^bkrkntitn. LYMAN SULLY nWHGRGOHH, vussrs F. LAWRENCE S Elf HUI IEIIRIC1VHBFRS êmïmx tn %xm, t Tarwe, sak. Dii bal uit tlaat va*t. J. QUINTUS. LD" Bij J. Quintus, te Sheboygan, Hts., zijn verkrijgbaar de volgende HoUandsche Boekwerken Grootelijks Verminderde Prijzen! Voor nog meer Verminderde Prijzen goedkoop te koopen! MET DE KANSEaV, BESTE KOOPJES. REKENT AF!|g TARWE, ROGGE, HAVER, GRAS ZAAD, of SPEK, LANDBOUWERS! a SONNTAG GEELE PLATH, $10 Naai Machine. O. T. MOORE, c. O. T. Moore. Laarzen Schoenen 3^. Aan de Hollanders. Zeldzame Gelegenheid 10 NOTARIS AMBT. Nieuwe Winkel JOS. KESEBERG, Brood- en Koekcbakker. Sfril II If Wm. 1 SM Kagchels, Blikken, KOOK IvAGCHELS, BERIGT IJZERWINKEL. Schoppen, Kettingen, SPIJKERS, GLJS, Bijlen, Zagen, IJZER STAAL. jSraast het Jlossuth JF/utii GR O OT-tiANDËLARBS J. KENDALL CÖ7, Het gevaar id voorbij LYMAN SULLY VEJYJYÖ O TSCIE1P, BOEKBINDER. 1857. Imerikaansche Vervoer OOWtARNlft, MARINE, BLO0% BUFFALO, N. f. Westelijke Vervoer Co«! Becker Dróéee1, tluAmUm ir Glasgow fen toderé havans trtatomd. Élk «chip hal ongeVefer £9,000 bushels grwn roedenemen. Zul* een uitVoor in mast* van bröodstoffen is in de jaarboeken vhn onsen hendei nog niet opge- 10 Kof» Sr waa eene groot* fergadaring fail werkvolk, beiden op Tompkins plein en fn het Sudbuia park, mum er werden 'geene gaor ga niseerde pogingen tot oproer godaa'o. Er wa ren op de laatste plaats verscheidene iigto oproe- righed.n Toorgcv.llen, doch door de policie ter ■lood oaderdrukt, en een dn oproerknuiijendo redenaar» gcnrrcateerd Eon, afdeeling rnn ISO polieiedieiutar. waren in het Stadhuis op wscht. Kr werd ook in het Custom House een detachement V. 8. troepen geplaatst, om tegen eiken aanynl op de ender- achatkist en de banken te waken. Generahl Scott en zijn aide waren er Ugen- woordig en hadden een onderhond met den Col lecteur. De Mayor werd door het gepeupel in het park vrij hevig uitgescholden, en eenigo per sonen, die hem trachtten te verdedigen, weiden •oer ruw bobutdeld. Beidé Cuilegien van den Btedelijken Rami heb ben volgens dc» Mayors boodschap gehandeld, wat betreft de armen zonder bezigheid. Di AMermannen be-lolen de raadgevingen niet aan le nemen, wat betreft het aanwijzen van een kapitaal, om grooteu Voorraad van voedsel nan te schaffen; doeh tij passeeiden besluiten, die tèa doel hadden, du armen Aan het werk le zotten. De Léden van den Rand rapi>orteerden ook, dat aij geena magt hadden om veriigltng te ver- seliaffoii, legist reeks op de wijto, die door den Mayor ia aangewezen. Doch s j passeerden be- ■luiten, waarin, bij de verschillende collogien, dio het.optigt over publieke werkeu hebben, wordt aangedrongen, oin werkvolk te gebruiken, en ook den Gouverneur der armhuizen wordt aanbevolen, levensmiddelen te koopen en op te leggen, tot voorzorg tegen gebrek onder de werkende klasse. T 11 Nov. J/rt arbtiü/ooze volk hnd des. n morgen eene andere vergadering op Tompkins plein, om eene lijst op te mnken vnn de namen der behoeftigstcn ouder hen, om het eeist door liet. 8tadsbestuur aan het werk te worden geaot. Zij waren niet onstuimig. Het Btadhuis wotdi nog steeds door eene sterke policieinngt bewaakt. Dezen morgen werd een gedrang rondom do trap peu zonder moeite verstrooid. Do troepen ii,n uit het Custom House g-momen. Sommigen dor artieidlonten van eene minder bescheiden soort ylylen dezen morgen, boven iu do stad, drie bak* kerswagens aan. ia Nov, Door do stoomboot Arabiadie helen aankwam, verneemt men, dut berigten uit Indiè dim val van Delhi melden. Ta Liverpool was het ineel 2 scliell., tarwe 2, cu tnais 6 ponce in prijs gedaald. RoCubstbh, 10 Nov. De sterke regens der laatste dagen hebben in deze County en verder dp in het dal der rivier Goneasca aanmerkelijke schade aangerigt Bij en binnen de twee mijlen van Danfilzijn acht dammen en zes bruggen