STAD EN LAND Het mooie verhaaltje Uitvoer van melk naar Engeland Een recreatie barak voor het Havendorp Een M.T.S. Verkiezingen in Hessen en Beieren PUBLIEKE TR1BUHE Geruchten op Walcheren zijn voorbarig Rechtbank Middelburg Gemeenteraadsvergadering van Vlissingen AANVANKELIJK scheen de raad zijn vergadering in een vlot tempo te willen af wikkelen. De eerste acht agenda punten die overigens weinig om het lijf hadden, werden zeer snel behandeld. De benoeming der leden van het „Vlissingsch Studiefonds" leverde slechts deze verrassing op dat in een der vacatures niet werd voor zien door de benoeming van no. I, Ds Hartjes (C.H.), maar van 110. 2, Ds Aalbers (P.v.d-A.). De ze eomtnissie bestaat voorts uit de heeren C. Kamermans, J. Waverijn, A. M. de Bont, P. Vijn G. Lammers, A.J. Kruidenier, J. Post, H. B. J. Knoop en A. P. Osté. De heer W. S. Mijnheer werd benoemd tot vakonderwij zer in de. lich. opvoeding aan de openb. school voor v.gJ.ot De voorstellen tot verhooging van de rekening-courant-over eenkomsten lokten critiek uit. De heeren Ventevogel en van Poelje betoogden, dat kasgeld moet worden geleend voor uit gaven ten behoeve van het Rijk dat uit saneeringsoverwegingen niet kan leenen, maar er wel de gemeente toe dwingt en haar voor de rente laat opdraaien. De toenemende schuldenlast, al dus de heer van Poelje, moet het verantwoordelijkheidsbesef van den raad wel doen afne men. Wethouder Poppe verklaar de zich met de opmerkingen accoord; de Vereeniging van Ned. gemeenten doet wat zij kan om daar verandering in te brengen. Er zit echter voorloo- pig niets anders op en de raad besloot met algemeene stem men. De tongen los. gld. voor de meubileering neer tellen om het geschenk te kun nen gebruiken. Wethouder van Oorschot betoogde echter, dat een snel begin noodig is, wil men er dezen winter In dat ge- isoleerde deel van de gemeente nog iets aan hebben, en suste de gemoederen met de aankon diging van een surprise voor de volgende vergadering. Aan den glimlach rond de lippen der raadsleden constateerde men, dat hun hart vol ver wachting begon te kloppen. Meer konden B. en W. thans evenwel nog niet zeggen en daar Sinterklaas stoute kinde ren voorbijgaat, stemde d e raad maar gauw in het voor stel toe. De D.U.W.-loonen. MD waren de tongen los. Zijn de grondprijzen der gemeen te nog wel in overeenstemming met de huidige kosten van stra tenaanleg en rioleering, zoo vroeg de heer König bij het voorstel tot verkoop van grond aan de firma de Muijnck te Borssele. De heer Knoop wil den grond, voor industrieele doel einden althans zoo laag moge lijk houden De heer Ventevogel toonde consequenties: wordt de grond duurder dan volgt het zelfde met de woningen, de huur stop kan dan niet gehandhaafd worden en de kleine man Is de dupe. Er Is bovendien een ten- denz naar prijsverlaging. Met zijn zienswijze, verklaarde weth. van Popering zich eens en zon der hoofdelijke stemming nam de raad het voorstel over. De vergadering werd hierna geschorst om den directeur van gemeentewerken, den heer C. Ouwehand, in de gelegenheid te stellen het nieuwe uitbreïdings plan toe te lichten. De voorzit ter achtte het beter de gestelde vragen in gesloten zitting te behandelen. Ongetwijfeld heeft dit zijn invloed gehad op de twee volgende agendapunten: zoowel het voorstel om in begin sel instemming te betuigen met de vestiging van industrieter rein ten westen van het Ka naal door Walcheren als dat tot verkoop van grond aan de Am- sterdasche en de Rotterdam sche Bank werden aangehou den. Een surprise. het AANBOD van een barak door Volksherstel, bestemd voor het Havendorp, lokte hef tige discussies uit. De heer Post wilde ook dit aanhouden, de heer Ventev'ogel vreesde een groot exploitatietekortde ge meente moet nog ruim 13000. gld. voor den bouw en 17000. Heden zen onder 16.32 iiur en maan onder 1 uur. Woensdag zon op 8.29 uur en maan op 14.42 uur. Weersverwachting Wisselende bewolking met losse buien, tijdelijk weer toenemen de koude, Zuid-Westelijke tot