SHEBOYGAN, WIS. J. <io« tub, RE S2.00 per jaar, in vooruitbetaling. D1NGSDAG, DEN £4 NOVEMBER 1857- MAANOKX; ESKELE NOMMERS lO CENTS, jy Kleine «ommen gvlds, het«ij benvdeh ekn j »OLL*n, OK CKSTE.H BOVEN ÏEN KENNEN ONS IMMER EER BRIEF I* roSTSTEMPSLS KEN EN DRIE CENTS. TAN Voorn-kor xal de jongste der beschaafde natiën, wel ke /«Ik oeno roemrijke toekomst tegengnnt, even als in 1837, ook don runic van '57, nic-t moed Ie boven komen,en den ninjestuousen Adelnar lmrer zegevieren de banieren, dien koning aller vogelen, al» beeld ba rer stijgende grootheid, niet uiï het oog verliezen. En Tulion dc hevige onweersbuijen, die Amerika 7-no zwaar troffen, ook niet op Europn terugslaan? Zot i het geschokte krediet, zullen de verloren ech ■crcld niet eenen nadcoligen iuvloed op do aller welvaart broogenl oude, cn daaronder ook op ons Vaderland, uitoefenen? Is ook in Europa gecne overdrijving van speculati e-u? I» ook iloor de markt niet met honderd- cn dui- ar BK XIEI-WSBUDK KOST VOOR KEDER d.„ «.ASD RR.r.O TER JAAR; «-2,0» ISDR2» «k Sur »M uur i. éên juar ondernomen, dan men in lion verstandig bnn nilvuer brengen? Werd ook daar hot Naliouaal vermogen der raagtigste rijken niet ontzaggelijk ver- minderd, door buitengewone opofferingen den van beslist we», mol haar goitd den onslerfelij- ken Washington, den vader zijns vaderlands 100 krachtdadig ondersteund en geholpen,—cn hoeft dat- zelfde Nederlnml, volgens de getuigenis vnn Ameri ka'» heroemdstc gwehiodsclirij'vcr». Zoo veel bijge- dragen tot grondvesting harvr gulden voorbeeldige ambtensren dca Gouveriicments en der O. I. Compag nie grootelijk» miebruik van hunne tmigt hebben ge mankt; dnt men algeraeeu—icnf ook bij andere Gouver nementen wel ecu plaats had-dal gebied alleen had aangezien als bestemd om de ambtenaren en andere daarheen trekken den, op gemakkelijke wijze, ten koste vrijheid, dan zulleu voorzeker deswnkltc pogiugen der oorspronkelijke bewoners, te verrijken. eener Ncderlnndsche vrouw ook door dat edelmoc- De opstand «Ier Engelsche zoo nabij do Nedcrland- dige en mngtiee volk «mieretend worden, wnnr die «l,e Oo»t Indische bezittingen gelegen, worde toch - I n,et ootmoed en wijsheid door onze Iniidgenootcn ter hmte genomen t Wordt vervolgd). II ZVLI s nu post- «W" GritioisTREtRns brieves siztoeld san men VRK ONZEN tmico zenden. Voor KET REGISTRE REN' MOET OE AFZr.NOER 5 CENTS BETALEN. XB.Geboorte-, Trovw- en Doodbesicten won DEN ospla atkt voort 25 Cents. De invloed van Amerika1!»' gcldcrisis, Op Europa in liet algemeen, on op do No- dorlaodcn in het bijzonder, ook in be trekking der tot stand brenging v.an do voorgestelde Ncdorlnndschc Kolonio, door Mevr. do wed. W. Storm, geb. A. M. M; vas dek Ciiijo. Elke Europeaan, elke XeJrrlaodor. slaat voorzeker met buitengewone belangstelling don neteligcn toe- Stand gade, waarin dc uieuwc wereld, op hot oogen- blik. gewikkelu is. Ware liet al niet uit algemeen mensclielijk gevoel cn deelneming tu liet lot dor Volkeren, dio met ons gemeenschappelijk dezelfde planeet, den aardbol, bewonen, dan voorzeker tnudo het ook uit eigenbelang kunnen zijn, die grootc drijf veer der meeste mcnschelijlte Imtidelingi-n. Was liet do Amcrikanuschc mnrkt liiet, wanr, tol nu tue, de Europrsclle nijverheid een groot deel barer voortbrcugselen henen zond? en wa» liet datzelfde Amerika niet. «lat, Ie» gevolge dzarvali. door niillioe- ntn van haar gouil. Europa's oreibovollcte lnudoit zoo krachtdndig ondersteunde? Was het Amerika niet, dat door toezending liaror veedendo granen, tijdens don verwoeden en rot-nscli- •mteerenden Turkschcn krijg, dio schandvlek der 19de vouw, datzelfde Europa bijna voor hongersnood be- Wns het Aiitcrika «iel, 't welk in zijn magtig ge- bied, dat zich van dvn Noord Pool tot do Indische. I Tan dca Adantischen Oceaan tot dc Stille zeo uit strekt, honderden en duizendeu eu milliocncn in Eu ropa gebrek lijdenden of verruigden, op zijueu vruclu- baren bodem verpleegde, en dal, bij bevordering van eigen geluk cu grootheid, tcvcus dat dor toegesi room de scharen vermeerderde? Datzelfde Amerika, waarvan de eerste uit 13 zwak. ke en verarmde Slutou beslaande Unie, uitgeput nu den moeijclijkvn, zooveel inspanning rer-i:lieud.-n I lijk, bevrijdingsoorlog, ill minder dan ccdc rouw,dio reeds |cer tot 31 vermeerderende. ïicli tot de grootste, invloed- j vcr( In bovenstaand artikel spraken wij over den groo- tcn terugslag, dien Amerika'»geld-crisis op Europn zal uitoefenen, on do luatst nntvnngen berigten, leve ren daarvan reeds do treurige hegiuselei. op. Jlnar hoe kon dit ook ander», terwijl Amerika, in deo loop ilwes jaars, reeds cene wnarde van ruim $210 milli- oenen goederen van de oude wereld invoerde, wanr- Engclaml; 50 vnu Frankrijk; 22 van Diiitsdilnnd; 9 vnn Zwitserland en 10 ran do overige Europetche rijken «tal die invloed niet afnemen, naar mate Amerika'» aanzienlijke schatten, boven cn ondergrond, meer gekend en ge bruikt zullen worden? De grootste toevoer vnn En geland bestaat in ijzer, terwijl Amerikn niet alleen cene aanzienlijk).