iïr... blijft YASTE GRONDSLAG Nederlandse iaal hei hoofdvak UN Ga AD JA Tl NIEUWE KEN tEL >lk-~ De volksschool zij niet levensvreemd NADERE BIZONDERHEDEN VAN DE NOTA DER COMMISSIE-GENERAAL •ret LAG ET fr 'INE RADIO-PROGRAMMA Avonturen van Suske en Wiske DE ZWARTE DAME TWEEDE BLAD No. 781 VRIJDAG 30 MEI 19 4 7 lftschc dat bi» n smaak zijn topge- 'n heer- tard-vïa- (Van onze onderwijsdeskundige medewerker) anders stilstaan bij het louter tech nisch verklanken van schrifttekens. Gewone woorden moeten zonder IN het derde en laatste deel van fouten geschreven kunnen worden, f het Rapport van het K.O.V. wor- Ongewone zoekt een normaal mens den de afzonderlijke leervakken be- immers toch op, als hij ze al ooit Birokcn zoals die onderwezen wor- te schrijven heeft. Systematische ilen vanaf het 4e leerjaar. grammatica worde niet gegeven; 't Vooral in dit gedeelte beeft het kind bezit nog te weinig abstractie- Kapport een uitgesproken vak- vermogen, technisch karakter. Omdat het meer 4e bedoeling van deze artikelen la, JJoe interessante opmerkingen C »*.ƒ-•! een indruk te geven van de ver- Bieuwings-g eest, nil ik thans Biet op deze technische details in gaan. Het standpunt der Rapporteurs is, dat de volksschool zich veel «leer dan tot nu toe moet instel len op de eisen van het werkelijke leven. En dit leven eist niet vooral yéél kennis, maar een beperkte J grondslag-kennis, 778 pie er muurvast GOES lir/^ en van muiten is geleerd. H*t belangrijk* rapport Rapport ook maakt over de an dere vakken, ik wil er daarvan hier toch slechts enige vermelden, vol doende, om u een indruk van de bedoeling te geven. Doel van het schrijven zij een goed leesbare, nette, vlotte hand en géén onnatuurlijk sier- schrlft. Zingen zij min de. een vak dan wél middel om de school prettig te maken. De tip om vooral ook de KWALITEIT r aar doorzien en volledig beheerst teksten goed te leren is niet over- OOOOOOOOOO ingekomen rordt. Deze nieuwe instelling van de g09o school eist dus een beduidende in- krimping vail de leerstof. I Men make zich niet bezorgd, dat hiermede een achterstand wordt Bezorgd aan kinderen, die later Voortgezet onderwijs gaan volgen. Een hecht, wcrkelijk-doorwrocht kennis-bezit is een heter funda- l, asperges, elein, wor- n, kropsla, radijs, di- kersen en 788—0 iner is DIT NIEUWS. HULST >0000000000 bodig, zolang de meesten van ons na de eerste regel van een lied onze toevlucht nemen tot een zinrijk la-la-la. Het tekenen moet vooral als uitdrukkingsmiddel worden benut en kan zo bij veel andere vakken worden ingeschakeld. Bij de zaakvakken (geschie- r' ü"11 'V ,™,'UUUd denis, aardrijkskunde, kennis der kent voor verdere studie, dan een natuur) dient de mens in het 'samenspraak van gememoriseerde "v cetjes. vorige artikelen wees ik er fcieuwing staat of valt met het al lof niet voortbestaan van het oplei- centrum te staan. Ook hier veel minder stof, weinig van buiten le ren, maar dat dan ook goed. Het heem, de naaste omgeving van het kind, vorme het uitgangspunt, om dat op die wijze ook het best zelf- dingskarakter der volksschool, werkzaamheid der leerlingen le be- fcopdwillenden mogen dan a. pro- '"eiken is. (beren, de opleidingsschool een kris tintje te geven, dit alles is half 7°als naar lk hooP uit sum" wevk. Werkelijke vernieuwing is miere bespreking is gebleken, slechts mogelijk in een school, die gaat het Rapport van het K.O.V. niet langer een renbaan naar toe- van deze algemene stellingen uit: ïatingsexamens vormt. Het Rapport de volksschool zij niet levens- .sprcekt slechts terloops over deze vreemd; een grondige basis-kennis toch zo belangrijke kwestie en be- is beter dan veelweterij; het heem fiandelt de vernieuwingsgedachten worde zoveel mogelijk als uitgangs- IN DE NOTA aan de republikeinse delegatie overhandigd, geeft de Commissie-Generaal een overzicht van haar denkbeelden en voorstellen in zake de uitvoering van het accoord yan Linggadjati. Zij gaat er daarbij van uit, dat de Nederlandse regering Linggadjati beschouwt als de vaste grondslag van haar beleid met be trekking tot Indonesië, op welke grond slag zij aan dit beleid een ruime en voortvarende