Westelijke wind. ■VERVOLGENS sprak de raad als zijn oordeel uit, dat een Middelbaar Technische School In Vlissingen noodig wordt geacht, en tenslotte wer den vragen gesteld over de ver lichting (Goed Wonen en Tuin dorp), het herstel van het Con certgebouw en het bezorgen van medicijr^en in het Havendorp (door den heer Corveleijn) en de betaling bij de D.U.W. (door den heer Schillemans) B. en W. verklaarden zich diligent en weth. van Oorschot betoogde naar aanleiding van de laatste vraag, dat loonen van 60 cent per uur of 26 gld. per week, zoo als de D.U.W. betaalt, inderdaad veel te laag zijn. 't College zal pogingen doen om daar ver be tering in te brengen. Na de mdededeeling in ontvangst ge nomen te hebben, dat de mo gelijkheid van een hulppost kantoor in de omgeving der Nieuwe Markt wordt onder- zicht, ging de raad zeven uur uiteen. Communisten achteraan. 4^ ROOT HESSEN en in Beieren hebben hun referendum voor de nieuwe Grondwet en hun verkie zingen voor het parlement gehad. In beide staten werd de grondwet met meerderheid van stemmen goed gekeurd. Voor de parlementsverkiezingen behaalden de soc. dem. in Groot- Hessen de meeste stemmen (686.423 of 38 zetels), terwijl de Christ, dem. met 28 zetels (of 495.667 stemmen) op de tweede plaats kwamen en de communisten met 10 zetels (of 171.373 stemmen) op de vierde vierde plaats. In Beleren had de Christ, sociale unie het meeste succes (11.590-000 stemmen)De soc. dem. kwamen op de tweede plaats met 868.000 stem men, terwijl ook hier de commu nisten met 184.000 stemmen num mer vier werden. 1I7EER heeft de politie te Am- sterdam gen belangrijke vondst gedaan. Een partij juweelen en bril. lanten ter waarde van ca. 400.000 gulden is nl. in beslag genomen bij de schoonouders van een Am- sterdamschen chauffeur, delijk heeft deze schat' den toebehoord. Vermoe- aan jo- Te late aanplant? - Het be richt over de aanplant op Wal cheren heeft commentaar uitge lokt van een Goeschen abonné, die vreest dat men daar te laat mee gaat beginnen. Hij wijst op de boerenwijsheid, die zich weer spiegelt in het oude spreek woord: „In het najaai geplant moet groeien; In het voorjaar geplant kan groeien." Gaat men pas in de lente planten dan zal men met emmers wa ter moeten sjouwen om de jon ge boompjes en struiken in het leven te houden. In dat geval om ruim zal men in 1948 wel naar het jonge groen moeten zoeken. POLDERVERKIEZINGEN. Gedebuteerde Staten van Zee land hebben benoemd tot des kundige tot het doen van de schatting van de gronden in de calamiteuze polders Margaretha Kleine Huissens en Eendragt S. A. N. van Oeveren te Wol- phaartsdijk. DIRECTEUR RIJKSDIENST LANDBOUWHERSTEL. Met ingang van 1 December jl. is tot directeur van den rijks dienst voor landbouwherstel be noemd ir. S. Herweyer, tiians inspecteur van dezen dienst voor de provincie Zeeland Goes Exositie Henri r- Os- De ibij-zonder mooie schilderijen-ex positie van Henri van Os-Delhez in Sturms Kunstzaal is ook de ze week nog voor het publiek toegankelijk. Daar ginds kom1 de stoom boot. Voor de kinderen van school A en B zal de Sint Don derdagmiddag per stoomboot* in de haven (losplaats v- d- Schuyt) arriveeren. Euphonia zal hem verwelkomen met muziek en de kinleren met enthousiast gejubel Burgerlijke stand. - Geboren: Helena dv A. Parmentier-van Beek; Elisabeth dv L. Bogers- Balvers; Jan zv R. Verbeem- Minnaard. Gehuwd: P. Slabbekoorn en R. van Hese; T. van Haastrecht en M. Bruël; C. Beeke en A. Milhous. Overleden: F. Thierie 82 jaar A. Prince 79 jaar. STAD en Land zeeland Helnkenszand zeer op prijs werd gesteld! De feestmaaltijd had een ge zellig verloop; de verlotingen werden vlot afgewerkt en het programma van het bekend duo Dorus en Bas en den Conferen cier C. Wiskerk was tot in de puntjes verzorgd. Al met al een geslaagde avond, die, naar de voorzitter hoopte, dit seizoen nog eens herhaald wordt. Hoedekensberke RAADSVERGADERING. In de raadszitting' werd 'de heer P- Leenman met 4 tegen 3 stemmen benoemd tot gem-on vanger. Dit brengt echter mee dat hem teVens ontslag moest worden verleend als raadslid Zijn opvolger op de lijst van de KVP is de heer P. van 't West einde. Ingekomen was een schrij ven van de voetbalvereeniging tc Kwadendamme, waarin ge vraagd werd om den aanleg van een gemeentelijk sportveld. De voorzitter zei, dat dit nog niet mogelijk is. Hij adviseerde den raad om de vereeniging te antwoorden, dat, indien de om standigheden veranderen zoo wel te Hoedekenskerk als te Kwadendamme een sportveld komt. Alleen de heer J- Boone (Kerstiaan) stemde tegen. De opbouw-toelage voor het gem.