wvggcsptfcld. Do Genossen is wel zoo hoog als verleden leulo en nog ann liet stijgen. liet spoor van den Central weg werd verloden nacht nniimcrkolijk door d< n watervloed bescha digd. Eén aantal afloop kanalen aan heide spoor wegen tusaclien hier en Syracuse zijn -wegge rukt, en het spoor staat op velo plaatsen onder whrér. Gisteren moesten do treinen iussehen hier 911 Syracuse stoppen. - 12 Nov. De door de o vorst rooming aan den centrnalweg veroorzaakte, doorbraken 'ju nog uiet hersteld. De nieuwe weg is het meeste beschadigd. Heden morgen zijn er twee treinen met meer dan 1 (JOU passagiers, op den ouden w«g. van hier naar Syracuse afgereden. De pas sagiers werden bij Vienna, eeue mijl of verder per a*, om oeno doorbraak van het spoor, naar Iswfc andere einde van don weg gehragt De Go-- noaee Valley spoorweg is insgelijks afgesloten; da passagiers kunnen niet naar den Erio weg komen. H«t is moeijelijk de schade le schatten,die door de ovorstrooming is voioortaakl. daar wij van elke verbind ten ie met lion, die er in het Genesee dnl onder-geleden hebben, zijn afgesneden. De scha de ia ««liaggelijk geweesthuizen,schuren, brug gen, rundvee en timmerhout zijn weggespoeld. Tien mijlen boven dezo stad werd heden mor gan eene buig over du rivier Genese-3 wegge sleept. Een man, die er zich toen op bevond, werd vnst nalaj deee stad gered. Do rivier Geneseo Is pog alt ijd stijgende. Ken eeurijveii uit Yenn Yan zegt, dat de re gen daar van Zondag 1 norgen tot Dingsdag avond m stfoomeu nedcrvioi, cu dal de over»lrooming de grootsto was, die men ooit beleefd heeft. ZKSWEEKSCHE LUST DER BRIEVEN, Lig^shde in het Postkantoor te Sheboygan, op den 15 November 1867. 1. H. W. Be» Vaa van 6ier 2. Daniel de Groot 7. L. van Eekhoote 3. Van Eerden 8. Henry ran Horsier 4. G. H. Meerdink 9. B. Young. 5. Mr. ran Wain E$T Personen naar een dezer brieven vragende, geilere xeggen Advertised." 44)9 A. MARSCHNER, P. M. MARKTPRIJZEN* éaxBOTGAM, Wia,dea 23stea November 1857. t, Rogge, MIKL, Doek weit, per 100 fbs. Blanke Winier Tarwe, bushel, Roode winter Tarwe Clnb Tarwe, bushel. Zomer Tarwe, Kogge, Garet, Haver, IsJ. Koren,' Witte Boonen, Erwien, Aardappelen, V leesch, 100 tbs. Spek, Boter, tb. Reutel, Kaas Eijeren, dozijn Drooge Appels, bnshel Groene Appels, jjp barrel Spek oivntj barret Zout. barrel Wit Yisch, barrel, Whiaksv, per gallon Timmerhout, per M. Shingles, M. Hooi,39 Ion Hout, per cord, 6 1,50 2.00 1,50 g 1.62 1.50 1.56 0.60 U 0,50 Q u,a5 50 53 - <3 45 45 50 0.55 0,60 0,25 0.27 20 25 0,75 1,00 0.41 g 56 25 30 3,50 5,00 5,50 6,50 15 <g 18 16 (co 18 11 13 13 15 3,00 2,75 3,50 2.25 2.37 4.00 6,00 0.33 7,50 <3 15.00 1,25 3,00 •8,00 (3 10,00 1,75 (3 2,0Q Belanghebbenden gelieven te noteren. De l Januarij 1858 aal spoedig daar zijn, ala wan neer alle rexeningen behooren betaald en de boeten gesloten lo worden. Ia ben ook gewoon xulaa te doen, en noodig mits deze al diegenen uit, die iets van mij le vorderen hebben, of sau mij verschuldigd zijn, voor of op gameiden dag met mij af to regenen. HA DEN EERSTEN JANUARU 1858 geen nommor v«n den Nieuinbode meer afgeleverd of verzonden worden, wanneer het abonnement uiel vooruil botaald is. 24 Novémber 1857. VOOR VERMINDERDEN PRIJS. V. ff. Palm's Bijbel voor de Jeugd, inhoudende Taterveten uit de gewijde geschiede ui», voor Cbritden Huisgesinuen, 24 deeieu. Prijs $8,00 Ij tl til er «n de Zijnen, Geschiedkundige Roman, naar het Hoogduiisch van Fr. Lübojatzky. 