gc fticutosbok CSSiliïSrüsc:i ««««o»»». SHEBOYGAN. WIS. J. Qo. $2.00 per jaar, in vooruitbetaling. IMNGSDAG, DEN 18 DECEMBER 1S55. De Nieuwsbode bost voor Xrderloiui §31 per jnnr 2.80 iu tie 6w»niuieu; enkele nouuueiB lliCenls. Kleine sommen (relde, hetzij beneden een dollar, of rente» boven eeu of meer dollars. Nonnen onsiuimcrper b.-ief in poststempels van ren en drie cents, vail laatstge- -em-ie 't liefsi. in betaling worden toepfvomlen. Zulke stempels kan men koopen bij alle postmeesters. NBGehoorlo-. Trouw- en Doodberigtcn wotden tti den Nieuwsbode geplaatst voor 25 Cellis. •y Geregistreerde brieven met gold kan men ton onzen risten tonden. Voor hot registreren moet de afzender 5 cents beluien De CmsKjtiN in Califobnib.De Chine- (on xtjn in Cnlifomie sou sh-cbl behandeld. dat cij mol honderden wegtrekken. Een wissc-lhlad xegt, dat zij er nngestrnfl beroofd wotden, in de eiechts deugniet, die er rondslenlerl, kso eenen Cbinee» op den grond werpen en berooven, zon- der vrees van er Inst door te zullen krijgen, daar hunne getuigenis voor het geregtsltof niet wordt aangenomen, en onder de gnudgniveis is hel een geregelde handelstak van eiken Chinees, dien dj ontmoeten, buitenlandsche goutlzockers belas- tinc te cischcn. Als een losbol zonder geld raakt, tracht hij 2ich door dal raiduel er van te voorzien, of anders gaat hij in hunne tenten en helpt zich zelven. Op den mineten tegenstand van de 2Ïjden der Chinezen, worden zij als hon- dee dood geschoten. De dwalendsle en kort tigtigsto staatkunde is door de wetgeving ge volgd, on eene poging gedann om ecne klasse vau niets misdoen-K- menschcn uit Int land te jagen, die terreden zijn met te zwoegen en te •Uven op plantten, die reeds door de Amerika nen omgewerkt en verlaten rijn. Jl.inr de be ambte co de bijlooper, in des loon hunner over heden blazende, roepen: "Vervloekt zijn de Chinezen!" De hindloopers, wetende, dut zij niet gestraft zullen worden, berooven ben, en de nrme Chinezen worden liet moede, en zeggen "Waarom in California wonen Vooronderstel ik goud vindkomt een man en zegthi"r, gij vervloekte Chinees! geef mij dat. Vooronder atrl ik niet geef, slaat hij neer of schiet ChiaecS doodniet blijven kan." Men zegt, dat er, iu den legonwóordi-jen tijd, twee millioen dollars in den handel lusschen Ca lifornia en ChitiA, door de Chinezen zelve zijn omgezet, en dat versch -idene Chiresche firma's te San Francisco over de $500,000 in hunnen handel gebruiken. Er loopt een gerucht dat hel door de Amerikaansche Express Compagnie, bij de ver voering ran Dubuque naar New York, verloren —of zoo genoemd verloren—geld is teruggevon den. Hel komt zoo geheimzinnig t<- voorschijn, ala het verdwenen is; msar het is gevonden, irgt de Chicago Tribune. Er is waarschijnlijk een geheim onder verborgen, dm de tijd zal ont- bu'lon. Michioan Central Railroad. De geza menlijke ontvangsten van den Michigan Central onder beschuldiging van belemmeringen op het spoor van den Chicago en Milwaukee Spoorweg te hebben geplaatst. Het schijnt dm et sedert ei-Digen tijd kwaad vermoeden bestond omtrent Sweeney, en dat de spoorweg compagnie, ongo veer eene mannd geleden, de zaak in de banden van de heereo Piukerton en Co. gaven, die den I gevangene daarop altijd hebben laten bespieden, totdat bij eindelijk des avonds op heelerd-md bo- trapt werd, bezig zijnde roet ecno rail dwars I over het spoor te leggen, terwijl de express trein j in het gezigt was. De gevangene zal bij de i eerstkomende zitting v«n het Circuit Court in Lake County verhoorJ wordt n. Graham's Magazine.Dit zeer goed uitge voerd maandwerk voor D-ceraber hebben wij ontvangen. Deszelfs bladwijzer is groot, en dis- zelfs gravures en versieringen zijn schoon en ver scheiden, Daarenboven vindt men er eao mu- zijkstuk voor de piano en modepinten in. Hi t volgende Doraroor is het begin van een nieuw de tl, en hel is nu juist de regie tijd om in teteekenen. Het nieuwe deel, zegt de uitgever, zal in frmiibeid en verscheiden hei J van inhoud, alle vroegere uilgaven overtreffen. zelven kouden gemest Worden, om in Frbruarij te slagten. De Price Current deelt zijne gevoelens over het onderwerp mede, als volgt: Volgens de beste berekeningen, die door erva ren roeesters gemaokt zijn, maken zeven pond mais of indinansch koren een pond spekdit zou ODgeveer 7 en een half pond spek zijn van «en bushel koren, betgeen tegen zes cents hel pom! den landman zou opbrengen 43 ccots het bushel voor zijn koren op hel land, zonder de moeite van hot te schellen of nnnr de mnrkt te brengen. De gevolgtrekking bieruil is duidelijk, en wel deze: dut er nimmer in eenig jaar zulke beweegredenen waren om varkcos voor de markt te mesten, als er nu zijn; en nooit te voren wa ren de roiddolen dnnrtoe zoo ruim. Do belang rijke vraag, die door allen beslist moet worden is deze: tullen die ruime middelen gebezigd wordeo, om varkens voor de markt te roesten. Als dit zoo is, is de uitslag duidelijk to voorzien. onder de boloftevnn huwen, en haar toen schan delijk verlaten. Zij zocht liera op en herinnerde hem aan zijne pleglige belofte; zij smeekte hem om zijue eigene eer en uit regt vaardigheid tot haar het groote onregt. dat hij haar bad nange- dann, weder goed