|ibhrtettticit. IJZERGIETERIJ, SCHDLTE&CEü doet uw best! M\\n c. Y. GEMENGDE BERIGTEN. De Norlhboro Bank van Massachusetts Boston in discredit!er loo pen geruchten. «Int zij Ike hij hwft br-zoclil. door do ontvangst, welke is (0hem ten duel is gcvnllen. kunnen ontwaren, wel 1 hoogt i vaderland onder gesprongen iaDe laatste berillen melden, «lat j lu-klei-ilf. A!s vader en nis koning heb ik mij ge Col. Walkrr in Nicnra-nta ongestoord bleef. Het ge»chl h.-t bestaan van deze eenparig,, ge- i I rlftlxna fa pnn,l.tA.r.n hn i: vertrouwen wiw hersteld, en dc burgers vervolgden rustig hunne gewone bezighedon.Twintig gou den en zilveren medaïlles waren door Amerikaan- pclie uitvinden op «le tentoonstelling te Parijs ont vangen Wisconsin lelt ree.Is rijf of zes stedei die niet gas vetliehl rijn.Men zegt. dat de «e.i <ling««'liap|ieii, di<> over den uitslag der gouver- uviirskiezing in ohZull Staal zijn aangegaan, over do $80,0U0 bedragen. LATERE BERIGTEN VAN EUROPA. ponsinter Maxaasatmnrj NEDERLAND. Goits, 20 Oct. Zekeren Jamson. arbeider alhier, jL Donderdag op een met slroo «einden wagen gezeten, gleed tengevolge van dm feilen wiml daar nf. en kwam op het hoofd neder. Oogenschijnlijls arheen het hem geen leed te doen. Zich ter neder gezet hebbende, wilde men bem, in de veronderstelling dat hij flanuw was, nog met eenig voedsel verkwikken, duch korte ©ogenblikken danrna was hij een lijk. Uit Kattendijke schrijft men on» van den 35sten Heden avond ten half 5 ure bad al hier een treffend ongeval plaats. Zekere Pieter CorneUxsen, een braaf en oppassend jongeling van 25 jaren, had, bij het afschieten van een geweer, dat sinds eenige dagen had geladen gestaan, het ongeluk, dnt de geweerloop sprong •n hem de geheele hand en een gedeelte van den voorarm vermoraelda Eenige uren na het on geval is hd verbrijzelde lid geamputeerd door den heer K. Brots van Dort. chirurg. eD med. doctor te Goes, geadsisteerd door den heer G. de Graag. Tmel en vroedmeester te Kapelle, die den patient zijne vonrlnnpige zorgen gevrijd had. De toestand des lijders, die de operatie met de meeste kloekmoedigheid heeft ondergaan, laat op dit «logenblik niets te wenschon o»er. - Gisteren namiddag nam Da. (7- Kamerman, nfteheid van zijne gemeente te Kloetinge, met eene rede over Hebrepn XII, va 28. Talrijk waren tij ge hoorders die ia «les bejaarden leer aars aandoening deelnamen. Den 13 Junij 1821 trad Z. We| Eerw. voor het eerst voor die ge meente op en diende haar sedert 34 jaren als her der en leerasr. Vele ingezetenen bragten hem voel, des lands is, de ino- ij-lijk,- tijden in aanmerking nemend,algemeen voldoende. Hij z.io v. Ie welvaart en de veiligheid hi-vorderende omstnn- i digllfden, wordt mij-J hart treurig nnngedaan.bij dc smart«.!ijke beproevingei,,w,-lke du hoog- p,ij- der lcrensmidtb l-n ons «loet ondervinden. Itce-Is hebben de regeling, «le plnnis-lijke besturen, «Ie j pnrticuliere g-nooisclmppen zicli uit een hetzelfde - gevoel van nationale verpligtiog verei-nigd. Gij zult het t«>t eeu' pligt stellen deze beweging te J (ondersteunen. Gij zult roet wi-Uvilluiijén ijver de voorsteljen ond-rzoeken, welke n zullen wor- di-n aangi-boden.en die ten doel hebben bet werk te bevorderen en de voeding der bavulkingeii, j welke onze zorg zoo waardig zijn. Ik reken «>p i all-r medew-rfcing en op ,1e bescherming der Voorzienigheid. De omstandigheden «even een bijzonder gewigt aan het wetsontwerp, «lat er zal worden nang-boden belreff.-nde «le inrigtin- gen van weldadigheid en de liefdadige instel lingen. Na vervolgens over de binnenlandscbe nnnge. lrgenheden le hebben uitgewijd, eindigde «1«- Koning aldus: Mijne Heeren. wij h- hben d«-n 25sten gedenkdag van onze onafhankelijkheid gevierd. Indien die onafhankelijkheid vrucht baar is geweest in weldaden voor het land.indien zij in haren oorsprong met eenig wantronwen omgeven,thnns de achting en de sympathie van regeringen en volkeren geniet, dan zijn Aan do OcsL Zat w«>r«lt Let volgende uil Panjt 1 g«-*chrevon: Nn den val van SchssUpol is do vraag geopperd, of de We*1ers«bc mogendheden niet met f volle r«-gt de terugbetaling der oorlogskosten van Rus land zouden knnue» vorderen, Het Britsehe knbiurt hnd gnnrne ren additioneel artikel In dien grrst bij j «Ie «onrlonpige vredrsvooiwasrilen opgrniimcn gezien. 1 rioc.li No/ntinn 11J hrrft zich op ecu' 'wcrl.