- menigte ijzermijnen, mnnr zelfs ijzer bergen beeft, waarvan dit nuttige metaal, als erts zeer gemakkelijk af tc graven is. Alleen de Dog zeer wei nige ontwikkeling van liet, al» in oenen mngnclischcn slaaprerkcerendo Zuiden, on gebrek ami kapitaal en arbeidskrachten in liet Noordon, dnon Amerika in Europa ter markt komen. Maar zal dat zoo blijven? Zal deze gehlcrisis dc ongen niet openen dnt men veel wijzer zomle dom met de afgevuurde kapitalen uaor Engeland beter voor eigen omwikkeling te be steden, en worden reeds nn. terwijl bijna alle fabrie ken dooi die crisis gesloten werden, geen tien dui zend armen opgeroepen,om in de londmijnen lena te komen arbeiden, waar die delfstof $30 de j 1000 lb waard is? Zal, als men wijs wil handden I zulk volken opgelegd, om, tot voldoening der eerzucht onjcr jao mill, hunner vorsten, talrijke legers uit te rusten en duiten- de kostbare leveus optcoffcK»? Zal ook Europa geen keerpunt beleven, wanneer ook daar de geldmiddelen ontbreken, cn de aangega ne vrrbindtciiÏKsen do voorhanden kontanten verre zullen overtreffen? Zijnde zoogenaamde Credits Mo- bilUrs, waaronder vooral liet Fransche, niet de spre kendste bewijzen cn de grootste bevorderaars der Eu- ropesebe zwendelnrii; terwijl die actiën, weinige ja ren vroeger tot 2,000 franken gerezso, ihau» op min der dan dc helft gevallen zijn? Zullen ook daar gecne schokken plaats hebben, als het gevoelige punt van Europa's leven, de bezigheid der arbeidende klasse, welke allccu door werk in rust en gehoorzaamheid kan g«Iioud»u worden, getroffen Zal ook nu te Parijs, ai» de arbeid ontbreekt, als het volk verhongert cn bevriest cn het door vnlsclie be loften bedrogen uitkomt, zal bet zich dan nog langer voor vroeger aangebeden goden nederbuigou eu de keizerlijke bajonetten cn hul broze staatsgebouw blij ven ondersteunen? Kan, wanneer Frankrijk'» alloenheerscher door dc handen van oenen sluipmoordenaar vallen en zijn leren voor als nog gespaard, niet spoe dig de» tol der natuur betalen, het smeulende vuur in t uitbarsten, die tweede stad van Frankrijk, ij verheid door Amerika'» bankroeten, ov«-u als de Engelschc fabrieksteden, allerhevigst geschokt d worden! Eu kan, even als in 1830 en 1818 door Frankrijk, iet geheel Europa ontbranden, hij den zickclijken <«.->tnn«l van ha»r doodkrank politiek leven, zoo ge schikt om, bij de minste beweging, in liclitelanije vlammen uittcbnrslcn? Dat politiek stelsel ie gezond in Amerika, cu liet is j daarom bijna niet zekerheid tc voorspellen, dnt die Jeugdige Stnat. met dat stevig fondament, sleehls i-e- nen spoedig voorbijgaande» schok erlangde, welke zo alleen tijdelijk nït haren normalen toestand vcr- plaatste; terwijl, daarentegen, in Europa elke vorsto- I ring der maatschappo ijke bolangoa en verbiuiltenissen cene hocgst nadeelige en 2<>rgvollc terugwerking, op de Staal» aangelegenheden, uitoefent. En wat zullen du Nederlanders doen, bij hcljaar- nemend pauperisme, hij hel steeds mneijelij- j broiding zal -lend vraagstuk: mn kapitaal en arbeid goed te ka zelf door ontslaan Kunnen. den arbeider, bij de duurte der levens- Zoo is het met al de Knn-pcsclie oproeping ook niet in de ijzermijnen sollieden, waar nog meer behoeftigen, gedurende den naderenden winter, op cenc eerlijke en nuttige wijze- ami brood geholpen kunnen worden, in plant» van met uitldnssching van alle eergevoel, door meer ge goeden onderhouden, tot zorgeloosheid en tuibcid op geleid te worden? Eu zullen, als de Zuidelijk# Staten uit hunnen slaap ontwaken, de anicriknniisclie sclioonen langer met Lionsobc zijden en Parijsclic shawls en hoeden getooid worden, welke tot op dit «ogenblik dc voor naamste invoeren,mei wijn en snuisterijen. van Frank rijk uitmaken? Of zullen in Amerika'» vruchtbare er rijke Zuideu, zijden fabrieken aangelegd worden, wnnr bet klimaat zoo uitmuntend geschikt tot kwee- kin g van deD moerbeziën boom is, en waaralleen de grootc spriogYcdorcii voor cene reuzenontwikkeling' kennis, kapitaal en arbeidskrachten, behoeven aon- vend tu worden, om hoiulerdvoitdig op tc lercrcit, t nu van den vreemde wordt ingevoerd. Je uitmuntends uitkomsten, welke de druiveim-elt de sinten Tennessee en Oliio opleverde, zullen den •oer vnn brandewijn. Bordeaux, Rhijnu-ijn enz. nie' alleen doen verminderen, maar bij cene meerdere uït- :ii groot handelsartikel voor Amcri- n gele» rijkste YoIkercndesunrdboilcruswÏKtopleliefFtm. waar- j middelen, ook in liet koude jaargetijde, genoegzaam I die gemakkelijk tillen lal er duur Amerika, met zijne van do wereldgeschiedenis geen tweede voorbeeld j inkomen to verschaffen, opdat hij Inter, met een tal- duizende en honderdduizend» rijke hulpbronnen* aanwijst. rijt gezin bc-iwanrd, eoene oiulerstouniog der armen- i ontbeerd kunnen worden. Amerika, welks sleed* vergroot gebied zich «luizen- bedoeling behoeve? Zal men danr vunrt blijven ga nu. Maar is dit ook zoo melde Ainerikaanscltc invoe- de mijlen ver uitstrekt, welks heerlijke ligging, in lio' j „iet limiderdc Paliatieven anntvweiuU-n. die slechts I ren in Europa? Kon dit werelddeel in geval van oor- midJen der grootste zeeën, weldra den wereldhandel uitstel van executie bewerken en die meestal geschikt l"g. C*"n R's tijilons die in het Oosten) of bij