m miTOm, mmm wibirlmöies ra mbbbb-amirika. SHEBOYGAN, WISCONSIN, 25 DECEMBER 1855. FSÜÏLLITÖBI. VERSCJtUST OP DTSOSDAQ VAX IEDERE WEEK. J. QUINXU8. Bedactear Eigenaar. VOORWAARDEN VAN INTEEKENTNO, ft 'ijoo per j'nnr, stiptclijk in voouuitbetalino. Indien niet liiimon de zen maanden betaald-wordt, ml $2£5,<'0 indien nifit nrtirdnn, afloop des jnnra be- tanld wordt, nliolnn wil $2,30 in rekening gebrngt Ur',Cn' ADVERTENT!P. PR!.!/,EN. Vnn' 0 tut 13 regel», voor de «er* te plaatsing - 1.00 YWr G regel* of minder, dito, dito ------- 0.50 Your elke vnlgendn plaatsing - -- -- -- -- - 0«25 Urlninrte-. Huwelijks- eu DmnllHrigten, ieder 0,35 (Zie ook Let L'ugeleeli min de regltrlmiid.) Dricven en toezendingen franco aan J. Quinto», Sheboygan, Wisconsin 's Ghavkniiaoe, 16 Nov. Don 20sten dezer tul te Knppenlmge de conferentie een' aanvang nemen, waarbij alle zeemogendheden zullen worden vertegenwoordigd, en waarin za! wor den behandeld het vraagstuk nopens de heffing van den Sondtul, welke conferentie is uitgelokt door hrt weigeren vnn do Vereenigde Staten vat» N -Amerika, om in hel vervolg dien tol te lo tslaii. Naar wij van goederhand vernemon, aal ook Nederland bij die conferentie worden vertegenwoordigd, en is tot nfgrvnnrdigde daar bij benoemd de graaf ami Bglondt, Nederlandse!» minister-resident te Stokholm. Genoemde ge- mnt hei ft verleden week eenigo dngen in deze residentie vertorfd, wimrnn bij zich nuur zijnen post beeft begeven. Amsterdam. IC Nov. Do directie der Ne- dei landsche Rijnspoorweg-mnntschnppij heeft te kennen gegeven, dnt de in do dagbladen voor komende berigten van verzakkingen der pijlers van, de spoorwegbrug over dun IJssel, van al ien grond ontbloot zijn. Wij. ver nemen dat de directie der Neder- landtche handelmaatschappij, de trophee, der Oost-Indische voortbrengselen, welke een sie raad der Parijsehe tentoonstelling heeft uiige maakt, ten geschenke aan de keizerlijke com missie beeft aangeboden, voor een der Musea te Parijs. Verder vernemen wij, dat de agent voor Ne derland bij gezegde tentoonsb Iling reeds allen heeft voorbereid om de niet verkochte voorwer- Gq uit Nederland, zoo spoedig doenlijk weder rwnnrls te doen overbrengen, en dat hij reedB heden (16den dezer) met al de middeh-n, die h'rm ten dienste stonden, een' aanvang zou ma ken met inpakken en verzenden. Wbuthcrus Dekker, zich noemende Evan geliedienaar in het kerkgebouw NHZ«retb, in de Barendsteeg te Amsierdam, die zich als een ge harnast kampvechter voor de oud-regtzinnige kvrkleer, tegenover dr. Meijhoom, berueht heeft gemaakt is dezer dagen verdwenen, naar men zégt, naar Amerika. Voer geruimen tijd zich in da genegenheid hebbende ingedrongen van eene ««ar orthodoxe en tevens zeer b emiddelile dnme, op eon buitenverblijf in de nabijheid der hoofd stad woonachtig, die hem dc benoudigdo fond sen tot bet stichten van gezegd kukgebóuw en verder alle mogelijke vertrouwen bad geschon ken, heeft bij hypotheek genomen op de goede ren zijner regtzionige vriendin, en is met 1 daarop ontvangen geld op reis gfgnan. Amersf. Cl. In een' eigenhnndigen brief, door den Franschen gezant onzen Koning overhandigd, heeft de Keizer der Franschen zijne erkentelijk heid betuigd voor de aanbieding van hel grout krui» van de Militaire Willemsorde', door onzen Koning den Keizer gedaan. De brief is in rleijmde woorden gesteld. Keizer Alexander moet ook met welwillend heid het grootkruis derzelfdu orde hebben genomen. In de Volksvriend lezen wij, dat dezer da gen van Rotterdam vertrokken is hrt nieuw ge bouwde barkschip Biliton. De reeders hebben goedgevonden in bet reederij-contrRCt de volgen de bepaling op te nemen, die welligt bij andere reederijen weerklank en navolging vinden zal. Het voormelde barkschip z*l thans gevoerd wórden door kapitein H. ten Ztldam Gans wijk, die zal moeteo r.org dragen,dat door de equipage, -zoolang zij aan boord is. g--en sterke drank ge bruikt wordt. In het bijzonder geval dut de ge zagvoerder in eene of andere builen lundsche ha ven gedwongen wordt «Ddor scheepsvolk aan te némeo, kan voor de terugreis op dit artikel cent uitzondering worden gemaakt. Ook Ie Meppel, Arnhem. Utrecht en an dere plaatsen circuleren adressen nan de Twee de Kamer, houdende ondersteuning van den heer Rooiiossen om eene enoubte te houden om trent htt gebruik eo hel misbruik van sterken drank. Grokikoen, 17 Nov. Uit 's Grasenhnge wordt ons bet volgende bi-rigt toegezonden "De Staat*-Commissie omtrent de emanci patie der slaven in onze West-Indische kolo- nieo heeft in den loop dezer week een eerste rap port omtrent hare werkzaamheden uitgegeven, op last van den minister van koloniën, bij de ge broeders eert Chef alhier. Zij adviseert daarin tot opheffing van de slavernijgeeft verslag G1'JAARG.NO.5I. GEIIEEL NO. 311 IS PTBUSHXD OX TfKSDAT or EACH -WEM rr J. aunmrs, Editor Proprietor. Terms. ft Ü,00 per year, strictly IN ADVANCE. All letters must he post paid. Advertising. Two-thirds do. 