Zeeuwsch-Ylamingen Naar beter spelpeil MOERDIJK EINDE MIL GEZAG Stichting 1940-75 NEWA Grote KOS1 opnieuw geteisterd TRIBUNAAL TE GOES staan terecht TOESLAG voor bedrijven op arme gronden IN T KORT Een Kerst verrassing Een hoofdklasse voor hockey Mars richtte 100 pCt. verwoestingen aan, meneer Bureaucratius belemmert den wederopbouw een troostelooze steer als in een Duitsche stad OPRO Haast Naaimt Magda t WED. TEERST kwam voor de bekende E. Kalle uit Westdorpe, in welke plaats hij zelf nog eenige jaren bur. gemeester is geweest. Hij gaf toe in 1941 lid te zijn geworden van de NSB en in 1944 gevlucht te zijn naar Holland. Daar had hij, vol gens zijn zeggen, bedankt omdat hij zich in zijn idealen bedrogen had gezien. Kalle gaf toe kringpropa gandist voor „Volk en Vaderland" te zijn geweest en met dit schend blad gecolporteerd te hebben. Bo vendien collecteerde hij met ijver voor Winterhulp. Op 'n vraag van den president of hij 't niet was ge weest die een lijst met namen van onderduikers bij den Sicherheits- dienst had ingeleverd, klonk 't ant woord: „Ik kan me dat niet her inneren!" Verdachte zei zijn buurman ge waarschuwd te hebben, die een on derduiker en 2 parachutisten ver borgen hield. Als getuige wordt ge hoord de voorzitter van de kath. arbeidersbeweging in 't bisdom Breda. Daar het gewenscht blijkt nog enkele getuigen te hooren, wordt de zaak tot 7 Dec. aange houden. Anth. W. H. F. Peij, arts te Stop peldijk, is zich van geen fouten bewust. Hi) is met de Duitschers in contact gekomen toen hij uit zijn huis gezet zou worden, doch geheel zonder actie van de zijde van besch., naar deze zegt. Van pro-Duitsche neigingen zou bij hem nooit sprake geweest zijn. Bij het verhoor van verd. en verschillende getuigen bleek, dat Dr. Peij illegaal werk heeft gedaan, een Joodsch meisje in huis heeft gehad en de familie van dit meisje levensmid delen zond. De getuigenverklarin gen maakten wel een betrouwba ren indruk, daar om. als getuigen optraden de moeder van bedoeld Joodsch meisje en een oud-illegaal werker, die tweemaal ter dood werd veroordeeld door de Duitschers. Dat hij niet aan de Droteststaking der artsen heeft deelgenomen, verklaar de besch. uit de omstandigheid, dat hij het Joodsche kind dan in ge vaar gebracht zou hebben. Voo>- de betrekking van arts bij den VD. bedankte hij waardoor bij later toch op straat werd gezet. Door financ. ste»n aan een arm gezin via de W.H N. was hij zonder zijn weten als lid van deze organisatie inge schreven. Tenslotte werd dr Peij ten laste gelegd, bij de installatie van den NSB-burgemeester een fel'citatietelegram te hebben ge zonden. De verdediger. Mr. de Rechter, ging in een uitvoerige beschouwing alle punten van de dagvaarding nog eens na en wees met nadruk iedere beschuldiging af, speciaal ook bouwend op de getuigenver klaringen. Irene F. v. H. te Vogelwaarde, dochter van den NSB-burgemees ter aldaar, beweerde, zich nooit als symp. lid van de partij te hebben opgegeven. Zij heeft voorts op de boerenschool te Gaasterland een cursus gevolgd, maar vond 't daar een „goddelooze boel". Zij is zich niet bewust, nat.