De tweede wereldoorlog N V IS HET DAN DEFINITIEF VREDE IN EUROPA. KANON NEN ZIJN ER NOG SLECHTS 'OM SALUUTSCHOTEN TE LOS SEN. VLIEGMACHINES BETEEK ENEN VOORTAAN VREDESBO- DEN EN WELVAARTBRENGERS. NIET LANGER BEHOEVEN MILLIOENEN MANNEN EROP TE ZINNEN, HOE ZE MET DE MEEST VERNUFTIGE WERKTUIGEN IN ZOO KORT MOGELIJ KEN TIJD EEN MAXIMUM AAN VERNIETIGING KUNNEN BEWERKSTELLIGEN. ALS, UIT EEN LANGEN, VAN VERSCHRIK KINGEN DOORSCHOKTEN DROOM ONTWAAKT DIT OUDE WË- RELDDEEL WEER TOT EEN NIEUW LEVEN,DAT GEEN GEMAKKELIJK LEVEN ZAL ZIJN. MAAR DAT TOCH UITSLUI TEND KAN WORDEN GEWIJD AAN DEN OPBOUW. EN HET SCHOONSTE IS, DAT ANDERMAAL VRIJHEID EN RECHT HEB BEN GETRIOMFEERD TEGENOVER DE KRACHTEN VAN DE ONDERWERELD, TEGENOVER EEN DESPOTENKLIEK, DIE EEN SLAVENRIJK WILDE BOUWEN, WAARIN ALLES WAT HET LE VEN GOED, BLIJ EN EDEL MAAKT ZOU WORDEN VERSTIKT. Bevrijders trokken Utrecht binnen Overzicht der krijgsverrichtingen in Europa en Afrika In Praag wordt doorgevochten Een voor allen, allen voor een 3 SEPTEMBER 1939 8 MEI 1945 weet in den loop van den zomer en kele succesjes te behalen In Afrika, waar o.a. Britsch Somaliland wordt ingepikt. Duitschland probeert Brittannië op zijn eigen eiland ka pot te bombardeeren. Het zijn ver schrikkelijke maanden, die van Augustus-October 1940, maar Al bion doorstaat de vuurproef. In middels zal Italië Griekenland ook eens even kraken (Oorlogsverkla ring 28 October). De Hellenen drij ven het verwaten fascistendom ech ter tot in Albanië terug. Maar dan verschijnt Duitschland op den Bal- Maar met het invallen van den harden winter verstarren de fron ten. Engeland maakt in Iran een achterdeur voor de Sovjet-Unie open. En tegelijk met het losbar sten van den oorlog in het Verre Oosten een geschiedenis, die la ter geschetst moet worden ne men de Vereenigde Staten ingevolge de Duitsche oorlogsverklaring daad werkelijk deel aan den strijd in Europa, dien ze tot nu toe slechts door wapenleveringen hadden ge steund. In Mei 1942 hervatten de Duit schers hun opmarech in Rusland. Ze bereiken op 30 Augustus Stalin grad en dringen diep m den Kau- kasus door. Inmiddels was in het jaar 1941 voor Italië een groot deel van zijn Afrikaansche „keizer rijk" verloven gegaan: Erythrea, So maliland, Abessynië. In Tripolis was de slinger van het succes heen en weer geschommeld tusschen Benghasi en Solloem, doch in Juli 1942 stootten de Duitschers en Ita lianen onder Rommel hier door tot vlak voor Alexandrië. Ter zee hou den de duikbooten ook verschrikke lijk huis onder de geallieerde scheepvaart. Honderdduizenden tonnen gaan iedere maand verlo ren. Nu was het hoogtepunt van Hitiers macht bereikt, Om de zware geallieerde luchtbombarde menten, die in Juni met een aanval op Keulen waren ingeleid, lacht de Nazi-propaganda. Doch in Novem ber van dit jaar komt het keer punt in den oorlog: de Amerika nen landen in Fransch Noord- Afrika, de As-mogendheden worden beslissend verslagen bij El-Alamein, de Russen beginnen den tegen aanval bij Stalingrad. Het jaar der terug tochten XJET jaar 1943 wordt het jaar van de groote terugtochten, anders gezegd: de elastische verdedigin gen en de aehterwaartsche concen tratie. Aan het Oostelijk front worden de Duitschers tot den Dnjepr terug gedreven. De geallieerden springen den lOen Juli van Afrika over op Sicilië. Twee weken later, terwijl de strijd op dat eiland nog plaats heeft, voltrekt zich de bloedige om wenteling in Italië. Mussolini wordt uitgeschakeld, Badoglio zet aan vankelijk den strijd nog wat voort. Als de geallieerden na de verove ring van geheel Sicilië overspringen op Italië (3 Sept.), is dat het sein voor de capitulatie. Mussolini, die gevangen zat, wordt echter bevrijd op 12 September. De Duitschers weten weer