'In- 'I». :f3 '««-aunr'er du, J,,. iln. 1 j One C»iji:*re, (tv. ,-l.r- liur.) one year, - three month». 3 Kneh snlxrqo-n' week A.lr*Tl.I- -- Ï..- Im,:' u":.ïITl^rGd.Le den oorsprong, aard en wezen der Afrikanrtsche slavernij; van de gevolgen, die de emancipatie in Britsch en Fntnsch Guyana heeft gehad; vao 29 voorstellen tot emancipatie voor de Neder- landi-che koloniën, voor en na openbaar gemankt of bij de Regering ingediend, enz. Verder ont vouwt zij de beginselen van een voor Neder land naunemelijk emancipatie plan en toetst drie ontwerpen wnarvan zij het eene bij meerderheid heeft aangenomen en door hanr in het rapport wordt opgenomen, met de gronden, waarop het rust In de bijlagen vindt men eene met zorg bewerkte kaart vnn Suriname, de gehouden en quêtes enz. Er zal nog een tweede rapport ver schijnen, omtrent de West-Iodischo eilanden en de kust van Guinea, daar het eerste alleen over Suriname zelf handelt." De cboiera kan te Haarlem als geweken worden beschouwd. In 't gi-heel zijn, volgens opgave van de plaatselijke commissie vao ge neeskundig toevoorzigt, «ldaar.62 personen door de cholera aangetast, van welke 31 zijn over leden. Verreweg het grootste gedcelto der aan getaste personen vras woonachtig aan de oostzij de vnn het Sparen, in dezelfde buurten in welke in vroegere jaren de ziekte het meest is Ook te Deventer is de ziekte geheel geweten; 74 personen zijn daaraan bezweken. De gemeenteraad van Zwolle heeft besloten n' post van ƒ63,000 op de begrooting te bren gen, zijnde de geraamde kosten voor het dempen der kleine Aa. Zoo als vroeger door ons is op gemerkt, is het bij het beslaan der cholera on langs weder overtuigend gebleken hoe schade lijk die poel is voor de gezondheid der ingezete nen en hoe hare uitwaseming juist de versprei ding der ziekte heeft bevorderd. In Bremen en in de Inngs de zeekust gele gene omstreken wordt mud opmerkzaam gemaakt «p een tweede voordeel dat uit de garnalen is te- trekken, die den geheelen zomer door bij millioe- tien Jarigs de kusten van Oldenburg en Hanno ver gevangen worden. Niet alleen dat zij daar, gekookt, eene lekkernij op de tafels van aan zienlijke en geringen uitmaken, ranar ook kan al wnt voor liet verbruik niet groot genoeg is en bij h'-t ziften doorvnlt, tot eene voorin •dVlijke be mesting dienen. Deze tweede eigenschap heeft bij de groote navraag nnnr kunstmatige roesi- specien den fabrikant Denker, te Vare], het pion doen opvatten, de garnalen geheel tot mest specie toe te bereiden, weshalve hij ze op eent bare droogt, tot slof verwerkt en even hIs guano in den handel brengt. Volgens het gevoelen van den chemicus dr. Wickk, te Goltingen, is er eiken Zondag en Maandag, in St. Aiilonius al daar, voor goringen prijs, zich daaraan kunnen tegoed doen. Men berigt nit Gond, dut liet plan tot op- rigting van een monument ter nagedachtenis van den beroemden hoogleernar A. des Amorie van der Hoeven, aldaar veel bijval vindt. De maat schappij -De tael is gansc/t het volk" heeft aan het hoofd der lijst van inteekenanrs voor het m» nuraent ingeschreven. Ook te Brussel, Antwer pen en Leuven, hebben zich ten dteu «iode commissien gevormd. Te NVauforcée—Baulet,stierf ernsklapt nan eene beroerte een orgeldmnijer in een bierbuis. Hij had zijne vrouw en drie kinderen bij zieh. men vond Lij hem eene obligatie van 340 fr.; 280 j fr. in goud en 10 fr. in zilver. In Oost-Vlaanderon is wederom eene schrikkelijke misdaad gepleegd. T<- Somorgem, 2 uren van Gent, is II. Zondag avond mevrouw de markiezin d' Ennrlierts, gdboren baronnes Draeck, op haar kastool vernmord geworden. De markiezin bewoonde ollecn met eene gezel- schapsjufvrouw, zooder dienstboden, het kas teel, en heeft de moordenaar van het oogenblik gebruik gemankt, dat deze jufvrouw aan de hon den hun eten was gaan brengon. Bij het terug- - hij bezig het slagtoffer af te geeno soort van guano, die in voortreffelijkheid, niet wordt orortruff.-n door deze aan stikstof rij k», spoedig werkende mestspecie. Het zal in- lusschen nog de vrang zijn of de gnrnalcnvnngst alle jaar regelmatig zoo overvloedig zal zijn, dat men daarop een tak van nijverh'-id zal kunnr" bonwen.