3 deeien 3,00 Be llannellng^ Schetsen uit Noord Amerika, uit het Hoogduiisch door H. Picard, 2 deelen 2,00 Be VIllKeilOOt* door G. P. 11. Jamei, uit hel Engqlsch, 3 deelen 4,00 Romans ét Verhalen, Legende en Anec- dolen, dnor onderechtldetie schrijvers, twee deelen in een baud 1,60 De StillS Voërst, Historisch Ttomanliich Ta fereel uit de Zwolsche Geschiedenis, 1362, door W. A. G 2 deelen 2,50 Knnstwoordenfnlk, bevattende de veria- ling en verklaring van alle vreep»de woorden en zegs wijzen, rlie in geschriften van allerlei aard, in de taal der zamenleving, in handel, bedrijf enz. voorkomen, mei aanduiding van de uitspraak enz. door J. Kramers, Jz. 5,00 Reis nnnr Alpiers, en Verblijf bij het Fr m- scho leger, in 1845, door van Ghesl Giidemse«ler 1,50 JVnpoIron cn hel Broote Lever, gedu rende het jaar 1812, door Gen. Grave de Séuur, rnet portretten van Napoleon, Murat en Ney, 3 dln. 4.00 Engelsch-Hollanffsr.h éc Ilollandscli Engelscli Woordenboek, compleet, door D. Domhoff, 11 xr 2 de«Ien in een baud, 3.30 Aanleiding tot de Kennis van de Aarde, der Menschen en de Natunr, door l». Geelhoed, i,5u Het Heiligdom der Menschheid *oor geoefende hartelijke vcrcerers van ds Godsdieust, door J. M. Bailer, 1.00 GEMENGDE BERIGTEN. Onlang» reisdo er een Indiaan door Chattanoo ff* (Tcwuessea) nnar de Atlantiselie tentoonstel liagv om skh té laten zien, dio niet minder dan tértit voet en nogén duim lang «os, en, Lij ee- nen ouderdom van 18 jaren, 400 ]>ond zwaar. Het eorito spoorwogijzcr, dal in Indiana gemaakt is, werd dusnr dagen, te Indianapolis gerold, in den molen van Douglas.Het getal armen in do irmkuiicrt te Warren, Mass., wordt dagelijks put S3 vermeerderd, vanwolke velen welgescLapen *i*hachtelieden lijn. Het verhoor van William H. Gibson, geweien staats tresnurter van Ohio, is tot Deeentber uitgesteldDe juist voltooide Blue Ridge tunnel is te kioi* om eenon spoorwa- ffen déoT U» laten, en moet vergroot worden.—De MiiMtoota oonslitutie is door het volk geratifi ceerd, met veertig duitenJ stemmen er voor, en duMcnd er tegen.Aan Samuel G. Goodrich is bij #wg«»lijk vonnis $8,000 schadevergoeding tosgeweien, wogenj het uitgeven van boeken ou- ffér den naam van Beter Parloyonder welkeu naam Mr, Goodrich schrijft De vrouw van Jh- njes O. Brayman, die onlangs te Chicago, voor hot aislen van brieven, tot do Staatsgevangenis is verweven, heeft lmar voornemen verklaard, om hem den ganscheu tijd (vier jaren) in lijné ge vangenis gezelschap te houden.De Mummneu ea bun profeet, Urigham Young, bieden ven*- stand nan het Gouvornoment, en dreigen mot •oHog.Cavnignae, het hoofd der republikeinen ia Frankrijk, is doinl.Do Commissaris Van Oc- trooijen hoeft Robert Fortune tot agent aange steld, oin do theeplant uil Cbiua te halen en in dii laad oHr te plnnien.Hegter Eltenezer W«l- dot),éét der eerste analogy van Buffalo, is in dea hoogen oudeniom vau^O jaar overleden. Da achroa^tloomboot Cüjr dkfjKroer ia het maar 8uperior verloren gegaan, met levcnsmid- dai«a tfoor W roijngewMt.—Op do lyat van aan da verschillend* laaiaaosehé stammen ts acheu- koa mffhili*. welke op tcmoek vaa don Saerwta, ris vaa Bianwnkndscbe taken lijn vooiffesteld, be- viadwa aiek—Hwee hondvrd doiyn sejdjannes aaa*-—-waanchijidijk om da soodhuidon («eoehaafd ia aasksi 1Tt1 aaoa bank ta Goakem. M. Y, is $Si,0è0 ia g*M geatoloa.Ia Engeland hoeiwcht i panisch* aohrik, en de banken heh maatffaf nan iniamsi op ntftu per- I,—Canainghama verlroor, wo- gwaa Aal abtievgesuhosaa kind, aal op den derden DiagwUg ia December, te Goahen, N. Yplaats hebben—Te UmUvillé |ij» drif duisend am kankiëfiédri buiUa werk, U Chicago twee il ii ■end, aa la Mihrmskae dakmod.—Da rergroo tto vaa kal CapKool la MuAmm gaal goed voort, m op Ut Bttdbub tUwr Uvindt «ich mm Wok. 41* »ro* gelakt woelt, Uawijl toc^ «Sk «Wig *M pa bliek mrwetk MMreokl. kor. hii.ilniMlki, >uH *o I. oo J.k uk» g w»^». "O li Wij nki of -rtrMk" »Ü»- Stichtelijke Uren y*n H« ZachokVe, uit volle dige duitscho uitgave uiigeloxen en vertaald, 0,75 Leven van den Apostel Joannes, «ar het IIoog4uilsch van K. Al. L. Koster, 0,60 Het gedachtenis-maal des Hoeren, Avond- mnala-lceiuur voor eenvx>udigen ia verschillende om standigheden des levens, met ecu plaatje, door A. B. v«n