Zekere Vronw'"\VjiÉTER tver«l (e IUIiw«y> New Jersey, d«x#'het tnwlen e<-ftpt fluUInmp «kj erg l-ezoertl, (luKlj'deh Yulgetulèn «lag nan hare won den stierf. 'Het heet, dat /ij aan de tnfyj cut en naaide, toen de lamj» plotseling sprong.-—flut smeren vmi de eouvi-riiéini-ntu inneliinerie vnn New York. kostte in 185'4 bijna w.i en «en lmlf inilliiH-n tl<iflni8.«-f inecr «lult tien dollars per hoofd voor eiken man, elke vrouw en elk kind in de Mn«I.— Te K'j<s»I in Frankrijk Iwvft /.--ken? vnntw Hö-eglieim 13 flesacheir lirnmlewijn in den tij I van drie immt'vier en twintig viten uitgedronken bij de vêt-itieiple e:if rij den geest-In een wauws* papier van Glasgow vpingl wne dame oenen lieer voor liet ontlijven de thèe. Die Uunil-nriDie liirlisthelivreetRlcrlVerleden Zondag is, in «Ie 2«Ie Prrsbyterisnnfclie ketk te Cliicngo, Si200 gecollecteerd, tot onderstand vnn de bijbel/ank. (iuuELSV /egt dat generaal Pass gereed ia om voor de vrijen Plants innnnon in Kansas pmlij te trekken.De LuiD-nmit gouverneur vnn Iruli- nun, Willard, bebufi van liet drinken op te /.al ien houden, als zijne partij hein tot Gouverneur kiest.—Het hoog goregtshof van Massachusetts heeft IK-slist, dat driemaal dronken zijn in dc zes maanden geene aanspraak geeft op don titel van "dronkaard."Boston heeft 6,000 meer vrouwen «lan mannon.Chicago heeft ongeveer 15,000 meer mannen dan vrouwen.Hot hoog geregts- liof van Wisconsin Is «len 17«len «lezer verdaagd tot deu 2drn Jnnnnrij.Den 7 «lezer staken hij Prairie dn chien nog verscheidene l«x>ten do Mis sissippi over, hetgeen zoo laat in December nldanr «'«•ne z.ld/.'miidicïil is.ÏJen zegt dat Batahd Tayi.ok «oor honderd spreek bon rten iB overeen- gekoin'jii, tegen ♦50 de avond.De nnn/tnnride Assembly 1 restant uit 50 Democraten, 45 Know Nothings, 33 KepuMikcinen en 1 Whig.De Chicago Press denkt, dat hel een vreessclijke harde «vinter zal zijn, en dat vele kooplieden zul len failliet gaan, door den oorlog tegen de Georgia banknoten.Men what dat er nu in den Slaat Il linois, drie -maal honderd duizend akkers ledig land zijn.Het Erie kanaal is in den tijd van 12 jaren maar tweemanl zoo laat open geweest, in 1852 en 1850 toen liet op den 15 December toe- vroor.Drie jonge lieden verbonden aan een ge- ntsisktmdig collegie te Cleveland, zijn gearresteerd voor bet. opgraven eii "stelen van lijken van het Voodlaud-kerkhof, in die stad.L Sweet, te Grand Raprds, heeft een varki-n, dat vuil 1200 pond vraagt. Hel is van het einde des snuitfl tot aan den wortel des étaarfs negen voet lang, en het w drie voet diep.De Ohio en Mississippi spoor weg ia in het gerogtshof te St. Louis, in bet open haar, .verkócht, en door Henry I). Bacon gemijnd op $10.000.De stoomlioot Zwitserland, die van Cincinnati naar Now Orleans bestemd was. is met eene lading van 800 ton gezonken. Zij werd verleden jaar gebouwd voor $42,000, en was va $20,000 verzekerd,Men zegt, dat Knie Uoyt ihgèn, een aardig sommetje wanneer hij ran-Stokbolm. terugkeer,t, »ich naar j Kopponlugè zal 'begeven, om den Koning vnn Denemarken, even nl6 «lien tint Zweden, een',ei-1 genliandigen b»i«-f van den Keizer dur Frnnsolieit Ier linnil te stollen. Volgens bijeondero meüèdrfèlmgéri uil Zwc- den houdt de regering zich ernstig bezig om lis j re oorlogsmarine op oen' gnlu-rhten *oel to bron-1 gen. Verscheidene linieschepen worden nvt I schroef—vermogen vourzUu en mm de voltooijing p van «'enaar.tnl kleinere oorlogsvmirtiiigen wiirdit; ijverig gi'iirbehl. T«> StokImlin liggen too lemon J ii iieei'huulón g"i'«'ed. Ook wordt n«n de bevesti i 'j ging Villi nndeiScii-illiMle' punl' li langs de ZiVOcrl- «clie kusten ij»t-ri-j -j.-nrtnid. Il-t schijnt dut Zweden vooib.