mixluk- zal omvatten, welks koopvaardijvloot die vau liet mag - zijn, om den bchocfcigon zorgeloo/.rr. zcdcloozeren king van den oogst, buiten de voedende tige Brittanniu reeds verte orcrtrefl, dat nog zoo on- luijcr le tnake», en het kleine sprankje vnn eergevoel pc granen der nieuwe wereld? il goedkoo- nutteloozo en verderfelijke Of ml men moedig don vijn liet paard bij dun loom vatten uitlediHi rniuiibudeclingen? id te gemnet tredr «li door krachtige ,-lpcn oprigid liet Amerikainsclie katoen, diu grondslofvtHii diii/.eiuli! fahrioken, in Europa uutbuerd worden? Zal. waar thmm een grout deel der banken in Ame rika gesloten zijn, hut Eiiropcsr.lic goud niet nmclul locsiruonicn. in pl.v.it« Ju ,lit edelu metaul, zoo al eindig vcol verborgen cu ongebruikte schatten, iuzi neu jougdigen bodem bevat, hoewel er jaarlijks hoi derd duizenden der vruchtbaarste velden ontgoimt eu als dour een' toovvrslag dorpen cn stedcu te roo ecliijn geroepen worden. Amerika, op welks gastvrije stranden wekelijks cc» standbeeld voor Nederland ki nieuwe scharen locst/onmen, die in dit zoo zigtb.nr overzijde des grooten Oeoaans? Ei gezegende land «Ier ware vrijheid, met hunne vlijr,in do IDdo veniv, op nieuw moge getuig hunne nijverheid, hun hoofd cn liuiine handen, liicu- i hcrrijzondc-n onderneiningsl geest, die we velden van nuttige bezigheid ontginnen cn nieu- I gelukkig, zoo vermogend,zoo rijk niaak11 wo bronnen vnn welvaart doen ontspringen1 beeld, gebouwd op «lc bechlste fomlame t Amerika, waarvoot- dc jaarlijks toenemende iuvoer vnn Nedcrlandsclie deugd, Nederl. kracht, Ne- j hcrniei nog ontoervikclió is, hoe sterk zijne eigene prnduktic derl. kcnr.is, Nederl. luwe jougd! Een standbce'd. j «ok vermeerdere. bij cene reuzenontwikkeling van dat geheel Europa later ten voorbeeld moge strekken: i net)i wnjir jlel ,ol |)c <)1,„,.i1„lir()hle ,,p,,fforin deszelfs akkerbouw, koophandel c.» nijverheid. j l.oc Ncdorland'ezoo algemeen bvkei.de weldadigheid j dwongen wordt, t..« het"zijne uilwel.ioide lndilelie En zal die fiere Adelaar, rustende op eenen met 31 nu t nuttigen arbeid vercenigd,bare kapitalen pruduk- bezittingen nog heroveren kan. om wvlli-t gvon twee- eferren schitterenden standaard, ontzien en gecerbie- j ticf wist aaiitcweiiden, dc vroeger toenemende armoe- j jc TPr]ies te jijden, nis dat in de 1.9de eeliw UITSLAG DER STEMMING IN Sheboygan County. OfficieeL Gouverneur. 1047 I27C Majoriteit 229 Lieut. Gouverneur. 975 1345 Majoriteit 370 Secretaris vnn Staat. 1058 1282 Majoriteit 224 Schatmeester. 1057 1283 Majoriteit 220 Procureur Generaal. 1056 12S6 Majoriteit 230 Opziener van Onderwijs. 1058 1288 Majoriteit 230 Dank Comptrolour. 1054 12S2 Majoriteit 228 Gevangenis Commissaris. 920 1-107 Majoriteit 487 Uitbreiding van Stemrcgt. Ja 1075 Jlcen 1ÖSI) Majoriteit 5 Eersto Assomblv District Z P. Mason (D.) 322- Majoriteit S J. II. Hath (R.) 314 Tweede Assembly District. H. Dreyor (D.) 309 W. U.Prcntiec-(R.) 530 Majoriteit 271 Derde Assembly District. 202 455 Majoriteit 193 Cross Randall Campbell Schurz Jones Thomas Hnbich Hastings Bouck Jnckson Draper McMynn Squires McGregor McGnrTv Mc G raw J. R. Muller (D.) A II. Vanwie (R.) HET AANSTAANDE CONGRES. Do democratische paitv zul dit maal in liet Congres, welks zitting tien 4 Decvniher ek be gint, de mccrdeiheïcl hebben. Du Senaat der Ver. Sinten is ook tlinns weder grootelijks democra tisch, cn in het Huis van Vertegenwoordigen is de verhouding dor partijen, gelijk de in alle Sla wnt, als volgt Rep. K. N. ut en hulplui e sclirtkbnreml standbeeld dnt Eu zullen met ujgcu, van den van Europa's wc die liet eens zoo tijd afnemen, bij lil- dc Staatsschulden der inuusto groolo op die ton gi-volgo van den Turksclien oorlog "den bloedige» kiijg in Indiu? Engclaml's markt tu g.-lijkcr j ■gi'iidbcden, I ten gclioudeuc verkiezing Maine New Hampshire Vermont Massachusetts Rhode Island Connecticut New York New Jersey Pennsvlvatiio Diliiw'aro Virginic Sotuli Carolina Florida Arkansas Missouri Illinois Iowa Wisconsin Iiuliana Ohio Michigan Culifomio Texas Kutitticky Tennessee No-th Carolina Alabama Georgia Mississippi Maryland Louisiana G II 2 3 4 cimlcu dies nardbudutns, thans dc, uict idlucn krachtdadig tevi moeten staken. dm grond te leggen tot gehoele af=challlng, later, i gunstig bekende Amerikanen.dit-r ongelukkige bedoeling, anders dan ten beboov» dig.l tot aan du versie zijne stijgende vJugl Zullen die al ge met die door daadzaken, limine rusteloozc pogingen, om zich nicer en nicer te ontwikkelen, zoo duidelijk bo- ▼ozen,zal dat ondernemende, unergicko, veerktacli- tige volk, rog ik, thans moedeloos ncdcrzilten cn nu het kostbare metaal vau ltare markten, het goud, uit zijne le menigvuldige wisselbanken verdwenen is, ook met hetzelfde zijnen ijver, zijnen geestkracht, zij nen znoud VerliczcuIOf zal het,geleerd dooroudervin- dmg. lessen van ware levenswijsheid uit het gebeurde trekken, ca wat Toorzïgtigercn minder roekeloos dc toekomst tegengaan? Zal, even als het goud door vuur gelouterd, schooner en prachtiger dan to voren nït don smeltkroes tc voorschijn komt, ook het jeug dige Amerika, tot den minnelijken