Meerlen, geb. Schilj>eroort, 0,60 Een Tractaet van^ den Sabbath en de den D»gh des Heeren, door ds. B. Wijngarden, te Leyden, in 1659 (bijna iwee honderd jaren oud), 1,00 Proeve eener handleiding tot onderwijting in de Christelijke Godsdienst, door J. H. Cntnpe, 0,30 Onderwijs in de Godsdienst, volgens de Rede, 0,50 Tafereilen uit de Geschiedenis v»n de Stichting en Vestiging der Christ. Kerk, door A. G. Bruinses 1,25 Schetsen uil Christ, leven, in\de drie eerste eeuwen der Kerk, door A. O. Bruinses 0,75 Schetsen en Betlden, Uit bot UvskNioor A. G. Bruinses, 1 0,60 Losse Verhalen, uit het dagelijksche leren ont- leemt en alle op waarheid gegrond, door Da. T. F. Uilken*, 1,25 Da Huisvriend, Gemoogde Lectuur voor Burgert in Stad en Laud, door J. J. A. Gouverneur, per jaar gang 2,50 Leerrede over Math. V: 48 doer Da. Abraham Eve- raars, 0,25 Verhandeling over de Verleraiaf door Da James te Breda, 0,30 Het geiag der Apeetelen. volgaas de Eerste Chris ten Leoraar*. door J. H. Staffkea 0,50 Alpkahettseh BogioW* der berijmde PmJmversen, vooral tea dieaete ven edibantea 0,50 Schetsen nil hot Dagboek van eonen Onderwijter, opgedragen ann alls Onderwijs*ra deer J. ven Dam doa Bau meester 0,25 Over Heidendom ea Heideaaehe Behalen ia Neder land, door N. Pjrrhe 0,25 Dagboek eener Reit naar Rowland, door A. C. Ede< ling, 0,95 Wonder lectanr. iu Verhelen 0,30 Het Ridder Woord, eene oorvpronkelijké Nederland- ache Geschiedenis 0,30 Praktische aaamerkingen over het Onderwijs aan Kleine Kinderen,.ten gebruike van Scholen en lluis- gvzmuc», 0,25 Aanwijxing der Vooraaamata Geechiadenisaen des Bijbel* door A. de Meer, 0,12j^ Katte Schat* der Oude Aardry kakende, door D. Willemier, 0,30 Reaneil de fables de W Fentaine, de Fieri** et d'aateeo auteur», met aaatoekenlngea iu het Hel- lattuscb. 0.50 Tbe Hielery of Raam las, Prieea af Abiseiaia, donr Dr. Johnsou, met ophelderende aanmerkingen en ver» klariegen, ten gerieva vaa de bnesfWaaara der Engel- scha taal, voor&iea 0,25 Diekt aa Freaa vaar kat VeteUad ea Hart, met fiaaijt pleeyes 0,40 Rijbsbnbstt ef Bekriflnnr-Tekstea, gevolgd deer teepasselijke Verzen, tel degelijkscb gebreik geeobikt voor ieder jaar 0,95 De PaataflU Regeriag, el de Kaart art de Mnaeea eqder bel juk te breagtn en te bebeernebea. Een *a misbaar handboekje vaar elke vreaw. Ia hemerts* Usck ■atirieiea vorm. Vierds drek. 0,21 A Her* ie* wet Vetledigei P»| art balk, vaar ieder- tea. Alpkabeliack geraaganbikl 0,10 Niea krtA». IN Ried Bi <*Np"W rtrt «vd, af Qsbsden Kind^nvaa IrtllU RitK M LeaabeeVj* vaar tiaderea. vekaaa dn keer- w^rt van Priaaea, Ida ea ttakj», Mar 0,10 Frita ea xijne Znajes, Een leesboekje voor Kitide ren, in vijl leltersoorten, 2de drnk, 0,20 Verzameling van nattige opgavan tot zelfoefening, ten dieaete der JengA door A. de Heer 0,10 Klein Hand-Gebeden Boeltje, bevattende het Onxe Vader, Morgen- en Avond Gebeden, Gebeden voor- en na het eten, benevens de Boeken des O. eu N. Tes taments, de Tien Geboden, <J« 12 Artikelen des Oe- leofa, de tafel van Vermenigvuldiging, enz. 0,123^ PKKÏTEKBOEKJES: No. 1Kinderspelen voor de Jeugd. 2. Prentenboek voor Kinderen. 3- Prenten A. B. C. voor Kinderen. 4. Dieren-galerij voor de Jeugd. 5- Ambachten veer de Jengd. 6. Ambachten voorde Jeugd. 7. Aangenaam Allerlei voor de Jeugd. 8. Vermakelijk Allerlei voor de Jeugd. 9. Prentenboek voor leergrage Kinderen. 10. Het Dierenrijk in Afbeeldingen. 11. Prenten-A-B-boek voor zoete Kinderen. 12. Twaalf bedrijven, een nuttig en aangenaam Prentenboek. 13. De Verkeerde wereld, voorgesteld in 25 Af beeldingen. 14. Het B.iiten!even voor de Jeugd in 15 Afbeel dingen. 15. Kermisvermaken voor ds Jeugd. 16. Bijbelsche tafereelen voor Kinderen. 17. Bijbelsche tafereelen voorde Jeugd. 18. Vlijt beloond, een aangenaam geschenk voor de Jeugd. 19. AB-boekjs voor lieve Kinderen, met plaatjes en rijmpjes. 