fancy-fair SPORTNIEUWS W0NINGRUIL Winkeljuf verried haar patroon KWADENDAMME. SPORT in 't KORT BROMLEY FX. bezoekt „DE SCHELDE Officiële mededelingen SCHILDERS GEVRAACD VOOR ZEELAND. vlammenwerpers CONTRA COLORADO-KEVER In Goes arriveerde een spuit- J brigade, beschikkend over een jeep met een aantal spuiten, die overal ln Zeeland, waar co- lorado-besmetting optreedt, in actie zullen komen. De brigade zal, indien noodzakelijk, met n drietal draagbare vlammen werpers de stranden kunnen schoonspuiten. Er is thans een premiestelsel ingevoerd, waar bij de schoolkinderen, die co» lorado-kevers verzamelen, per 5 ingeleverde kevers een cent ontvangen. PARK OP SCHOUWEN Staatsbosbeheer heeft het 15 h.a, grote landgoed „Mon plai- sir" te Schuddebeurs op Schou wen aangekocht, met de bedoe ling er een wandelpark van te maken. BRAND W LER- WEDSTRIJDEN Op 14 Juni a.s. worden te Sas van Gent de kringwedstrijden voor de brandweerafdeling uit O.Z. Vlaanderen gehouden. Het belooft een moeilijke en spannende wedstrijd te wor den. De winnaars zullen mogen deelnemen aan de afdelings wedstrijden te Tilburg en de eersten uit deze kamp zullen op 31 Juli te Hilversum de lan delijke wedstrijden houden. MOSSELVISSERS NAAK DE WADDENZEE Het grootste gedeelte van de mosselvissersvloot van Brui- nlsse is naar de Waddenzee vertrokken om mosselzaad te halen. De betrokkenen hebben een onderlinge regeling getrof fen, waardoor men bereikt heeft, dat er geen tekort aan personeel bestaat. Goes Burg. stand Geboren Jan. z. v K. Kievit en M. Crueq; Theodora, d.v. B. Alinfc en T Wisstnk; Marie, d.v. M. Stieger en M Vette; Jacoba, d.v M, de Dreu en J. van Waarde; Ellza beth d.v. C. Voois en D. Schout Henrica, d.v, H. v. Gurp en H. Koks. Getrouwd A. Brussen, 37 j. te Bergen op Zoom en C. Potter, 62 j.; C. van Son, 27 j en L Houterman, 19 J. OverledenWeststrate. 68 j„ weduwn. van J. de Smit; F, M Antonius, 2 dagen Graauw Politienieuws Alhier is ge- stationneerd de wachtmeester le klasse Lernhout. Been gebroken Bij landbouw werkzaamheden overkwam de heer Rich. Verhaegen 'n zoda nig ongeval, dat hij zijn been brak en naar het R.K. Liefde gesticht moest vervoerd worden Hoofdplaat ONGEVAL MET HAND GRANAAT. Woensdag jl. waren de polder werkers in de haven bezig met 't afslikken van de Zate. Hierbij stiet de arbeider Aug. de Smit op een slaghoed van een handgranaat, waardoor deze tot ontploffing kwam. De Smit werd hierbij ern stig aan handen, hoofd en lijf ver wond. De arbeider Aug. Maas die enige meters verder stond, liep eveneens enige verwondingen op, waar deze waren van minder ern stige aard. Nisse Vergadering Boerenleenbank Ho Coöp. Boerenleenbank hield haar algemene vergadering. De balans gaf per 31 Dec. 1946 'n telling aan van f 1.003.151.07 't eindcijfer der rekening was f 632.836.45. De spaarbank had aan spaargelden ontvangen f 180,243.67 en terugbetaald aan spaargelden f 556.277.39. Aan voorschotten was uitgege ven f 27.600. Als aftredend be stuurslid werd herkozen - de lieer P. Verburg, de aftredend plv. bestuursleden werden her kozen Joh. Jansen en G Nieu- wenhuise Ez. Tot ltd van de Raad van Toezicht werd H Nieuwenhuisc herkozen. Oostburg RAADSVERGADERING. In de gisteren gehouden raads vergadering heeft de burgemeester het nieuwe raadslid A. Raes geïn stalleerd. Op een verzoek van de N.V. Waterleiding Mij. om vergun ning tot het leggen van buisleidin gen in geméente-grond werd goed gunstig beschikt. Vastgesteld werd een verorde ning tot het heffen van schoolgeld voor gymnasiaal onderwijs. Tot on derwijzer aan de o. 1. school werd benoemd de heer A. F. de Groote uit Aardenburg. Tot onderwijzer aan de openbare Ulo-school de heer J J. Seheerens uit Breskens. Een verzoek om het voetpad achter het kerkhof in de Henrieuspolder aan het openbaar verkeer te onttrek ken werd aangenomen. FILMKEURING K.F.C. AXEL: Het