een linie vast te zetten ten Noorden van Napels. Maar on der alle bedrijven door zijn ook de luchtbombardementen al heviger op Duitschland gaan hameren. Het wordt een verschrikking, in het Nazi-rijk te leven en in 1944 gaat het nog steeds crescendo. De duik- bootoorlog is ook bedwongen, dank zij bizondere technische vindingen. In Italië lukt eindelijk de door braak bü Monte Oassino en op 5 Juni valt Rome. 1 D-Day en wat daarna komt |")AN is er de dag der dagen: 6 Juli, de landing in Normandië. Is het nog noodlg alles te schetsen, wat er sindsdien geschied is? De doorbraak bij Avranches, op 1 Aug., de ontruiming van Frankrijk, van België, van Zuid Nederland en dan helaas in Septem ber de tegenslag van Arnhem. De terreurwapens, die vlak na de invasie Londen, Zuid-En geland. Antwerpen en Luik gingen be stoken, kunnen de zege niet meer kee- ren. De Russische stoomwals is on derhand ook verder gerold tot aan den Weichsel. De bond- genooten Bulgarije en Roemenië vallen af. Na een laatsten vertwijfelden aan val in de Ardennen die de Duitschers tot bijna aan de Maas bracht, begon nen de geallieerden hun groote beslis sende offensieven in Oost en West. 30 April is df srootc The big three", die de vrije volkennaar de overwinning leidde, tijdensd8tum van de 0Bt_ de conferentie van Jaita, moeting der Russi- r\E Europeesche menschheid is heel, heel dicht langs den af grond géschuifeld. Als men nog 'ns tracht, iets van die onafzienbare reeks van gebeurtenissen der "laat ste acht-en-zestig maanden of 2073 dagen vast te leggen in enkele re gels, dan gaat het duizelen. Zoo'n overzicht kan ook slechts zeer onvolkomen zijn, daar de ach tergrond. de diepere beteekenis van menige gebeurtenis nog in het duis ter ligt. Doch we zullen beginnen: Polen en Scandinavië 1 Sept. 1939: Hit ler valt Polen bin nen. Dantzig is het voorwendsel. De greep naar de we reld heerschappij is de eigenlijke be doeling. Twee da gen later, op dien gedenkwaardige!) Zondagmorgen, ver kondigt Chamber lain voor de micro- loon; „We zijn in oorlog met Duitsch land." En de Fran- sche regeering deelt hetzelfde enkele uren later mee. Po len is echter niet te redden. Rusland helpt 'n handje mee Eén October is dit eerste hoofdstuk af gesloten. In het Westen gebeurt zoo goed als niets Dóch ter zee wordt een strenge blokkade Danzig, om welke stad in 1939 de oorlog ?e°geneVd°eerduikb^'- be«on> die heden eindigde. ten trachten op te tornen. Vredesaanbiedingen en vre- desgeruchten sterven uit. Rusland pakt op 30 November Finland aan. dat zich dapper verweert, doch half Maart 1940 vrede moet sluiten met zware offers aan grondgebied. Dan breekt de storm in Scandinavië los. Op 9 April legt Hitier beslag op De nemarken en doet den vermetelen greep naar Noorwegen. Het lukt, zij het met zware verliezen ter zee. Het Westen en de Balkan DAN komt de befaamde tiende Mei. Het Westelijk front ont waakt uit zijn oorlogje-spelen tot een verschrikkelijk drama, waarin de legermachten van Nederland (op 14 Mei), België (27 Mei) en Frank rijk (17 Juni) ten onder gaan. Inmiddels springt Italië ook de arena binnen op 10 Juni) en dit kan. Eerst op 2 Maart. 1941 in Bul garije. Dan. nadat in Belgrado een niet aan Berlijn welgevallige regee- ring was gevormd, slokt het in een veldtocht van 6-27 April Yoego- Slavië en Griekenland op, zes we ken later gevolgd door Kreta. Tot aan Stalingrad en El Alamein tTET succes maakt waanzinnig: op 22 Juni doet Hitier zftn „bondgenoot" vun Augustus 1939 den oorlog aan. Italië, Roemenië, Hongarije en Slowakije doen er aan mee. De Fuehrer awelgt weer in de overwinningen. Na een paar maan den' liggen Leningrad en Moskou voor het grijpen. Op 10 October constateert de Rjtykspevsehef: „De Sovjet-weermacht