isiüaM ffi Kans tot Kanonskogels gebruikt ZEEPBELLEN. Hoe goeJ of kwnad do wereld zij, En wat do dichters zitigeu, Zij is een bellen blazer ij Voor alle stervelingen. 't Zij grout of klein, of onJ of jong, Een ieder blaast uit volle long En ziet zijo bellen rijpen Een iedert voert zijn kunsl ten top, En mengt en roert zijn eigen sop, Eo kiest zijn eigen pijpen. Men vindt er in het hermelijn, Met sterren en met kroonen, Dia gróote bellenblazers zijn. En er hun kunst in loonen; Zij hebben grondstof voor de keur, En zoeken mengeling van kleur. Om schilt"rend nice te pralen, Zij zetten alle krachten bij, En de altoos trouwe burgerij, Dia ïuoct de zeep beluien. De groote staatsman, die den slant Do wetten poogt te stellen, Heeft soms bet vreemdste fabrikant Vim bont gekleurde bellen. Zijn pijp beslaat uit eer en pligt, Hij rekent op de kracht uw 't licht, Dat schoonheid kan verlioogen, Hij is door 'l heerlijk werk verrukt; Daar blnsst men op lii-t broos piodukt, En alles is vervlogen De nooit vermoeide philantroop, Die alle lijden lenigt, Blaast bellen, wantin 't groen dor hoop Zich met het blaamv vereenigt; Hij heeft zijn tijd en krachten veil, En roert en klopt tot 's menschon heil, Door schrijven en door spreken. Hij Maast zich moede c-n bont en Man uw En raakt dan deerlijk in liet nanuw Omdat zijn lellen breken. De dichter neemt zijn pijp Ier lmtul Al moot hij zich ook kwellen, Hij blaast voor deugd ert vaderland Nog nooit geziene bellen. Hij eisclil voor zich slechts karig loon, Een leeuwenster, een eikenkroon, Of nnd're viezevazon Hij dringt door lijd en toekomst heen: O wee I daar spat zijn bel uit een. Dat is 't gevolg van T blaten 1 De beursbezoeker blaast een poos En doel zijn ijver blijken; Maar och, zijn kist of blikken doos Laat reeds den bodem kijken Hii neemt een kort en goed Iks luit En zet zijn longen dnebtig ui:. En hoopt op "i welgelukte" Een logt van Spanje of Engeland Jaagt hem de snp-kotn uit de hand, Zijn pijp zelfs ligt aan stukken. Zoo gaat het met de Mazerij Ia duizend and're zaken, Goen mehscli is van din zwakheid vrij: Elk wil zich eens *ermafco;\ Een enkle keer kan nok geen kwaad, Jlaar neem geen anders zeep te baat Door !i>t <>f vreemde sliei.cn; Blaast noi.il om voordel, rang of naam: Kijk lunchend uil je vensterraam, Als al je hellen breken 1 'Humorist. Albi) .$T> PM &V!v ['(A\.1,'-G-'-% CATIIAirriC PILLS OF BUIKZUIVERENDE PILLEN werken doer I A haren krachtige!» invloed op de ingewanden, zuivering van hoi bloed cn lol voortbrenging eo j gezonde werking. Zij nemen do verstoppingen i Do beroemde commodore Coe, in dienst van Montevideo, had in een gevecht met admiraal Brown, dio in dienst van Buenos AyrtS stond,al zijne ammunitie verbruikt. "Wal zullen wij doen 1" vraagde zijn eerste lui- tennnt. "Wij hebben niet een schot meer aan boord." "Geen kruid meer ook 1" vraagde Cot. "Daar is nog heel veel vim." "Hadden wij niet heden middag op het desc-rt eene drommels harde Iiollandsclie kaas f' "Ja; ik brak er mijn nies nog aan." "Hoeveel zijn er nog van t "Meer nog dan tweèdozijn." '•Zouden 7.ij niet in onze acuuienponders kun- mm.g en darmen. lever en oudere organen des lig- ,len»'' chaumsweg, door derzolv.éi;onjfor«bldo winking lol ~s.w.rwi.co,.r.iTi™i .i.«j goede gedachte! Ik zal hel beproeven, nep de lltfMa.,u l0 verbeter»». Een u.n.uwki-urig oinlcrzoek OOrsto luitenant. j vim dcrz.elver deugden, door Profest oren. Genees- Eenige mi 1UIIon daarna begon de oude Sin/u kundigen ei» lijders, bccfl g.tuv/.iiigcti doen .Ifuriahet schip van den commodore, dal geheel j zri null" had opgehouden te schieten, haar vuur op nieuw, j y''|"|! r,,'llRn Een schot tref den giootcn mast vim admiraal I mocden v.m »m i Brown's schip, eu vloog daar legen in duizend tnigsrlirificn zijn kleine stukken! i "Wiiarmodi! zou de vijand toch schieten vJ'nnrt, voor niet I vranpdo Browndoch niemand kon hem antwoord j \v,j kitcn de Foorn'/irl/ïeti volgen i"t ilcr/.clver ge- j geven. Een ander schot doodde (ligt bij hem bruik' in do ongesteldheden, welke zij bevonden zijn te I wee man, sloeg toen tegen eene plank en barstte j/„rrf/yr,y,r,w._Nccni een of twee pillen in of lonk. I zóóveel, dal «h> ingewanden er zachtjes vim geroerd iep Brown; "ik geloof dat wnril.