SHEBOYGAN, WIS. hof kunnen worde» voorgelegd. Dit zal zoo spoe dig mogelijk gebturen, maar eene eindelijke l>e- Missing ml zonder twijfel, zoo lang als liet kan, door de daar niede belasten worden afgewend. DE MAILS- KaniM"waar zijn wijf Al» de Voorzienigheid niet tusschen beiden komt, om de bewegingen te bettugelen, die op onze westelijke grenzen plaats bebben, om de opgewondene hnrtstogt» n neder te zetten ran hen, die tegen elkander zijn opgestaanen om \f„„ j »«-■ i r..., I de bende aanranders te doen lerugkteren, die Men lenst in de Milwaukee Senhnet van den worden voorgesteld al. a*nrukVcnde°en zich ver 20 dezer de volgende met meer dan regtvaardrge „Uerende om aan te .ukken op de «Sharp', buk- klagte over de wijze op welke tegenwoordig on-1 te L,wr#nce. s(aan wij aan de» rand van ze mad. vervoerd worden. Hij zegt: «Dient er j ,,orgProor,og. en kunnen op eens in dcaaelG. Ver- Imet. gedaan te worden om bet gevoelen «.n»r schrikkinKen gedomp-M worden. W.»«s manne» en hot publ-ek m tuigenleen uit n;,., „ngownaraehuwd. De wolk heeft ziel. ïïra« 'e 'lruU:?'1',Tn <t0 18cl,?ndelike n,miier reeds lang zamengepakl. De tijd, die nu ueko ™lttL onze pos-1 mon j,_ is\e,.ds u„g voorspelt. H-t is niet min maanden geleden, dal de - i - i .-.cjiniiueiiike nninno Nebraska bill bel Cotgres liefst, in bemling woolen loccezouden. diligence kwamen, want dan hadden wij dezelve i p(19Sverde Een uitgestrekt en vruchtbaar laud. Zulke-tempel-*kiu meu koopen bij olie posuuaesiers. lo vier en twintig uren tijds van Chicago; terwijl was. door eene pl-glige acte van hel Congres, W. wu nnHP .Ton^cviil» imm I.. I.I.. flBn vrijheid gewijd. Z»rg«-li genontwerpen makende snakki J. Qcistcs, fi tSiCTxen. $2,00 per jaar, in vooruitbetaling. DINGSDAG. 1)EN 25 DECEMBER 1855. ==r5='business maunen en hot publiek De Ninuwshoile kosiV J*1 ü.tllMotie G maanden: ci k-ief in poststeinpol« v.n era en drie ctnts. vnn kieutgv- ,®'!,an tof i,nn «-Meden winter, toen de mails per schandelijke'K- - - I .liii.idnpA L'iVflmen oranf /Lm Ka.l.)ni. u#G berigt vnn den staat der zaken op het toeneel van den krijg. Te Lawrence staHn 800 man, meest alle rort buksen vnn Sharp gewapend. Zij willen Sheriff Jones toestaan, vreedzaam naar den ontsnapten gevangene te zoeken. De vrou wen hebben desgelijks wapenen. Geoeraal Po- mrrov is uit de gevangenis onlvlugt en tegen woordig te Lawrence. Aan de zijde der slaver nij mannen .«taan 300 man te Franklin en 200 te Lecompton en Douglas. Gehoorte-, Trouw- en Dooilberigten woiden ze nu ïuiar Jancsvillc gnnn, daar over nacht hlij- ln dsn Nieuwsbode geplaatst voor25 Cents. I ven, en dan den volgenden dag niet voor twaalf Goregi-itreerde bricvi ton «mxi-a risico zenden. V de aftenJer 5 ccuti betalen. Officieel berigt der Staatsbeambten. De volgende personen zijn door den Stnate- ra.id der sleinopuciners (canvassers) tot de reeds vermelde ambten verkozen, door de meerderheid van stommen, tegenover liuiiue namen opgegeven: Bk A. Barstow, Gouverneur, 137 Arthur Mc Arthur, Luitenant Gouverneur, 2,680 3,125 5,185 1,779 3.339 alhier aankomenEn dit nog wel, nu wij eenca spoorweg hebben, welke met behulp dezer stad gebouwd is en over welken twee tieinen a daags gaan Hier in Sheboygan zijn wij er natuui slechter and toe, daar het vervoer der sclien deze stnd en Milwaukee per d scbied en deze steeds eencn ganschen dag ondci weg zijn. Ernstig hopen wij dan ook, dat de directie van den Luke Share Rail Boud spoedig tot ecu besluit zal komen om het aanbod van liet post-dopartement, dat $100 per mijl voor het transporteren dor mails heeft aangeboden, nan to nemen, of tint er op eeno andere wijze in voorzien worde, om de mails op eerie snellere manier ovei iüw te brengen. De klagten onzer lezers nopens het 4,074 i lang uitblijven der JVieuicsbode zijn niet onge grond, maar hoe grievend dezelve ook voor ons 3,220 'zijn, wij kunnen er niets aan doen en lijden ook stantkuiidi pre- lidetilschnp verraderlijke volksmennersver meren eeno kakelbonte schaar om d.r bevelen te u-rvullen vnn de pro slavernij mngt in hel schen den van die pb-gtige acte vnn hvt congres, en het De oorlog van K.umus oeeindjoo.liet jongste nieuws vnn Kansas, in Chicago aangeko men, bevestigt de telegrafische tijding, (lat de nioeijelijkliudèn in Kansas hebben opgehouden, en dat de vrede hersteld is, zonder echter door eenig toegeven van do zijde der vrijen staatsman nen verzekorj te zijn. De zaak heeft xicli bijna als volgt toegedragen: Een commissie van vrijen staatsmannen had, op verzoek, eeno bijeenkomst niet den gouverneur Shannon, «lie, na hunne oord ragt gehoord te hebben, verklaarde «lat hij was aangezet door Coleman en zekere vrouw, die hein gezegd haddon, dat do vrijen staatsmannen huizen hadden afgebrntnl, en in openbaron op stand waren, en dat hij «Inarnp de militie gelast t b i ii stand waren, en dat lui «marnri de militie gelast .lijk „O. ymraj™ h,J uil u, rukk,,,. Iwn m «pool.