-reid wil zijn op idle eu-iituiili- teiun. Even nis de admiraal Dundas mot hot En gelsclio eskader der O-utü'-i-tflmit, is llnms mik de schout bij nacht Pcnautl, met b'-t Fmnticlie esbadi-i, to Kiel iiangekomeu um naar bet vilder land terug tc keuren. Uil Knpponbnge is berigt nntvsmgen, dat ill? peneraiil Canrobrrl di-n 24«lei> Nov. aldaar is aangekomen en dnnr het levendigste gejuich der bevolking is ontvangen. De opening van «Ie cnnfi'rontion over don Sundiol, die op den 20slen dezer waren bepaald, is uitgesteld daar d«- gezant van Nonnl-Amari ka nog nndere inlichtingen van zijne regering moest iifwnckten. lil beginsel is dn Sondlnl door geene (Ier regoiingen, die op de conferen- tien vertegenwoordigd zullen worden, erken«J. Het voor eenigo(lagen medegedeelde ge rucht, als zoude een Amerikaanse!) schip met voor Rusland bestemde re«olv« r-pistolen, door een' Eug'dsclieo kruizer zijn «pgobnigi, woult thans uit Stokholm tegengesproken. De lading vnn hednold schip moet sleclitu uil katoen be slaat) lubben. RUSLAND-TURKIJE. HARKTPltIJZES, SnrtioTG.i.Y, Wis., den ütsicn December 1653. Van WJ!IPPI/E*S ragnerrcotype j De verbondenen zijo nog steeds bezig uit dc overblijfsels von Sebnstopol al datgene weg te bn len, wat bun voor de winterkwartieren nuisr oo- nigzins dü nslig bon zijn. Deze arbeid is intus- scbi-n niet zontb-r gevaar, dnar de Russen, beha! ve de noordelijke forten nog eone groote menig te aardewerken hebben opgflrigt, waaruit zij rooridurend boram«-n op de stad werpen. Van lijd tot lijd sprongen nog altijd kleine verborgene WruidmagHzijnen der Russen, die men niet mei de noodige viiorzigtigh'id naderde. Daaraan is dan ook zekerlijk die noodlottige uitbarsting toe tc schrijven, welk«-, volgens mcdedeeling van «len ATontleur, oj> d«-n loden November in li«-t Frnn sclx* artillerie kamp hij I»kerm«nn hei-ft plaats geluid en door welke ontploffing dat park geiJrel li-lijk is verniel,!. Drie magazijnen, bevallende J 30,000 kilo buskruid. 60.000 patronen, 300 ge >n«zihi*», Mtt mrdig v,n 6500 000 j h,t n.Wj .ijml, liccfi lnjecn«rE,,rd. —Du U,„Loo Mta, i E„gi-lsche n.till.-n.-p.rlc. B- Iml.e van de muzikale en boeijende zang van -n.nwa- (i|> ~bt.d hdt v;r)ie8 d,r Franschp„ 30 do0 i"° iT'LTfc.S: I IM 4» J" Eojjelscben n. n|l(,en0(,g ,.Pl,nveel. Volgens bij de Engelsche admiraliteit ontvan gen (h-pepbes van den kapitein Osburne, «lil 5<l«'n öilen dezer, heeft deze nabij Gin suliman, in kocht zijn. Ieder zijn meug, zei de boer.Ro- hert Schuyler,d« gnaite spoorweg zwendelaar,leidt op eene buiienphiats te Genua oen lui en lekker leven.In Missouri hebben de partijen het niet ee»s kunnen worden over de keuze van eenen Ver. Staten Senator, z->odat die Staat, gedurende de tegenwoordige zit ing, slechts door eenen eer igon Senator, in het Congres zal verlegenwoor«li»d worden, —Er zijn vervalschte vijf dollar bankno ten op de Thomas Bnnk, Norwich, Ct., in om loop.—In de Ver. Staten zijn 750 papiermolens en toch is er nog oveivW«l vanlorren te vin den.In het Erie kanaal, lussclten L'tica en Lit tle Falls lagen den 1 Dec. bij «lc 1000 booten door het ijs ingesloten.Te Baltimore wer«l in de vooibinleie week voor $250,000 aan graan, voor Europa ingescheeptIn de maand Novem ber werden 1,100,000 akkers III. Ccntrn! land verkucht.Te New Orleans worden gedurende een jaar 11.131 personen gevangen gezet.Op den 26 November bevonden zich $23,074,000 in do Staats—schatkist der Ver. Staten.1)<: ten toonstelling der wee/en te Milwaukee, hm ut op Dingsdagen Woensdag nvund dtr «ovige week 'ongévcer $1200 op. Het was eene "dames on derneming."—Dat de $50,000 gouvernement»- geld, welke onlangs, van Dubuque naar New York vervoerd wor«len«li', verloren gingen, terug zijn gevonden, is een leugen. FRANKRIJK. Parijs, 24 Nov. Koning vnn Sardinië is bij zijne komst binnen deze stad «p uist.