te maken, voor zoo ver dit in zijne magt stond, do.rr haar lol zijne vrouw to maken, gelijk hij beloofd had. De verleider weigerde gramstorig haar voorstel, eo voegde beschimping bij bi-leediging door roet hire schan de te spotten. Dit kon zij niel verdragen. Zij giag naar huis, wnpendo zich met oenen dolk, zocht haren verdervcr weder op, begroef het glinsterende wapen in zijne borst, en toen het weder, rockende van de vergelding, uillrekken- ke, zwaaiJe zij het met eene fiere vreugde hoog boven de bloedigo daad. Zij maakte geen go- heiro vnn de daad, zocht die niet to verbloemen door eenige ontkenning van een doodelijk voor nemen. maar regtvaardigdo dezelve op grond van de vrecsselijke terging, die haar tol die daad bad aangezetop grond dal de gi-doode haar veel meer nadeel had gedaan door bet ontnemen barer eer, dan zij hem door bet ontnemen Zelfmoord van kenen teruggekeerden Ca- LtfORNIëR.Een mnn, genaamd Jessu A. 8a- p_v vage, woneode te Brooklyn, No. 208 in de Adamsxijn lewn. Da gezworenen beschouwden de straat, op de tweodo verdieping, bedreef gistcreD, 2<f,t even eens, en, zoüdcr langer dan vijfninn- De volgende zijn de voorwaarden van intet-ke ongeveer ten 4 uro na den middag zelfmoord, teo te raadplegen, bragien zij e»n vonnis uit: nïng: Voor een exemplaar, voor een jaar, voor duor zich rtcl eeaen revolver de hersens uit te Niet schuldig."—-Sfc Zomm AfciM, 26 Nor. uit te betalen $3; voor twee exemplaren $5; blazen. Hij bad eenigen tijd in California door- i»ebingt, en wordt gezegd een aanzienlijk vermo voor vijf exemplaren (en een daarbij voor den ng«ni of de verzamelaar van het gelul intecke- naars) $10; voor $6 wordt een exemplaar drie jaren lang gezonden. Proef exemplaren worden nan hen, die een zeker getal inteekenaren willen bij «en brengen, vuor niet gezonden. Adres, Abraham II. See, 160 Chestnut Street, Philadelphia. Washington's ckboortedao.De New York Commercial Advertiser heeft een lang artikel over onzo nationale feesten, en dringt er op nan, dat de pers eenstemmig <-n ernstig beroep zou doen op het Congres, om vroeg na Jeszelfs orgs- J "P gen te hebben bijeen vergaderd. Bij zijre terug keering, ongeveer zes maanden geleden, huwde hij met eene jonge dame uit deze stad. Tijdens de gebeurtenis was zij uil, om winkelwaren te ha len^ en bij bare tehuiskomst stond zij ontzei bij het zien van zijn levenloos ligchnnm, dat voor het bed lag. met hel pistool in zijne reglerband gesloten. Een der loepen was slechts ontladeo; de andere vijf wnreo nog met een schot voor zien. De doode was slechts ongeveer dertig jaar oud en een inboorling di-zcr st..d. Een ge schreven papier werd naast hem gevonden, waar- ilgende regelen: "Wacht u, O. wacht i_ j-il::.. I misdaden vergeven!" Di-ze woorden hebben dag voortaan een nationale feestdag zal zijn. betrekking op zijne vrouw, met welke hij gelukkig geleefd heeft.iV. JT. Tribune, 7 De oorloo in Kansas.Zij zullen het heet i ^jör krijgen in KaDSas, en wij vrcezeo dat er bloedige ec lijden zullen komen. De grensonverlaten ran j jy Een correspondent van de Halilmore Patriot Missouri, vergaderen zich in benden eo zeggen— ..ft vjm Pur3lmiUtll uit Virginië: Toen de pest let wel op dit gezegde"Het roll van Kansas j „ilbrak# u,Je P„rUmoulh u.ooO zielen, van welk. moet tegen elk gevaar onder het juk gebragt j (cu mj|lstc 1200 gcgtorTen xiju en 4800 dc sud veria- te orden. ten hebben en nog niet teruggekeerd xiju. De bevol- Aan ito anderen knel wapenen zich de vrije Norfolk lPr 2clfdl.r tijd 10.000, waarvan staats mannen ngten compagu.eD op. eo leggen j vcn cn 600„ wcggcgaan ,ij,. De gcle h,l W«K,.»ün d.gom .ich ,,n Uita b:nJ" f" ,'v S M,v-JPPi -a.n. T. to6.l co Injonl Zij lijn mei io o-crbluffc. of „p j,B h,.e ,c mr.ken.1. A.chmson, S,„ng1c I... ArbtnaM. ugt: en hunne btfhartige benden eemg voordeel be- f, - ,i r lullenkocht wonian. Zij utUcn. b"''7 f*rI" c.p hcnac hosten, be.inde», dnt v,ij, m,™.» «"e W ee.en t,eu„Een moed en kracht hebhelt. en. met het rent nP. De .teelt. 1, Ce.«tSe.ee,t: ,n eeelmn. hunne eijJe. .echten lullen, 700 het noüt% i>, tel de bee.lkn.g 5r.etet dan It.efelben gelijk slechts «asest, eechteo kunnen. ''"'temoeth^ D' db j™SS" F.r i. een. co.den med.ill. ge.lsge» in d. wordt dus gemeld: Een jong man werd in koe- j en bloede vermoord, door Coleman, eenen sla- "1UDt Phi'adclpliit. „nij aournnjnden bo.rt.ieht. De burger, IrtStmnn. k.Pi«,, fej hel Ieger.onderd. dte- knntnen bijeen. Zij ge.oelden J.t het «ut c« b" <*-*«■ komen -ns roe, eene b.rtlis.ende hnndelingdnt w"d d"' 25 'Vo'- eerdrcSinmnheiJ m hnt.ne lijde moest ophoU -!