leeftijd genaderd niet wat nadenkender c waar het oude Europa vrijheid en reuzenontwikkeling moge loeren, deze zich ren: "zekerheid voor do geldgevers—geluk voor Ne- niet aan het eerste spiegelen, bedenkende dal hare I deriand's behoeftigenzegen voor Amerika's nog iu bevolking, hare schoonc kuzuton cn wetenschappen cenen maguctischcu slnnp verheerendo Zuidelijke den oceaan werden overgehragt, uit hot land, dat grijs Staten!" i» geworden, onder do beproevingen dier ondervi». Heeft Nederland tijdens Amerika's roemrijken on ding? I afhankelijkheids oorlog, toen dc overwinning uog it Zij ll( jeugdige weczen, ouden van dngen of kranken. Duor bevordering van mij» voorgesteld plan, nader in een uitgegeven stuk ontwikkeld, kan het eergevoel der armen zoo krachtig opgewvktcu de jeugd instant gestold worden, ntn niet alleen voor zich zclven te zorgen, maar zelfs, even als zoo vele behoeftige Duit- ecliers, ook voor du Ituuueu in dit gelukkige land, wanr (lc arbeid zoo schaars cn zoo duurdc eerste le- venshthoefteu zoo roim en zoo billijk te erlangen zijn. Komt dan. bewoncia der oude eu nieuwe wereld! niet langer gedraald, mnnr ijverig de handen aan den ploeg geslagen en do grooto Bestuurder rnn ons aller handelingen en ons aller lot zal zeker onze zwnkkc pogingen ondersteunen! Als elkeen die kan, i9tiger worden? Eu xalt slechts stccnen aanbrengt, om hel grootc gebouw op- wereld ware terigten. dat niets dan geluk eu zegen zal berordc- zelfs .choline Ameriknanschr eigemlomn hemeltergende wraskfcrelcn. waar uit vuil winstbejag in Indie cn schandelijken opium handel werden opgeofferd, ge uit door een volk, dnt zich met den naam vnn Chris- lelijk durft bestempelen, door eenr rcgtvnnnligc Voor zienigheid verhoord worden? Of kan het ecus zoo megtigo Albion, even als do aanvoerders der zooge naamde Onoverwinnelijke Vloot, zijne zwetsende cd overmoedige taak van: "Meeiters zijn uij cn Meesters zullen wij blijeen!" misschien door cene hurhnnlde ver- nedcring en afdaling tot ccne mogendheid van den tweeden rang, moeten boeten? Het in alleen Hem bc. kond, die ia zijn» wijsheid zoo mcnigmnlcn: "Tot hiertoe en niet verder" den volkc loc-riep, nis het ver meende ton toppunt van luister gestegen andere na tten als slaven onder zijne voeten tc kunnen treden! Eu levert de indrukwekkende rede van den Engel- sclicn bisschop in Brighton over Jcs: 26: 9, ook eetic wsarlijk niet to versmadcu Jcs voor de Nederlanders op, als hij un eeno inleiding, waarin hij hot Engelschc volk deszelfs vele verkeerde handelingen en misdaden zoo krachtig als gevoelig ouder het oog brengt, do volgende opmerkelijke woorden laat volgen: Thans weet men, en spreekt men cr algemeen over, dat de Het Huis van Vertegenwoordigers bestnal uit Fn mllen e I leden ll8 makelt alzoo eene meerderheid alleen O"5 democraten hebben eeno meerderheid •r du ivnn overdo vcrccnigde republikeinen cn know- nothings, en «leze meerderheid zal nog verhoogd worden, wanneer dc democratische vertegenwoor diging des nieuwen Staats Minnesota er bij komt. Van de zeven terriloireu, welke tot do Unie bc- hooren, hebben zes eveneens democratische gede legeerden voor het Congres vc: kozen. Do domo- erntisuho party heeft derhalve in het Congres de raagt iu handen on wij hopen dat zij dezelve wel gebruiken zal, te meer, daar linnr dc uitmunten de democratische administratie van James Bucha nan ter zijde staat. JfczT Wie is Gouverneur? Niemand kan voor als nog zoggen wio tot Gouverneur vei kozen is. Do berigten komen langzaam in, maar toch weet nten officieel, dat Randall 121 stemmen voor is, en cr nog van vijf counties berigten worden ingo wacht, die goed geacht worden voor Cross. Dc republikeinen geloovcn, ook hunno kandi daten verkozen te hebben voor Schatmeester en Staats Gevangenis Commissaris, cn waarschijn lijk ook den Luitenant Gouverneur. Do overige zijn verkozen aan de democratische zijde. Hkt stoomschip de Orent Eastern. - De re dacteur vnn do Utiea Herald, die thans in Etigc- lnnd is, beschrijft aldus dezen leviathan der diep ten 'Ik heb de Groat Eastern gezien. Ik verze ker u, dnt geenc beschrijving «cn denkbeeld van hare reusachtige grootte kan geven. Hoog en droog op den ouver van do Theems staande, met haren gansclion romp zigtbnar, cn hare zijde imnr do rivier kooiende, komt zij veel eer voor als een monster uit een sprookje, dan als een wezenlijk voortbrengsel van den menschel ijken geest. Elk ander voorwerp, zelfs do rivier, is bij haar klein. Bij hare kiel staande (als zij cr ccne had) en nnnr hare verschansingen ziende, is bijna als of men te gen de domkerk van St. Paul op zag. Het volk, dat over het dek gaat wordt tot tl worgen verkleind terwijl do salon ramen slechts zwarte vlekken schijnen. Gij stijgt nnnr het bovendek op langs cene reek» vnn trappen, hetwelk uwen moed een weinig op de proef stelt, on als gij den top hebt bereikt cn naar beneden kijkt, draait n het hoofd van «le duizelende hoogte. Aan het ccne einde vnn het schip staande en naar liet andere ziende is nis of men over een groot veld van ijzer keek. Als gij aan liet eeno einde begint cu zoo het dek rondwandelt, zult gij bevinden dat gij