-n. Hardlijvigheid is m iiigmaal do pin/.nnk van vindin" is of zooitft*. Dat ma" annheiien. ca dc'genezing der rem- ungesteldheid is <le ,.f .ilf „Iio- «I..™ '";/!-»• Ni.r.n.d.t;»','1, l»~ i i -. len. die gewoanlijfe mol hardlijvigheid «'j•vrsebeurden. Lok hrj ztcll bmteu ,Ul uan gescl.icde.i, moes 'cliols af-tands lenig, !cr«:jl hij nog eene volle j worden tvcggoi Ian-» lioliaodsclie kaas tot alVehei-Isgroet kreeg. I U....r lm brrmr */>ijt Deze zaak is echt. want de verlader was do eer-hardlijvigheid is. sle luitenant o;> Coe's sclu'p zo'.f. A. d. M. 1833.Nictute uoorrnnb uan (éocöctnt.1833# D ii, welke liijna ongelooflijk zonden icvcsligd waren door personen vnn ii stand oil naam, dol luer geen ver- ■iDihcid g.ooiloofd is. Hunne ge in hel licht gegeven in mijnen Amo- nunk, dien do hieronder worden, nan dl: een. "Dat is to erg." j ik ni-t lijden ingehaald. I>e ondergetekenden maken hiermede honnen vrienden cn bet publiek in het algemeen achiingsvol bekend, dut zij Eene deur Noordelijk van liet "Wisconsin Huis. U hunnen winkel op nieuw gevuld liobbau cn thans weder ruim gesorteerd zijn, ia V GROCERIJEN PROVISIEN, 1 |Glas- cn Aardewerk, Vensterglas,'Y erwstoften,($ IIoulcii waren cn Sterke Dranken in soorten n welke goederen in dcu groot- rn klem-handel legen uiterst Inge prijzen zullen voikoope Daar wij onze waren reglstreeks uil het toston omvangen. "Open wij mix* begunstigd oo prompt cn clvïollo kunnen bedienen, nis cenigo andero winkel m Slielioygan. Voor ulterlci producten beluien wij dc hoogste prijzr-u. SUobóygnn, 2 Jnllj 1800. JOSEPH SCHRAGE Co. F. PASDELOUP, ,Va. 59 Clark Street, OIJXCACtO XXj3JX3>TOXS3. ft die soinii'J j Envc nnnE.s'n.iAGScnn Li'cbetia Borgia. i Do Newpoit (Florida) Times <le-lt hel volgen-. - I V I rn,.- e>i:'r mwvi. "I :irl.rtij';. de zonderlinge vomval mede. drr tuwimwlrii. welke eene nlgonicene in I Een vrioini irn-ldl ons bet volgende voorval, rl) ongezondheid voorlhrrngt. nemo uien i liet»elk ge/egd wordt onlangs te Altapulkm, Ga, 9te mnnl van vier mi nelu pdten. en l-unn' lo hebben plaats gehad. Eer) heer, die eene aan-dnrun. lot.lal wcrkza-n.l.crd tu kracht aan he j zienlijke sim gefis ontvang. had. was genood-1 «ijn tems geschoaki n I raakt van huis te gaan, en zijue vrouw rdleen in vi. i r i «tui./, ilm run.iir-./iii, iivint men i.m de woning ncliler te laten, die oeoigen arslntiii v.-m j.jiip,, ^jj „linr i„.,i jr;.en. Als zij met vol. andere woningen gelegen was. Tegen den avond j worlioa. ricnio men den volgendon dag er meer van in. 1 kwamen er twee negers in het lmis en vraagden mulat zij hot deen. D.-'o ougeswlillicden zulleu hot - ,l(en jw.ir |,(.l jü. geslol worden irllgevmigd. Duldt dus deze ai. snarloe- BASK OI-' SII35iIOV<:,\2. e ïnrtclhng ral van af afifistaallden Maand: hei iiiinefi'iien v.m eoa algen BANKIERN men rniine PimtCTitimrN: W. \V. I •om .Ie maag en de lever lol i ren Smith. Ollns. 'I'. M. 'Zonde werking aan ie zotten. zullen dit Ciorsliue. Godfrey Str.u a de (iiiaaiigeiinninlieilen eenrr heilorvene spijs- Slmhoygan, zullen spoedig verdwiiueii. Als zij over zijn, J 19 Aluuri Joü.' ui niet wat u genezen heeft. G. VAN STEEN WIJK, CottMtl ««t .Vciffirlaml JH0H1GAX, WISCONSIN is MINNESOTA. Newport, Sauk Comity, Wisconsin. Hot Nederlandiiehe pnldiek m hovengenoomde Inn- do u-ordt liieinH'ile verwittigd, dat alle offioitde naar Enn On to ver/oii.ieii -tiikhen. ten cindi; hij liet lip- miur of hii de tegil.aiikeii Vedcrlaud vim kracht lo Z'jll, door den t'oiieul maet.-ii zijli gelegaliseerd. WISSELKANTOOR. Ej.s Yo. 'Z - -V- »«-. «N -Tn ^.A-iaaiLrA Ce.'iy it V EtAiA Trf :faj '61 F. Kirklmd. IV. ÏV. KING. President, VAN El'ri YOUNG. Vie. I' K. TOWN SEND, lC..s Pres. rslngtisheid I •or dr-eer- j nrre. giften it acht ,v om liet sold, "f zij von benemen, Eeno vrouw I (Irglrei.l ziimle, zag zij I teJti's voo -al. luiken, i'eriiiiiideven e lilke doner j goroooldliedcit c 1 Voor lilierzirklc. run •p veils in, -lat het vrtich- ,|P piiten in mime gift. z»u zijn, te trachten den ei-eli te honden, haaide Jus hot gold voor den dag De negers merkten toen ".Hl, dat, daar hel avond-; lll,,l,r pjj|en eten bijna gereed was, zij wilden blijven en mede- j het g-msrhc gestel sehene: eten. Zij zeïdo lilt» te gnnn zitten, tot dat zij klaar wasDe vrouw bad een Ilcsolijo strychnine in luuo etenskast, en loeit het eten klaar was, wist I /.ij in elk van de kopjes der negers cenig» lioe- j veelheid van bvl vergift te doenZij drunken en «aren in cenigo ongö .bükken «lood.Thms ging zij j de buren roepen, en de negers werden ouidukl vermomde Manken te zijnnaburen en vrienden van baren man, die van bel ontvangen des golds en van zijne afwezigheid wisten. llc.ll mile u TItO EN EN, en CHINA'S APPELEN. Do winkel slant in Ponlisylv FE Lt X Sï Z0O.V TM PITTSBURGH, I\i. Oiiïo geachte I.vii.lgoiiooieii "u.lic.i wij bij/onrie- npuieikzaam o|> dit-ill de gmiffche Vercenigi!.. Slmcii vim Noor.! Aiu. rika met .n. groot.