-D.t r puften 'in J-"' e - bij linn nu zot. bevelen li.ii.v-.'.rt* te koeten, en J.U« r .entltte f".''wt 'th l.s D. IV. Jones, Secretaris vnn Stuat, Charlti Kuehn, Staats Tresautier irm R. Smith, Procureur Generaal A. C'. Barry, Schoolopziener, ÏTm. M. Dennis, Bank Controleur, Ah hoard Mc Garry, Commissaris der Staatsgevangenis, De partij kranit en daar heeft zij het regt toe. I zelve eenen bijna ondragolijben last overdo ver- - - Niemand onzer lezers verwoudert hel natuurlijk, achteüjke traagheid en onverantwoordelijke na bloedigste wetboek uit dat sedert den lija. dat Barstow bet certilicaat verkrijgt; dal was Matigheid, met welke ouze mails behandeld wor-Drnco gemaakt is, en de nederzetters verklaar van te voren reeds uitgemaakt. AU er nog een den. den, dat zij geene dusdanige wetten wilden ge- duizend meer stemmen noodig waren geweest tot lioerzamen. De eerst nnngostelde Gouverneur dat einde, zou do raiul van Canvassers dezelve op Gerkd door het mjk zwnkh vrouw—Een j wn,9 verontwaardigd over d.-zcn inval, cn S"J dit zeer nabij dezelfde wijze hebben kunnen verkrij roerend voorval van levensredding door een lijk ,e lfenneD- Gercedchjk dankte Pres dent ibuce, gen, als waarop de "bijgevoegde opgaven" verkre- i vindt men in Lloyd's Steamboat Directory. Ze- op Verl,,ng"^ <1.,'r sm vei n ij voorst n nders^KE e s. passagier op de stoomboot Antho- DEB n B,V daar is hel l.m'Jga heen en bezit he t-gij g- eft weinig om de vrijheid als gij niet gewillig zijl om nnm Kansas te gaan en nan hetzelve de vrijheid te verzebervii.'' Do mannen van het nnoiden gingen naar Kansas. Met hun huisraad en hun ne sterke armen, en hunne ploegen, en hunne molens, gingen zij; masr als vreedzame men sclien, zonder wapenen. Bij hunne allereerste kiozing kwamen georga niseerde bemlen gewapende mannen van Missou- Gcwigtigc l'ost-wet. Na den 1 Jim. I85G, moet elke brief g«-fnin- keerd worden door middel van een stempel of een gestempeld couvert! /3T L)t-nki daar goed aan. postmeesters en brievenschrijvers in dil land, of de distributie gen zijd. De gevoeligheid over dit onderwerp is to Ma dison sterk gespannen, zooals geoordeeld kan wor den uil den toon der artikels in het Journal en den Patriot, vau welke wij een gedeelte overna men. liet Journal vnn den 18 dezer zegt: "De verdere opgaven ontvangen zijnde, verklaar den de Staals Canvassers, gist eren namiddag, Win. A. Barstow tot Gouverneur verkozen. Zij, die niet bekend zijn met Gouv. Barstow ett de Staats Canvassers, zullen bij deze uitkomst verbaasd staan. Zij die dit cchlcr zijn, zullen zich niet verwonderen o*er iets, dat zij beg: De canvassers zijn dezelfde personen, die, in IioeJnuigbeid va» schoolland koiiiiuissariosen, al de scboolhmderijen des Staats in de handen van «enen speculant plaatsten,zoodat hij op zijn gemak er uit kiezen kon; terwijl anderen, «lie er naar dongon, honojide nederzotlers, terug werden ge houden door ile afkondiging vuil een schandelijk bedrog in het geaccrediteerd orgaan van do Ad ministratie. Wij zijn voorbereid op alles uit die streek, eu bij gevolg was de manier op welke do canvass behandeld werd, niet onverwacht. j kere Walters, passagier op d ney Wayne, was op reis van Chicago naai Phi- ladef| Ilia met de overblijfselen van zijne innig ge liefde vrouw, om bij hare betrekkingen en vrien den begrnven te worden. Gedurende de reis, sprongen al de ketels der ongelukkige boot, waarbij bijna iedereen nnn boord gedood werd. De beer W. werd toen eenige voeten lioi'g opge- slingerd, en viel bijnn levenloos in hel water. De donker en naar en in zijne waanzinni ge worstelingen om zich boven te Louden, sii« t liij toevallig op eeDe kist, nnn welko hij zich den gansclien nacbl met wanhoop vasthield. Toen liet daglicht aanbrak, ontdekte hij ovorschreeuwdtn de nederz-tlcrs. kiezende postkantoren zullen uwe brieven terugzenden mannen uit hunne eigene om de wetten voor hel I |,;iar de plants, waar zij zijn op dcu post ged volk vnn Kmsns te maken. Zij vanrdigden het Pzokokx met stoom.De oude uitvinder, Obed Hussey, nnn wien. meenet) wij, de eer van het eerste voldoende mnnimnchine te hebben uit gevonden toekomt, is nog werkznnm. Hij beeft een stoomploeg-machine samengesteld, dat op de jongste tentoonstelling van het Mnrylandsch land bouwkundig genootschap beproefd werd. Het machine stoomde naar hrt veld ongeveer twee en eene halve mij! ver.Aldaar werden er vier groote ploegen aan vnst gemaakt, met welke bet afging, vcuren opwerpende, elk ongeveer veertien duim diep. De Baltimore Commercial Advertiser zegt: "het werk was goed gedaan