-personeel werd gesteld op 10 pet. Tot lid van het BA., werd de heer Joh Boone herkozen. B en W- kregen machtiging een be grooting te maken voor de restauratie van het gemeente huis Hontenisse TYE BEKENDE landbouwkundi- ge Percy Smith bracht een bezoek aan ons land. In de „Daily Mail" vertelt hy het een en ander van zijn indrukken. O- a. zet hij de geruchten recht volgens welke de Hollandsche boeren van plan zouden zijn hun melk naar Engeland te sturen. De eerste drie jaar Is er geen mogelijkheid deze plannen te verwezenlijken. Op Walcheren werd den schrij- ver in geuren en kleuren ver teld, wat er aan de hand "is. Het verhaal kwam hier op neer, dat er kort geleden een proef genomen is met een groo-te tank welke gevuld was met melk, die tot het vriespunt werd afgekoeld en dan naar de Theems ver scheept. Volgens zijn zegslieden cv1 en er ook bacteriologische en ai—ere proeven genomen zijn, om zich te vergewissen van de gevolgen, die de overvaart voor de melk gehad had. Deze proe ven, zoo werd aan Percy Smith verteld, waren in elk opzicht be vredigend verloopen. Er stond niets meer in den weg om gedu rende de wintermaanden eiken dag melk op de Londensche markt te brengen. De maai van de „Daily Tele graph" is twee dagen ijverig be zig geweest om den oorsprong van dit verzinsel te achterhalen. Hij ontdekte, dat het afkomstig is van rapporten, gepubliceerd door Nederlandsche economen die onder den oorlog in Londen vertoefden om het economisch herstel van hun iand voor te bereiden. Deze Studiegroep voor Recon structie-Problemen gaf o.a. een beeld van de mogelijkheid om melk te leveren aan naburige landen. Op de lijst van toekom stige klanten stond Engeland op de eerste plaats, gevolgd door Frankrijk, België, Luxemburg en natuurlijk Duitschland, voor den oorlog de beste afnemer van allemaal. Ook de mogelijkheden voor het vervoer zijn zorgvuldig bestudeerd. Nu zijn er boeren geweest, die dachten dat dit alles onmiddel lijk in weTking zou treden. Maar dit is beslist onmogelijk. In Ne derland zit men even hard om melk verlegen als de stadsbe volking in Engeland. Van uitvoer kan geen sprake zijn zoolang in eigen land de distributie nog zoo karig is. Feestvergadering K A B. De Kath. Arb Bew organiseerde een feestvergadering, welke door ruim 100 dames en heeren werd bezocht Voorzitter L. Geus sprak een woord van welkom aan al len, bijzonder aan het Tweede Kamerlid Mr. Dr. Mes, burge meester Funk en vriend Oomes, die voor dezen avond als spre- ter was uitgenoodigd Daarna gaf hij een uiteenzetting van het geen na de bevrijding op orga nisatorisch gebied in onze paro chie was bereikt, ongeacht de vele moeilijkheden, daaraan ver bonden- Vriend Oomes besprak op vlot te wijze enkele actueele vraag stukken op sociaal-economisch gebied, brak een lans voor Her wonnen Levenskracht en wees tenslotte op het steeds toene mende gevaar van het Commu nisme. Onze sympathieke bur gemeester Funk, die evenals mr. ,dr Mes helaas te vroeg weg moest, uitte zijn voldoening over de prestaties der KAB. en be loofde in voorkomende gevallen zijn volle medewerking. Wat BEKENDMAKING Burgemeester en wethouders van Hontenisse maken bekend, dat er gelegenheid zal bestaan tot koste- looze inenting of herinenting te gen pekken op Dinsdag 10 Dec. a s. des nam. te Kuitaart bij Hon. de Vliegere om 2,15 uur, Lamswaarde in de R.K. Jongensschool om 2,30 uur. Molenhoek in de R.K. school aldaar om 3.15 