WAT 912-00 TEL. 245 "C'EN volk, dat vele missionarissen kent, is een volk, dat de waar de kent van het geloof. Terecht mo gen we er dus trots op zijn, dat Ne derland een ereplaats inneemt op 't missiefront en rekenen we het een familie tot eer aan, dat ze een van haar zonen heeft mogen afstaan aan het missiewerk. Aan de vruchten zult ge de boom kennen Daar, waar missionarissen zijn, daar leeft het geloof. Die eerbied voor het geloof et. de waardering voor het werk der missionarissen zullen zij ka tholieken van Oost Zeeuwsch- Vlaanderen nu weer tonen, nu acht tien missionarissen in hun midden zijn gekomen. We roepen hen een hartelijk welkom toe! We begroeten in hen de verte genwoordigers van het missiefront, dat de gehele aarde omvat, waar het kruis nog niet is geplant en waar de volkeren wonen, die nog rusteloos zoeken naa* God en hun keren naar het Licht. We begroe ten hen ook als onze medebroe ders. die voorop gaan in het leger dei strijdende kerk, waartoe ook wij behoren en die ook in onze naam en met onze stem het evan- geile verder dragen, dat ook zij eer tijds uit de mond van de missiona rissen hebben ontvangen. ^ls de missionarissen hun land verlaten, dan gaan ze niet als 1 eenlingen, die voortaan op zichzelf galleen zijn aangewezen, want het geloot, dat zij uitdragen is ons ge- _loof; de roepstem, die zij volgen „gaat en onderwijst alle volkeren" is niet alleen tot hen gericht. Want de verbreiding van het Godsrijk is een gemeenschappelijk katholieke zaak en een plicht die rust op alle katholieken. Als alle katholieken deze plicht verstaan, dan pas kun nen de missionarissen met veel vrucht werken. Deze plicht vervul len ze door het gebed, dat dagelijks uit alle harten omhoog stijgt: vOnze Vader Uw rijk kome"; door lidmaatschap van de Pause- i lijke Missiegenootschappen en door I onze stoffelijke bijdragen. Om dit I alles in ons weer te verlevendigen I dient de grote missietentoonstel- I hng, die Zaterdag a.s. in het Juve- I naat der Eerw. Paters Maristen zal I ^orckn geopend. Een hartelijk woord van dank mag ik hier wel richten tot de Eerw. Paters Maris- die, ondanks de grote bezwa ren, die er voor hen en voor hun uvenaat aan verbonden waren, hun jjuis en hun terrein hebben beschik i aar gesteld en voor de niet genoeg I je waarderen hulp, die zij zelf en v^uStudenten bi-i het werk der a hebben geboden. nenf6 Heer hen er voor ze2e" In de rustige sfeer van dit huis et werk der missionarissen tot ït ;JPreken- In de verschillende roh maken we kennis met de j "ruiken en de cultuur der vreem da 'cpren! door het woord van l ina,m!: sionarissen krijgen we een sum. Van de voo™itgang en de slsoafSOn' maar °°k van de tegen- mcL" °p het missieveld; van de en niot die z'i ondervinden en de ZeWen 00k; van het hiden Van h .nood' waarin ze omwillen keren°lEvangelie z0 dikwijls ver- der pn»"elllkeWe V°°r de Sta"d pen staan Missiegenootschap- gedrnt-V" en in getallen zien uit- - Wat door het kleine offer van talloos gebracht "daVe!fn vverd tot stand wat onze begrijpen groot ea ha* S' °au z~" is dat f'-. onmisbaar het aandeel uat Wil t-„„„ we ineens we hoe »en vn"!i'tUnnen en moeten leve- wii iirl°r de geioofsverbreiding. Als missies Z'Jn. Van de Pauselijke do mlJp.noo^cbappen helpen wij len h/ S10narissen kerken en scho - kindo UWn; wij brengen heidense !!en naar de katholieke scho- Kapelaan Lannooye Voorzitter Imlto len; met onze hulp worden zieken huizen gesticht en inlanders opge leid voor onderwijs en ziekenver pleging en - het schoonste van al les - het priesterschap. Daardoor worden we mede-ar beiders op het missieveld en het loon zal overgroot zijn, want „wie eer profeet opneemt, omdat hij een profeet is, zal het loon van een profeet ontvangen" .(Matth. 