Nede St. Marie te Huybergen in opbouw De waarheid over Indie Het arbeidersvraagstuk Crediet voor de inrichting van een sportnark in Roosent/aai Een overschot aan ongeschoolde krachten INZEGENING- - EN OPENING VAN NIEUWE ZALEN Kon, men in September 1945 slechts 80 leerlingen huis vesten, een jaar later was dit aantal al gegroeid tot 140 en in Augustus van dit jaar zullen er daaraan nog 20 worden toe gevoegd. Een en ander is moge lijk geworden door het tot stand komen van een groot ge bouw, dat geheel met steenen van het verwoeste instituut op de plaats van üe vro-egere ka pel is opgetrokken. Het betreft hier slechts een noodoplossing voor den duur van ongeveer 10 jaar. maar ondanks dat voldoet het gebouw in alle opzichten aan de daaraan te stellen eischen. Een belangrijk onder deel ervan wordt gevormd door de groote recreatie-afdeeling, bestaande uit een ruime too- neelzaal met aan weerszijden een speelzaal. Aan de tooneel- zaal is voorts verbonden een repetitielokaaal- Verder treft men in het gebouw o.m. nog aan een badzaal, een slaapzaal voor 80 leerlingen de overige leerlingen slapen in het geres taureerde noviciaat Alverno alsmede een leslokaal. Tus sehen Alverno en het nieuwe gebouw is een plantsoen aan gelegd. zoodat, hoewel vrij ver van elkaar gescheiden, tussehen deze gebouwen toch een g(*ieel is gevormd. Dit alles is in een goed jaar klaar gekomen. RAAD VAN BERGEN OP ZOOM Benoeming van een directeur Voor den Gem. Socialen Dienst Woningbouw aan de Piafaansfraat HOOF Dl Verzek Herstet land Bezorgdli cultureel Denazifi van grt Een fe\ 9t a Groote bijeenkomst van het „Comité Hand having Rijkseenheid" te Goes ftp INITIATIEF van 't comité tot handhaving der Rijks- eenheid werd Vrijdagavond in het Goesche Schut .ershof een bijeenkomst gehouden, waarop twee Indische deskundigen, n.. dr. Feuilletau de Bruyn en de pas uit Bandoeng teruggekeerde drs. Thiessen hun beschouwin gen over Linggadjati en wat daaraan vastzit ten beste gaven De volle zaal gaf aanhoudend door daverenden bijval te ken nen, dat ze volkomen instemde met hetgeen naar voren weru gebracht. Rede Dr. Thiessen, Na een inleidend woord van den heer Zuidema sprak eerst de heer Th.essen. docent aan de Hoogeschool te Ban- dc-eng en een stommoedig ille gaal werkei tijdens de bezetting der Jappen. Mac Arthur stond hem daarvoor het eere-zwaard van een Japansch bevelhebber af. Op welsprekende wijzt gaf hij een boeiend overzicht van het geen Ncd. Indië tijdens de De- zetting en na de capitulatie be leefde om zich vernietigend uit te laten over ,,'t verkwanselen" van dit prachtig gewest aan een handvol republikeinen, die door de inheemschen gehaat wonden, even fel als door e Indo's en Nederlandsehe pa triotten, 'n Groot cultureel werk staat op instorten aldus spr. daar de dynamietlading er reeds ondergebracht is. Op ons rust ae plicht, zei spreker, die lading te verwijderen, terwille ook van de millioenen inlanders, die op het punt staan uitgeleverd te wor den aan een gangsterbende. Krachtig protesteerde spr. tegen hét feit, dat men nog niet vrij spreken kan in Indië. Enkele weken geleden is te Bandoeng de eerste protestver gadering tegen het regelings beleid gehouden en den volgen den morgen zou van Mook reeds een telegram naar generaal Je Waal, bevelhebber der stad ge zonden hebben om de initiatief nemers te arresteeren. Deze seinde laconiek terug: ,.Zie de noodzaak daarvan niet in." Uitvoerig belichtte spreker figuren en toestanden en oor deelde op striemende wijze over Engelanös optreden, evenals over ,de vernederingen van Malino en de andere conferen ties", welke haar