(Gron. Cl.) BET'GIE. BnrssEL, 13 Nov. Hel bestuur der Belgische maatschappij van landbouw heeft den 5 dezer, na eene langdurige beraadslaging, besloten to verkla ren, dat de inenting het beate thans bekende mid del is om den voortgang der besmettelijke long- ziukte onder liet rundvee te stuiten, en dat de uit vinder daarvan, do heer dr. Willent-s\ dank verdient voor de uitstekende diensten, welko zijn middel aan den landbouw bewezen heeft. Alle aanwe- zendu leden van het bestuur der maatschappij rereenigden zich met dat besluit, behalve een, die, geen bepaald oordoul willende uitspreken, zich bui- lou stemming hield. De arebivarius der stad Bergen in Hene gouwen, de heer Arsene Loin, heeft in het ar chief dier stad eene menigte documenten gevon den betreffende de inquisitie in de Nederlanden ten tijde van Karei V. en Filips II. Zij zul len opgenomen worden in do verslagen der his torische klasse van de kon. Belgische akndeniie. De burgemeester van Brugge, do beer M. Roy avaldie zich gedurende do drie laatste maanden, negens ziekelijken toestand, niet met de zaken der gemeente hnd kunnen bezig hou den, heeft eene edelmoedige daad verrigt, bij heeft a. L het vierde deel zijner jaarwedde, als burgemeester op het budget der stad hem toege wezen. ten voordeele vnn de armen sfgeBtaao, en die som, ten bedrage van 1050 francs, Vrij- dag II. aao bet bureau vaD weldadigheid ge zonden. Voor de liefhebbers van hot whistspel is repasseerden Zondag, hij gelegenheid Jacobs kermis to Gent, in den Prins Kardinaal, op de beestenmarkt aldaar, eene [}nra te winnen geweest, terwijl de beminnaars van konijnenbout maken, en heeft toen op hot noodgeschreeuw van da jufvrouw.de vlagt genomen. Twee wachters, die mei de bewaking tbd het kasteel belast va ren, zijn dadelijk toegesneld, doch vonden niets meer dan een verminkt lijk. (Volgens een ander berigt omtrent dezen moord, begint men daarvan gsnscb andere ge dachten te koesteren jdegezolscbopsjufvrouw lag jl. Donderdag nog in een pachthof ziek, ten ge volge der schrikkelijke gebeurtenis; zij is reeds verscheidene malen door den regter van instruc tie ondervraagd. Vrijdag was zij naar hel kas teel ovorgehrngt Eenige inwoners vbd Somer- gera ver2ekeron, zonder glimlagchen, dat alle on derzoek noodeloos is, aangezien de markiezin den duivel doodgesmelen is.) tier. Eene zaak die evenveel gerucht zal ;n als het vermaarde proce9 Bocarmée, is de moord van de markiezin d' Ennetisres te Somergem. De veronderstelde moordenares is aangehouden, het is de gezelschapsjuffer van het slagtoffer, mevrouw van Thielen-Dubois, wier echtgenoot ri-gler is bij de regtbanb te Brussel. Te Chnrlerqy is io eeoe kamer, waar twee kinderen van een mijowerker zich alleen bevon den, brand ontslaan, tijdens de vader was gaan werken en de moeder kolen raapte. De beide kinderen zijn in de vlammen omgekomen. De gemeenteraad van Lokeren heeft beslo ten eeuen buurtweg naar Dncknnro te doen be straten, ten einde gedurende den naderenden winter werk te verschaffen, en tevens tot den aan koop van aardappelen en kolen, om die tegen verminderden prijs aan deze werklieden af te Ie- F R A N K R IJ K. Parijs, 12 Nov. De generaal Bosquet is te Pau met bijzomleren luister ontvangen. Een «root aantal peisoneu te voel, te paard en in rijtuigen gezeten, waren hem te geinoot gegaan tot op 16 kilometers van do stad. Overal langs zijn' weg werd hij begroet met de luide kreten vanleve de generaal Bouquet! Des avonds is hem ecno se renade gebragt, eu was een gedeelte der stad ver licht. Niettegenstaande het ltooge gowigt der staatkundige aangelegenheden van den dag, is de algemeene aandacht van dezelve eenigermato af geleid door do pleguge sluiting der tentoonstelling, welke op den 15den Nov. aanstaande bepaald blijft. In het glazen-paleis wordt thans druk ge arbeid aan een zeer uitgebreid amphitheater, 'twelk voor omstreoks 25,000 toeschouwers wordt inge- rigt. Overigens is het tentoonstellingsgebouw reeds geheel van aard verouderd en kan liet op 't oogenblik niet anders meer worden beschouwd, dan als oen zeer groot verkoophuis. Het orkest, dat voor deze gelegenheid door Ber lioz zal gediriueord worden, zal uit meer dan 10UÜ personen bestaan, Dameiijk voor den zang 240 bassen, barytona en tenoreu, 220 alten eu sopranen en 70 koorknapen, en voor het orkest 250 blaas instrumenten, 120 violen, 50 alteu, 40 violoncel len, 40 contrabassen en 36 harpen. Berlioz zal zijn orkest dirigeren door middel van een elektriek metromooium van nieuwe vin ding, vermits hel niet alleen door middel van vijf drader de bevelen van den hoofd-dirigent aao de rijf iweede-orkestmeestere mededeelt, maar te vens zoodanig is ingerigt, dat al liet onverander lijke van een metromonium bior verval t, vermits de boofd-dir igent, door het drukken op eeu ko peren tools, de» verkiezende bij iedere mruit hel tempo veranderd kan aangeven. Parus, 15 Nov. Keizer Xnpoleon ontvangt