juist een vierde mijl licht afgelegd. Ik wil u verder niet met bijzonderheden van hare grootte lastig vallen dan mot de aanmerking dat, terwijl de tonnen in- houd van een koopvaardijschip dor eerste klasse van 1,000 tot 10,000 bevat, do hare 22,000 is; dut hare lengte G80 voet en hare breedte 83 voet bedraagt«lat er 10,000 tonnen (cenc ton is 2,0u0 pond} plaatijzer aan gebruikt zijn, en drie ntïllioen nagels; dat zj vier dekken heeft cn eeno lengte van 400 voet voor do salons; dat do middellijn lmrer cylinders zes voet is; dat zij tien ankers heeft, die tc zamen 583 Ion wegen; dnt zij tien ketels hoeft cn tien fornuizen; dat linie raderen zullen gedreven worden door vier machines met cylinders van veertien voet vltigt; dal zij hoven- dien eenc schroef heeft vnn vier en twintig voet in doorsnede, met cenc schacht, die 100 voetlang is; dat cr voor de passagiers 800 phiutsen zijn «Ier eersto klasse, 2,000 dor tweede, en 1,200 der derde klasse; dat hare bemanning zal bestaan uit vier honderd mandat linro zeilen zuilen geho schort, cn haar anker ncdcrgelaten of geligt wor den door middel van stoommachines; dnt zij zes maslcn zal hebben, en dnt zij haar eigen gas arm boord znl vervaardigen.Zij heeft geeno kiel enzal gccriè boegspriet hcbl-cn. In plaats vnn er lomp cn onhandelbaar uit te zien, is zij een dor fraaiste model'cn, dio mij ooit zijn voorgekomen. Als zij slechts zonder onge lukken vun stapel loopt, dan twijfel ik er niet aan of zij zal wel als zcclmtivster slagen. Des dkvkkeiis dollars.Des drukkere dol lars, ja. waar zijtt die? De oen zit in iemand: zak tö New York, een tweede t«t All any. eon derde te Butfalo, een vierde to Chicago, een vijf- do te St. Louis, enz., enz., enz. Hier een dollar cn daar oen dollar, dnor de gotische town. d« liet gjtiLscltc land, mijlen wijd verspreidhoe zul len zij ingezameld worden En toch komt de lettergieter met zijtm reke ning van honderden dollars; do papier fabrikant wil ook op zijnen tijd betaald worden; do ntn bnchlsmnn, de winkelier, dc kleermaker, de eige naar van liet geitouw, dc letterzetter, c!e handlan ger, cn allen, die iu do zaak tot hulp zijn. zij k«>- inon om hun g'M, en ongelukkig is er zelden een bij, die om zulk een klein sommnljo als een dol- lar komt. En wio zal hen betalen lDe druk ker.Waarmede 0«:lihier een p»nnin«r=ke cn tiaar eelt penningske verzameld en tnci geduld opgestapeld, of anders loopt hij gevaar vnn onder dio steeds aanzwellende rekeningen te hezwij kon. Eu z"ti liet dan wol te verwonderen zijn, als dc dikwijls van angst etter en bloed zweden de man. in «lier ">ego. een request nun zijno wijd cn zij«l verspn-idc dollars z«nd: Dollars! Hcelc. hal-kwart, aclil -to, eu zra- IjO'-dc dollars, of lil welke stukken en brokken gij ook verdeeld m«x>gt zijn! Komt naar Luis. komt naar huis! Men heeft u daar zoo noolig! Znmonscliolingon vnn nlloilni meiisclicit, «lie den drukker helpen om uw eigenaar to worden, ne-1 a zoo vreeswekkend toe, en cïsehoii met zulke ;n>nde redenen uwe verschijning in zijn kim- r, «lat niets dan u te zien en te voelen hen kan i tc victim stellen. Vergadert u, vergadert u!. Want hoe kostbaar gij le zamen ook zijt. afzon derlijk zult gij nimmer dio ongehoorde eïschcn voldoen. Komt binnen, komt binnen, in afzon derlijke zwijgende gelederen, opdat de drukker tt in bntnillon» kunne scharen, on u uit laten ruk ken om voor hem te strijden eu zijn erodiet tc verdedigen." DELHI IS INGENOMEN Men schrijft uit Londe't, van den 27sten Oct. Vulgons do ofliciclc mcdedeeliiig is do stad Del hi den 20 September door de Engolscho troepen ingenomen, na eune bestorming van den 14den tot den 20slcn. De daarbij geledonc verliezen moeten groot zijn; van do Engolschcn zouden 40 officieren on G00 manschappen gedood of go- kwetst zijn. Do koninklijke faniilio was wrutr scliijnlijk outvlodou. Do bezetting van Lucknow hield den lCdcn nog stand. Generaal O "tram wa< in vcrecniging met generaal liavelork. «len loden over dun Ganges getrokken. Dc stad Put na was door do opstandelingen geplunderd, In Assail was eeno zatnenzwering ontdekt. 7.oven transportschepen waren na vele moeiten, op het boven gedeeiie van den Ganges aangekomen In Pemlshnb zoowel als in dc presidentschappon Bombay on Madras was liet lustig. /5T Wegens gedurige afwezigheid ytin onictl agent do hoor H. HospER8,,to Polln, hebben wij in diens plaats 't agentschap opgodmodn ruin don hr. James Muntinoh, cn boluigOn bij dezoonzen hnrtclijkcn dank nnn cerstgenoomdcn, voor al het. geen hij in het belang dor Nieuwsbode voor on* heeft gedaan,iu wconvij zijner drukke bezigheden als landinotcr. Onze landgenootcn tc Pclla zullen, naftr wij ver trouwen, ook in den heer J. Muntittgh iemand nnnlreffcn, die zich tot het abonneren of opnemen vnn ndyortcnlioD voor ons blad steeds bereidvaar dig zal tooncn. ZEd. schrijft ons onder «lagtcekcning tan dek 10 «lezer: Op Donderdag namiddag, den 5 dezer, ont stond er alhier brand in do pis nieuw gebouw.!