12 Doden bij luchtramp NOTA DER C. G. STELT TERMIJN Amerika wordt ongeduldig Doodvonnis voltrokken Nabij Dongen kwamen twee legervliegtuigen kort voor de landing met elkaar In botsing WARM De slachtoffers DE slachtoffers die bij het vliegtuigongeluk nabij Gil ze-Rijen het leven verloren zijn DlSTRIBUTiEHlEUWTJES OH! LIEFTINCK! CAntwoord binnen 14 dagen geëist 4 D1 REGELING van de belangrijkste economische vraagstukken, met name die, welke betrekking hebben op het buitenlandse handelsverkeer, de de vie/en controle. de voedselvoorziening en het herstel van recht voor niet-Indonesiërs ten aanzien van hun bedrijven en bezittingen in republikeins gebied. DERDE JAARGANG No. 781 Comm. v. Toezicht: A. F. J. AERNOUDTS; C. J. VAN HOOTEGEM; A. E. LANGENIIORST; Mr. Dr. A. J. 3. M MES; Mr. H. B. B. DE RECHTER Verschijnt elke werkdag Abonnementsprijs (bij vooruitbetaling) 3.S8 P kwartaal; per post 4 S3; p. week (bij ntet-postbestell.) 0.28; Losse nummers 8 cent - Postrekening Mt.841 VRIJDAG 30 MEI 194* STICHTING „DE STEM" 1. A. H. M. VAN SCHIJNOEL; Voor God, Koningin en Vaderland UITGAVE: Directeur: Hoofdredacteur: J. J H. A. BRUNA; Algenü Zeeuws-redacteur: W GROFFEN, Vlisslngen; Zeeuwsch-Vlaanderen. Bureau Hulst. Dubbele Poort 7, tel 102 Bijbureau Oostburg, Nieuw- straat 22, tel. 35; Zeeuwse Eilanden Bureau Goes. Westsingel 75, tel. 2236. Red. N. J KARKOF (Van onze speciale verslaggever). 'pYVAALF jolige mensen zyu gistermiddag circa kwart voor vijf 1 ruw uit het leven gerukt bü een treurig vliegtuigongeluk. Twee vliegtuigen van bet vliegveld Gilze-Kjjen zijn toen door tot- nutoe onbekende oorzaak in de buurt van Dongen met elkaar in botsing gekomen en naby bet Wilhelminakanaaï neergestort. Geen der inzittenden bracht er het leven af. Naast innig mede leven met de slachtoffers en hun familie heeft dit grote ongeluk hevige ontsteltenis in de omgeving teweeggebracht. Zowel de be volking, de officieren en manschappen van de luehtvaartsiryü- krachten als van de Ryksluchtvaartschool zyn diep onder de in druk van het gebeurde. Op 500 meter hoogte UET ongeluk is gebeurd toen de vliegtuigen op circa 500 meter meter hoogte vlogen en zich gereed maakten om te landen op het vlieg veld Gilze-Rijen. Zij schijnen ge start te zijn van het vliegveld Twente. Een vliegtuig zou recht streeks van Twente naar Gilze- Rijen zijn gevlogen, terwijl het an dere via een andere route naar het vliegveld terugkeerde. Boven de weilanden langs het Wilhelmina kanaaï schijnen zij elkaar gena derd te zijn, terwijl volgens een der ooggetuigen een der vlieg tuigen het landingsgestel reeds had uitgestoken. Zij zijn dwars op el kaar ingevlogen, waardoor een vliegtuig in twee stukken brak. Een toestel dook onmiddellijk omlaag, zoals een der mensen die het ongeluk had gezien, ons me dedeelde en plofte neer op het weiland van de landbouwer van Loon. Met de neus kwam het 'n flink eind in de zachte grond te recht. De Inzittenden, 6 man, raakten daarby 20 deerlijk ver minkt, dat z,y niet meer te her kennen waren. De twee wrakstukken van het andere vliegtuig kwamen op el kaar terecht op het grasland van de landbouwer van L0011. Ook van dit vliegtuig waren al le inzittenden, eveneens 6 man, vrywel op slag dood. Boeren schotent te hulp Verschillende landbouwers die in de