-r.'n niet de grootste geestdrift begroet. In weerwil van hel mistige, ongunstige w-d«-r, wnren de openbare en particuliere gebouwen in de straten, door welke de Koning moest passeren, op veler hande wijze versierd. Reed» te 11 uur wnrpn dia atraten door de troi'pen afgezet.Ongeveer te 1 uur d« ed liet kanon zich hooren "en weldra verscheen de tijk versierd»! trein, op welke zich de Koning van Sardinië bi-vond. Eenige oogen- blikken later trad de Koning de wachtkamer van ilen spoorweg binnen, waar hij door prins Na poleon werd verwelkomd. Aldaar stonden zes hofrijtuigen in gereedheid. Het rijtuig, do Koning met prins Napoleon plants nam, werd Voorafgegaan pn gevolgd door sierke detache menten van de cent-garden, kutnssiers «sn de ga/de en guiilê#. Dc koning werd op zijn'weg tot aan de Tuiilerien met een levendig gejuich begroet, waar 7*. M. te 2 uur aankwam, en door den Kvizer, omringd door de nrnisters en de groof-iofficieren, aan den voet vau den grooten trap werd Welkom geiteden. •_i-';De "regering he« ft aan de fabrijk te Luik 150,000 geweren besteld. Zij moeten in de aanstaande lente worden afgeleverd. - DENEMARKEN sn ZWEDEN. - De reis vnn generaal Caiirobert nnnr Stok ijóth» blijft'1 nog altijd de opmei kzimmhetd tot zich trekken*Dienaangaande wo^dt van daar het volgende gemeld: Dc stemming der gemoede ren i#4iR-r' voondnrend zeer opgewekt- Ik be hoor niet tut diegWe welke' géluoveh dal Canro- 'Iberf'ttAt. eene ontwerp allinntiu tusschcn Frank rijk eo Zweden in den zak haar Parijs zal terug keeren (ofschoon de meerderheid hier van dat gevoelen is)_ maar ook knn ik mij uiet voorstel len, dat de zending van Camobert zonder be- - langrijke gevolgen zoude blijvi-o. Dnnrtoe is de opgewondenheid des volke te groot,stelling der r«gering totRuslHiid is zeer g.'cnmpmmitterrd. de zee van Azof eene verbazende hneveelheid fuuraadji* vernield, die langs «le kust uitgestrektheid vnn twee mijlen in lioo- gesteld en bestemd voor bat Russische leger i:: de Krim cn den Knuk.-isus. De g«-nlli eerden waren ««p drip punten geland, ondor du g n van 4000 Russen. Öir William Codringlon, 'le nieuw hennem- eenrraal van liet Engelsche leger in de Krim, he-ft den ouderdom van 50 jaren bereikt, en was «oor den aanvang des tegen«voordigen nor- |r»l£S nimmer in wi-rkelijke dienst gewei st. Hij ho' fr zicli «ebterin de twee huitsle jaren nis een en kundig officier deen kennen, en bij r nan (Ie Alma voerde hij de li-^t«» di«i 7«v> veel beleid nnn. dat hij aller hcwna- d« ring opwekte. CüJriiujton had reeds eer l«-r nar, het h.eif.l d-s 1'g-rs geplaatst kunnen wo:- d.-ii, ware het niet «lat hij «Ier regering voor waarden g'-sleld had, die rijpelijk ovi-rwi-cing beslissing g.-v.dlen is. Onder and,-re juin ten pisolite cn r ai Cn'lringlan, dnl de c-»rrespon- «Jetlli-Ii der li.ig'n'üi.l.Mi uit h«-t leger verwij«ler«| zuud-m worden, hetgeen «le ri-gi-ring niet «vilde toestnnn, maar zij verzocht de dngbbidrch'ij«'ets. bij wijze tan schikking, "ffinieus, om mei bescht-i denheid en vonrzigtigheid in de incdedevling hunnpr herigten te werk to gaan. Volgens een vroeger hi^rigt van een Russisch dngh'nd. de Bij van het Noorden, hadden de Ru sen in dc Krim nog vonr ruim 8 maanden lei-ftogl van allerb-i nard. Thans echter verze kert ditzelfde dagblad, dat er een ontzettend "ge brek te Simferopol zoowel als in andere deelon vnn dc Krim heersebte. Slechts door kracht van goud kon men zich de noodvren«lig»te |p- vensheliocften verschaffen, en deze slant van za ken kan niet dan verergeren sed. /C d« geallieer den zich van de wegen hebben meester ge maakt, waarlangs de konvooijen van de zee van Azof-kwamen. Het bevestigt zich. dat bet Parijsche ka binet, het nok in Engeland met bijval opgeno men p:an heeft, om Moldavië en Wallachiji een' zelfstandigen slant onder eene gemeenschap pelijke regering te veieenigen. De Porte zou eene soort vnn oppersouverc-initeit behouden, ter wijl het hestann van het nieuwe rijk en zijne regten onder waarborg van alle Ëuropescbe groote mogendheden zonde worden gesteld. Er liggen thnns nog 48.000 man Oostenrij kers in Ale vorstendommen; de duurte blijft et ongehoord, vooral ouk ten gevolge dezer be zetting. De dagbladen behelzen bet verheul eoner te Bucharest voorgevallene gebeurtenis, die linog&l waarschijn lijk tot vrij ernstige gevolgen zal lei don. De heer Thor, kolonel in Engoiscin? dienst eo door di 'Engelseho regering tapt ^ene-speciale Zending belast tot het^mink-open vnn .puurden cn transportmiddelen,„in, wclkq hoednmuhetd hij bij til de Engclsclie en Tulksche autoriteiten ge a ccrediteerd wns, is niiinelijk - te BuchnrcsJ, op den lsten November 1.1. dóór «le Odsleffrijk sohn. militaire autoriteften in b«-cht« nis geni«m« n, van den Eng« kchenuniform ontdaan, en in het Oostenrijkich Soldaiciiklêed gehuld, waarna hij gevankelijk voorlonpig naar Krounatadt werd trd. Dc knlunrl Thor is, zegt men, een Tar«vc, 'rl zak. MKBI, Ha^ge lti.ekwe.il. i.er 10(1 Blnnko Wiiucr Tarwe, R«>o,le winter Trirw» - Club Tarwe, rt bushel. y.omtr Tarwe, Aaulaj'pelen, leeseli, W ton Uia. f-j'ek, Boter, V> lïr. Reuzel. Kan Eijeron, p ilorijn Droogn A ppels. bnsliet Groene Appels, jij) barrel ^pek ntctsj V) barrel Zont. 