<• rm.ident jet,.n,ten. Z.j w«st S. oneen, den, eo dal. als eeno laatste toevlugt, "koud' De vooreijde stelt de Amenkoansche cn Oostcnnjk- stnal" moest geb.nikt worden. ",|C schePcn voor' tcn nnkpr Toor Smyrna, «n dc Horden Missoutiers vrr-rndoren zich om den I keerzijde draagt het volgende opschrift: „Gesclmn- 'opstaml te dempen." Zij zullen bet eene j door den President vuu de V.S. aan Com. In- üv4 menuiKe omvangbi-n van ue„ MK.HKm b»rde taak vinden. Gouverneur Shannon Melt als een bewij» van de hooge meet.ing.welke VOORWAARDEN VAN INTEEKENING. Rdilroad voor het iaar dat met 30 Nov. 1854 i zich natuurlijk ann de tijde van de slavenbnu- het congres koestert van zijn dapper cu verstandig •indigt. w»,«n $1.803,772; voor het jaar iö$5,ders, en wordt ongetwijfeld door de administ.a-gedrag, op den tweedon Juhj 1853. eindigende op denz-lfJen tiid. $2.563,912- dus «ie gerugsteund,ofschoon liet tciegriifiscb beiIgt, j Em exemplaar voor een jaar, «8. I »oo ex- ecne toeneming boven 1854 van $700,140 De d«t Pierce troepen ter hu'p vnn de slaventncca- 1 Te Bo^ox. raapte onlangs een heer «...g geld emplaren voor een jaar Drie exemplaren voor toeneming o en r.no. Ue Tero,dPl.odt 00 „Xochend wordt. T:i" dp ê'r3al1°P- ylh\ "s "P ««.uw eeo jRnr »6. y.jf exemplaren voor em janr, en Hoe deze verwarring zal einJen weten wij niet, d,e "aar het bui8 '««cu, waar hij heen ging om te I een afzonderlijk rx»-mp!nar vooi di n'pi-isoon die voorwerpen 54 percent. r eene leckcning geleverd Ontzettende tijden in Kansas.—De zaken naderen zakor een beslissend tijdstip in Kansas, en wij vreezen dat het er een bloedig werk zal worden. Door de telegraaf vernemen wij, dat de Cliicngo Tribune jongere berigten uit Kansas beeft verkregen door middel van den hoer Par sons, van Mass, die Lawrence, hel hoofdkwartier der vrijen Staatsmannen, den 3 Dcc. verliet. Op dien dag waren 700 mnn te Lawrence onder de wapenen. 819 Missouriers waren te Wnkaroasa Creek, zoven mijlen van danr, gekampeerd, en hnddoD buksen, geweren met twee loopen, en twee kanonnen. De heer Parsons ontmoette op den 4 Dec., even over de rivier, eene compagnie Missouriers van 110 man, mot wapenen, 7 ba- gaadjewagens, en legermagnzijnen. In den staal van Missouri ontmoette hij op den 6 Dvc. eene afdoeling van 75 meer, met metalen veldstukken, welke zij hadden verkregen door h*-t arsenaal in Clay county open te breken. De laotsten wa ren hevige dronkaards, die zwoeren, dat Law- zou afgebrand en de "vervloekte slavenof- schaffenvermoord worden. Zij schenen van woede te glneijen en dorstig naar bloed. De heer Parsons zegt, dut de rtrlvlsel# vao door de vrijen staats mannen afgebrande huizen en an der door h«n gepleegd geweld, alle valsch waren. £5T Wij hebhen ouk ontvangen Godey's La dy's boek voor Januarij 1856. Gelijk altijd is ook dit nommer weder allerkeurigst en aller- smaakvolst uitgevoerd, en de inhoud munt uil door onderhoudendheid en verscheidenheid. Een en vijfiig jaren heeft GoJey's Lady's boek nu reeds zijnon roem staande gehouden, en wij voe len ons uit groote achting jegens dnt maandwerk gedrongen, het hier openlijk nllen huisgezinnen- n te prijzen. De schoone grnvur»-9, de elegnn- msdeplnatje8, de bevallige patronen, mogen hetzelve tot aanbeveling verstrekken, mn r meer nog deszelfs zuiver zedelijk mengelwerk, dat zoo bijzonder geschikt i« om in eene vrouw huis- S elijke deugden aan te kweiken, en de bloemen der bevalligheid over haar uit te strorijen. j Men behoeft maar een nummer gezien en gele- zeo te hebben, om er terstond op in te teekeoen, en daar nu een nieuwe jaargang is aangevangen jS bet juist de beste tijd daartoe. n 1854 van $700,140. De I dat I'ierce troepen tc-r hulp van do slavenmces- toeneming, wal betreft passagiers, is ongeveer 37 1 tvrs had verordend, no geloochend wordt. p«rcent; vrachtgoederen 38 percent; gemengde! Hoe deze verwarring zal einden weten wijr i, i w i i u *i i 'i 7 -. a-, %orwerDen 54 oorcent t maar dit weten wij. dat de vrije mannen van ondrrzoeKen of da.rdc eigenaar ook woonde. Hij d.l get-d bestelt, m.kende zes ex-mpl. uit, $10. De uitgaven op 50 percent stelLnde-dan Kansas door en door wakker zijn; dal zij hierna; I Vï Aeht «.je^mplwren voor een jaar, en e-n afzon- blijft er $1.270,000 over om te de.-lcn. Het «l»g ™'t »l«g "Hen beantwoorden, en hunno stel- t« verknjg.-n. werd h.j bcschuld gd r0n het geld te j derl.jk nommer voor den persoon, die dez-h uitgegeven kapitaal gaat geene $10.000,000 te 'i"g bewaren, zoolang er een druppel bloeds ln ''i!."".!. *1^ boven. Dit is dus eeo interest van 12.4 pereent. hunne aderen vloeit. Het is deze stellig goede uitkomst, die, geduren de bet verleden jaar, de effecten des Michigan Central Spoorwegs, op de markt te N Y., bo ven die des Michigan Southern Spuorwegs heeft gehouden, ofschoon de laatst--n 20 percent lioo- ger dan de eersten geweest zijn. Een spoorweg, die 12 percent zuivere winst kan opbrengeD, doet goede zaken, in we ik land ook. De verbin ding met den Canada Spoorweg heeft oene groo te dienst aan den Michigan Central Spoorweg gedaan. Dezelve is nu de regtstreeksche weg naar Nieuw Engeland »n New York. dc lire zegt, dat, als ei rcutsehuldigi ugebragt, liet eeu ernstig gevolg kan hebben. Spek speculaties.—De Cincinnati Price Cur Zeer onaangenaam—'Toen dingsdag avond rent van tene late dagleekening, heeft een artikel Rogter Wilson, te Chicago, met waardigheid over de hoeveelheid varkens in dit land. die in 1 over ^n^j, pnardendh f in bet gerent had poze- dezen winter ter markt zullen komen. Zij zegt: Het getal varkens, over de zes maanden oud, in de vier voornaamste 6Uten, volgens de opga- merkwaardig- Indiana di-a Assessors, en 1855 al» volgt: Ohio Kenlucky Illinois i voor de jaren 1854 1854. 2,887.015 1,682,244 1,882,567 2,168,833 1855. 