Brapluint EKVUHIKEWIL! I JC5T Het volgende opmerkelijke versje is uit de Datum overgenomen VOORZEGGING VAN 145». De Beer tan 'i Koorden zal na viermaal lion- [derd jaren, Zich stellen tegen 't Rijk der Maan; Mant nis de Boode //"ju en Dull zich zanten [paren, Z«1 niet de Deer mn 't hermollen gaan. Doch zie, en zijl vol vrees, hint Islam u vermanen Nog twintig jaar en 't is gednnn. Het A'ruis z<d blijven slaan, de fiolre Maan zal [tanen. Vernietigd worden cn vergnan. De Breckésridge steenkolen en derzkl- t-fin oLiëN.Wij zijn zoo dikwijls aangezocht om een berigt aangaande dc oliën en nndere voortbrengsels, uit de Brcckenridge steenkolen verkregen, dat wij het raadzaam hebben gericht en artikel over dit onderwerp in hot licht te ge ven. De mijnon derzehen zijn in Kentucky, nan de rivier Ohio, honderd en tï--n mijlen beneden Louisville. De ader of lang kolen is van twee tol drie en een ltnlf voet dik. ligt horizontaal, en beslaat bij de vier duizend likkers. Deze steen kool val zoo ligt vuur nis droog hout, cn brandt met al de helderheid van vel pijnhout Dezelve is in dit najaar reeds nan over de twee honderd huisgezinnen in deze stad en de nabuurschap verkocht, en wordt verklaard do volmaakste brand voor spreek slaapen ziekenkamers te zijn. Ons tegenwoordig doel echter is van des- zelfs wonderbare hoedanigheden te btscb.'ij ven tot hei voor tbrengen vnn oliën, benzole, nnph- ta en banrzenwas of paraffine. De olie woidt er uitg-rtiukkrn door eone be werking. die Z'-er g«-lijk is aan die van liet gas- maken in onze gasfabrieken, met dit onderscheid dat de vlugge slof, na de retort verlaten tc hebben, tot ec-ne vloeistof wordt zamtn gedrun- werd het loven van den gekwetsten man gr- spaard, en hij is op het punt om beloond to wor- den door de gelukkige vervulling eener limg ge- wenschto verbind tents met de schoone en be minnelijke dame, die deeleo zal in zijne rpgten en eerambten, terwijl zij hem troost en betaalt voor hetgeen bij geleden beeft De Noorsiansrn rjr Centraal Amerika. De New York Tribune behelst hel verhaal van ecnigc hoogst belangwekkende ontdekkingen die in Guatemala gedaan zijn. door den abt de Bour botirg, een geleerd Fransch priester. Deze abt beweert niet alleen de overblijfsels ontdekt te hebban van verscheidene oude steden ran groo te uitgestrektheid en sterkte, gelijk aan die wel ke vroeger in Yucatan en andere doelen van dat tand gevonden werdenmaar bij beeft ook eeni ge kostbare gedenkteekenen aangetroffen ran de taal en de geschiedenis van het oorspronkelijke volk. lang voor de aankomst der Spanjaarden. Wat den geletterden het meest verbazen zal, en zonder twijfel niet zonder ongeloof zul worden aangenomen, is de verzekering van den heer de Bnurhourg, dat deze talen onloochenbare over blijfsels bevatten vnn verscheidene Scandinavi sche en T'-utonische talen. Deensch. ZweeJsch. Engelscb, en zelfs eenige oostorsclie woorden worden gezegd er in groote duidelijkheid en zui verheid in gevonchn te worden, vermengd met de vroegere landtalen, terwijl de Indiaanschs overleveringen aantoonen, dut hunne voorvaders ter zee tan het noordoosten verhuisden, door mist en sneeuw. Uit deze wetenschappelijke overleveringen hesluit de heer de Bourborg. dat pr eene volksverhuizing heeft plaats gehad naar dit land van de nederzetting dor Noormannen iD Massachusetts. Db MethodistEen Duiisclier, die verleden zomer in New Orleans kwam, toen daar de clio lera woedde, wns zeer bezorgd hoe een logement te vinden. Hij vraagde aan liet eerate het brs te dat hij zag, of zij de cholera in buis hadden, en, verm mende dat dit zoo was, ging hij naar een ander, en een nndrr, vast besloten van in geen buis te blijven, waar de ziekte haar doode- lijk werk verrigtto. Eind'-lijk, na een lang en vc-rmoeijend zoeken, vond hij er een waarin de cholera niet was, en nam daar zijnen intrek. De heer des huize* w*s een vroom man en hield ei ken avond huisoefening. Toen allen tot dat ein de vergaderd waren, en de huisheer het gebed deed, steen<le hij niet zonder kracht en klem. j w.iarop de Duïtscher opvloog en schreeuwde: "O Lord! Was ist d-r matter?" I "Niets", zeïde de huisheer; "wees stil als hel u belieft en wees ordelijk," Kort daarna steende Ii>j weJer. en de Duit-' I scher vloog andermaal op, oogen opzettend» zoo p: "O, mine Got! Door eene geschikte bewerking brengt eene ton vnn de Breckenridge steenkolen honderd en veertig gnihms vocht of onzuivere olie op. Er zijn verscheidene wijzen om die tc zuiveren, te vei lijnen en te distilleren. De opbrengst van de 140 gallons, eenvoudig gezuiverd, zal ongev.