-digen j grond daartegen verklaard, namelijk: 1] opdat Eu- i mpn do overtuiging rrlange. dal .Ir \t*r»lerecli<- in»- gcidhaden h,-t allereerst in liet belang van liet alge-1 ineen stnntkundig cvcnwigt gearbeid hchl.cn, zonder j daarvoor eenige vergoeding van helen tv beircerct»; t 8] omdat de fiuAm-iul» toestand van lïlldnnd niet j Het voor* vau dien aard is. dal bij si ware hot slechts een EC- I gegeten, dcel'elijke, schadeloosstelling voor dc oorlng.ki.Meii En gij. dicht, ruin dc We«lor»che mogendheden getloogt, en de Kei- Die uw' n»-m zee van Krankrijk Mn Rusland geeno an,lore vredv*- f:" ?.'i '«•»>«n. «n d« «oerwaarden wil opleggen dan dezulken die iianne- mclijk cl, uitvoerbaar zijn. Daarom echter Zullen de IVcstrrrcliF mogendheden te atreuger vasthouden aan ,le aanneming van dc tot dusvi-rre ontworpen vier wnarWgpunten en liet liezelteii van dc Kiim zoolang als oiiderpnnil doen gelden, tot ,lnt dc vier waarborg- punten v-lkonien zullen zijn verwezenlijkt." Op klngte van don gezant vnn Frankrijk, is Je eigenaar van een der Snrdinisohe dagbladen tot 18 «lagen gevangenis en 200 franc* lioete ver oordeeld, ter zake van een nriikel, buleedigend voor het Fransche gouvernument. Van U'lllPPLE^ Daguerreotype OILEBIJ. l'it 't licht geteeld en door den hemel zr'.v' gc- fleeu whijn. gnu beeld—hij Zelf—zijn schaduw is bel sprekendI beeldig schoon (oonoel. en wat beralligboid lig. is op dnl gelaat verspreid dicht d«M,r het zielrol oog zieu Rijtoigen. Rijtuigen. I genoegen n.m de Leeft Gelijk wij trekken. Komt. schoon er jrtxuzxn ie. ccn vreugdchhs bedekken. En «ie «lie *tr«ASn L«. dit hoeft hier niet gr-/ flrt meisj- heeft al Inn-g dit rnadwl uitgelegd. Ilil zij y, noeg daarvan:Wij rcbet&en u na. Dp ondiirgeteekeiide lu-eft bergers van Sheh.organ en oinh-gc kend te maken, «Jaihij thans voorbande» wii?BS488 mm&znm in dc Achtste straal, tn«*chen Ükebnjgan. gil: i i'c vcrftciicideiihoid hier. H.ut 296 tf BeJorvene Spijsvertering, hoofdpijn en uile ronag, met welke nllc personen tn> cr of minder zijn aangehaald, kunnen gewoonlijk g« nczen word -n door eune unatige beweging, ge- verschuldigd aan den geest van matigheid en zond voedsel, eo een lepel vao Boerhatu's Uol ri-i - p I i. .liI.::J fgtschspenheid, die hel kenmerk zijn vnn hetInnsch bitter, een uur nationaal karakter en den grondslag moeten uit r— maken van onze staatkunde. Mijn gouvernement is van dien g»est doordrongen ik vertrouw «lui de m-dewerking der Kamers niet aan hetzelve zal ontbreken." Men meldt uit Gent. dnt in de vorige week eene vrouw, van honger uitgeput, op «le koom- markt is neergevallen. Eenige liefdadige per sonen zijn haar ter hulp gekompn en hohhen haar voedsel t«jegediend, door welke versterking zij haren weg heeft kunnen voortzetten. Men beho ft zich niet te verwonderen, dat hij de zoo Inng aanhoudende duurte van alle levensbehoef ten, het lot di-r geringere klasse hoe langer zoo meer zorgwekkend wordt, gelijk de Belgische nieuwsbladen onderscheidene bedroevende voor- r eiker laahijd MAIUTPUIJZESi. Siikooy'oax, Wis.,deu lïdcn December 1855. Tarwe. zak. .Mezl, Kogge, f K-ekweit, per 100 lb«. Blanke Wuuer Tarwr. bushel, Kooilc wiuler Tarwe Kogge, Garst, Haver. Iil.l. Koren, Wiite Hoont! «vllij- leescli, Tj ion Ib*. Spek 1 ïi Ib. zich £0,,zel- Tiinnierlioiit, per M. haar kind krampachtig in du armen gedrukt. In ^[.ViVu'por rord', Bnusszi, 13 Nov. De Koning heeft heden de zitting der kamers geopend. Hij was verge- wld door deu hertog van Brabant cd den graaf "S i »au Vlaanderen. De Koning heeft in zijne rede - gezegdIk ontvang herhaalde blijken van do welwillendheid en het vertrouwen der vreemde regeringen. Mijn beminde zoon, de hertog tan Brabant, heeft io de onderscheidene landen, wel- eenen brief aan penen hunner hl, g«adre«seerd, weike men op tnf-1 vond, hebben zij «Ie aanleiding tot hunne wanhopige daad ge meld. Door tegenspoeden in nclilertfilgang ge rankt, zngun zij niets dan ellende in liet verschiet. Evenwel vond men nog 150 francs, Welke zij voor dp begrafeniskosten hadden achtergelaten, naar luid van den brief, welka door de vrouw geschreven whs. RUSLA^, D-TURKIJK. Tot in <len avond vnn «lm 12dcu November was. volgens eene tc St. Petersburg nntvniigrne depéelio- in dc Krim door «le geallieerden niets nieuws onder nomen, nocli van dc zijde der Russen eenige bewe ging van- bijzonder belang uitgevoerd. Dc Keizer van Rusland beeft thans gevolg gegnven aan zijn reeds langen tijd opgevat plan ntn de Krim tc bezoeken. Z. M. heeft den 7«1«-n Nov. Nicolaï.