10.41); d.w.z. wie een missionaris als ge zant van God opneemt en zijn werk naar vermogen steunt, zal het loon ontvangen van een missionaris. Groter beloning kan God bijna niet geven; en toch is, dunkt me de schoonste beloning, die God geeft aan een volk, dat missieliefde heeft en zijn missionarissen eert, deze, dat het geloof er gewaardeerd wordt en als het kostbaarste erfgoed wordt bewaard. ly/Ioge dan de vrucht van deze missietentoonstelling zijn, dat de missieliefde in ons allen ver meerderd wordt en daardoor te vens de waardering en de dank baarheid voor de onverdiende gave van het heilig geloof. Met vele moeilijkheden heeft ons comité te kampen gehad. We dan ken allen, die ons hebben ter zijde gestaan, alle milde gevers en stille werkers, hier in Hulst en daar buiten. Ook het geringste zal door God worden beloond. Katholieken van Oost Zeeuwsch- Vlaanderen, de Imito moet u ko men zien, het zal u niet berouwen, de missionarissen wachten u! mi lm aan door Zeereerw. Pater van Beekhoven RAUWELIJKS was de eerste we- reldbrand, 1914-1918, uitgewoed, nauwelijks kon 't gehavende Euro pa de omvang van de veroorzaak te ruines overzien, of daar klonk 'n machtige stem uit Rome. De wach ter op de rots van Petrus had het leed, de bittere armoe, de open gevallen plaatsen, door de Oorlog in de missielanden veroorzaakt, gepeild en geteld. In die eerste mis sie-encycliek van onze Kerkgeschie denis, riep Benedictus XV de 30e November 1919 de katholieken van de gehele wereld op tot deelname aan het werk van de voortplanting van de Kerk. „Maximum illud", zo heette dit rondschrijven, was een alarmkreet, maar ook een bazuin- stoot om de hele katholieke wereld wakker te schudden. Het scherpte elk zijn grote verantwoordelijkheid in tegenover het anderhalf mil liard heidenen, twee derde van de mensheid, dat na 20 eeuwen Chris tendom, nog niet bereikt was, nog niet gewassen was, nog niet gehei ligd was door het Verlossende Bloed van de Zaligmaker. In geen land van de katholieke wereld wekte deze oproep van Paus Benedictus XV machtiger echo dan in het kleine Nederland. Reeds on der die eerste wereldoorlog hadden de katholieken van Nederland, dat toen gespaard bleef van de oorlogs ellende, begrepen dat zij een taak te vervullen hadden tegenover de missiën. In de jaren 1917 en 1918 begint in Nederland de belangstel ling voor de missiën open te bloeien. De missie-encycliek van Benedictus XV wekte in dit kleine landje een daadwerkelijke begees tering voor het werk der missiona rissen. Men zocht naar middelen om het katholieke volk van Neder land op de hoogte te brengen van het grote zendingswerk van de Ka tholieke Kerk. Een dier middelen was de missie-tentoonstelling. 1920 werd de eerste missieten toonstelling gehouden in de stad Breda. Sindsdien is de missie tentoonstelling het hele land door gegaan. van de grootste steden tot in de kleinere plaatsen, waar zulks maar mogelijk was. De missieten toonstelling was en is nog steeds 'n succes. De „Hamat 1947", zo juist Haag, werd door 49.000 mensen be zocht, dat is tweemaal zoveel als de Hamat 1931. Het succes van de missietentoonstelling is te begrij pen. Door de missietentoonstelling komt de missie tot ons volk. Op de stands van de missie-tentoonstelling ontmoet de katholiek van Neder land de missonarissen zelf, die hun landgenoten aan de hand van de voorwerpen uit hun missiegebied, aan de hand van schilderijen, foto's statistieken en diorama's mee doen leven met het moeilijke werk dat zij met hun ordebroeders verrich ten ginds ver, om de kerk van Chris tu3 te stichten tot aan de grenzen der aarde. Maar het succes van 'n missie-tentoonstelling mag niet al leen bestaan in een verblijdend aantal bezoekers: het succes van 'n ooooooooooooooo <XK><>0<><><>0<><><XX>0<>00<X>0<X>0<>0<> TIE STADSPOORTEN VAN HULST staan wijd geopend voor intrekkende missionarissen en missievrienden. De na oor- og en bezetting herleefde missieactie vertoont zich in het Bis dom Breda voor het eerst weer te Hulst in groot formaat! Mis sietentoonstelling! Imito! Het is ons bekend, hoezeer deze gebeurtenis reeds weken te voren in alle lagen van de bevolking werkzame belangstelling, begeestering zelfs heeft gewekt. Zó moet het zijn! Niet alleen in de tijd van en rondom ae tentoonstelling, zo moet het altijd zijn en bij iedere katholiek! Want werkzame missieliefde is missieplicht. Plicht van liefde tot degenen, voor wie de rijkdom in Christus nog niet of nog niet voldoende toegankelijk is gemaakt. Plicht van liefde tot God, Wiens eer door de uitbreiding van het Godsrijk ons ter harte moet gaan. Plicht van liefde tot de Kerk, die als het mystieke Lichaam krachtens haar wezen groeien moet. Wordt de missieplicht door de katholieken zo begrepen is het ons duidelijk, dat wij niet mSar zo nu en dan, door het' geven van een aalmoes aan missie moeten doen, dat wij veeleer het door bidden en offeren altijd actieve thuisfront moeten zijn, dat de missionaris steunt om onder Gods zegen van overwinning tot overwinning voort te schrijden Dit besef levendig maken en verdiepen moge de rijpste vrucht zijn, welke de Imito voor de katholieken van Z.