DANSEN SPRITS-STUKKEN MEISJES- DIRECTOIRS Hansw. Boys 1-Kruiningen 1 r NederL VOOR HOLLANDSE NIEUW I Bakkerij VLEUGEL OPROEPING Provinciale Zeeuwsche HARK I Veren, het m GROENE KRUIS LEDENVERGADERING Aanbesteding Zondagsdienst Doktoren Kesteloo Staal Eggink VAN KETEL Vertegenwoordiger Notaris Verbist heropening velodroom VERLOREN VERLOREN regenjas 744 o SALON SALON SALON SALON SPECIALE AANBIEDING De Goedkope Simon Hof zicht Theater IJzendijke DE MAN MET HET IJZEREN MASKER de öchxa£ out' -Ddftsche Frisse wet melk1 De volk A. T I L R O E 10 cent per stuk. 802-° kersvers* U koopt met pret bij FRANS LAGET zon Weer echte attractie H.H. LANDBOUWERS Bezoekt Maandag 2 Juni de FOKDAG TE PHILIPPINE De heer en mevrouw O. Col- sen-v. W»es geven met grote vreugde kennis van de voor spoedige geboorte van hun dochtertje, dat bij het H. Doop sel de namen ontving van JOSEPHINE, LEONIE GUSTAAF St. Janateen. 27 Mei 1947. Hoofdstraat 23. 790-O Ondertrouwd: Eduardus, Franciscus v. d. Bos en Rosalia van Puyvelde geven mede namens weder zijdse ouders kennis van hun voorgenomen huwelijk, waar van de voltrekking zal plaats hebben op Donderdag 12 Juni a.s. te 9 uur in de kerk van de H. Gerulphus te Stoppeldijk. Margretaendijk. 26 Mei 1947. 743-0 Getrouwd: Piet Smit n Laura van Poecke Woestduinstraat 9 H.S. Amsterdam, West, Mei 1947. tTot onze diepe droef heid overleed heden, na een geduldig gedra gen ziekbed, gesterkt door de Genademiddelen der H. Kerk, onze lieve moeder, groot- en over grootmoeder, behuwdzus ter en tante, mevrouw MARIA, LI/DO VITA MATTHIJS weduwe van de heer Emile van Hyfte, in de ouderdom van ruim 84 j. Wij bevelen de ziel van de dierbare overledene in uw godvruchtige gebeden aan. IJzendijke: Emma Wijffels-v. Hyfte Lucien Wijffels, kinde ren en kleinkinderen Louisa Wijffels-v. Hyfte Camiel Wijffels kinderen en kleinkin deren Celina v. Hyfte Prudent van Hyfte Marie van Hyfte-Go - vaerts en kinderen Alma van Hyfte Gent (B.): Alice van Hyfte (in het klooster Eerw. Zuster Maria Veronica) fain, van Hyfte fam. Matthijs. IJzendijke, 28 Mei 1947. De plechtige uitvaart, ge volgd door de teraarde bestelling zal plaats heb; ben op Zaterdag 31 Mei a.s. ..es v.m. om 10.30 u. in de parochiale nood kerk te IJzendijke. 782-0 4- Heden overleed tot 1 onze diepe droefheid, na een langdurig, smar telijk, geduldig gedragen lijden, in het O. L. Vrou- we-Gasthuis te Amster dam. onze innig geliefde Zoon, Broer, Behuwd- broeï en Verloofde, de Heer r GUSTAAF PETRUS DE WITTE na voorzien te zijn van de H. H. Sacramenten der Stervenden, in de leftijd van ruim 25 jaar. Th. de Witte fit L. de Witte— van Overloop I M. Badts—de Witte O. tic Badts Ronald O. R. J. de Witte B. Gevers (Verloofde). Breskens, 20 Mei 1947. Dorpsstraat 36. 8061o De Uitvaartdienst Zater dag 24 Mei a.s. te 9.30 uur in de Parochiel.crk te Groede (Zeeland), daarna begrafenis op het R. K. Kerkhof aldaar. 