climax kregen toen van Mook en de commis sie-generaal,, als onderhande laars niet te Cheribon mochten landen, omdat hun boot onze driekleur droeg. Op 1 Januari 1949 zal ons rood-wit en blauw voorgoed gestreken worden als Linggadjati zijn bekroning krijgt besloot spreker maar' dit zal slechts kunnen over het lijk van onze getrouwen en ook over het mijne, zei spreker on der daverend applaus. „Tachtig procent van het Ne derlandsehe volk staat achter ons en ook in Indië wachten millioenen op het verlossende woord en op de daad, die de verscheuring der Rijkseenheid verhindert". Rede dr. Feuilletau de Bruyu Dr. Feuilletau de Bruyn be toogde dat ons volk door de regeering misleid werd; een misleiding waarvan zelfs prof. Romme en de K.VJ?, de slacht offers werden. Hij besprak het „Aid memoir" aangaande de besprekingen tussehen Neder land en Engeland over de In dische kwestie. De tekst van hst Engelsche stuk is volledig maar uit hst Nederlandsehe werd de zin weggelaten dat de Republiek volgens gevoelen van onze eigen regeering te zwak en te onoprecht was om er een actoord mee te sluiten Zoowel van Mook als de commissie-generaal achtte deze spreker strafbaar volgens de wetten van Indië en Nederland. Spr. beschuldigde van Mook, dat hij verhinderd had dat onze troepen tijdig Indtë be reikten en zette uiteen waarom juist de communistische groe pen in Indië vóór Linggadjati zijn. Hun doel is een sovjet republiek. Bereiken zij dit dan wordt het Westersche bedrijfs leven weggevaagd en met dit bedrijfsleven de welvaart van Indië en ook van Nederland- Nu leven wij op de pof en is ons crediet reeds geschokt; dan zal het een catastrophe worden met honderdduizenden werk- loozen. Daarom geeft „Indië in nood" den strijd nog niet op; daarom moet ons volk in zijn geheel meevechten. „Weg met van Mook, weg met de commissie- generaal die ons land probee- ren uiteen te breken". (Dave rend applaus). Na d«s pauze heeft dr. de Bruyn in antwoord op verschillende vragen, o.m. medegedeeld dat een strafver volging tegen hen die verant woordelijk zijn voor Lingga- rjati. wordt overwogen, Tenslotte vertoonde de heer Thiessen twee Indische kleu renfilms en sprak de beer Zui dema een opwekkend slotwoord Ap het oogcnblik staan bij het Gewestelijk Arbeidsbureau te Roosendaal 736 werkloozen inge schreven. waarvan 127 DUW ar beiders. Wanneer wij een verge lijking maken met het vorige jaar dan zien wij een kentering ten goede, maar niettemin vormt dit aantal toch nog een probleem, oplossing te vinden zal zijn. ■ROOSENDAAL heeft een zeer groot overschot aan ongeschool de arbeidskrachten. Dit is op de eerste plaats wel een gevolg van het feit, dat deze stad practisch geen zware industrie kent. die dit surplus geheel of gedeeltelijk tot zich zou kunnen trekken. De lich te industrie, als de sigaren- en suikerwerkfabrieken, kan een be langrijk deel van haar productie proces overlaten aan vrouwelijke arbeidskrachten. De vraag naar vrouwelijk perso neel is groot. Regelmatig staan er ongeveer 100 aanvragen bij het GAB ingeschreven, waaraan niet kan worden voldaan. Het is daar om wel merkwaarig, dat op een eersten oproep van Philips, die hier een montage-atelier zal vestigen, zich 25 meisjes meldden. Er worden er veel meer gevraagd doch de ondervinding elders opge daan, wijst uit dat een eerste kern. spoedig anderen ahntrekt. Philips voert een sterke selectie door en de meisjes die daardoor afvallen, zullen dan misschien wel bereid z(jnr elders te gaan werken. Ook andere industrieën zullen hierme de dus gebaat kunnen zijn. Gunstige vooruitgang. FvEZE lichte industrie heeft voor