wederom een bezoek van een lid van het konink lijk L'cslncht van Grool-Brittanjo. De hei tog van f.'utnl/ridge in hedun aangekomen en heeft in de voor hem Instemde vertrekken op do Tuillerièn zijn' intrek genomen. Heden is do wereld ton toonstelling door Kei zer jVapoleon. gedoten. Aan niet minder dan twaalfduizend inzender* van ten toon gestelde voorwerpen zijn door het hoofdbestuur der ten toonstelling eereldijkcii en beloonbaren toegekend een klein gedeelte daarvan, namelijk da riddertea- ken» en do groote medailles, zijn door den Keizer zeiven bij Je sluiting uitgereikt. Zijne Majesteit heeft, in antwoord op een namens het hoofd be stuur door den prins Kapoleon uitgebragt verslag, eene toespraak gehouden, dio ook bij de niet oor logvoerende natiün ven' diepen indruk zal maken. Deze toespraak lui.lt hoofdzakelijk als volgt: "Do Parijschc wereldtentoonstelling biedt een groot schouwspel nan. Terwijl Frankrijk in oor log is, zeilden mannen, die zich onderscheiden.op het gebied van wetenschap, kunst en nijverhoïd, van alle punten des aardbeis hunne voorwerpen naar Parijs, om die aldaar ten toon te stellen. Dit concours versterkt de algemeene overtuiging, dat de oorlog alleen hem bedreigt, die hom geprovo ceerd heeft, en dat die in het belang van allen voortgezet wordt. E luopa ziet van verre het na derende gevaar, doch liet zal een' waarborg voor zijne onaf hankelijkheid en veiligheid vinden. Oo- dertusïchen is bij de aanschouwing vao zooveel wonderen de eerste indruk dien men ontvangt, de wensch naar vrede. De vrede toch kan alleen de ze merkwaardige voortbrengselen van liet men- schelijk vernuft eene verdere vlugt geven. Gij al Ion behoort met mij te wenschen, dat dezo vrede epoedig tot stand komo en duurzaam zij. Om dien duurzaam te maken, is het noodig dat de kwes tie, welke tot dcu oorlog geleid heeft, nanuwkeurig gekend worde. Om don vrede spoedig tot stand te zien komen, is liet noodig dat Europa zich ver- klare, want zonder openbaarmaking van het alge meen gevoeleu, dreigen de oorlogen tnsschcn'groo- te mogendheden al voortgezet te worden. Indien dnareutogen Europa zich verklaart en te kennen geeft, wie gelijk e» wie ongelijk heeft, dan is eene groote schrede gednnn tot vereffening van het go- sohil. In onze eeuw VHn beschaving zijn do over winningen des legers hoe schitterend zo ook zijn nlogen, slechts van voorbijgaanden aard. Ten slot te is het alleen de openbare opinie, die immer de ehulelijko overwinning behaalt. Zegt, tnijna heerun de afgevaardigdenaan uwe medeburgers, dat Frankrijk jegens geen enkel volk baat koestert; dat het sympathie voor alleu heeft, dio even als wij. de zegepraal des regts en der regtvnardigheid willen. Zogt bun, dnt indien zij dit willen, zij dan ten minste openlijk zich voor of tegen ons verklaren, want wanneer Europa onver schillig blijft, te midden van een ernstig conflict, dan vervalt Lel in oeue «)«ckto Wratonin^. on .n- mvr het stiltwijgond blijft, bega.il Let eene dwa-1 ling. Wij geallieerde natiën smeden voor de ze gepraal eener gniute zaak wapenen, zonder dnt on ze falirijken en indusiric-ën eenigeii stilstand heb ben ondervonden.Zijl gr.vu, zoowel door de 1 werken des vrede-s als door die des norlogs. Laat j Olie door eendragt -t» k zijn, en ons vertrouwen iu fro.l stellen, dnt wij over de tegenwoordige en toekomstige incxiijelijkhoden zullen zegevieren." het schip van liet Nijvarhoidapaleis waren 40,000 personen bijeen. Een dagblad van Brest deelt den volgen den moord mede, gepleegd io het bagna aldaar op den onder adjudant Bidtau: Vincent Perueatti, Italiaan van geboorte, werd in 1S52 wegens diefstal en moord op den open baren weg." tot eeuwigdurenden dwangarbeid veroordeeld, en naar het bagno te Toulon ge- braut, van wam bij kort daarna getransporteerd werd naar dat tö Biest. Perueatti onderging zijne stmf geduldig eu bad reeds lieihaalde ma lm zijn diepen afkeer van het leven aan don dag geivgd. maar don moed missende de hand aan zijn eigen leven to slaan, trachtte bij door een nieuwen moord oen einde aan aijn leven te ma ken, die hij volbragl hij gelegenheid, dat de on der-adjudant Bideau, die vernomen hnd, dat hij gewapend wn9niel eeu stuk van e>-n «abel, waar aan bij een soort van gevest bad weteo to maken en dst hij gescherpt lmd. hem voor zich list ko men en hem te kennen gaf, dal bij uil voorzorg hem tot den volgenden dag in een hok «ou latoo brengen. Perueatti zweeg hierop, maar op het zelfde oogenblik greep hij zijo wapen t« voor schijn, bragt daarmede den onder-adjudant «uik oen bevigen steek loo in da rigting vno hel hart, dnt deze doodelijk gewond ter aarde viel en raeds een huif uur daarna een lijk was. Een ander