-IT vei- Inton'rn ni«-t alleen Simferopol, maar ook de Nooidor forten van Si-baslopol bezocht 7,. >f. wilde in persoon aan de troepen zijne dankbaarheid giinn beinigeu voor de tot dusverre «lapper volgehouden verdediging, en tevens zelf de verwoestingen in «.ogenschouw neme»1 die door den oorlog reeds in de Krim waren anngerigl. Hij heeft dc troepen in den besten staal gevonden eu is deu 12«h-n weder op reis gegaan ,-m over Moskou naar de hoofdstad terug te koeren. AVnt «le uitslag ook zij ra:i dit hozoclt. deze gevolgtrekking mag m er wel uit maken, dat «le ontruiming van ,1c Kri door de Russischs troepen vooralsnog zeer nnwnn schïjnlijk blijlt, zoo lang zij «laartoe niet door nu n ibsk-nde gebeurtenissen mogten gem-opt worden. Uit Karniesch wordt berigt, dnt men zich veel bet teg«n den winter waarborgt, dm vroeger is gu-ehïed. Er zijn schropsladingen aangekomen van «leken :laggedi«-ken, bouten zolen, wollen handsciiiH-nen ;<>kken, en voorde hospitalen nieuwe matrassen. I weerwil van deze en soortgelijke maatregelen va irg, wenschcn de soldaten, die reeds eenigeit tï bij oïgeiie ondervinding wotou. aan welke gevaren ontberingen zij ïu de Krim zijn blootgesteld, niets li- dan naar hou vaderland terug tc keeren. Vooral onder de Engelsche officieren is dnt verlangen z»e algemeen en het aanzoek om met verlof naar Enge land te gaan. op grond, naar het heet, van dringende bezigheden, zoo menigvuldig, dnt «le Engelsche be velhebber zich genoodzaakt heeft geulen ecue dagor der daartegim uit te vaardigen, waarbij aan «le officie- n hon pligt in hel kamp herinnerd wordt. De Daily A'tux Is over do wijze van oorlogvoeren in de Krim in liet .goliopl niet te vreden. en vindt dat de generaals der geallieerden hunne krachten te Teel decld hebben en daardoor buiten staat zijn on Corttefiaknff'* leger ernstig t c bedreigen. Ware" Zoo zegt het genoemde blad de ge lierle krijgsinngt der geallieerden, waarover men m beschikken kan, op een enkrl punt, betzij te Eupnto I, Kinhum, Kertsch of Kaffa gcconeentrcerd, «Isi a het geenszins onwaarschijnlijk zijn. dat zij prïn GoHsehakojf. door zijne gemeenschap af te snijden, t«i .ten veldslag zouden dwingen. Maarzij d«wl diou aard. inaar verstnKiijen hunne Mrijil- kr.icluen cn doen belangrijke vrrkennii de Unssen rustig aanzien. Zij zenden den genernaj d' Allonville niet een hoopje Fransche eu Tnrkschc in fanterie cd illet ocniga Fransche, Turkselie cn Engel- fiche artillerie eu fcavallerie naar Eupntorin. De ge neraal rekt op den wi-g vau Simferopol voorwaart? doch merkt weldra, dat dc vijand zo» «terk verschans' cu door zijne 32poudcrs zoo voortreffelijk gedekt is dat hij geen mm val durft wagen. Reeds uit de maat regelen van prins Gorttchakoff blijkt aan welk gen het Russische leger bij eon' aanval uit Eupato blootgesteld is. en desniettegenstaande verstrooijeu wij ons leger in alle rigtingon. "Welken gefi ren uitslag hadden wij kunnen bor-ifcc», wanneer wij- 'n plaats van 10,000 man naar Kinburn te z-ud-n, welks bezit, voor het tegenwoordige ten minste, nis ware nutteloos is, die zelfdo krijgsmngt haddon uitge zonden ora eeu' krachtigen aanvnl uit Kupnb onderstennen." Alen vergete hierbij intusscheu het spreekwoord niet: de Weste stuurlién staan mm w Rusland laat ge«n oogenblik verloren gaan. sijne fitrijdniagtdoor nicuwo wervingen cn de tno varklnring der militiën te verdubbelen. In 1856 ral het verscheidene operatie-legers hebben, waarvan elk leger onafhaukelijk zal kunnen ageren en zonder be hoefte te hebben vau op eenig ander te steunen. De Ruaaische strijdmagt is thans op da vnlgondo wijze verdeeld; Een leger van 120,000 ntnu bezet BesMirabic cn Chereou; het Krimleger, met dc reservcn, die zich te Perckop.boviuden, telt 180,000 man; dc li den Kaukasus wordt door 70,000 mau verdedigd: do strijdmagt roor'Kara bedraagt 35,000 mau. en de Hc- fensielinio' van het Noordon wordt boict door 80,000 man. Unaland zal voor het dorde oorlogsjaar du grootste pogingen iloen, om do grmito legers, welke belast zijn de onmetelijke grenzen van Rusland verdedigen, voltallig te maken. Hooi," CORRESPONDENTIE. Mr. J. W. tc Greenbny.De door U verlangde kwi- tauiio is reed» Injig verzonden. —Mr. J. Anijs.— 3 ontvangen. Mr. D. M. T.