—r 100 gallons brandend vocht opbrengen, of dat wal "Kerosene Oil" genoemd wordtde benzole, nnpht.i, pnmffine en olie zijnde bijeen laten. Dit artikel is waard van 57 cents t«l een dollar de galh IX- 1.0 gallons unxuivcr vuchl. jn&WW, j wi,d zal dertig gallons benzole op Hengen, vijftig gal jPre js £ofnting der matt" Jons goede lampolie, >-n van tnn-tig i"l dertig I «Yeen, er is niet", zeide de huisheer; en toen, pond knarsen wns, schooner en v« i re weg beterom j)pt kwado vermoeden van zijnen gast weg dan spermaceti—makende dus .Ie opbrengst vnn I |p np|l)en hij- Pr hij-f „Ik brn ccn yf„ho. eene ton dezer koh-n, »e.k venen vluggen aftrek j-s( pn b(>( |s"de eewoonte van de meeste leden heeft, ongeveer de waarde tan hondeid dollars fcprk gedurende dc godsdienstoefeningen te Tc zeggen dat dezo buitengewone steenkolen ^^Duttscher. die hier weinig van begreep, een plaatsvervanger voor Jeu wutcsck :<jn zou jlWj ,w ou nic( liW1J,pr uil. hjj |jpp de straat op zijn den steenkolen geen regt te laten wederva- I n(|r ppnpn doclor ?ond e, pe„. en reu. Zij zijn meer dan d. n wi.lv.scb vervangendvmocU h(.m nnar het i,uis ftan deD hoek te loo- want, behalve uc benzole, die met in oen wal- visch gevonden wordt, is dc olie geschikt om is het vraagde de doctor; "hebben mede te verwen ze de cholera?" Er zijn reeds fiber-kon tot het vervaardigen „No> D0, lie, wopgp. pr der Mtilofo. ood j der mann wil! be dead p.-fnre you are there, if MHSMii&MiaiL GROCIERS COMMISSIEKOOPERS, /.r /BET EXCU.LYGE BLOCK, JPJS.V.V, JifE.WE. Waar gij ten allen tijde eenen grooten en uilgezochten roorraad van kruidenierswaren, mondbe hoeften. thee in «oorten. wijnen, en buitenlandscb gedistilleerd kunt bekomen, goedkoop tegen con tante betaling. Huu voorraad beslaat gedeeltelijk uil de volgende artikels: Gestampte Suiker Gentspie do Geklaarde do Muscovado do New Orleans do Molasses Plaiiinmlie stroop Goudkleurige stroop Nieuwe Hysou thee Oude [Imperial do Boste Zwarte do Oude Goot Java Koflij iPope do [Gedroogde pcrnkki-u Gedroogde appels i Gedroogde pruimen Rozijnen Sardijncn Zuur in soorten No. 1 Makreel C..dfi»h I Haring i Mostaard Onde Franeohc brandewijn Hollmid»clie jenever Maden wijn v. den ruïHkan' Oude portwijn Ronde wijl. sünss**" 1833.Xicuuic poorraaö uan ©ocbcvcn.lS33 indcrgetcekenden rnakou hierrncd» hunnen vrienden en het publiek in het algemeen achtingavol bckeud, dat lij jvJ Eene dear Noordelijk ran het Wisconsin Huis^ hannea winkel mmmm [■-O K7 \vi^ ■V^ - AYER'S PILLEN. genezing''van VJlohG^liSkl^—Im'rdï^vlghpdf'^dor- ven spijsvertering, waterzucht, geelMicht, rheumaliek. kauris, jicht, wnnwachllgheid, prikkelbnprhoid, out stekingen, hoofdpijn, pijn' in do bomt zijde, rug on leodeiicn. vrunwelijke ongcslcldhodon. eur-. enz-, in derdaad. weinige ziekten hesman er. >n welke een pur perend cciicesniiddel niet mcorof mm vereiscm worm. m, veel ongesteldheid en lijden zon worden voorge- komen, als een sc).adPlo.« ...nar werkzaam l'nrgeer- middel meer gebruikt werd. Geen persoyn kan melt wol gevoelen als hij gewoonlijk hardlijvig if, danrh.j worden hieruit ernstige en dikwijls d..odo i|ko ziek ten geboren, die door eon tijdig on verslaiuhg gebruik van een goed purgeermiddel koudon afgewend worden. Oil is desgelijks Het geval met verkoudheden, koorts achtige vc sehijnsclen. en galachtige ongeregeldhe den. Zij strekken alle om do diep ingewortelde en vreessolijke ziekte, die door liet gotische land do lijk koetsen Inden, te worden of dt-zelvo voi.rtte brongoit. Daarom i» een vertrouwd huismiddel ran hc eerste belang voor doalgemeene gezondheid,en dezo pillen *i|0 mot eene grondige ervaringtoldio volinanktheid gehragl, dat zij aan dat vereischto lionniwoorilen. J-.eiio^ ni'ge- •oklé hcproeriiig van derzciver deugden d-or doctors, m patiënten, heeft uitkomsten gogoven.ilio •ffcli vvtu ooit van coirig geneesimddel is hekcml geweest. Genezingen zijn hewcrhvtolhg-t. dm ongelonfelijk voorkomen, zoo zij mot bevestigd door personen pillen Onder do n getuigd hehhpnne Pon. A A. Hu li van onwaarheid gednn kende heerell. die voor SS. gevuld hebben ihona weder ruim gesorteerd t.jn, in V GROCERIJEN PROVISIEN, Glas-en Aardewerk, Vensterglas,Verwsfoffen. m Houten waren en Sterke Dranken in soorten n welke goederen :n den groot- en klem-handel tegen uiterst loge prijzen zullen verkooprn. Daar wij onze wareu regtoiroek» uit het Oosten ontvangon. hopen wij onze heguiisligcrs /7^ oo prompt en eivïelto kunnen bedienen, ols eenigo undsro winkel in Sheboygan. Voor allerlei producten betalen te ij de hoogste prijzen. s- Shebovgan. 