-Mi ron.i veken- iic KOFF1J KXTK A<"f. tie;v. et stili'.i Itt jaren in iiiocm alle Kugrlsehr. lvrjolit. lYmis.-lie vil tillilselio luusgeziimeu algvimen grinnikt 'vo'A Ooi. in do moosto Holiondsefic fainilieu is .lit Ivofiïi-Exirnci. on der den naam van met roem hakend. 7.GÜ1.INMN. KRENTEN, Cl- Door de/elvor gebruik hospanrl men mver dnn de Ilallt Ivollïj oh wordt de aiiimik vorhclerd, Voraoiiigd goliruikt is liet ook oen «ozondoro drank dun Uoliij €czondbcid cn sterkte moeten onmisbaar op deceits gebruik volgen. B OSïlHAVE'S HOLLA39D BITTERS HET BEROEMDE IIOLLANDSCUJS GENEES MIDDEL VOOR bedorven spijsvertering, ZILKTE DER KIEREN", Sj T. B'•Jill O.VKFS TFjSj BDESFBO A LLEULEI ZWA Kil lil D, Ileete en koude Ivoorts, Eu dc vorsehillendo kwuloii die hel gevolg zijn van ongestelde laaa» en Lever, zuur in dr Maag. Kolïofc v.m Eetlust, Al.iedeloea- hlo. deiidv- oaul^ijen. In inlisclió en Zwaripilligi .-vallen ten Imog- i'itc lealistegene- ig O), hvl Hait, htld. liD/dlljvighcid, blinde alle Zcii ill. igMi, heeft hel z.irli ste weldadig lietuoud, cu in miiivre zing bewerkt. Dit voortic(lelijk middel, brengt do meeste kwafan helijk gvsiei ten iimivr. Deszclfs werking F. G. DEVILLE, Fulrikitnttü en Ifandtlarèn in 't pront eau ALLERïIAKDE SUIKERGEBAK. Tevens handelen wij in KINDERSPEELGOED TEN N. B. V\'ii betalen ten allen tijde c t geld v walgelijk rijn liiiorgorfroin'C km! geweken, den i_.de kracht] neon.ler^ KOTASIS AMBT. ctceketido dooiden Guootmoriuge daad.Mr. Lefevre, een rijke «uikcrjihinicr te Lnfourche, vlieif onlangs zonder iinliest;i!imlen--zijnile zij re vrouw hom naar't graf voorgedaan. Zijne nalatenseliap werd geschut op ..ngO»cer §700.1)00. Eenige .lagen golvdoa wc-i.l i ri zijn te-tnmenl geopend, en h-vonJvn dal Idj zijn ~T gausche vemmgeii tusschvn twee hvoren de,er stad y gelijkelijk vct.lcei.1 hadde wii was een neef zij- j dc der ile nmko'.i der/olver i' gezondheid i pligt jegens de iii.vileeUappij verbiedt u. te ki.iK te gaan met puisten, vlekken, zweren en irilarhnm!» htiid/iek- toil hu.l-.-kt. omdat uwligchnnm zuivering tuhocfi. Om b't hifil te snlrrrrn. zijn zij de beste arloruii. die ooit ontdekt i-. Z'.i moeten in ruime giften cn «Iik- wids worden iiigeiinm.-n, cn de mwuiverlieden. dio 'ie j zaden van o:igo"co>'.-)i;Vv z'n-kton vrrspr.«.!-n. ridl-il uitliet ligchnum worden govaag.l als kaf voor den wind. Door do."." eigenschap doen zij oven ino voel goed iu hel voorkomen van zii lae, n!> ihmr de mcrit- irthrengtii. lekte, 'r.fe/,1 ,n e/.V ."/',..e/ev/.-'./Ae,/en ollt- dc cono of andero ougerogi Idlicidhetzij uil r, oplmnping van hknul of verstoppingen dor ipamiing vu opli.'oping van blued bederven de maken d.-relvc ongosoliikt voor do «piisvorte- rit i> schailelijk voor de gezondheid cn hot ge- -y O P E N B A A li N O T A li 13 „.„chiHcne, robidervnde tc Shchoygan. beiioemd zijime,heeft de ver i|,e„| hvlibcu nun hot publiek bekend te nu.kcii, dut hij gemngtigd j lf jStol liet sehrijvon MI lcgul'neien van Eirjcudonibbewijzen. (deeds en mortgages,) *O0 Contracten, Testamenten, on alio andere stukken van Nolai:.lonnnrd. jj eeni-o Ook belast hij zich met hc. opmaken wettige. j]oMn(jR..s v,dK- voenr. en het verzenden van allcrhrnoc stukken, wo'- fec i.K'i door tnsschcnkoinst ren» Nedcrlnudschen Cm suis »i rigtstrecks naar do Nederlanden wil zcmlr ter vcrrigiïug-au familie zakou, enz. inliet oude V: "SZtrz*n a Monrt 1K7. J- WIXT08 nllocii. Dopol-hninler» van ons KiiHij-Extrnvt voor de Sln- ten Wisconsin oir Michigan zijn de licoreu SCII RAGE i .t I'.., Sliobnv'gaii- M'is.. en L- DOOGK. te Grand j ëuipid.-, Mich., hij wie men hot echte aitikcl in 't groot uit in *l klein kan hckoilien. Als bewijs rior deugdelijkheid van hetzelve willen uv/osblurt >!pr,lls nl,.