— De inhoud vau uwe bijdrage he ralt ons zeer goed; wij twijfelen echter «>f dit alge- n bet -elk 1: I* .lus hunne nfschcidsorocte. daar het voornemen i om zijne verdere levensdagen io hijzijn zijner j vallen daarvan mcdcdcclen. kinderen eu kindskinderen te Middelburg te j jjen verzekert, dat verscheidene ■lijten. denden vnn Brugge nnnr Gent kom«'n, o Als cone hijzondprhei'l deden wij mede, aldaar wegens bcddaii| te doen aanhouden cn j Kiï'óron, P dozijn dat heden morgen sedert den 10 September jl. j alzoo in den b. zorgden kost Ie geraken. Droogo'Appels, bushel dc derde aangifte vnn tweeling geboorte te KW-1 f,. Vilvoorden heeft men verleden Zalnr- i 9r0l'"v Appels, (d barrol tingc plaats had.—Allen, drie jongens en drie dn* persun-n, m m. vrouw en een tiiMiïnrig I ^ont lï'bBrrel^ """r01 meisjes zijn nog welvarende. j kind in hunne kamer dnnd gevonden. Dour mid- Wn Vimili, jd bnrrol. Van den 5den. In de vorige week ontstond del van knlenrook, waarin zij gestikt zijn. heb Whiskey,pc: •r brand in do meestonf genaamd Nederland, ben zij zich h«*t leven henomen. De moeder had in den Nieuwen West-Cramjert, gemeente Heer Arendskerkezij bepaalde zich tot den e*«t. die met de zich daarin hpvindende mee is uitgebrand en gelukkig weinig schade veroor zaakte; is zonder hulp vnn spuiten door de «laar in «l»'_n omtrek wonende personen gehluscht en in de ZierikZeesche maatschappij geassureerd. Wij vernemen dat de kerkelijke en konink- Ijjk* vergunning verleend i.9 óm te Middelburg •cn achtsten predikant te beroepen, op liet daar- tn» deor een der leeraaren afgestaan tractement, coodnt dus binnen kort tot de beroeping zal worden overgegaan. Te Vlissingen heeft zich een bejaarde •cbildersknecht door «rphanging vhd Int leren beroofd. Korto uren nadat men hem nog op •treat ontmoet had vond men hum hangende nan een kapstok, naast zijne bedstede. Naar men verneemt, moet «t Wopnsdag nacht te Koewacht, in den manufactuurwinkel van zekeren Kortevnend, op eene stoutmoedi ge #ijr,e zijn ingebroken. Mm heeft met gra vers werktuigen liet fundament van dun buiten muur ondermijnd en is alzoo door «le oprning den winkel hionengedrnngun. 'dwaar men eenige "sii|kk«-n wollen sloff-n, zou mede eenig geld, lieeft ontvreemd. Doorliet passeren aldaar van iemand, welke bij eene zieko waakte, zijn du da ders, welke nog al (alrijk schenen te zijn. men •preekt althans van 10 a 13, op de vlugt gegaan eu lot heden nog onbekend. Den 2Gsten Oct heeft cr op hut zooge naamd Vrijdag8-bm«liiui», le 's Huge, epne ver knoping van afbraak plaats gidiad, afkomstig van een atal in het Noord«-iodu. Daaronder be vonden zich twee bindten, die voor ƒ1,36 wer den vrrk»cht aan Smit. Toen deze bezig was •ene dier bindten te rerwerken.viel er een vreemd goudstuk uit en ook daarna nog een tweede, w«lk« door hem voor 19 zijn verkocht. Als eene bijzonderheid wordt gemeld, dat de Schwid, nr. broodbakker te *a Hertogen- biweh, II. Zuturdng zijn 24ste kind bij deo bur gerlijken stand heeft aangegeven, waarvan er nog 17 ia leven zijn, cn 12 dagelijks aas deo ouder lijken disah aanzitten. In de provincie Friesland zijn voor Pruis- •itehe rekening ongeveer 4000 kalveren aange kocht, tot veredeling van het vccras in Pruissen; d« opbrengst was gemiddeld ƒ30. Op de paardenmarkt te Gorinehem waren ongeveer twee duizend paarden aan de lijn. D>- handel bppaalde zich uitsluitend tot den verkoop vsn fokvee: daar er weinig fransche kooplieden wares is «r weinig in remonte- en beste paardpn omgegaan. En op de daarguhoudene toon markt, varen circa. 5000 stuks runderen aan de lijn. Er was veel handel in fokvee, eehtur tot veel ver- pindtrden prijs, in vutte km-ijen ging weinig ora. Op de beestenmarkt te Arnhem, waren 87f stuks T»e aangebrngt. Er val weinig ver koop, es de prij» minder. Op d» laatstguhnujeoe beestenmarkt tc Ti«l, waren 1410 stuks vee asngehragt;men herinnert tiéh weinig markten, welke zuo druk lijn bezocht geweest Uit Hoorn schrijft men, dat hel weinig in- gix«tenen dier stad heugt, zoo eene menigte vee op de najaarsmarkt gezien te hebben, als verle den Maandag. Nagenoeg van het eene einde der stsd tot het andere in eene regte rigting, zag men eene dubbele rei te koop aangeboden vee. Het getal was nog niet bukend. Ten gevolge van het opschortuo der ker mis te Vollcnhoven zijn aldaar den 8 Nov. hij on- dvrscheidene'leden van hel bestuur de glasruiten ingeworpen. Het volk, bepaaldelijk de mindere sund, wilde de kermis behouden, terwijl de re- geriag. zoowel (er bezuinigiog voor die klasse van ingezetrnen, sla tot voorbehoedmiddel tegun de chalers, ze beter achtte op te geven. Uit Beest schrijft men, dat de handel in aardappelen* ten gevolge der vele buitenland- sche soorten, die (e Rotterdam en Amsterdam aangebrngt worden, aldaar alnp is,voor puike welkarojner* betaalt men ƒ8.50 tot ƒ4.ter wijl voorde ronde soorten ƒ2,50 tot 3,be taald werd. Zes schepen waren toen voorleden week de haven uitgevaren met ladingen nog 10 pCt. beneden de genoteerde prijzen. B E L G I E. 3.50 1,40 (a 1,50 U0 I.