BENOEMINGEN in het BISDOM VAN BREDA fSAL De afwatering van Oost'Z.Vl. NU EENSGEZIND ACHTER DE REGERING De Belgisch- Nederlandse onderhandelingen ov&b* Ind&nesSë HOE OUD IS OOSTOURG? Gytnnasium contra Chr. lyceum KATHOLIEKE KAMERLEDEN naar W.=Z.=Vlaan deren M „Als in Indonesië vrede heerst, binnen een jaar vet voor de gehele wereld" \A B$/ Weloverwogen en krachtig standpunt Geen verdere credieten MARKTEN brengen, in plaats van te beschul digen. Hij zou niet weten welk land evenveel geduld zou hebben be loond als Groot-Briltannië de laat ste jaren in Palestina. De economische eenheid van Duitsland. TiE minister van buitenlandse za- ken, Ernest Bcvin, heeft Don derdag op de Labour-conferentie te Margate een rede gehouden, die ruim anderhalf uur duurde. Na de rede ontving Bevin het langdu rigste applaus, dat hij ooit gekre gen heeft. Over de kwestie van het vredes verdrag met Japan zeide Bevin, dat Ten aanzien van Duitsland ver- I eerst van mijn leven een merkwaar clcze niet door vier of vijf minis- klaarde Bcvin, dat hij alles in hetdige lijdzaamheid aangekweekt. Ik Duitsland zou worden bekend ge-r maakt. In de verklaring wordt be treurd, dat te Moskou geen over eenstemming werd bereikt over de economische eenheid van Duitsland Het verschil van mening hierover wordt echter niet als definitief be schouwd. De Britse regering zal hiernaar blijven streven. Tot slot zeide Bevin: „Toen ik 2 jaar geleden minister van bui tenlandse zaken werd, verklaarde ik. dat indien iemand van mij in vier of vijf jaar tijds grote dingen verwachtte, hij teleurgesteld zou worden. Deze wereld is aan flar den. Het vliegtuig heeft de afstand overwonnen. De oorlog kan overal gevoerd worden. Ik wist, dat er moeilijkheden zou den komen, daarom heb ik voor het ters van buitenlandse zaken kon w orden geregeld, doch dat hieraan elf landen, die met Japan in oorlog iün geweest, moesten deelnemen, ca. Nederland. Voorts zeide Bevin, datGróot- Brittannië zich alle moeite had ge geven om een overeenkomst in In donesië tot stand te brengen. „Men beseft niet", aldus Bevin „dat wan neer in Nederlands-Indië vrede zou heersen, de vctpositie van de we reld Over ongeveer een jaar gere geld "Zou zijn. Vrede in China en Indonesië en een verdrag met Ja- pap zullen de verdeling van levens middelen, oliën; vetten, grondstof fen, zijde, textielgoederen en dui zend andere dingen, die het leven veraangenamen, openstellen. /Tver de Palestijnse kwestie zeide Bevin, dat hij niets wilde ver klaren ten nadele van de Joden wat betreft hun kolonisatie. Hij wees er echter op, dat er in Pales tina ruim een half millioen meer Arabieren waren dan Joden en Gr. Brittannië de Arabieren niet van hun rechten en vrijheden of van hun land kon beroven. Bevin hoop te, dat de Verenigde Naties het Pa lestijnse vraagstuk voor goed zou den regelen. Groot-Brittannië zou ieder land in de Verenigde Naties moeten uit nodigen voorstellen naar voren te Ged. Staten voeren besprekingen. QP 9 Juni a.s. zal het college van Ged. Staten in de voor middag te Hulst en in de na middag te Sas van Gent be sprekingen voeren inzake de afwatering van Oost-Zeeuwsch Vlaanderen. Scherven uit Romeinse tijd gevonden. QISTEREN heeft een lid van de Rijkscommissie voor oud heidkundig bodemonderzoek een bezoek aan Oostburg gebracht. In een put bij de voormalige pas torie der Geref. kerk vond hij op 2,5 meter diepte enkele scherven en pannen uit de Ro meinse tijd. Hieruit blijkt dat ;p die plaats reeds 2000 jaar gele den een nederzetting bestond. Tevens is komen vast te staan, dat ten Oosten van de Ee een burcht