|,|pn> v.'ij kadert de fatirir.atie rail öu nnilscl reoils ziel- .•-■«mkcoii meditilfes op isteliliiocii Van kunst 0:1 nijver- ilvs/.rlfs genezingen iltniizasm. d slerk iimi. n.n.-ir brengt .1. )r- norsprnnkelijke werkzaaniheiii tanen dor zickieu en geneest op ELI X ,"t ZOON. Uollarn! E.\.:i:VSC.lI-IIiiLl.AXI.3C:i j ken i der SV ..1 lind nntid, .lie v.-rwnnt was, bolialoe in n liinl'dnt'1 li'-in'du belli nalatenschap ten mitislt dooie tuin hei 7,"kon. Tol vol Lazing mnkulnnr, t.iou hij goz.i mil des ouden mnn« 330,00vermaakt i it.dai is on weuetde hol gansohe legaal, umki liet over aan dn Llne.lverwanten des ovetlv.lv in Finnkiijk. eet» luit.tig <>f deitig Hoefjes en nidi-1 t e*, die aldaar in lwkruinpene ouislandjihwlon j l'ofiten. De mak«'l;t»r, dio .vr.-ol'i" o lig z.sju gedéelle van de nalatenschap had van de hand gewezen, gaf als rvdv-n voor zijne handelwijze op. dat hij reeds zon ri k was, als hij wotischle. t-n zieli 7.i'O onafhankelijk g. voelde, dat hij niet wilde, dat iemand in de gelegenheid zou zijn urn te rog gen. dat eenig gedeelte van zijn fortuin niet door j hom zei ven gemaakt was..Yew Orleans C'rcsc. DE INDISCHE STAD BENARES. Aangaande do stad B-nares, de zetel der In.li- tchd godsdienst on als Zoodanig de geestelijke hoofdstad van llindostan. «orden de volgende bijzonderheden medegedeeld Volgen» de legenden van de Gnngcs-oev. r», is Benares eeno stad van du grootste oudheid, en »ou zij reeds bestaan beLhen onder do regering tan den beroemden Bardht, die eeno eeuw voor den zondvloed Imlie bestierde. Van dien lijd ech ter tot aan do regering tier Ghuznevidts, in hel jaar 960, weet men weinig van hare geschiedenis en zijn er gecne monumenten van over. Van de 10de eeuw lot nan het bestuur van den beroemden Aureug Zcub, in 1000. wordt de geschiedenis der stad meer zeker: vim laatstgenoemden groo- ten Mongoulsclion Keizer vindt ruen in do stad nog overal do kentoekenen. Benares is Op den linker Ganges oever in de heerlijkste vlakte gelegen; men vindt er t og on derscheidene gebouwen van eelil Indische archi tectuur, maar de Muzelinattsche bouwtrant heeft onder Anreng Zeyb lianr meeren.ieols vonlron- gen. Van dien lijd is nog over de prachtig.' moskee in lOSöopgerigi, en die, van wit en rood marmer opgetrokken, met haren heerlijken en buitengemeen Imogen koepel, anti de St. Sopliia- kerk to Konsiunlinopel doet denken en niet de luisterrijke inoskeeen van Turkije en Perzie kan wedijveren. De Indischo tempels zijn alle mol keurig beeldhouwerk versierd bot scboonsto dezer gebouwen is de tempel van Vtssviyho, in 52" opgen'gt op de plaats waar Para Bruhmaliet ££?- Een reiziger voegde zich, zonder genoo- opperwezen der Indianen, uit een gouden ei tor .ligd te zijn, bij ec-ti gezolsdmp. dal in een herberg wereld zou gekornc-n zijn. otn de Ilindoo-drieeen- eten moest. Nu bet eten pochte hij zo» erg op held te vormen. Ook .lore tempel is van roodt-n zijne bekwaamheden, dat een van het gezel.clrap TIOI.LA'N'DSCII-EN'GMLSCfl NV O O U 1? K N BOEK, tvvee tleob'u hi ó'-ii hand, ruim 1100 Ltudz. Di itiiir wart- wordt vuur 0 -1. franco raar all lie Ver. .Staten verzonden. Adres aan li. li) Jnlij. J. Q.UINTUS. is btjlia unnd.-rhril Hel doel hel gestel ui i-enskrachi tol .l.-azoiii Dnot «li szeli'r. geneeskrachtige eïgciiFchnppcn zoo pcniccii wer.ïeii op prijs gimehl. voornamelijk hier, waar hvl zich ale huismiihlcl z.oo zeer heel: incadro),- gcn, dat liet doer vel" kruideniers cn dlle drooeisirn verkocht wordt, kon hel niet onvermijdelijk nuodiff schijnen, niemvo gpluigenisscn ihuuvnn imnteholeu. Diiar er eoliler'zuinlér nviilid personen zijn, die menig nnuifukoniligil middel gebruikt lichten cn desniettegen - Klnnndo nog Ml eene kwndo spijsvertering in dcu ectisa of nndcrvu vorm lijden, Inlou wij hier een aantal petui- oiniipseii volgen, die vali onbekende personen komen rn wier cciilheiü met helwijfold kan worden. "TTcdcTom een bewijs, dnt Roerhort'* Mtnnd'ch Bitter, waardig is gerecom- uinudfcril le wonlcti; De z.oo eenvoudige als op'egte M*ki* vaa Sr.it- unitcilT. gehnréll van Dij ui:, had in het lx-gin van v«r- laden "/.onicr none ernstipo zirlue, doch herstelde zoo Ver. dnt zij uit Doctors handen on liial bcillofferig ba- hocf.le le '/.ij 11lliatir kleef erg sukkelen, zonder retluat, cn zonder krachten haar huiswerk verrigtêil. Tot nu ••enige neken gcloden eelnuikle zij slechts renc IWrli hitler, die hnnr rn.'l dc hulp vin. God compleet herstrl- de. waarop haar mail. niii. den onder£Cti ekende. kwam i hviiaiik.