Roosendaal dit bezwaar, dat zij geen opname-mogelijkheid biedt voor de honderden ongeschoolde arbeiders. Zij heeft geen behoefte aan uitgebreid sjouwerspersoneel. zooals vele zware bedrijven. Het gevolg is dus, dat een onderkomen gezocht moet worden in andere steden. En wanneer wij het in den aanhef van dit artikel genoemde cijfer, dan gaan vergelijken met het aantal ingeschreven werkzoe kenden in januari 1946, zien wij 'n gunstigen vooruitgang. Toen ston den er in totaal 1167 ingeschre ven; dit is ruim 400 meer dan thans. Dit verschil kon in het afgeloo- pen jaar worden ondergebracht bij de ijzergieterijen in Bergen op Zoom (100). bij de Volt in Tilburg (70), bp de vlasfabriek te Steen bergen (125), terwijl het restant te verdeelcn is over de verschillende fabrieken in Roosendaal. De Rub berfabriek bijv. nam hiervan wel het grootste kwantum. De keerzijde. ZWEEFT deze teruggang van het werkloozental eenige reden tot tevredenheid, het moet anderzijds ook ieder die het met de Roosen- daalsche belangen wèl meent, tot nadenken stemmen. Wanneer in één jaar 300 Roosendaalsche arbei ders gedwongen zijn om elders hun boterham te verdienen, dan wijst dit op een eenzijdige ontwikkeling van de eigen industrie, waarin ook een montage-afdeeling van Philips geen verandering zal brengen. Wanneer echter straks de tp(Is omstandigheden industrieele vesti ging weer mogelijk zullen maken, dan zal het voor belanghebben den niet zonder beteekenis zijn, dat Roosendaal, naast gunstige vcstigingsmogelijkheden. ook aan de vraag naar arbeidskrachten ruimschoots zal kunnen voldoen. En dat niet alleen, voor zoover het ongeschoolde arbeiders betreft, maar ook als het gaat om vakbe kwame arbeiders, die voortkomen uit de zeer vele leerlingen, die tel- kenjare de overbezette ambachts school verlaten. Een gelukkige om standigheid. die zeker ook niet aan de aandacht van Philips ontsnapt zal zijn en de mogelijkheid naar- voren schuift, dat het montage atelier straks nog wel eens tot iets anders uit zou kunnen groeien. In een der raadsvergaderingen heeft burgemeester Mr. Dr. Prinsen daar op terloops nog gewezen. Zoo toont het arbeidsvraagstuk in Roosendaal verschillende facet ten. Wij spraken nog niet over de 150 ingeschreven landarbeiders, die in het cijfer van 736 begrepen zijn. Zij zullen straks bij den seizoen arbeid weer emplooi vinden. Toch vragen wij ons af, of een beter wederzijdsch begrip tussehen werk gever en werknemer, de tijdelijke werkloosheid van den landarbei der niet zou kunnen ondervangen. Toch zeker wel voor een groot ge deelte. Wanneer wij ons de krank zinnige loonen van dezen zomer voor den geest halen (waardoor de blikgroenten thans onbetaalbaar zijn), dan moet een redelijke en gelijkmatige verdecling van het loon over het geheele jaar kunnen leiden tot regelmatigen arbeid en betere sociale verhoudingen. RECHTERLIJKE MACHT Bij K. B. is benoemd tot ad vocaat-generaal bij het Ge rechtshof te 's-Hertogenbosch mr. A. H, M, H Reeceveur thans substituut-officier van justitie bij de arrondissements rechtbank te 's-Hertogenbosch, is op zijn verzoek aan mr. J. P. G, van Velzen (in verband met zijn arnwij'ing tot ho 'd van de Nederlandsehe missie tot- opsporing van oorlogsmis dadigers) eervol ontslag ver leend met ingang van 1 Novem ber 1946 uit zijn ambt van ad vocaat-generaal bij het gerechts hof te 's-Hertogenbosch. Is benoemd tot kantonrechter- plaatsvervanger in het kanton Zevenbergen W. P. Bos, ontvan ger der directe belastingen, in voerrechten en accijnzen te Zevenbergen. JJE OPBOUW in den Zuid- Westhoek van onze provincie vindt gestadig voortgang. Ons