lag, waarnaar de ge meente genoemd is. Het onderzoek wordt nog ver der voortgezet. werk zou stellen om de economi-moet opnieuw geboren worden. Ik sehe eenheid van Duitsland tothoop nu allen, dat wij in Novem- stand te brengen. Daarna las Be-1 ber zoveel tegen elkaar gezegd heb vin een verklaring voor, die naar I ben. dat wij moegepraat zullen zijn hij zeide, terzelfciertijd ook in en tot overeenstemming komen". yF.ERTIEN DAGEN heeft de re gering van de Republiek Indo nesië de tijd, om te kiezen of te delen. De Commissie-Generaal let wei! is aan het einde van haar geduid. In een uitvoerige no ta is op loyale en tegemoetkomen de wijze precies uitgestippeld, wat ter uitvoering van het door beiden getekende accoord kan en moet gedaan worden. Amendementen, die essentiële wijzigingen beogen, kunnen dan ook niet worden aan vaard. Nu is het aan de Indonesiërs, te tonen wat ze willen: loyale uitvoe ring of het verdwijnen van Ling- gadjati met alle ernstige gevolgen van dien. We geloven, dat deze verklaring, waarachter de hele Regering staat, de socialistische ministers incluis, en de hele Commissie-Generaal, dus met inbegrip van Dr. v. Mook, ook door de overgrote meerder heid van het Nederlandse volk als een verlossende daad wordt aan vaard en begroet. Er wordt daarin met duidelijke scherpte een aantal puntjes op de i's gezet: Er moet een eind komen aan de gewelddaden, die nog steeds wor- Wordt het klassieke onderwijs benadeeld? TIJDENS een vergadering te Middelburg, waar gesproken werd door de secretaris van t curatorium van het stedelijk gymnasium, dr. B. D. H. Teile gen, de waarn. rector dr. H. W. Fortgens en de Souburgse predikant ds. L, C. Spijker boer, is van de zijde van het gymnasium geageerd tegen de oprichting van 'n Chr, lyceum te Goes en de maatregel van de regering om aan verschil lende HBSen in Zeeland een lyceumafdeling te geven. Dit zijn „dwerginstituten", die prac tisch niet zijn te bevolken, doch zelfs kostbaar zijn, aldus werd betoogd. Dr. Tellegen deelde mede, dat de lyceumafdeling van de H.B.S. te Zierikzee met vier leerlingen, die te Oostburg met één lerling begint. Volgens dr. Fortgens zal het peil van 't klassieke onderwijs in de pro vincie door deze dwerglnstitu ten benadeeld worden. Hij he kelde de methoden van 't Chr. lyceum om bevoegde onderwijs krachten te bemachtigen, in het bijzonder de wijze, waarop den gepleegd. Van de republiek wordt geëist, dat ze maatregelen, indruisend tegen Linggadjati, onge daan maakt. Het voortdurend af wezig zijn van de Indonesische de legatieleden maakt het onderhan delen zeer moeilijk. Enzoovoorts. "^een, daar is geen woord Frans bij. De mannen van de repu bliek weten nu, dat de Nederland se regering niet laat sollen met de hoogste belangen van het Konink rijk, welke ook stroken met de be langen van het Indonesische volk. TJis is het uur, waarop het onder ling gekrakeel in Nederland over het Indonesische vraagstuk dient te worden stop gezet, opdat het breedst mogelijke front zich nu achter de Regering en haar krachtige, weloverwogen standpunt schaart. Het getier en gedreig, dat men nu van communistische zijde zeker zal horen, kunnen we daarbij ne geren. Het kan slechts dienen tot versterking van de mening, dat de ze lieden niet vaderlands denken en voelen. JXet stelt teleur, dat het goed recht van de Nederlandse houding, welke met het doen van concessies tot het uiterste ging, thans nog wordt betwist door een Amerikaans blad, de New-York Herald Tribu ne. Dit blad insinueert, dat we het Soendanese „separatisme" op touw hebben gezet en de voetstappen der Fransen in Achter-Indië drukken. Het laat doorschemeren, dat we er slechts op uit zijn de rijkdom men van Indië te behouden. We willen hopen, dat het officiële Ame rika beter is ingelicht en begrijpt, dat er bij de thans leidende man nen geen spoor van koloniale men taliteit voorzit. 