-ii.dat ik hem dit hitler voor zijne vrouw zoo I steil, hu.i aangeraden, en verzocht mij sl het bovoo- l staande in de Aiciacetotle te doen plaatsen. L. D'OOGE. Grand Rapids. Mich- •*V, iZ&r? *~7,rgras; GnxtJe Ccnlrnlc ILrctÜ Cv rooio T>r cuirrsc/ir i in» ScJniehn» Ircr. betuigt: "Ik I vlillig gebruikt ril Iionl on zwaklo »i De VVi'leenv. .V«„ i de«/elf- gebruik hijzi I.oofdpi in. Esrj.. de vvelbeb-eiide sleendruk- li.'l» IJocrbnve's llolbindsrb bitter bevind, lint het dc onvciduWelijk- 1 Boh,-oei.-, zegt: "Ik vond door der vi" verlïgtïilg van retio be- ik lang geplaagd wn»." ni.-é vervaerdiger van het eeh.'o et, dal uw Hi.llniirisrli dc wereld is tegen wan del Ir .ic middelen o ei Mui. 'i lui hou wc i - - kTv, P', i tlnioro, verklunrt het voor ecu in knopen in j J t'id '&p tNWÜ fr Etvoiiwón des publioku veidienL VV'esien Tnn 'l Ü,A:1 ÜM j Mrbordl. do öómlexliili VAK DEM TJIAG-AïlA WATERVAL. 0? In scuK'uiio. jHUfltrlL't: Htoombooiun; GnorjtEin.Zekere predikant, Croig genaamd, kocht r-eu P.uitj", en toen zijne toehoorders in slaap vielen, baalde li j er oenen toon uit z.ioseliei dnt hel door de noren sneed. Allen werden «.ak ker, en stonden op. om tmur hem te booten. "Gij z.ijt me al eene knappe su»rl van moiiselieti," zeide hij, terwijl hij zbne Mikken langzaam over zijn veibaa;,1 volk liet gaan, "als ik bel evangelie pre dik, .inn simpt gij, en als ik voor gek speel, dan zijl gij wakker." VenscnniKKELrjKE wraak. "Ongelukkige, gij bemint n.iino vrouw*2""Maar, mijnheer de l.aiori "Omken liet niel, ik heb er be wijzen vuil!""Mijnheer di; baron, ik "Bedaard, jongman0, kon ik mij nan u wie ken, 7,00 als ik wilde, dun slonrl ik mijne vrouw nan u of, en du lieinel inogl u dan genadig zijn »leen met wit marmeren kolommen gebouwd. Een groen marineren slier vnn S cl hoogte, en twee pa goden versieren hem. De eene pngodo is gewijd aan Siva, welke godheid wordt aangebeden in den vorm van een zwarten steen, die door tweo ooije- vaars uit den hemel is gel-ragt; in do andere pa gode wordt door do priesters van Bruhma altijd een stier onderhouden, Wie bij zijn dood door een anderen wordt vervangen onder allerlei formalitei ten door de Vedasfde heilige boeken der Indiersj voorgeschreven. In den tempel wordt het van den Ganges bewaard,waarin Vischnot en Siva bunnen dotsl moeten gelesc-lit hebben. De Viss- visAn-tempel is zoo heilig, dat geen Hindoe zuli; kan worden, die hom niet bezocht heeft. Tweo andere opmerkelijke gebouwen zijn het oude observatorium tan Radja J)jti Sing, thans in puinhoop, maar dnt nog de kenleekcnen drrtagi vr»o de ervaring der Indiërs in de steirekunde, en d« Hindoe-bibliotheek, waarin 15,000 declen wor den bewaard, al de cointnutilnrien op do heilige boeken bevattende. Het onderwijs nan de jonge priesters wordt to Bennres in de scholen, maar ook op de Grieksche wijze op de pleinen en iu de tuinen gegeven. Mas- m's bedevaartgangers ziet men nnttr de stad en naar den groeten tempel opgaan. De stad is in- tusschen ook belangrijk wegens haren hiuulel en sijverheid;sjaals, diamanten, weelde-artikelen wor de® er reel verhandeld. Do bevolking, die in 1707 ■og 600,000 eu bij de verovering <ioor do Engel- achen in 1775 400.000 zielen lelde, ia thans 200,000 sterk, waarvan slechts 30,000 Muzel mannen. Niettegenstaande de/e vermindering van bevolking, is de plaats eone dor meest bloeijcnJe ran Indie. Tot beier verstand van de vreerodjiii.lende In- dkebe eigen namen dieue liet vólgende: Vele namen'van steden gaan uit op pur, poor of pore, hetwelk tlai belcekent, zoo als Nag pore de sla-1 der slangen). Ook de uitgang ahod cd putom beleykent stad, zoo als Hyderabad (de stad van Hyder), Seringapatarn (do stad van Seringa, eene Indische godheiil), Allahabad (de stad van Allah of God) Pendshnb (de Engdschen zeggen Pltn- jsob) beteekenl het land der 5 rivieren, en Doab (teel eeoe landstreek (usrehen 2 rivieren. "gij hebt ons nu gen.