en bet waa de mecning van vele dnnr tegenwoordige land bouwers, dat het hijzonder geschikt wna om prai rie Innd te scheuren." Het genootschap wee9 den heer Hussey, voor zijnen stoomploeg, den hoogsleo prijs eu oeD diploma toe. stelde in zijne plnms Wjlsox Siian •n bruikhnnr werktuig der slavernij- voortplanterB. Aang'-moedigd door dil gunstbe wijs uit Washington, verdubbelden de grens woeslaards hunne aanrandingen. In hordeD overkomende, behaalden zij in eeno andere kie zing de overwinning, bijna met de punt vnn bet bajonet, en hiermede niet te vreden, hebben zij hel snooJste misbruik gemankt vun de personen en het eigendom di-r vrijen Stunts maonen. Middelerwijl, zich door het federule gouverne ment (bonils gouv verlaten ziende, en ann zul ke aanrandingen blootgesteld, hebben de vrijen rerwonderen o«er iets, dat zij begaan, j liet daglicht aanbrak, ontdekte hij lot zijn nfgrij ^m'-ts mannen de wapenen opgevat om zich te tors zijn dezelfde personen, die, in de j ren. dat de kist, die zijn leven had gered/bet "'rded.gen.—mel om aar, Ie tallen, ben sla -id V«n schoolland a!1 Hik zijner erouxo bevatte vr,I"J voorstander verm«>ordi m koelen bloede J i-enen ongewnpenden vrijen Staats man. Het lijk blijft d«-o gutisclien nacht in een wagm- LRvEXnTC BEcnAVRx.—Ann do Tribune wordt I spoor |;{,gfni t.„ wordl den volgmd.-n morgen uit Capuke, Columbia Co, N. Y., geschrevend()0r eenen andoren vrijen Stunts man opgetio- Verleden Donderdag had niet ver vnn de Capake mcni Coleman de moord.-naar, bezorgd om zij- lorval plaats. Zekere j ne g,.schiedei)is het eerst te veibalcn, loopt indiepten een treurig Cornelius Winters gnuifde eene bron geveer twintig voet diep gekomen, t«x-n de «ard- muur instortte en hem volkomen bedekte. Ee- nige lieilen. die aanwezig waren, ruimden do aar- Onder de merkwaardige omstandigheden, wel-1 de van zijn hoofd af. en roer. vond hem nog in lm n en in staat te spreken. De buren kwBmen terstond bijeen en liet gelukte bun, den begrave- nen zoo ver te helpen, dat het bovenlijf vrij en de ongelukkige man in staat was, zich zulvon een weinig te helpen, toen de narde ander maal in stortte en hem weder tot «an den hnls begroef Er werden nieuwe pogingen 'genblik. toen een ke met de canvass zamen gaan, zijn «Ie volgende: Bij elk® gelegenheid, «lat do canvassers beslis ten, was het ter gunste van Barstow. Bij elke gelegenheid, dat er eene verandering in do opgaven werd gemaakt, was het ter gunste van unrt Het bleek niet bij do stemopneming, dat eene Basbford town door de county canvassers is uit geworpen, maar alles wat door do county canvas sers ingebragt werd, oin de uitkomst te verande ren, was ter gunste van Barstow aangenomen. De re'cls, door de canvassers bij «Ie eene ge legenheid aangenomen, werden veranderd zond ra j zij bij eene nudere gelegenheid gunstig voor BaMi- ford werkten. De Staats Canvassers weken heiliaaldelijk van de officielo opgaven af. Waar ook van eene town gehoord werd, waar onwettige stemmen waren in gekomen, welke eene meerderheid voor Barstow gaven, en die door de County Canvassers wnren verworpen, op grond van bate onwettigheid, wer den er verklaringen verkregen van de eounty ra den van stemopneming aangaande de gronden op welke zulke stemmen verwnrjien waren, en bij elke gelegenheid werd bet besluit der laaisten om vergeworpen en werden de onwettige steramen toegelaten. Hierin zijn do Staats Canvassers hunne magt te buiten gegaun, en hebben alle voorbaande gesehoiuien. Bij eene zuivere stemopneming, zou do meer derbeid van Bashfonl 500 2ijn te boven gegaan. Maar het volk van Wisconsin is van zijn burbCT- regi beroofd. Onze republikein-'cbe vorm van Staatsbestuur is een verdichtsel geworden, Verschrikkelijke uitbarstiso.Toen den 29 Nuv. een voerman, Jnin« a Murphy, met eenen tweepaardewager» kruid van het eenr- gebouw naar het andere vervoerde ("in Hazard's krnidmolens tc Enfield, Connecticut,) onthrnndilo de lading, wagen, paarden en voerman aan flenters sclieu- de. Er was ongeveer eene ton (2000 pond) kruid op den wngen, en zoo geweldig was de uitbarsting, dat eene gewelfde brug over het ka- 'rkozen naai, waarop juist de wagen was, toen d«' uitbar sting plaats had. bijna drie voel was naar bene den gedrukt. Hel kruid wa9 in halve barrels, zonder deksels er op, zoodat het geheel bloot «r How»»»,»»"» 6i. op co«i uiu -'"e.™ .Ty^'l a.nfc bon ik..rplllt »o d.o J. •I"'"" Dirrn lo." »»o»i»Z-». l«c» ,lid W„ jo.oo" kooHp-Jo.'"»»