uitvoering wenst te ge ven. Dit sluit echter tevens in zich, dat itf meent te mogen verlangen, dat de regering der republiek sicli evenseens aan deze grondslag hondt en daarom itriidige maatre gelen achterwege laat of ongedaan maakt. Zij acht het een onmisbaar onder deel van de uitwerkLng van het ac coord van Linggadjati, dat gezamelijk maatregelen worden genomen om een einde te maken aan de nog steeds plaats vindende gewelddadige hande lingen tegen de bezette delen van Ja va en Sumatra en tegen de Malino- gebleden, en dat ln onderlinge sa menwerking de voor de toepassing van de overeenkomst noodzakelijke Inwendige veiligheid wordt verzekerd De Commissie-Generaal gaat ervan uit, dat de overeenkomst van Lingga djati tot doel heeft de vorming van do Verenigde Staten van Indonesië als souvereine democratische staat, in samenwerking verbonden met het Ko ninkrijk der Nederlanden, door de op te richten Nederlands-Indonesische Unie. Gedurende de voorbereidings tijd blijft krachtens de overeenkomst de souvereiniteit van het Koninkrijk, ook over Indonesië, de Jure gehand haafd, doch behoort daarbij de facto een zo ruim mogelijke aanpassing van de Indische regering aan de nieuwe verhoudingen plaats te vinden. Iedere verdere vertraging bij de uitvoering maakt de conomlsche en maatschappelijke reconstructie van Indonesië moeilijker. Ten slotte is het van het grootste belang, dat op zo kort mogelijke ter mijn niet alleen het gebied van de republiek voor het algemeen verkeer met de overige delen van Indonesië, met Nederland en met het buitenland wordt opengesteld, doch ook dat daar die voorwaarden van recht en veilig heid worden hersteld, welke onmis baar zijn voor een gezonde economi sche, maatschappelijke en culturele ontwikkeling. Ook op dit gebied is de Nederlandse regering tot volledige samenwerking bereid, en meent zij te mogen verlangen, dat die samenwer king in het belang van het land en zijn bewoners zal worden aanvaard. In de toelichting ten aanzien van de 5 punten, die van officiële zijde gegeven wordt, heet het o.m.: Een overgangsbestuor. Tea aanzien van punt 1 meent de Commissie-Generaal, dat het recht streeks ln strUd zou «Un met verschei dene bepalingen van het accoord van Linggadjati, indien men gedurende de overgangstijd de eenheid van In donesië zou verbreken door do repu bliek te plaatsen naast en loa van de overige delen van dit land. Samen gewerkt zal worden aan de bouw en uitrusting van een federale staat. Zo lang deze bouw nog niet is voltooid, zal door hervorming van de Indische regering ln het centrale gezag worden voorzien. Terstond moeten voorzienin gen worden getroffen om een mede- regerende instantie op federatieve grondslag te scheppen voor geheel In donesië om te voorzien ln een verte genwoordiging van Indonesië bU het opper-bestuur. Dit overgangs-bestuur kan dan tegelijkertijd de gronslag vor men voor de latere federale regering. Op hun eigen terrein blijven de sta ten zelfstandig en kunnen do bestaan de, of ln het leven te roepen staats regelingen, waar nodig met Neder landse bijstand, verder worden uit gebouwd en georganiseerd. ■igen diplomatieke ambtenaren. ons boter bloem punt genomen; dé kinderen moe ten vooral zelf actief worden in geschakeld. Nogmaals: deze ideeën zijn niet gloednieuw. De grote verdienste van het Rapport is echter, dat het moedertaal-onderwijs te zijn. Daar- de losse stellingen in organisch Commissie werkelijke vruchten af- no volgt rekenen, het vak waar- verband heeft gebracht en het ge- worpen. nan de waarde in ons land veel te heel van een katholieke geest heeft (Vorig artikel over het rapport ►order zo rustig, alsof er geen jVC'iltje aan de lucht was. t Voorop staat dan een ingrijpende herwaardering der vakken met de werkelijke levenseisen als criterium Het belangrijkste vak dient het (elegenheid voor Het Bestuur. De grote plaats, aan practische uitweidingen ingeruimd, maakt dit Rapport tot een document, dat men gaarne in handen zal zien van allen die b(j de volksschool betrokken zijn. Dan pas zal het werk van deze soog wordt aangeslagen. Doel van het reken-onderwijs behoort te zijn: het kind