3 Julij 15.75. JOSEPH SCHRAGE A (Pp &/gs ■■g-.'g. -g-rsr ,^v. fiJ WA-IH t Bnort" i. Gonv uilige t Mass, i Mnss. ii Mn's. openbare •eds fibriekon tot liet vervaardigen van een inilliuen «nllons vnn bovenvermelde nr- tike!" n, gedurende het volgende jnar, in aanbouw en bijr.ft volttx.ïd, en binnen vier jaren zul do opbrengst tussclien do vijf en tien vou don't run wie der Tt-ufel." jnnrlijk millio.1 Er •er dar in hel it.M-lie iat.ll V vijftig personen, dit i an dit o bet n pen. liet is mneijelijk tc «eluovtn enridge koli-nlnzig en eenige w> wtldin aan liét land meer olio eti len geven, dim du gelu-elc vloot vanrders, die nu den stillen oc Desniettemin is dit zoo. en in wc vnn dezen tijd af zal dit bewezen ■voldoening zelfs van de ongeloovi< ndcrv scbijnlijk niet vroulhcitl en votden, tul dc ;sien. Een dl'UR zadelIu bet groote New York- aebc magazijn van alle mogelijke enbijna on mogelijke waren voor dc mannelijke en vrouwe lijke elegante wereld, van Stubbs, Gibb Comp.. dat door de keurige hoedanigheid der voorwer pen dc rijke kalanten Inng vasthoudt, is onlangs eene eigene wijze gebruikt, om du vergectach tigheid voordoelig tc maken. Gibb verkocht te gen het einde van het vorige jaar, bij juist sterk gedrnng van koopers, nun eenen dezer een zadel voor ÜU dollars, zoo als gewoonlijk op rekening. Eerst den anderen dng viel het hem in, dal hij bet artikel niet geboekt bad; ook wist bij zich volstrekt den kooper niet meer te herinneren. Eer de scheepvaart weder geopend werd, 2ond bel huis zijne rekeningen uit en had h« t zadel op alle groote rekeningen voor boeren gesteld. Die het niet heeft zal zich w»l aanmelden; dit is de regel van het huis in zu'ke gevallen. Een j twintig personen meldden zich ook nan on kwa- men bepaald U-gen hel zadel op, waarop die post met beleefde verontschuldiging wegens een abuin werd doorgehaald. Anderen twijfelden echter: en betaalden; dc derden zagen slechts naar de hoofdsom en betaalden ookde vierden moesten meermalen gemaand worden en betaalden toen al bet berekende, om niet aangeklaagd te wor den.Hoe dikwijls is dan nu hel zadel betaald? vraagde do heer Slubb eindelijk aan den heer Gild».'t Is wat: dertienmaal maar; drommmels weinig voiir de moeite, om den kooper er uit Ie zoeken!Een duitschc kommies, die toehoorde, Loeft dit gebeurtenisje verder verhaald. j&fT* Er bestaat eene inbeelding, eene ver waandheid, die vooral onder jonge dames al gemeen is, van tc denken dat deze wereld eene ie ruwe plaats voor zulke lieve, luchtige, nimf en Sylphachtige schepseltjes als zij zijn is. Men mn«e nu dwe-pen met het denkbpeld van eene hoogere bestemming: munr de menschen zijn op deze wereld geplaatst ommenschen te zijn. Zeer aardig wordt dit belagclvelijk gemankt in den volgenden ironische zet van Douglas Jerrold, welke wij aldus vrij vertalen "Gij zijt te goed voor deze narde, gij zijt in derdaad mnngdeleins. Annscliouwt doze narde, en ziet eens hoe veel uwe aandacht verdient. Hoe weinig is nanmerkingswnardig, niet waar. Och! Als het niet onmannelijk was. zou ik kun nen selireijen bij de gedachte, dal mijne superfij ne zusters in dezelfde slechte, gemecne wereld leven waarin bloedworst en rolpens wordt ge maakt." I» 'aarschuicing. Schuldlickriitoiiis-i-ii t-n n-k«-ninucn ten gunste des undcrgeteekeinleu, voornamelijk de zoodanige welke dra vervaldag van zes «f twaalf maanden «yersclim- aijn, mneteii nu betaald «orden, of hij zul mn- wijdere kennisgeving deli schuldenaren kosten lovu. A. 1'. Lï MAN. leboygau, 6 Nov. 1534. fi&T Eene zeer spraakzame dame wilde eens mei lmren man wedden om vijftig dollars, dat zij eene gansclio week laog geen woord spreken zou. "Dat 's gedaanzeide de verheugde echtge noot, het geld uithalende, dat de vrouw ia ha ren zak stak, met groote deftigheid zeggende, dat zij het zoo lang bergen zou, tot dat de wedding schap beslist nas. "He, he, juff.-rtje!" riep de echtgenoot, "Ik lftb het al gewonnen: gij spreekt." "Gij vergist u in den tijd", zeide de dame, "ik de week nadat ik begraven ben." Titanstaai.Men he'-fi te Slntoust in Rus land aangevangen, een merkwaardig staal te be reiden, h"-t litnnstanal. (Ia Amerika uitgevon den?) Men smelt namelijk hel slijk, dat bij het goudwasschen achterblijft <-n uit titnnijzcr be staat, met «ietijzer en smeedijzer in b-pmildo ver houdingen te znmeti en verkrijgt daardoor een •taal, dal gelijk ijzer de eigenschappen bezit, zich te laten buigen, (dut s, hot blijft in den tocslaiid staan waarin men hel gebogen heeft) en dal daar- bij de hardheid van het boste ong.