omgeving op het land bezig waren of doende waren hun koeien te melken waren ooggetuigen van het drama. Zij schoten onmiddellijk te hulp en slaagden er in nog twee inzittenden uit het toestel te halen Deze gaven op dat moment nog tekenen van leven, doch de gebo- Jf1} kujp mocht niet meer balen, w overleden spoedig daarna. Evenals andere inzittenden wa ren ook zij met riemen vastgebon den en het was voor de helpers met gemakkelijk de gewonden uit hun netelige positie te bevrijden. Spoedig was ook medische en an here hulp van militairen van het vliegveld Gilze-Rijen aanwezig. Men kon echter niets anders doen nan de slachtoffers per Rode Kruis auto vervoeren. Eerst tegen half negen des avonds was men met dit droevige werk klaar. Vooral het identifi ceren en het bergen van inzit tenden van het met de neus in 00 grond geboorde toestel bracht ffrote moeilijkheden met zich mee Br uit gesprongen Een ^er ooggetuigen vertelde ons ook nog. dat hij had gezien dat Weersverwachting tot heden avond: ♦a.ÏL/1** ochtend stijging van mperatuur tot zeer hoge waar- e. L,ater toenemende bewol king met vooral in het Zuiden ans op enkele onweersbuien, ie een vry sterke afkoeling brengen> Matige wind tussen ^■uid-Oost en Zuid-West. irnVn op 4,29 uur' Maan op uur. Z0.1 onder 20.46 uur. Maan onder 3.00 uur. iemand uit een der toestellen had willen springen of eruit gevallen was na de botsing. Dit slachtoffer, het schijnt een der onder-officieren geweest te zijn, kwam deerlijk verminkt op het weiland terecht. Hij was op slag dood. De wrakken der toestellen zijn ongeveer 100 meter van elkaar in het grasland terecht gekomen. Er werd een wacht van marechaus sees bij geplaatst. De plaats des onheils ligt ongeveer 500 meter van het Wilhelminakanaaï af, kort bij de boerderij van de landbouwer Ypelaar. De omwonenden noemen het daar „De zeven bunders"; het is een gebied dat gedeeltelijk onder de gemeenten Tilburg en Rijen hoort. D Anson-toest ellen verongelukte vliegmachines van de L.S.K. waren door de A. V. Roe en Co.. Limited te Man chester gebouwde Avro-Ansons. De Anson was een verouderd type, dat voor 1937 was ontworpen en in dat jaar in gebruik was bij het z.gn. Coastel-command, de kustver dediging en verkenning van de Royal Air Force. In de oorlogs- jaren werd de Anson aanvankelijk nog als kustverkenner gebruikt, doch later bestemd als trainings vliegtuig voor de R.A.F. toen snel lere toestellen ingeschakeld wer den. Van de Anson waren zeer grote aantallen bij de Engelse luchtmacht in dienst. Het is een twee motorige laagdekker met in trekbaar landingsgestel en uitge rust met dubbele besturing. Een draaibare geschutskoepel bevindt zich aan de bovenkant van de romp achter de eigenlijke cabine. De toe stellen bieden plaats aan vijf of zes personen. Qnder de slachtoffers zouden zich verschillende bevinden, die kort geleden hun vliegbrevet ont vingen. Vanavond zou op het vlieg veld Gilze-Rijen een grote feest avond worden georganiseerd ter gelegenheid van de uitreiking der vliegerkruisen. Daarvoor waren verschillende districten uitgeno digd. Vanzelfsprekend is deze avond nu afgelast. Afzonderlijke vrede met Duitsland en Japan TAE minister van buitenlandse za- ken der V. S. Marshall, heeft medegedeeld, dat hij grote belang stelling heeft voor het