vaardig en nauwkeurig reken-vraagstukjes te leren oplossen, zoals het gewone leven die presenteert. Wat dus van alle vakken gezegd wordt, geldt bijzonder hier: veel minder leer stof! Aan rekenen uit het hoofd ivorde meer plaats ingeruimd. Hét vak op de volksschool dient z(jn: Nederlandse taal. Het vak immers, dat de meeste toepassing m liet leven vindt. Het kind moet leren luisteren en °ok zelf spreken. Vooral dit zelf- sproken is wel erg verwaarloosd lot heden en wat heeft ieder mens 'n het leven meer nodig dan dat? net lezen moet meer gaan in de "chting van stil-lezen voor zichzelf En dan later kunnen vertellen, wat Belezen is. Te veel blijft het kind doordrongen. van het K.O.V. Woensdag.) in ons blad van ZATERDAG 31 MEI HILVERSUM I 301 m.: 7 nieuws, 7.30 dansmuz., 8 nieuws, 8.18 gr., 10 morgenwijding, 10.20 voordr., 10.35 bariton en piano, 11 continubedr., 11.45 fam.ber., 12 Vaudeville-ork., 13 Ned. strijdkr., 13.30 Miller-sex tet, 14 operette-muz., 14.15 sportpr., 14.30 ork., 15.30 boekbespr., 15.45 koor, 16.05 lezing, 16.20 AJC-uitz., 16.45 M2tropole-ork., 17.20 Musette, 17.30 om e- nabij de 20, 18 nieuws, 18.15 sp. gr., 18.30 Ned. strijdkr., 19 vocaal ensemble, 19.20 vraagg^spr., 19.30 klankbeeld, 19.45 volkstelling, 20.20 In Vogelvlucht, 21.30 soc. commentaar, 21.45 Ramblers, 22.15 hoorspel, 22.45 koor, 23 nieuws, 23.15 hobby-hoek, 23.30 filmmuz. HILVERSUM II 415 m.: 7 nieuws, 7.30 morgengeb., 7.45 Maria ter ere 8 nieuws, 8.15 Pluk de dag, 9.05 gr., 9.30 waterst., en pol. ber., 9.50 ork., 10 kleuters, 10.15 operettemuz., 11 Zonnebl., 11.45 gr., 12.03 Cl. De bussy, 12.30 dansork. v. Beeck, 13 nieuws, 13.20 dansork. v. Beeck, 13.45 filmkw., 14 Marialiederen en -poëzie, 14.30 toneelkijker, 14.45 dansmuz., 15 v. d. jongeren, 15.15 v. Beethoven, 15.45 KRO-kiosk, 16 gr., 16. toespr., 16.30 causerie, 17 Wig"'am, 18 beschouwing hockey Ned.-Denem., 18.08 gr., 18.15 journ. weekoverz., 18.30 Buffalo Bill, 19 nieuws, 19.20 Vaudeville-ork., 19.45 volkstelling, 20.20 gew. -«an, 20.30 lichtbaken, 21 Negen heit de klok, 22 verzoekpl., 22.45 avondgeb., 23 nieuws, 23.20 gem. koor. In de overgangsperiode zullen de buitenlandse betrekkingen van Indo nesië verzorgd worden door de be treffende diensten van het Konink rijk, onder uiteindelijke leiding van de Kroon, c.q. van de Nederlandse minister van buitenlandse zaken. Ten einde echter zorg te kunnen dragen, dat bij de tot standkoming van de Verenigde Staten van Indonesië dit and over het apparaat beschikt, het welk het dan voor zijn buitenlandse betrekkingen nodig zal hebben, zijn ruime voorstellen gedaan tot de op neming van Indonesiërs in de buiten landse dienst en tot opleiding van hen Indonesiërs zullen betrokken worden bij de behandeling van de buitenland se aangelegenheden, zowel ln Indone sië als ln Nederland. Daardoor zal dan tevens een einde komen aan de hoogst onbevredigende toestand, dat Indone sische delegatieleden voortdurend ont breken bij internationale conferenties, waarbij vitale aangelegenheden voor hun land worden besproken Militaire samenwerking. In de eerste plaats zal een einde moeten komen aan de vijandelijkhe den, die nog steeds plaats vinden. Voorts dient aan iedere gewapende of subversieve actie naar de Malino-ge- bieden een einde te worden gemaakt. In de tweede plaats ls het noodzake lijk, dat de taak van de strijdkrachten tot haar nominale omvang wordt te ruggebracht. Daar de opbouw van een moderne weermacht een proces van jaren is, moet een deel der Ne derlandse strijdkrachten ter beschik king van Indonesië blijven. De vermindering van de Nederland se strijdkrachten dient te worden ge toetst aan de defensiebehoeften van Indonesië De binnenlandse veiligheid moet worden hersteld, opdat Indone sië uit de revolutionaire naar de con structieve fase kan overgaan. Ook politioneel moet een samenwerking tussen Nederland en Indonesië wor den georganiseerd. Er moet een poli- tle-apparaat worden geschapen, dat zowel aan binnenlandse als aan bui tenlandse belangen veiligheid kan ver schaffen. De uitvoering van deze voorstellen zal het mogelijk maken een spoedig gevolg te geven aan de noodzakelijke