2,195.769 1.440.226 1,640,050 1,900,000 Meer dan genoeo Een di •te zelfmoorden was die van A Duitscber» t<- Philadelphia, die een ruiierspistool 1 8.C20.659 7,236,045 xoo zwaar landde. d»t hij de tromp in zijnen De borenstnnnde cijfers ioonen eeo verschil in mond stak, en den trekker omhaalde, bij niet j hel loinle getal aan, dit jaar met bet vorige ver- alleen bel achtergedeelte van zijn hoofd letter j gelijkende, van ongeveer een en een vierde mill.t rijk tot gruis schoot, maar dat dé loop sprong, maar zij tonnen tevens, dat niettegenstaande eene zijner banden afvloog, zijne ho-c' ii pe wond ran liet verbrijzelde wapen ontving, zijn hemd in bran-J vloog, en door do krach; van den slag de ruiten sprongen en vele artikelen in de kamer vergruisd werden. H' l toonei-l wordt beschreven, door beo, die bet gezien hebben, als «lUrijutjijksL Eks andere Spoorwigschenper.Door het volgende uit de Chicngo Press blijkt, dat pr we der een dezer vnoodaurds is gevat:Do hceren Piokertoo eo Co. hebben eenen man gevat, ge naamd Sweeney, die nabij Highland Park woont, in deze Staten 2even en een vierde millioen wa ren overgebleven, die April 1.1. zes maanden oud waren, en die dt-n hongersnood en de koude overleefd hadden, welke in de voorgaande maan den gebeerscht haddenen als wij hier het getal vso Tennessee, Missouri, Iowa, Wisconsin en Mi chigan bijvoegen, kunnen wij veilig het getal varkens over de zes maanden oud in de wes telijke ataten, in de verledene lente, op tien mil lioen stellen, en bet getal, dnt den vollen leeftijd vnn zee maanden niet bereikt lmd, op zes mil- üoeo2oo dat men zien zal, dnt wij bier zestien millioen varkens hebben, en twaalf millioen der- bestelt, m ikftnde negea «xcmpl. u:t. $15. Elf i-xempl. voor een jaar, en een afzonderlijk ex- mpl. voor den persoon, die dit getal beSlvlt, makende 12 cxempl. uil, $20. Uodey'6 Lady's boek en de Ni euwsbodc, voor een jnar $4. Godey's Lady's bosk en Harpers Magazine, voor e<-n j iar $4,50. G odey's Lady's Arthur's Home Magnziu» vaor een jnar geregt had geze ten en na middernacht eerst zich verdaagde, vond bij tot zijne v< rrassing, dat men, terwijl hij 1 $3 59 volgenden dag gelukto het den armen reëler,! Shedoxoan, lï Dcc. Maandag, den 10 do zijn eigendom terug te krijgen. i zer» wc,fl een_lijfe gevonden, op liet strand, in de j town Wilson, ongeveer eene mijl ten noorden van Een zware aankomst Een geabonneerde, j Cook's Pier, en vijf mijlen ten zuiden van deze schrijvende van Ypsilanti, zpgt dat er onlangs in j stad. Het was het Ügchaam van eenen man, vijf j... mr..ii. r*11 1.1 1r dat township, uil Norfolk in Engeland, een klein huisgezin is aangekomen, bestnando uit vader, moeder, drie zonen, en elf docht'-rs, alle volwas sen, frisch en gezond en van zessen klaar, uitge zonderd de oude vrouw, die op do reis zeeziek was, en tot 199 pond is afgevallen. Een gedeelte der meisjes zijn gaan dienen, de rest is naar de prairiën van Illinois gegaan. De gezamenlijke wigt dezer familie, zoo als die door het reizen is achteruit gegaan, is ongeveer drie duizend pond.Detroit Advertiser. SST Verscheidene maanden geleden had er een treurspel, een woest en vreesselijk tooneel te Memphis plaats. Mary Moriarty, em ierseb dienstmeisje, viel met eecen dolk John Sheenan, haren verleider, aan en stak hem op de plek dood. Sheenan had op eene listige en Inge wijxo zich in het vertrouwen van zijn slagtoffer gedrongen, haar bare eer ontnomen en hare hoop vernietigd voet 6 duim lntig, en verondersteld te zijn veer 30 jaar oud. Het was gekleed in eenen snuif kleurigon overrok, schnapsgrijs vest, gereiten satinet broek mei blaauw katoenen overtrek, fijne laarzen, on muts van geolied doek. Een spel kaarten werd in zijnon zak gevonden, en ook eene souvenir kaart, niet eenen krans van bloemen en verscheidene zinnebeelden van liefde en genegenheid, waarin de volgende regelen, in de Engelsche taal: "VaarwelHet vlugtig tooneel is voorbijgaan, en wij moeten scheiden om elkander nimmer meer te ontmoeten. A dom eenen zucht op do winden, die zachtjes rurechen, en denk aan mijne liefde en al mijn wco. Denk aan den diepen kommer mijns gemoed»bij het achterlaten van alle» wat ik op nardo liefheb; en laat uwe ziel do zedelijke spreuk onthouden, dat alle gedachten vnn geluk op aarde ijdul zijn." Beneden deze regels stond een naam, maar de- «lre 100 Inns in bol ,d:l„b'j bijna geheel was nitgewisclit. HtJ schijnt Hen ry H- TT." te zijn. Het lijk werd ftibg het strand, wnnr bet ge vonden wnn, begraven, en de kleederen en andere artikels, die bij hetzelve gevonden zijn, zijn in het bezit van Silas Pooler, in de town Wilson. Men veronderstelt dat liet lijk dorïc" nen is, die op de Delaware verloren gingen, en de bovenstaande bijzonderheden kunnen deszelfs persoons ontdekking leiden. Er had onlangs een merkwaardig voorval (plaats op den Now Albany en Salem Spoorweg. Toen de pnssngicrstrein. die vier met personen oevtilde wagens had, aan de brug over de Sail Creek bij Bloomington kwam, vreesde de machi nist, dat do lievige stortrogens, dis den dam od- zigtbaar gemankt hadden, do brug hadden ver zwakt en liet de passagiers or uitstijgen, opdat bij do «leible der brug zou kun nen beproeven. Hij ging te voet over de brug en wenkte toen den stoker, het machina m bewe ging