mmm bbb nebbrlmjbirs m I» Kiwi®!, 8J' JAARG. NO 45. !l 18; GEHEEL NO. 409. 1H flüïLLETOBI- IIEI5T UWE VIJANDEN LIEF. ■h YJER80MUNT OP DINGSDAO VAN IEDERE WEEK. J. QUINTUS. Redacteur Eigenaar. VOORWAARDEN' VAN IXTEKKENIN'G, 9 per jaar, stiptolijk in vooiuhtbetamno. indien iiiut binnen do zus niannduu betaald wordt, r.nl $0,*25,on imlion liiot vuur don ntloup do» jnnrs be taald wordl, alsdan rnl $2,50 iu rekening gebragt wwdcu. A D V E ItT ENTl K-PItl.TZE N'. Vnn 5 t-it 10 regels. voir du eerste plaatsing - 1.00 Vuur 5 vogels of inïndor, dito, dito ------- 0,50 Voor olku votgon.lo plaatsing - 0.25 Onboorte-, Huwolijks- on Dnoilberigd.'ii. ieder 0,25 (Zie ook bet Biigolseli tuin de rcgferlmml.) Brieven en toozcmliiiscn franco nnu J. «luinti»*, Sliolsoyjjan, Wisconsin. I 19 PI RUSTIEr» f»y TrEBDAY OF F.ACH WEKK VX j J. QDfSTÜS, Editor Proprietor. Kate* of Advertising. 1 "V 2vr 3-v -l-v 8w Sm lm 9m 'f i mi I ■.-« ■J 4 7 10 11 2».,., 2 50 10 13 no 3 CJI) 3 75 M e b 12 li 2 50 3 .50 8 tu 14 17 '1 12 17 3t 1 0(1 5 VI f,o 15 'ft 95 30 oft 7 00 ir 16 20 I 2H 34 40 3cnl e. r.n X 511 10 J| 12 .75 •l-I SO 11 30 40 10 I cd 10 14 I'J 40 j 38 52 ti 74 Amsterdam. 14 Oc(ol>»r. Door lid dop Dord" reclit vnn «lu Maatschappij lot Nut vmi 't Alge" «uueii werd in de vorige wock. uimein liet liooVd' bestuur, ceim zil voren mndatlio uitgereikt nttn Jliiifglwir. mncliiiiist in den sto.nu- diemol en v:m den lieer'1 VHci/rnthnrl te 'Zwijinlr.-ehl. y..nr <|e volg mdo lof-vaar iig dn „I f... u .jd-.-ii l'dil.-n Nov. tins viirïgcti jattrs oen lievige brand in ge melde fnbr'jk'ui'golirokeii wns <-n hot gidmclc ge bouw rondom in lichte l.-mije vl imtwm had gez»t, «uitstond de vröes dat de stoomketel der fabrijk, dia vnsigcslotco was, ten gevolg» dor yci'",tlliiku kitte uitéén spiii>g»n ouhort kenbare mul •«•lm vorootzaken z .u lo. Daar die vrees gog-.uid was. werd spoedig ail.t vcnlcie Imlj) gestaakt en ook de brandspuiten met h-irtr personeel trokken ziek letug. Op dii oogeuldik aarzelde ///»/W"»rr niet, aieli ill lc\ eiisgpvtiar le begevel', ea mideule n leen hel brandende gebouw, sioeg een glasraam aan stukken cii klom zo., in de maeliiiic Kamer, waar liij do veiligheidsklep en du al'blaaspijp v.m den ketel opende, zoodat in« i, den stoom met k-ac'it. ttusw-lton do vlammen divnr, uit hotbiaudcndc dak zag oprijzen, en eenigc niinuton daarna koeitle hij langs donzeltUen weg terug; terwijl van toen at'de niddeleii lot blnsscliing of bewaring wodor konden worden aangewend. Uil Eindhoven wordt geaehrev en. dat men daar «lo working van de nieuwe j.igtwet hierdoor ondervindt, dat terwijl onder den invloed d<*r vo rige jngt «vet du gevangenis te klein was, <bze nu te groot is geworden. Dooi den minister vnn financiën is nun du Tweede Kamer der Staten Genera .1 ingezonden eeno nola van wijziging in de wel op du midde len. Er wordt voorgesteld «Ie helling der npciw- Ien op hot-geslngi, ien getale van mot den laten Jmmarij IööS t- staken. Doordi-n «Ie op centen zoowel op du koof Isom al. op li t collec tief zeg d g.dievou worden, zal do vermindering ongeveer 42 ten honderd van de hoofdsom be dragen, hetgeen dus eeno niet nilltnduidemlc ver- ligtmg voor du ingezotenon in liet algemeen zal te weeg brengen en tevens liet bezwaar u-gun du j yerlioogde tarieven d >en vervalien, welker toepas- -sing de Kuguraig inmiddcL tot tien Izlen Janna- rij na., als wanneer omtrent dit vooistul zal zijn beslist, heeft gesrhorsl. lil jkens dr memorie van to'. lichting, is da' I vooialel hut gevo'g van do ongtl jklieid <1 jr gioi.d- Blagen waarop <1.. aecijii» op het gesiagt in onder- seh-idtui» gemeenten g'-hevim wordt, en van den I wensvli der Regering, om aan hut vrij algemeen bezwam lcg*m du hoogte der viee-suhprijzen tege moet te komen. CJ hovingen, 20 October. Zondag heeft wod er-1 om een^dur leeraren van de Ned. llerv. genu'eiiio j alhier gedachtenis mogen vieren van' z-jnu onder liaar vervulde 25jarigc K vangt''.i<dicu:>l. Den I 1 October j,l. was li ei yicri].: eenur eeuw vervuld, dat d>. M. A. Amsiioit zi.u ambt kier (er steile! wan vaar-Id*>. Hij had lo.'