4- Heden overleed tot on- ze diepe droefheid ons enig geliefd dochtertje CECIELTJE in de ouderdom van slechts 10 weken. De diepbedroefde ouders: L. C. v. Cainpenhout. M. C. v. Campenhout- 781o Grandsard. St. Jansteen, 28 Mei 1947. t Heden overleed, zacht en kalm, in het R. K. Ziekenhuis „St. Joanna" te Goes, voorzien van de H. H. Sacramenten der Stervenden, onze innig- geliefde Man, Vader, Be huwd- en Grootvader, de heer FRANCISCUS DAALMAN echtgenoot van Jolianna C. Pover Uit aller naam: P. Daalman-Clarjjs en kinderen Kwadendamme 28 Mei 1947. De uitvaart vindt plaats cp Zaterdag a.s. 9.30 uur, in de Parochiekerk van de H. Bonifacius te Kwadendamme. Op 1 Juni a.s. hopen onze ge liefde ouders A. Seghers en L. J. Seghers-Buysse de dag te herdenken, waarop zij voor 40 jaar in het huwe lijk traden. Dat God hen nog lang moge sparen, is de wens van hun dankbare kinderen en kleinkinderen. 791-0 J. F. Seghers J. M. Seghers-v. Overmeire B. Seghers-Pilaet Anita en Tiny A. G. F. Seghers Clinge, Mei 1947. Autrichenpolder Nieuw-Papeschorpolder Oud-Papeschorpolder De besturen van voornoem de polders maken bekend, dat de vergadering van stembe voegde ingelanden van voor noemde polders zal worden gehouden op Dinsdag 3 Juni 1947 des namiddags 12.30 uur, 1.30 uur en 2.15 uur bij de heer Gerard Gysel te Westdorpe. De rekening en verantwoor ding van die polders over het dienstjaar 1946-47 en de be groting over het dienstjaar 1947-48 liggen gedurende 8 werkdagen voor de vergade - ring en na de vaststelling ge durende 8 werkdagen na de vergadering ter inzage bij de ontvanger griffier en zijn te gen betaling der kosten in afschrift verkrijgbaar. 726-0 Westdorpe. 23 Mei 1947. O. J. E. Verhaegen, dijkgraaf Autrichenpolder G. H. E. M. van Waes, dijkgraaf Oud- en Nieuw Papeschorpolder. G. C. van Haelst ontvanger-griffier. De groepscommandant der rijkspolitie le Axel verzoekt degenen, die op Zondag 18 Mei jl. getuigen zijn geweest van de aanrijding nabij Drie- schouwen te Axel en zij, die op die datum met de autobus van de Z.V.T.M. ver trekkende om 11.10 uur van Sluiskil richting Hulst, van Axel naar Koewacht zijn ge reden, en bij Drieschouwen zich naar de plaats hebben begeven waar even te voren de aanrijding had plaats ge vonden, zich voor liet geven van inlichtingen te wenden tot de rijkspolitie, Pr. Hendrik straat 72, Axel. 771-0 Op 8 Juni a.s. hoopt onze ge liefde zuster en tante Christina de Block haar 90ste verjaardag te vie ren. Dat zij nog vele jaren gespaard mag blijven is de wens van haar dankbare zus ter en familie. 738-0 St. Jausteen, Mei 1947. (in liquidatie) voorheen: Heerengracht 48. MIDDELBURG Wegens liquidatie wordt ieder die nog iets te vorderen heeft van de Provinciale Zeeuwsche HARK, verzocht de betreffen de nota's in te zenden aan de secretaris-penningmeester, In casso Bank, Middelburg, vóór 15 Juni a.s. terwijl diegenen, die nog gelden verschuldigd zijn, verzocht worden vóór die datum het bedrag te storten bij bovengenoemde bank. 725-o AFD. GOES WOENSDAG 4 JUNI 1947, 8 uur, in de Prins van Oranje. 