onder adjudant, Alalhicu genaamd, I kwam «el np hrt gerucht, t«n j I steling ontstaan, r laat. Hij slaagdi echter in Perueatti van achteren min te valles, doch ni t zonder d .t hij z«-lf llirrbij haast om kwam, want Perueatti verdedigde zich hardnek kig, en zonder de hulp van een veroordeelde, Leelere. genaamd, die aan de stem der memcho- lijkh'-id gelinnr gevende, toeschoot om MathieM hu'p tn v. rleenen, zou hij hoogstwaarschijnlijk als een ander slagtoffer zijn gevallen. Leelere I ontving Lij die gelegenheid twee wonden, ven ■Ie wang en de ander in Je dij. die hem door Perueatti toegebr.ig; zijnde, zijn leven in gevaar stellen. I Onmiddelijk dsnm* is een onderzoek ingrêtcld. Perueatti heeft verklaard, dat hij geenszins door wmnkzucht tot deu moord gebragt U. Hij heeft dien «Heen begaan om een einde aan xijr leven te m.ikrn, als hebbende den moed niet ge had de hand aan zichzeKcn te slaan. De leb-graaf heeft waarlijk het beroep van dief geheel bedorven. Twee perionen luidden II. Vrijdag avond eene baal met koopwaren ie Brainc-I --Comte gestolen en die naar Doornik gezonden; reeds Zaturdng kwam een d»r dieven de baal in liet bureau der messagerie halen, die er 's morgens was aangekomen, aan het «dies van eenen lieer Bernard of Benard; doelt Lij on geluk h«d de tel'graaf de pohcie van -leze ziak verwittigd, en. na eenige wourdenwiss-ling. werd de dief naar de wacht geleid; hij verbaal.te daar, dat lijn voorgewenden schoonbroeder hem in dei» Petit Cafe afwachtte onder hel drinken van ran glas bier; d.-ze was inderdaad aldaar in gesprek roet twee gendarmen, die hem op liet eerste lee- ken aappnkiL-u. Aldus in den strik gevallen, eindigden onze twee koopman» met alle» te be kennen. Zekeren B.afkomstig van Savoije, na beurtelings schoenpoetser on koopman iu toogang- kaarton voor schouwburgen te Lyon te zijn ge weest, had don handel l.vton varen en leefde van do openbare liefdadigheid. Zijn einde voelende na-leren liet hij nan een zijner neven to Chnmonix schrijven om hem «Ie oogon :e komen sluiten. Deze laatste, wetend» «lat z-ju Ivwdverwant. zeer gierig was snelde ten »|.«.-.lig»!e toe, door het vooruitzigt cener eifenis verlokt, maar op het ge- xigt van de hoogst armoe ligste staapUedo waar op de zieltogende rustte, vr-.-sde hij 'Ie reiskos ten kwijt te zulleu zijn. Zijne onzekerheid hield op, om voor eene droevige werkelijk heid plaats te maken, toen da oude kviopman in toegnng- kaaiten, op zijn schoenpoctsera bankje wijzemlo tot hem zeiile 'ldit is ultcs wal ik heb kunnen winnenbewaar het zorgvuldig," en daarna stierf. De teleurgestelde erfgenaam gaf het bankje eeu bevigen schop, zoodat hel vermolmde hout aan stukken sprong, een metalen klank deed zich hoe ren. veroorzaakt door goudstukken, >lie zich in eer,met dubbelen l»»icin bevonden, bene vens 5 bankuoien vat» 101)0 fr, dria oostenrijk- solve Spoorweg adieu en Uite toujejua .ijffi. rente vier laalatc leening. E N G E L A N D. Losdkn, 14 Nov. Iu vie I.ondcnsche club» zijn weddingschappen aang.-gn.in e» prijzen loofd voor de Verklaring vnu «ld juiste beteeke- nis van den inhoud dor redevoering door lord Pal- menton bij de installatie van don lord-mayor uit gesproken. In éuue club zijn twintig verschillen de uitleggingen daarvan gegeven, en de corainisaio van beoordeelaars, die Ze alle onderzocht, aarzelde Mn eon .Ier antwoorden d.-n uitgeloofden prijs toe te kennen, aangezien de redevoering at die verklaringen gelijkelijk wettigde. Een groot aantal Russische krijgsgevange nen te Lewai (alle Kinkelder?) hebben op nieuw ongeregeldheden gepleegd, welke zelf» in den be ginne een heviger karakter aannamen, dan die reeds door deze krijgsgevangenen vroeger gepleegd j zijn. De aanleiding daartoe betond allceu daar in, dat zij vernomen hadden dot twen hunner ge wezen makker* in vrijheid zouden worden gesteld. In hevige woede daarover, slaakten zij kroten van wraak, niet alleen tegen deze hunne vroegere me- de-krijgsgevangenen", nmnr nok tegen den gou verneur. Onmiddellijk schoot do luitenant Mann toe, om hen tot do orde toutg te brengen, en leg- de daarbij eene groote mate van moed aan den dag; de eigenlijke rust werd echter niet eer bor steld, dan nadat men troepen had laten komen, aan wie men bevel gegeven bad do geweren te laden. Teen de gevangenen dit zagen, hielden zij zich zeer bedaard en keerden naar bunna af zonderlijke verblijven terug. Ook te Bristol zijD, doch aldaar door het corp» transportso'.daten. ongeregeldheden gepleegd, die bet eerst ontstaan zijn in een herberg, waar zich een uautal dier manschappen vereonigd eu bier gd I. -r. hun drvir do fitfbtt" gïertfer grevrriioT-l Hierop lirakvn zij -la 'glazen, verlieten d>- herberg, li.