vermindering van de wederzijdse troe pensterkten. Economische heropbouw In punt 4 zegt de Commissie-Gene raal, dat het dringend noodzakelijk is, dat de economische werkzaamheid in Indonesië over het gehele gebied wordt hervat. De niet-lndonesische rechten en be zittingen moeten aan de rechtheb benden worden teruggegeven. Het her tel van recht voor nlet-Indonesiër* .2 het republikeinse gebied ls nood zakelijk om de productie weer op vol le gang te krijgen en het vertrouwen te herstellen van het Nederlandse en het buitenlandse kapitaal, zonder het welk dit zijn werkzaamheid ln deze landen niet zal kunnen of willen her vatten. Indonesiërs zelf zullen ln de kapi taalvorming deelnemen Voorta ls het dringend noodzakelijk, dat de ln het republikeinse gebied voor uitvoer be schikbaar zijnde ondernemingsproduo- ten ook werkelijk direct worden uit gevoerd. Daardoor kan in de eerste devlezenbehoefte van het land wor den voorzien. Voor dit doel is een organisatie voorgesteld, waarin verte genwoordigers van de ondernemer» naast die van de republiek en van de centrale overheid zitting zullen heb ben. Ook zal de vorming van een douane-stelsel noodzakelijk zijn, waar dor de bestaande in- en uitvoerrege ling en de daaraan verbonden marine- controle zal kunnen worden vervan gen door een normale controle van het civiele apparaat der centrale re gering. Politieke vrijheid. In het verdere overleg omtrent de uitvoering van Linggadjati moeten ook de georganiseerde delen van de Malino-gebieden rechtstreeks worden Ingeschakeld. De republiek moet duidelijk uitdruk king geven aan de erkenning van die gebieden door de organisaties en func tionarissen, welke de schijn handha ven, als zou de republiek haar ge zag over die gebieden uitstrekken, openlijk te ontbinden of uit hun functies te ontheffen. Dit is een voor waarde voor rechtszekerheid en vreed zame politieke ontwikkeling, die over al moet worden geschapen. De burgers van Indonesië moeten zich vrijelijk kunnen uitspreken om trent de wijze, waarop de verschil lende gebieden hun plaats in de fede ratie zullen innemen, dan wei over de vraag, of bepaalde gebieden de voorkeur geven aan een bijzondere ver houding tot de Verenigde Staten cn het Koninkrijk. De burgers van In donesië moeten worden gevrijwaard tegen schadelijke gevolgen van hun politieke partij-keuze. Tenslotte zal hel eveneens noodzakelijk zijn, dat men komt tot een regeling, die de po- f'.tie van het personeel in dienst van de Indische regering, en van het per soneel, dat vroeger in dienst was bij zelfstandige rechtsgemeenschappen hier te lande, veilig stelt. Van Neder landse zijde zal hiertoe alle medewer king worden verleend, voor de ter beschikkingstelling van de nodige technische en administratieve krach ten door en vanuit Nederland. Monetaire regeling komt later. Na deze toelichting op de verschil lende punten vervolgt de Commissie- Generaal met een algemene beschou wing, waarin zij zegt, dat aan deze hoofdpunten nog de deugdelijke rege ling van het geldwezen en van de finantlële verhouding tussen Indone sië en Nederland ontbreekt. De Com missie acht het vanzelfsprekend, dat een dergelijke regeling eveneens een onafwijsbare voorwaarde is voor de goede uitvoering van de overeenkomst van Linggadjati, doch zij is van me ning, dat eerst het herstel van recht en veiligheid en de hervatting van het economisch leven moeten zijn ver vuld. TkE Maria-tentoonstelling te Vught welke drie weken heeft ge duurd, is door ongeveer 15.000 per sonen bezocht. A RNOLD MEYER komt nog een- maal ter sprake. De Bijzondere raad van cassatie zal op 11 Juni a.s. zijn zaak hervatten. door W. van der Steen STSTRAAT 51 linnen kleedje nlafel of andere t verschillende gevoerd. 'UNTEN. niv' ,c'aar 'lel) je alweer het van een te grote spraak- amheid. Lambik ditmaal was je toch heus haast 't haasjel De Zwarte Dame vergeet ditmaal van woede haar Haegse tong val en scheldt wat ze kan. Ze moet zich echter tevreden stel len met het jasja van onze loodgieter. Een overigens heel schamel jasje. Maar mét in houd! HAAST V.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1947 | | pagina 5