-eg verlcbl geen gij kunt, vertol ons nu eens iets van hetgeen gij niet kunt." "Zoo waar," zeide hij, "ik kan mijne portin vnn de rekening niet betaleu." "Vindt gij riiel," zoide een confrater advo caat tol regter Green»v,rod, van Georgio. "dat Jim Piersou de grootsle ieugcnaar van een' advocaat is, dien gij ooit «ezten betdl" liet zou mij leed doen, dat van confrater Pier- fon te zeggen," antwoordde de Regter; "tnanr hij i> zeker liet zuinigst cj> de waarheid vnn al de ad vocaten uil liet district.'' ]fEv~ De besla geneesheeren zijn Doctor Ont houding, Dr. Rust, eu Dr. Luchihurt. calender voor december, 1857. Weck. 1 iDiuggilu" 2 Wucnsdag 3 I Don.lci'iliig 4 Vrijdag - 5 jZoturdng jZoyiiAn 7 ..Maumlng 6 iJinssdntr 9 Woensdag 10 Donderdag 11 tVrijdas 12 Zamrdag 13 'Zondag M iMaandag ]5 jniiiRadag 16 Woensdag ]7 i Donderdag 18 Vrijdag 19 iZaturdng 2U IZOKDAG 21 j.Maand ng 20 iDiutrsilag 23 'Woensdne 21 I Donderdag 25 Vrijdag Zalurdag Z.O.N Maaiidng Dingsdng Woensdag Donderdng ZOHS- 1 Opg. I Olid. V. M. I IT. M. 1 7 U 7 12 '1 26 7 13 4 26 7 1-1 4 26 7 15 4 28 1 7 16 4 28 7 17 4 28 - 7 16 4 26 1 7 19 4 28 7 21) 4 28 7 21 -1 26 7 22 7 23 7 24 4 29 I 7 25 7 26 4 29 7 26 4 2! 7 27 4 :ur 7 27 4 31 7 26 4 31 4 32 7 2e 4 32 7 29 •1 33 7 29 4 33 7 2'J •1 31 1 7 20 4 34 7 3(1 4 35 I 7 3D 4 36 1 -1 37 Nictrwr. Maan, den IC. 'a rnnrg. 5 ure, 53 ruin. Volle Maan, den 30 avonds 4 ure, 25 min. n het lc- i. gcnc/.c".Voor dcc cn alle *onrt- i»T 'dc c" i a 31r; rf'Dyg-iaa a fcïi u-t jti accu etter 1 vHARTFORT, CONNECTICUT. i| f.'.I STOOR, 53 STA TE STREET. Ingelijfd Anno IS 10, Charter Perpetual ij. (ïc aapitaali 5>o00;0c0. or.lt c CcninakL c meer int li.-t doel werkt, II gel,mikt wordt. BEREID DOOR tï»'« 'V - K- A V'v iz. I sclmi.tuien i PEACTISCII »V* AN M.VTIS.TI .-CnLIn-UNDlGE j ,icr|j|jjnrv te Slioboyjr dent, T. A- Alexander, Si J J IS. Bennet, Akicinccii Agent, tc C'. )üii'dor oudste ou suliedi. tiruinlu witwin lieeft.cn al uien lijd wanrdigen nnmn heeft gchnudliaaf.l van Iic7.cn met de grootste hcreiilwilliglirid lie talon: K. G. Riplev. Vice l'n 'ui' J""*''1' hel. liet ïolf g< heeft hoar me, TOT CHICAGO. ST. LOUIS, HLL^AUKSr," jlL' v"re" BURLINGTON. ROCK ISLAND, GA- 1 J:ll.' xssa, BVBvanr. si. paul w cn alle andero plaatsen in hel Groolo IVeslcti. jon wordt." ilveiliuieers ac.-r h<- I Ahl. Jnnaiha,, Reel;,, van in .in de Michigan CVn- lu-cfi mij legen verduwingsli ii-di-ren avond l>ij het maag goede dienst bewezen.' - - Jamt* M. Mniphn, hctir estern ortd, Ï2Ê55 i^TKK.?.» PI vmoitlh "ock, i iliiit.cho arts in '"enncytvo- Iniitvtc drie jaren met het ii zu-iikiioileii der vcrdiiwinccorgantn li-1 algemeen voorgeschreven, rit Ba Hou 's a/ijnrni.kerij zegt:—-IV iiisgclijk» mijner Missis 'I Do treinen v.-, lijk un nankninsl der treinen vnn I |)e Michigan 'sippi, lal,>u Deiro der Viiiveii; v3G3 The lilost Useful, Most Perfect, Most Concise *11 DoiuIerJajc, Dinpsdn <K K) V,ijcl.i V» oonsilnp cu ZaHrrdag. vonr Cliioiign nniniildo- eniel.le Sluoinhiioliiu, cn Waterval. iriv.-g lu-eft incf. de IIIi- Chicnco. Burlingion en rtf'/o tm vereen igd De]*/, uoeijelijklicdeii «-or.len de verdere reizo hij nn- J, dat zij var» -Ik heb RoGthnve'* lTol- >u niidercii nnuhevolrn, r. waarvoor liet nanhavi»- ■Xadat mij eenïgo ge - a behandeld hadden, bevrijdde vsn de pijnen, die ik aan tiet !dc,_cn die ui: kwade Kj.ïjatrrie- CHEAPER TRAS TUE CtlKAPKSr! BETTER TIIAK TUE Published Weekly. The whole only One ej1 Dollar a Year. /MUEATEST DISCOVERY cr ti Tc IIuur. FARNSWORTH Co.. I.'eiali'n":' toen nl'de'ouilc UKiut"èh':7|!|,ijeii te gr-.n'dc'ge- nois C. SMITH, t- l*lviii"ii'.li. l.l< I. A a. I Et-L. - o ,jgi w.-rden. door d.-grontc branden to New Vork cn Quincv Milvvamtee, cn bij at de ApwHicters ui «He pm^Jaen. s .inl Looit-, Mnn.l dize dc beproeving door en iieinal- wnnidöbr velu dcten voile do ont7.nggelijl:e yoilie?.cii uit. die linar to - voorgek nmeii, die nicii v,.o dier lijil ten deel violen, cn zij rust uu aj. tenen grond- j dele Spoorwegen ontmoet, dug van crediet cn kapitaal, dio uiet ami liet. wnnkclen r.,r Vii--t w kun gehraat worden, '-n nlloti, dio cr zioh in vorzoke- «„.i. n. ven, knniicii /.ioh veilig achten logon alio vdrliczo'ti ton L,(:"' Htrlralo. N. i hoilrngu Imuiier vetv.clioriug. Do rain's vup vorr.okoriiig hij dczo Muutsclinpplj zijn _2 j zoo ludg "Is die van nndero good lor imniu ulannile Mnawclin]i|>ijcii, en 7.00 long ids beslnnnbnar ia mot de ;B j tioliingoii der v.