Centrum: Het eiland der liefde 118 jaar). HULST. Bioscoopgebouw; De 4 veren U4 jaar). TERNEUZEN: Luxor Theater: Een zaak van leven en dood (14 j.) Concertgebouw:- Sapper keert terug (14 jaar). OOSTBURG. Ledeltheater: Nacht in Rio (Uitsluitend voor Jevenservarencn IJZENDIJKE: Hofzichttheater: De man rnet het ijzeren masker (18 jaar). Geef extra bonnen, zegt de volksmond IZ OMEN dé sigaren nu vrij van bon of niet? Ileel rokend Ne derland wacht met spanning op het antwoord. Niet in* de laatste plaats de grensbewoners, want zo ver telden ons sigarenhandelaars reeds nu hebben wij de mooiste aanbiedingen van de overzijde der grens om sigaren te leveren. Bij partijen tegelijk Want in België zijn de sigaren duur en de guldens goedkoop. Waarom zou men ons de elandizie niet gunnen? 'Hoe zal het antwoord op de ge stelde <'>aag yitvallén. Ingewijden weten te vertellen, dat de strijd vraag -nog in discussie is. C.D.K. en sigarenfabrikanten zouden, er wel voor voelen om de g ledkopere sigaren vrij te geven. Zelfs minis ter Lieftinek zou er geen bqzwaar tegen hebben, want hoe zal hij an ders de tabaksbelasting binnenkrij gen, die nu in papieren vorm op de voorraadzolders van de sigaren fabrieken ligt. Slechts minister Huvsmans zou bezwaren maken, waarom, dat laat de volksmond bui ten beschouwing. Zelf aan de puzzle dokterend, komt het tot de conclu sie, dat de vrije sigaar inderdaad een smokkelobject gaat worden en behalve dat een voorwerp voor enige begenadigden, die zich de luxe van voorraadvormipg kunnen permitteren. Geef ons liever extra bonnen, dan kan élke roker zonder uitzondering cr van profiteren WIELRENNEN RONDE VAN ITALIË. De vierde étappe van de ronde van Italië van Reggio Emilia naar Prato (190 kin.) is gewonnen door Fausto Coppi in 5 uur 50 min. 2de werd Bartali op half wiel, derde Ronconi, vierde Covolo, vijfde ex equo een groep renners onder wie de Belg Sylveer Maes. RONDE VAN WOUW OP 29 JUNI. Het Comité van de Ronde van Wouw heeft besloten de traditio nele wegcourse voor beroepsrijders en onafhankelijken „De Ronde van Wouw" dit jaar te doen verrijden op Zondag 29 Juni a.s. Aangenomen wordt dat Ged. Sta ten hun toestemming niet zullen onthouden. Het woord is nu verder aan de inwoners van de gemeente Wouw, zo schrijft het comité. Ook wat de medewerking vah het pftbttêk. be treft is het comité vol goede moed en er wordt dan ook niet aan getwijfeld of de collecte, welke zal worden gehouden om de gelden voor de course bijeen te brengen zal ook in 1947 een succes worden. De collectanten zullen in, de eerst volgende dagen (dc collecte moet uit de aard der zaak op korte ter- menn worden afgewerkt) bij dc in woners van Wouw komen aanklop pen. Wouwenaren laat U niet on betuigd. Het parcours £al om technische redenen weer hetzelfde zijn als van vorig jaar. hetwelk uitstekend heeft voldaan. Het traject zal weer 125, km. bedragen. VOETBAL GE JUS v. d. MÊULEN STAAT TERECHT. Dr. Gejus v. d. Meulen, die ge durende vele jaren doel verdediger van het Ned. voetbalelftal is ge weest, zal op Zaterdag 21 Juni a.s. voor het bijzonder gerechtshof te Amsterdam terechtstaan, v. d. Meu len was NSB-er. Later sloot hij zich bij de SS aan. DAMMEN DE ZEEUWSE KAMPIOEN SCHAPPEN. Van de 8e ronde werden nog de volgende partijen gespeeld: De Jonge-Anderson 2-0. Boogaard de Smet 2-0. De belangrijke partij de Jonge- Anderson (laatstgenoemde kon zich door een overwinning bij de lei ders voegen), had een spannend verloop. In het middenspel kreeg Anderson een moeilijk te ontwik kelen stelling en om verschillende combinatie-dreigingen te ontgaan, was hij genoodzaakt een minder gunstige afruil toe te laten. De Jon ge behaalde toen belangrijk ter reinvoordeel en wist dit tot in het einspel uit te buiten. Anderson ver dedigde zich nog lang, doch kreeg geen kans meer op remise. Boogaard had niet al te 'veel moeite met de Smet. De stand na de 8e ronde is: 1 en 2: W. Lenten en J. Sinke, ieder 12 punten. 