^" „II." «idenlrtttiog „h„lo w.o."lo ;k K - - - - w Lebben gebruikt, «an de PlTtSBi-nuU. 21 Aug. 1853." er slechts e beterhand. o flësch ïi pekell os iaim'ii. een der «unie kolijklieiils-verklaring» "«et gedcubsluk il.ior de burgers van Northampton county, 1 vnnin, waar liij liet grootste gedeelte vau zij" leven sleet en zijne n.cl, rust. Dit is het eerste monn- ment, «Int voor eenen onderterfcennar der oiiafbaukc- 1 ijkbeids-verklaring is opgerigL ËgT Het verhoor vnn regter Kaxe voor «1® j onwettige in hechtenis stelling vnn Passmore Williamson, sul in het district vnn Philadelphia in do msnml Februnrii, plaats hebtien. Passmoue eisebt ?50,000 selmdevcrgoeiling of Sl 3,3.13 in <1® maand, hetgeen $300 in do week of voor elke zeven dngen van zijn gevnngenschnp uitmnakL Wij hopen dat hij die som tot de laatste cent be komen zal. gTT De New York Tribune berigt dat het te kort in het postkantoor departement over hot tegenwoordig® janr ongeveer twee en een lmlf millioen dollar? of drie vierde miliioen meer «Jan over bet vorige janr zal zijn. De vrije staten bo- talen meer dan hunne postuitgaven, en worden belast om bet te kort in liet zuiden goed te ma ken, waar de slavenarbeid de onderneming schorst. en $800. Er zijn twee winkels van 90 bij lOQ voet, met eenen aclll voet breeden gang ®r lm» schen, en kelders onder het gansche hub. Dg twee bovenverdiepingen zijn meeat bestemd voor bantoreri. De boekwinkel is reeds door den heer Baker uit de stnd New York, gehuurd, die omstrrrhs 1 Jnnunrij ek. eenen groolen voorraad ronnufaclu- ren in denzelven ral openen. Men zegt ook, en dit ban niet anders dan one zppr aangenaam zijn, dat de heer £akgel healo- ten beeft, dil frnnije gebouw vooreen hotel in t® ligten, als hij het daartoe rei horen km». Aan een hotel, zoo als dit gebonw zijn zoo, is h«-J,o«-ft® in «leze stad, en wij twijfelen riet, als een ge- zijn nuttig I schikt persoon hel dntirloe buurde, of bij zctrgi». de zaken doen. Verleden donder.ln/ gernnhtehei Warren Hotel, in deze stad, in bmnd Amrt eenen bak asch. die Zorgeloos legen hot bnis was ffeïe». Gelul^ig werd het vroeg genoeg oat.leht om*,til stige schade voor te komen. Als het de» narhf* was voorgetallen, zou het gansehe bjefc dnnr ,1a vlnmm«-n r. rnield zijn. MeD kim niet |e voorzig- tig met nsch zijn. P«L.A, Iow», Deo. Wij Lill,., dal de Roomsch Katholieken tw.-e lullen bebbi-o gekocht in de town South East Pelln. uitgelegd door de bceren Overkamp, en d»t zij roorne- mens 2ijo. aanstaanden zomer eene Roomsch K«- thnlijke kérk op die lottrn te bouwr». Den big- schop behaagde, eenige maanden geleden, de lig. ging *»n Pella zon zeer, dat hij het minwees als een pnnt om e«-ne kerk te stichten. Do t.gcn- woordigi» loc»'!® is niet in do georganiserrdi-n ingelijfde stnd Pella. Wij zullen weldra in onze nabuurschap vertegenwoordigers tan terachillsn- de secten van het christendom hebben en «W polegenheid om van diute bjj de werkingen t»n de velschillende stelsels te tien. Al* de inwo ners daardoor tot eene meer ernstige bcptfening van den bijbel, lol eeno diepere opsporing der waarheid gobrsgt 'worden, zul het geoa vurlw* voor onze gemeente zijn. Wij vreezen oiet eene sec te, zoo lang als wij de vrijheid hebben om den bijbel vrij en open lijk te gebruiken. De waarheid kan nimmer verliezen door den tegenstand der dwaling, inte gendeel elke vuurproef brengt het zuivere gond al helderder en glnnzeoder voor de oogen vau den aanschouwer.Gazelle. BINkEXLANUÜCHE BEBIGTEX. SllEBOYCAN, 24 D-c. Verleden Woensdag ging conslubel Woodaud, t® Sheboygan Falls, naar de Canndasche nederzetting, op de schoolsectie in die town, om twee mannen te arresteren op de beschuldiging van timmerhout gestolen te hebben. D^ze mannen weigerden in bewaring genomen te worden, en er terstond eene worsteling, io den loop van wel ke den constabel zeer onzacht behandeld en heel hard geslagen werd, zoodat hij zich genoodzaakt sag, om nnnr deze stad om den bijstand der rifle compagnie te zenden, van welk® een gedeelte ian die oproeping beantwoordde. Do oorlog zuchtige deugnieten werden gevat eo alhier on der de veilige hoede van den cipier gesteld. Verledi-n maandag, den 11 dezer, onge veer ten 11 uren des morgens, voeren de twee broeders Mkhrikall, te huis heimerende te Cen* terville in Mnnitouwoc Co., de rivier uit ia eene Mackinac boot, met eene lading wbïskey en an- ijonden> d.,» g«de„» uit G,J'. p.lhdi^ I koopman te Cvnterville. Er woei eene stijve I r koelte ven vrd «f hel dieer wu l.np dete 8 J"- S»» i i i ti ti I'" oxer.