-soc. sympathieën getoond te hebben. Willem J. M. U„ wagenmaker te Vogelwaarde, was ten laste gelegd, dat hij als NSB'er gesolliciteerd had naar de plaats van burge meester. Hij ontkent echter, dat de aanwezige sollicitatiebrief en ver scheidene andere stukken van hem zijn. Er zijn hier handschriftver- valschers in 't spel, aldus besch. Mr. Vlamings vindt, na bestudee ring, dat de overeenkomst dan toch wel heel groot is Besch. blijft echter ontkennen. Het „staat hem ook niet aan", dat hij zijn dagvaarding niet eerder ge kregen heeft! Hij wil zich dan ver der verdedigen aan de hand van 'n compleet „dossier", dat hij heeft meegebracht, en brengt om. naar voren, dat hij Joden over de grens heeft geholpen en onderduikers ge holpen heeft. Mr. Vlaming meent, dat een verder voortzetten van de ze zaak nutteloos is, nu besch. blijft volharden in zijn aangenomen hou ding en sluit het onderzoek. Oogstresultaten waren onvoldoende. VfOOR de bedrijven op de lichte gronden zal door de regee ring een toeslag per hectare wor den verstrekt. Deze toeslag zal worden verleend voor alle bouw gronden die van nature zeer arm zijn. Bovendien zal aan de kleine bedrijven op deze gronden, die het over het algemeen aog veel moei lijker hebben, een extra uitkee- ring per hectare boww. en gras land worden toegekend. Deze extra uitkeering wordt niet of slechts gedeeltelijk toege kend aan kleine bedrijven, die uit tuingronden, fok- of vermeerde- ringsbedrijven of doordat de ex ploitant zijn hoofdberoep buiten den landbouw heeft, bijzondere in komsten hebben genoten. De belanghebbenden zullen bin nenkort van de bijzonderheden van deze regeling op de hoogte worden gesteld. JVJET KERSTMIS zal aan ietie ren Nederlander één ons su.ker en één tab.et Engeisehe chocolade women ungere.kt, meldt de Nieu we Nederlander. TVE SENAAT tier Ver. Staten heeft met 65 tegen 9 sternaren een amendement van senator Whee Ier verworpen, dat voorstelde dal slechts het Congreh mocht beslis sen, of Amerikaansche troepen overzee gezonden mochten wor den. T>YRNES, de Am. minister van Buit. Zaken heeft verklaard, dat de Ver. Staten bereid zijn zon der Frankrijk maatregelen te ne men tot het instellen van een cen traal bestuur in Duitschland. PRESIDENT TRUMAN zal moge lijk in Januari naar Londen komen om de openingsrede van de algemeene vergadering der ver- eenigde naties bij te wonen, meld de de Yorkshire Post. rpUSSCHEN AMERIKA en Enge land zou volgens Reuter een f:'nancieele overeenkomst zijn ge sloten, waarin de Ver. Staten aan Groot-Brittannië een leening van 4 mhliard 400 m'llioen dollar ver leent. waarvan 3 3/4 miliard aan nieuw geld en 650 millioen ter af wikkeling van de leen- en pacht overeenkomsten. M ATOSKOU heeft aan den geal- lieerdm bestuursraad een nota gezonden met een protest tegen het blijven voortbestaan in de Britsche bezettingszone in Duitsch land van diverse Baltlsche militaire e--nheden en van zuiver Duitsche troepen onderdeelen tot een totaa'l van 35000 man. TVE V. S. hebben aan Frankrijk een cred'et van 550 millioen dollar ter besch'kking gesteld. TTEVIN verklaarde in het Brit- sche Lagerhuis, dat de Engei sehe regeering het Spaansche re giem verafschuwt. 10Pfftftft CANADEESCHE offi- eieren en minderen zijn reeds uit ons land vertrokken. Vol gende ma",nd zullen bijna alle Canadeesche militairen Nederland verlaten hebben. m TVE TWEEDE KAMER is tegen "li December a.s. in vergade ring bijeengeroepen. TN DE UITZENDING „Op de brug" van radio „Herrijzend Nederland" op Vrijdag 7 Decem ber, zal de minister van Onderwijs, Ken W.. prof. dr. G. vap der Leeuw spreken over „de toekomst van de Nederlandsche -beschaving" RAT het spelpeil een geduchten knauw heeft gekrgen wie zal dat ontkennen. Zeker er worden wel eens aar dige wedstrijden te zien gegeven, maar aan het niveau van voor den oorlog zijn we nog niet toe. - Hiermede wordt vanzelfsprekend niets ten nadeele van de