'fj barrel Wit Vincb, liarrel, Whiskey, per gallon Timmorlinut. per M. Shingles, M. Hom. por cord, Hooi, ton -»h,rlM5. I «AAEBtJ. filjictgftr Rijfl-rO. - - - e «s *- 'ZJTZïJZ 5L Hult 1 li öl Dlil 1 3,(10 3.25 1 (leca schijn,-gcrtt bcetd—hl) /«Jf-BWjn^obaduw is k.-ml inak. ii, dut hij, llpm» Tdnrhanóe» en tc koop MU. V-l A X-, UAwAAi. i -3.51» bet epn-k.-n.l! heeft, .in «ij.. 3S jQlM"V$LX3E53E:5.S 1,10 0* t^" W;,t b.-el.lig m'.hnon tunnuel. w«t. tri-vatligheid r* fc-rTTWP IMlffl-I li B?EFS5RI H l,75 I K<!rm*k«cimo.. cr nrr\?r is. een vrengdebt..» 't frT"r\ A,c""p' »!-ob.«ygaa, «ene ••-iicidmU-id AgCfliOU vaa dc V. S. 1.370 ^7Srzeker»^- l.nit «1 til.» 1 beii.-kk'-n. ,n" 0 CompaTiia Tail IJ. Y. 0,-10 lie -Ié En wie die siru «sn is. dil ln-ei'i b{or niet gezegd: tl* !tF L I CA IHTCJKVKftS i;N 1; ;.r> \("l K'.; V\V IM'S ,Jv.' !»7JTf^rJtTkltaJ.£|StSl8*QM,ZP.TTE, U.75 (1.0(1 leven, j K. Cu.nslnck te flymmnh. C.ninccticnl. .-«« 10 (o 0,110 If et v.i-rwerp. «Int uw - hurt dc Vcbrkeur. tw-tft! bc«tp.ni int de lant-ie ni.»i!e!len van \ZZ1 BÜUÖUS8 KOETSKX. 'iJ*" di'55.l.;e« - n wlirij.er. !;4i, rersUn,!. „J e.-aegn.-do vrwMa-l ,v«.wb»wiei- I)i«, n-v' ■■■••ui Im-r vi-renrcnl lu-bt alnnifue disir 't lautlf ),,i»,m,|,.,,. i,„_ 1,n,I„„ i- i ,-■■•«-"eèsvjii,, s, i„ geluideisen regts-r leer«l«-sprekertl IIw portretten mnnki ,1 J.i.-r mejnfvronw natuur, j OPEN BK GGIES- Kn zij -wlilbtert «if 'l levtuul »-»- ieders ligm PELLA. MA KI NT V. IOWA. 10 <it IS c 18 (V« 20 c 2.00 (-( 3.00 0.00 16.00 1» I Lei 0,(10 6,'JÜ- 10.00 -0.33 6.00 (S 12.no GH 0.00 2.75 <7r 2.25 18 20 CORRESPONDENTIE. Om dc verzending le bespoedigen, wordt dit blad m de mecslen onzer lezers reeds maandag, avonds op do pnM gednan, en ten einde «leze jaargang met 1855 te sluiten, zal hot laatste nomntor ,len 31 Decciu. tier worden ntlgegnveri. No. 1 vnndeu 7dcu Jaargang zal den 8 Januurij verschijnen. Antieoord op ATB. A3, i'on 21 ATor.Voor ce- nige ilngenveruaiupii wij eOr,«i «Ie aankomst «ter Woo ff denhoeken te New York. Zijn nog niet Iner. Jle wissel zot volgen, znodm «vij het bedrag weten. DOET UW BEST! $30 PBEMIEN, is boeken, te kiezen uit mijne lijst. tl den r-! Wij blijt vb-cl.tj .-Ifc Hors'ellin komt Ziet n in" korteji t"i«f b«z..rg>! F. sr. M«,-OKAW. SfU tf. - ..arten tijd «lel «Ie ln-clia;,f,to Dnm- («li- natuur meen ik) in de getegeiili»i«l, ->m «16 lu kken van «IW ImalllE gelaat te >cli-l-en in WHIIM'LF.'S DAGt'KBKROTYI'E W'AfIKJf jVi Rlu-hi-ygon6 Si plnuiber 1855. rJ5rr,n-re 206 tf J. I'. WJIII'l'LE. J a» Tran<p()rf.ifie -,tv. Ccap.isrnie. LAWRBKCE'S I.f K It W f.YKBb, SHEBOYOAN. INTEREST V/0JDT B." - AALD OP GEDE- PONEERDE Gx'.KE;?. field wordt bij geval get«!o:iil vooi kvi^i«.:>jd - p go»- OiTÏÏ Een 4 voorraad ijzerwaren meilegeliragt u-Ie, wilde ik de aandacht luroopen het «otk ran Shrbnygan «n noordelijk Wi. op den goedkoopen winkel, wa r beate goederen goeilko"p verkocht worden 11!» in eenigen 'winkel ■lezen Slnaj. Gij zult liior alle* vuideu tvnt tot ijzertvi Zak en tafelmessen, lepels, «loten, hang»»!-*, schroeven, boiia-in-inspereed. schappen. scb-?|ipen« 7ad><lui:«krrsbelii>rfteD, spaden, vorken, bonweeleo, cndlos. entlivatdrv'en eggen.-grof- «rni-U. kni|i«rs en timmermans GEREEDSCHAP PEN in nllc soorten. Glaswerk, spijkers, wagonvser.. IJZER. enz. enz. Kenner en Keukcnketgrhels, c? S3 in groote vervrrheidenh- id. Bi-gecrig zijnilo 0*11 «len ?