-n zeven en eau halfjaar «la herder 'en Icemar in drie andere gemeenten, die van /fiiiss-en en F ra ukrr, du'-gebragt. Voor voiie Mlri.k; schare Had de waardige predi ker in «lu voprinidilag-gódsdicn-Cosfciiing ia de Nieuwe Kerk op, en sprak uit e«u warm harte-n- Btigo en lifdige wooril ai over de tmiiili/irckclijkc puve, die wij. naar 1'aulus' woord, 2 Oor. IN: 15, van God in Jezus Christus ontvangen hebben. Hij vermeldde daarbij ook bijzonder zijn voorzegt, nu zoo vele jaren inet die gifie tot deze gemeen te te hebben ruogeii komen, en wierp met alle be- schcid-nli id. oen bekingrijkeii klik zoowel opzij- na vorming tot liet piudikamb', als op z jne K van- gcliedienst. vooral ter «lezer stede. Met du lief «ie,dii» hem steeds eigen is, toerde hij daarbij o«.k de heikulijkc twisten aan, die voor ecnigo jaren zoo veel onceniglteid stiehtlon. Vloeide In t kart «les sprekers van dank over voor velerlei goeds, hier vijfentwiniijaren gum-ten: liet hij niet na, met ceii woord de crketitclijdicid te huldigen, in «leze dagen, van verschil.oude zijden, vooral ook van leerlingen, hem bevveznn; oaudoenljk was liet inzoudurheid. Item G..J te hooien «Innkon voor hulp en kracht cn triwwi.zoo overvloedig ont vangen, rn undmgtig wlgtle hem zeker do ge meente ill zijn gebed, om verderen bjstniid en z«'gen tot zijn ge wig tig work.Spare God bcni no; jaren, oin in ïnecf dan eenun kring, «.k builen deze stad en gemeente, om inwijden kring, go lijk hij liet tot «Itisveire «leed, werkzaam te zijn om vrucht te oogsten van zpii'/n onvermouideii; «rlojid. Uit Nickerk schrijft men ons hot volgende Ten gevolge van hel aanhoudend sehoouo wo-br. va» «lm staat. .!c» iiniiibinvorilurbnnr bij lijfsdwang, in «bi saizoen, is hut even als <»F men dun zomer 1 dat echter d» tiiedepligtblicid der overige 18 bu- liog te waeliten heeft. In snmiilige ootdun t.«li suliiildigden nan hel hof, bij Semis van overtuigende van hol zuidelijk Wester-kwartier ziot men rue Is j huwijmniililrlrii, niciregtons gebleken is. en worden op nieuw bjotilii en plant ontluiken. Dc schoon- mitsdien allen nm dit punt vnn finuklagto rrij- liotleti iler na tuur spreiden zich op nieuw ten toon grsprokm, en wnrdi erlasi, dat dexealluu in vrijheid «•tl 'l geheel is als 't ware iu cono bekoorlijke j /uilen werden t;e»tehl. indien er geono redenen be- I iiidstre.'k liurselianeil. Zoo ziet men o. a Ie j naan <,m hen l.iu-;ei gevangen Ie huiulen: de Jcnslcii Ni'-kerk en oin«ireken. Vele tuin-, leioni- en veld- d.-r pmtu-durn, vuur zunvcel hun hetreh. te «Irngen door vruchten iu vollen bloei, liet koolzaad voor wei- ,R.n s«aat. nigi: weken uitgezaaid tol beesienvoedoiv is roods i n nl iiu Iiel ticrub' punt va» l.esehiildieiiig tegen gee van b oet lti vele tuinen s'aat hut er mot O den I-teil beschuldigde, Siilni. Iielrefl, poging io' minder bij jhjna van tam lot luiii kan men bel -J r nmed willigen il.milslag, heeft lu t hof overwogen, dal liet wel i- geldt'keil ilat dezo bocblildigde. na zijnen meerdere iu rang feitelijk teliebb •«•hl.lml g ti-L'eli hem te hebbel gezegde lie vost i-d zien. Wil men er zich «au «'Huigen, men bczoekc tlie. strekeiii tloclidan ga men vooral den tuin van «Ion landbouwer Dskk Nikuwiiof niet voorbij«laai kan men, otidor meer, vele met viiiehleii beiiul.mo franibezcnstruikcn in k;''1";1'11 "h «mtnnmc.i, blijkbaar mei het ougeiis'. Inntw neme a «(jtinre I iaeb «r les» of «pnee, column «idth. llu»ia..»*Card» will be inserted 1 yr»r»t Ad -ilisenivnt» will be kept in untilfotbiilden. Kr is lunar oi ii over bet arr«( vi Den loden dezer is van hel Nienwo Dicp nmir zee gezuil 1 liet naar Dntavia besteiiule N'e- d.i lainlselic baiksehip tie Zvruiin/i/i, kapitein Ok ic, waarmede is vertrokken ouzo voormalige stadgenoot, lie beer G. SchilUmh, benoemd amb tenaar «'oor «lo dienst van bet boscli«v«zeu in Nu- (ierlaiiilacll Oo.st-Iuilie. Gistcicn morgen liml r bij «len Uarcnder molen buiten liet Kleiuep uitje een droevig ongo val plaats: De tuif:cbip|>er 11. Hor, aldaar niet zijn schip liggende, had liet otigi luk iu het diepe water tc storten en isdambij verdronken. h'tin.vVKNUACK, 19 Oetidiei. liet Vrijdag KI. dnor bet pruv. gcrcgtshnl" in ZuiilhiilUiiil uitgesproken vonnis in zake de 22 .Maloijersznl nog niet de slotnetc zijn van «lezo zun-belaii^wekkeiolc procedure.Do vier veroordeelden hebben ziek in enssalie vunrzieii. z«-<>- dal ook de Uoogc rand zich nog hiermede zal bezig Ken kort berigt van <le uitspraak zal wel niet vol doende zijn om de niomvsgioriylioid onzer lezers tv buvia-iligru. tVij dcelvn daarom nog eenigo «Ier grou- deii nn-dv, «vnarop de uitspraak «va- g^baSl'érd. Al- wij intussclivn nivdedeeleii, dat «Ie voorlezing vnn bet vonnis een tijd vnn 2' uur hoeft gcroidord, dan zal liet wol ovorbmlii; zijn to verzekorrii, dut ruimte ook nu slrehts een kort overzigl dor voor- liaanislc punten zctlm'gt- N'a et-ne broode ontn ikkoling il -r foiton. znoals die lor openbare lerostziltiiig zijn gebleken, heeft liet liol (kapit.) te lieden: dat bij lo die pistool korft op de keel gezet en den trokken, doch il.it ion gevolge «nn don rl die pistool o;i d.il Oogelihlik vel'kocrdo, hr hooft /«inxirit nfgiian, en dus liet leien hot linf.