-lsclle stanl beziteed correspondent uil Rusland berigl daarover: "men toonde mij onder anderen eene sabelkling, welke meermalen heen en weder werd gebogen, als of dezelve van ijzer was; toen boog men die regt en liivuw er mode met de grootste kracht in eene dikko ijzeren Slang, zonder dat de scherpte der kling ouk slechts in hol gering ste letsel had bekomen. Men gebruikt dit staal, dat zeer taai is, voor kurassen. Deze wogen vrooger 25 pond, om gceneo kogel door te laten; nu heeft inen dezelve van dat staal zoo lig 1, dat zij slechts 12 pond wegen." Getrouws liefde.Een Engelscb nieuws papier mnnkt hot aanstaande huwelijk beltend van Sir Thomas Trowbridge en Louisa Gurney, te Norwich. Sir Thomas was in de gevechten van Alma en Inkerrnan, cn onderscheidde zich zeer door zijne dapperheid. In den sing van In kerman kommandeerdc hij «ene batterij, die veel tot de nederlaag der Russen bijbragt. Maar ge durende dnt gevecht nam een kanonskogel beide zijne beenvn weg. Verwachtende dood te zul len bloeden, weigerde hij nnar de achterhoede gedragen te worden, en beval zijn volk hem op een «ffuit Ie leggen en naar voren te brengen, opdat hij den uitslag den gevcthls zien kon. en tn die bending bleef bij bedaard het vuur zijner batterij riglen, totdnt hij in het gejuich der over- «torung deeleo mogl Tegen alle verwachting, fTT O'Connel beschrijft de bigolerie in de volgende krachtige taal: "Zij heeft geen hoofd, «n kan niet denken geen hart en kan niet voolen! Als zij zich be weegt is het in gramschapals zij rusttijd houdt, is bet te midden .van puinhoopenhare gebeden zijn vervloekingenhaar God is een duivelhaar avondmaal is de doodbare wraakzucht ia dc e»u wiglieidhare tien geboden zijn geschreven in het bloed barer slngtoffersen als zij een oagen blik stil staal in hare lielsche vlugl. is het op ee ne eenzame rota, om hare gieren klaauwen te (cherpen tot eene bloederigere vernieling." Worden gevraagd, om Let van da goedkoopste tot de fijnste artikelen wel voorziene g£g-8§8&*®A$&SW® EN Torkoophuis ran Toilct-Arlikelea KASPAR GUCK, in Pennsylvania Avenue, nabij de haven, zoo suel mogelijk op te ruimen. Van mijne deels zelf gemaakte, deols op do hoste oos telijk* markten gekochte artikelen, die ik per.nnieollijk tegen d* laagste prijzen verkoop, noem ik slechts op: ZO.MER-KLEEDF.REN VOOR H BEREN, VESTEN VAN aj.l.F. KLEUREN, BROEKEN en JASSEN, RA LSDOEKEN. HOEDEN sn PETTEN, HEMDEN om., *ii7. Ik heV beslaten gcene concurreniie te scha»*» *a zoo goedkaep al» irmand in d»z* eind te Mrkrapen. Een geheel pak foor 3 dollars! Komt an eirl! KASPAR GUCK. Sheboygan, 2G Mei 1855. v281 JACOB GLOCK, M Beveelt zijnen vrienden, aUook het geëerds pn- hliek, het ronden lieer Louis Testkwci» gehuut da ea goed ingerigle logement. HET KOSSUTII IB LIS, Sheboygan, Center SStraut, IVi*. 244 IN ERNST. SULLT 3c. CO. verknopen than* tmnne gordoren >*r de "Grap in Emm". Hel niooije er van is. dat en raor ten beetje geld rele uitmuntende «oren kan HET PUBLIEK WOEDT BERIGT, Dal wij een groote» voorraad van goederen hebben, daziilks als men gewoonlijk in Klein hnndchiaii-vrin- «p do dorpen aantreft en ten gevolge eener groote aging in de verzending onzer goederen Inalslte- ded herf-t, zijn wij genoodzaakt otn goedkoop voor coulant gold of producten te verkonpen, ie» einde sn- i te lira i buitengewoon grooh^ssortamant var [uren an Klleurnren, Kmidenienwaran, Aar- Jzi-rwi-rk. lJzor, Laarzen en Schoencu, Kli-c- z„ on*., hrliben wij een' uitgezocht#» mor- i Klokken, Muhouyhouteii Meubelen, Tnpij- anz. Komt alle, r.i Sheboygan Fall», 3 Jan. 1855, - W F. DAVtES, AP0THXKE2 EN BOEKHANDEL A AR. lu Ponnsvlvania Avenue, 2 April 1855. Slmboygan, Wis. D'. F. HAHN, 2 Geaees-, Heel- en Verloskundige, W scAuin oiar liet Kosetilh üuie. Bevacll zich iu de const vnn het Hollanilsch publiek minziatn *»n. y 281 Ijzerwinkel, Pennsylvania Avenue, ito Warren Hotel. De oinlorgftoekende kondigt liieibij hel Iloll-iiid-che publiek dez.i.-r Stad en County achlinjp-vo! nan, dat hij zijnen bekenden winkel van iJzerwnri-u, Lnndhumvi-rs- en Ilninlwerkers- gcreedsehappen door aanknopen in hot Oosten zoo hcefl opgi-vuhl. dnt li ij met het beste nn dien aard ia liet Westen kan wedijveren. Door eene veeljarige uitorfening dezes be drijf* is hij in -taai grsu-ld zijnen begunstigers prompt :iviel te hi-liani'it. en hen goedkonpcro annhioilin- te doen. dan een zijner concuricutcn. Hij vor- aockl "lorhalva om aen ieders gunst en recommandatie. Wit. W. KING. Sheboygan, 30 Mei 1851. 