Jacht en Kano lemen SOLIDOX Ledel Theater. Oostbiirg M NACHT IN Hoor Likdoorns, I timmermaii-machiiiewerker. HtlBROBREDA ANTONISSEN EN ZOON MOEDER, UW NAAIMACHINE NIET IN ORDE? F B KALLE-CLARIJS LIIXOR THEATER - TERNEUZEN Welkom met wortel en al TOMATEN PLANTEN J, Wullems Een smidsknecht en leeiT! g gevraagd BIEDT ZICH AAN VOOR HET KOKEN Mina Bogaert EEN ZAAK VAN LEVEN EN DOOD El. motoren Schakelmaieriaal El. gereedschappen Voor grote SCHILDERWERKEN J. LIEVENS 912-°° Concert- en Bioscoongebouw Het Centrum HET EILAND DER TïNO ROSSI LIEFDE 2. De Trannosan Remedy van Dr. Polland doei drie dingen: Korteweg's Bouwmaatschappij N.V. Als de missionarissel verlaten, dan gaai eenlingen, die voortaa alleen zijn aangewezi geloof, dat zij uitdrag loof; de roepstem, „gaat en onderwijst is niet alleen tot hen de verbreiding van h een gemeenschappel zaak en een plicht di katholieken. Als all deze plicht verstaan, nen de missionarisse vrucht werken. Deze len ze door het gebed uit alle harten 01 „Onze Vader Uw rijk het lidmaatschap vï lijke Missiegenootschs onze stoffelijke bijdr alles in ons weer te dient de grote miss ling, die Zaterdag a.s. naat der Eerw. Paters worden geopend, woord van dank mai richten tot de Eerw. ten die, ondanks de ren, die er voor hen Juvenaat aan verbond- buis en hun terrein h baar gesteld en voor te waarderen hulp hun studenten bij voorbereiding hebb VOOR als van ouds WITTE TANDEN Een prima vakkundig adres voor alle reparaties en onder deden is: Kanaalweg Zuid 78, Sluiskil TELEFOON 50 REPARATIEN etc., kunnen ook opgegeven worden aan C. VERSCHUREN. I.ama- waarde; E. WARRENS, café bij de kerk. Groenendijk; WED. J. CLARIJS-DEL- LAERT, IJzendijke. Dank zij de heilzame werking van „sulloricinoleaal" is het laatste restje tandsteen verdwenen. Tandsteen is een sluipend kwaad, dat Uw tanden bedreigt en ontsiert. Practisch iedereen heelt er last van. Solidox bestrijdt het aidoende, omdat het „sulforicinoleaal" bevat. Houd Uw tanden niet alleen wit, houd ze ook gaal en gezond door geregeld te poetsen met Solidox. THANS weer voorradig ongeveer 6000 kg. gespeende Groenten- en planten- kwekerij TERHOLE Telefoon 3. bij Wed. Hon. Reuling-Bies- broack, ijzerhandel, Hulst. MET SULFORICINOIEAAT TEGEN TANDSTEEN l^-Twee maal daags poetsen met Solidox en twee maal per jaar naar den tandarts. Zóó krijgt en houdt U witte en gezonde tanden! Sob-oli- I Belastingzaken Aangiften Administraties Controle's J. F. FILIUS Verl. v. Steenbergenlaan 4 bij bruiloften en andere feesten Jroenendijlc 119 Hontenisse. Zaterdag 31 Mei. Zondag 1 en Woensdag 4 Juni. aanvang 8 uur: ALICE F A YE. CARMEN MIRANDA, DON AMECHE in de grote Super film der MPEA Een pakkende grootse show film geheel in schitterende kleuren. De grootste muzikale schlager van het seizoen, geheel in prachtige kleuren opgenomen, met de vurige. Zuid Amerikaanse dansen van CARMEN MIRANDA Iedereen zal de vijf songs van Gordon en Warren zingen die op onvergetelijke wijze door Carmen Miranda gebracht worden Hier ziet U CARMEN MIRANDA, over de gehele wereld bekend door haar optreden voor de radio en hoort U haar zingen te samen met haar be roemd orkest. Zondagmiddag matinee. Aanvang 3.30 uur. Toegang boven 18 jaar. Plaalsbespr. als gewoonte. VERZUIMT DEZE FILM IN GEEN GEVAL 3Com Achat.... wk} yaort nctwt de tentoonstelling te JVjjmegen otn daai te zien fiac ons nestje weet wat den zat. Vanaf VRIJDAG 30 MEI tot en met WOENSDAG 4 JUNI. Aanvang 8 uur brengen wij U de allernieuwste Eagle 'ion film in geheel natuurlijke kleuren (A matter of life and death) Deze zeer eigenaardige film, waarin het fantasti sche afwisselt met het werkelijke, is een uiterst goed geslaagde film, die de grote eer genoot op bijzonder bevel van de Engelse Koning aan het Hof vertoond te worden. In Nederland is deze grote kleurenfilm nog slechts enige weken geleden uitgebracht en de pers is zeer enthousiast. ZONDAGMIDDAG MATINEE Aanvang 3 en 4,30 uur Toegang 14 jaar Plaatsbespreking als gewoone. 