— (cder gevoelt dm het zeerst dani voor sympathie, want het geeft menig blijk vnn nion'cldim cndheiil en van liet gevoel des niedclijdeiis met «I© di erlijk mi*. Imnilelile Jnvnneu, liciwolk reglor* hij hin.ni. be- sliósing heeft bvzield. Algeiucon igdnn ook de mrr- niug. dat hel aiietl voel moer den Lapilom, wiens handoiiiigeii iu slolllgo bowonidiogen m lieip worden 'l'gokeuid, brandmerkt, dan de s einigeoiigolukkigeii •lie. in het belang der iiiunischnppij, «oor roue poe* de vrijheid zullen moeien misgun, (lok tn dezen vorm van het arrest, «Int don Nedorlniirlselimi roglcr tc n htuigale vereert, heeft, nnar uien veizekoit, liet O. M. iu'last oil zich ''jkveiklaring zijner nieuwe eisehen legen «rgFlukki- •b hem cc no ''<"'r<«"r ln»g«intigo piotenlievc gevangen- *chap mogen genokt tien onilorgaan. Uodou zijn dan iK>k div 18 vrijgegprukenon •iil j;esleld n mot don «oo-loii opucu trein iu 'oliot nii-I'"dam voltrokken. Zij worden iu rijtuigen ou kapi- 6,'vn"iK;l,'s 'anr het slotiun geleid. ion bnnrd licbsl w»rcn. op (-veo bijzon- ijk o crmolim-s. Deze ovorlrolfrn l.-üor ionn,b[on om'j in dm gmn' (rozion h;u Ie/.-sokoone uitvinding'geilnnn werd. Ik.-indor hunne i merkingm daarover m .1 ti r.-tl kw. i'ohh/rudv HtlSI tc lleb- r Rol- kolo-s.-.lo holte liHrer -ol.'.oii ft.ni to o belangrijke hoeveelheid koopwaren. overtreedstun, lebalve «lo 2); i:-ehc bladen, wa-.ruit wij loei ii on an«h-r betredend-- do St. Ui-tona-incdoil lijn than* «lo Vlnamselie org; 'or medaille opgestaan. 1: i In strijde hooft kunnen benouo n; dat daardoor wol j Moleijvro poging lol inocilwilli^eii doodslag is orploegd,""tvlbaro iiieniglc, di die doof uiterlijk bedrijf is gebleken, doch dat zij niet sympathie loi oen begin van uitvoering i- overgoslngcn, on or ui- "«"uu sppodig ton volgens ni l. 2 van bet wutbook van strnfregl. noe ■nistland, i nebt worth «lijfde lo dier rölglng. Ton aanzien lelijk de f liediijf. noeli is onblaget hot Ittxh p ikkrn, bevond zicli ImrB voorNlurondo lopulingl-n «lied blijken. Zij RottOMluin worden nniiuainonsierd, Indie toiiig io koeren, dn*r reeds Iw. -e kapi- Aui-.v, i ilo Isn en laste gelogde poging lol pen; Wat betreft «1c rlrrJc o, I-u 4de beschuldigd, iieilwilligon ilooilsle goMokon vnn die p r hm n llic ■d te «V u i'r]gt- a het -oldeki file punten vnn liosc'.i ui en 2den bosvhuldigdi'. en. dat nii/ rogtoitó e«A>!c- zich heeft schuldig ge- ding vnn den stuur- nlspnak, en dat m tc de tUlicHilig wel is gebleken, doch niet. dntdola." schuldigilo oom' Inluidende steenkool uit do koiuhiiïs goiiouien cn die in de be/.nnn geworpen heeft. zoo.lal bij Villi do/o beide plllileu vnn bcseluddiging Wol dl no. heeft liet hof nvolvvi •o is, dal de hosehiildigi aakt min nioetlwilli j man llnrrmlx im-t ei lich bereid lu-ldieii veiklnar-l do vrijg- rprokc- in tv iiidiislvren. Voorluopig zullen rij iu io-l 'ordaui opgoiiomi-u. Alen verzekert. tint hel afscheid van «Ie 18 VrijgesU-ldon met do 4 lot- - grnonton. die v-roi.-rdeeld niju, to ifend «V.-.s ell n «Int zij mot diep leedwezen du- vic lo-.ie - broeder», wiinroiider hun t-cir-.-g. hier hul,.11 nehleigelatcii- ASa een bewij. vr.n de geheel ii id, die er tiisschen do ilaleijeir bektaat. L; en. dat do 18 Viijge- keacn. Vrijdag t.l. m-i-cnia teruggekeerd .i -'-ui i -'.keiszijii veroordeeld,ge- dan gozauiontlijk o.inr ...eicii. (leisjncrki van zelf. dal -. geen ingang heeft kiiiuiun vinden, -i-.cl daaruit tevens, hou weinig begrip d: bedoel- ,-dcu van do liicr tc-iaaudo stiBfrCglsplegiug beh- irden. Vo, een Xe- ïdnd, is van on/drel, dal h*vooihc Sd van .Vapof/on ff/gc-eoSgi!, on op do 8t- lloleiia-iu--ladle met eeno VVnlirhiu-iiiciintlSe c.'on'.womil Trankrijlc heeft ilnt hcrinnor «valide, maar -op <1« bor-l doilnudor, van oen Dnitschcr. van rca Ko^. Isehinmi i- bot cono hemeltergende BCiianJvIel-, eene vcrloo- clieniiig van ilvu mol blue-l gekochleil room, tem u dagelijks voormalige klaagden, nnu boord vnn liet schip Ttrt.nl/ir. :mn uil- ll-.ngerillg In-lilien geleden, ot dnor hel llllll loegcdieli- do voedsel laiig'nmi. rliand in Zonilniiigeii blaat vnn verzwakking xoiiden zijn geraakt, dat zij «laardoor verpligl zouden zijn geworden. Iinnno wnrkznamlic- «Ion Ie s-nkeii, maar wel. dal zij uiel hebben hi-koiin-n hel srl 'i reik r ...lig i- relfs Sri «I icilsel 't «volk gemeenlijk «nuler Indisch H begrepen, *1 welk de kapitein heeft g,.- Al» «ou sprekend bewijs dor deelneming, die in liet lol 'Ier Msleije.rs Imloond «vord, kan nog worden mede gedeeld, <Ll zij ei «In govangu-.iUuiet alleen dikwer1' door zeer nniizicnlbke personen werden liorochl, inaar Hei hof heeft niet doen gelden de 1 K-wering vnn dn ook eeno aauzicnlijkc dnino. die vroeger in Oom- do vcrdodigeio. dal tic beschuldigden zich, lij.lens het Indie heeft dnorgchragl, behalve andere voorworpen. gebeurde op don I2.|eii Aug.. len govolge van hel- gi>:et»u (oi nfsolu-iil, on. ouder eeno hnrtrl-iko lei - gi-eu zij liinlden ondervomlcii.zoudi'ii licblu-ii v.