m smttostijbingw. mmm bib miberlawbibs m kfoobb -amieïka. fbübliree. ff" JAARG. NO. 50. GEHEEL NO. 310. TBRScmJST op disgsdao van ik drub week. J. QUINTÏÏS. Redactenr Eigenaar. VOORWAARDEN VAN IN TE EKE NINO, 'J,OI> per jnar. stiptelijk in vooanmrTAtiiiO. Indien niet binnen ile res maanden Iwtonld wnrdt. 5*1 *235,on indien niet voor den afloop den jam* be taald wordt, alidan xnl §0.50 in rukeiriug gebragt werden. ADVERTENT! E-PRT.1ZKN. Van 6 tit 13 rogeln. voor dn enwte plnnti Voor 6 regel» of minder, dito,. dito ------- 0,50 Vuur elke volgende plaatsing - -- -- -- -- - 0.25 Geboorte-. Huwelijks- en Dnndherigteti. iedèr 0,25 (Zie ook bet Eugélach nnn de regterhuinl.) Brieven 011 loezendinecn franco nnn a. «tui nltw, Shcboyguii, WincoiiMln. NEDERLAND. Amsterdam, 8 Nor. Dezer dagen heeft de arrond. regtbank alhier uitspraak gedaan in znke ran zekere gasontploffing, welke den 3den Fe- bruaiij j. I. in de Vijzel stnat in een huis. toen toede door de gevierde opern-hofznngeres Marie ton Morra hewrtond. plants heeft gehad. Na de pleidüoij.-n der heeren mrs. F«her en Brvg- WM, is de enquête omtrent de oorzaak dier ont ploffing bepaald op den oden December e. k. De liaafdbewoner ran bet huis. vader van elf kinde ren, beweert dut de ramp hero in behoeftige om standigheden gebragt heeft en door onvoorzigtig Md, verzuim en schuld der Eng«*l3che gsli brijk ia ontstaan. Dien ten gevolge vraagt hij schadeloosstelling. De zware mist, die sedert eenige dagen ge hseracht heeft, heeft eeo gedeelte der Fransche vleet uit de Oostzee, genoodzaakt in Texel bin- a«n te ioopen. Zwolle, 8 Nor. Met leedwezen verneemt aen h*t verongelukken ran den alhier woonnoh- tigaa schipper Oer rit van Assendorp en zijne fc«i«le jongste zonen. In den namiddag van Vrij dag I. I. «eilden zij mot eene geboeide zomp van d« Lemmer, op gezigtslengte voornfgegnnn door d*a Groninger beurtman de Oranf. Door het •torroachlige weder moet hoogst waarscliijnlijk d« zomp, welke inet haver en gerst gelnden was, ■ijn omgeslagen, zonder dal schipper de Graaf, dis zelf in nood verkeerde, haar ter hulp konde komen. Later althans werd zij drijvende go- ronden tusschen Kuinre en de Lemmer, zonder •enig menschelijk wi-zen meer nan boord, en ge deeltelijk van iHtling ontbloot. De ongelukkige w«duwe, die door dezen slag op eenmaal een zorgdragend echtgenoot en twee oppassende kin deren verliest, zag zich voor weinige jaren op hetzelfde element eesen ouderen barer zonen «Dtrukken. *s Gkavkxiiage. 6 Nov. Nopens Ion zoo veel gerucht makenden, dusgc-noemden prins van Ar menië, verneemt men, dat hij in het jaar 1838 naar Grawnhage uit Indie was gezond- n, om zich te bekwamen lol liet aanvangen van zijne studies te Leiden; dat hij een panr jaren bier hetft doorgebragl en ook werkelijk naar de Leidoche hoogeschool is vertrokken. alwaar hij onder den naam van Antir fjacuub J/utoannes, •p den 14-len Maart 184*2 als dr. juris is gepro- Diovcenl np eene dissertatie van 22 bladzijden, bestaande uit twee Q>"'ee ttones Juris Iinmnni Z«rr deftig toegewijd ami zijne-li besten en w-iard- Slen Vriend, vorst Ondei, onder den barbaar- sclten oaiim van Nawub Abdalmiwdohi Doka ebter; dit de uitgever nog altijd op zijne beta ling hoopt, en dal Z. H. loon Ier tijd niet zon der beruchtheid was, als belhamel van een' kleinen troep overwoelige studenten, ouder den annm van Mnhonn-dntien bekend. Srdert gelukte liet hem door ongehoorde on besehaanidheid hier en danr bij de regeringen mrdednngen op te wekken en ondersl-nning te