—Advocate. kust geheel glad.Het was zeer koud Grbeh Bay, 13 Dcc. De eerste post, welke dezen winter over deze plaats naar het meer Su perior verzonden werd, is verleden roa»nd»g af gereisd. Onze pestmefster beiigl ons, dat de brievenzakken 5 bushels postzaken bevatten. De brieven alh-eo, die met den 2 pnsl verzonden weiden, waren over de twee bushels. De brie- venverzending verdubbelt zich jaarlijka, en ver- eischt meer dan eeticn franscben bit of een sp*D j eenen Sheriff, die door de Missourie was. en verlangt eene rongliging om Bkonsox, die het lijk had opgenemen, te vatten. Brons-ro w«i/dl zonder wettig bevelschrift, en met grove mishandeling, gevangen genomen, maar bevrijd en is nu bij zijne vrienden. Shannon, de mo del Gouverneur, verklaart onmiddelijk Kansas £3' De Postmeester generaal zal, gelijk men is oproer!! en telegrafeert nan President Pierco hoort, in plaats vnn het stelsel van het brieven ro om troepen der Ver. Stalen. Zij komen niet gistreren of recommanderen, dal zich geheel nut- terstond, en de gronswoestdingen nemen d«> zaak teloos beeft betoond, een zoogennamd orderstelael weder in handen, en trekken in gi-wapende ben- voor da verzending van kleine geldsommen aan- i aangewend, maar op I den op |,et g«\vijdi- Kansas los. Een «luiz.-nd ofbevelen. In Holland is .lit reed» Inns* ingevoerd. - goede, uitslag zi-ker meer vrije mnnren slaan tc Lawrcnci-,gewiip. nd, Het bestaat daarin, dat de te verzenden sommen scheen, vtcl de «arde voor d- derde maal op hem dl.„ roUur gedreven, strijde,u,dig hunne op de plaats der afzending contant inloHaald eu I neder en doodde hem oogenbhkkelijk. Vri'.dar» i a..i.i. i j namiddag werd het lijk er uit getrokken. God helpe het regt! ols liet tot eene bot- «..w, "I. ...'d',, E„,10 „„.I, nen -p' 'l* - «m—p i nor -lig .loor de wet-^Vi,,g tic «UtdU Mi-.miri orer- olas en zij». Loor5,l>jL» Dvinocr.ilischu volgrlln. wagen, «i». l,oofJl«p»lms,n 2ijp: Mn n.»g eun' in den stant Missouri geen negerslanf vrijgelaten j een paar uren konden zij Cen terville bereiken. Dn wind schijnt hun inlusschen te sterk geweest te zijn eo beu ver van do kust te hebben gedre ven. Bij onderzoek zeide men, «Jat zij geene rie- m haddeu, eu voor deD wind afdreven. Kapitein Lotcson wns juist op liet punt om lig over.Advocate. Applkton, 15 Dec. De storm van verleden Zondng heeft over de duizend boomen geveld, tusschen dil dorp en Bear Creek, nan den Hor- tonville weg. Ofschoon minder vendelend voor het houtgewas in andere gedeelten vnn de Coun ty, whs het een volslagen oikna®. In de towna Verhoor vas Lewis BakerHet verhoor ,n Baker gaat langzama voort, en zal wnnr- schijnlijk t«-t de volgende week duren. Gisteren en lieden deden zich vele bijkomende getuigenis sen aangaande de knrakti-rs van Poole en Baker op. en de zaak van den luntstcn schijnt dnur veel beter door te zijn geworden. Een aantal cetuigen lagen getuigenis af van de onbeschoftheid en den twistzork«n.len nard van Poole, terwijl Baker brschreven met zijn nieuw schip, dat in de haven met tim-1 die de Wolf Rivcr omzoomen, viel de sneeuw merhout gelaJen was, uit te zeilen. Hij beloufde i ter hoogte van 14 duim! De grond is niet tot naar de wegdrijvende boot tc g»an, en hen bin- j e« nigc diepte bevroren, zoodai hel moeijelijk nen te brengenmaar in plnnls van 2ulks lo doen.in de busschen met ossen voort te komen. zette hij, zeoals hij op het meer kwam, koers I Crescent. naar Port Washington Hierop riep kapitein Wasihnoton, 1 Dec. Twee weken zijn er nu Ralhbun terstond het volk van de re.ldt ngabool voorbi: 6ed^r, het Congres bijeen kwam. bijeen, bemande dezelve, cn voer uit om de klaar-1 en Jlt,t huie h,,of| 2,,R„-,r mnB| Vüor re„. Fpr« k<-r blijkelijk geuntramponeerde boot of magtelooze j peMem(|. Dh sterkte der ndministrntic i? onpe- mannenwelke toen nog ann den rand van den j tefr vjjf <.D z.-vemig, ti-rwi)l de sterkte der troti- gezigl.-iiider zigtbnar waren, te redden. Een op jjebraska partij over de henderd is; dat is, vnn komende mist, onttrok h«-n echter aan het ong, mannen, die steviph« id genoeg hebben in «ten en het volk van de reddingsboot zag zich, na lang rUpg«.graiii, om enkel voor bunne anti Nebraska rornlzweiveo, eindelijk door de ontzettende kou-1 ste||,ng tegt 0p t«- staan als cen ronn. Dan zijn de, boewei met grooten tegenzin, genoodzaakt. er 0f wnr,.n er tot laatstelijk een dertig zuidelijk® om onveriigt.-r zake t'-rug te keeren. Zoo de ongelukkige» niet roet hunne boot zijn omgesla- een vreedzaam en onsclmd«-lijk mensch. als mand die liever twist bijlegde dan dien ver wekte. Poole. aan de andere zijde, schijnt zich met "gouging" (het indrukken der noi»eu^ te hebben opgehouden, en wns geheel mededongen- loos jegens eenen vijand. De gcregtszaal is steeds opgepropt vol. cn do deuren zijn hijgevolg steeds bezet door personen, die toegang verlangen. Baker ziet er opgeruimd en onbezorgd uit, en wordt door verscheidene zijner verbondenen opgepast Zijn vader, een I achtingswaardig oud roBn, met een sterk getpe- ie veikiezingen cen, vfclig. Spoiling <1.k,nd.'