denkbeeld van Herbert Hoover inzake een eventuele afzonderlijke vrede met Duitsland en Japan, indien de Sov jet-Unie „voortging met haar tac tiek van uitstellen". Overigens weigerde hij commen taar te geven met betrekking tot de waarde van Hoover's denkbeeld. A. A. Dobbe, res. 2e luite nant waarnemer uit Zaandam. W. J. A. Vis, sergeant-waar nemer uit Vught. J. A. Mol. sergeant-vlieger Kon. Marine uit Treebeek. C. W. Nieuwenhuizen. ser geant-vliegtuigtelegrafist Kon. Marine uit Amersfoort. A. H. Tigchelaar, matroos le kl. leerling-vlieger uit Zeven bergen. H. Stienstra, sergeant zee waarnemer Kon. Marine uit Geleen. A. J. de Groot, sergeant- vliegtuigtelegrafist Kon. Mari ne uit den Haag. W. J. Kroeger, sergeant- vliegtuigtelegrafist Kon. Land macht uit Helvoirt. J. Geertsma, sergeant-majoor vlieger, Kon. Landmacht, uit Deventer. G. Bakuwel, sergeant-vlieger, Kon. Marine uit Amsterdam. A. M. M. Weijters, sergeant- vliegtuigtelegrafist Kon. Land macht uit Tilburg. Beyers, adjudant-onderoffi cier uit Scheveningen. Petroleum voor vacanticgangers yjj, die tussen 15 Mei en 15 Oc tober 1947 hun vacantie buiten gaan doorbrengen en voor het be reiden van hun maaltijden op het gebruik van petroleum zijn aange wezen. kunnen petroleum aanvra gen. Kampeerders en zii. die een speciaal daarvoor bestemd zomer- of kampeerliuisje hebben gehuurd, moeten hun aanvragen richten tot de A.N.W.B. Zij die een (gedeelte van een) woning hebben gehuurd of over een buitenhuisje beschik ken. moeten hun aanvragen op een H-formulier indienen bij de distri- butiedienst van de gemeente der tijdelijke vestiging, terwijl perso nen, die aan boord van een schip verblijven, dit bij de distributie- dienst van hun domicilie moeten doen. De aanvraag moet worden ge daan door het gezinshoofd of de als zodanig te beschouwen leider van een groep, onder overlegging van de tweede distributiestam kaarten van alle betrokkenen. 80.000 TEXTIELPUNTEN VERDUISTERD DIJ de firma Swelheim te Almelo had de kantoorbediende H. H. een marier ontdekt zich ruim van textielgoederen te voorzien. Hij schreef valse orders uit en de tex tielgoederen. die daarop voor ver zending gereed werden gemaakt, nam hij zelf in bezit. Hij zorgde voor de betaling, doch leverde geen textielpunten in, wat geruime tijd niet opviel, aangezien hij de ad ministratie van de textielpunten voerde. Bij het eerste onderzoek is geble Iken, da., de firma op deze wijze voor meer dan 80.000 textielpunten is benadeeld. H. is gearresteerd. IN 'T KORT JQE Amerikaanse benaal heeft een wetsontwerp aangeno men voor verlaging van inkom stenbelasting voor dc meeste belastingbetalers met 20 tot 30 proeent. N.B. Het Is heel moeilijk eeu visum te verkrijgen om zich in Amerika te vestigen. TAE Internationale Voedselraad te Washington heeft besloten om vóór eind Juli een bijzondere nood- graanconferentie bijeen te roepen» Deze zal in Europa worden gehou-» den. TAE bekende toneelspeler, Eduard Verkade, die na een 40-jarige toneelloopbaan afscheid nam van de planken, is bij die gelegenheid benoemd tol officier in de orde van Oranje-Nassau. Eerlijk verdiend. TLTEVH. EMMY GOERING is ge- arresteerd en naar een inter neringskamp overgebracht. Zij zal voor een zuiveringsgerecht moeten verschijnen. Wenn Hermann das wüszte "T\E