3. L. Anderson 10 p. 4, 5, 6: Boogaard, M. P. de Jonge en J. L. Strooband Jr., ieder 9 p. 7 J. Blom, 8 punten. 8, 9: G. van Biemen en J. Strooband Sr. elk 6 punten. 10, 11 M. C. Deurloo en F. Brandenburg elk 5 punten. 12 Joh. de Smet 3 punten. Een voetbalwedstrijd te Dordrecht tussen het Nederlandse militaire elftal en het Nederlands politie- elftal, eindigde in een 21 over winning voor de militairen. SCHRIJNEND Onlangs plaatsten wij Xn ons blad bij de artikels over de we deropbouw van West-Z. VI. een kiekje voorsteld 'n paar Inder daad aardige noodwoningen. Wij ontvingen daarop uit onze lezerskring een reactie, die zeer bitter maar volkomen begrij pelijk is. ,Onze abonné schrijft n.l.; Daar waar men nu die aardige nood woningen vindt stond vóór de oorlog een boerderij en een vil la. Op dit moment woont die boer in zeer primitive omstan digheden en verblijft de eige naar van de villa met z'n gezin in België en verkeert ln grote financiële moeilijkheden. Beide families konden niets beters ln eigen gewest bekomen. Wei heeft de wederopbouw nood woningen opgetrokken op hun gronden, doch voor zijn perso neel, dat komt om te ..helpen'*. Geen cent vergoeding ontving tot nu toe de ene familie, die tachtig jaar op dezelfde plaats te Oostburg woonde" Dat men onder zulke omstan digheden met 'n wrang gemoed de foto bekeken en een en ander over de wederopbouw heeft ge lezen,ligt voor de hand. Uit ons artikel is trouwens vol doende naar voren gekomen hoe zwaar de onvoldoende hulp verlening en schaderegeling op alle gedupeerden drukt. Bijz. Gerechtshof Den Bosch 6 jaar tegen haar geëischt (Van onze speciale verslag gever) TRAIiEN met tuiten produceer de de 25-jarige Maria Rovers uit Breda, toen de advocaat-fis caal, mr. Houben, zes jaar gevan genisstraf en ontzetting uit de kiesrechten voor tien jaar tegen haar eiste. De jongedame verstrekte ongun- stige gegevens over haar patroon - de lederhandelaar Kamerling, uit ,de Veemarktstraat - waardoor deze K. gearresteerd werd, 6 maanden vertoefde in de gevangenissen van Breda, Haaren, Utrecht en Den Haag en tenslotte voor het Landes- gericht te Den Haag verscheen, waar hij werd vrijgesproken, dank zij een aan het Landesgericht ge offreerd lekker etentje. Verdachte Rovers was winkeljuf frouw bij Kamerling geweest en geheel op de hoogte met diverse dingen aangaande haar patroon. Zij wist, dat hij naar de Engelse zen der luisterde, zilvergeld verborgen hield, een rijwiel had verstopt en dat hij steeds op de „rotmoffen" schold en een manke Duitser die wel eens in zijn zaak kwam, „imi teerde" in het bijzijn van de win Nadat dc Engelse gasten Woens dag van het prachtige weer gepro fiteerd hadden om Vllssingen en omstreken te verkennen, besteed den zij de avond aan een bal in kleine kring, dat te hunner ere in een der zalen van het Concertge bouw plaats vond. Donderdagmorgen bracht men een bezoek aan de Kon. Mij. De Schelde met als hoofddoel een rond gang door het in aanbouwzijnde motorschip .„Willem Ruys". Het gezelschap werd rondgeleid door dc heren dr. Spuyman en van Everdingen. Verschillende gasten hadden van nabij met de Liberty- schcpen kennis gemaakt en toon den zich zeer. enthousiast toen zij dit product van de Nederlandsche Scheepsbouw zagen. Vol bewonde ring waren zij voor bet vakn :n- schap. waarmee ieder onderdeel was gefabriceerd. Na afloop zat men aan aan een luch, welke dooi de directeur was aangeboden. De lieer Smit, directeur, verwelkomde dc gasten en zijn korte toespraak werd beantwoord door njr. King, die ook de grote bewondering voor de Nederlandse prestaties liet uit komen. De bokswedstrijd Vlissingen- Breda. 