(teii Jaargang Nit-utvsbude zoo mogelijk mot oen grooter aantal in teekenaren aan te vangen, cU mijnen agenten, nnn wie ik mij tot dusverre voor hunne bt-mooijingo.n in de verspreiding ran mijn blad zeer verpligt reken, «Ie kans Uil eene groote re beln»nin« dan een gratis ex emplaar van mijn blad «villende oponstellen, bu-d ik un ter aanmoediging van liunnnn ijver de volgende reinicn aan, in boeken te kiezen uit mijnen teo.'s crumdi-n Catalogus: Ti EX DOLLARS anti diegenen, die mij bot groot- e nant/il inteokennren vooreen j-nrvcmlt, vau den togen prijs kan 15 Decemher 1655 tot don 15 .Tarunrij 1656. VIJF DOLLARS v.mr l.et daarop volgen.to groot- c aantal. [Vergezeld van het gold.] Ten einde te beproeven of er zich ook schrijvers uier OU7.C landgenonteu in (le Vorcenïgde Sinten be vinden, die iets degelijks voor het feuilleton «villen cn, onverschillig over welk onderwerp, geschikt .WI..,..,.. 0|:„,irP„ Krulili-nirrssarrn, Jton.1- Feuilleton van dezen nu bijna afgeloopen jaargang nt maatstaf nemende, lnnf ik do volgende prumieii Op'terii/t O iiebl-i-i .V r. ran den mcLsUpthabl 01 :h /.elven, out zulks op Hu-P ili fiKOÜGK Al'FEi'f. de 1 .- - I k K «sroour.x u N>.w Yoiik61 Pearl Streel en 155 Hromlivay. II KtXTüuil TV B«'/P4LOMarine Block on-'cr ,mn de »1|» Igton mi. Iiilvrliniide M.T5EL- EX PLEISTERWERK ITT Va-Iers iofiomalic in «i- LV-kkmj -l« LAM) TÏ: Koor. D£ BESTE FARM IN DEZE COUNTY. groot 1821 Akkors Sr lijn 51 akkers arhooo. 35 atko.s -,a onJ. r b». Agenten. J: e Si reet. Bo»i iiclilen e F «lis, RUFl'S C Ptl.MKK, President, Hl RAM Ml RS. Vie.- President- WELLS WALBRIMGE. SccrotarU. JGilN It. WHELLEK. Tbejiourier. Uuminisriu van B« stuur. HtiKATio x. HULT. AL M. CALEB. N CHAMBER».IX. A! BERT II. WHITE- G G. Ki J. C. Os Ar./.X.-H. IVrr.R". «gent. 64 Peorl Strooi,"K. Y. O. S'. Ciiai-is. 35 Quay Street, Albany. GOEDKuui' ALS i J- i- Tau.MiiK.fc. "got. MHvraukie- DE GOLDlCOOPsTEX zullen verkocht oor-I E. Kir«*i.«M.. Conwjfuce. sh<bo-'n wi, don. en «aarvocr in allen opzigte. fcL zij roargeateld H. W. Tua^n,. .- 2e„r. - zijn.word iug?M«an. j Merk «!c paktaad;-? A T. Co. en laad a« Slik-, Plaatijzer- m Kopcrwateif 1 p"r -r B"'T- roorhmiilen.of vnlgon* bastidliiiggeiiinakti Ver-j Gm-dkunpe Goederen. I lirj',*"»"It H'öl'ft H ■°P' 8D KONT IX VHS BMCK ÜI.OVK. U IJ ii 1 Ji 1JSüi) L-WDMTELu. I gjlUji WIE.» W mTa. Gr -A- 25 IJ 3ST bcliocftcn on Ijzerwaren, stift A. i'. I.YMA X. Kj'uiileuierswiiron Provision, KEN CBOOTBN VOORRAAD. HIJ Gocrtner, Geele Go. I,\\DACI.\ PELLA, MARION COUNTY. IOTYA. 1|«nd«>lt nl« Agent in het knopen en verkoop llui.no i hel j «lieniii due.tei 'Ier belofie llcrhan.ir U LOBE TIEN DOLLARS voor het best geoordeelde oor- DODING C/LAREN BACII, tpronkelijke verlinal «if ortiki-l, in prnzn, duidelijk ea in eenen goeden stijl geschreven, iu te zenden uitrr- r"»k 'lrr 8 ^r""' lijk op den 31 Jannarij 1856. I Arrnue. tnjen over hrt postk. VIJF DOLLARS «oor do best geoordeelde revta- St/EBoYGAX. ting van eenig rerbaal, ufhoe men het ook n uge, incite geschikt voor ons Feuilleton. !k «vilde schrijvers niet iu hun bestek beperken, I welken zno wa\'/iliiiïljniiierrs ais Stadsli nogthniis zou ik gaarne zien, «lat lu-tzelvc minstens 12 behoeften voor huis, heiden co veld goed eu billijk! p^NN. AVENUE, SHEBOYGAN. W dien f43 bladzijtlen lang formaat) cn niet meer dan üito vellen sclttifls uitmaakt. 26 Nov. 1855. J, QiriNTLS. ns-oitimoul voorlinmtou. Stoom Mncfiincn vau nltcrlnn.k: Huisvrouwen kunnen «vij onze Suiker». Koffij'sj /{ni,,r,„ rimr Z...L. urnen, tiurprls ro»r RaW'n, IJzeren Hekken WISCOXSIX. jrilt twkeud gom takt. «lat wij oiuh-r hoven vi-ruli-lile firma ia hot vroeger door Anahle j gebruikte lokaal, ei-iicn winkel heMnm gcopond, i n KLLEWAREX honden wij er slrcho. goe- I Wij de en linu.uiine n-ilkels op.na en hebben een groot ij-.l.hcsti A. J. Ben.- 'A. G. K ..iipe J. 'kamp. Jad. Haan. ,-n b„ IVO .er va pri:,.—Al» O A X. W. A van Smal,- n b n lr V 5. "JTJaJ KOOP! zeer aannemelijke voor «vaarden: U prairie, ine: fi «kk. bowl». 4 m van P.tlï. gtbbcrtcitticn. Getrouwd door j Kikski.. Esq.: JACOB DAXIELS. IIUBERDIXA C. BLOM. Holland, Sbebuygan Co,. Wis., 15 December 1655. .