uur. Woensdag 11 Dec. as. des nam in de OX. school in de Cloosterstraat om 2 uur Th van Laere, in de Noordstraat om 2.30 uur. De geschikte leeftijd om kinde ren in ta enten ligt tusschen 3 m. en 2 jaar. Het is gewenscht van te voren den hulsarts te raadplegen, Hontenisse, 29 Ncnr. 1946. Burgemeester en wethouder! van Hontenisse De secretaris O. A. E. Verstraaten De burgemeester, C. J. van Hootegem Hulst St- Nicolaas kwam- Zon dag heeft de Goede Sint zün jaarlijks bezoek gebracht. Het muziekgezelschap „De Konink lijke Harmonie" haalde hem af op Tivoli waarna hij, vergezeld door zijn Zwarte Pieten, door de Hulstersche straten reed, waar bij de jeugd natuurlijk groote belangstelling toende. Hoofdplaat «19-1 r\E 38-.jarige koopman A. S., uit ■L' Vlissingen, thans gedetineerd, had een verhaaltje verzonnen, na tuurlijk met de bedoeling er beter van te worden en prompt liepen er eenige menschen in. Hij zeide, gou den sieraden goed te kunnen repa- reeren en kreeg zoodoende van me- juffr. Wisse uit Grijpskerke en mej. Polderman uit Meliskerke deze sie raden los. Hij zou ze spoedig weer terugbrengen. Daar kwam echter niets van en daarvoor had hij zich thans te verantwoorden. De getuigen bleven ter zitting bij hun verklaringen. De verdachte erkende de juistheid van deze verklaringen. HU bleef ook verder bij de afgelegde verklarin gen. De president merkte op, dat het goud- en zilvervak voor S. hee- lemaal verkeerd is. Daarvoor is S. te zwak. De Officier zei, dat deze zaak met leugen en bedrog aan elkaar hangt. De oplichting acht hij bewe zen. Hij eischte 4 maanden gev.- straf met aftrek preventief en voorw. ter beschikkingstelling der regeering met 3 jaar proeftijd en bijzondere voorwaarden. Uitspraken De 26-jarige mej. T. C. M. B., laatstelijk wonende te Borssele werd veroordeeld tot ter beschikkingstel ling van de regeering wegens dief stal en verduistering. 1 jaar gev. straf voorw. met 3 jaar proeftijd en bijzondere voorwaar den was de uitspraak tegen den 18-jarigen kantoorbediende uit Goes J. K., wegens diefstal van ongeveer f 1300.— De 59-jarige postbode uit Goes J. A. H. werd veroordeeld tot 12 maanden gev. straf waarvan 8 maanden voorw. met 3 jaar proef tijd en aftrek van prev. hechtenis wegens als ambtenaar van eenige openbare instelling van vervoer, aan die instelling toevertrouwde pak ketten zich wederrechtelijk toe eigenen. De 26-jarige O.,' groenten- handelaar te Ridderkerk, thans gedetineerd, werd terzake diefstal van appelen, gepleegd op 15 Sept. 1946 veroordeeld tot 1 jaar en drie maanden gev. straf met. aftrek pre ventief. De 24-jarlge J. v. S., smidbank werker te Zeist, thans gedetineerd nam op 1 October 1946 bij den heer Donselaar te Middelburg verschil lende goederen weg, w.o. een hor loge. Uitspraak? 1 jaar gev. straf met aftrek prevntlef. De 49-jange schilder H. L. ge domicilieerd te Vlissingen, thans gedetineerd in het Huis van Be waring te Middelburg maakte zich ln de periode April tot Juni 1946 ln Vlissingen aan oplichting schul dig. Uitspraak: 2 Jaar gev. straf met aftrek preventief. RAAD S VERGADERING- Benoeming secretaris- Na voorlezing der notulen vat vorige vergadering werd de heer Th Wieleman geïnstalleerd lid van den raad als opvolgt van den beer Aug- Calon- Nada; in gesloten vergadering de voor dracht is opgemaakt welke uit een tweetal personen bestaat, wordt tot stemming overgegaan- Met 4 tegen 3 stemmen werd w secretaris benoemd de heer Sta- uit Zaltbommel. Op den Wijffels uit Uzendijke, die tia» ambtenaar van de secretalie werden 3 stemmen ultgebracn- Sluiskil. Bezoek St- Nicolaas. De lige man uit Spanje heeft aaJ; de Eerw. Zusters een telegr^ gezonden, dat hij voorne®®' is Woensdagmiddag met knechten een bezoek te bren?el aan de school. Zierikzee Kath- Arb- Beweging' ter Engelbertus OMC- trad voor de afd Zierikzee van dc o A.B. om de werking van de w do-Pugno Club uiteen te w ten en te trachten een der^ lijke afdeellng te stichten

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1946 | | pagina 2