-ikeeul -pia.ik, aan elk hunner een z.lwrvu boilogie l.evliuii. in «"-li slaa'. van zoogenaamde nintn-jln/-, van Waanzin gewrikt. (tiemetier), viml-zien bij m'l. ii I van deli Code l'éldil. lu de afgeloopene «veck vervoegde zich hij den waardoor niels van hel door luui «eriigle loeiekonl'iiar ambtenaar vnn «Ion Inirgorlijkeu staml ie lleinkensxarnl zou '/.ijn, eon pv.r. i Laar ile.i Pr nu «dlie St. Heh ile Grond'ttl uit. "eu verlangt voor uwe bomt V R A N K H IJ K. -— De modniüe vail St. Helena Word! niet all.-on inn s'nhl.-iten, maar mdt na marketentster» »f amine vrouwelijke I iel leger ve-'Hrakr. ('it l et huitrnland ilimr nicer en mecr in «O zien,dm men zrili zelven v nodort, «loor hulde te bi engen aan tie nitgedaolile van :Y«rpo'ton In Engtilaml n op. «lat t-een Engrbcll onderdaan tol bet verkrijgen ili'-r medaille i-rregiigd is, omdat niemand alilnarmi ller do ijzeren ronle v« ii d.-n dwiugi-laml hcell geblikt. X.liw /.'■mner/'m/furd.v.-r.eliiil.ii^l KH.-t ijk do uitvinding «no middel «nu liet 'n ■ii lm «Uii Zis, *l« 1-t oeveriTlijdo'.ljk goïolg eeMf »AO«t»»od* vermindering dr-r waarde van het fntit}. Sedert Co- Inmtnn' nor»-ir- rei* Int aan do ontdekking der mijn«n vai r. -ifofi.!.., in 1.-18, namelijk in cono tijdrmiarto nn o.'.'i heef: goho«l AnvoriliA niet meer opge- :orr| -bin 10 milliard* 125 mïltinon franc»; tojjen- woordig ia de gindproductfo van een jr.nr om»lri-»ki bot lien-le var. die som. Daaruit volgt, rolgtn» den b.-'r Wnulirr. dal do wamde van b»t good in de ver« b'.udi - r<n -t lol 1 z-nl kunnen dalen. Terwijl io Kr.'nki ijk hel miniton vnn goud eene vonrbreldclooz» uitbreiding erlangt, trtnl liet niiinteii van nilrfr »a»t ncliteruit Vb heer CfAevo/tzeknit, zooal» in riolgie so in Xe,I,-, 'grid, :ian liet munion van gonrl ift Franlrijk oen oindo willen zien," maar dat denkbeeld ol«ttaoet een sterken (fjehtrtind bij liet jfiiiirememcnfc I'-no muiiic.-isi* v;i« peno nieuwe soort do«t ziek ihanv Ja 0vni-/4 der gr-'OUl» fabii;k»teden voor. T» EIbeuf. Roiman tn andere atodeti kan ntcn zich oï»l zllrorgelil en klein geld ver«eliaf- üeden ro hatnlan. Men i* gonood»l*kt - :e gelijk «*n w.-l mot goud tc Wt«l»n, na lot klein gvl.l moeten rerwi«elea en onder elkairdor vordi-nlot». Do grnntu fitbrijk-inrig- j tin gen zoeken zich in dc winkuli klein gold ta v»r« i cehnlTli tegen d«ti botaaelag. on zij geven eeno *'«n- zienlijke prrmio vnar bet klein geld, zoo o!» vroegef voor gnnd. I K.-n Fr.inscb ingenieur. «1c licor Thmre Je Ga roem, tem morut hooft ooa plan ontworpen, om onder *v» era 11,;"- tunmd ie graven vnn Frankrijk naar Enttrlnnd. Hat 1 werk zou in 6 jaren gereed zijn rn 200 railUoo» ENGELAND. Dr Engvliche Kii.k ontdekte dezer d.igcn Lij het H.ieilisii-ii t.ientaiid ie b- in r.'dlionivwci k. o/> de n Kindel •oil hel hof d llii I iiidrrza daar liivrvnn hij du opgnv s arrest in in.adhumor gccui liieoiid.dat llllll uilêliii'.rud il.ocil Werdua vo s'.rekltd.il i»rfr<tri.',-cf.j.f r- r/.7o< toch onder dit voedsel goeii zoillovistfli it hegrepen. j verkhiriiig en Ven v. elmiu devur-ti-.l: ;ïng dnarvnn lolkutt •blgo.di'ïomanl t.-r zgike-, l« vnn «h daags e.l ili.l daaioiidor «mk belmm l de Ki.-.geimam lc doi scln-cj-shnik:.. «lingding, of gedroogd beft", lvlecscli, 't welk do kiti- j .biadz-iki-i- in •- lo t--i:i zich lc Rotterdam heeft pogen «nn tc schallen; ding ïs geiiuinkl. dat du knpilciu, iu-Jivn hij dit li.-td gewild, en in d.-il I De vveizitui' biti.iedc ten slot'.o, uc opzigl aan «len rand van een zijner me lu-sEii'politi- zijiu-n «Itnk aan de lolkoii, die lillen li treil gehoor lind gci-ven, den miugeklaagdeii ander u nnauwgezv dierlijk voedsel lia-1 knnticil dupn v.-rstn-kkon, dan j '"Ibragl. on n.iu de driemalen daags zou'.sell, 't «v«-Ik hun zoo r.-ol i inuiilciide wijxv zioh ■lorsl veioorz.aaklo, cn ilea zou slecht bekwam; dat 1 kwelen, liij dupiiielli-gcnsla-andu heeft bejirocfd de Javonnselic Hij vrnag! ami «li-i schepelingen lot hervatting ran liet werk, hetwelk redenen he zij wegens hvl sh-clile voedsel luidden gestaakt, tc j vangen igen van l««-t u i Lel 1 Ie lioes* zal .iu» ucu raak Ie bcshs-eii. KiMixnirtzs'. 11 :sne stille, doch in n gerorpi II norueli i •«•kkeli plrgughcid pkial jelijke tiiuk hchh -divers die allow op zoo uil- deo i;ver, beltwmnuLeid e liliune opdrngl liebl.oii go- onishi'koii v>n niets iu cono blorijendi- kuidstici k l.er- sehnpvii heeft, vierde hedru zijn tnchligsteu ver,.inr it aan den piocurcnr-gtn'Craal, of er ook Uccds vroeg iu ileii ruorgoii vert'euigdun zieli ,l:i- ;i oni da iiivl-selinldigverklo.-iideii ge- -/ijucu huize de familie, eenigc Uoltcrdaiuseliu houden, waarop de adv. -gcncranl nu- Vri«.-ii«Ioi>. believen» den lic. r V.irkevisser, pieaideiit i, lorwij! bij. door a.vn bun verlangen nm In— frnnc-U vcrklonrl, dat zootlaiiigo rcdeiiuu iluicnlaml, V l|| t;e |ianicr vn„ Uoophcudvl van 's Ilage. om vnn Ier voedsel te voldoen, welligt verdere onheilen vour i bestaan. 