bikomen, tot hij Londen van woge zeker schan daal ruoest ruimen. Danrnn speelde hij te Pa »ij» op nieuw dezelfde rol, en toen het hem nok danr Inng genoeg geduurd had, vestigde hij zich ta Bvrliju, rnnr zijne glorie in de gevangenis on- derging, en liet den hoogleernnr in de Ooster scha talen Petermann bleek, dal zijne hoogheid nicl meer kennis van ïijne taal beeft, dan hij nit «ene bij hem gevonden Armenische spraak kunst kon opdonn, en evenmin te hui* is in de fpaehirdenia van zijn land. Reeds in 1S37 had d© politie naar hem gezucht. E-m Hollandse!) officier te Berlijn, die lang op Java was ge- werst, had zijnen vader Joannis, een' reeder, en zijne moeder, Htlhnig genaamd, goed gekend. Drze hadden hem toen verhaald, dat hun ge- alaeht uit Armenia afkomstig was. ZiKRiKZBK. 3 Nov*. Bij vonnis van de srron- diurinvnis reglbnnk te Zierikzee van den 26sten Oct. j.l. is J. v. d O., opziener der jugt en vis- Mberij en rijksveldwachter te Sint Annaland, het. om daarvoor ontvangen geldon, niet 1 van relazen of processen-verbaal vbo door hem in zijne betrekking geconstateerde strafbare overtredingen, veroordeeld lot drie ja vss gevangenisstraf, drie geldboeten ieder van 100 eo in de kostten, met ontzegging der reg. tea vermeld in art. 8 der wel van den 29sten Jsnij 1854 voor den tijd van 6 jaren. Hoe laakbaar en af keuringswaanlig deze be gaas overtredingen ook wezen nrogeti, is het •ene zekere waarheid, dat do betrekking van op- ■iaaar der jagt en visschetij, naarmate de groo- AdvcjtUiflg. te mneijelijkheid, die dikwerf aan dezelve ver bonden is, zeer karig wordt betaald. De ver zoeking is dus voor zoodanige personen somwij len ze<-r groot, en hel is daarom to wenscben, dat de hooge regering hel lot dier ambtenaren niet uit liet oog verlicze, maar dat dit moge wor den verbeterd. Assen, 7 Nov. Zondag had op het dorp VVnnneperveeii een zeer treff.-nd voorval plaats. Zekere A. R. ging met zijne vrouw nnnr de kerk om hun kind te doen doopendoch op vrij groo ten nfstand «ao de kerk wonende, had de moe der het kind zeer zorgvuldig in haren schoot ge wikkeld, ten einde liet voor de guurheid des ve ders te beveiligen. Deze zorg en liefde Toor het kind, hetwelk het eerste van dit nog jeugdi ge echtpaar was. schijnen tc ver gegaan to zijn althnns dit vermoedt men, want in de kerkeka- ltomende, bemerkten de ouders en de al daar meer aanwezigen, dat d» moeder geen ge zond kind in haren schoot had, m.wr eeo lijkje. Het is waarschijnlijk gestikt. Gbonixoen. 10 Nov. Nanr men ons mede deelt, zijn in den nfgelooprn nncht in het land een landbouwer, wonende te Eiberbiiren, bij Stroobos, gcalagt 8 schapen, en io het land van de wedw. de Vries, roedealdaar wonende, 3 schapen. Niels anders dan het vet is er uit genomen, terwij: men het overige heeft laten liggen, zoodat kier meer verregaande moedwil, dan toeeigeoing van eens anders eigendom, de drijfveer van dit raadselachtig feil schijnt ge-' it te zijn. Het is te wenschen, dat het aan de ijverige nusporingen der justitie moge ge lukken, den dader of do daders van deze schand daad te ontdekken. - In Meppel en omstreken wordt zeer ge klaagd over de duurte van h»t vee en de gering.