™li*ch »i» P1"'!» Tormeti ,»u lolktinllelliiigcn. h.n m. ,n i. do» ,«ng d«r »l«i »«el De M.iJi,on Patri.I g.at ror.le» d«n Itt Jour- ■•'""S P'"- nal, on houdt staande, dat de wetgeving, dio Een berigt van den J 4 dezer uit New York spoedig moet bij een komen, eenen Gouverneur de Jury in de zaak von Lewis Baker, werd niet behoort te erkennen, die zijn certificaat door - dezen mogen in het gcreglsbnf gebragt. cn het zulk eeD voel- en tastbaar bedrog Lokomen l;<*fL I niet eens hebbende kuonen worden, ontslagen. Het spreekt van zelf, dat de zaak hier niet zal I Toen zij vo0.' bet eerst buiten gingen, hielden blijven «teken. De heer Bashford is tot Gouver- zij op overtuiging van moord aan, «nel eene aan- neur verkozen, en zal tot zoodanig worden ver-1 beveling om genade. 4 *097 inanslag, 2 voor klaard, xoodra als de daadzaken het hoog goregtr- j moord eu 3 voor vrijspraak, i worden. Geen vrije neger mag zich langer dan 130 dagen inden Staat ophouden. Iedere vrij® n. neger, diu oi) overtreding der gemelde bepalingen D« Kicknjino C,l,j P,oa,,r. e.» ter!1|), „.„n, j, oao »ri,nincel mi.lrijf «liui.lig V1"' «-1-I. <1«-<I »p 2S icemlK-r d» ..tg,». en diemvolgsn. gel,aft. G,e» „ija n«. td ,l,j-l«-J,.»-p-»3»»».legr™,-bH,,di»i»»: gerof inulMmig rooruanin d»».tanl Mi„o»ri 'im WApenü ""P^" vijand is m 't grondeigendom verwerren, het zij door koop, «P. Burgw! Op. Slaver,uj voorat;,o- schenking of erfenis. Op diegenen, dio reeds voor de uitvaardiging dezer wet grondeigendom bezaten, is deze böpltling echter niot van toepas sing.Alle rijksverdragen en contracten, dio met seneu, in schending mot deze wet, zich in den etaat Missouri opboudenden vrijen neger of mu lat gesloten wordeu, zijn nul en geenor waarde. Dc oorlog in liuu des zuidetis! Op mannen "ders! Op, "vnn wet en •■Wij gaan ter perse, nm ann te kondigen, dat hij de duizend slnvernij-nfechaffings-dweepers in Douglas county in het veld staan, wet en orde honen, buizen verbranden en zich vnn elke ge hoorzaamheid tegen de aangestelde overheden losspreken. "De Kickapoo rangers en alle andere nan de wet gehoorzame burgers worden verzocht, zich nnnBtaanden zaturdag hier te verzamelen, om op bevel des Gouverneurs naar Lecompton (e mar cheren. AIzoo nog eenmaalTe wapen! Te wapen! Verheft uwe stemmen en lant deiel ve op eiken heuvel en in ieiler dn! in den naam der wet weergalmen. Eon gelijk alle, jong en oud, de baksen op schouder en woest op den 3 December te Lecompton, om tegen den vijand van ons land op te trekken." Uit Weslon wordt onder den 8 D*-c. berigt: 33T Eeno jonge juffer, Mary Shaffer, o nge- veer vijftien jaar oud, is onlang* te Baltimore, Maryland, doodgebrand. Het schijnt dat zij, dienstmeisje zijnde in bet huis waarin zij woon- «le, de kindoren, die onder bnre hoede waren, te bed had gebrngt, en bij de tafel zittende, waarop zij eene camphene lamp gezet had, in slaap viel, en, op de eeno of ander® wijze, de lamp in haren schoot omwierp. Zij was spoedig in vlarntneu gehuld, waarop zij op de straat Vliegende ont dekt werd, doende de lucht de vlammen, zich met zulk eene snelheid over haren persoon ver- E>oor een® expresse, die den voorlaatslen n*oln J 8t B"° F°PDSen om te «^den le Lawrence to »rbragt, hebben wij het volgend I ver2 moet tien of twaalf mijlen van land een liuogc zee gegaan zijn, zijn zij van koude be zweken gcwuvst, eer zij de kust vau Michigan be reikt hadden. Zaturdng avond omstreeks 10 uren werd westelijk van deze stad eencn hevigen brand ont dekt. Eergisteren liep er een gerucht, drtt toen de bierbrouwerij te Sheboygan Falls i* afgebrand, hetwelk later werd bevonden waarheid te zijn. Zij was verzekerd voor $1200 en bovendien wordt de schade gesehut op $201)0. lijk een dertig zuidelijk® Know Nothing*, die voor renen Marshall M« m- nien, maar zij 2Ïjn sedert uiteen gegaan; tel wijl er ongeveer even zoo veel noordelijke Know No things gevonden woiden, die ten allen tijde voor Fuller st( n ir«n, «Is zij Banks mogten kiezen. Banks lieeft tot nog too de meeste stem men op zich vereenigd, maar heeft het toch niet verder dan tot 100 stemmen kunnen brengen,ter wijl er 116 tot bet doen eeuer keuzo benoodigd zijn. New York, 21 Dec. Geloofwaardige berïgton van Washington bevestigen, dat er «eene organi- snti® zal plaats hebben voor na de feestdagen. Do Reeds langer dnn vier weken liebbcn j [eden maken zich gereed om nnar hui» te gaan. wij vorst gehad, met afwisselend dooiweder, en I weinig sneeuw. De koude wnB echter dragelijk. Zaturdng op Zondag echter viel er een weinig sneeuw, welke door eene felle koude gevolgd werd, slaande het kwik in den thermometer Zondag morgen op 15 graden onder nul. Deze koude hield vol en Mnamlag morgen wns bet kwik zoo laag, dat wij het nanuwelijks" GEMENGDE BEBIGTEN. Do Artesische pul te New Orleans heeft cn® diepte van vijfhonderd en zee en tachtig voet be reikt;wnareene onverwachte laag zand aangetroffen werd, die het no«3dznkehjk makoD van meerdere pijpen aan te