21 y. elk genoinkmclitia hemnnddeel, dal pi-iiezing voreisclll wordt, op zich zi-lf Allo krnchti-lnozo en schndeliike hnedn- i elke gebruikte zelfstnndiglicid «orden wordende do geneeskrachtige hectand- Iielmnden. Van daar spreekt bel vnn zelf, dnt «li- nitvvcrlreien hel heivës nioesien opleveren, -.noals' zij onk opgeleverd hebben, van een zuiverderge- leesinidriel. en dal de pillen een krachtiger tegengift legen ziekte waren, dan veilig ander geneesmiddel, dat iu de wereld bekend is. Daar liet dikwijls nuttig is. dnt geneesmiddelen nniler hel teexigl vnn eenen geneesheer worden ingenomen, deze niet met juistheid over een middel kan oorilee- I. welks zamerstelline hem onbekend is, heb ik de sie voorschriften, volgens welke mijn peelornl en jne pillen heide gemaakt zijn, nnn de gezamenlijke iierskundigen in de VereenigJo Staten i-n de Rrit- scho Amerikaanselie provinciën meilegi-doeld. Zoo er echter iemand zijn mngt, die dezelve niet heeft ontvan gen. dan zullen zij hem op aanvrage per post worden toegezonden. weinigen van al dc patent medieiinf-n. die wnr- igeiioden. ronden ingenomen worden, als ilerïel- icusti-lliilg Lekend a-n-l Hun leven bestaat in hun geheim: ik hel» gecne geheimen. De wiineiislcirnis van al mijne bereidingen i« voor iedereen blootgelegd, cn allen, die bevoegd aiï» om onrdei-len. erkennen rondborstig, dat zij van derzciver innerlijke verdiensten overtuigd Hot Chptry Peetornl werd door knullige mannen -nnilervol geneesmiddel verklaard, voor dat des uil n-erkso'cu bi-keml waren. Vele uitrekende geneeskiindigen hebben hetzelfde van mijne pillen ge- zegil. en zelfs met niei-r vcriroiiwon, en willen gaarne de getuigenis afleggen, dat lietgei-n zij vnn te voren daaromtrent zeide». door do uitwerkselen bij de proef- CJ U t 0 C l)C jg| SCHOENEN EN LAARZEN WINKEL- BI In dezen winkel, zïji-iW <le groeiste in de Stad. zijn stai-ds «oni rmlig nf worili-ii oj> be- •lling gemaakt, fijne an Orilinnirw I.aaizeii en Miiiis Scliociian, ook Sclineireii vuur Vrouwen en KmtU-rcn, van eigen fabrikant. Alles sterk en gucd- «•p. C. LEI HING. Sliebnyg.m, O Dec. 1854. 2.r"8 y Door derzclvor inngtigcn liveren zij het bloed en erking nan: zij nemen i darmen, li-ver en oudere f "geregelde wor NIEUW KLEEDING MAGAZIJN. Koopt uwe klcederen in J. C. COULEIIAN'R gned- knone kleeding-winkel. Hii beeft than* 5 10,00(1 waard aan HERFST- EN WINTERKLEEDEREN aan de hand, an zal n 50 percent goedkoaper lerkoopan, dan gij la Chicago of Milwnukie doen kant. Vergeelden naam en do plaats niet: naait de gyrnit* kroidcniara-winkcl in Penasrlrania Avena. J. C. COULEHAI*. Shaboygan, 90 OeL 1834. 351 tf. Een jontjen nnm stil een varken mr6 an zeide bij zijn verhoor tot den Regter, dnt hij hrt maar voor de grap had gednnn. "Hoe ver hebt pij het varken gedreven?" vraagde de Tegtcr. "Twee mijlen", antwoordde de gevangene. "Dnt noem ik dun toch do grap te ver gedreven", zei de de IL-gter cn liet den beklaagde tot verder onderzoek achter de tralies steken. ggj~ "Vader, waar loeft de couranten druk ker eigenlijk vnn?" vraagde een kleine jongen. "Wnarom?" vraagde de vader. "Nu, gij hebt immers gezegd, dat gij hom se dert twee jaren nicl betaald bebL" "Vrouw! Wilt gij deD jongen «el eens af ranselen." 1S55. Ifeqnöcliilïscljc Hlftfópaft. 1855. 2on». DECEMB. Ore. Oud. M. U. M. 1 Zalordsg 7 10 4 29 2 Zondag. 7 11 4 29 3 Maandag 7 12 4 28 4 Dingsdug 7 13 4 28 5 Wocnsd. 7 14 4 28 fi Donderd. 7 15 4 28 7 Vrijdag 7 1G 4 28 8 Zoturd. 7 17 4 28 9 Zondag 7 17 -1 28 10 Maandag 7 18 4 28 U Dingsdog 7 19 4 28 12 Woensd. 7 20 4 28 13 Donder. 7 21 4 28 14 Vrijdag 7 22 4 28 15 Zatord. 7 22 4 29 16 Zondag 7 23 4 29 Zotte- decemb. Ore. Osd. U.M U.M. 17 Maandag 7 24 4 29 18 üingsdng 7 24 4 09 19 Wocnsd. 7 35 4 30 20 Donderd. 7 26 4 30 21 Vrijdag 7 26 4 31 22 Zntnrdag 7 26 4 3l 23 Zondag 7 06 4 32 24 Manuring 7 27 4 32 25 Dingsdng 7 27 4 33 26 Woensdag 7 28 4 34 27 Dondord. 7 28 4 34 28 Vrijdag 7 28 4 35 29 Zaturdag 7 29 4 36 30 Zondag 7 29 4 37 31 Maandag 7 30 i 37 1 Laatste kwartier, 'e morgens ten 9 9 Nieuwe maan.morgens U-n 5 ure 10 min. 16 Eerste kwartier, morgens ten 1 ure 49 min. 23 Volle maan, *s"morgens ton 5 nre 31 min. 31 Laatste kwartier 's morgens tea 6 ure 5T min: BA.xil OF 9I1EBOYGAM. Daze instelling zal ran af aanstaanden Maandag eeopend zijn, lot het uitoefenen van een algemeen BANKIERS, an WISSELKANTOOR. DinzcTr.oaz»: W. W. King, Van Eps Young, Y/or- ren Smith, Chas. T. Moore, Warren Hill, Win tioraüne, Godfrey Slsmm en J. F. KirkDnd. Shebovgan. W. W. KING, froaident, 19 Maori 1835. VAN EPS YOUNG. Vice Pre*. t. R. TOWNSEND, Kaaaier. JVrtast het Kossuth Huis, Bevat alle nonrten van MEUBELEN, die gewoon lijk door I.nnitliimiveis verlangd winden. ïlu-biiygan 4 Ji.nij 1855. 