te brengen en er dim snel af te springen, zul lende hij het dan aan den anderen oever opvan gen. De trein stelde zich iu bewegingen naauwe- lijks had deze het midden van de brug bereikt, of zij stortte in en de locomotief en de wagens zonken in den stroom en verdwenen oogenblik- kelijk. Baltimore, 10 Dec. De New Orleans nieuws papieren van laatsten Woensdag melden, dat de stoomboot Summit met hare lading van 5000 ba len katoen verbrand ia, cn boot «n lading geheel verloren zijn. Racine, 12 Dcc. De Sentinel ontving een telegrafisch borigt. volgens welko giatoron avond ten 6 uur een duilsch advocaat te Racine, genaamd Henry Manel, eenen franochman Gill met een pen- netnos in den lmls stak, zoodat hij bijna op het oogonblik stierf. Dit geschiedde in Gills huis, Wisconsin Straat, tusschen de 13 en 14 straat. Gill was een drukker en algemeen voor een vreed zaam en tevreden man, bekeud. Manel zit nu in de gevangenis. W asiunoton, 0 Dec. De Union van heden bevat de briefwisseling tusschen Gouverneur Shan non en den president, om de Ver. S. troepen te fort Leavenworth te laten uitrukken, ten einde deu vrede van Kansas te bewaren, en den Sheriff van Douglas county te beschermen, bij het voeren van een zicb in zijne handen bevindend wettig regtsgeding. Er zijn, is hem gezegd, 1,000 ge wapende mannen to Lawrence, wien alle krijgs behoeften ten geliodo staan, en die gcrangenen be vrijd hebben, huizen verbrand, en hot leven der burgers bedreigd, en niets dan dndelijko hulp zou bloedstorting voorkomen. De President zegt in antwoord, dat al de magt waarmede hel uitvoerend bewind (Executive) be kleed is, zal worden gebruikt om den vrede te bewaren; dnt do voorloopige maatregelen, die noodzakelijk moeten genomen worden, voor dat de troepen opgeroepen worden, gezwimlehjk zou den worden ten uitvoer gebragL Washington, 13 Dec. In den Senaat werden gisteren besluiten aangeboden, die het gouverne ment magtigen, een resement vrijwilligers op te roepen, 0111 tc helpen in liet onderdrukken van de rooeijclijkheden in Kansas. New York, 6 Dec. De maatschappij M hulp van landverhuizers (Emigrant aid Society) sloot heden hare bijeenkomst, na eene constitutie en een adres te hebben aangenomen.Zij verklaren dnt hun oogmerk, ia de bestemming der ieracho na tie te vervullen, voor welke zoo vele patriotten ge slaafd en gezwoegd hebben; innarzoodoeiule.de wetten der Vereonigde Staten niet te «dienden. Zij beschouwen den tegenwoordigen staat van zaken in Europa als eene bijzonder goede gelegen heid tot oproeping van het icrsclio volk, om te verklaren, dat zij zich tan de dienstbaarheid wil len l'evrijdeti, en beloven, dat zij niet zullen verla ten worJen oin jillccn te worstelen. Er werden ook besluiten genomen, dio verklaar den, dat do wetten der Ver. Staten geene veroe- nïgingen van burgers beletten, door woord en dand, den loop dor natiën te rieten, en dnt de her stelling van de Souvereinïteït vnn ïcrlnnd eene daad zou zijn waardig aan nmerikaansche vrije mannen. New York, 6 Dec. Het plan der partij van den iersclien inval wordt gezegd te zijn door Ca nada naar Engeland te trekken, of met hulp vnn de Russen zulk eene demonstral io op Canada te maken, al» nooilig zal zijn om Engeland te dwin gen, zijne krijgsmagt te verdoelen. New York, 7 Dcc. Gisteren brak in de Staats, gevangenis te Sing Sing een groote brand uit, dien men ten 9 ure des avonds, toen de laatste be rigten van daar gingen, nog niet meester gewor den was. Het schijnt, dal de branJ togen 0 ure des avonds in de hoedenmakers-werk plaats uit brak, waar hij zich snol aan de machine»- en schrijnwerkers- werkplaats en over de buitenzijde der gevangenis verspreidde. Eene aanmerkelijke verwarring ontstond onder de gevangenen, die nog niet in hnnne cellen waren teruggekeerd. Zoo mannen nis vrouwen waren geheel buiten zich zel ven, en velen hunner uitten den wensch, dat de gansche gevangenis eene prooi dor vlammen mogt worden. Volgen# de laatato berigten stonden de gezamenlijke werkplaatsen aan de westzijde der gevangenis in vlammen, en waarschijnlijk ook een deel der gevangenis, daar de gevangenen op eene ijsaelijke wijze huilden en schreeuwden. Het ver lies wordt op $80,000 geschat. De brand brak in de Staatswerkplaata uit, waar de kleederon voor de gevangenen vervaardigd worden, verspreidde zich in do hoedenmakers werkplaats en vernielde den ganschen zuidelijken vleugel. De verwoeste werkplaatsen had Cöa«. Weston in gebniJVcfis ann 60 gevangenen weilc Verschafte ntet hot hos- denmahen. Zijn verlies wordt op 40,-000 geschut. De herbouwing der werkplaatsen zal den St«i $25,000 kosten. Men vermoedt, dal da brand het werk eens brandstichters is geweest. Do schrijnwerkers en hoedenmakers werkplaat, sen werden geheel verwoest en er bleef nieU 0t«r dn» eene geringe hoeveelheid. Door de geheels bovenvermelde rij huizen loopt eene zeer nrsclit- volle machinerie, die geheel onbruikbaar werd go- mankt. Hel verlies des Staats zal van 10 tot 15. 