805-o Het bestuur van het Water schap „De Breede Watering bewesten Yerseke", zal op Vrijdag 13 Juni 1947, des na middags 2 uur in het Polder huis Grote Markt 3 te Goes, in het openbaar aanbesteden: Het vernieuwen van di verse onderdelen (Kade muur, Keermuurtje, pla teau, ens.) van het Ha ventje te Kattendtyke. Bes.ek en voorwaarden met tekeningen vanaf Dinsdag 3 Juni a.s. te verkrijgen ten kantore van de ontvanger griffier van het waterschap Grote Markt 3 te Goes, tegen betaling van 4. Inlichtingen op Woensdag 11 Juni 1947, des voormiddags van 9-12 uur ten kantore Gro te Markt 3 te Goes. Aanwijzing op Woensdag 11 Juni 1947, des namiddags 2 u. ter plaatse van het uit te voe ren werk. 714-0 in West Zeeuwsch Vlaanderen Op Zondag 1 Juni zijn voor spoedgevallen te bereiken de dokters 777o TANDARTS GOES C Van Zaterdag 12 uur tot na dere aankondiging afwezig. Dringende gevallen worden waargenomen door de tand artsen Hage en Klinkert. Een bekende Vulcaniseer- Coverinrichting VRAAGT voor West-Zeeuwsch-Vlaanderen en Walcheren een die tevens ook de plaatsen in dat gebied bereist. Zij die in de autobranche ge werkt hebben genieten de voorkeur. Brieven onder no. 62776o bureau van dit blad. te HULST verkoopt openbaar op ZATER DAG 31 MEI a.s. des nam 2 uur ten verzoeke van de heer G. Romel te Bosclikapelle, Schapershoek B C 92, wegens vertrek, diens GEHELE INBOEDEL: bestaande uit: kasten, stoelen talels, ledikanten, bedden, buiskachel (zo goed als nieuw) fornuiskachel, Keulse potten, keukenartikelen, RIJWIELEN (zo goed als nieuw) en het geen verder zal worden aan geboden. 80S- -o BETALING CONTANT. KAPELLEBRUG OP 1 JUNI A.S. café Wielerbaan - B. de Smet. Kaarten te bek. en bergpl. voor fietsen. 742-o MAANDAG j.l. (2e Pinkster dag een DOUBLé ARMBAND HORLOGE op weg Hengstdük, via Pau- luspolder, Rustwat, Hulst. Te rug te bezorgen tegen belo ning op het Bur. Dagblad De Stem te Hulst. 789-0 op Maandag 26 Mei jl. een blauwe gabardine tussen IJzendijke-Drie- wegen-Hoofdplaat. Te rug te bez. bij agent „De Stem" te Hoofdplaat Ondergetekende bericht het geachte publiek en cliëntèle van Sas van Gent en om streken, dat zijn scheersalon vanaf 3 JUNI (Dinsdag wederom zal geopend zijn. Aanbevelend: L. DHAENE—ROELS Kleine Markt no. 3 SAS VAN GENT GEVRAAGD: SCHOENMAKERS die sandalen kunnen maken Materiaal wordt bijgeleverd. A. L. J. NOZ, Vossegatslaan 60, Utrecht. 774-oo GEVRAAGD: NETTE SCHOENMAKERS die luxe le klas schoeisel kunnen maken. Materiaal of schoenenbonnen worden bij - geleverd. A. L. J. NOZ, Vosse- gatselaan 60, Utrecht. 773-oo 1,29, 5 punten Bezoekt Zondag 1 Juni a.s. de BESLISSINGSWEDSTRIJD voor het KAMPIOENSCHAP Z.V.B. tussen op het sportterrein van de V.V. RAPEN BURG te Stoppeldijk. Aanvang 2.30 uur, toegangsprijs 50 ct., kinderen 25 et. 745-0 Het magazijn der vereni ging is gevestigd in het Centrumgebouw, Oostsingel 70. Telefoon 2585. ZATERDAG 31 MEI te 8 uur ZONDAG 1 JUNI te 6.30 en 9 uur MAANDAG 2 JUNI te 8 uur met LOUIS HAYWARD, JOAN BENNET, JOSEPH SCHILDKRAUT. Een imponerende film, vol romantiek, intrige en moed. Een liefdeshistorie van wereldvermaardheid, thans op grandioze wijze.