282 tf. F. G. DEVILLE, Fabrikanten en Handelaren in 't grout van ALLERHANDE SUIKERGEBAK. Teven» handelen wij in KINDERSPEELGOED. NOTEN iu soorten. ROZIJNEN. KRENTEN, CI TROENEN, au CHINA'S APPELEN. De winkel «taal ia Pennsylvania Avenue. y286 SHEBOYGAN. N. B. Wij beloloa tea allen tijde contant geld voor boter *a eijeren. Aak lUopers en Ycrkoopcrs va* Laad. De ondergeteekende beveelt zieh bij verniatwing; de gomt aijner Landgenooten tot het achrijven ti DEEDS, MORTGAGES, LAND CONTRACTEN. Door zijne officiële betrekking als Clerk ra Regtbank is bij in Hiaat gonteld, kosteloos de verschil, lende registers der C«nnly na te zien, of de eigen dommen vrij en onbelast zijn,iels hetwelk voor koopera van land eene zsak van voel gewigt is, alvorens zij den koop sluiten. Mijn Kantoor is in hel groote "Brick Huia", twee trappen boog. SBEB0TQ4N, J. QUIXTUS, 16 April 1855. Notaris Se Znukuaomtmer. LOGEMENT in het "HJtntscljen j^aas" MARTIN ARMBRUSTER, Nnbij 4e atoombool landing, Sheboygan. KAARTEN VAN WISCONSIN, dito VAN IOWA, l50 CenlB- HANDBOEK VAN WISCONSIN, 25 Cents. SCHRIJFPAPIER BIJ DE RIEM. diio BIJ HET HOEK OF VEL Te bekomen bij don Uitgever dezes. 286 tf CLEMENT'S LINIE. Do Stoonibonten welke deze koers bevaren, de ARCTIC en do TRAVELLER, znllen van deze ha ven naar Chicago vertrekken, iederen avond ten tien nre "al» het weder zulks toelaat." De gezegde linie koera) alant iu verbinding to Chicago mei den Michigan Central euMichigan South ern Spoorweg, W. F. TIBB1TS. Ticket Agent. J. F. K1RKLAND, Freight Agent. Cigaren! Cigaren! A. F. KORENBICH, Hoek van de Acht f te Straat Pennsylvania. Ave Heeft eene gro»t« hoeveelheid uitmuntende Ciga ren van eigen fabrikant, zoowel al» geïmporteerde, die hij in 'i klem of Wj d* kj*l U-i lag* prijzen wenacht te verkoopen. Shebomao, 97 felij 16&5. '30 tf Ei 9 Verkoopt cn repareert allerhande soorten van KLOK K EN. HOftOf. OOIEN EN GOUD- ZILVER WERK. Hij betaalt contant geld voor oud goud on zilver. 285»* SHEBOYGAN. WIS. BLOCKTS HOTEL, Heeft uitmuntende inrigliiigen voor reizigers landverhuizers, staat nabij do landingsplaat* de sioombooton, en wordt het publiek minzaam aanbevolen. Shebovgan, 1854. 5 Burgerij tan Pcüa. Do ondvrgeleekende mankt hiermede zijnen be- gaiiBtigere en het publiek bekend, dat hij een' nieu wen voorraad ran GOEDEREN hoort ontvangen, welko hjj foor contant zeer goedkoop wil uilverkco- pen, bcvelaude zich in iedere gunst en recotjjmin- datie. De nieawe goederen beslaan In Kruidenierswaren, Katoenen 3t- Eiloworen, Schoonen Sc Laarzen, Porcelain Sc Aardewerk, ö«ioilen Sc Pelten, Zadels. Sc Paardentuig. Alsmede allerhande kleinighedou, te veel om (e noemen. 292 tf Pixia, a Apgit. 1855. L. 11. van SPANKEKEJf E. M WtttoiiT. Scnrelnri* vnn Staat vn John B FirvpsTnictt. Kathol. Bi«»clmp- Prof. John Tohrky. lid vnn bet cnllogio en lici-lkniidigen tc New York. Doctor C. T. Jackson, geologist vnn i lan-'erijctt van den Staat: alsmede Dr. J. R- Ciiii.tox Scheikundige te New York, ge» rngstennil door Hon. W. L. Maner. Secrotnris vnn Staat, Wh. B. A«ron. den niksten mnn van Amerika. S. Lr.t.AND it Co.. cigenaara van het Metropolitan Hotel, en anderen. Als de ruimte liet toeliet, konden wit een honderd tal getuigschriften aanvoeren uit alle dertor. waar do pillen gebruikt x.iin. maar een bewijs, meer overtui gend dnu de ondervinding van uitstekende mannen, wordt in liaro uitwerkselen bij de proefnomitig ge- •-inden. Déze pillen, het gevolg van lung onderzoek en diepo BOERIIAVE-g HOLLAND BITTERS ECHT HOLLANDSCH KRUIDEN BITTER, Twee jaren zijn voorbijgegaan sedert de int*, ring van dol onschatbaar geneesmiddel in de F«r« emigdt Stalen. Gedurende die» lijd beeft het erttsa hodorven spijsvertering, vuile matig, hoofdpijn, gitbrak nnn eetlust, zwakheid,- hnidlijviglii-iil, BLINDE EN VLO EI JENDE AAN BIJ EN. Velon onzer waardigste hnrgt-m erkennon de-zelB» wonderdadig vermogen in alfe repaeselijkheden rat MAAG EN LEVER. 3 m1ddnl, dal r ZWAKHEID OF SLAPHEID VAN ELKB sort ii^nijna oogonhlikkelijk. IN ZENUWACHTIGE EN RHEUMATIEKI ntelbnro gavslhzt ottgesteldlicdcn heeft hei zeer weltlntlig betoond, en in nndere ei stelling voortgebrngt. Als uitstekende g-reeshroren liet vaoraebrij*** zonder aarzeling lutnne patiënten «anbsval**. ksa- nen wij veilig ophondeu te twijfelen en gratig date- zei fa deugden voor ons zclven beproeven, LEEST! LEEST! LEESTI AaB Vrienden en Landgenooten. Verzocht zijnde golitigonis te goven wegens B«#r- have's Hollandsch B'tler, zoo wil ik hier asn teldssa, en dit middel ten gehruike aanbevolen, aan al diegaass, wolke lijden nan niaagkwaleti of o»J)e*teldhrd*ii. sit d» maag voortkomende, waar ik mij ook ongaslald aas gevoelde en wel door eene koudoin de maag aswtaas- de, zoodnl spijsvcrtccring ophield en ik «nli f*aa aal- studie, worden het publiek aangebo.iën "olV het beste i gbjK tot spijs of drank meer gevoalda: aak «ij an rolkomenslr. .lal de l.