*") 1.25 1.35 1,10 1.25 75 80 1,00 1,15 0,35 40 70 - 1.00 0.00 0.75 0.00 ■10 <3 0.00 5.00 6.00 5.00 6.00 16 <3 '10 c 15 e 1(1 0 15 c 18 20 c 3.00 d 0,00 16.00 2,50 0.00 8.0U - 10.00 - 0,38 8,00 12.00 0.00 2,75 (3 2.25 18 20 I.TÏIEttWI.\KEIi, SHEBOYGAN. p\ Eenou grootcn, nieuwen cn vrensclielij- (yjra kun vnorraait ijzerwaren niedcgehngi XzS hebbende, wilde ik do aandatht inroepen van het volk von Sheboygan en noordelijk Wiecomin op den goedkoopen winkel, waar be»ie goederen zoo goedkoop verkocht worden nle in eenigen winkel in ra Staal. Gij zult hier allee vindeu wat tol ijzervra- betioorl: Zak en tafelmessen. lepel*. Moten, hangaela, «ehroevcn, bouwmnn»gereed- .«chappen. echoppen, zndclmakerebchoefien, «paden. vorken, lionweelen, cradles, cultivator* on eegen. grof- smid*, kuipers cn limniorniana GEREEDSCHAP- PEN in alle Hoorton. Glaswerk, spijkers, wagenassen. IJZER. enz. enz. Kamer en Keukcnkagchets in groote verscheidenheid, en vnn de bes aft Albnnv modollun.die zoo GOEDKOOP ALS OEGOEDKOOPSTEN" zullen verkocht wor- r a. en wanrvocr in allen opzigte, als zij voorgesteld H' Vy Ttto.vrsov. n| zljn.vrortl ingestaan. Blik-, Plaatijzer- en Koperwareo voorhanden.of volgon* liestulling gemaakt. J^F" Yer geot niet t.awrrnc*'s IJterwinkel te hozooken. naast h< Itrick Block, daar hij do nieeslo zijner goederen r<-gl treek» van de fabriekanten koopt oil dezelve tegen ee logen prijs kan verhoopen. Hier wordt do liollnnrlsche tnal gesproken. 285 tf F. LAWRENCE. inde zijn, bijaldien wij dlo plaatsen, inrenboven gcvii gemakkelijk werk is.— unpig tor zijde gelegd. i>. L. to II.Tien boekjes vorzontlen. $39 rttEMIEN, IN* BOBKEN, TE KIEZEN UIT MIJN'E LIJST. uguurïg zijnde «in» dun Ttlvn Jnnrgnng van deu uwsbndt- zoo mtigulijk mul ocli grooter aantal in teekenaren nnii tc vnngen. cn mijmn agenten, anti .dusverre vm>r hunne bcmneijingun in ig vnn mijn bltnl zuur vcrpligt roken, «Io groolore bolnuntiig dan eon gratie ■lijn blad willuudo opcnstullun. bu ..Odiging van buutten ijver dc volgende premini nun, in bt.ukuu te kiezen uit mijnen reed» verzonden Cnlnb'gus:- TIEN DOLLARS nan diegenen, dio mij hot groot ste nnntnl intcckenaron voor eun j.iar zendt, van den 15 December 1855 tot «len 15 Jni uarij 1856. VIJF DOLLARS v«Hir het daarop volgende groot ste aantal. [Vergezeld van het geld.] Ten einde tc beproeven of ur zich nole «chrijven onder onze lamlgenooteii in de Vereonigdl' Staten be vinden, die iets degelijk* Voor liet Feuilleton willen leveren, onverschillig «»ver welk onderwerp, geschikt om iu hetzelve te worden opgenomen, daarbij hel Feuilleton van dezen nu bijna afgotnopen jaargang tot maatstaf nemende, loof ik de volgeudu preinïon TIEN DOLLARS voor hut ln»t geoordeelde oor- xpronkelijkt verhaal of artikel, in proza, duidelijk eu iu eenen goeden stijl gcschreveu, in tc zonden uiter lijk op den 31 Janonrij 1856. VIJF DOLLARS voor do best geoordeelde rtrio- liny vau eenig verhaal, of hoc men het ook uoernci p-.ogc. mede geschikt voor ons Feuilleton. Ik wil de schrijve» niet in hün bestek beperken, nogtlians zou Ik gaarne zien. dat hetzelve minstens 12 vellen f48 bladzijden lang formaat) en niet meer dl 24 dito vellen schrifts uitmaakt 26 Nov. 1855. J- QÜTNTÜS. roiiwd den 5 December 1853. doer A. J. E»«|, lu.lown llotlamt, Sheboygan Coau- CORNF.LIS KRKl'NE. SUZANNA ZEEVELD. OPROEPINfi! Het jaar 1856 met een schoon blaadje wcuschende aan te vnngen. worden al diegenen, tvelko vau mij iets to vorderen hebben, opgeroepea, voorden 1 Ja- nuarii e. k. hun g«ld le komen ontvangen. Wcdorkcsrig vrouscli ik. dal zij. die mij iels «clinl- dig zi.in, insgelijks voor Nienwejnar hun verschuldig de zuilen komen voldnun, of dit per brief zanden. Ivo lilt llllc Effens rekeningen maken mede erienden. 