- hoevcelh'-id van gewonnen hooi. welk een en an der een' zeer natli-eligen invloed moet uitoefenen ep don veestapel in Nederland. Immers worden thans srer vele schoone jonge beesten velerwege geslngt, welke nanvnnkelijk voor de vermeerde ring van den veestapel "in ons Isnd bestemd wa ren. Hel zijn jonge beesten vatt slechts omstreeks jaar oud, die alzoo den ganschen winter en nog langer gevoederd moeten worden, zonder dat daarvan dadelijk roordeelco geniet De vee houder, dit overwegende, ontdoet zich zooveel mogelijk tan hel jonge vee en behoudt alleen >veel beste melkgevende koeijen als de voor raad van zijn daarvoor be oodigd hooi kan strek ken^ daar men berekend heeft, dat ieder bedoeld jungheest voor veel meer waarde nan hooi gedu rende dezen winter zal behoeven dan de waarde dergelijk beest bedraagt, zoodat een beest, gelijk de veehouders zeggen, meer dan zich zei ven opvreet. Het besla hooi wordt tegenwoor dig voor 40 a 48 per duizend Nederl. ponden verkocht, en deze hoeveelheid hooi zul ongeveer noodig zijn om ieder van die beesten dezen win ter Ie onderhouden, waardoor het zoo even aan gevoerde nadeel van don veehouder duidelijk •n tlt. Voegt men daarbij don grootf-n uitvoer an -lit vee naar buitenslands, zoo als naar En geland, Pruissen, enz., dno wordt de inkorting den overigens Schnotien veestapel van Ne derland zeer opmerkelijk en verontrustend tevens. In den nncht van den 29<t-n op den 30- sten Oct. is te Godlinze een diefstal gepleegd. welke in «lie slruek nog geheel zonder voorbeeld was. M-<n heeft namelijk in het land van den landbouwer ES. Doornbos, te Godlinzcr-bui- tendijk», eene veile koe gvslngt, en al liet vet. benevens ook eene belangrijke hoeveelheid vleesch. vnn het achtergedeelte der koe afgesne den. medegenomen. Telken jare hebben er in dezelfde streek slag tinnen van schapen in de weide plaats gehad, en zoo t-r daaromtrent al eenig onderzoek is ingo- steld, heeft het dan toch nimmer «enig resultant opgeleverd. Wij erkonnea, zegt onze bcriglge- ver, dat hel veelal hoogst moeijclijk en dikwijls onmogelijk is om de daders van dergelijke in het ruime veld gepleegde diefstallen op te sporen: doch wij vertrouwen, dat de nmbtenaren der jus titie d aarc-m evenwel niet zulIeD vetflnnuwen en ook in dit geval geenc nasporingen onbeproefd zullen laten, om de dnders van dezen ongehoor- den diefstal op te sporen en de welverdiende straf te bezorgen. B E L G I E. Een dor rijkste edelen van het marbtgraafschap Nntnen, ten tijde der regering van Philip den Goede, de ridder Ie grain, hij het beleg van hel stadje Bouvignes f1455) krijgsgevangen van den hertog van Beaufort geworden zijnde, stemde er in toe, als losgeld, aan zijnen overwinnaar af te staan de aanzienlijke goederen, welbo hij in dat gewest bezat, onder voorwaarde echter, dat die goederen, na verloop van 400 jaron, aan zijne 1 téer-gnwl kan leven van 1-et jnnrgebl vnn 100,000 frc. wettigo erfgenamen zonden tcrugkeeren. dat «Ie Frntisclie regering bom beeft toegelegd. Daar het ten einde Ioopen «Ier vier eeuwen Hit Petersburg wordt gcmuhl. dat de Keizer groote van de overeenkomst in 1855 plaats liceft, hebben 1 bedriegerijen in verschillende takken van bestuur op de regthehbenden op do nalatenschap van den rid- b«t spoor is, ten gevolge wanrvtui vele hooggeplaatste der Lerjra'in, die heden een legio van regtstreek-ambtenaren in ougiimile zijn gevallen. Men ver- sche en collaterale afstammelingen uitmaken, een moede dot do nuutegeilcelde «fxettmg van den gou- regtsgeding ingesteld, ten einde weder in liet be- verncar v«n Nikolan-ff mui deze taak in Terband zit le worden gesteld van de goederen en Ix-zitiiu- j staat. geD van hunnen voorzaat, welke in die vier eeu- j Cit Polen wordt hrt navolgendegv*clireven: „Het wen God weet in welke handen zijn overgegaan, ontbreekt ons aan woorden orii dc ontsteltenis of