- .v.. -lolijk i Tin'e vim «cue mtsvellnilde g-iedn liooiiniiiglieiil. Haringen. Sardellmi, Kwiworsolio OU ll'aihhurgsclie in» enz, zijn steeds voorhaniieii; Cigairn. Ronken Pruim Tabak zijn ons regeltcgl I hel zuiden :«angevo«rJ. IJzer-rimm en Werktuigen veor z\mb«ehi»liedei» Lan-lKmiveis. Wij liii-ilen vcrd,-r be«t Meel vnn Milw.auki» «in. l»r llmnileieljn. Wliishru i-n dranken ontbieden «vij vnn «in bc« lieden beviel zeer voorspoedig san ei-ui- wcl- gcschajieue Dochter, N. GERRITSEN, gi-liufdc J. J. ARNAUD.JR. Albany, N. Y„ 11 December 1S55. Hrden overleed tut «mie groote dreefheid en bittere sroart, aan de gevolgen «-ener borstziekte, ons geli«-fd r.ooNTJX Gcrrlt, in den ouderdom vnn ruim 9 mnnudou. Do Heere die hem gaf. en wederom tot Zich nam. doe ons iu Zijnen goeden cn ulwijzca wil berusten. iMcsc ati sr.. Iowa, G. J. MEERDINK. 20 Nov. 1855. JANNA GEERTRUI MEERDINK, geb. Bïnjsisc. Wij boud«D ons overtuigd dut NapoUon Zvce K]ongnj«r van'géboorte: In 1840 w»s hij luito- «len.niet tnl dwingen, muur dm hij toch ook nietnnnl ;n Oosienrijksclte dienst en li«-p met xijne MlTpaKten wat strekken knp. Zweden tot het verbond der Westersche mogendheden te doen toetteden.- Daartoe komt hem du tegenwoordige toestand "Hlhte'r xeer te stnde. Dat echter de Ko ning *«>o schielijk pnl beslissen nis men hier al gemeen gelooft,- moeten wij betwijfelen. Het moei Uibdb een groote twetstrij<l zijn, dio dc Ko- ping met riflh selven heeft te kampen. Van de ireiie iijde de wensïh om rich de liefde van zijn volk te vermeerderen cn de gelegenheid te ope- peö tot herovering vnn liet rerlorene Finland, den oudèn krijgfirocm en hot vroeger aanzien, 'J welk Zw^dfn.fltider. do dyntstfo d« r Wuta'f ge- nooti to vprpipgwepj VPn'dpn anderen knpl \»ot groote gepaaf yoor ttjn land en zijnen' troon, in geval de pQfiog eene voor Rusjarid gunstig»- wen ding nemen roogt, en do invlóod vnn de hoogere atandeq, die hier meest Russiscbgezind aijn~ wearljjk,' de kepie.is mocijelijk. He| Tcrblijf van den gpoernnl Canroberl lipeft t«;8tój|Wa k'ntjleiding 'gegeven tot fèna" reeks van (veilen, ter zijner cere. De weinige tijd,' welke hem overblijft, gebruikt hij tot beri^tigihg trat» opftnbare ioriglingen, inzonderheid de mili taire, |4«t| verzekert dat de generaal Canrolcrt, compagnie nnnr de Piemontezen over. Danrna bereikte hij dc rnr|gs«n Luloni-l in Engelsohc dierst. Het Engelsche gezantschap lipeft bereids vruobl'-loos getracht om de invrijheidstelling vnn den kolónel te bewerken. De'Onsu-nrijkMlie op perbevelhebber- antwoordde, dnt hij deserteurs in hechtenis nntn overal wnnr hij ze vond. Men is benieuwd, wat lliaos do Engelscho regering doen zul. De lantsle.barigjen uil Egypte Iqidofi jujst ribt gunstig. Mon verwijt d*-n Qnarrkonipg, dal hij het bestuur dar zaken., van hpt land vprwnqr- ipoat, nis ooi» zijne geachjllen ipet do Bedpinen, ^ie aan de bewoner^ der l'nndhotjwonde distrio- ten veel nadeel loi-brergen. Buiiendiêo maken de gouverneurs van verschillende provinciën ge bruik v»n dien ongRnsiigen lot-^iniid en doen hunne bevolkingen onder hunne heoraobzufht cn afpersingen gehukt gnnn. Zoo moet de gou- verneür van Suez Undt-t nnd«-tcp vuor zijno cige- ,ne rekening» zwnre" befitslingen geheven hebben van de inwoners .en vandu'riin-Mekka' kotnyndo ,of/defivBarts. gaand.? prlgfiïi's. Dn«r ci-n rn an der in strijd is met de eerste regeringsdaden ran «Sofi-pnchs, zal men wel doen drie berigtcp njéj CLTOprvnardelijk aan lo ncipeq. Waar gaal gij heen? IJc ga naar C. T. MOORE'S W 3 33 E S S: Pat is de plaats loaar men goedkoop koopen kan HET IS EEN GOEDE WINKEL. Gij rindt daer olie «ootleu van goeileren tegen den livnpBtei» prijs, en men stunt er voor in dot zij in het gebruik zuodeugdzaam zullen bevonden worden, als do aanprijzing er van z--gt. Juist eene groote vermeerdering bij zijntn voor rond vao tV'iutergoedcron verkregen helibenile, «oo- digt hij «lo_ liullamters in Sheboygan county ton vriendelijkste uil, als zij «lo stad (lezuckeu, bij hem auu to komen en zelve te omdeden. Onder zijnen'voorraad wordt gevonden: LAKENS, WATTLX. tvt:i:i'KATO£x, SATIN ET TEN,' GARE F. DIMET