15 December 1855. J. QUINTUS. <clirijvent en liün van versland, raiuebl hebt olommc door'I lam .rs. geleurd) :ehildc Uw porlrriien maakt n bier mcjnfvronw natuur, Eu zij schildert of 't levend was ieders figuur. Wij blijven nog slechts eenen k«,rion tij«l ■t u dus. en stel de tn^chanfdc Dame {di en ik) in de gelegenheid. »m de trekken in uw bevallig gelaal te schetsen in WHIPPLE'S DAGUERREOTVPE WAGEN SliL-liovgan, 6 Seplendwr 1855. NB. Ik zal spoedig gereed zijn om Dagucrreoiypc leidingen op glas en pajiier^ LAWEEMCB'S 8CII99V<r Itï J rL'T'4 i die ooit aihiorsijn tc koop gcweesL l>r Ivrrengc- no, m«len worden vervimrdizd In d« fabriek van L. de voorkeur heeft UomH.s-k C... ic Plvmonih. Com.vctieut, en Les'nai, uit de laatslo modellen van BUGGIES KOETSEN'. Er zal aitijd ern« goede voorraad v«w>rbaud«n zijn, ••n bijzondere mralcllrn «ordes «paanvrrga besteld. Hij maakt ook en zal in voorraad heblieii OPEN BUGGIES. Kun eu twee paard* Wagen*. Slcifi-n. Cutfer* en rik artikel «lat L,t zijne xaak bchooit. komt en Eet pgf Hcrvfellingcii worden in korten lijd bezorgd. SntnoTCA*. E. M. MicGKAW. •20 Jutij 1855. 289 tf. Transporlalie i'ompagiife. Opgerigt onder de wetten ran den Staat .V- Y. Uiü EI 1ISMÏ Agenten van de V. S. Le;j Compagnie van 11. L1TGKVEKS EN RED i 88 e-* FF.IX.V MABIOX COI i v iTPn WHIPPLE. to—Mi 1>4 Pearl Street en 155 ine Block onder ano de RUFUS C. PALMER. President. II IR AM NI LES. Vice Preii'lrnl. WEI.I-S WM-BR1LGE, Srci JOHN R. WHEELER. Thesaurie Commis-ie van B>-»iuur. HORATIO 5. HOLT. M M. CALEB, CHAMBER LIN". ALBERT II. WHITE. J. C. Oaths i ALCZ. 11. P» N'. Ciran J. J. TU.I.M F. Ku Y"" j' Agenten. 12 Snv.e Street ir.a». agent, 64 Pearl Street, i, .15 Quay Street. Albany. ur.E. agent, Milwaukio- Slivboygan, J 2:9 if. j Landerijen worden ingvM-hreven a I da in alle d.-slen v*n d>-n St sal 1-and oit d« tweede han«i werilt ■- t I in eenimiiM. (W-j geven I nit Tin landf/ijon die on* ten v-.-Le->t« - i hetwelk aan een teder koitatooir*: 1. j die «r om vraagt.) Land warranls fbewjjren van e-, slle voornam* Heden; goud. xdrer j den gekocht en verkocht. INTEREST WORDT BETAALD OP GZB£- PONEERDS GELDEN. G*M irordt bij geval geleend v. ",r 1 - j de panden. All» regozaken vrorden «lipt cn ,1 I pgr Kantoor aan den no-.fj 0 i.-., r Garden Syaerre. ftllt. 10 Aug*. 1855. GEORGE Ni Heeft dc «*r aan «lubuig-n S I kenJ tc ntoken. dnt hij zich .«I- 1 -. iiun «leze «tad guVMtigd heeft, t i ngtun van allcrbande 8| METSEL- EN ÏLEIST Jl\VERF I minzaam «huWeelt.hel.Mondc p». - i VT Nadere infornmtie in i- I'. 25 Auguitu* 1855. LAM) Ti: KOOP. DE BESTE PARM IN DF.ZE Co';' V groot 182i Akkers- Kr zijn 5(1 akker* schooit.35 t ,i louwingen bezaaid, torwijl uiimeiit 1 -• Het land ligt .1$ mijlen van Sln-l,ny-- j 'en *..a Sheboygan Fall*, aan - De vrachten en hut hout znllrn ,|.u geven al hetgeen wij voorde Firm vii. ruim HlO.UIlh vonten Xnagloggen eu |-UI I 1 lioiil op. Te bevragen in don «ini.el v.tn Sheboygan Fall*, ML','.j »5" 15 Juuij 1854. 'J33 gj| H I E I- W Tsk A. Gr A. ZSIJT 1ST i'llcwarcn, Kriiidt'Diersw.-iron, Mond behoeften cn Ijzerwaren, DÖRING CLARENBAGH, aan den hoek der 8 Straat en Pennsylvania Avenue, tegen overhel postkantoor. SHEBOYGAN,WISCONSIN. Hiermede wordt bekend gemaakt, dnl wij onder boven vermelde firma in hot vroeger door .fnuMe gebruikte lokaal, oenen winkel hebben geopend, in welken zoo wel liindlioiticers al* Stadslieden hunne behoeften voor linis, keuken cu veld good eu billijk koopou kunnen. "Lm ELLEWAREN honden wi| er slechls gnc- en duurzame artikel* op na en hebben een froot nrtiment voorhanden. luisvronwen kunnen wij onzo Suiker*. Koffij'f Thee'» ten bosto aar bevelen; voornamelijk is 011- Tltee van eene u.utokcnde goede hoedanigheid. Invingen, Sardellen, Z«-it«orsche en Hainliurgsche kna* enz, zijn »teed» vuorhanacn; Cigaren. Rook en Pruim Tabak zijn 011* regelrcgt ,t liet zuiden aangevoerd. Ijzerwaren en Werktuigen voor Ambachtslieden 1 Lnndhouwers. Wij bieden vorder best Meel van Milwaukio aan. ppf llrandcvljn. Whiskey 0 dranken ontbieden wij vau de besti Gocdkoope Goederen. KOMT IN DEN llltlCK Bl.OCK, Waar gij een gr»«>t assorlemeüt Oueilkuupe M'nri A. I*. LVM.V.V. 254 ft Kraidenicrswarcn Provbicn, EKN OllÓOTKN VOORItAAH, RIJ Gfurtner, Geide A Co. Hunnen vrienden en bekenden won It deze winkel op iet driitgéndst aanbevolen, ouilor belofte van goede lic- ioning cn hot inkoopen of inruilen vnn allcrlmnd,- pro- Inaten. Hun knguhclwinkel 1* inet boveugonoemden oorrnad in hetzelfde lokaal. Sheboygan, 6 Junij 1854 GLOBE PENN. AVENUE, SHEBOYGAN, WIS. ,p beatolliog binnen een kor Wij zijn bereid 01 tydsbestek te leverei Sloom Bfachiuen van al! Hadere» vaar Stoom ft',. /ommen. Dorpels toot Hot lerlei mathinrn on penaten eda lijn •rhanden aard. rm- ,71 Zaagmolen. en. IJzeren Hekken "---v.Hgd'r- PELLA, MARION COUNTY. I0Y. A. llandolt at* Agent i, va» Landerijen. Farm» Door achtjarige onder luj zich boven iemand natuurlijke liggingen v of tie eigendommen vtij en onb. I.,-i .:ij„ Informatien omtrent Hd.rv IL.