vecl- Wat er van hunne aanspraak wezen moge, thans eer do rertwijt. bug te schildtrcn, welke op dezen reeds kunnen wij al» zeker opgeven, dat de char-oogenblik in liet gelo wlc koningrijk hremebt, ton gc- ters, welke do daad des tij-lvlijkon en bepaalden j gevolge van de keiiorlijk<-ukiu«, welke «ene nieuwe afstand staven, aanwezig zijn, ter dngteefcening van lifting voorerbrijft. Sedert het begin ta» den oorlog 1455; dat een afstammeling van Legrain eeu j is dit de>ebtata )igiinK in Poloo, w.w de mannelijk# geslachtboom laait, waaruit hij bewijst regt- J bevolking reed» dermate i» nfgenomr-d. dat m«u al- Btreekscli erfgenaam te zijn, en eindelijk dat de uju[g ja„ kinderen on oude lieden ziet. Deze ligliag moei reeds iu den loop der rnuud November bewerkstelligd worden, d#ar do uinukcbnppen in de eerste dug. i. van April te velde moeten trekken." Blijken* tcne oltieiole opgave, heeft de graan-uit- voer uit Rusland naar bet buitenlruoJ, welke, zoo als bekend, in do InatHti-jureo linninerkelijk toegenomen is. iu 185-1, ten gevolge van den oorlog, «lechueen be drag vat. 114 milliiM-u 11., tegen 55 millioen Z. R in 1853, opgeleverd. De Vulture, welke Narg. n rerlntoii b»d, is te Daat- zig aangekomen. Alleen de EngeUebe kruisers zul len nog in <le Oost ree blijvea, nl de overige oorlogs bodems keuren nanr Engel.-iud terug. Er wa» niets uieaws voorgevallen, rlnclt er viel .sneeuw. Alle geruchten, wolko lietrafTvnrle bat beslaan vsd uitzigteu op nieuwe rreileH-niiderhandolingttn, dezer dagen door rlé dagbladen in omloop gobmgt zijn, worden tbnns door de Timen gelogenstraft. Evenmin kan er. 611 voor liet tegenwoordige oogen blik t-n voor lief. vervolg, meer sproke zijn van eene bemiddelende ltiKscl.ei.ko,„Ht van Oostenrijk of Pruis- svu in de Oosten-olie aang. legenlieden, nnngezion het vruclitelooze en schadelijke rlnnrvnn reeds voldingend door Engeland onilervonden is. ]u het oogenblik tot bet ■•inlerlmiidelen over de« vrede eenmaal daar. don zullen liet do oorlogvoerende partijen zelve «ijn; «lie de vredeS-voorwaarden bepalen en regelen zullen- Zoo als gemeld wordt, bevindt zich bet hoofdkwar- en Wlk ,,uu dc Timf, waall0l,r dl, „nder. tier mn vorst Qortschakoff hij BnkUcbiseraT, en tem- j handelen zonder vreemde tuwehenkomst grsebïedb mandeert de generaal OUen-Sacien den regtervleugelkan men verwachten, «lat een eventuele vrede tus- der Russen hij Interman en op «Ie Mackenzie-boog- scheD RusIand co Je W.nter.cbo nu.gendlie.leD duur. te. terwijl de generaal Lij.randï bevel voert over den zij„ „I. Dere beschouwing van het Engel- Itukervlengel. naar dc zijde van den oorsprong vaD scbe blad verkrijgt eene nog grootere beteekenis als de Bel bok. men danrm«<«lc vergelijkt de <>«>rlogziiehtig<> taal van D genllieetdcn rijn tbnns geheel io hunne vrne- Palmerston, onder Engeland medegedeeld, gere stellingen teruggekeerd, alwaar tij «len winter F R A N K It IJ K. met gerustheid kunnen nfwaclilen. 1 I Parus, 5 November. De duurte der levens- -red ld.nl, 1 «Ie R"ri n administratie een aantal verzoeken ontvangen liccft, ter opvordering der eeuwen ondo nalatenschap. RUSLAND-TURKIJE. Volgen» tierig! vno vorst Gorlschak^ff uit do Krim ran den "den Nov.. bleef de vijand werkeloo» en wa ren de lo Kamiescb liggende schopou groot in getale. Deze vereeniging van schepen staat waarschijnlijk in verband met het tcrugzeadvn van oen gedeelte der troepen i:aor Turkije en Frankrijk. In Kouitautino- pel wareu reed» do winterkwartievon voor eene talrij ke kavallurie in