-r/okera:irs oil vci.-.okcrdcii. Tronen, dio zich tvillon verzekeren. Imcilcn zicli de talrijke reizende agenten von bediiegolijko en r.M.Uvoor.lelijke Mnntrel.nppljtn. die door aelnmii- A A N N E ME IA .1K E V O Oil W A A R D EN, schijnende vooiou-llingou hot volk limine vobclio po- meerjaren liurco wil. vorvoeoc rich i.ii heesopdriiigcn. 1 CUAS."DU 1-RTE.N IIACU. i Allen, die hunne htilnngcu cn veiligheid in (lo zoal; - I van verzekering wllUm heliartigeu. inoctcn /.eh vorzo-l j keren bij den eimoii iigciil de/.cr uoinpngilic, vnn well; j or ecu in clke dnr vournanmsto (owns 011 slcdc-n vn li. t land kan gevonden worden. 1 CHARLES E. MORRIS. Agent voor de Stad en County Sliehoyga ÜttjA Diegene gun gele U'jh IrinWI. O 1 Dl .ie" Redacteur der "Free Press, vnn Ivittaning Fcluljft:— "Nadat mij een der beste artsen nlliie*- nic. huil hiinnoii lielpou. hi-vrijdde mij Uoerhnve'* Hol la ndsC'U Uit ter. vtm dan kwaudsten vorm van bedorven spijsvertering." .1AXMERKl\G.' Die in dit middel een geestrijke dronk deuki te vinden, 7.ul zich bedriegen: mnar voor de 7.i.-kt.n. zwakken 011 nungotaBten. zal liet zich air een aangenaam Auuuirir.K BitrKR. niet aanmerkelijke, gonccskraclitigo eigenschappen ht-tooncu. Veest Voorzigtig! Do grooto aftrek vnn - dit aangenaam aroma heelt lilt vele nninnalin-ls nanlciiling gegeven, waarvoor hel publiek ziuli waclitini iiu.el. Gnut niet over tot het Itoopcil van iets anders, vooiilal gij liocniiAVE'a lUt.-' l.ANscir )itn 1:11 goed beproefd hebt. Eeno flescli za'l voldoende zijn om 11 tc overtuigen, hoe oneindig v»r hel nl die namaaksels overtreft. Detecting Counterfeit Bank Noted Describing Every Genuine Bill in Existence, anil Exhibiting nt a gbumu evory Coun terfoil in Circulation Arranged so'ndmirablv. tiint REFKRENCEis EASY .t DETECT I (IN INSTANTANEOUS. No index lo «amine! No pages to hunt up! But so Amplified Merchant. Banker an all at a Glance. 20tf ouder bnhonwilig, met eene goo. op EF.ER j schen L- vijf of »gcr to Shehoyg ii It has taken years to nialco perfect ilria GREAT DISCOVE It Y. TI10 urgent ncaCórity for sitnh n work bus In been fell by Commercial puhlislicd to supply the call fo O I K, ■u Kunst- of stanfi-o'iie. Bijn STADS MARKT. twee jaren hen ik mot deze Olio liiot zunm gew.-est.on liel> bevnnden. dnt zij c-von tils ill Ncdorlaiid vim; allo schilderwerken kan orden, en hier bij de Anuu ikunen zulk eoiien invlucil lu-eft. dat zelfs ecu Aluerifeaansób schilder mij ncl.t dullais vonrecue gallon aanbood. Y.-iu dien tij.l afllMi ik hegOnucii deze Olie lo fabriceren en Ie i erkoupi-n. en wcnscli itinns, in elite stad nTelk .Inrji agelit. om zich met .t.-n vi i konp innikt manier liehlicndc ii om do besto gelegcnlieid tot ktdtiiidmic v.i pers ids vorkoopeÏH aan le bieden. live. Olid iicciIb but to be known to be Univer sally l'ntroiii/.ed. does innro than lias pvci been nUeiupled by man. It describes ov- Bank Nolo iu 3 Dillvrc-ui Languages, Eiu- O p O ti'h. French ami German. --•■tsj THUS EACH MAY HEAD THE SAME IN HIS OWN NATIVE TONGUE Tnntus:The paper will ho aim inches, and will iiuiitoin 1I10 MOST PERFECT BANK NOTE LIST PUBLISHED, Togetlierwitlilhorntoof Discount. Also a list of sul lljc |3thialc Uftitkcrs in America. A complete Summary of the Fixtxci: DE ONDERGETEEKENDE, oiilaiigsdeii «*ink<l j van T. J. Graham, iu bet ••Sheboygan Exchange" j„ Ami'rikn dok. in do Peiiileylvanin Avenue, gcliocl op Mads I ,|,.l7i(.lve te'hi-ln'sten liefst do gojirngi. is nu gereed I kl|Iie(. „fs,.n„,i „|it. jj, ell a,!c 0 voor km.-1 (M1 vernispifii verkoopt. üs: j *v '/,I-,IU,' stat'9 Knmt.Noderlnriilscliosuliildi' 1. It hos bron I lailnnien ilenlci bij hel beste, dnt hot Hind vim nlo .tour-1 ,.11 glanzi" work niakm d such a I'revcii- j ten vnn vlecseli eu niocskruiilnn oplevert, bestendig J j.u olie eu 'daar tg wat mede'te our bandon le hebben. informalicn l.egeoreude 1' armors c:> anderen, die over volte koenen. Varkens.' nlPf 0l.la 3 r|_ |i,istz-.-"cl ii ichapcn. kolvchr. kalkoenen, I: ppen of'ceniga snort j y,,j is Voririjgbuar, te' •an ten vcrkoopc geschikt gevogelte, wild, of keuken- j gttllc.n» hij rcwnKScn, hebben to beschikken, zullen, hij levering ion do sinds inarkl, do hoogsto innrkipriize'i outvan- J h van una ÏÏIE. »oti- CHAS. 1'. DOEUTENBACII. j 22 PLitteville, Grant Co.. 1 Skehoygan, 3 Nov. 1850. 