000 dollars bedragen; de heer Watson, wifn'i verlies ongeveer $50,000 uitmaakt, is foor $39 °°0 TttekCTd. Geen der gevangenen bewerk-' stclligde zijno vlugf, ofschoon de gevnngenw ze»r vol wns. Er bevonden zich drnir 137 niaHmdiiV» en 107 vrouwelijke personen. Sr. Loc.a, 20 Nov. Gelijk wij hoeren, meet onder onze aanzrenl.jke dames de gewoonte hm- aolien, kleine giften n/vmnw» (roltrkrnid) in te nemen, om zicb eene gezonde gelantaklenr te ge ven. Gedurende de laatste week moeien dion tvu gevolge twee dochters van zeer in nchting staands fnniiliën eenen plotselijken dood zijn gestorven. Sr. Louis. 5 Dcc. Een logement gehntkUn door Thomas Bourfce, ann den hoek van de Main- en Morgan straat, was verleden Maandag, da avonds ton 10 ure, hot tooneel van eenen gruwe- lijken moord. Het beeft eenige moeite gekost, trn de bijinn- derheden te weten te komen. Zoo al» wij dj, vernomen hebben deelen wij dezelve aan onze 1». zers mede, als volgtEen man genaamd Char les Mc Gee was een van de in dat huis logsrs»- den. Omstreeks den tijd bier boven vermeld hoor de eene vrouw, die in eene der aangrenzende bsU zen woonde, eene vree«c!ijke vechterij in de gs. lagkamer van Bourke's huis en kreten, van iemand voortkomende, die in eenen grooten angst i», lui dende aldus: "Och! Steek mij niet, vermoord mij niet!" Zij liep naar buiten en reut dat zij iemand een' ander' met een groot mes, jurat aan de deur van de kamer, zag doorsteken. H«t gs- maa werd terstond gesust, na het steken, eu sij zeer verschrikt zijnde, zond geen berigt aan policie voor gisteren morgen vroeg, Kapir*i« Guion ging terstond naar het huis «n plaatst* dit en de bewoner* onder b«t naauwksurigsl opzigt. Hij heeft een ijverig onderzoek gcdsan naar hst geval en bevonden dat Bourke, de eigenaar *aa liet huis, vroeg in den morgen het buii vsrlatsn had en d« avonds laat nog niet teiug was. Hij bevond vsrder. dat gisteren morgen zeer vrotg ee ne lijkkoets uit den stal van Pergeeh en Wh«el«r, op de vijfde straat, tusschen Washington en Csrr, naar het logement was gekomen, en een lijk naar het Rock Spring kerkhof had gebragt, zijnd* een briefje tot de vergunning van het begraven van een lijk op dit kerkhof, np «le eene of andere wij ze, door do vrou w van Bourke getoond. Wij vernomen verder, dnt op het ondervragei vnn oen der logeergasten, die boven sliep, hij. op den gemolden tijd, ook in «la gelagkamer ee ne worsteling had geboord en het geroep van "verinoord mij niet, stack mij niet." Er i* eek een bebloed mes in hot Imis gevonden, sn bloed op eenige bedilelakens ontdekt, gelijk ook op d«n drempel van de gelagkamerdeur. Ongetwijfeld is er een bloedige monnl Ixxbeven. De coroner ("lijkschouwer) wa« gi-teren uit do stnd, maar zoo hij lieden te Imis is. zal h*t Jig- chiuim vnn den vermoorden mnn opgegraven wor den, en een onderzoek nnnr dc gnnscho zaak p'aats bebl-en. Bourke is waarschijnlijk ergen* in «le nabijheid der stad Tcrborgcn, en kan tniWhitn in verschei dene dagen niet ontdekt worden. Geene mMde- len zullen onbeproefd worilen gelaten om hom »n diegen- n zijner Iogeerga«len, die in die ij*»elijk* daad «le band mogen geluid hebben, t<* eene spoedige tcregtstelling tc brengenDemocrat St. Louis, 6 Dec. Er wordt uit Kansas ge meld dal 800 mnn, gewapend met Sharp's buk sen, to Lnwrence zijn. Men wil dat de Sheriff rus tig nnar don ontsnapten gevangene zoekt. Zij willen geene vijandelijkheden beginnen, maar ver zekeren dat zij tot het uiterste verdedigend zul len te werk gaan. Pomeroydie zijne vangers ontkwam, is nu to Lawrence. Men zegt dat do partij «Ier slavernij voorstanders drie liomlerd man te Franklin, en 200 te Lc Compton en Douglass hebben. Als er tegenstand wordt gnlmden tegen de uilvoering van de verordeningen op de gernn- gencn, zal de Sheriff nadere bevelen van den Gou verneur afwachten. M011 deukt dat er een gevecht moet ontstaan, c«r de zaak geschikt is. Geene Ver. Staten troepen zijn nog uitgezonden. Eene partij slavemijvoorstnmiers heeft zich aan de rivier Wnkaritno gelegerd, en gisteren avond namen zij generaal Pomeroy, die, met gewigtiga depeolies, op weg nnar Kansas was, gevangen. Er zijn bedreigingen ge-laan van het American Ho tel te Kansas te zullen verwoesten, in de vooron derstelling dat bet aan de maatschappij tot hulp van landverhuizers toebehoorde. Het gros «Ier burgere verbond zich tot deszelfs verdediging. Vier of vijf honderd man en verscheidene stukken ge schut en waarschijnlijk een duizend musketten passeerden gisteren In«lepen-lence komende van de gren8couritic» in Missouri, om den Sheriff vau Douglass County te helpen in het bewaren def orde. St. Louis, 13 Dec. Een brief in den Mi*»*»r{- Democrat, gedagteekend 1 Dec. mel«lt: "Mc Crba is uit de gevangenis ontsnapt, terwijl by het slot uil de deur sneed. Mon zag hem denzelr- den dag te Lawrence, van waar hij den Marshall doe territoriums liet zeggen, dat hij zich op den dag der regtzclting te Ttcumseh zou stellen. "Festin» lente" haast u Langzaam) is eene grondstelling van belang in alle bewegingen, die eene diepe verandering in do maatschappij beoo- geo. De Wetgeving kan Christenen on menschenvrienden niet van de noodzakelijkheid ontslaan om de deugd van menschlievendheid te be oefenen, en anderen te bewegen die te beoefenen. Terwijl wij tot Her cules opzien, gelijk de voerman in dc fabel deed, is er gevaar dat wij de pligten en verantwoordelijkheden van eene zelfstandige inspanning ver geten. Er is reden, hoven alles, om to vrcczen