1 hunne belangstelling iu deze beugch.kc g> bcuricui:- de bemanning en bet seliip lind kunnen voorkomen, j Du voorzitter sluit hierop deze torcgtziitiiig. l'lc m Joen biijltca. Dc:o plegdgheid werd niet weinig Nu volgt in het arrest weder eeuu uitvoerige I dnor een bnito ngiuvouii groot publiek, waaronder vcr|iougd, men tweo leden vnn lint hoofdbestuur «Ie. uiteenzetting van dc verdere feiten, gebeurd op oinh-tscbenU-no hooggcpltlatsto personen, ministers, vereeniging lot bevordering van fabriek- en handwerk den la.h'M Aug., waaruit het hof, voor zooveel het j leden «h-r Stuten Celieraal enz.werd bijgewoond. „jjverheid, do hl-eren Kcriuaus eu Atoxnils, liui Uit het liiervorcii .medegedeelde blijkt alzoo, Jat opmaken van lure bainn», «iat li 100 in sprcie oiit- iiv.ikeu. Do nacht werd doorgebragt uni bet abui». want men hield zich overtuigd dat geen diefstal was geploegd, tc vinden. Den v«i!gendvn morgen kwam een dor ambtenaren ->p liet donkbceld, dat wclligt bij het ojizeiidon ran kisten niet geld, via Southampton naar Weil-Iudie. X lvlO te veel kon zijn geëxpedieerd. T Onniiddeü;'* ijl: moa naar den telegraaf, ea «ianr gna «uus j*gt door du elcctiiciteit gemaakt op «lc* :ooni. weiKo Isnxslc reed* 48 uren voor hatl. D» u- -giaafilrimd vraag!» of hut. bcdweltle selóp nog in d« a-reu iigt. "Hol is op bet punt het anker te iigtei»," :oidt i-ciitwoovil. Het meet tmgr wachten," vt wordt gclmoizAamd. '-II -. f. liet «hip kisten geld ann boord, zoo eu zoo go- .-))»•i." itiden mortcu gewogen wor- -ïeli." - .vogee.; eene van hsar is zwaarder «i.tu ii.; and,-:: liet verschil wordt opgegeven; hét i» (-o - li lijk aan hel gowigt eau JÏiUI). "Kaal liet nnk'-i l'i'.-n." zegt thans «le geheimzinnige draad. Dc K.- ..I-;!.-- i -.-k Tc-gcnOegdv zich tnclile Inducho 11ic. l afg- i -uden .'(19 mr te del.Heren. Zoo w-« rd dus op veertig mijlen afstand do vei ,1 -ii-g ber-H.-l.i. z.cndor «lat men nnoilig bad t loze i gel-lUi-i'-u to openeu eu dc gelitclc zaak iluurda nog geen nar. ff. i «i-'n int al« ..f do lodi-.eiie opstond onder hét publiek in i-.'iigehuul «leu iji'cr «uorde bekeuring der Indiërs verK-veniiigd heeft. Dit wa» uit de berigteu o'oi:-. n'. de Vit ril. 2 VI.1 algemeen vil bede- én hoe»» ■i.vg op to maken cn ook in andere omstandigheden zi-.-.l a..r. Zn,1 Maiiml.ig io C'lic«ter door eeno Xijrerlrigii,;; '.<it l.i-v.i;durin g on bet ZcudelillgsWelfk eei.e •:ai..i;e rn.grji.ntdeu, alwaar op voorstel v.-..- uc- i r (SI: d.-i> beroemden «laatsman .-•; o-.-i.,- eeiisieu-.iiiig i'i-sl.iien is te verklaren: r-.ue ou .-•*; i -r-e riijkii'..!,-» rn beproevingen, mot rer.li ,b,k.aehtdc verbreiding van liet Evangelie 1),< Uit liet luervoren .meuegcHJeemo uhjki a.zoo, I w.vchtiiig bij do feoalviorendou kwamen luiken an al de punten van bcscliuldigii.s gocne oudere is j h.mue gelukwcnsclringeii. dio bij ruuudo Ilermous, iu zij no bcliekkiug rente punl vu beschuldiging betreft, lot de slotsom komt, «lat vulknmeii wettig on overtuigend gebleken j is vu alzo,, bewezen, «lal b.'pnnldolijk de Isle. Silo, ddn overgebleven dan die van wedoisp.-mnigheid dour vu 11de bcscbiihligdiin (Sittin, Pt, Sow. AusiJin on j aantasting vu wederstand, op grond van welke mis- Kltins f-eilt'fiiniop liet ongunhiik dat de kapitein t ilnuil bet bof nok tooj-assclijk lievft verklaard zieli np dc eompnnjo in «le wettig» uitoefening zijner van «len "den Alvi 1857 op ile huishouding l.tlrvkkiiig bovoiiii en tol gee nu foilulijkliodeu vr.u op «lv koopvanrdijscbepvii. Vol zijnen kant lind geprovoceerd, met messen gewapend verdedigers, zon die wet in eiwit niet kunnen worden dezen hunnen gezagvoerder moedwillig hebben aan- toegepast, en, naar incn verneemt, zal dit punt het gelast, daarbij gewohUliidig wederstand hebben gt- hoofdonderwerp «Ier eassnlic iiilmnken. boden, cn zich daardoor hebben schuldig goimu.lu Wat «le verklaring van bet Openbaar Ministerie bc- aan slrafboro Kctlerspanniyltciil vnn meer dan 3 «ui treft, diil-er rullenen beslaan, om «lo 18 vrijgesproke minder dan 20 gewapende personen, en worden mils- nun alsnog in hechtenis te houden, dien «lo beide eerste hescliuhligdi'ii. descrang (hiiols-j zij gei-nszins zon zijn geschied mot het v< man) Sitlin en l'n Scno, veruortletlJlotecn conjinentrnl om ten aanzien van dc desertio van boord en diefstal in een tuchthuis ieder run rijf jaren, eu du 4Je en 1 Ule j der schecpsbni'kns eeno nicuwo vervolging iu te stcl- bcschuhligdon, Kusidin on Klaas l.ctLnma, met minne- j lo». He. U. M- had de voorloopigs bewaring slechts iniug vnn «•ermuhlonile oinstnnil.igliuden, tut raio cor-1 verir.iigd. oimlnt de vrijgesprokencn uooh tehuiskomst rectinnelcgecanymisstraf ieder van driejaren; worden- noch middelen van bestaan hebben, en de autoriteit de deze vier aclmldigrcrkinnrdeti vcrivezen ieder voor wil trachten hun op do eene of andere wijze dienst het geheel in de kosten «lor procedure ten behoeve op can koop«*nar«iijscliip te bezorgen. tucht het gevoelen der i, dat meld hoofdbestuur, hem namens Z. Al. omen Urn het riildcrkruis van de Eikenkroon np zijne Imrst ii, te. als blijk dal Z. Al. 