schaffen, alvorens verder te gaan. vinden konden. Alle pogingen om de glazen j De conducteuis en agenten van den Illinois Cen- ontdooid te krijgen, wareu vruchteloos. trn!i Michigan Central en Chicago en Burlington Onder «Je vele versieringen, met welke in dit jaar onze slud verrijkt is, komt ann hel slee- nen huis va» drie verdiepingen, opgebouwd nnn den hoek van de achtste straat en de New York avenue, (regt over oDze drukkerij) dnor den heer Charles Zaboel, een onzer meest ondernemen de duilsche burgers, ontegenzeggelijk de eerste rang toe. Het geheel® gebouw, zijnd» 50 bij 100 voet, kost alleen over de $13.000. De kroon lijst, die van bout is, kost alleen tusschen de $700 spoorwegen, ontvangen geen® Teunessee en Geor gia banknoten meer.De verknopen tegen con tant geld in bel Stevens Point Lnmlkuntoor be droegen in de mnand November $39,481,88, een teeken, dat bet land in Noordelijk Wisconsin ge zocht is, en zich snel bevolkt. Er een teer schitterende diamant uit eenen tunnel'van Table Mountain, California, gehaald, geschat op $120 en de goudjagers van die nabuurschap, kijken eu even zoo goed uit naar diamanten als naar goud. Drie jaren daarna, wns ik niouwsgierig, om cons to zien, welke uitwer king het hebben zou, als ik Harris verhaalde welk bedrog wij jegens hem gepleegd hadden. Ik geloofde niet dat hij tot de flescli zon te- ragkeeren; daarom zeide ik hem alles. Hij staarde mij eenige oogen- Llikken stilzwijgend aan. Toen greep hij mijne band, en terwijl de tra nen uit zijne oogen sprongen, riep hij uit: "Ik dank u' Ik dank u! Ik zal u nu meer dan ooit danken: want toen dacht ik, dat gij slecht» mijn leren gered hadt, maar nu hebt gij aelfa mijue ziel en mijn huisgezin gered. "En gij zult niet teruggaan 1" zeide ik. Nooit zal ik den blik vergeten, die» hij op mij sloeg. Hij antwoord de mij fluisterend en als volgt: "Ala do zon zwart wordtal? do narde ophoudt zich rond te wentelen, -als God zelf ophoudt zijne kimleren lief te beb\>enals er vieugde in dé zwartst® a«>nde i*—dan zal ik het vervloekte glas weder vatten en bel lage wezen woiden, dat ik eens was." De zenuwachtige heer. ÜU de herinneringen van eenen geneesheer. De lastigste patient, dien een geneeskundige met mogelijkheid kan bobben, ia oeo zenuwachtig, woelig, bjrpochondrisch heer, en was bet niet, dat er bij zulke patiënten nog at een voordeeltje valt te behalen, dan zouden de leden van de geneeskundige faculteit er zeker een heel Khreeuw over aanheffen, en zenuwen eu zenuwachtigheid zouden als tellen geteld worden, in plaats van met groote deftigheid te worden behandeld en met groote regelmatigheid geneesmiddelen te worden voor geschreven, bestaande bet "gewone geneesmiddel" dat hnn wordt toe gediaad oit pillen van brood gerold in magnesia, en bruisende dranken, naar goedvinden, volgens de kracht van des patients ligtgeloovigheid en beun. Ik ben thans een niet meer practiterend geneesheer, daarom ka» bet lijden, dat ik nu en dan een weinig opregt ben. Ongeveer twintig jaren geleden, woonde er in Bloomsbury Square een mijner boste patieuten, genaamd Augustus Brown. Do heer Brown was een heer dio voldoende onafhankelijk waa en ■wiens geest eeno letterkundig® en deugdzame rigting bad- Ongeveor veertig jaar oud. zijnde begon hij één' weinig in de geneeskunde to stu deren, eo giootelijks op zijne gezondheid acht te geven. Hij kocht ge neeskundige boeken, loerde in gasthuizen en hospitalen, en maakte zich nlren too ongelukkig, als een misnoegd ongehuwd heer van middel bare jaren maar kon wenschen te zijn.' Ik vernam dezo bijsonderho- jden aangaande beu van eenen vriend, die hem mij aanberal Jom ik het «ent tot b«m geroepen werd, niet W6tend®, dat al zijn ongesteldheden denkbeeldig waren, word ik gedurende OOI) kwartier of zoo geheel door hem bezig gehouden. Ik vond hem op de sopha op zijnen rug liggende kamer wn» don- ker gemaakt, en hij steende als in dc uiterste beoaauwdlieid. Ik wend de mij naar zijne huishoudster, die mij binnen geleid bad, en zeide: "Wat schort er aan, mijnheer Brown 1" Hij hoorde mij en riep uit: "Wat schort er aanschort er aan 1 O, O, ah P Ik trad op hein toe en zeide: "Het doet mij leed, u zoo ongesteld te zien, mijnheer." "OOwns zijn eenige antwoord. "Al6 gij zoo goed wildet zijn mij de verschijnselen te zeggen." Na «enige voorbereidende kreuningon, begon bij"IkOO—ah gij zult het moeijelijk gelooven, maar kijk eens nnnr mijn been, daar on der aan mijn'enkel meen ik. O! O! O! IJsselijk! UsselijkP Ik sloeg mijne oogen naar zijnen enkel, en zag tot mijne verbazing, dat dezelve, met eenen zijden 2akdoek, aan eenen poot van de sopha was vast gebonden. "Waar is dat voorT' vraagde ik. "Dat moogt gij wel vragenO! O!" "Wat dan ook het geval met uw' enkel mogo 2ijn, ik zal