besturen of spelers be doeld, want het is dui delijk, dat vijf Jaren be zetting nu eenmaal niet ongemerkt voorbij gaan Als we zoo eens even denken aan hetgeen doorgemaakt moest wor den aan het ,,ab-trans- portieren" en onder duiken van spelers, het sterk belemmerde of het ontbreken van ver- voer-gelegenheid, de be langrijke factor voeding niet te vergeten en tal van omstandigheden meer, die ieder op zich reeds funest waren, dan stemt tenslotte hetgeen behouden kon worden toch nog tot voldoening Een voldoening evenwel die niet tot gezapige te vredenheid mag ver vallen, maar die als start dient te worden gebruikt op den weg naar vooruitgang. Willen we op allerlei sportgebied internatio naal weer de eervolle plaatsen van voorheen kunnen bezetten, dan zal er ook intensief en stevig aangepakt en ge oefend moeten worden, ook in de lagere re gionen. Het is niet voldoende om wat achter den bal te hollen of met den hockey-stick te zwaaien er komt heel wat meer kijken. Technische vaardig heid en tactische kennis om slechts deze twee te noemen, „maken" mede het spel en zijn brood- noodig wil men ten minste boven het alle- daagsche uitkomen. Het is moeizaam en in ve ler oog wellicht „klein" werk, maar het ligt nu eenmaal onbetwist aan de grootere successen ten grondslag. Vergeet dat niet l^lsschoen kan het een x -*■ kleine troost zijn te weten dat ook de ande re voormalige oorlog voerende naties met on geveer dezelfde moeilijk heden als wij hebben te kampen. Engeland bijv. zal tot 1947 geen internationale wedstrijden tegen con tinentale ploegen spelen Wat zij aan wedstrijden zullen spelen valt bul ten elk officieel inter landcachet. Voor Nederland zul len de interlandwed strijden geen gemakke lijke karwei zijn Wat het tempo van den opbouw van bijs. ons nationaal voetbal leven betreft, zal dit volgens een uitlating van K. Lotsy, hoofdza kelijk afhangen van een al of niet snelle verbe tering in de huidige meteriaalschaarste. Quarles v. Ufford wijt het zakken van het spelpeil in de hockey- wereld aan het feit, dat in de oorlogsjaren te veel elftallen in de le klasse zijn opgenomen en bepleit het Instellen van een hoofdklasse. T\E Amerikaansche Schaakfedera- tie zal in het najaar van 1946 te Los Angeles een tournooi om 't wereldkampioenschap organiseeren. Behalve dr. M. Euwe zullen nog 9 andere schakers hieraan deelnemen 0 a. Fine en **,eshefski (V. Sf en Flohr, Ker^», Botwinnik (Sovj.- Rus'and). t* 1 ftO OOft SPADEN Zijn in En- gelanti ten behoeve van Nederlandsche landbouwers be steld. De eerste zending is reeds geladen. m TN JOEGO-SLAVIë is een nieuwe Grondwet aangenomen. Deze behelst om. de scheiding van Kerk en staat. TJIT INDIë zijn de eerste films aangekomen. Vrijdag te begin nen zal de reportage van het vrou wenkamp Tjldeng aan het publiek worden vertoond. 9r TYE FRANSCHE Constitueerende commissie van de nationale vergadering heeft met 22 tegen 18 stemmen voor één kamer uitge sproken. m ■pRANKRIJK protesteerde tegen 't weer in dienst stellen van de ,,M:lropa", de Duitsche slaapwa genmaatschappij, in de Amerikaan sche bezettingszone van Duitsch land Men betoogt, dat de maat schappij een waardevol instrument ih geweest voor de Duitsche pene tratie in centraal Europa. <y><><x><>cy<><><><><><><><>c^<><x><><><><><><x><><><><^^ <XXX>OOO^<XX>OC-OC-<XXXXXXXX>OOOOCK>C>OOO<>OOOO<><X>O<X>OOOOOO^O HOEVEEL KOST EEN WONING FR BEGINT weer eenig leven te komen in het dorp Moer dijk. Een tijd lang lag het plaatsje uitgestorven aan den oever van de wijde watervlakte, verminkt en geslagen door de woedende vuist van den ontzin- den oorlogsgod. Op 17 Sept. 1944 vluchtten de in woners eruit weg, bombardemen ten maakten het verblijf ondrage lijk. Eind October drukte Mont gomery de Duitschers naar het Noorden, perste hen door een trechter waarvan de Moerdijkbrug den hals vormde. Maandenlang bleef de oever der rivier frontge bied en toen eindelijk het oorlogs rumoer verstomde en de bewoners terugkeerden, vonden zij slechts puinhoopen. Geen huis was on beschadigd. 