artikel over hetgeen op „Onze Lievevrouw ter Dui nen" wordt verricht is goed en wel „koud" of een ander belangrijk werk vraagt weer onze aandacht. We bedoelen hier den wederopbouw van het instituut St. Marie te Huybergen. Uit de vorige artikelen daar over in dit blad- gepubli ceerd, kent men de groote ver woesting. welke er in den oorlog is aangericht. Zooals men weet wordt de schade op ruim f 5000.000 geschat. Het is moei lijk een dergelijken slag te boven te komen, maar ondanks alle moeilijkheden is men niet bij de, pakken vaan neerzitten. Integendeel, met veel energie toog men aan het werk en de daardoor verworven resultaten zijn reeds duidelijk zichtbaar. AANTAL LEERLINGEN GROEIDE. DE OPENINGSAVOND. Zaterdagavond hebben we het gebouw tijdens de opening kunnen bezichtigen. Daartoe waren ook in de gelegenheid gesteld al degenen die aan het tot standkomen ervan hebben meegewerkt. Ook van officieeie zijde werd belangstellling ge toond. Zoo merkten we o.m. op burgemeester van Agtinaal, Pas toor de Weert en verder de Al gemeen Overste van het insti tuut. Broeder Clemens. Rector Vermolen. Broeder Overste Fer dinandus en vele anderen. In zijn openingswoord betuig de Broeder Marcellus. Directeur der school, zijn hartelijken dank aan alle werk. en de •instanties, die in het vlot ver loop een aandeel hebben ge had. Zijn van veel waardeering getuigende toespraak werd be sloten met een kort overzicht van het verrichtte werk. De talrijke aanwezigen brach ten het verdere deel van den avond op gezellive wijze door met de tboneelstukjes „Gott mit uns" en „De man met het litteeken" welke door de Eerw. Broeders met eroot succes war den opgevoerd. Aan het slot van den avond wierp de Algemeen Overste, Broeder Cl?mans, een bhk in oe toekomst. denken aldus ?.e' de hij, aan een gehe nieuw instituut St. ^'arie. Voor het echter zoover is moet nog een lange weg worden afgelegd- We hopen, dat God ons werk rijke lijk zal zegenen. Aan deze openingsplechtig heid was des morgens een H. Mis van dankbaarheid vooraf gegaan en des middags de inze gening van de nieuwe zalen door Rector Vermolen. DE VERBINDING BIJ KEIZERSVEER De veerverninding over de Bergsehe Maas by Keizersveer tussehen den grooten verkeers weg BredaUtrecht is openge steld alleen voor voetgangers en wielrijders. nE RAAD van Bergen op Zoom heeft in zün Vrijdag gehouden vergadering een aantal zeer be langrijke besluiten genomen. O.m. kwam ter tafel een voorstel tot het verleenen van een crediet van f 107.000 voor het inrichten van een sportpark op het vm. land goed Rozenoord. In verband hier mee gaf de heer Benner te kennen voorstander te zijn, doch hij stond eenigsztas huiverig tegenover de groote exploitatiekosten. Op desbe treffende vragen van dezen spieker deed wethouder Havermans mede- deeling, dat in de toekomst zeer zeker nog meer credieten gevraagd zullen worden omdat met 't thans gevraagde bedrag 't sportpark niet volgens plan klaar kan worden ge maakt. zoo zijn o.a. nog gelden noo. dig voor de overdekte tribunes, kleed kamers enz. De heer Houtman vroeg een behoorlijke lokaliteit voor het Roode Kruis In te richten. Ook hier aan is, naar wethouder Harermans zei. gedacht. Nadat de heer Don ker had verzocht met het aanleg gen van de in het sportpark gepro jecteerde wielerbaan spoed te be trachten, aangezien de Raayberg niet meer in exploitatie is, ging men zlist. met het voorstel accoord. BRANDWEERKAZERNE. VIERDER werd in principe beslo ten tot het bouwen van een nieuwe brandweerkazerne en tot 't aanschaffen van een tnechanischen brandweerladder. Vrij langdurig werd van gedach ten