gereedheid gebragt. Van de keizer lijke garde kocreu 1000 111011 nanr hun vaderland te- Al deze troepen worden vorvnngon door nieuwe ihnppen, die dagelijka in de Krim aankomen. De vicc-ndmiraal l.ijons is ook reeds to Koaslanti- nopol geretourneerd. Hij lind slecht» eeno escadrille stoomschepen nnn do Dnieper achtergelaten, ten ein de do coininiiiiÏRatio aan de Russen to helotteu. In Kinliurti i» eetto he/ettiiig nelitorgnbloven, hc- slnniulc uit drie bataljon» Frnnscliu troepen, ondersteund door eenigo kanonneerhooleil Al dc nog in de Krim aanwezige troepen van het Turkscho leger, ten getale van omstreeks 5000 man, bevonden zich sedert den 2l»lcn October te Karniesch, wachtende op dc aankomst van schepen, waarin zij naar Suchom-Kaleli zonden overgobrngt worden. Bij d Engelsehen is dc venlrelinif iiiterfelve deren reeds begun •t bmndbnut is 1 middelen jjeeft steeds :i:mli*Miiig t<>t bek. niuloreii'len winter. De ojMilferingCD, welke do stad Parijs zich moet getroosten 0111 liet brood oj» eon' matigen prijs to honden, zijn zeer £ront. Men kan zicli daarvan ecuig denk beeld vormen, nis men slecht» nagaat, dat uit de umeg ovora. ""g verepr..'" vii.tu I st«ioiijko kos tlmns nnn «Io br-Wluikkem ltl con- Bhlkens dc jongsle bengten ml l»-( Eng. lec.-i knmp 11,.,. times wonlett uitgekeerd voor elk brood, wogetulo mor hi-biislniHil. ontvangen, Hinken «U- Britseho troe- 1 1 4 ponden. B-r gehouden, ilio sl-elits cón-n «I «g heeft ge duurd. zijn gedood 775 fazanten. I t reehokk-n. 25 hazen en 80 konijnen. De K«i/.-r «l'-en heeft 175 stuks wild «esehotcn. Zulk een ja-jt- veld zou menigeen doen waterlanden. In de vertellen wrok werd «Ioor een jong mechanicus op den noordelijken spoorweg eene Rimini" bij m.-t n- l-'r »:r II' proefneming gedaan m-i een'teugel mn tijnv (ini|„f sir Coft/i sl.ctt uitvinding, die volgons zijne opg ivc in staat was ,ref* dil.no om een' trein eensklaps te rl«i«-n stil»t«nn. De proefneming gejukte mxr wenscli. De trein, die met eene Snrth-id van tien ur,-n in c«-n uur reed. stond, zonder d«-n minst.'n vrhi-k Ie veriorzaken. op het gi-geven teel«'n stil. enltrl dom den druk van den nieuwen teugel, die van onwederstann- hare krocht schijnt te «jn. De t-»!»ti| daarvan is zeer eenvoudig en verhindert do beweginm-n vnn den machinist niet in lu-l minst. ENGELAND. I leed zal kunrt, j Yolgrn.v'ger bell insgelijks np.r men zegt «eg-nw jmdal •elke «1 reft, di Mer Kirypte. •nC.-l»ch. ruordigini houden met .ral iiog v. 1. om lat«rhrt «anvns orwvrpi'n tv vergi-iii.ikkelijkcii. scbnppeii linmie ki'tiktius gaau- it of de Uwnun, «tic men van het >1 gebruik nigheid mizer an «Ie Times] klagten. De .Wij mi zich iu bet g'-not vim 1 jaan. He drnnkeiisrbap luldnten [schrijft oen cm r bier oen algemeen onderwerp indstc olliciercii verltlnven, «Int euvel iu zulk eene er- te mato gezien ta hebbenen hot bnnt bun niet «lat tij «lag aan dag met zweepslagen, straf-oxercitie, stce- len-rapen enz. straffen. Dn soblnteii worden t« ruim betaald, terwijl sterke drank letterlijk bet eenige is, waaraan zij littn geld bier bestellen kunnen. schrijven uit Koiistantiilopel, door den ilu- medegedecld, wordt geklaagd over de sclirikba- I Laatstleden Vrij «lag is er lo M.mtreui!