# woning vnn den ouden lieer Veiuiuel, en in min der dan ecu uur tijds was dit schoonc gcliouw ee no prooi der vlammenalsmcdo al hot it> holle)- vo geborgen graan. t3T Een rcpublikcinsch blad schrijft: "Da «lomocraten zouden voor den duivel sleromsn, wanneer hij door hunne party benoemd werd." "Juist zoo" zegt oen wisselblnd daarop—u "mnnr genucimlo gentle nan kan niet benoemd worden, want do democraten plegen slecht» zulke mannen te benoemen, dio tot hunne partij behoo- ren. Do d1 is echter zekerlijk een "xwar- Gl.NSEN'LINDSCIIE BERIGTEN. Siiedovoan, 23 Nov. Alle hoop op een Ia- diannschctt zomer, gedtirenue dit nnjnar, i» ver- vlogen;wcl hem die zijnen kelder, zoowel in- als uitwendig, op ccticlt hnrden winter heeft voorbe reid In don nacht van Woensdag op Donder dag j. I. kregen wij «-enen sneeuwstorm uit het noordwesten, dio zelfs de maand Jamtarij ni»t harder kim uitblazen, cn vergezeld van «ene kou de, wolko overjassen en jx-l»krngon xcer aan trekkelijk maakte. Sedert al dien tijd is h»t bitter koud geweest, en zonder overdrijving k»n men zeggc-u, dat het hier in d-:n volsteo zin du» woords winter is. Juist vijfden jaren gtdeden. Totlinalt men, na melijk op don 18 November 1842, is «le winter alhier op dezelfde onzachte wijzo aangevangen, wanneer cr ccne goede sleebnnn Ing en het on afgebroken vroor, van dien dag af tot April 1843. Wij wiilcn hopen «lat 1857 in dit opzigt gecne herhaling van 1842 wezen zal. Ten gevolge van hoven vermelden storm hebben wij een zwaar verlies te berigten, hetwelk twee onzer stadgenooten getroffen heeft. Men zio onder Chicago, Uit alle handelssteden dos lnn«h wordt ee no verbetering der golilaringclcgcnlicdc n ge-nrld, en men mag de fiiiniicii-lo crisis als haast voorbij beschouwen. Ongetwijfeld heeft dezelve vn-1 cl- londo to weeg gehragt, doch «x»k de lucht gurui- nig lvannllo vuile alolTen; zij ntng dns veeleer als eeno weldaad worden aangemerkt, wanneer het volk do bitlero cu kostelijke les behartigt «n in do toekomst do oorzukon derzeb e vermijdt zijne krachten geeno tien jaren vooruit loopt, zich niet ligtsinnig in soliuldcn stort, de spcculatia woede van 1 wel ®egt cn nun do opli gtcnj in pa pieren gclil een cindo maakt. Aan baar ge!«l mankeert het in dc hnn«)< lswcre.'d niet meer, mnnr het vet trouwen is nog niet terug gekeerd. Zoodra dit hersteld is zullen do tijden beteren. Steunende op onzen rijken oogst, onzen overvloed van producten, hebben wij nllen grond om te lm- pen, «Int li«'t land betere tijden tc gemoei gaat, dan het o«>it zag. IIoo verkeerd het is kleine kinderen zonder ecu behoorlijk t-iczigt te huis ie laten, blijk: we der uil liet volgende treurige ongeluk. Dc woning van James Coons, in do town Lyn don, Sheboygan County, is Zalmdag, <l»-n 14 dozer, totaal verbrand, met alles wat er in was, waaronder ecu li«f inei.-ju van circa twee j.-irrn oud. Hot schijnt dat de ouders van huis zij» ge gaan en dit kind alleen in huis hebben gesloten Chicago. 20 Nov. De schoener Kossuth, die verleden Woensdag van Sheboygan in deze ha ven aankwam, cn aan «le noord pier was vast ge meerd, werd Woensdag nacht door cenen storm het meer in gedreven, cn strandde voor den mor gen op den waterbleker van den Uitwis Central spoorweg, liet volk zocht zijno tocvlugt in hel takelwerk cu werd, voor het dag werd, door do sleepboot John P. L'Vtj gered.Zij ligt nu op zijdo en zal narscliijnlijk gchoul verloren zijn. Dc Kossuth wool verleden winter gebouwd, foor rekening van C. Raai» te Sln-lwygan, en is 10,000 waard. Men zegt dal hij bij do Noord Westelijke Compagnie voizckerd is. Dc eigenaar, Mr. Raad, bad $2,100 aan boord. Verleden Woensdag nacht strandde do schoener Mary Jane, te Gros Point, twaalf mij len beneden <l«-zo stnd. Do bemanning is gered, maar van den schoener zal niet voel te regt k«»- tnen. Do Mary Jane was mot hout geladen van Vo nistce (Michigan) voor deze stad. Zij behoorde nan C. Raad cu C. Meter, tc Sheboygan, en wordt geschat op eeno waarde van $3000. De stoomboot Cleveland, varende tusschen Chicago en Green Bay, heeft in di-zcn storm op linro reis liorWnnrU ook tegen groot gevaar moe ten kampen. Do vuren werden tweo malen door bet in do boot vliegende water uitgedoofd New York, 7 Nov- Er liggen hier op hut oogonblik 30 nchopcn graan en meel U Inden. De helft daarvan is voor Liverpool, de rest voor reikt, en hel schip gelost. Daar waren werktuigen, meubelen, zaad en dergelijken, hetgeen alles do beer Slroolsof voor Augustijn bad gekocht. Doch toen dezo den kapitein naar het bedrag vraagde, wist de oude man ran niets, en thans eerst vernam Augustijn, dat do dankbare heer Strooi- sof hem al dezo heerlijke zaken ten geschenke had gegeven. Diep geroerd I droeg hij den kapitein op zijnen dank over te brengen, eD deze beloofde ook alles goed te zal/en bestellen. Nu werden er trekpaarden aangekocht, om do goederen, vrouwen en kinderen dor nieuwe volkplanters uaar het doel hunner reis te bréngen en kapitein Sleding nam nf-cheid. "Let op mijo jongen," zeide hij lot Augustijn, "over een jaar ben ik bij u, jen verlaat u niet weder. Houd cene hut voor mij gereed, als ik eudo zeebeer u welkom ben." Met vreugde beloofde Augustijn, het beste plaatsje voor hem te zullen uitzoeken, on nam toen met zijno begeleiders de reis door het woud aan. Er was bijna een jaar verloopen, 