20. Kleederdragt vaa verschillende Volkeren in Afbeeldingen. Deis Prentenboekjes, in 20 differente soorten, met gekleurde omslagen, zijn elk voorzien van 12 tot 25 plaatjes, terwijl elk plaatje door een lief versje in deu regie» kindertoon is opgehelderd. Prijs 3 centB, idem gekleurd 5 Cents. ALSMEDE, TEGEN INKOOPSPRIJS, NOTITIE- EN 7AK-BOEKJES, GOEDE STALEN PENNEN, EN POTLOODEN, IN SOORTEN. J. QUINTUS. Sheboygap, 23 Nov. 1857. JAMES T. KINGSBURY Verkoopt thans de goederen, die hij over hes ft, en zal daarmede voortgaan, tot dat allen zijn uitver kocht, Want aij moeten verkocht worden! Het is nu tijd voor u om en GOEDE ZAKEN TE DOEN! Door onmiddelijk te komen en voor het te laat is, want de kooplieden van het land doen hun voordeel die ik geef, en halen de goederen weg, BIJ WAGENVRACHTEN! Kom terstond en neem de JAMES T KINGSBURY, Agent Sheboygan, Nov. 1857, 2w409 BETAALT TERWIJL OU '—■3 IETS HEBT OM MEDE TE BETALEN. Geenc Terontsthuldlging. 3 Ik wil in betaling aanneme» voor eenig mij ver schuldigd bedrag: Wanneer dit spoedig gebragt werdt. A. P. LYMAN. Sheboygan, 20 Nor- 1857. 3m409 Wij willen onze Goederen verVospen voor TAR- WE, HAVER, ROGGE, KOREN, GRASZAAD of SPEK. LANDBOUWERS:* Het ia nti een goede tijd om fe betalen voor hetgeen gij koopt. Wy willen bovengenoemde artikelen ook in beta ling aannemen, tegen eenen billijken prijs, voor schuldbekentenissen en rekeningen, die vervallen ziju, of weldra vervfdkn sullen. LYMAN A SULLY. Sheboygan, 20 Nov. 1857. 3m4G9 AAN Bladen Ie koop, een seer GROOTKN VOORRAAD KOOPWAREN, In het greot ef in 'I klein, legen LADE PRIJZEN, Voer Centent Geld of Producten. WIJ ZULLEN NIET OffDERKOCHT WOR- DKN DOOR EENIGEN WINKEL IN SHEBOYGAN COUNTY, ea willen de hoogste prijten betalen voor alle soorten van Prede eten. T»«r Out ui bij LYMAN A SULLY, bet eerste wal gij doel, seodra gij Weder Ie Sheboygan kent j LYMAN 4 8ULLY. Sheboygan, 29 Nov. 1857. 3rt409 13 Noa NIET BANKROET, Maar heeft lijnen grooteu voorraad van MANUFACTUREN ENZ* verhattd naar den gioato* winkel ap dea heek n sixoxli bkick block, ood*r de Nieuwabode Drakkertj. Bb*W*ygaa, 9 Inwbn 1857. 406 if ■avbklaitv i* uttJiHifKrteiéPtViiK rt umnrci 'zaaiKANTxa va» de motiot ijzeren waarborg kasten, TEGEN VUUR, KRUID DIEVEN. De,el?» Worden Ter,««,dird -molle flt. .oen, en '<»"ien mei de beroemde Jlr.m.-Sloren. Wij weneohen in het bijzonder oaze aandafcbt te veati- gen op onze dubbel werkende combinatie sloten, ea kunnen ternadere informatie verwijzen naar de State Bank or Wisconsin, Marine Fire Insurance Co. Bank, en de Marine Bank le Milwaukee, alsmede naar den Uitgever dezes. E. 8CHUMACHER A W. JOHN80ÏL 215 I£a*t Water Sir., Milwaukee. 30 Jnnij 1857. 6m. DEZE GOEDKOOPE en nette Naai Machine is te bezigtigen in den winkel vaa P. H. Hoffman, no. 19 Wisconsin Straat, Milwaukee. Zij is geschikt lot alle soort van Naaiwerk voor Huisgezinnen, En de lage prijs tegen welke xij verkocht wordt, SLECHTS TIEN DOLLARS, Brengt haar binnen het bereik van ieder huisgezin. ty Staats en County P&Unlen worden verkocht door de agenten BELL. VROMAN OWEN. Milwnukie, 20 Junij 1857. 26if -BIJ- OTTEN'S BRICK BLOCK. Bij wien geronden wordt de grootste en ALLERWEN8CHEL1JKSTE VOORRAAD VAN MODE WAREN EN Die ooit het publiek is aangeboden. Bestaande uit \lcederen belegsels, by C. T. Moore. tfieuw inodische cballiua, by c. T. Moore. STit'uw inodische mousselines, by c. T. Moore. Mieuw inodische bareges, by c. T. Moore. Hieuwc 't vitscrscho rnousselines, by c. T. Moore. Nieuwe reiökleederen, by c. T. Moore. Nieuwe Fransche katoenen, by c. T. Moore. ^ieuw modiscbe Lustre», by c. T. Moore. Nieuwe effen zijde, by c. T. Moore. Nieuwe gewerkte zijde, by c. T. Moore. Nieuwe neteldoeksclie japounen, by O. T. Moore. Nieuwe barege, by c. T. Moore. Nietiwo gebrocheerde Shawls, by O. T. Moore. Nieuwe stella