—ttr- Mer een zonderlingo diefstal gepleegd. Zekere lellond, uil. Valenciennes, was wegens diefstal I mot inbraak in hechtenis genomen; bij wist «len regter van instructie door levendige blijken van berouw voor zich iu te nemen. Hij stelde dezen j op zijn bureau lmrh-gies, ju weeion en eenige gel- I den ter hand, «lio hij uit eigen beweging scheen af te geven, en gaf dniirbij «len Icvemligston wensoh tc kennen om voortaan een tater leven to leiilen. Na zijn verhoor en in weerwil vnn al zijne ver zekeringen, dat hij berouw over zijne misdrijven gevoelde, werd Leblond gedurende «len nacht bij rende duurte dm «mk al.lanr l.eerscht. Alles ie sinds V;ln voonoT,, in |,«t C110hot opgesloten. Die de 2 laatste jsron in pnj* verdubbeld of venlrtedub- I rf,g*I was njct nutteloos, hij was zelfs niet beid. Het koren is vm. 20 tot 70 piasters, de gerst voldoende. Gedurende «len nacht boorde de on- in 5 tot 35, de hotor vnn 12 t««t 28. bet hout Tau II beschaamde dief, met behulp vnn een' ijzeren «t 40, steenkolen van 2U tot 58 piu»t«ts gerezeu. haak, die bij boven liet beh.iud «Ier juweelen Uit deza verbatende prïjoverli<»«Ring blijkt weder-verkozen had, een gut in den inuur zijner gevan- n, hneivvr bet noodzakelijk wordt, «lat Turkije zijne <renjs en ger:itikt«< «laanbv.r in eoneu gang van Aan bet gebrek I j,L-t bij zijne cel gelegen tribunaal; hij sloop voorts communicatie-midilelet daaraan schrijft tr 1 gehoorde prijsver- nilar |,et kabinet vnn del) regter van instructie met van eenige ande ig. verscheurde t verhooging toe. De Sultun wil dun ook ten gevolge wien hij kennis imd gemaakt, nam de horlogies, van deze toenemende duurte den uilvour vau groau I juweelen en gelden, die «len vorigen avond a's uit Azie verbieden. bewijsstukken aldaar gedeponeerd Uit Konstantinopel wordt nog gemeld dat Abd-el- iu bezit; mankte zich Kader weldra inuir Damnskits zal vertrekken, waar dc Turksche regering, op verzoek der Fransche ambas sade, een h-cis ter zijner beschikking beeft gestold. Frankrijk zal de schulden betalen, welke do emir te Pfiisea en le Konstantinopel beeft gemaakt en waar onder zich «Ie rekening vau ecu' slavenhandelaar be vindt, wegen» deu aankoop vnn cenigo Circassiscbe vrouwen. Men rekout dnt de edelmoedigheid van Frankrijk jegens Abd-el-Kader, alleen dit jaar meer dan 40U.0UI) frank» znl kosten, cu roecut dut de emir Londen, 5 November. Do Times vindt zich genoopt, np gron.l van don mislukten aanval op den Rednn, do regering opmerkzaam te mukcD op de noodzakelijkheid om liet Engelsclta leger in krachten te vermeerderen, en liet vooral van goe de sappeur*» te voorzien, «laar het geldeken is, dat de werken logen «Ion ftadnn aangelitg. I. op I.,ra ge na niet voldnendo wnr«-n om zulk eene l««stor- ming le wagen. II«-t is juist lliara» «Ie goede tijd voor werving iu Engeland, onnhil liet werk zeld zamer begint te worden en «lo behoefte door «le duurte grootor. Het i» zeker wel moeijclijk om nmiiselion te vinden «lio ziciz voor 18 stuivers «langs willen laten iliinilsuhiuten, zoolang zij n««g zonder gévuar 5 alt, per «lag kttmien verdienen. Men moet daarom bet hiimlgold vorinoerileren, zegt de Times. Bij eene li.-n)«lol«lrijv«en«lü natie is de irtensch e«'tt duur artikel, en nicit moet meer overhebben voor eeu' man dio wil gaan vechten, dan voor een' «li*, eun' tunnel ol" eeno brug wil bouwen, en*.Men ziet b«4, hoeverre «Ie redene ringen van «E Engelse-tic pers gaan en op wat wij ze men «len mensd. in den oorlog begroot. A"«i poleon I kon niet rnab-rii-lcr van zijn "kanonnen- vleescli" spreken, dan do zoo krachtige ta^trij-lcrs van den handel in mei)sclirti«1ee»cli. al» het geldt den verkoop van slaven, tham bij «len o««r- Jog durven gewagen van liet "duur artikel, om zich menschen te vervclmtTen,«lio zich willen laten doodschieten." A's men zulke taal leest, k-mi j v«-tm« al hel rreess-'lijko vnn'dvn «xirlog te Jui.leJ jker uiti >c««L Te Gloucester is i.l. Don.leobig een M-«r- 0.