6odert Augustijn bet dorp der Dela- waren verlaten had. Het was wederom omstreeks het middaguur van eenen heerlijken zomerdag, toen hij de plaats bereikte, dio bij bij zijne eerste aankomst, tot do plast» der volkplanting bestemd had. Maar wel ke verandering was «laar sedert mede voorgorallen I Augustijn vertrouw de naauwelijks zijne oogeo, terwijl zijne l*geleiders in eon luid gejuich sitbar&tlen, toen hij hun zeide, dat bier bel doe) bunner verre reis was. Een groot gedeelte van het bosch waa goroeid, én in plaats van hoo- ge boomen, ontwaarde het oog golvende graanvelden in Itunne schooit- ate praebt. Een groot blokhuis was op den heuvel opgerigt, van welken reen beluitzigl op den glioste renden spiegel van het prachtige nteer had, «n met verrukking ru6tten aller oogen op bet onbeschrijfelijk heerlijke ■itzigt. "Mijn God!" riep Augustijn, "wiens linnd beeft dit alles voor ons he md 1 Natty alleen kan het niet gedaan bebbeD." "Zeker niet!" riep Natty, die nu plotseling uit bet buis en in Augus tijn» geopende armeo snelde. "Het is bet werk van Uncas, Wenond», Jfatthore eo bunne «lappers krijgslieden. Zij arbeidden voor u, terwijl gij verre waart, en uwe vreugdo zal groot zijn, als gij het werk hunner •vlijtige bsnden zelf ziet" "Die goede Indianen F riep Augustijn geroerd uit. "Laat ons ijlen, Oa Boo onzen dank te brertgeo Groot was, gelijk Natty vooruit gezegd had, de vreugde der Defawa- r«n en Pequod», toeo zij Augustijn weder tageo, en zijnen dank, zijne lofspraken ontvingen. Zijne begeleiders werden beleefd welkom gebee- ten, en Wenonda km liet, die het ijverigst voor hun onderkomen zorgde, tot hun eeoe wijkplaats in de nabijheid van Augustijn» blokhuis ge- boowd was. Binnen den tijd van eerbaar was alles voltooid, en toon om dazen tijd kapitein Stedipg,gelijk bij cSioofd bad, in het midden zijner próaden aankwam, en met luid vreugde goscbreetiw ontvangen werd, zag bij do volkplanting in eenen vrolijk ontluikenden toestand. Augustijn, onze voorvader, xoo besloot de grootvader zijn rerhnal, leefde nog lang gelukkig en gelukkig makend, in den kring zijns huisge zin» en zijner wienden. De Indianen hadden hem lief, en Diemnml meer dan Wenonda, wiens baat en wrok door des BIeekge2igls redelijke lief de was overweldigd gewordon. Do volkplanting slaagdeeen blik op dit bloeijende land getuigt het meer dan al mijne woordon. Gezegend zij het aandenken onze» edelen voorvaders, aan wiens christelijke gezind heid wij al ons geluk te danken hebben. Zijn stof rust in de schaduw van gindscho eiken ;doch zijn geest moge ons omzweven, opdat wij zijner waardig worden en hom trachten na te streven in de heerlijkste deugd, die den meusch Tereiert, in de liefde lot onze medemensehen. EINDE. DE STRA1TR00VER EN DE KWAKER. Tour Simpson was een eerzaam, welgesteld kwaker en woonde voor ongeveer zestig jaren in een klein net huisje in een derntille voorstoden van Londen. Hij was weduwenaar, en zijn gansche gezin bestond uit cene aanvallige dochter, een liefkind van ongeveer 19 jaren. Alle jonge kwakers, die Rachels liefelijk gezigtje in het huis van bijeenkomst zagen, werden bijnn tot over de ooren op haar verliefd, tnnar zij verstond noch de teedere blikken, noch de 21'nrijke bijbelplaatsen der jonge hreedlioo- den, want zij had baar hart reeds aan eenen zekeren Algernon Beresford weggegeven, die wel niet tot het gezelschop der vrienden" behoorde, maar desniettegenstaande in baars vaders buis toegang verkregen bad, eD wel onder do volgende omstandigheden Toen de kwaker zijne vrouw verloor, die nog in hare beste jaren en wel eene beeldscboone vrouw was, weoscble bij ten minste de beeldtenis zijner dierbare levensgezellin te bezitten en zond derhalve om eenen jon gen schilder, om de trekken der doodo te schetsen. Algernon bevond, dat Rachel bet getrouwe en verjongde evenbeeld barer moeder was, cu deed den weduwenaar bet voorstel om door middel van de potloodschets der overledene en eenige zittingen, die Rachel hom zou toeslaan, den heer Simpson eene becldtcnia der vereeuwigde to leve ren, zoo als zij in haar leven geweest was. K.eb.l bad «eb tol.tea ,Tl,i,iBe„ 1, Algcooo, dio m etM «pretad gelijkende «(beelding der lo.endo en nn Imnelijk geirem, por- ■r.t der geelorvene tol el.n.l br.gt, birrdoor mrt ,1, moede,ijoze doebter bekend ge.orJen. Uil dm m ammkiDg komen eene «eder- keer,ge neiging umeben do beid. jong. lieden onui.nn, die in den loon t.n een janr vnn RoebelSljde eoo vcr.terkt werd, dnt b.nr geliefd, ried hierdoor geregtigd zog, bij haren vader om hare hnnd te vragen Vriend Toby was geen geestdrijverig kwaker en gevoelde zich niet ge roepen, do hoop van twee brave jonge lieden den bodem in te slnan, om-1 dat de vrijer eene andere snede aan zijnen rok en geenen too breeder» rand san zijnen hoed bad nis hij zelf. Hij vergenoegde zich dnnroin met den uitslag zijner nnsporingen, «lat namelijk Algernon Beresford een vlij. tige, geschikte en door en door bravo jongen was, wiens kunstrijke hand hom genoeg opbragt om een huisgezin to kunnen onderhouden, en gaf al dus het jonge paar zijnon zogen. Algernon's vader was een voormalig koopman, die zijne