shawls, allerhande, by c. T. Moore. Nieuwe kaficlimire shawls, by O T. Moore. Nieuwe Parasols, by c. T. Moore. Nieuw borduurwerk, by c. T. Moore. Geborduurde kragen, by c. T. Moore. Geborduurde mouwen, by c. T. Moore. Geborduurde kanten, by c. T. Moore. Nieuw pussemeut, by c. T. Moore. Nieuwe zakdoeken, by c. T. Moore. Franije Mantilles, by c. T. Moore. Fraaije hoeden, by c. T. Moore. Moore. Fraaije linten, by c. T. Fraaije neteldoeken, by 0. T. Moore. Fraaije goederen, van allerlei soort, by 0. T. Moore. Kousen voor dames, by c. T. Moore. Kousen voor jonge jufvrouwen, by 0. T. Moore. Kousen voor heeren, by c. T. Moore. Kousen voor jongens, by c. T. Moore. Goedkoop bfedkatoen, by c. T. Moore. GoedVoop laken, by T. Moore. Alles voor den LAAGSTEN PRIJS te koop bij 26 tf SÉIl Vrouwenschoenen, LaaiSjeg, flj overschoenen, etix. Mans laar- 1^» zen, schoenen en overschoenen. Meisjes, jongens en kinder schoenen in allerlei soor ten en itoffeu, kunnen verkregen worden in C. T. Moore's Goedkoopen Winkel, IN OTTKN'S BLOCK. TAPIJTEN! TAPUTEN! TAPIJTEN.—Van allerlei kleur en boedanigheid, elfen, gebloemd of geruit, geolied doek en de kens, hij C. T. MOORB. BEHANGSEL PAPIER.—De grootste en goed koopste voorraad behangsel papier in de stad, bij C. T. MOORE. Aardewerk, glas en porcelein voor getrouw den en ongetrouvrden, bij C. T. MOORE. PERZIKEN.-—Heel of iu stukken. Gedroogde ap pels—voor welker swelling wordt ingestaan. Pruimen, krenten, rozijnen en gember, om gember thee yan te maken, bij C. T. MOORK. De ondergateekénde, vroeger bediende in den win kel ran C, T. Moore* maakt bij deae aan xijae Hol- landscha vrienden hakend, dat hij thans zelf eenen Winkel heeft geopend digt bij de drukkerij der Nieuwsbode, en tot aeer lage prijzen verkoopt, Allerhande Manttfaotttteu, Kruidenierswaren, Schoenen, Aarde- ea Glaswerk ena, böpende dat aii hem huuue gunst en recommandatie niet xulleu onthondett, oüdef belofte eeber prompte eu goede bediening. K 80NNTAG. Sheboygan, 20 Oct. 1856, 3341/ Sheboygan Land Agentschap. Jk neem het koopen en verkoopen van vaste goederen in de County en Stad Sheboy gan, en omliggende streken, op mij. Er word in het bijzonder aebt geslagen op bet be talen der belaatittgeh en het losseu van eigendom* men. Alsmede op het terbelcfen ou onderzoeken tan si* gendomsbewijxen. Het afdoen van hypotheken. Van leeningen op vaste goederen. Het plaatsen van land warrmuta in al de Westelijke Staten. Door een stipt acht slaan en een vaardig berigt ge ven op elke zaak, die akn mijne zorg wördt toever trouwd.. geholpen door onderviudine en eeh Ittng ver blijf in den Staat, hoop ik ten volle voldoening to LCtÜS C. GURY. geven. Om getnigenii yerroeje men tioh bijl W. R. Gorsline, Circuit Judge. F. J. Mills, Clerk of Court. Messrs. Taylor A Hiller, Esqs. A. P. Lyman. J. F. Kirkland. O. E. Morrie, County Judge. Z. P. Mason, Mayor. F. R. Townsend, Kassier Bank of SheboygStt; Crosby W. Ellis, Esq. Charles Zzegel. J. Quintus. 19tf TK BIED HET BESTE STUK LANDS IN DE _L County, om te bebouwen, aan.Het bevat 183 akkers, cn ligt ongeveer drie mijlen vnn de stad Sheboygan af. 80 akkers derxelven zijn gereinigd; 10 roet winter tarwe bezaaid, en de rest is goed met timmerhout be zet en genoegzaam van water voorzieD.om eene goe de boerderij daar te stellen. 80 akkers zijn ongereinigd en leveren goede wei- derij op. Een goed, nieuw blokhuis, groot 90 bij 30, alsme de eene nieuwe schuur,groot 30 bij 60. Iu dezelen te werden er 50 jonge vruchtbonmen op geplaatst. Het geheel zal goedkoop en op goede voorwaar den verkocht worden. Het eigendomsbewijs is onbe twistbaar. Om verdere bijzonderheden vervoege men zich bij LOUIS C. GURY. Sheboygan, 30 April, 1857. 19tf OA FARMS TE KOOP IN SHEBOYGAN CO onder verkieselijke bedingen. L. C. GURY: SCHOON GELEGENE FARMS iu Calums County te koop, voor eenen lagen prijs. L. C. GURY; OPENBAAR NOTARIS.