--. hij Di. A. J. Ben» 11. C K ,1 i p O v e r k a m p. J a c 0 n rle Haan der inwoner vnn Polla—Al* ook l.„ NW C.lt Sm alle 11 burg, te Bttllblo. TE K.OOÏ3! Op teer aannemelijke voorwaarden: zen. 291 tf. li. ran II. Labberton, Boekhandelaar. Levert tot New York prijzen alle moeelijk© En gelsche en lloiwrhe werken. Teven* is hij in de gelrgenbeid om aan alle aanvroeen van Theologirche. Godsdienstige en auilcie Hollnndsche boeken ten «poedigste eu lot de laagste prijzen te voldoen. Papier. Aantekenboekjes. Blanke Boeken, Pennen. Potlooden. enz. *az.. iu 't grooi en in 'i klein. Aou- vraeen franco Lancaster. Erie county. N. Y. Box 80. 302 tf. NEERLANDSCH VOLK, komt nu wat toopco. 'k Heb mijn goed. met groote hoopt*. Juiil vau New York 'thuis gekregon En beu nu om GELD verlegen. 'k Heb eeu voet besluit genomen. Om aan all', die tot mij komen. WAAR to doen, civiel en goed. Meer dan iemand anders doet Grind Rariris. L. D'OOGE. Schuin over do CongregMioneel Kerk. 302 tf. 1 groot-of kleinhandel voorhanden Do bede Miorti-n %'siu i PLDEGE.Y, heroemde in 1852 gepatenteerde 1 die beter xtju dnu aenigo audorv :nt"n tol bet maken van MOUSE'S PATENT GRATE BARS. icliikl om Zaagsel cu Looijers Run to bratt- onder wclk<- "Huihert Ploe hm ploegen ut in «len Staat. Ook ziju w lede vertcheidene belranwdc - Luittl* of l'sirni .f TIEN AKKER LOTEN' tad Polla: eenige VIER AKKi: •info ikke,, Du bovengen, ■agon bii HENRY HOS PERS. Peil*. Manen County. Iowa. Frauco brieven zullen len »p N. SHAFTKR CO. IS 55. 1855* DE WESTELIJKE SPOORWEG, DOOR CANADA. Van den Niagara Waterval naar Detroit, «elk» de goedkoopste, zekerste cn *ucM» reie-ge- legenlirid biedt uiur DETROIT. CHICAGO. ST. LOUIS. GALENA. liet b nu dp tijd or.i MANUFACTUREN tc koopen. O. T. MOORE! beeft heden eenen grooton voorraad H,.«fst- en M 1 tergoedcren ontvangen, tveiko j I lerkoeht moeten trordrttl Zii. welke wen*chen te koopen, v lijk uitgerioodigd zijnen winkrl tc 0 goodcren to bezien, daar hij verlang-,, 1- .- dig mogelijk uit t» roikoopeii. om pint- :e j voor de rc»l van den voorrami a-elko 11 ■- k.i.u - Dc winkel i* ia O T TE N 'S DL O K. Nieuwe Goederen AANKOMST VAN EENE GROOTE PARTIJ NIEUWE Herfst- en Wintergocderen, bij AUGUST ZERLAIT, (vroeger MoZïR Ik hob miju go«dge»ortet-rd Magazijn vau n iot goederen naar den lulvlen smaak en nllc tot het vak v ètlnnnfncturen en Galantericn behooiendo artikelen geopend. Benevens dc iubnd- «elic beveel ik raijoe DulLschc Goede reu aan, bestaande in Otlilsch gedrukt natoon, alle soorten van eclil gove-wd Bedde^oed. Saijet en W..I, Wiu- lerschoetien, Handschoenen, Kouten cn Sokk«n van allo V!_..r en grootte out eux. Benevens do manufacturen bob ik ook voorliandeu KRUI UE.V I BltS WA REN' in allo soorten, van dc bene hocdauighrid, zoo als zui- vere LiUtp-Olie, dubbele Azijn enz., alles te veel 0111 Aitaulie tot Dvtioit Htorweg tijd fn gc- I legenheid kas. lercal en do daar B.ug do grootste bouwknnst) to bezigiigun. Dc brug ,g. hangt ann 4 groote ij««r-ira,|0„ Kahel*. I Tusschen NIAGARA FALLS eu CHICAGO j 4on de wagens slechts etnrit.i.tl verwuweld. en j de goederen krijgt uien c i '"p^riVra heMwn op^«l, N iver gebouwde G100te 11, u r,«mnr «u ö„d' Voeloo I nU. ia- «w* «satasitaüï" '"H°* afglOlldy, j Jrukje" Landverhuizer* worden op deren «pootweg niet at» j haringen tfftepakl—gelijk het op liet Mee- Eri« va-1 j^. nde «hion.Looien ge-rhïfdtmaar nemen pl.tc.1* op I goedi ma,.Lelijke cn luchtige wagen* en rijden Zonder oponthoud naar Chicago- enz. Biljetten van Rochc-vtcr voor de g.,n che rui» zijn het kantoor, digt bij het tlalinu tc verknjgeu.' 