dnt het slot der poging om het gebruik van alcoholische dranken door afsehaffingswetten le onderdrukken, eene vervalling zal zijn tot eenen slechtereD 6tand van ken, dan voor het begin der matigheidshervorming plaats bad. HET LAATSTE GLAS, OF DE BESCHONKEN KAPITEIN- jVaar het tngelsch van Sglvanis Cobb, Jr. Het oude schip "de Pioneer" was op reis naar Smyrna, onder het com mando vnn kapitein Ichabod Harris. Ik bekleedtle toen de plaats van eersten stuurman. Wij namen een- n ouden doctor der marine met ons mede, genaamd Ramsdell, die zich bij het smaldeel in de middellandecke see ging voegeo. Nu was kapitein Harris een der edelaardigste menschen, die ik ooit gekend heb. Hij was een zeeman door eo door, ea zijne manschappen achtten hem boog. Hij deelde met ben in al hunne ongemakken, ver- (scnigde zicb roet hen 111 hunne vreugde, en deed al wat in zijne magt wa» om buDnen toestand gemakkelijk on aangenaam te maken. Hij ken de eiken duim van het schip, van den top tot de kiel, en bij wist ook bet juiste gebruik waarvoor alles gemaakt was, en boe bet met bet groot ste voordcel gel-ruikt moest worden. Maar kapitein Harris had eeno groote fouteene leelijke, zeer leelijke fout; bij was dronken bij elke mogelijke gelegenheid. Hij begon nim mer te drinken in de verwachting van dronken te worden, maar zoodra hij glzz "aan boord" kreeg, dronk hij net zoo lang als er wat was en hg staan kon.—Zijne beate vrienden hadden er hem over aangesproken, «o bij had beloofd, dat bij nooit meer dronken zou worden, maar bij wil de niet beloven, nooit meer te drinken. Somtijds, na eene dezer plegtige beloften gedaan te hebben, dronk bij slechts weinige glaasjes, en hield zich matig; maar deze matige glaasjes waren voor hem zeer gevaarlijk, omdat zij bero spoedig van den weg bragten. Zijne patronen haddeD «r geen denkbeeld van, hoeveel hij op zee dronk. Zij wisten dat bij aan ara! dikwijls beschonken was, maar zij droomden a niet van dat bij zich --j ge buurd hebben kunnen worden, om hem te verklikken; en toch was het geene veilige zaak. Harris zelf bekende, dat de rum hem vermoordde, maar hij zei Je, dnt hij or niet afblijven kon. Als wij er tot hem over spraken, luisterde hij geduldig en zelfs minzaam toe—en bedankte ons zelfs voor onze bezorgdheid over hem. "Maar het helpt niet, jongen**" zeido .hij dan, "het helpt nieL Ik kan het Diet helpen en als mijn tijd komt, zal ik sterven. Ik wilde dat ik het drinken laten kon, maar ik kan niet. Ik wil het niet beloven, 'want ik zou toch maar liegen. God zegene u voor uwe goedheidik vreet dat gij het wel met mij meent; maar het belpt niet." En dat was al wat wij van hem konden verkrijgen. Ons schip was nog geene week in zee geweest, of wij bevonden, dat hij een raatje voor ziju eigen gebruik aan boord had, en het gevolg daarvan was dat hij do helft van den tijd beschonken was. Ik heb hem de middaghoogte der zon zien opnemen, en de breedte zien uitrekenen, en dan den gaog van hel schip opmaken en aan hetzelve de regte rigting geven, terwijl Lij niet 6tnan kon zonder ergens tegen te leunen.Wij ontdekten weidt» dat hij al erger en erger werd. Hij was nu tusschen de veertig en vijf tig en reeds zoo goed als verloren. Hij at slechts weinig. Een ontbijt gebruikte hij nooit. Wij zeiden hem, dat zijn brandewijn hom doodde, maar bij wilde er niet afzien. Hij zeide ons dat kij zonder denzelren niet leven kon, "en wat hielp het 1" Ik vraagde Dr. RamadaH, wat hij er van dacht, en hij zeide mij, dat, als de kapitein er niet geheel afzag, bij niet blijven leven kon. "Er is geen middelweg mei hem te gaan," zeide de doctor. "Hij moet of niets drinken, of genoeg om hem te dooden. Een merkwaardig sterk gestel lieeft hem tot dusverre staande gehouden, maar dat gestel is nu bijna ten onder gebragt. En tocb kan ik liet niet dolden dat er hard tegen den armeQ kerel gesproken wordt: bij is zulk een edelaardig man, en zoo minzaam en edelmoedig. Ik geloof dat bij zijn eigen leven zou wagen, om dat vao eiken anderen persoon in het schip te redden." "Ja, dat zou hij," zeide ik. "Entoch," besloot Ramsdell, "moet hij spoedig dc gelegenheid ver liezen. Hij ïb zoo teergevoelig op dit punt, dat ik er niet mede voor den dag wil komen; en dan heeft hij zulk eene boertige wijze vau er over heen te praten, dat het tot niets etrekt." Maar wij hadden besloten, dat kapitein Harris gered zon worden, als er slechts eenige mogelijkheid toe bestond, en wij beraamden weldra een plaD, dat wij voornamen te beproeven. Eens op eenen avond kwam bij op bet dek, zoo dronken, dat hij niet gaan kon, en ik merkte uit eiken blik en elke beweging, dat bij geheel onbewust was van alles rondom hem. Ik riep eenige der maDnen tot mijne hulp, ea eenen strik ann de, bazaan-topzijMouwen bobbende late» vast maken, gelukte het mij den strik over zijne schouders to krijgen en stijf onder zijne armen ann te trekken. Hij leunde tegen de relings, en zoodra dit gedaan was, gaf ik hem oen zacht stootje en overboord ging hij. Zoo«lra hij het water raakte, plaste en sloeg hij hevig, en ik hoorde hem weldra schreeuwen. Ik bad eene boot te water gebragt, en tot dnt einde laten gereed maken. Wij kregeD den kapitein aan boord en hij w« 200 tamelijk ontnuch terd; maar hij droomde niet van do pots, die wij hein gespeeld hadden. Op den volgenden morgen was een dropje brandewijn het eerste waar hij Leboefto aan liml. Ik vraagde hen» of hij zich het voorgevallene van gisteren nyond niet lieriunerde. Hij zeide van ja. Toen vraagde ik hom of hij niet beter deed met'dat verderfelijke tuig te laton staan. "Neen, neen," zeide hij niet oonen glimlach, "Gij ziet bet was uiet zoo gemeend, dat ik gisteren avond zou omkomen.