zaken vaarwel had gezegd, en in cene andere voorstad van Londen wooDde. Hij gold mede voor eenen zeer goeden en achtings- j waardigen man, maar voor een groot zondeilïng, die namelijk met zijnen soon slechts weinig verkeerde, omdat hij, gelijk hij zeide, »an dat oog punt uitging, dat een jong rnensch zelf zijnen weg door de wcreiil moest zoeken. Hij gold voor rijk, doch scheeu een dier zelfzuchtige zonderlin gen te zijn, die met niemand omgaan, opdat zij gecne tegenbozocken behoeven nf te leggen, en met welke ook iedereen goed over weg Usd, in zoo verre bij slechts geen geld en geene diensten van hem verlangt, Algernon had dan ook van zijnen vader geeno hinderpalen verwacht, (oen bij over de schoone kwakerin begon te vrijen, mnar hem eerat na de verloving dit voorval medegedeeld, waarin de oude Beresford dito ook ge noegen nam. De bruiloftsdag werd nu vastgesteld cn de oude kwaker haalde de hem verschuldigde gelden op, om de kosten van den uitzet en de bruiloft 2Ïjner dochter te bestrijden. Deswegens reed vriend Toby op Eekeren dag naar een klein landgoed, dal hij ongeveer vijftien engelschc mijlen van LoDden af beiat, ora aldaar met zijne pachters af te rekenen cn do vervallene pnehtpenningen le innen. Deze bezigheid liep w at lang aan, zoodat «r de gansche dag mede heen ging en do nvond reeds geval len was, loeo hij zich op den terugweg begaf.Hij was nog geen uur oDder weg, of hij zag op eenen korten afstand voor zich uit eenen anderen ruiter etil houden, die, gelijk hem een voorgevoel influisterde, op hem scheen to wachten. De omstreken van Londen nu waren toen ter tijd nog zoo weinig veilig, dat men bijna elko week van strantrooverij hoorde, zoodat hel in den man des vrede» volstrekt niet to verwonderen was, dat bij zich een oogenblik bedacht, of hij niet liever terug keeron dan verder rijden zou; ondertusschen was de vreemdeling reeds op bom toegereden, en derhalve hield Toby liet voor het beste, zijn paard in ee nen ligten draf te brengen. Bij een naauwkeuriger toekijken bomerkle Toby bovendien, dnt de ruiter een masker voor zijn gezigt droeg, hetgeen reeds niets goeds deed verwachten, en inderdaad hield ook de vreeiuJe- ling in het volgendo oogenblik don kwaker eene lange ruiter-pistool voor het hoofd en eisebte bom zij do beurs nf. Hot ontbrak den kwaker niet ann persoonlijken moed, mnnr va» nature zachtrooedig*on uit godsdienstigheid vredelievend zijnde, deed bij geeno Pffinff. om eenen gewapenden tegenstand te bieden. Hij trok zijne beur», die vijfguinjes bevatte «n gaf dezelve aao den struikridder. De straat- roover telde liet geld en deed goene poging om den kwnker le doen stil houden, die in eenen snelleren draf, dan bij anders zijn pnard wel toever trouwde, nevens hem voort r.-ed. Doch plotseling viel hij Toby*» paard weder in den teugel, dreigde bem nog eens met «le pistool en riep: "Uw hoilogie!" Ofschoon verrast toonde de kwaker toch ni»t do minsto gemoedsbewe ging, nrnar trok bedaard zijn borlogio uit den zak, keek bij het maan licht naar de wijzers, reikte het toen den strantroover over en zeide gela ten -Ik verzoek tt nu, vriend, mij than* gerust mijnen weg te laten ver volgen, anders zul mijne dochter zeer beangst wegens mij zijn." "Hall INog een oogenblik geduldzeide de roover.die uit d» lijdzaam heid des kwakers veel moed scheen le scheppen"zweer mij, dat gij geer» ander gold bij u hebt" "Ik zweer nooit," zeide de kwnker. "Welaan, geef mij er dan uw woord op, en als gij «lat kunt doen, da» zal ik, als een eerlijke «lief, die niot gaarne geweld gebruikt tegen lieden, die zoo gewillig met hun rommeltje voor den dag komen, als gij, u uw* weegs laten gaan. Aldus op uw tvoord"Hebt gij anders geen geld hij u?" Toby bedacht zich een oogenblik en zeide (oen het hoofd schuddend: •'ik ben een vreedzame kwaker, en kan niet liegen, al kon ik er ook mijn hoofd medo redtlenweet dus, dat ik onder het schabrak mijn» paard» nog cene som van twee honderd pond heb." "Twee honderd pondriep de roover verblijtl en zijne oogen flikker den door het masker heen van genoegen. "Ja zoo is het," ging do kwnker voort, "maar nis gij nog een ronkj» menechelijk gevoel in uwen boezem hebt, dan zult gij mij dit geld niet ontnemen, want het is voor den uitzet mijner dochter bestemd, die deze» dagen irouwon zal. Ik zou onder do tegeowoordigo omstandigheden wel slecht of in het geheel niot, geld kunnen los krijgen. Ja, het zou waarlijk gruwzaam rijn, als gij daardoor hot huwelijk dezer heide jonge liedea, die elkander zoo innig liefhebben, verijdelde!, en als gij ooit ia nw leven, bemind hebt, dan zult gij het niet von uw hart kunnen krijgen, een» zoo gruwzame daad le begaan." "BahIk geef geen hanr om uwo dochter en haren minnaar 1" riep do struikroover^ "komaan rondhoofd 1. Mank haast! Dok op «Ie gole vogelsP Do oude Toby trok met eenen zware» zucht het schabrak in «Ifi hoog te en nam uit eeno verholen zadeltasch eeneo zwaren geldzak, dien hij den roover overhandigde. Nu wild» hij ia galop wegrijden.; maar da roofridder viel hem op nieuw in den teugsLeu riep: Wordt otcvolgd.)

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1857 | | pagina 2