SA» ET. BLAAt'WE DRIL, SUIKER. VLOERKLEEDKN K(»FF1J, DEK ENSTOFFEX, TI1EE, GESTREEPT HEMDENGOED. ZEEP. ■oio andere goederen. C. T MocHE, in Otten'a Biiok llloek. OPROEPING Het jaar 1856 met eOn schoDn blaadje wouschemle in le vangen, worden al diegenen, welke vnn mij ts te vorderen liebben, opgeroepen, voordon l Ja- ■uarij e. k. huu geld te komen ontvangen. Wcderkesrlg «vensch ik, dat Zij. dte mij iot» «eliul» dig zijn, insgelijks cour Nieuwejuar hun verschuldig de tullen kinnen voldoen, of «lil per brief renden, Komt ullc l'jfenc Tekeningen maken goede ■mien. 15 December 1855. J. QUINTUS. Tax Bckcndmukiug. Hiermede wordt bekend gcmnnkl, dnt de Taxlijst iVor het Janr |835, voor »|e» ó|n«J Sbcliorgnn, voor touts-, puuntj;, nchi-nl-, haven, ,-n bijzondere aclinul- mtlastjiiget), nan mij is ter houd gesteld, om de dunt- «•p vporkyinpiide bulnstingou £l|i*i-*] te 'innen. De boVengJminndu Lijst zal in imjnn balnieu blijven tut deu 13 Jaumirij 1856, wanneer zij aan den L'auuly- FRANC1S fiEELE, thesaurier yi t ■erpen. v. lki- li. ran II. I.ahberlon Boekhandelaar. Levert tot Xcw York prijzen alle mogelijke ipoe.liesto ên tol d«- i.«ag5le prij/cn i- voldoen. Papier. Aaiilcekenbookje». Blanke Boeken, l'enn, Polloo.lrn. enz. «HZ., ia '1 groot eu ut 'l kteio. Ai Steeds zijn tol deu groot-of kleinl.aiil.-l voortui-. ÜV-'-be«te «ncrft-i» vtiii PLOKfiF,\, ider «vetkv «le htiwnlilj in 1-^)2 g-nnt- Diee islrijke 1 "H.ilbert Ploeg" uitmunt, n.,.,r welk I i, 291 tf. len pioenen malum, die beter stjn j in «(en Staal. Ook zijn wij agenten iot bot mi Monums T.iT/r.YT GRATE HARS. f.itn-N <>f l'arnn. Xeg: I TIEN AKKER (.- Tr\. -isd Pvlln: .-enig- MER AKKER I 'TBS me- p en to bo il franc r. Eric tv. X. Y. Box 302 tf. gerehikt »m ,et cn Laoijers Ea,i lö hrau- j 'Wij Vlei iicii O..S zelvon, «fat «vij. opzigteus icr-i e« Cu'c"' c t-t iedvro ijtcrgii-ifrij' iu liet Wrsieu fcun- i Sliebov» ;un.' 'l'i Julii 1655. 1 288 tf \V«L N. SIIAF1 KR A C«h 1S35. ts-ssssa ISJJ. NF.KRLAN DSCll VOLK, komt nu wnt koopen, 'k tlob mijn good, mol groote hooptn. Juist vail Nzw Yon* 'thuis gekregen Eu hen nu om GELD verÜgcn. 'k Heb een vast besluit genomen. Om anti uil', "lie tot mij kouiett, WAAR lc «loon, civiel en gmd. Meer dun ieinnnd audcrs.doot. Grand Rapip.', l. D'OOGE. Schumover.de CongregatiOneel Kerk. 302 tf. Hot i* nn do tijd om to koopen. c. T. MOORS --ft lieden ---'i-u g'ooieu voorraad Hel fit- en 'A iu- l'erLacht moeten tear tien! Zij. welke won-eheii te koopen, «v„r.le,i vriende. ïebjk \nt DE WESTELIJKE SPOORWEG, DOOR CANADA. Van den Niagara Waterval naar Detroit, vvclko de goedkoop*!!-, zekerMo eu «nclsto rei—-- I.-geilheid biedt naar Dc winkel i, Iu OTTES *8 BLOCK DETROIT. CHICAGO. ST. LOUIS. GALENA. NN AI.LH IU.II-K IN IINT GltOOTIC Wl.-TCN. I C. T. MOORE. hen NIAGARA FALLS en CHICAGO ivor-GotdKo -l>r GoeCtï'C*' OH v. seofeë. weir lijd en ge- j /-? Town HOLLAND. ,-4..|» TUS-JCIioii NIAGARA FALLS de goederen krijgt l'as- igierv h 'oen Ugeuhem kuslsluos B.ug f ite groouic ii houwkunst) lo hezi; long, hangt nnu -l houilvrd on vijftig Landvorhui Hengen "Vult don bruuchvudoii i jYicmce Goederen AANKOMST VAN BENE GROOTE PARTU NIEUWE Herfst- en Wintergocderen, bij AlTCiUST ZEltl/ llT, (vroeger Mmekr «eado coomlxiolen gvavitns.,—maar ocincii i- Manufacturen en Galanterken g«4.im.k«t.jko e« luchtige «v;.g«r, cn .ij-.v-a behooren.le artikelen geopend. Boiityeus de inland-1 Zünder Oponthoud na3r ChioaSQ- enz. /in.u1I... Biljetten van Rochester v,,; (Ie gm.fch. rei, r":. j C KOMl\ V» ELLIS, hot kamoorr -V bij hot station ty mkrnVn. -Ag'-ni. Bnllnla. N. Y. j ALBERT jGKER LINGS. A genu i SllEBOYGAX. MTS'JON St v. C T. K0 ORE. icho bovect ik inijui DtlltsdiC (Jopdereu ia hol Unmoor,-lig! bij «nn, hralnnudc in diutsch. m-dtukl kaloon, alle aoorten A'.Ï8I van eclu geve.wd Be.liIegóodl'Saijntöl» «v.-,|, Win- lerschnenon. H.inil.