- ver filmd. Toegang 18 jaar. 152o ,90000000000000000000000000000000000000 IEDERE ZATERDAG IN CAFE „FLORA" GROTE MARKT GOES met de bekende en populaire THE LUCKY STARS 800—o UIT ROOSENDAAL I90000000000000000000000000000000000000 Geen wonder! Delftsche Frisse is een epetje, dat bi» jong en oud in den smeek velt. De kinderen zijn er dol op, voorel els 't opge diend wordt met 'n heer lijke Calvé's Custard-vie. Geen pudding biedt zooveel variaties als Delftsche Frisse. Maak er eens een met melk: 't smaakt heerlijk! Verkrijgbaar in vele vruchtensmaken; bij ieder pakje een serie aantrekkelijke recepten. PRODUCf C •r.f-ni TWEEDE BLAD (Van onze onderwi medewerkt T> het derde en laa het Rapport van ht len de afzonderlijke I proken zoals die ont len vanaf het 4e leer Vooral in dit gede tapport een uitges ichnlsch karakter. O: de bedoeling van dez een Indruk te geve nte nwings-g eest, Biet op deze technisc gaan. naar ST. ADRIAANSTRAAT TEL. 2778 WIJ WERKEN MET DE FIJNSTE KWALITEIT NIET ZOUT. l Het standpunt der is, dat de volksschi eer dan tot nu toe .er. op de eisen van 1 leven. En dit leven véél kennis, maar een beperkte grondslag-kennis, die er muurvast GOES |nz** en n*e* van puiten is geleerd, maar doorzien en vo] ivordt. Deze nieuwe inste school eist dus een krimping van de Ie< I Men make zich nic Er zijn voor U aangekomen tomaten, bloemkool, asperges, komkommers, porselein, wor teltjes, schorseneren, kropsla, spinazie, rabarber, radijs, di verse soepgroenten, kersen en peren op suiker. 788—o Voor trouwfeest, verjaardag en diner is DIT uw adres. STEEDS IETS NIEUWS. Bierkaaistraat 24 HULST C-0000000000000000000000000000000000000 10 stuks bij inlevering van i/ó ons botel en y2 ons suiker, plus V/2 ons bloem Prijs 5 cent. 801—o GOES. met al Uw vee. Aanvang 9 uur. opname in het stamboek. Tevens gelegenheid voor Het Bestuur. hiermede een achte ezorgd aan kinder oortgezet onderwijs Een hecht, werkel kennis-bezit Is een ment voor verdere s samenspraak van g weetjes. Jn vorige artikelen echter reeds op, ïiicuwing staat of Vi cf niet voortbestaan ngskarakter der oedwillenden moge eren. de opleidii 'is tintje te geven, Werk. Werkelijke 1 slechts mogeiyk in niet langer een renl latingsexamens vorm spreekt slechts terlo ;och zo belangrijke andelt de vernieuw erder zo rustig, uiltje aan de lucht Voorop staat dan e herwaardering der v Werkelijke levenseise Het belangrijkste moedertaal-onderwijs na volgt rekenen, van de waarde in or hoog wordt aangeslaj Doel van het r< behoort te zyn: het k nauwkeurig reken-v: leren oplossen, zoal leven die presenteert alle vakken gezegd bijzonder hier: veel stol! Aan rekenen Worde meer plaats Hét vak op de vo] 'e zyn: Nederlandse immers, dat de met in het leven vindt. Het kind moet len ook zelf spreken. V spreken is wel erg tot heden en wat he in het leven meer Het lezen moet me richting van stil-leze en dan later kunnen gelezen is. Te veel H.H. Leveranciers. Schulden door mijn vrouw gemaakt wor den door mij niet betaald. A. v. d. Heuvel, Rijnstr. 18, Breda. Woningruil Den Haag - Breda. Gezocht woning in Breda of naaste omgeving, eventueel te ruilen tegen herenhuis (10 ka mers) Den Haag. Br. 3735. Terstond gevraagd 2 bekwame schilderknechts. L. WÖginger, Wilhelmlnastr, 292, St, Jansteen. LANGE YQHSTSTHAAT 51-5 Zo'n fleurig linnen kleedje op Uw tuintafel of andere tafeltjes in verschillende kleuren uitgevoerd. ZONDER PUNTEN. HAAST F. Tja. daar heb je van een te 'aamheid. Lambik

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1947 | | pagina 4