's mans groole vordi«u»tuu i onl«vikkeliiig van «len scheepsbouw cn ion veis loude andere Cakkou vau industrie «vwi op prijs io len. Deze oiider-eiiuidiiig maakte o, gen een «liepen indruk, zullende deze nu aaiigeunnio heriniierilig acbtorlati Ounnoiti', Out, Heden vicr«le» luiuuo OUjarigo Echt vereeniging Juri Je Jen Lena ttingeitlai n. Ais iets bijzonders verdioiu gemeld lo «vurdon dat hij vader ou grootvader is van 84 kiudcirn. l'ezo dag u> luisterrijk gevierd. R E L G I E. Dc Autwerpsche Precurseur van den 5den O-cl. iluelt hot volguutle mede: lieden morgen, bij dt-uau- lioii.il van de stoomboot JSaron Oei/, van 1.ouden, viel de onminclit van de tolbeambten, «iio mot «io dienst iiieo«v«. oilv/oilo, -. il io sia.it men vcrRi;i«d bij' 'r van »«.||«f el «Ui uit óóli «tuk. Hol gebptÜdilUll loinlwerk vrm hel koor m 4.- Xolrc-Durau le l'ari lu eene partïe-iliare correiiundontio lilt Parijs hel .V. Arttt-l. AV. II. leest.„en hot v.,|genile: «vcnscli u gelul» m.-t eooe uitvïiidin-. door een u laiidgenoolen gednnn en aan de Jcatlemic iet So'r tot omler/oek a«iigeto<l, i.; eij is ;el..-« 1 iu over, «Irinmiog met den ti.c*taml n het klim» van uw h «fli'ggeu, hij Leeft domjan dun naam atepeile D- he.-r GUhtMt z i lediarbij.dat Engeland Se«« Itl.cef: aan den j,..ü:n l-.cei.ch.appij over India lc la- ?«chi- t.i.i, en rn-: i,0, lu-meaal. onbedacht welligt vu!o.«-ll. «I;.l ,,p «li-ll f|1 V(,rlln ,Qlg voo, hot Welzijn VBI1 tWC» Atelan (F.ni«ort«) i hun-l'-ni i"::..en ii.itum.-n.mi. n io /uitte hetetiadr ...tu. l'-l pap:.r; 4;c], ,jj9 vau ;.„t ..nivaugenn taak niet uit ,r ,-« i.'tn-ihc .j., l,i. n,.m,.„. Viel mo,.-si in ludic «1» bescha- i.«'i,!p «k-Jic j vi, hel «3bris'.i' .lom ijverig manr zonilor geweld, ■i.ji.,.j|i-'"i t of bedrog verbreiden. Het gouvernement I".- „i,,.,; i„ g,.;,e..l .»p}„,i,.,l.»n, melde bijgeluo-rïg- i» «ur.urrn. j ,|,.f iul.ii,,;»el,e goiiidirosi te htulni: vorder iiv. cut «.j .<r- j „„.f,; i ruotnl door "slilzwijgombe prediking,"' trein k de spieker zioh uiulrukte. dut is door (eiltoon- rlijk besluit, waar- -nn-i.lmg van «Jen cChteli pul «lei» Christondoms bij «Ie lennijo lel *ri_«l«-i.ing der eui.eepv-glen-ri««n. 11 .-j zeul» «lat men «le unhrt-iding van het loegeslian tv: den 3ls(eu D««'. ujnstaai.du, ww «jen j E «angel ie nii-1 tan de r«:g:sireekselie werking «le* invoer «ou gianeu, meel.i lj-t. axrduppuleii vu geiiruog- goiivuruumeiiU inogl eui-traulilen. «lat staatknndu niel «Ie giocnleii. vcrleegd i» tot dcu 30»teu 8««jil. 1:38. ..'.'.«en, maar ook pligt ann Eiigtdand verboden als Ueiialvc dc tjuaiioiclc g.-o.Hei.J. uls veruor- si.i.ii. al. i;k. l-.et Christendom te vcrbreMe»; snakt ilovu- «len lml.sei.i n «>j-*tiuil vi; .i-, ijiliisseiiicn- I m...*.i «i. riadn.kl.. rijker verkondigde hij. dat Ka len iu du Vereeiiigdu Slaleu, voursjdu bekende sol/nul als kt-rl: cn als uatiu daarvoor werkzaam be- stautiiuislioudkundigu Jficvi.4 Cncvaim «cue munten- t iioor«l«t le zijn. De prrfecl *.iu marine re Ure l'lJini Sept. 1857 ..pli.: «trniidtuj in eene Üeieli be-'.otzii. was gc«s l<evat «lo volg ui, «lo noorden, «In- o iu 1S5Ü spoorloos ▼erdvvent-u .stom u«. uitkomst geven: "Stoomboot I ring*, jni—ngiur Smith. De «toom sclieo ijSln-rjen gaan izrtiiilc. Den l-ten April 18-ib', op liet öoge gaan. 2 uur 's namiihlag*." Do Menil.ur bo.nteen Ueii; EEN VEKIIAAJL VOOIt HET VOLK. Naak het IIoocnuiTaou van Fkanz Hoffmann. Vervu/y.) De diepste ontioeicois sprak uil du trel»k««n dos j>nit;«ui wilden, die te vergeefs den gewonen strengen trust, dien een liuliaim «leelils zei- dun vei loochent, trachtte te l-ovuren. Een traan l«e«oclitigdu zijne «vojjen, en liij wendde zioli rit" on logdo do hand over vdorlini.AI en weuk-j hraatiwon, opdnt nit'iimm'l de «liiisieifinlo, heldere droppel* zien zonde. Doch spoedig lind \Vennnd.-i zich «veder liersluhl ou zoide: ''hot Bleek-1 gezigt en Wennndrt zijn hrouders. 7.ij inoeluii lieMun tol «lo Dehiwnren 1 terug koeren. Hel Blóèkgozigt irmel over het grootü zoutwater pmiu ou J zijne moedor in ons land halen. Wenomln zul hen beschermen; de vlug- po wolf zal roti lmar loger zweven, opdat geen vijand Imnr overvallen kan. Wenornla is liet Bleekgezigt duo levens schuldig en hij zal de schuld voliloen." Een nlgenioiui gejuich der Peqnods heivees, «lat do woorden van den vluggen wolf r'ijèt liijvnl do.ir (len gaiiseliéii filnin waren opgenomen. En dit was niet to verw onderen«Viuil Z.oi) onverzoenlijk nis de Jndianr. is, als men hein beleedig.l heefi, t-veo zoo dankbaar is hij ook voor ontvan- geno weldaden. Augustijn siuiudn ia het juichen niot mede in, en toch was hij in zijn hart gelukkiger, dan d«« gauseho vergaderde menigio. liet was hem ge lukt een woest, maar ovomyéj goud en krachtig gemoed door liefJo en edelmoedigheid lo lieilwingeii, en oenen hardnekkige» vijand in eenen standvnstigen cn vorlroliWilen vriend té veranderen. liet vervuldo hem luet eeno des te grooleio vieugile, «lnnrlrij nit met go .