—DE ONDERGETEE- kende is tot openbaar Notaris voor deze County aangesteld, en zal de tot ditvnk behoorende zaken, met stiptheid en vaardigheid waarnemen. I9if L. C. GURY. TAN JACOB CLOCK, CENTER STRAAT, - - SHEBOTGAN. Dit logement is dén 4 Jntij 1857 geopend. PToas]»- te bediening en vriendelijke behandeling strekte» hetzelve bij het publiek tol aanbeveling- M*» viadl er ruime en goede staHrng- Om vriendelijke begunstiging rerzeekende, 391 tf JACOB GLOCK. De ondergeteekenda, deer de» Gouverneur dezes Staats tol het ambt va» Opmktmr Jfolari» benoemd zijnde, maakt het geëerde publiek bekend, dat hij ge autoriseerd is tot het schrijve» en legaliseren van Deeds en Mortgage», Cmtraden, Testamenten aa aiW andere stukken van Netariëlen aard. Ook belast hij zich met het houden van putfiet» verkoopingtn en het collecteren der kooppenningen, op aannemelijke voorwaarden. J. KIESEL. Town Hollahp, 10 Jnlij 1857. 3ra28 van In de Achtste Straat, twee deuren noordelijk ▼an Lyman A Sully. Mijne standplaats van Pennsylvania Ave- FH nue naar dezen nieuwen winkel verlegd A nde, en rijkelijk voorsten zijnde van alk soor ten van NIEUWE GOEDEREN, zal het mij zeer veel genoegen verschaffen mijne vroe gere begunstigers bij mij te zien, wanneer ik mijn best doen zal hen in alle epzigten te voldoen. JOSEPH KESEBERG. Sheboygan, 10 Jnlij 1857. 6ra28 HOLLANDSCHE Aan mijne landgenooten heb ik de eer te berigten, dat ik mij als zoodanig alhier heb gevestigd, verzoe kende vriendelijk hunne gunst en recommandatie, onder belofte eener zindelijke en goedkoope bedie ning, A, souffroüw. Sheboygab, 1 Junij 1667. Ü3tf OAAA Gallons AARDEWERK. EMMKR8,TOB- OUUU BEN en HOUTEN WAREN, ea vela an dera benoodigdbede* voor da b»arderij bij C. T. MOORS. rE!f»stLTim AVttfuir. j zoras zv, fuut j jzxbsh vzautx ra ooKDian. DEONDBRGSTEEKKADE ,.o.» Jl wiakal ta Sheboygan geopend heb- f* bande, mat eenen gr eaten voorraad der"haèaafaaoamde waren, biedt dezeke voerde ei vie lain prijzen ta keep aan. Hij heeft lujua alka aoar van en een grpel sasorumant en da meeste verscheiden béid een PARLOR, DININO-ROOM Kif BOX KAOCHELfl. Ah mik. kwl.l* w..V „4'm ra Ml ■ralpautt wi.k.l m ia A. P». .tr».l, ..Ml Miu,ulra#)MU|—«Ora'ilbd. V) ,i, iik—u uiiA.l.u,.. Wlijlra K<jM* Mkra. MlUa *m. Imm m li».,» Kmbi ia tijAa. Zaait urwijl da prijara mf laa, aijara da BhaWffiaISAaf- II5T. lAÉES W. SMITH. NIBUWB P0BCKLB» AARDEWERK WINKEL De ondergeteekende heeft juist een' grooten voor raad van Porcelein en Anrdaweik uit Boston ontvan gen, 't welk hij sijnen begunstigers teer goedkoop voor eontant geld aanbiedt. Zijn motto Tn den nieuwen winkel is. KEN PRIJS EN GKEN C RE DIET, hetwelk hij ook toepast op nijpen winkel van Droge rijen, Medicijnen, Likeuren, Sterke Dranken en Krni- denierawarea, hopende in beide winkels veel genoe gen eu voordeel te genieten en te geven. L. DOOGE. Grand Rapids, 1 Sept 1857. wordt hiermede den belartingpÜgtigtn der atsd She boygan, in de Coouty StteYeyga», ia de» Steel Wieeenain, gegeven, dat de beiaeüngelijet vo.*r bet jaar 1857, benevens een doer den Mayor ea klerk en- derteekende en *wi bet segel voorziene lastbrief m»j sijn ter hand gesteld, waarin mij wordt bevolen, de in genoemde lijst opgagerena belvstinnen en aehnt tingen iu te ra malen; en in geval de betastingen ea schattingen op vaste goederen, kinnen de greasen van gesegde stad, niet sullen betaald worden voor den eersten Maaadag van December e. k-, sa! ik over gaan tot bat verknopen der verschillend* letten es percelen lands, of die fédcelteti daarvan, op welks la belastingen af schattingen oobetaald tallen ▼en, lék mijnen kantore, in gezegde eind Sbaboy- sa. véa dea voormiddags tan 9 are tat dea aaasid- Jags ten 4 dra Vaa dien dag/e» van alken volgendea dag, uitgezonderd Zondag, tot dat «var alle gezegde graodan aal In «••4», «.