gewisseld over de benoeming van een directeur van den Gem. Socialen Dienst. De heer v. d. Brue- le herinnerde er aan, dat destijds was toegezegd aan den raad een ontwerp-lnstructie te verstrekken over dezen dienst. Hij had liever gezien, dat deze was toegezonden voordat de raad voor de benoeming van een directeur - was geplaatst. Ook de heer Becht bleek deze mee ning toegedaan. In antwoord op de ze opmerkingen zeide wethouder v d. Kuyl het te betreuren, dat de ontwerp-instructle nog niet is ge- dat de taak van den directeur vast staat. Daaraan wordt ook door een ontrwerp-instructle niets veranderd. Hij zag dan ook niet in waarom niet tot benoeming zou kunnen wor den overgegaan. De heer Becht in formeerde hierna of de als num mer 1 op de voordracht geplaatste candidaat, de heer C. Koevoets, uit Oosterhout, zich had teruggetrok ken. Hierop antwoordde de voor zitter bevestigend. De reden is, dat deze candidaat gunstiger financiee Ie perspectieven zag in een andere functie. Bü de tweede vrüe stemming werd met 11 van de 21 stemmen benoemd de heer A. H. Withagen uit Ber gen op Zoom, directeur van het Gew. Arbeidsbureau te Steenbergen DIVERSE VOORSTELLEN. ■yOORTS gingen o.m. voor goed- gekeurd onder den hamer door het voorstel tot verhuring van grond aan don heer S. de Lange te Gouda voor oprichting van een pottenbakkerij, het voorstel tot ver betering van de Lourdesstraat. het voorstel om het Ahsidie van het C.O.C. te brengen op f 250, het voorstel tot verbetering van de sa larissen en loonen van het gemeen teüjk personeel en het voorstel tot het aangaan van een kasgeldlee- ning groot f 800.000. Een voorstel van den heer Nuyten om het woon wagenkamp te verplaatsen naar de Waterschuws werd aangehouden. 100 WONINGEN. A AN HET SLOT van de vergade- ring kon wethouder Havermans de verheugende mededeeling doen, -dat men er ln geslaagd was 100 wo- reed gekomen. Hij kon echter toe-jningen toegewezen te krijgen. Er zeggen dat ze binnen 14 dagen I waren er 200 aangevraagd, ze zul- wordt aangeboden. In vervolg hier-1 len dit jaar worden gebouwd aan op wees wethouder Kuypers er op. de Plataanstraat. DERDE JA Comm. v. Toezl VAN HOOTEGI Dr. A. J. J. M. Verschijnt elke (bij vooruitbeu post 4.10; p. Losse nummeu Aan de pi der random vj de gcalüet voeren. Tiet hoofddoel,! aanzien van| stuk nastreeft, van afdoende zekering van eenerzijds en hl noodzakelijke wl herstel van hetT van Nederland de welvaart va zoover die voor I vaart van Eurof reld vereischt isl Het Nederlanq wijst er op, dat i een vredesverdrd noodzakelijk Is. I gemeenschappelij gesteld, dat vod zóncs zal geldq Vooral met de bijzonder met moeten worden I De wenschelij| voren gebracht zetting te zijner I voorts wordt er f vestlgd. dat economische eij zekerheid aan king gewaarborl het bijzonder tl voedselvoorzienil Van groot bel landsche regel keurig wordt nazificatie val zal voor gezel dat de denazl durende taf Duitschers wq Ook acht Ne< lang, dat de vrl Uiting in Duit: bezetting hersti derlandsche re| het Duitsche heid moet heblj spreken over de geallieerden| zijn over dit Tn politiek ol moeten wonf vang van he| nationalisme zucht naar w| Volgens de ring zal het zijn, dat Do len grondslal bouwd. Ten!: digheid ranl deelen vanl Dnitschland, belang aU ten., te ver: staatsvorm den bondstaa novum zou organisatie niet zün, aa bond (1815- bond was. In verband drang naar het voorts gd ganisatic derl en in die land wettelijke bed ankeren, alvq van centrale organen won me indien hd met politieke; treft. Tn economisch! moeten wnrcf

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1947 | | pagina 8