7' II* EXC. DE BISSCHOP van Breda heeft benoemd voor archief werk aan en in het Bisdom de zeereerw. heer L. Merkelbacil, I (Boschstraat 22, Breda)tot rector van het Gasthuis te Etten de zeer- eerw. heer W. v. d. Riet; tot pastoor te Dongen (H. Joseph) de zeer eerw. heer Fr. van Beekhoven; tot pastoor van Hoofdplaat de zecr- eerw. heer A. van Mierlo; tot pastoor van Lepelstraat de zeeroem heer W. van Gastel en tot pastoor van IJzendijke de zeereerw. heet G. de Grauw. DE ARCHIVARIS VAN HET BISDOM. TkE zeereerw. heer L. M. v. Mer kelbach van Enkhuizen was tot heden rector van het Gasthuis te Etten. Hij werd op 29 Juni 1895 ge boren en op 21 Mei 1921 tot pries ter gewijd. Rector Merkelbach ge niet bekendheid door zijn histori sche studies. O.a. schreef hjj te sa men met de heer A. Hallema een geschiedenis van de gemeente Gin- neken en Bavel. RECTOR W. v. a. RIET. TArs. W. A. van de Riet werd op op 17 September 1899 geboren Na zjjn priesterwijding op 26 Mei 1923 ging hij studeren aan de R. K. Universiteite te Nijmegen en ver volgens te Rome. Hier behaalde hij de titel van doctorandus in de H. Schrift. Na enige tijd rector te Roo sendaal te zijn geweest was hij ge durende 15 jaar professor aan het groot-seminarie te Hoeven. Op 23 November 1944 volgde zijn benoe ming tot pastoor van de St. Joseph- parochie te Dongen. Thans zal drs. v. d. Riet het rectoraat aanvaar den in het Gasthuis te Etten. TAE Belgisch-Nederlandse onder handelingen, die sedert enkele weken te Brussel gevoerd worden teneinde een nieuw handelsaccoord af te sluiten, zijn volgens „De Nieu we Gids" althans voorlopig vast gelopen. De meest acute kwestie is thans het verlenen van verdere credieten aan ons land. De heer Frère, gou verneur van de Belgische Natio nale Bank, zou zich er tegen ver zetten. Een eventueel stopzetten zou echter niet gunstig ontvangen wor den in de Belgische metaal- en tex tielindustrie, die ons land als een vitale en traditionele uitvoermarkt beschouwen en hier trachten de plaats der Duitse industrie in te nemen. Men is in bepaalde rege ringskringen ook van oordeel, dat de Tolunie niet moet worden ver traagd door een te strakke finan ciële politiek, die het ogenblikke lijk voordeel ten nadele van de toekomst bevordert. /AP 11 en 12 Juni zal een deputa een bezoek brengen aan West- in de reis ook Vlissingen betrekk personen uit verschillende kringe voeren omtrent de wederopbouw De samenstelling van de deputa nen, mr. F. Teulings en J. Yssehn heren dr. ir. W. Droesen en J. Ze heer Th. Hooij voor de middenst sen en F. van Vliet voor de werk Zeeuws Kamerlid. tie van de Katholieke Kamerfractie Zeeuwsch-Vlaanderen en wellicht en. Het ligt in de bedoeling met n informatorischo besprekingen te en het herstel der schade, tie is als volgt: de heren J. Mae- uiden voor de schadekwesties, de gers voor de landbouwkwesties, de andszaken, de heren W. Andries- gelegenheid en mr. dr. A. Mes als GOES, 28 Mei. Spinazie f 40- 44 per 100 kg. Witlof f 40-44. Stoof sla f 26. Sjalotten (groen) - 8. Prei f 25-28. Rabarber f 4-8. Kropsla f 8- 17 per 100 stuks. Radijs f 2-6 per 100 bos. Ramtpenas f 4.50-6.50. mei» n leraar Nederlands van Wortelen f 62-72. iaat uw leven niet vergallen. LEEFJ niet half. bestrijdt uw kwaal met AAMBEIENZALF van 2VV«TSa&. f A6SI8KÏ.M - Ap&ÖOiR*» (Adv 775oo) een der Zeeuwse H.B.S.en poogt j weg te lokken, Hij noemde het ongehoord, dat deze Goese I school, die binnenkort geopend zal worden, parallelklassen in Middelburg wil gaan vestigen. Naar A.N.P. van de zijde van het ministerie verneemt, is de instelling van christelijke scho len voor middelbaar onderwijs I in 'n streek waarvan de bevol king overwegend orthodox pro testant is, een volkomen logi sche en bij de wet geregelde zaak. 