-genwonrdigo «last der go- i Z»1 door bel bloed verspre..), zoodst tk gahasl neeakunst oplav.ret. kan. Zij zijn niet ..it de dron-J werd. Dan, aan de advertenlif van znlv* zamnngcsteld, maar slëehta uit de go- j Bitter denkende e» daar laaanda dat .11* u* da aNp nèeskundiga krac.btou vim plantaardige zelf-landig- voortspruitende kwellingen snz. te.1 d.t widdsl gsoa» heden, dnor aan chemisch proces in eenen st.al vnn t kunnen worden, aoo nem ik aakAt ta baav W hei.) daar nit getrokken, en opsnik eene wiize j bet mogtdienstig zijn tot herstel.es dit ontwaard* Ik tied, dat daarvan de best.- go»olgcn zeker zijn. n» de 2 a 3 eerste lepels vol daarvan te gebruiken, aa Dczo regel van «.uncnstclline voor eeneesmi.ldelen is bij verder gebruik voelde ik mij ook van dog tot dog ba- n do Cherrv Pectoralen inde Pillen beide hevon- tor. tot dat ik de geheel» flercl. uitgohroikt hadao vaal- len een kracl.lig. r geneosmid.lel dn.ar to stellen, dm. do mij toen ook geheet hersteld. r.omUt du nndd.l wat ol nog t..e d..or nauig proces is verkregen. De reden 'en gobroiko ts aan te prijzen, wonm... d..r k— sgohe.-l duidelijk.—Terwijl bij de onde manier van hoeft# aan beeft, volger lamriistelling ieder gcneesmiililril meer nf min met hoewel dit middel nu w- leherpe of schnd.-liike hoedniiighi'd.-n verbonden is. genezing heeft gediend dijkt is. invloed op de ingewanden ctten het tot eene gezjjiids e verstoppingen van -maag. rgniii-n de* ligehaams weg. - gezondheid ten Dit. JAMES C, AVER. Praclisr.Ii Analytisdi .Scheikundige LOWELL MASS. Prijs 25 cents de iloos Vijf dozen voor 81,00. Wordt verkocht door Wsi. F. D AVI ES tn Shebovgan. LAKE HOPKINS te Milwmikio, en bij allo Apo- thrliors in nllc plnatien. X '284. BA' IJZER ir.V dverteiitie: an I» dc iiiiddelijka oorzaak Ier beschouwd kan worden. *ea hot de ware oorsprong der genezing niet, welke «llsan bestaat door bel bestuur vnn dien God. in wiens b*»4 ons leven, Hen adem en alle dingen zijn; want Hij sllaaa is het die zickien en ook wedor gexonillieid schenkt. Shebovgan. Win. 3d Nov. 1853. JACuB RlNBBI WEDER EEN GETUIGENIS. Ter anuprijziiig vnn liet gebruik van UovaHtva's HOLLANDSCH BITTER sol.rijft men oo* uit Graad Rapids, van 19 Junij 1853: "Onze landeeseoi PuUr Dane heeft nrij verzocht U ter vermelding in daa Nieuwnhode te heriglen, dnt hij door eens fl«»cb la |#- lirnikon zich geheel hersteld gevoelt vun zijne kaart*, slechte spijsvertering cn lustelooslieid, waar aan hij dit voorjaar lang.gesukkeld heeft. P. Tsue i* <UnkU**r ja gen» den Opper—Medirijnineester cn Dr. Boerhava, as wil lang» dozen wee zijne landgeimotfn opwskkan aia hij noodzank een dollar voor eene flcseli le wag*»." BET HOLLANDSCH BITTER Heeft wederom eene groote genezing bewerkt: D* vrouw vnn l'iete.r de Witte, wootuiehtigin town llellaad, Sheboygan County,Wi*., leed zondanig aan rous zwak ke maag. dat zij hoegenaamd geen voedsel km» verdra- gen en dien te» gevolge dooilelijk zwak en ziek werd. Zij wns «enigen tijd onder genreskiindige lii handeling, doch vond geen baal dnnrhij. Eindelijk kocht hii. ns- dat zijne vrouw ruim nno inoninlen non die kwaal ga- leden had. ter drukkerij van den Kimvshndt tone tl«»eh van Bor-.mnvK's Hollandsch Bitter, en slechts twee d«. gen bad zij daarvan ingeiiomrii. nt zij kon rards atoa rl smnnk gcl»r» kei» en gevoelde zij zich na bel gabrtuk .n die eene flescli volkomen hersteld. Sbebovgnn. 22 Augs. 1854. Ern aantal nndere wonderbare genezingen doar bat gebruik vnn dit Hollnndscli Bitter konden bier aanga- hnnld, of do nnmlaelit mijner landgenooten tartnaar- dere aanprijzing op do getuigcnixseii vnn aan saaial gcloofwanrilige menschen gevestigd wordon.indisu imja 'irstek zulks gedoogde. Wordt verkocht dnor den eigenaar Benjamin Paga, Ir.. Al»ollieker aan den hoek dor 3de ei» Sinithflald itraten, Pittsburgh. Pa. Prijs 1 per fl#»eh. WAARSCHUWING. De gzoolo aftrek van dit nnngenaam sroms baaft tot vele namaaksels aanleiding gegeven, ««srvoar kat puMiek zich wachten moet. Gant niet avar lat ha koopen van iet» ander», voordat gij Bokriutb'* »ut- l./Sseil BlTTF.fr goed beproefd hebt. Eena flaseb zal voldoende Zijn om u te overtuigen, hae oneindig var liet al die nnmaakaels overtreft. Hot wordt verkocht voor 1 de fleseh, of ta# flaa- achen voor 5, door de eigenaar* BENJAMIN PAGE. Ju. Ca. Apotheker», Scheikundigen en Dreogi*l«a te Pittsburgh. Pa. 1» ook to verkrijgen bij J. Quistü», hoefd-sgant v##t Shebovgan County, nnn wleu inen ziel» ml andar* Hal- laiidscite nederzettingen iu Wisconsin. Michigan af llli» nois tot het bekomen van agentschappen gali*»* ia Al-.