11. DIJKEMAN. HoofU-Agvnt ALBERT GEEKL1XGS. Locaal-Agent, tc Rociizncn. N. Y Is PttosaTz. STATE OF WISCONSIN. SlIEDOTOaS CoUSTV COOHT. In the matter of the Estate of ANTON WEITZEL. deceased. On reading and filing (bo petition of Joseph Schet ter, administrator of «aid E*(«te. representing among other tiling*, that ho has fully administered said Estate end praying for a settlement cf his acoonnt of admini stration! filed w th said petition: it it ordered that aaid account be examined bv the judge of this Court, on MONDAY THE 3lst'DAY OF DECEMBER next, at 10 o'clock A. M.. at his office in the city ef Sheboy gan, in asid County. And it is further ordorod, that notice thereof be given te all persons interested, by publinliitig n copy of lit!» order for threo successive weoks prior to said day of examination, in the "Sheboy gan Nieuwsbode", a public newspaper published aud cireululiug in said County. CHARLES E. MORRIS, Cannly Judge. Dated, November 98lh, 1655 3w308 Azijn, terpentijn, lijnolie, lood. WIT en TABAK bij C. T. MOORE. E' nmon>. Tobben ei goedkoop. Le'thp- en. Finding- JJ7-wXr£ Do oudorgcteokcudo beeft eenen volludigon voorraad Leder en Findings, bevattende bijna alles wal schoen- en zadol-makora be hoeven; ook koehnar on lijm. Do hoogste ,rij» wordt voor versche en ilroogo hui - deu botanld. A. ZERLAUT. Schuin over hoi postkantoor. Sheboygan, Oct. 1855. 363 Goedkorpe Goederen f Do burger» vnn tutv* HOLLAND. dclijk Q,t;enoo Jiid. deu wmkci v.m 1. [te betoehen on xijno go«lemi goot assortiment Menu gevireopte beindon. ■toffegebreide beu,den e„ b«Jd,'Uik*o. hedkoord. ha:, ',w"n. MOO: CROSBY W. LLL ADVOI3LAAr. 282 :f P. A. LOESfUER, RISCIIMUKLLER A LOK5CHKR. Commissie-, Expeditie- «o UTsselkontoor. 70 Greenwich Str. Napoleon Wharf, SHEBOYGAN, WIS Bekut zich met het voeren van l" s: boygan. Manitouwoc, Calumet eu 1 1 Ter bekoming vaa itadszc infociuativii zijne b»kwaatnhedsii. vertvi,»| Uij i ,"K Heeren W. R. Gokmim. Regl.r.-F. it. T v Ka»«ier der Bank—on W Smith. I'o-Uik, >-. -r 1 10 Sheboygan. I Zijn kantoor is boveu hel Postkantoor. 6 ra 307 Spiegels, bierglazen eu k<.>:7u vooreen Schelling hot pond bij j no.'»8l tf. C. T. MOORE. r New York. Uuebec e York af met Hon Hu hatiy naar UulV.do en I gen. of per sieoiutu», Van Quebec uf -r* naar hot Westen, van Iso.i rivier S|«w«tz ovi van daar op vorschcidem 1 of per spoortrein. ut de |M>*lscheeps- van i ALLERBESTE ZWARTE EN GR j Tlie». Suiker. Sueop vil eenige a„ ïcr- New uiers «at ou hij f. f. \ii>, J. Joseph Schneider Zich als SLAGER alhier gevestigd hebbonde in don Torent», II.11 em uaar allo deciel) des wratcn». op de hoofdplaalacu van Europa en hel1 I jsJLé i's- "^aB. RDEWE.UK. Glasen Po.coft.ti. grof aaide work hij C. T. MOt binnenland. Slagterewiukel van Brazoltou. laatstelijk gebiuiki door Uitbetaling run pelden tot oen bedrag .1-:.— »«•-- Holland, l»uders, on is bereid*voor GOED VEE ateeds j l« DE HOOGSTE MARKTPRIJS te l-etalcn. Sheboygan, 15 Sept. 1855. 3m29? Hollnndsche Winkel. Iki ondorgcteekotide. than* cone affaire voor zich zolven aangevangen hebbonde, vorzoekt bij deze vrien delijk ora de gunst en rocoimuaudmio eau al do llol- lamlcra in Sheboygan County. Hij hooft een groot essorlement vnn ELLEWAREN «fc KRUIDENIERSWAREN, wolko by logon do iniuat mogelijke prijzen wonscltt out to zo Ito u. Coulant gold wordt betaald v«or BOON EN, ERWTEN ÖRASZAAD. Komt en ziet. J. A. BACOT Co. Sheboygan, 36 Nov 18."5. w 307 aar vorkie- I 1 Duiiscb- - Erfenissen I of hol ïucas*oteu van ntnicra gelden. I'rrrotr vau goederen on pik kan die van en naar Europa- P. A. LOKSCIIER. Reslellingen worden in Shobovgan door den Heer AUG. POTT, egeut, aangenomen. tf 284 I- T. DIlSTKIJIOiaT. ff Zadelmaker, liegt tegenover de Brick Blak, Sheboygan. Wis. Hoeft do oor zich in «Io gunst d«w publiek* aan le boveleu. Allo soorten vau fijne 011 gewoito Zadel*. Garcclou A- Pam-dentnlg ziju bij hem voorhanden of wordon prompt en g«ied op bestelling gemankt. 391 n In the matter of th» E*uta of LAURENS ZEK- VELD, dcc»o**J. Oo reading »nd filiug tho petit on of Polar ZcevelU. repreienling among other thing», that Lauren» Zoo- Veld Ut» ui the towu of Holland, in *»iu county, died intestate, on th» 8th day of November iiounui, leavin real snd personal estate in thi* Couutv. 11 that a«lu),m»liali»n of said entalo may bè gi anted tint» him, the eld»al sou of said deceasod: it L ordered that said petition b« heard before the Judge of this Com:, at l,i« office in th» City «f Shobovgan in said Cou w" on MONDAY THE 3l« DAY OV DEC EM IDli uest, at 10 o'cUek A. M. or us soon thereatter a* the same. c. n be heard. And it is further ordered, that notice of «aid licsri-.- begiveutotbe next of kin of »»iJ dctvved. ».-d ,i| pemous Interested, by publlsltiug Cop' f»<,r' threo succ«*sive wook'b. piovion» to ,l»*v of h.-re in-.-, ouco iu ea«2\ week, iu the public "uw-ji.w-yr. |«u,N4 aud cireuUtiug in said County. Known as ;.,v -. gau Nieuwsbode." CHARLES K. MORRIS, Couuia J„C -. Dated. November 28ih. Jdi.».

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1855 | | pagina 3