's Avonds woonden de gasten de bokswedstrijd Vlissingen-Breda bij, welke als volgt verliep: Vedergewicht: van Laarhoven, Breda, wint op punten van Wa'ker, Vlissingen. Weltergewicht. de Deugd, Breda, wint op punten van v. Boven, Vlissingen. Bantamgewicht: Gunter v. Vlis singen tegen Christianene Breda. Gestaakt op doktersadvies. Licht gewicht: Dik, Vlissingen, tegen Wilthagcn, Breda, onb -hst. F. Remy, Breda, wint op pieten van Kerkhoven, Vlissingen. Riteco Vlissingen, wint op punten van Schoremans Breda. Bantamgewicht: van Tilburg, Breda, wint op punten van v. Am- stel. Vlissingen. Licht gewicht: Meulmeester Vlis singen, wint op punten van Bok hoven, Breda. J, Remy, Breda, wint op punten van van Vlimmen, Bre da. Schulwerve van Vlissingen ver liest op punten van v. Aarden Ber gen op Zoom. Breedveld, Vliisin- gen, verliest op punten van Duy- velaar, Bergen op Zoom. keijuf c:i de bediende Mol. Die imi talie en het schelden op de bewus te Duitser die goochelaar was bij de troep, schenen nu voor het win- keljufje aanleiding geweest te zijn om over K. te gaan praten, omdat zij met de bewuste ..artist' omgang had. Het was overigens niet de enige Duitser, die met liefdevolle blik ken door haar werd bekeken. Met een andere verloofde zij zich, doch tijdens het „verlovingsfeestje" kwam uit. dat haar Duitse held reeds getrouwd was. Haar ouders ontzegden haar het huis. door haar verkeerd gedrag en toen kwam het meisje terecht op de Gommagefa- briek bij dé berucht Bultena, met het gevolg, dat zij nu helemaal in Duitse dienst kwam en naderhand ging werken voor de Bezirksver- waltung. Alles bij alles was het een uiter mate droevig verhaal, dit meisjes- drama, dat weer eens een beeld gaf van de ellende, die de Duitsers over een deel van de jeugd hebben ge bracht. Het meisje geraakte zelf zo onder Duitse invloed, dat zij tijdens de zitting van het Landesgericht vrij willig belastende verklaringen over K. aflegde. Daartegenover waren haar uitlatingen voor het Bossche Hof zeer vaag. Zij kon „zich niets meer herinneren", zei ze om de haverklap tot de president. HUIDVERZORGING Tegen zonnebrand, stuklopen, door zitten, schrijnen, smetten, en ter verbetering der huid: Purol of Purolin. Door 't crème-karakter is Purolin geliefd door de vrouw voor zichzelf en de baby. Adv. 748-oo 60 JAAR ALBERT HEÏJN Op Tweede Pinksterdag is in Ho tel Krasnapolsky te Amsterdam op feestelijke wijze het 60-jarig jubi leum gevierd van de Fa.„A!bart Heijn Meer dan 250 filiaalhouders van dit bedrijf met hun echtge noten waren aanwezig. Ter gele genheid van dit jubileum is aan dhr. G. Heijn, als oudste der twee directeuren de onderscheiding van officier in de orde van Oianje- Nassau verleend. Het personeel ontving een grati ficatie, terwijl de Firma aan de Stichting 1940-1945 een bedrag deed toekomen van f 20.000.— DIST—DIENST GOES Uitreiking toeslagkaarten MD 707- 708 aan a.s. en jonge moePers A.s. en jonge moeders die nog geen toeslagkaart MD 707-708 heb ben ontvangen, worden op Dins dag 3 Juni a.s. in de gelegenheid gesteld deze toeslagkaart ten c.istri- butiekantore. Ravelijn de Groene Jager 2a, in ontvangst te nemen. Men dient mede te brengen de 2e distr.stamkaart alsmede de con- trolekaart CM 703. Sluiting distributiekantoor Op Woensdag 4 Juni zullen de loketten van de afdelingen Voor lichting en Centrale kas de gehele dag gesloten zijn. De uitreiking van bonkaarten voor de 7e en 8e per. zal normaal doorgaan, terwijl de afdeling handel eveneens de gehele dag geopend is. 769-0 DE LEREN JAS IS GEVALLEN OP DOT SERIE A NO. 387. 803o Vrije kost en vrij reizen. 807oo Aanmelden Zaterdag' 31 Mei van 4—6 uur: CAFE MOLS (De Koffie is Klaar) .BREDA ROTTERDAM—GOES OF OMSTREKEN. AANGEBODEN: Mooie flat (benedenhoekhuls)in Blydorp bestaande uit 5 kamers, badcel. stromend warm water, cen trale verwarming, voor- en achtertuin, parketvloeren ter overname. CHR. W. DUVEKOT, Postbus 12, GOES. 797-0

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1947 | | pagina 3