Nederlandse Regering heeft aan de dagbladpers doen we ten, dat de papiertoewijzing weer sterk verminderd moet worden. De dagbladpers overweegt nu behalve op Zondag ook op één dag in de week de krant niet te laten ver schijnen. TJET stoffeiyk overschot van Dr. Colijn is per auto vanuit Bcr- lyn naai Nederland overgebracht en zal in Den Haag worden opge baard. De plechtige bijzetting zal op Donderdag 5 Juni plaats vin den. rpE ARUM in Friesland is een stier naar Zweden verkocht voor de prijs van i 40.000. VERLANGD WORDT O.A.: EEN OVER- GANGSBESTUUR, MILITAIRE SAMEN WERKING, RECHTSHERSTEL VOOR MET-INDONESIËRS, DIRECTE EXPORT VAN GOEDEREN, VRIJE POLITIEKE KEUZE, HERSTEL VAN ORDE EN VEILIGHEID. EEN GROEP van twaalf Nederlandse amb tenaren onder leiding van Dr. P. J. A. Iden- burg is in Djokjakarta aangekomen en door Soekarno ont vangen. Dit gezelschap zal besprekingen houden met de republikeinen naar aanleiding van de overhandigde en thans gepubliceerde Nota der Commissie-Generaal aan de Indonesische delegatie. De voorstellen omvatten vijf punten: 1 p|E EERSTE UITVOERING van art. 5 van de over- eenkomst van Linggadjati met betrekking tot de hervorming van de Indische regering tot een centraal apparaat van de toekomstige federatie en de oprichting van organen voor samen werking met het opperbestuur in Nederland. O TAE KEGELING van de buitenlandse betrekkingen en de voorbereiding van de vorming van een buiten landse dienst voor de toekomstige Verenigde Staten van Indonesië. *l: O TYE MILITAIRE SAMENWERKING n et betrekking tot het volledig staken van de vijandelijkheden, het herstel van recht en veiligheid, de opbouw van de defensie voor Indonesië en de vermindering va n de iroepcnsterktcn. rj JJI REGELING van dc verhouding tot en de samen werking met de niet tot de republiek behorende delen van Indonesië en van de in passing van de bezette gebieden op Java en Sumatra in het republikeins territoir, een en ander met in achtneming van art. 3 en 5 van de overeenkomst van Linggadjati. In verband met de drin gende noodzaak om op korte termijn tot een begin van uitvoering te geraken, meent de Commissie-Generaal te moeten verlangen, dat een antwoord op deze voorstellen door de republikeinse dele gatie binnen 14 dagen zal worden gegeven. Mocht dit antwoord afwijzend of onbe vredigend zijn, dan ziet zij tot haar leedwezen geen mo gelijkheid om de besprekin gen voort te zetten en zal zij de vraag wat verder te ge beuren staat moeten voor leggen aan de Nederlandse regering. (Voor nadere bijzonderheden ver. wijzen wij naar pag. 5.) P. J. Gerrits kreeg geen gratie. UET DOODVONNIS tegen P. J, Gerrits, tot de doodstraf ver oordeeld bij sententie van het bij zonder gerechtshof te 's Herto genbosch. is voltrokken. Nadat het gratieverzoek van Gerrits door H. M. de Koningin was afgewezen werd de tenuitvoer legging van de sententie opgeschort in verband met een door 'hem in gediende aanvrage tot herziening. De bijzondere raad van cassatie heeft deze aanvrage inmiddels af gewezen. s P. J. Gerrits uit Tilburg had begin 1944 de heren J. M. van de Mortel en F. G. H. P. M. van Spaendonek te Tilburg aan de S.D. verraden. Beiden hebben tenge- volge daarvan de dood gevondeifc

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1947 | | pagina 1