55 pCt. van het dorp was totaal verwoest, 35 pCt. werd zwaar beschadigd en 10 pCt. der woningen werd lichter getroffen. WANNEER MEN op het oogen- blik het plaatsje binnenkomt, constateert men, dat er activiteit heerscht intusschen de puinen. Het sloopingswerk is nog aan den gang De brokstukken van het eens zoo mooie klooster steken nog als ds vergane ruines van een Middel- eeuwsch bouwwerk in de lucht, evenals de trieste overblijfselen der R. K. Kerk. Muren worden omgetrokken: veel waarvan her stel onmogelijk is moet meg den meerend een verhaal te hooren zouden krijgen over materiaalge brek en transportmoeilijkheden. Niets bevreemdde ons dan ook meer dan de medeeeling, dat het aantal aanvragen kleiner was cV>n de hoevee'heid noodwoningen, die men voor Moerdijk had gereser veerd. We vroegen naar de oor zaak van deze uiterst vreemde si tuatie. „Wel", zoo vertelde men ons „de waarschijnlijke huurprijs, die wordt genoemd werkt dermate afschrik wekkend. dat de meeste menschen er eenvoudig nie, aandurven, zich bij de betreffende instanties voor een woning op te 'revenEr is blijkbaar niemand, die kan ver tellen hoe v*w kijui hoog het juiste huur- als de ruïnes van een grond worden gelijk gemaakt. In het district Moerdjk, waartoe we dus ook he, buurtschap Roode Vaart en den Nassa-upolder reke nen zyn er van de 380 huizen weer 170 eenigszins bewoonbaar gemaakt ------ Van iets anders dan „wonen" is M MiddeleeuWSCh bouwwerk erin Moerdijk echter nog geen ^"siechtlweinig IrSeider! kunnen dit be a'en. Elke juiste voorlichting schijnt te ontbreken, zoodat men niet weet of de ge noemde bedragen juist zijn, of op fantasie berusten. sprake. Het is alsof de bevolking gedrukt wordt door de puinhoopen. die haar nog omringen, er hangt een troostelooze sfeer als in een Duitsche stad. Er worden nood woningen opgetrokken voor de Moerdijkers, die op het oogenblik zijn ondergebracht in de minder zwaar getroffen dorpen, als H. en L. Zwaluwe. Met den bouw van 28 dezer woningen is men op het oogenblik bezig. Onnoodig te zeg gen, dat dif aantal de eigenlijke behoefte lang nie, dekt. WAREN WE VRAGEN ons af of er in derdaad niemand is, d'e hier lich, kan verschaffen. Het is toch allesbehalve juist, dat, terwijl de nood zoo dringt, de bouw van vier der geprojecteerde woningen niet kan doorgaan, omdat de toekom stige huurprijs niet bekend is. We kondén het niet helpen dat we weer eens even sterk moesten den ken aan den vervelenden Sint Bureaucratius wiens trage, afrem mende werk in een herrijzend land menigeen dikwijls een zucht van ongeduld en vaak zelfs van ergernis ontlokt. „Het experiment mag geslaagd heeten" TIET MIL. GEZAG heeft opge- houden te bestaan. Tijdens een te den Haag gegeven af- scheldsd'ner hield prof. ir. W. Schermerhorn, een toespraak, waarin hij met erkentelijkheid ge waagde van het werk van het M. G. in 'n moeilijken overgangstijd. „U vormde een groep menschen, zoo zei hij, die ond?r de gegeven omstandigheden tot taak had den weg te banen voor anderen, die