*..i«-r «ie !«-. moon, wegen* het houden eetter voorlezing over j It, ,\u .Iir - J'm«A-f de veelwijverij, «le wal uit en op straat geworpen, ïw door 7i,.r |uci,t. waar hij door het gejieujK:! nog op eeue hagelbui.j,,, tll. ,[tóX,,(l.T '.>»cl)i"'i«!'- van steeneu werd onthaald. j |,r,vf U vurkomni ^-lukt. L'« Van «len II) Nov. Op bet gisteren door den lord- de rtKSltode bestaat «lattin, corps diplomatique ti'^enwnonlig. I.urd Pal menton, borst li.dte ingeperst wor.l:, w biebi bij <li«- gr-lrai-nht-id eeno redevoering, die. wat ,!h d«N>lslrij«! onuiiJ<!.: ;jv opb« den vorm nnulwlnnst. )-oni>ligil kan geimennl h,.; teiuglmuiti'i» «tes Llm-ds i den. il««cb wat «1«- «jigrnlijkc bot. ckei.i» en strekking bet vleetob veel Sitpj-igor cu \- er ra., betrof.veer hra.-htn; en o.,r)«.gz.,ch;iS luidde- j H(St Vprbl>] v.in ,f Engeland. Frankrijk. Sanlinie vu Turkij.- waren i,;1Vt.n, vn„ Hlu]n,„|. v oik v zei.Ie bij Sli-rlt cmuo-c on, «hu. wo.steLstrijd tut een j ,la Iivkv(|,| w„R.. goe.l ciu.lo té brengzonder de butp van wie ook. ,tl b kr.|ci)l W01ij. Icgon in «l« schede st. ken, I ^e|„„IW,| nl» een maatregel. «le gcvimrtijlie k'ippen -n «11: gang van «1* haven vnn Al. x zullen, naar men verwacht, 1 van liét ja*r opgerot worden. DÜITSCI1LAK D. 1 he Uil Bremen schrijft m«t bot v wcörvri! van d«?n wareMhamb*!, «It- ge«]rcvon, Inu-ft deze »lad voor 'r zwariglteilcn tc lïamp'ti. De hoi.fd- van i* «le vermiudwing van «b* wanr.l«>ir vele takken van niiv.«rh«'id wi-rken kwijnen. Onre inrigiira->-n en herbergiug vnn t-rnigranlcn «taai de grootcro en kleinere kapitalen, iu stoken, wolke alleen voor «Ie lumlvi den uitgeoefend, stann «lil. Hem- tv is de sterke verimnd.oing vnn li.tt kunt. Door «la nniwluiting v;m Obl'-nbttrg aan hol Dtiiis-'lio t«<l die beide hm.l.-n c-n.- meiiigto ci opgcrigt, «lic aldaar in bot verbruik vroeger uil dezo sta.l wr.l getrokl nam 011s atzop eeu bedui'lettd.Mi at trekken «ler««aart«, w> ren tijd», mei 3l'0( grootliamlel en «lit 1 drukkend, gnat bel Uit Berlijn w<« rogterlijk© ovcrU«*i>l lu-oft gevotide.» om .1 HIIT uiakt 1 dan wanneer zij lu't «luid. «Int rij zich voorstelden, be reikt hebben. Engeland h'gt bet Iraulaard en wêlo- verwngoti besluit mm «len «lag, out nl «ie offers, welke de oorlog mogl elscbon, to ilragen, n in zijne pogin gen te volharden, t««t oen vrede znl veroverd zijn, op da v. vi-lk«' De beer -«'• P-retgng dat Fapotcun 1 lu t stee., geland en Frankrijk li U kunnen overwii.no., 1 daarna bet w ord e. i.d hm 11 Kn icnde neten voorweqieu nanr zijne gading bladen van het register dnt do togen hem inge stelde beschuldiging bevatte; eigende zich twee paspoorten toe, die hij onder do processtukken vond, en nam vervolgen», mot zijn" buit beladen en vau goede papieren voorzien, «ie vlugL De gendarmerie heeft vergeefsche na» po ringen in het werk gestold om «lezen slimmon eu gevaar lijken boosdoener te achterhalen. Op dejngl te Konlaioeblo tu,door den Kei- t«il*«-he dingen worden than* onder bocncliappij «Ier EngoI-vho-Frauscbe alliantie, voorliet ;:»luk .111 «li- zekerb-id «Ier \v«rei.l tot stand gebragt. Het sjnil'van Xa/mlean I. i» «Imr Koningin Vkioria beZucbt «11 «nnler eoneu amleren Napoleon is Frankrijk dc innige boude,-miot van (ju. gelau d geworden. I.onl John ItnS'eU. die daarna al» spreker «ptinil. werd vrij slecht ontvnngeii. [Dc Times, vut dor ineo« norlogzuchtrgc. iid niet