-mede bij J. R. Muli.fb, Holland Shabaygaa G* strik IC ai .l.ging „cvüii, trnoliten zich hun ver- aiiwcn on begunstiging voider wnnrdig to mnko». Onze voorraad is do grootste in dezo plaats en expresse- lijk voor dezo markt uitgezocht, vn dnar wij zelve onze Blikken -cu Koperen Waren vervaardigen, zoo willen wij •oor dezelve instaan. Kleine winsten en veel verknopen is ons motto. Onze voorraad beslaat gedeeltelijk uit oene groote vor schcidonheid vnn Kook-, Kamer- en Plaatkngchcls; alle artikelen van Blik, Koper cn Pamlock voorradig of vol gens bcMtclliuggemaokt. Spijkers, Glas, Messen, Vorken, Bijlen, Iiomvccle», Schoppen. Spaden. Hooivorken, Log Kettingen, Ketel», llnndiiijlijts, Handzngou, Zeisson, Tinnen- cn Honton-wnren en Vaatwerk. Sheboygan, 6 Junij 1854. G A E It TN E R. GEELE Co. G. Y AN STEEN WIJK, CobsuI der Nederlanden MICHIGAN, WISCONSIN bk MINNBSOTA. Nsvrport, Sauk County, Wisconsin. Het Ncderlandsche pnblick in bovengenoemde lan den wordt hiermede verwittigd, dal nllo officiële naar Enrops te vorzenden stukken, ten oindo bij hol lie- nr of bijdc regtbanken in Nederland vnn krncht lijn, door den Consul moeten ziju gelegaliseerd. 1855. Wis. J. J. t Ba nel. L. D.s ie ut Plahscuk. Milwankit, Wi*. r BnoTlir.n». Chicago. c. Grand Rspids, Mich. 1 NOTARIS AMBT. Dc ondergeteekende door den gsuveraasr daaaattaaé lat het smbi van OPENBAAR NOTARI», roaiderenda te Shebovgan, benoemd zijade, braft **f aan liet publiek bekend te inakan, dat hij PB,W' j» tot het schrijven en legaliseren van Eigendomsbewijzen, (deeds en mortgages,) Contracten, Testamenten, en all# andore stukken vnn Notariëlan aard. Ook belast hij zich met het opmekan is wattff*» vorm, en het verzender» van allerhande atukka», wal- ke men door timaclicnkomst eens Nederlandse!»#» Caa- sul* of roglstreeka onar da N*derl«»d*n wil ter vorrigüng ran familie «aken, enz. i» hat »•- Shabaygaa, 3 Maart 1854. J- QtHMTUS UITVERKOOP- Da andergeleekande maakt hierbij aam «ijaa 9»* [oualigora on allen, dia eenen goedkoops» aa leeligen koop aluiten willen, bokand. dat kij aadar» Ion 2 April zijnen gnnschen voorraad gooders» vaat •Caah" tegen kostprijzen uitverkoopt. Shebovgan, 3 April 1855. 14 if. A. P. LYMAN. NEW YORK MISSISSIPPI LIJN. Eigenaren: HUGH ALLEN A CO., 105 Bread Street,Now York. JOHN ALLEN Jr. CO., Bnfi Voor vrnclit vervoege men zich bij huau Ai.i.ks, ------ It. L. Howfi.i., I. H. S. IIULDFRT, ----- F. S. PjiUKIRa, 105 Broad Street, (henedon vloer) New York. Merk do goederen "N. Y. 8c MISS. LINE." Dage- lijkache verzending. Pier 4, Broad Street, New York. Kooplieden iu het YVcslen kunnen langa de zo lijn hunne goederen von New York verzenden, belovende eena prompte on civiele bediening. 280 tf. TE KOOP! Omtrent lffOO Akker» uitmahlenn goed BOSCH- LAND,gelogen in (own 13(Wilson) Range 23—belie ven* eeno grooto njpijjgip BOUWLOTTEN- in d< Slsd Sheboygan. Te bevrngeu bij 16 April 1855. tf. (Agcittcu ooor ben Xicnmsbobe. De volgende hoeren zijn zoo vriendelijk hatagaatsak op zich te nemen, iiitookonings-gcldcn tooj dit klad ontvangen en rnet de namen op tc zenden: Do Heer A. Stokilijk. Amsterdam. W i*ee»«i». A. J. Hillebrunds, Costbing, dit». G. P. Feltzer, Sheboygan Fall». D. J. Dooriiink, Milwaukie, Wis. J. Verstegen, Little Chuta, M'i». Juin. WiguVsii. t<- Green Bay. J. Londaal. Allo, Fond du Lae Cai«ty. H. van der Kolk, Chirrgo. S. Osiuga, Bluo Islsnd, lllinola, E. van der Stolpe, Albany, N.Y. J. 3. feohrocder. 12 Bible Houea, a»h» Place. Now York. A. de V«a, Az. Rochester, N. Y, - N. W. A. v.C. Sinnllenbnrg, BujijJt,*. R, V. H. Lnbberton, LancKater, N. y, J. Anijs, Patereon, en*., NewJeryoYi Hi Ochsnor, Cleveland, Okie. W. Bijl, Cincinnati. ,i J. van do Luijsler, Holland, Mteh, i, J. van den Hoek. Zeeland. Mich, ■i J. Hoedèmakcr, Kalnirnfooo, dito- L. Dooge, Grond Rapid*,' dit#» i, H. Ho-pers, PoUo^Jnwa. J. var» Aurteen,-St;-Lotii» J. Stulon, Philadelphia. .Pa, MT De ahonnemenlB-prija' op don Nievtftkode, slechtsTWEE DOLLARS per jaap, el ojnl'M" Wf CKST8 per week! Zij die wenschon in co teakenrP, hebben zioh slecht» bij de agenten aan te melden O! bet geld (m goede bankbiljettenin e*ntp bnaf uaiau

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1855 | | pagina 4