«eliuou«*u, Kousen t-u Sokken van olie kleur en grootte ent. enz. Bouoveiiz de mnnufactureu heb ik ook voorhanden KKCinEKIERSIYAREN iu allo Hoorton, vnn de beste hoedanigheid, zon at» zni- i-Olio, dubbvlo Azijn enz., alle» to veel om 232 :f te Houtisrtn. X. Y" P. J. L 0 Es f U E B, Boliui r.eli mot j boy gun, .Miniton «d Toe tieVouiing RISCHMUKLLER Sc LOKsCHKU, C&nmissie-, Ktpeditie - en Wisselkantoor. ZW Erne Nclmonê partij overjro»shoten LAPPEN au g«:diukl katoen verkoon ik onder den iukoop*piij> Greenwich Sir. 1 Xcw York. Lede)'' en Finding- Wtnht-l oudorgoteekcudd In-oft ceaen vollodigon voo loeder'en Fiuditigs, n vau Proce- cl en Otnukec CoQntiY». ii,f<>rni»l';«« aangaand» i"- hij het publiek tot cen-i. W. R. Gorniinv. itogt»r.-V. K. To-vNsxri,, nKslor dor Bank—ou U'auiie.n South. [\y Shéhovgan. Z.jn kiii.ooi is bovon het Pc»Ü.an Napoleon Wharf. Q-ivbec. ^riEGKLs. lttEB.:L.\FKX e» goc* XOFFIJ 6 n.3*7 I pa uoiir New Yoik, Qiu-bco I Noord Amerika. sns'vnn M-LBRBKSTE 2SWAK.TE EX GROEN E I fi Tbee, Su'.k«v Suo«»i« ra eonif a cenige audore kruide- bevatlcndo biini alles «vat schoon- eo z-del-maken, be- lWr^r n,„ h. w v uu.awBic, bij C? T- MOD RE. boeven: ook Vot-hanr en lijm. York «f met «len fludso i nvh-i -iv%, o« \i drö'botoafd'0 '^WOrd,V~f 'T KER^--"" I Bu!R'te - "P meao wc- A .Ui LU ERK. i'-luëu IVceWn. ilW Schuiuovorhofpoevkantoor. -pw F«l e|KW«Uvw. V de gmf aa,dg«st-rk bij Sheboygan, Oct. 1855: f j 3«3 A *u-Qucl>oc..hf «luor imdd.-lv.m ,le. post/cheeps- C. I. MOORh. J. Joseph Schneider Zich al» SLAC-ER «lliifr (t«-ve»l3g^ bobbr nA- ii) don SIaglcr»\viukel vnn Brnzelton. laatslelijk jj«?bfiiikl door J. Wright, beverlt zich tnnjrz'dcxou wog iu «lo gun-t lier iioTInnder», on i» ben id voor GOED Y'EE iteod» DE HOOGSTE MARKTPRIJS iu bowlen. Sbubuygan, 15 Sept. 1855, 3m297 TE KOOP! Omtrent 1601) Akkers uitmuntend goed BOSCH- LAND.gelogen in town 13(Wil«on) Raiige 23—beoe- ron» eene groote iqfllig'0 BOUWLGTTEN in de Stod Shebovgan. •fy WARREN SMITH, 16 April 185S. tf. A°btor het Po»(knn(oor. Ilolltindtehe Winket. Do ondergeteekende, than* èena niTiire voor zich zelvon «ingevangen hebbemlc, verzoekt bij itex» vrien delijk ojii «le gim«t «n icdoutuyuiilutjo yaivyil «Ie Hol- Ilij hoeft uou groot auartement van ELLEWAREN &.KKUIDEN1ERSWAREN, welke hij tegen de miiwt 'mogelijke "prijzi-u wèfcech om loxetton. CoulnU geld wordt botiald vBpe BOONF.X. ERWTEN Sc GRASZAAD. 'Komt on ziet i. A. BACOT Co. §lioUoygon, 26 St)J Europa cn het gen", of [icr el Vau Quebec. per Hpoqrtroin unnr «Ito dtulcn Wissels op do Il0l-f(lpliinl»«.'ll binnenland. In the muiter of tl>a E.v«t«! of LAURENS 2EK- Vdtehding r.r-i (telden lot oen t-cdrng naar «oikir J VELD, Jeco -?eJ. ng. S5 ouhooger. in «Itc deelon va» l>uit* i Ou reading und I.Ui.g tl» petit on of Peer Jfievefd. lend eu Holland, zoo nis het hcüen vau ETfe.-JMl.„ leureeeutiug among other ini.iirt, th»t Lanieae Roe of hoi mcaswreu van audoro gelden. y,.|d tale til «tie town of HolLml. m »i»r county, died rnvotr von goederen en pakkmnljo vmt llBn lUlostato. «.u the e'th «»;«y of November inetaut. Joavlng Europa. p, A. LGE'SGHER. Ifl"' ni"' l'®'>ounl «rloie iu Lhiz CouUtv, pwiug Bralellingen «volden in SheNjvgïu door «len H.-er 0li SJ"J 'slnl" UG. POTT, - egonl. aaoeenuiiièn. f "óf i ?"e 1 k<i,i petition t« heaid before th.,» Judge of lb» -Churl. el hi« office «ii lb» Cm <>f Shel>»«s»o io said Coantv. on MONDAY TUE 'SI* DAY uF DECEMBER next, at ID o'eliosX A- M. or aesooo iheteaftev u the •auic, c a be heard. And it i> ftiilhoi ordered, that notice of «aid hearing be givcu to the ucsft of kin of said «teceosed, and el! pcreoua interested, by publishing a copy threo Huceeerivo weck», previous to said «lay of bconug, ouco in each week, m «be publie uewepe'per. "pm I» 1 and circulating iu mid Cauuiy. ksonaaa tho "Shoboy- g»» NièavreWntc.'* J. L. T. DHSTBUlORST. Zadelmaker, fiegl Irgtnover de Brick £foi. Sheboygan, Wis. H«H-ft Jo eer zich if <St* gunst dee publiek» «ante bevelen. Alle aoorten van fijne eu gewone Zadels, Gateden A Paardentuig zijn bij hem voorhanden of orden prowi-t. »n .;«-ed op btiarioJiiug. gxnuiuuu. g-q n CHARLES F. MORBIS. V-eon»* 'mljre- i I Dfctvo, Novombor "Jdltt, 1851.

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1855 | | pagina 3