is practisch verdwenen." sche en Amenkaansche legers bij Tprgau. Overal' storten de Duit sche fronten ineen. Op 3 Mei wordt de dood van Hitler en van Musso lini bekend. Berlijn valt. Doenit^ de nieuwe Fuehrer, prufeet nog wat na. Doch gisteren, den 7en Mei, is cie algeheele capitulatie tegenover atte drie de grote mogendheden een feit geworden. Er viel overigens niet veel meer te capituleereneen paar weer standsnesten aan de Atlantische kust, St. Nazaire, Lorient, Duin kerken, de Kanaaleilanden, een strook in midden-Duitschland, het garnizoen van Bremen, een stukje Bohemen en Litauen en dan heel Noorwegen. De rest had zich suc cessievelijk al overgegeven de 120.000 man troepen in Nederland op den voor ons land historischen datum van 4 Mei. Wie nu nog in Bohe^ men schijnen te willen doorvechten, zijn volgens het volkenrecht dood gewone franc-tirreurs. Het heeft geen beteekenis meer. t^UROPA is van het Nazidom verlost. Het oorlogsmonster is verslagen. In het Yerre Oosten be staat nu voor Japan volstrekt geen hoop meer. Zal het nu ook niet eén spoedigen vrede zoeken? Reeds klonk in Tokio een toornige stem, omdat Duitschland aan het capitu leeren sloeg zonder zijn bondgenoot te raadplegen. Och arm, hoe had het dat moeten dpen?Zoo ligt ook heel dat troteche diplomatieke bouwwerk van het Nazi-rijk in ptiin. het Driemogendhedenpact, het anti- Komintempact en alle landen, die zich daaronder lieten vangen. Zal nu hel geweld voorgoed ver bannen kunnen worden uit het internationaal samenleven?.La ten we hopen, dat de volkeren van Europa deze verschrikkelijke les nu eens degelijk geleerd hebben Amerikanen op 25 km. afstand. ryB PRAGER zender, nog altijd -n Duitsche handen, maakte mel ding van de capitulatie van de Duitsche strijdkrachten, me» meende, dat'deze niet de troepen in Tsjecho-Slowakije raakl Hier zouden de Duitschers willen doorvechten, tot zij vrijen aftocht hebben gekregen. Deze houding heeft tol gevolg gehad, dat de Duit sehers gewezen zijn op den toestand waarin zij zich daardoor plaatsen Zij worden als franctireurs be schouwd en behandeld. Het schijnt, dat intusschen Rus sische troepen onder generaal Vlas- sow die aanvankelijk met de Duitschers vochten Praag zijn bin nengedrongen en de overgave der stad geëischt hebben. Amerikanen bereikten inmiddels Braunau op 25 km. afstand van Praag gelegen. (Herr. Ned.). TVE NEW YORKSCHE kraxge- meester la Guardia zal hVden een radio toespraak houden tot het Nederlandsche volk. speciaal tol Amsterdam. (Herr. Ned.) v. TN BERLIJN zouden volgens on- officieele berichten de Russen Se lijken van Goebbels en zijn fa milie in een schuilkelder hebben aangetroffen. (Herr. Ned.) T T GEN. N. ROELL de als poli- tieke gevangene ter dood ver oordeeld was, werd door de Fran- schen bevrijd uif, een kamp nabij Constanz. Hij ie te Parijs aange komen. (A.A.) Sluipschutters vuurden terwijl de bevol king op straat van haar grenxeloos enthousiasme blijk gaf \,I AANDAG om zeven uur v.m. zetten verkcnningsafdeclin- gen van de 49ste Britsche divisie zich in beweging om het nieuw bevrijde deel van Nederland bin nen te trekken. Doei van hun marsch was Utrecht. Het is er een ware zegetocht geworden door een streek waar de bevolking op ongekende wijze uiting gal' aan de gevoelens-, van vreugde, die haar bezielden. TYe Britten toonden zich uitermate verbaasd over de van puur en thousiasme getuigende tafereeltjes. Dat enthousiasme overtrof dat van Parijs na de bevrijding dezer stad, zoo verklaarden zij, Dankbaar wa ren zij voor de seringen die meisjes bij bosjes in de wagens gooiden Via Zeist kwam men op 5 km. voor Utrecht grootere groepen Duit schers tegen, die, grauw en onge schoren, met vale blikken de war me hartelijkheid der