dan in iets gunstger milieu konden arbeiden. Wy allen verrichten op dit oogenblik een soort reinigings plicht. Er is ong ontzaglijk veel te doen. Van een volsirekten chaos zijn wy thans in 6s gematigde chaos beland". Luit. generaal mr. H. J. Kruis, betuigde zijn dank voor de onder vonden medewerking. Het enthou siasme en de toewijding waarmede de oude garde die uit de eerste Engeisehe dagen van het M. G. zich op haar werk wierp, werkte aanstekelijk op hen, die nadien werden aangetrokken. Dank zij dit esprit de corps ze: de spreker hebber wij met een nie: .ngespeeld team een zekere mate van succes kunnen boeken. Het M. G.-expe- riment mag dan ook geslaagd hee ten". Een woord ter aanbeve ling van de collecte If EN ABONNE te 's-Heerenhoek, die niet te spreken is over de geringe opbrengst der onlangs voor de Stichting 1940-'45 gehouden col lecte in zijn dorp, zond ons een dramatische schets, waarin niet on verdienstelijk wordt beschreven hoe een knockploeg er on uit trok om een opslagplaats der Duitsche weer macht leeg te halen. De ploeg wordt overvallen door de moffen, een vuur gevecht ontstaat, waarbij een der partisanen doodelijk wordt getrof fen, zijn gezin onverzorgd achter latend. Dan vervolgt de schrijver: „Wat wordt er nu van hen, wie zal nu haai- kinderen voeden, wie onderhoudt haar verder in ziekte en tegenslag? Uw milddadigheid moet 't doen, de giften van Uw hand, van het gansche Nederland sche volk, zij moeten door het le ven. evengoed als U, zij hebben zelfs recht op meer. Maar zij is niet alléén, mèt haar duizenden. De stichting 1940-'45 stelt zich ten doel het onderhouden van zul ke gezinnen en nabestaanden. Zij organiseert een collecte en dan geett U! U geeft zegt U, noemt U dat geven? Werkelijk? Zag U de lijst en las U de namen en de giften. 40 cent20 centeen kwart je. Hoe durft U, groote meneer, hoe durft U 40 cent te geven voor zu» een doel, weet U dat het Uw plicht is te geven. Gij vergooit liever Uw geld in dansgelegenheden, in bar's en bios copen? Rook maar J? geniet maar. vergooi Uzelf In het zwart pot maar en laat die armen lijden, laat ze krimpen en ga dan met een godzalig gezicht een mo nument onthullen. Schel uitl Verbeter de wereld en beg' zelf, doet het dan, geeft, geeft veel, want veel is noodig, on noemelijk veel. En Gods zegen mo ge rusten op Uw schoone daad.' EEN A| Te Ovezande genc-men van c r.s der L.C.O. Loenhoud, die De verschilled zijn rayon war<| komen en verse I hebben waardeéj wijd aan hun I monie wist te bl den plicht te T Ook de opvol» I Loenhoud, de tl bracht hulde al patroon, met wil menwerkte. SAMENWERKI Maa-ndagavond I Chr. Geref. Keil de vergadering I en de A.R. kiel in als sprekers I A. Vingerling ul v. d. Feltz te I het Z. Dagbla<| De heer VI dai beide pa- 8 grondslag van zy in de praciil kaar staan, vel sociaal-economi I op dit gebied I van werkgevers daarom is ook samenwerking band met de ve aan de orde lijk. De heer V een overzicht van beide part hield met het tusschen Kuyp sterke partijdis die meer opkwi digheid van Later is dit v| door de bezettir naar elkaar tfl Spreker die preciessen en keiyken, dringt schillen die er winnen en zoo s e mogelyk te het Nederlands ONTSNAPTE! GEI Te Hasselt k ga-an tot de a Duitsche krijgs een kamp te ren. Allen, die Iets zijn aan: 1. de nalaten» W ilking, 2 de Firma 3. die Halsters worden verzooi t« te doen Hulst, Groote 1 340o •^OCKXXXXXX Voor toet a«| OOOOOOOOQt BE NIEUWST] TERNEUZI

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1945 | | pagina 2