-ronder hoop eem> veilige toekomsl kon te gemout 'zien, dia hij zijne gefiafdo moeder, zijne dierbaro zuster bereiden kon. Ook dit doel \»na bereikt, en dat hel be reikt ww, bnd hij slechts nan zijne onwankelbare, waarlijk christelijke gezindheid to danken. Terwijl Augustijn zich nnu deze vreugdevolle gedachten overgaf, kwam Nalty tot hom, en sloeg teederiijk zijnen arm om hem heen. "Waarlijk," zeide hij, "u is een «vonder gelukt, welks verwezenlijking ik nimmer voor mogelijk had gehouden." "üiet mij is het golukt," antwoordde Augustijn, en sloeg do oogan dankbaar ton hemel, "maar Hom, die steik is in den zwakken, ca wiens belofte luidt, dal het de liefde is. «Iio alh's overwint, haat, nijd, vrees, hoovmirtlij en idles, wat niet van Hem komt, «Iio de eenigo liefde is." 1 "Wel spreekt pij do wiuirheiil," hernntn Nutty aangedaan; "want de. kracht «Ier lii-fde heeft zelfs mijn ongeloof ovenvoimen.en dit is misschien ge i) geringer «vonder, dan «le Verzoening en edele deniocdigkeid vnn 1 We-oml»." j Dc dag was og niet zoo ver verloopen, dat men nog niet voor het aanbreken van «len nacht het «lorp der Delaware!! had kimr.en bereiken. Augustijn dreef tot opbreken aan, en hoe ongaarne ook de Prquöds hein j uit hun midden zngi-n veitrekkon, verzetten zij zich toch niet ti-geu zijne j afieis, toen hij heu zeide, «hit een IrenréDilo vailur op Wunonila, eene, liefdevolle, tecder bczorg«le moeder op hem wachtte. Zij geleMden dun sclieideudcn tot aan du yrunzen huns lan.ls, en herhaal,k-n bij het uf-1 schci-i hunne vriendschajw verzekeringen, die in Interen tij«l niet zouden j reibiokeu worden. Mul hul vullen van dull avond kwamen Augustijn, \V«nonda en Natty in hul dorp dur Dulawaiun aan. Groot was do vreug-j «le «les vaders, die zijnen reeds dood geloofden zoon frisch on gezond aan zi n hart drukte, groot het gejuich «Ier vrouwen an mannen, «Iio «len busten hunner jonge krijgslieden, dun bchetuligslon jagor des slnms, dun Zekeren dood omkomen, en vrij leiug kuerun zngen. Wenouda verhaal de, wie hum van dm folterpaal gérul luid, en als «lo eerbied der Iudia- non voor Augustijn nog «urn vergrooting was vatbaar geweest, dnu zou «leze tlmns ««el den hoogslon tr.»p bereikt hebben. Maar hij bail reeds voor hem alle harten gewonnen, en luit »ieu«v voorval droeg- or slechts too bij, om de band vnn liefde en vriendschap lusselten hem en do Indi anen zoo vast te knoopen, «hit geen niagt op aardo ooit iu staat wns, die weder los te maken. Flittnh, do dochter des opporhoof.ls glinstordo van veriukking, en zelfs Augustijn kon guene hooguro vreugde over de verzoening met Wenotula gevoelen, dan «lo zuster van «len jongen Delaware, «Iio nu niet langer voor hel leven vim Imren geliefden vriend to beven had. IX HOOFDSTUK. Slot. Augustijn, dio thans het pad zag gebaand, op lietivelk hij do zijnen eene beperkte, manr zonder twijfel gelukkige toekomsl to gemoet kon voeren, maakto nu ijlings nam-tnlien, om voor 's hands ten rninsto eon onderkomen op zijnen eigen grond en bodem op te slaan, waarin hij zij ne moeder eu zuster bij bare aankomst brongen kon. Docb Natty, die hel verlaDgen wel bemerkte, «lat zijnen vriond tot do afreis aandreef, maakte aan zijne rustelooze drukte spoedig een einde. "Ga Augustijn," zeide lrij tot hem; "gij hebt nu toch bier guene rn»i meer, en ik beloof u, uwo aangelcgunlieilcir gedurende uwe afwezigheid zoo goed te zillion bezorgen, nis of gij er Zelf bij waai t. Laat alles maar nan mij over, ik zal wigwams bouwen, eeu stuk bosch uitroeijen, den grond omploegen, zaaijeo, eu in een woord, alle schikkingen maken, dat gij bij uwo terugkomst eeno ordelijlm huishouding vindt. G->, ga, lieve vrieud! Aan gene zij«le dor zee, waar lief hebbende harten op u wach ten, kimt gij nuttiger zijn, d.i i hier. Angustiju had «io zijnen lief, dat hij de goedlmtiigo redenering van Natty niet langer tcgeust.H. kon bieden, lij toonde hom de plek aan, waar hel huis g«jl-.••:•-• i 'uot.bosch gpmei-l nuwsl worden, en nam nfsci:.'i I vnn hem en D.-' ovaren, wieii hij liorhtinldolijk beloven moest, j van to co zoho|-)( b«-n tortlg. 10 Hllleii komen. Ua.-iiop ijlde h-i .r - York, v m-l -•;« var'p tot il«' overvaart gereed, en zi'tble over ilt* 1 .