«A lk U>- kead, dat de belastingen »F pansoaele» eigvadera, dia in gezegde lijnt aijn opgegevea, te» mifoea SLOTEN, HENGSELS, POMPEN, MESSEN, VORKEN ic LEPELS. in alle soorten on waarvooi wordt ingestaan. Artikelen r&n goed,dik geslagen Ijzer. ook 18 aldaar een blik WINKEL. Dit ia de goedkoopste en beste plaata te Sba* boygan ora ijzerwaren te koopen. F. LAWRENCE. Deze winkel ia in ••Gttan's Brick Bleek," alwaar Hollandgch wordt gesproken. 43tf Bevat ktle soörteu Vah MEUBELEN, die gewaen* lijk door Landbouwers verlangd woideü. Sheboygan 4 Junij 1855. 282 tf. Iri Wijhen. Likeuren, Sigareh, Ohio Whiskey; Gtög- <fc Punch-Extractcn, Bitter, Kurhttiel,ehx. Achtste Straat, Zuidelyk téb het Postkan tooi-, 30ütf Bheboygan# Wis» ortoot a klein handelaren ih M0DEST0FFEN EN MANUFACTUÏEN, DAMES HOEDEN, MABSfcRAMEfilJEN, tapijten, dehanq papier, laarzen a schoenen. VHFE IN SOORTEN; Ko. 13 Craal Slrutj T,j)«r A Barra' Na* Blaak. 0'"j h*pkl*. mici-j[h.'o! pite"'*' 1 Juaïj 1«57. 23tf HET LAND 18 GÉ&ED; Dc Staartster is op den terugweg fen Sabijnr» beslhlèn tfe hebben tlé harten hanoef kal Ma len te verblijden door het publiek eenea prachtigé* voorraad goederen aan te bieden, tegen de allerbil- lijksle Teovwaarde». 2dtf a. p. lyman A john BVlLy. >iah mat ai. lander geassocieerd hebbende; zullen eerie algemea- ie handelszaak uitoefenen, ia L ACHTSTE BTEAAT, BHEB0TGAN. Wij sullen trachten onze nering uit te breldferi, doos zoowel in bet klein als In bet gfötft goedkobp tk tér*' koopen. r Wij kunnén ooie balasten Stellig belövfen, dat wil jan onze goederen ten allen tijde, rioo in bet kieiat i» bet groot, ere» goedkeop tullen vrrkoopen, sta te Milwaukee of Chieago, daar onse oskosteri gerihr zijn, en onze gelegenheid am in la h»open zeè gheff ii,all vin da bestèn hoóher Wij #ehaektèri onaed opregtzten dank te bètuigeh, aan ónze vröegerè ka lanten hun vertelerehdfe, dat wij ib fiêi vervolg alias sullen doen wai in ons verroogfn li, om het tóott'dn ren bunaer kalandiaie tè éerdienea. Niét èeri der kooplieden van Noordelijk Wiseonaió, dié orde 1* hunne zaken hebben, zal lager verkoópen dan wij. Wijnoodigen het publiek ten vriandelJjlitè uiL ons te bezoeken en zelve t* zielS, LYMAN SÜLtY. dagteekeoiug dezes, af da iaaiaff dkarvaa, benevens van 't meevder bedrag vaa tijf peréeat,bovea de aam vaa gezegde personele betaaiiifea» mat da Verdere koeten «a uitgaven vaa goelasiga inning, aal met ge weld geschieden, volgens de wai, na verloof ra* den bovengemelde» tijd. Daknm, Shebeygan, 7 November, 1857. JOHN MALLIIANN. 4903f4w Blada Schat meeat er. C*Ih *1 8«fl TT. Dirarara w.lk. w. kMra. fcraara Ah hrakra Mkn I* ta FKKD. LOSSire. KAPITAAL - - - - jt $900,000 (oxtxcoafoRExtD óabiÉ tx #kttH Ui via narti HIRAM N1LE8President. WELLS D. WALBRlDGSYiéé FrtaIdeal. J. C. EVANSSeorataris en Fèiéiaginaaitéf» U M n1;1? Y0*k»CHK AGENTiNi EK*. M. M. Cjl.k, 1 A»«ni... bek n, li >rratalr. ié O. N. Chajkia, Alta,». 861 River-etr., Tra^, ■y""'77"."""" -—Ia ray* Wartelijka agentes zullen ia bat bijsand#* sekt aJtari _r» de goede aflevering van vrschtgoadafaa, en oa allé klagteu*?6B scheden letten. w Oaaaa evemehapiag te Albeey af frur. A- _.Lbi. i <r n. 'L.1 3 HT u.cr,cnepHig ie AIDSBJ J ftT. If* Merk de pekkèa A.T. Ga., an breég aa scheert aan Pier 7, Oael Rivier. r Hi W. THOÉMOK, S l« Oratrral Afkat, Bhatajfu, Ift». (g«incorpor«cnl rader d, «attra d. N. T l kapitaal - - - j wotiee f. l. sternberg. william EOOT. - »ii- oio. h brtanV, J SSSS: john allen, j». pta.ufsssr :N+E» '0i' NEW TORKSCHE AGENTEN E,«m 0U^. Ne. 1 Ceraöta C* Berk Ne. M Bute -net, Beet». ta eebee, Oerarral Afrat. Rk.k.rge», Wi». I BRANnjtWUN. rioUANÖeCHEN JENETKR, ttlia EN. LlEECREN. BP AANecu RIT- TEE. OHIO WHIRRRT, ra raA fit OMAREN. Wtakel ta Brick Bleek, Mtap,, Wi.

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1857 | | pagina 3