35S if I irdt verkocht voor I dc flesch, of zo* tor 5, door de eigenaars BENJAMIN PAGE, Jr. A Co. Apotheker», Scheikundigen en Droogïsltn to Pittsburgh, Pa. Isonk tc verkrijgen hij J, QoiNtus. hoord-ogent voov Sholioygnn Connty, nan wiou men zich int nndere Hol- Imidscho nedorrotiiiigen in tViscnnsin, Alicliigan of Illi- nois tut hot hakumon van agentschappen golicve ta molden. Alsmede hij J. R. Mulleu. Holland, Shebovgan Co Wis. J. J. v.\x nu Pi.as-ciif.. MiKvaukie, Wis. Bincur Biiotiii;i:>. Chicago. L. D'xocr. Grand Rapids, Mir!». Bnrnaril. A.Jnms A*. Co -St. Louis. kunt gij «'i-der •a, ili.or *1 gebruik van de le to verdienen. Nndere idre.-xore men zlch franco, don hrirf. snu vn ticce dollars coulant, per o norc A Aur.niCA will ho published OF THE DAY INTERESTING STORIES From an Old Manuscript found iu the East,and f?Q wlicro else in he found. It lias never vet np- F, W. DuBerarii, Alien it Hosford, Dnbucjue, Iowa. Dr. A. Slva«'', Ft, Dosmniiies, Iowa. J. B. Doughsr- IV. Milsc.nine. F .Inc. bs, Jr., Davenport. McKinnej »fc Runner, Keokuk. J. II. Wollcr», l'ellu. J. II. Fosse I in a n, Springfield, Ills. II. Ne.w'hnll. Galen FN. Dr. 11. F. M ilea. Tnr.ker. Man«n»ld Co., Peoria. Ilia Day Jouku, SL Paul, Min. Ter. 353 tf. TB KOOF. &BHMAN BANK. Door vertrek naar elders wordt op /eer timinpnièlij- ke vnorwnnideii te koon aaiigdUodeii: Dczo bnnk hoeft eon kapitaal von$25,000 I r*l- -rf* Bankbiljetten in circulntie,- 22.0011. j;;een Ü7H«iLc,L, woking erve, j;;J Gedeponeerde Slants Effecten.26.000.TT~, nl titi SïSfS1"-— h DAY. AI»o q Interest, tegen se* procent, wordt betaald opgelden, I EEN GOED IVOONI/UIS. -- j welke minstens 60 dagen gedeponeerd blijven. nni» den hoek vnn Vierde en Michigan Strnleii. met Sheboygan, 2 Aug. 1656. JOHN KW IN G. Pres. den grond waar het up slaat, zijnde Lots 7, 8 en 9 in J. II. MEAD, Kassier I Bleek 39. De tuin is «'el aangelegd en voorzien vnn j verschillende uoorton van Fruit Bumuen, Bloemen en pearod in piiut, and furnishes llio Most Co'mpleio History of ORIENTAL LIFE anil describing lbo Most Perplexing Positions in which tho Ladies and Ceulleinen ofihnl Coun try have been bo often found. These Storiea will continue throughout the whole year, and will prove tho Most Entertaining ovor iffeicd to the Public. 799" Furnished Weekly lo Subscribers only, at $1 a year. All letters must he addressed JOHN S. DYE, Bnortmt. Publisher and Proprietor, 70 Wall Street. Iyl8 Now York. r~fL Gewassen. *.-j S'. Mk! 1 TIEN* AKKER LOT, Verkoopt en rennrcert allcrhando soorten van ^"wce mijion buiten dc stad, westelijk van de roomsch KLOKKEN. HOROLOGIES EN i kalh.,lijke kerk. Te bevragen bij .leneigonanr GOUD- i- ZILVER IVERK. of bij J. Qui.,tU8, Notaris. Sheboygan. 29 .Tunij 1S57. 2m2G Hij belnoil contant geld 285 tf »or otnf gond en zilver. -SHEBOYGAN, WIS. Azijn, terpentijn, wit on tabak bij W. ZEI. 3PAINB, STADS-EN HULP COUNTY LANDMETER Qpmotingon -wordon-mot do rarosto vaardigheid én nnauwkourigliniil volvoerd.-) Kuntnor by GEO. C, COLE, ill Oixes's Brick Block, 8ste Straat, Sheboygan. y 21 agenten voor ben ïCicutcsbobe. Do volgondo licoron zijn 7.00 vriendelijk liet agentschap op zich t.p nemen, intuekeniiigs-gé|dep, voor dit blad 1» ontYiiugen eu met (le iiomon op lo zenden: Do Heer A. Blokdijk, Amsterdam, Wisconsin.- A. van da Wall, Oostburg, dito, G. P. Foltier, Sliehoypon-FnB». D. J. Dooriiiok, Milwaukie, Wis. J. Lnndaol, Allo. Fond du Lac Coaaty. F. Pnsdi'loup. 59 Clark street, Chicago. iï. von dor Slide, Hope, Illinois. M. Janhen, Thornton, Illinois. Albany, N.y. A. do Vos.'Az. Rochester, N. T. N W. A. v. C. Sinnllenbnrg, BufTalt, Poterson, enz., New Jersey. II. Ochsnor, Cleveland, Ohio. J. J. Eorgo, Cincinnati. J. vuii do Luijsler, Holland, Mich. Eccland, Mich. J. Iloedemnker, Kolnmazoo, dito. It. Dooge, Grand Rapids, dito. Jac. Mmiti'igh, Polls, Iowa. L. D. van Hurescu,Keokuk, Iowa. Do aiionnemenls-prija op den Nieuwsbode i« sleclitsTWEE DOLLARS per jonr, o! omtrent vi»jt cvkts per week! 2!j dio wenschen in 'te tcehënèn,- helihcn 7-ich slechts'hii diyagonten'san to melden of bet gold, (ip goedo bnnKhiliellonJ in oenen briefte tdui- dio franco moet gézonden worden nan J. QUINTUS, .Slioboygnn.yV».

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1857 | | pagina 4