'S-HERTOGENBOSOH 28 MEI Op de markt van heden werden aangevoerd 4840 stuks vee, zijnde 996 runderen, 417 nuchtere kalve ren, 6 lopers, 1778 biggen, 690 gei ten en schapen, 953 lammeren. De prijzen waren als volgt melk en kalfkoeien van f 500 tot f 700 per stuk; guiste koeien van f 350 tot f 500 per stuk; kalf vaar zen van f 450 tot f 650 per stuk; guiste vaarzen van f 350 tot f 450 per stuk, pinken van f 200 tot f 275 per stuk; graskalveren van f 130 tot f 180 per stuk; lopers van f 60 tot f 70 per stuk; biggen van f 30 tot f 55 per stuk; weischapen van f 60 tot f 85 per stuk; lammeren van f 20 tot f 30 per stuk; geiten van f 25 tot f 55 per stuk. Aanvoer van rundvee zeer kort. Handel in kalfskoeien en kalfs- vaarzen slepend. Varekoeien en weidevee flauwere handel, minder kooplust dan vorige week. Jongvee o.a. stiervaarzen en pinken trage handel, goede soort graskalveren werden verkocht, trage handel. Ruime aanvoer veii biggen, matige handel. Grote aanvoer van scha pen en lammeren, weilammeren flauwe handel. Weischapen handel heel goed. Vette schapen boven no tering. Geiten weinig aanvoer met trage handel. Vette geiten boven notering. PASTOOR FR. v. BECKHOVEN. Te Dongen zal drs. v. d. Riet wor den opgevolgd door pastoor Fr. van Beekhoven. Deze werd 26 Juli 1890 te Breda geboren. Op 17 Juni 1916 werd hjj tot priester gewijd. Sinds 17 December 1937 is pastoor v. Beekhoven de herder van de H. Eliguis-parochie te Hoofdplaat DE NIEUWE PASTOOR VAN HOOFDPLAAT. Jlier zal kapelaan Adolf v. Mierlo zijn plaats gaan innemen. Deze werd in 1899 te Breda geboren en in 1925 tot priester gewijd. Sinds 1929 was hij werkzaam in de pa rochie Rijen. OOK LEPELSTRAAT KREEG EEN NIEUWE HERDER. pastoor W. van Gastel, de vol- ijverige leider van de parochie IJzendijke, werd naar Brabant over geplaatst, waar hij de vacature te Lepelstraat zal gaan vervullen. Pastoor van Gastel werd 5 Juni 1889 geboren, 17 Mei 1913 tot pries ter gewijd en was sinds 30 Juni '31 te IJzendijke werkzaam. KAPELAAN DE GRAUW NAAR IJZENDIJKE. TAe nieuwe pastoor van IJzendijl'e G. P. A. de Grauw, werd 28 November 1899 te Oosterhout ge boren. Hij werd in 1926 tot pries ter gewijd en was achtereenvolgens kapelaan te Lamswaarde, Fijnaart, Bergen op Zoom en gedurende de laatste 12 jaar aan de St. Teresia- parochie te Breda. Hij bouwde te Bergen op Zoom een jongensjeugdhuis in de par°' chie van de Martelaren van Gor- cum; te Breda werd door hem een voorlopig jeugdhuis aangekocht wat in de bezettingstijd van de hanu werd gedaan om terrein aan te M' pen voor een nieuw jeugdhuis. Ue plannen zijn gereed en ingediena do materiaalschaarste belet nog oc uitvoering. In zijn verschillende parochie- was Kap. de Grauw bekend om zij» boeiende conferenties in do gods dienstige vereniging, waar de jeug zonder enige dwang bijna zonde uitzondering en zelfs met graagt naar ging luisteren trouwens ooi bij de ouderen was dit hgt geval. De godsdienstige vereniging wcr< zó (dus ongedwongen) de gron* slag van de jeugdvereniging. Verder was hij bekend om organisatie van zijn fancy-fairs.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1947 | | pagina 2