-pon de straten i r. waar oen aantal andere manschappen zich bij hen voegden, wapenden zich met slokken en an-b-ro wapenen en bcleedigden allen die hun op do straat tegenkwamen. Dc poliele kwam daarop spoedig op de been, die hen trachlte. uiteen tc di;jv\-n, doch dit had eon gevocht ton gavnlge, ij verocheidene personen gewond werden. Een piket troepen kwam daarna de politio tc hulp, doch o k de konrn vao drze bad oog niet oiuniddcli k .ic gswenschte rost ten gevolge. Eerst Iaat in den avond keerde deze terug. De voortdurende vermeer .lering van Lon den» bevolking waardoor de communicatie huw de straten steed* mneijetijkrr wor.il, breft l..-t Parlement er l»e Ire wogen in Maart 1.1. eene c -.- rniwie van onderziH'k te benoemen. Deze ti.-i-ft thans een uitgebreid rapport omtrent lianr on !.-r- zook uitgebragt. Hol resnllant komt kort hierop- dat hel eonc rolatreklu noodzaak is nieun.» straten, bruggen en spoorwegen binnen dc »ia I •eiio verdere overvullin^ der n. Om ilc gicotle vno Lon den» verkeer eenigeimate tc kunnen nagaan. .- dj hier uit dat rapport <le volgende cijfers 'i. lederen dag «aan ongeveer 20U.O'--» rocnschen te v.w r.sar de City, de Btoomb»..!. i brengen tegen do 15.GUÜ pers..n«u aao en do demebeïdeiie oii»ntbti.ssen doen dagêlijka 74'. fidtan door do stad. Aan het »poorvreg«tn,.;..ii bij ymdenbridge reisden in IS54 10.835.UOU •onen af of kimmen daar aan (tw.-enwal al» in 1850). In datzelfde tijdvak klom liet aan tal jxrsonen bij het station van den Zuidwester— «poorweg van 1,228.000 tol 3,308,000; langs den Kentschen spoorweg reisden in het vorige jaar 2,185,000; Inngs dien nnnr Liverpool a7o,- 000; Inngs de groote noord baan 1,400,000. do centranlbuan 74,000 en langs denkleinen spoor weg, dio Londen in een" balven cirkel omgeeft, 8,140,000 personen. Eene omstandigheid, welke niet weinig bijdraagt om de tegenwoordige geHkriais in hv- wn geheelen omvang te begrijpen, dat den gamchen tijd van Jen oork-g dwr eene som van niet minder dm» 100,000 wekelijk* van lan den n.sar dc Krim moest gezonden worden, eu dat een gelijke afvoer van goud wekelijks te Pa- ij» plaats heeft. Het goud, dat in vredestijd aan aoldij en arbeidsloon op het einde der uitbetaald wordt, vloeit in <ien loop der week we der raar de hooi'laders terug. liet gond echter, dat naar de Krim gezonden werd. verloor zieh met het bloed in do «leppen van de Krim, of kwam hoogstens dcu Grieken, Muzelmannen ..-u Joden ten bate. Tot wederlegging dergenen dio op de zw ik heid van het Eag-lsch# leger in bet 0<«l*n sma len, deelt de Londenaeln» Globe ecnige opga v.-n instaat. Volgens dezelve zal bet Britsche ley-r in het Oosten"in het aanstaande voorjaar, bij het begin vm den nieuwen veldtcgt, 95,000 muit »terk zijn, namelijk 70.000 Eiigelucue troep:i:. benevens 20.000'L'urken en óOoo Zwitser* en I luit- iclien», in .Briischu soldij staande. Thans inu hot leger in de Krim uil 50,000 man bestaan Uit eene oflh'iula opjave blijkt, dal in ouzo wateren schipbreuk hebben geleden, gedurende dc maand Oct. l"vl bodem*, iu i.-)it. 10(3, in Aug. 109, in Juhj 7". ra Jnmi s:j. in Mei 98, in A 109. lil Maart 140. in Fv-hr. llil en in Jan. 2 1- Cu Ie'-' "I A t w-d-r reu afbcllUWvllj*u m.rd gem-i.l: Ee» 'ijk g-iiaar. Brachum genaamd, vie'. terwij/ hij net *«-1.1 gmg, d«ior een sclmt .lat eig.-iili|k een agent die n«a*l bs-ui ging, gegolden m-n-si hebben. Voor korten tijd is ook teue dame iu IeiUod door cea moord gu- vallen. Dr. Cummiiig. ecD zeer bemind kanselre denaar bij de Puriteinen in Engeland, heeft de voorep.-lliog gedaan, dat het jaar 1805 onfeilba-ir dat van het verga/m der wereld wezen zal. II j heeft daarover een traktaatje in het licht gegeven. Een AmeriUannsche walvischvanrder heeft bij Kaap M-rcy, in de Straat Davis, ontmoet de Resolute, 'twi-lk uitgezonden w*s ter opsporing vin sir John Franklin en v«u welk schip men io langen tijd geen berigt had ontvangen. De berigten uit Bombay van deo 17den October z' -oon. dut Jo opstnud ia Sanlal eili Uer«»t heeft vu dat nagenoeg hot gvh-el<» district van liirbjura in handen der epst indeling-*!» ge- valUa vm». Uo godsilieantwistcn in bet rijk van Oude namen loc. ■H l.:-!' LAATSTE O-T .AH, OF SE BESCHONKEN KAPITEIN- Haar het engeltch van Sglvanis Cobb, Jr. Vervolg en slot van No. 50. In liet eerst meenden wij dat het volgens dachten wij van do pest;—- verschijnselen dezer ziekten. Ik det bij .stierf, gelijk gij mij hebt hooren ik op Malta, en ik zag daar rr— oude chirurgijn zeide mij wnt .....ij! 1...I 'la llllllllll en vorm dor pokken was, en ver- aar bet bad niets ran do andere alles voor hem, wat ik kon, maar a zeggen. Eenigen tijd daarna was gevallen van