734o ELECTRO-TECHNISCHE GROOTHANDEL HULS v.d. BROECK GINNEKENWEG 60 „HEEMAF" AGENTSCHAP VOOR WEST-NOORDBRABANT EN ZEELAND 758 jINNEKENWEG 71 - BREDA - Tel. 9584 derde blad j(Uvt ÏA (jjZ&jOvuA, Wanneer het bloed om de een of andere reden ophoudt het haar te voeden, vervangt Sibikctn het bloed. Niet wachten, tot de roos U waarschuwt, dat aan de haar. vormende weefsels de noodige voeding ontbreekt. Eerst roos, dan haaruitval en tenslotte verharding van de hoofdhuid. Om radicaal van deze euvels al te komen, tijdig Sitvikrtn gaan gebruiken De 14 organische bouwstoffen, waaruit Siivikrin bestaat, brengen nieuw leven in de haarvormende weelsels. Da roos verdwijnt De haaruitval houdt op Nieuw haar groeit weer Dames I Prachtig, vol en zijdeachtig haar zal de belooning zijn po or Uw vertrouwen in Siivikrin Ernstige gevallen Puur Siivikrin Haarvoeding Voor de dagelijksche haarverzorging. tegen roos en haaruitval ter bevordering van den haargroei Siivikrin Lotion Vr; a.a A/. dl boffitccuZ- VtuscAt&aaSV' OOOOOOOOOOOOOOC "7000©OO NAAR AMSTERDAM OF MOOK RAAK NIET VAN DE KOOK TIJDIG 2020 GOES GEBELD EN UW REIS WORDT VERSNELD. DE L.A.V.O. WEET ALTIJD RAAD EN STAAT MET EEN AUTO PARAAT VOOR STAD EN LAND TO7-° STEEDS EEN AUTO BIJ DE HAND GOES WIJNGAARDSTRAAT 24 TEL. 2020 x>ooooooooooooooooooooooooooc.ooooooooo< HEBT U AL GI ,EZEN ER IS GROTE VENDUHUIS-OPRUIMING TE OOSTERHOUT Voor de laagste prijzen. Kom maar, ER IS ALTIJD WAT VOOR ONS BIJ BR' 'ASEWEG 118 OOSTERHOUT N.Br. TEL. 245 Zeestraat AXEI, Zaterdag 31 Mei 6.30 en 9, Zondag 1 Juni 4.15 en 8 u. De man met de gouden stem. in een ode aan de liefde, een romantisch spel van heldhaftige roeke loosheid. Toegang 18 jaar. 1. 3. Stilt onmiddellijk de meest snerpende pijn en sluit de deur voor infectie. weekt den kwelgeest los Binnen twee dagen' plukt U hem, zooals U een madeliefje zoudt plukken. met wortel en al, zoodat hij niet meer terugkomt. Martel niet onnoodig. Doe er vanavond een Trannosan Remedy op. Doosje voor 8 toepassingen. Bruisend Voetbad gratis erbij. VRAAGT voor directe indiensttreding Aanmelden bij A. WIJNHOFF, Terheij dense weg A. 26. Terheijden. 765-0 door kap. Lannooye, "C'EN volk, dat vele kent, is een volk, de kent van het geloof ger, we er dus trots oj derland een ereplaats missiefront en rekene familie tot eer aan, d haar zonen heeft moge het missiewerk. Aan zult ge de boom kenne missionarissen zijn, geloof. Die eerbied v< en de waardering vo der missionarissen tholieken van Oo Vlaanderen nu weer tien missionarissen in zijn gekomen. We ro( hartelijk welkom toe! We begroeten in genwoordigers van he dat de gehele aarde het kruis nog niet waar de volkeren w( rusteloos zoeken naa. keren naar het Lich'. ter. hen ook als on ders. die voorop gaat dei strijdende kerk, wij behoren en die naam en met onze st gelte verder dragen, d tijds uit de mond van rissen hebben ontvang Moge O. L. Heer hen nen! In de rustige sfeer het werk der miss ons spreken. In de stands maken we ke( gebruiken en de cultu de volkeren; door de missionarissen iu, indruk van de vooru successen, maar ook i «»gen op het missie moeilijkheden, die "let zelden ook; - nood, waarin het Evangelie zo der°p En als we dan nen Pfusell'.ike Missi, Eedrut?" en in gefal van tan Wat door he1 a °°s Velen we: ^bracht, dan begrijp ^t onze taak is. Dar i- dnt £oe onmisbas U dat wij kunnen en wü ÏT de Seloofsvei V,'' Ild zijn van d hussiegenootschappen lei, ^"ssi0narissen kerl L?'. uvven: W1'i bron tenderen naai- de kat d d bii h zij v

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1947 | | pagina 8