-Vlaan- deren voortbrengt. DR. W. KOENRAADT Vicaris-Generaal ^<X>O<kkxxxxx><X>O<>O<XX>O<>C><>OO<>OO<>CK>oooooooooo<KK> echt, missietentoonstelling is pas wanneer het blijvend is. XIet succes van de IMITO zal blij- vend zijn, wanneer 1. de katho lieken van Oost Zeeuwsch-Vlaan deren zich beijveren om voortaan met hernieuwde ijver dagelijks door een vurig gebed Gods onmis bare zegen over het missiewerk af te roepen. Iedereen is daartoe in staat; iedereen is daartoe verplicht al' lid van de kerk die Christus al gemeen, katholiek, d.i. bestemd voor do gehele wereld, wilde. 2. uit de huisgezinnen van katholiek Oost- Zeeuwsch-Vlaanderen voortdurend een groot aantal jongelingen en meisjes door God geroepen wor - den en aan Gods roepstem beant woorden om als missionarissen persoonlijk het apostolaatswerk in de missiën te gaan uitvoeren. 3. al- lep die daartoe in staat zijn, ook door stoffelijke bijdragen de mis siën steunen, vooral door een mas sale deelname aan de drie pause lijke Liefdewerken. Wanneer de Imito deze vruchten afwerpt, dan pas mag ze geslaagd heten. Dat geve God! T oten voor de missie kopen, doet ieder graag, maar een lot geeft altijd kans op een prijs, wat de aantrekkelijkheid verhoogt. Alles kost geld, en het mocht geen geld kosten voor de missie, dus moest er wat anders op ver zonnen worden. Loten werden gedrukt en de kos ten werden betaald door: Amster damse Bank, Incasso Bank, Ned. Crediet Bank. Ru de prijzen! Hiervoor moesten de middenstanders, fabrikanten en boeren zorgen. Van vele paro chies ontvingen we een pracht- medewerking. Hulst zelf zorgde voor het leeuwenaandeel. Voor een midden standsplaats moest dit ook. 'n Slaap kamerameublement, bedstel, kar petten, tafelkleden, kinderledikan ten, electrische voorwerpen en ver dere artikelen, waaronder taarten, enz., waren en als gift binnenkwa men. St. Jansteen zette ook zijn beste van 11-18 Mei gehouden in Den I beentje voor en sleepte ook kar petten en klompen binnen, bene vens textiel en kleinere prijzen. Axel kwam prachtig uit de bus en door de fa. Antheunis werd ons tei hand gesteld honderden gul dens aan prijzen, welke hij van zijn leveranciers hiervoor ontving. De N.V. Plateelbakkerij Zuid- Holland te Gouda gaf voor een waarde van f 200. Nieuw Namen gaf ons ook textiel en verder kleinere prijzen en levensmiddelen. Graauw had een ganglamp, klei nere prijzen en zelfs een slangen- vel, waarvan schoenen gemaakt kunnen worden. Lamswaarde had niets, Hontenisse een weinig maar in Ossenisse was het een lust toen we met 11 kippen en hanen, een gans en 50 kg meel, boter en eie ren naar huis gingen. In Terhole was 't een lust te zien, waar zo'n klein dorpke ai niet toe in staat was: Pluimvee, konijnen, boter, eieren. Rapenburg, idem. Terneu- zen had meer kunnen doen, maar enkele middenstanders stuurden ons rechtstreeks hun gratis artike len. Philippine, Sas van Gent, West dorpe en Sluiskil hadden niets, doordat de fancy fair te Sluiskil te veel van hun krachten had gevergd. Sluiskil gaf ons echter wat ze aan kleine prijsjes nog ever had. Zuid- dorpe gaf wat bloem maar Koe wacht had zoveel aan levensmidde len en andere artikelen, dat de be stelwagen assistentie vroeg aan de andere, daar hij vol zat. Drie bestelwagens volgeladen was het resultaat van de rondtocht. Toen alles binnen was, werd het uitgezocht en werden 500 pracht prijzen ter waarde van 5000 a 6000 gulden voor de loterij genomen, 't Overschot was voor de attractie en bevatte ong. 3000 prijsjes en als u zag wat we aan levensmiddelen hadden! De loten vliegen weg, de vraag is ontzettend. Als hoofdprijs een Philips radio met vier golf lengten, tweede prijs 'n slaapka merameublement, 3e prijs een bed stel, dan karpetten, tafelkleden, schemerlampen, electrische voor werpen, kinderledikanten, dames kousen, plateel nu te veel om op te noemen. Alles tentoongesteld bij de firma P. M. v. d. Walle te Hulst. Tie vraag naar loten is zo groot. dat u blij mag zijn, dat u loten gekocht hebt want de meeste plaatsen vroegen er meer, maar ze zijn verdeeld. Koopt dus tijdig! Pater Bernard van de Walle, uit Hulst. Marist. Sinds 1933 Missio naris op 'de Salomonseilanden (Still# Zuidzee).

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1947 | | pagina 9