toch dit al- leronheelkuniljgat en zeer ongeschikt verband losmaken." "Ongelukkige," schreeuwde hij, "wilt gij mij van kaut helpen!" "Yan kant helpen I" "Ja. Welk eene verbinding heb ik als ik niot gebonden ben t Welk een houvast aan de wereld f" "Wat meent gij vraagde ik. "Luister," zeide hij. "Welnu "Ik beo t® ligt" "X® ligt!" "Ja." "Eilieve, mijnheer, leg mij dat eens uit." "Gij weet waarom een luchtbal naar boven gaat." "Ja, zeker." "Waarom dan "Omdat hij ligter is dan eene gelijke ruimte lucht," "Zeer goed." "Maar, mijnbeer, in welk vei band "Staat dat met mij, wilt gij zeggen, oiet waar doctor." ".Tuist" "Op deze wijze: ik ben ligter dan eene gelijke ruimte lucht; en als Be niet vastgebonden was, dan ging ik naar Wen' Oh'tja verschrikke lijk! OlAhr Hij viel altijd in de ab's als of hij plotseling door eene vreesselijke pijn werd aangevallen, en deed inderdaad eene kluchtige uitwerking. Ik doorzag de zaak nu terstond, en zoide: "Vergist gij u niet!" "Vergissen P schreeuwde hij. "Ja." "Gij diondet dat beter te weten. Een mijner vrienden heeft mij ge- aegd, dat gij een zeer knap man zijL" "Wat zou bot wezen," zeide ik, "als gij mij dien zakdoek nU eens los liet maken." "Naar omhoog zou ik gaan P brulde hij, "en als het raam opon was, er ui» varen." "Waarlijk," riep ik. "Ja," vervolgde bij; ik heb weiuig vat op de aarde. Gedurende ee nige dagen bevond ik,dat ik al ligter en ligter werd, tot dat ik eindelijk, gelijk gij ziet, genoodzaakt wn», mij zeiven vast te bindenO. ah!" "Veronderstel dat ik u aan den kraag vast houd," zeide ik, "terwijl de zakdoek wordt weggenomen." "Dat kan mij niet schelen," zeide bij, "eukel om u te overtuigen." Ik hield derhalve zijnen kraag root de eene hand vast en maakte met de nndere don zakdoek los. "Daar ziet gij het nu," zeide bij, "kijk t zijn been zoo hoog op, als bij inaur kon. "Maar gij kunt h®t neerzetten," ?ioido ik. «Nee», noen," «m ?'j,kl,nt' ,.Danr' g'J fèt dnl ik uwen kraag hob loszolalon." M»ar ik boud mij tegen, ziet gij dat niet! En het k-*t niuf weinig inspanning ook. Ik begin te gelooven, dat gij mijn gov al niet verstaat." J «i ^.lde 'k' "K'j rooel rokwarende pillen jnpeiuen." Watnep bij, plotseling zijnen voet nederzettende, "Verzwarende pillen." "Daar heb ik nooit v®» geboord." "Zeer waarschijnlijk»" "Maar, goede mijnheer," riep hij uit, zich regt overeind rigteude. "Ltovo hemel, mynheer Brown," zeide ik, «gij zijt boter," "Neen, ik ben niet; O, O, ah!" "Wel, ik kan uwe ziekt® genezen." "Kunt gij V' "Ja, met verzwarende pillen." ik. <fo°' MlMWlking —van de—opslorpende vaten, cn zoo vervolgens." "JuistP rvkit^iiT^.l "rijnhae*, gij zijt do eenige geneeseer, die ooit mijn geval verstond; en verjdon jaar, toet»'ik langzamerhand tot ir mijn boen," cn bij ligttc gin» overging." "Langzamerhand wat f" "In eene soort van porcelain veranderde■*t "OP "Wel, ik.ging naar Abernethy, en wat denkt gij dat hij deeddia gek P Ik schudde mijn hoofd. "Wol, bij zeide, dat ik moest nederhurken als een chinees, en zien cf ik niet wat kleuren in mij gebrand kon krijgen, dat ik dan, als ik ga- heel klaar was, een eerwaardig mandarijn voor eene oude porceleinkast zou wezen." "Waarlijk." "Ja; en toen ik er iets tegen inbragt, zette hij mij werkelijk buiten do deurO, O, ah I Ik vleide mij zeiven Augustus Brown's ongesteldheid goed getroffen t« hebben, door tnijno vermelding vatx.de verzwarende pillen, en ik- stom! slechts verbaasd bij «le groote liglgelooviglicid «lienaangaande. Ik zond hem eenige uiterst zachte pillen, zamengeatcM uit eeno gewone, onscha delijke droogerij, en wachtte uiut zouder ecnig ongeduld en met veel verwachting, er den uitslag van «f. Na weinige dagea kreeg ik een® boodschap, om dadelijk Lij den heer Brown te komen, want hij was bang dat hij aitn het zinken W(U. "Ann het zinken ff as?" vraagde ik, «Ja, mijnheer," n 'Ijs hij jpo zvv»k f' "Zwak, rrijnhcor «Ja, bij zegt dat hij zinkt," «O! Het komt omdat hij te jm»r jp." «Te wat i" "Te zwaar, mijnbeer." ft Is belagchelijk I" "Meester zegt, mijnheer, hij it zoo zwaar, dat jiij gengodaakt i» pp «et» benedcnvloer te blijven." "Zog hem, dat ik dadelijk komen lal." De jongen, dio door den lieer Brown gezoqdot? wqs, yerfrj»») e? 1 voelde_ mij door en door bwóhaamd gejet, dopr (jojo f-ffeeqe burteng wone i»be«ldi»g van den heer Augustus. Ijrow». - -.li Dat heb ik uu, dsobi ilr, vpor mijne t)j|?tqkpnde kn»phe'r -f0:?®» vinden- yan verzwarende pillen. Jk verloor echter geonen tijd om naar roijnep a)leraonderIine«®P P kient te gaan. Ik rond ham in de keukoo, i° het midden rfü deo viow pp zijnen roe liggen, co volgens gewoonte steenend». «O, ah f» nep hij,'toen hij mij sag komen, "zyt gg daar

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1855 | | pagina 2