-. s .ar - u v.t«i--i.aiid, liciilkkig le Brem.'il ai.ngokomei., vergunde hij; ziel; iwauwulij; - n.0 veel tijd, om bij den be«-r SliooUol e«m bezoek af te; leggi u, «óe mul de grootste verwondering naar het vei haal va» zijne lot- i govidiotl boordt', eu hem geluk wensohic, niet zijn ontkomen aan zoo j munig dreigend gevaar. Kapitein Sloding, naar welken ouden vriend j Augustijn natumlijk verunm, wns op reis miur lvopenbui-en, en Augus lijn kon hem dus niet zien. Doch de lieer Slrootsof verzekerde heiu, «lal do kapitein binnen «veinigo wekeu »«>u terug kvereu, eu l*.*l<HH.ie hem, «lat hij dan zoo lang te Bremen zou blijven, tot Augustijn uiul do zijnen nldnnr zou zijn aangekomen. "Want dat geuoegcii laat ik tiiij niet «uitnomen,'' zui-le hij"onzo otide vriend Sloding moet u on do u»ven unnr liet m-eiiive vadoiUml o«eivoe- ren en het besla schip zal hij dnni voor hebben, «lat zijnen iceder ten ge- bode staat. Dut do overvaart op mijne koalou geschiedt, sptoekt van zelf, want ik kan onmogelijk mol Jon tedder mijns kinds loven ou bie den Augustiju weigerde «vel, «leze goedheid van don hver Sttootsof aan t-- nemen, rn ar hij werd door «lezo en zijne gado o«cr»lomd, eu moest er du-- itt borusti'u. "En nu" zeide de lreor Strootsof, "nog iels. Gij hebt daar ginds in Aructiko, waar gij tamelijk ver van de beschaafde vverehl zult "Iwonen, veleilu; dingen noodig, welker nnibeiing u zwaar zal vallen." "Ik heb daar reeds aan gedacht," antwoordo Augustijn, "od wilde u om raad viagen, lioo ik mij het bust van zulke zake» kim vooizie» "Laat dat aan mij over," zuido do heer Strootsof- "A's gij weder hiel konil, zult gij alius.reeds nuij-s in ordo op hul schip vinden, eu «laatnm moet gij niets koopeu, zelfs niul hel minste. Gij kunt u op mij verlalon. want ik hul» couige ervaring in die dingen.' Augustijn nam dit vooiste! dankend aan, en sueldu verder, nnar zijne vaderstaf toe. Zijn hart klopte, toen bij de torens derzolve iu do vyrlo gewaar wenk Eindelijk kwam hij er tun, zocht met snelle schreden do woning zijner moeder op, en votnl haur wel en gelukkig ia den kring zij uer zusters. Dal was ven wederzien, eeno blijdschap, een gejuich I Ann in arm la;<'» de zoo Uug v.io elkander gescheiJeiien, en tranen vaa vreugde vleeide'i, oil do mond atnmelde w«a/rden vnn «lauk tot God, dio hen allen Z««J Wonderbaar beschermd en voor gevaar behoed had. Augustijn verhaalde: do zijnen luisterden met open mond, en zoo lo- rendig vi n< Augustijn schildering van het nieuwe heerlijke vaderland; «iat moeder en zustcis eriii«t» tegen inbiagieo, AugustijQ over do zee daarheen te volgvii. Aiigusiijii buigt nu do nniigelogenliedon in zijao ouderslitil vorder in orde; maar ofschoon hij geen o.gcnblik lij«U verzuiujih', verliepen er tocli «•«•nig» wi-kei», eer de landvtrhnizers hunne reis naar bet verre land kon- «lun .-«invangen. Zonder ongeval bereikten zij Brmncn, verwijlden eeni go d.-iguii iu hut huis van den heer Strootsif en «verden met bewijzen ran li-file uii nclning overladen, ilot rreugde zag Augustijn den eerlijkeu kapitein Stclmg w«ior, die geheel gelukkig was ia de geJscLte vaa h-g gezin zijiii jongen vrieuJs mnu do uieuwo wereld te zuilen oror- brcngun. Op «len «lag, die voor do afreis bestemd w.-is, nam «lo heer Stroolsof Augustijn t«T zijde, eu zcnlo tot hem: "mijn beste jonge vtiend, sou het'u niet aangenaam tijo, nlr zich een zea of ze«ental huisgezinnen op uwen grond eii bodem in Amerika nederzetten i Holland kunnen zij wel is nar niet koop"", daar zijn zij niet rijk genoeg toe, maar zij zondea u gaarne eeno billijke schatting voor den gepneuten akker betalen." 'Augustijn «vna vrolijk verrast. Iets aangounincr* had liani bijna niet kunnen wedervaren, Jan het beri„t, dal landslieden beui begeloidea "Zij zijn allen van harto welkom" Zei.lo hij. "Mijoo bezitting Ug'oot, eu «e'i-n kunnen er plaats «»p viudeu. Yxo schatting en dergeïijken kaa natuurlijk iu het g«>heel geeno spiako zijn." ••Ik had wel gedacht, dat c'j spreken zomlt," licmarn glimlag- chend «Ie huur Strootsof. "Welaan hier zijn de contracten. Do liadun bevinden zicli roods met pak en zak op het «hip, omdat ik hun uit uwen inwin beloofd hels dal gij hen zonder omslag ««mdt, inedenemea." Augustijn doelde zijne moeder het vrolijke berigt mede, co het af scheid van het vaderland werd daardoor allen niet weinig verligt. Do huer Stroolsiif gaf Augustijn uog c«'»e lijst der aangekochte voorwerpea over, «vulke «leze terstond betalen »i!de Do heer ütrootsof sloeg dit ech ter af, terwijl hij Augustijn nnar kapituiu Sluding verwees, die deze twm- i;elugeiili«'i«l nti liiumo nankoJUst in Amerika, wel in order zou brengén. Eindelijk svjhuepta zich de familie, na een hartelijk «fscheid van den heer Strootsof eu «Heus gade, in, en het schip vlo«»g met gezwollen ïéilcn op' de kuttfenvan het nieuwe rsdarland toe. Dezelve weiden gelakt tg bi»

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1857 | | pagina 1