bevolking ga desloegen. In Utrecht wapperde de vader- landsche driekleur en beierden de klokken van den Dom. Uitbundig was hier de ontvangst door de be volking; zoo zelfs dat een Eng. of ficier zei: dit is Öe mooiste dag van den oorlog. In Utrecht hebben de Nazis op 5 Mei nog 14 politieke gevangenen gefusilleerd. Op den dag der bevrij ding heeft de verzetsbeweging di rect een aanval ondernomen op de gevangenis waar politieke gevange nen opgeborgen zaten, en deze be vrijd. Dieper in de stad werd nog ge schoten toen de geallieerden de stad binnentrokken. De B.S. maakten echter korte metten met deze schietlustigen. In de mld- denstad ontwapenden de B. S. een groote groep Duitschers. Zij zaten natuurlijk ook de NSB'ers op hun hielen. Ned. SS-mannen hebben buiten Utrecht nog getracht dwaashe den uit te halen, maar zelfs de Duitschers hielpen mee daaraan 'n einde te maken. Musserts lijf wacht dreef echter de dwaasheid ten top door in grenzenloos fana tisme op den morgen der bevrij ding haar wapens op de burgers te richten en daarbij 9 slachtof fers te maken. De haat om "ëit alles is enorm! En dame vraagt of de bevolking de S.D.'ers zelf niet mag houdn. Een man, die zichtbaar geleden heeft, door de ontberingen en de angstige spanning der laatste maan den zegt: „Jullie zijn maar net op tijdmaar nu ben ik ook de ge lukkigste man ter wereld Ergens in de stad ziet men de afbeelding van een Nederlandsche leeuw, die met zijn staart haken kruis-vliegen verjaagt! Kleuters knabbelen hun eerste stukje cho colade sedert maanden. De bevrijding was, voor wat de voedselvoorziening betreft, juist op- tijd gekomen. Over het uitwerpen van voedselpakketten was men en thousiast. De distributie Omtrent de uitgeworpen voedsel pakketten verklaarde Ir. Louwes. dat heden met de distributie er van begonnen zou worden. Sinds erni- ge dagen werden per dag 300 ton kolen aangevoerd ten gerieve van de centrale keukens. Men wil de zen aanvoer opvoeren tot 4000 ton per dag. Ook wil men binnenkort 2 millioen liter petroleum beschik baar stellen. Amsterdam kon niet waohten T atere berichten meldden, dat be- halve in Utrecht ook in Dor drecht, Rotterdam en Amsterdam geschoten is, nadat het nieuws der bevrijding bekend was geworden en het enthousiasme der bevolking zich ontplooide. In Utrecht werden daardoor eenige burgers ernstig gewond, in Amsterdam waar de Groene Politie met machinegeweren schoot, toen de bevolking Vrijdag avond na liet bericht der capitula tie de straat opstormde, vielen eveneens slachtoffers. Gelukkig trok de Duitsche politie zich spoedig te rug, heesch de nazi-vlag halfstok en liet zich niet meer zien. In Amsterdam schijnt veel dysen- theorie te heerschen en is het aan tal t.b.c.-gevallen toegenomen. De sterfte was verdrievoudigd. I,De NSB-burgemeester Voute zit nog steeds ten stadhuize, waar hij zijn opvolger inwerkt. Drie weken geleden werden nog 20 Amsterdammers gefusilleerd we gens het vlnden van een geheimen zender, terwijl in Maart 39 perso nen werden gedood wegens de» aanslag op Rauter. (Herr. Ned.. A.-A.), r<EN. MAJOOR H. J. Kruis, chef Staf van het Militaire Gezag hield Maandag 'n radiorede, waar, in hij uiting gaf aan de vreugde over de bevrijding van het weste lijk deel van ons land, aan de wee moed die ons vervult om1 de ge vallenen en aan de noodzaak de toekomst eendrachtig in te gaan teneinde de geslagen wonden te herstellen^ De eerste tijd is er een van overgang, waarin de staat van beleg gehandhaafd bhjft en het Militair Gezag- optreedt. Dit ik echter slechts een voorbereiding tot een terugkeer naak- normale grondwettelijke vormen. De leuze zij ,.een voor allen e» allen voor een.'1

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1945 | | pagina 2