—En daar en boven, ik bad een weinigje moer op dan gewoonlijkik moet op mijne hoede zijn." En daarmede was dit plan ten einde! Maar ik dacht het zoo niet op te geven. Ik stak mot den ouden chirurgijn de hoofden bij elknn der, en hij stemde toe mij te helpen zooveel hij kon. Ten Jaateto had den wij een ander plan beraamd, en de kapitein zou oer van ons eene belegering ondergaan, dan dal hij van ons af zou kouion. Wij kwamen overeen eenen aanvang te maken, zoodrn wij Harris beider genoeg van geest vonden, om de dingen ten volle te verstaan. Ik wist dat de kapitein eene groote vrees voorden dood had, en dat bij somtijds, als ■ij zijn hart in zijne schoenen voelde zinken, gedronken had om dnt ge voel weg te drinken; bij had de magt slechts niet om zijne neiging te weerstaan, omdat de bracht zelve, welko hij noodig had om hem in staat to stelleD dit te doen, geheel door onmatigheid gebroken was. Ten laatste bood zich eene gelegenheid aan om te beginnen.Op zeke ren morgen waron de cbirurgiju, do kapitein en ik zelf in de kajuit, en de kapitein was nuchter. Ik had een van Ramdell's boeken iu mijne hand, uit hetwelk te lezen ik den schijn aannam. "Doctor!" zeide ik, met zoo veel verbazing en belangstelling opziende, als ik maar aan kon nemen, "dat is een zeer merkwaardig gevaldat ge val van dien ouden scheepsschrijver." •n'woordde de doctor, "het is inderdaad merkwaardig; ronar ik heb er een aantal gozien. In den vorigen winter waren er drie zulko gevallen aan boord vau een engeJsch schip te Malta. "En is er volstrekt geene genezing voort" vraagde ik, op nieuw io het boek en toen weder opziende. "Wel, dat hangt van omstandigheden af. Eeno onraiddelijke onthou ding van allo soorten van prikkelende spijzen en dranken, heeft men ont dekt tot eene genezing te leiden. Maar de ziekte is zoo kwaadaardig, dat eene genezing zoo goed als onmogelijk is. O! Ik smeek God dat Ut nooit een *ud<w menach mag zien stervgo ton die ij**?Iijke ziefcte!" De oude chirurgijn huiverde zoo angstig toen hij dit zuide, dnt ik er bijna van ontstelde. "Wat is dat f' vraagde de kapitein mot «cel belangstelling. "Ik heb hi«sr een verbaal gelezen in de# doctor# geneeskundige rappen- ten, van een der vr»emdste gevallei), daar ik «soit van gehoord h#b atb woordde ik. "Het ks hot verhaal van eenen man, die aan e#ne allervreee- sriijkste ziekte stierf. Maar", vervolgde ik, mij naar <leu doctor wenden de, "verschijnen dezo vlekken altijd f" "Ja," antwoordde hij"liet ziju donkere, bruinachtige vlekken, en zij beginnen op het gezigt, en al» de ziekte doodelijk is, beginnen deze vlek ken te rotten en zich te verspreiden, tot dat eindelijk bet goheele ügchaam, bet geheele natuurlijke samenstel, van buiten en van binnen, eene ijsaelij ke, zieke, walgelijke klomp der verrotting is. O! Ik zou voor geene we relden zulk eenen anderen dooden wilton zien 1 En dan leeft het slagtof fer al niaar doorleeft tot het allerlaatste greintje inwendig leven door de ijsselijke verrotting verzwolgen is!" "Maar wat is het I" uitte do kapitoin, lioven-lo g-riijk een espenblad. "Wat doet u xoo beven en hui voren Wat is het F* "Het is genoeg om iemand bij de bloote gedacht 0 te doen beven en huiveren," hernam de doctor, "want ik ka» niet denken, dat een stéi/c- lijk mensch zich iets kan verbeelden, dat half zoo vreesselijk i#." "Wat is het r "Mijn vriend, pij kunt het hem zeggen, »Is gij het uitgelezen hebt," zeide de doctor tot mij. "Maar gij verstaat het grondbeginsel der ziekte, doctor," hernam ik "en gij kunt liet uitleggen." Ramsdell aarzelde eenige oogenblikken, en gedurende dien tijd zat ka pitein Harris als bedwelmd. "Kapitein Harris," xoide eindelijk de doctor, "Ik moet bekennen dat ik mij eon weinig verlogen gevoel in deze zaak, want ik heb too dikwijls tol u over de onmatigheid gesproken, dat ik vreee dat gij suit denken, dat dit ondeiwerp hier te berde werd gebragt, op dat gij ervan booren zoudt. Maar nw stuurman kwam op hetzelve, sir, terwijl hij ee nige mijner geneeskundige werken doorbladerde. Ik wil 't eebter uitleg gen, en aal net aan uwe eigene edelmoedigheid overlaten, om mij van alle beschuldiging van persoonlijke zinspeling vrjj te spreken. Eenige jaren geledeu, sir, kwam mij bet geval voor, waarvan ik gesproken heb. Een oude schrijver in onze zeedienst was eeo zeer onmatig drinker. Hij dronk brandewijn bij de pint en de kwart gallon, eo eo intijds xelfc een gallon daags. Dit had bij eenige jaren lang gedaan. Ten laaUle klaag de bij eens op eonen dag ovor een vreemd brandend gevoel over zijn gezigt en eeno duizeligheid in het hoofd, en weldra begonnen zicb kleine, donkere vlekken op zijn gezigt te rertoonen. Vervolg en slot fo'rrnoj

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1855 | | pagina 2