dezelfde ziekte, was. Hij zeide dnt t het een geval was- waarin» alcohol de nutuur,en zelfstandigheid »an het meusehehjk ligclumm geheel veranderd had. Gij weet, dut al* bij eenen man zich de uitwerkselen de* ruina-in vlekken enz, beginnen to vertoonon deze altijd het eerst op liet gozigt verechijneu; en zoo was het ook m dit go val Het echijut een vorm van ziekte te zijn, die zich tot de echopen bepaald, en ik verwacht dat het het gevolg is van den eigennardigen dampkrin» op don oceaan verbonden met do natuurlijke uitwerkselen van alcohol, op sommige bijzondere gestellen. Do Lngelsche chirurgijn seide mij. dat bij in een gev«l iemand genezen had, zells nadat do vlek kan ïich vertoond badden. maar het wa* alleen gelukt door de strengste onthouding van de zijde des krankon, zelfs van thee, koffij, en alios dat als oen prikkel wokken kon. Hij zeido mij, dat zelf* eeu glas wijn in weinige minuten zou gebleken zijn doo.delijk te zijn.' "Dat is eene merkwaardige omstandigheid," zoide Harris, nadat bij aanige.miuulen over het onderwerp bad nagedacht, iE m.'d»t d« lapilein «ra M.™ bijgaloovigon d.l hij er eooit een eou denken, dn .enrhmd van di» ohirurg.jn., ver- fclering in twijfel te 'rekken, noeh det ik weeenhjk het verheel geleien heel tno eU ik getegd heb. Hj reekto lijnen hre.ide.ijH ge. u.ende dien dag niet aan—noch den volgenden—noch don derdon. Maar op 'dea morgen 'van-den vierden dag kom ik zien dat bij zenuwachtig en onmatig word. De «aak was, hij lmd niet besloten niet te dnoken- - hü had er slechts over nagedacht Het-was een koude roorgop, eu by ''dSèhrbij wiMe eemrieo of «en wojnigje- brondewiin hom piot .vorwar- --- -i-- glaasjeen voor don in vijf dagen. Telkens Eindelijk wide ik don uacut oij wiiuo eeu» xioo - man zou. Hij dronk een glaasje-maar een avond vu hij dronken en bij werd niet nuchter «li hij nu dronk zonk bij al lager en lager. I chirurgijn, dat liet tijd was om het luatate geneesmiddel to gebruiken, en hij stemde too mij bij te staan. Dr. Ramsdoll had zijn geheel scheikundig en geneeskundig laborato rium bij zich, eu hij ging ann het werk en maakte eeno tinctuur van ee ne oplossing van Iodine. Kapitein Harris was te middernacht op en op dek, mnar te dronken om te staan. Toch nam hij eene groote teug brandow ijii voor bij weder te bed ging; maar deze brandewijn, dio tol on middelijk gebruik in eene flesch aan het hoofdeinde zijner slaapplaats werd gereed gehouden, was des avonds vermengd met een braakmiddel, en nu liad hij er eone stijve gifte vim ingenomen. Tegen den morgen wreef do chirurgijn dos beschonkoiien gerigt mot c«n borenlsol uit ze kere pl int, ou besprenkelde het toen met een mengsel van Iodme, waar na wij nanr binnen gingen.Het was nu ongeveer vier uur, en bet zou binnen een half uur "dag zijn. Ik viol in sUp, ou ik weet niet hoe lang ik sliep, toen ik opgowekt werd door den kapitoin, dia om mij riep. Ik stond schielijk op en ging liaar zijne lint, vau welko do dour open stond, en dio tegou ovor mijne eigene was. "Zoo stuurman, zijt gij dat»" zeido hy, toen ik zijne knnior bmnon- ic wam, want het was or niot 2eer licht in, ofschoon de zoojuist opkwam. "Ja, sir," antwoordde ik. "Ik voel mij zeer slecht," kermde hij, "zeer slecht. "Geen wonder: gij waart gisteren a»ond dronken. «Dat weet ik. Eu ik beu do ganscho week zoor dronken gowcest, lwn ik niet." "Zekor zijt gij." "OIk ben er zoo slecht aan." "Goen wonder." "O! doodziek—misselijk." "Maar ik dncht dat gij u dikwijls zoo gevoelde!- Dat is het natuur lijk govolg van zulk eone annhoudenda uitspatting." "Maar dat is alios niet," fluisterde de anno man. "En, wat is. er dan nog andere!" vraagde ik. "O; ik voel eon'o—eeno—eeno («tjno stem ging tot oen üol, yzig ge- fluister ovor) eone branding over mijn gansch gezigt- "Goedo hemelriep ik uit, on ik weet dat ik mot allo uitdrukking van schrik sprak, "dat meent gij Diet." "Ja. Ja! Zeker meen ik het Maar zoudt gy met denken dat ik— d*ifc «mie man durfde den volrin niet eindigen—Ik wist dat bot sap vflrd"Tnt ,iin gezigt moest verbrand hebben, «n ik begreep wel wot van ate p a ik durfde er niet van spreken. dat ik beter daad, met dtn dooto» U roepee," hem door bet hoofd,liep. "Ik geloof—ik geloof d seide 'ik. Hij verlangde tiaar den doctor, en daarom ging ik hem roepen. Rama-1 dell had allee gehoord, zijnde zijne kumrtr naast die van den liapitoin, «n I hij was gereed om mij te vergezellen. Het was nu licht genoeg om dui- dêlijk te zien, want de zon was op, en de gouden stralen vielen door het vallicht, (laar het schip aanmerkelijk onder eone frissclie koelte naar het oosten overhelde. Kapitein Harris was inderdaad ij-aelijk om iran te zien. Zijne lange uitspatting had nan zijne oogen een leelijk uïtzigi gegeven, en zijne wangen hulgemaakt,—hel vernielde plantensap gaf hein eenen toringaclitigon gloed, en do iodine had zijn gezigt geheel met eene soort van doodverwige bruino vlekken bedekt. "Wat b het kapitoin T vraagde do oude chirurgijn, toen hij de kamer binnentrad. "O doctorIk beo er zoo slecht nnn. Maar waar kijkt gij naar Goodo genadezeg het mij. O, waarom ziet gij mij zoo anti. j De arme man ging overeind zitten terwijl bij sprak, en greep den i chirurgijn bij don urm, en beide, de chirurgijn eu ik, staarden hem met goed geveiusden schrik aan. "Knpiiein Hurri»," sprak Rninsdell op eonen zaohteo, hollen toon, "ga j liggen en wees rustig." De zioko umu kreeg eenen aanval van braking, «n zoodrit dit voorbij was, vraagde hem de doctor, hou hij zich gevoelde. 1 "Het brandt over mijn geheelo gezigt, antwoordde Harris. "Ecno vrceoselijke branding," vervolgde hij krampachtig fluisterende, "O Mat het toch zijn Ramsdell fluisterde nu met mij. >L. 3i..i u... i,i« i. i..., 1.»... zegcen," zeido hij luid ge- toch op eeno manier, als of "Moet ik sterven T vraagde eindelijk do lijder. "Wnt kan ik er tegen doen .antwoordde Rninsdell. "Mnar gij zegt dnl bet reu* genezen ie." "Ja, eet». Mnar in dat gaval was het slagtoffer; willig om zich zelven to hel|*fn "lloeT' flubtenle Harris. "Dnt heb ik u recK gezegdhij liet de oorzaak zijner ziekte vare»." "Red mij! Red mij! O' Laat mij ruijue trouw eu kinderen nog eem «edereien." "Ik wil hot beproeven," was bet antwoord, "ik wil het beproeven als gij wi'L" "Of ik uil."' schreeuwde de kapitein opvliegende."Luister—luister —Nier zweer ik plegtiglijk voor God en voor u dat ik nooitSootr NOOIT meer iets «au zvl raken dat dronken maakt" IchaLod Hun is brak nooit een' eed. "Gij hebt half de overwinning behaald," zeido Ramsdoll met een glin sterend oog, "want gij hebt mij verlangend gemaakt oiu u te redden, 'en door een sterfelijk lueusek kan geschiodoo, dau zal ik het doeu. Houd u nu zoo rustig als mogelijk." En Dr. Ramsdell ging aan het werk. verzwakken e Hij gaf den zieken man eerst togelijker lyd te.reinigen, l'oeu, begon hij hem 'zweetmiddelen in te gevou e en de vlekken van zijn gezigt. Na do tweedo "Ik denk dat het het beste is het ham te zeggen," zeido hij luid gó- noeg, dal de kapitein het hoorei hij (lacht dnt dit het geval niet i "Natuurlijk, hij moet het weten,zoide ik op dentolfden toon, en zorg dragende dnl de kapitein mij verstaan kon. "Natuurlijk," voegde j ik er bij, want hij mogt soms verlangen een testament na te laten. Hij I hooft vrouw eu kindureu—misseliieu wil bij nog een woord lot hen zen-j don eer hij buiten kennis raakt." Knpiteiu Harris sprak uiot—hij durfde niet. Maar Ramsdell nam deu spiegel, Uio.boveu do wasohtafol hing en hield dien den uickeu man voor. "Zie eens 1" zeide do doctor. Harris keek in den spiegel, en viel toon, met oenen **ohten, kramp- achtigen kreet van doodsangst, aohtei over. Het duurde oeuigo minu ten «er hij sprak. Ik yiODschte Lijn* dut wij dit stok niet begonnen hadden, want zijn angst vreesde ik zou hom op staande roet dooden, en ik deelde den chirurgijn raijné bezorgdheid fluisterend mede. Maar bij zeide mij, dat er geen gevaar wa». Hij zeide, dat de man er geeno phijsieke kracht genoeg toé had, dat do vroaa doodahjk op hem »u «er in om hem uog u aan het einde der w langzamerhand verdwenen i week dteude bij hem versterkende middelen toe, en op den morgen toen wij Milo voorbijvoeren, en den griekschea archipel mstevendeo, kwam kapiu-m Harris op het dek als een gezond mensch, en zijn trek naar bran- dewyu was weg. Zelf» de reuk er van maakte hem ziek. Het vaatje werd uit zijne kamer gehaald en overboord gegooid. To Smyrna verliet ou» Dr. Ramsdell, en kapitein Harris bedankte hem voor de redding van zijn laven, seboou hij er niet achter wa* op welks wijze dit geschied wa». - Bij ouzo terugkomst ging ik met Harris mede ora zijns familis ts be zoeken. vrouw kon uaauwelijks hare eigene oogen geloov*o. "Ah, Lizzie," zeide hü, torwijl hij haar kuste, "gij verwondert v dat ik zoo nuchter bet», hel* Zij bekende dst ay zulks deed. "Wel, ik heb in gsens vier tnaandeo oenen droppel drank goproafd." De vrouw sprong or vao op. "En ik heb eeneo heiligen e«d gezworen, dat ik «r nooit room aan zal raken. >V»t! Scbreyeu Mtuu Harris zag hée gelukkig zij eu hij zeide rnij dat dié' óBoea hum duiModtnaal betaald*, voor hetgeen hy gvd aan had. Da aruio Lizzie Harri* had geooiw geleder» van de fout*» haara aeht- genoota» maar zij leed mat meer.—Zy wa» oudorde gdukkigatno dat ga- Ittkkigen.' V Ipw -

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1855 | | pagina 1