het oorlogziwliligsl® or;»nn in KnyeUiid. vert<>«>ut zich ««ver dc rvlotm'tiu? van lord Palmertton zeer te vreden.] Firn den 12den. De zending nn generaal Canroiert nanr Stok holm, un tWI h«-bbeud- oin Zweilrn in h*t Anglo-Frimsch Turbscb en Sordinisch bondg« nootschap t«- «b>«-n treden, gref. den Times aanleiding t-rt de plcgtige verkl «ring, ••dat h*t verre va» Engeland it «-enigen staat te nopen tot een' onb«-zunn«*t) stap." welke verkla ring gevo'gd wordt «toor de voorstelling wel is waar van de gevaren, maar vonrnnm-lijb »an de voordeeleo en dm roem. die aan het bestuit om toe te treden verbonden zijn. terwijl aan Zweilen da verzekering gegeven word», «Int het immer op de hulp van Engeland on Frankrijk, in lief eu «le pogingen tot liet onderhandelingen te ondcr-le «le verwachtingen die «lo ge de toevoeren uit zijne havem Itc-t verbod liet vei langen una •gender maken. Door de dagbladen wr degé'lrebl van bet g,-t .l sl .g iu d>' ««ndersclleiiien» si n. cholera zijn «veag«'ruki. In g-f»il»n 8.0*20 i»»i-rUd.-n. r>; cio op ll.-T'Jd gevallen C.i T- sc-uic op 41.«i 13 «gi-vnllen hierbij Lombard i.ldeiijlz el beeft ud kent slben o)i a* d.Mir gétal I K-f -ft Isa jdrc 1) l>* O 150,OUD sIvgtolFvrs gi'lovcrd. Als een bewijs «int liet lion'n^iijk Sar.linfo in Italic imwr en meer achting -n i.-;«.- l ver werft, wordt doiir een' F«ar,-, !:g..*;i.l-erigtgc- vcr niedege«|eei«l. «lat uil T« -1 R r gezonden worden om «laar i.vrd.- i. «ling te onlv.wgeu. etl dal «Ie opr.e-ii vg .*r..ir do kweekelingen der militaire ak:u!,-init* T 'j;i eeneguust v-.or «Ie iis^ezvicn-n v:«n - lui- iiaaDscho Staten wordt gevruagil. Het WurteinbergMilie r«-g.- i Odetl dezer behelst eene kouiiiki. ke Verordenüg, waarbij do verkiezingen l«r rau.ci.>'c.i.iig vm, ee ne nieuwe Slialenvefgadcring in pkciu v*n do outboudcuo worden uitgeschreven. Hft j«braik ea misbruik van prikkelende middelen. Vertaald uit.'Putnam's Magazine. Wat gij «at nf drinkt, zoekt daarin slecht» de nuodij«o vocdiuf, en g«-«-n rrnntxuclitig genot; dnu kunt gij léven, tot dat gij, ce- lijk eene rijpe vrucht, iu den scbnnt uwer moeder uedervnll, of roet eernnk wnrdt vergsdord,en niet, voordo rijpheid des dood», mol geweld afgeplukt. Vervolg en slot van No. 49. 'Wij moesten iedereen in hechtenis nemen en beboeten cn gevangen zet ten, die dronken gevondoo word; maar nis hij, die den drank verkocht li*d. kon ontdekt worden, moest deze tot dezelve boete verwezen worden. Als'de bcschonkone gekerkerd werd, moest «le verkooper genoeg beta len, om, tijilens de gevangenzitling zijn huisgezin te kunnen omlerliou den. Zulk eeue wet, schoon schikkend, zou blijken meer afschnflend te ■ijn dan de lange en zamengestelde verordening, welke onlangs in ver scheidene onzer Stalen is uitgevaardigd. VIL NIEUWE INSTELLINGEN TOT VERBETERING. Er moest meer acht worden geslagen op de verwijderde oorzaken ran onmatigheid. De man die misschien in eenen acbiorkebler woont, geen ander uitligt hebbende dan eeno ongovorwdo heining en eene ton asch «tikkende vau schadelijke rc-ukcnheeft geen huis, waar liij na «le verraoeijenissen vau den dag knu uitrusten. Hij verlangt natuurlijk «le ongeneiigte van zulk eeno woning te ontvlieden, en zoekf een hein ge lijksoortig gezelschap, waar do injreboren liefde tot gezelligheid zich kau pnlw.i^elen. De kroeg biedt altijd «ene uitlokkende wijfcplanls aan in den winter is het er aangenaam warm, on voorzien met al het vorcisch- le voor liet genot van gezellig onderhoud. In dit land, zoo wel nis in Groot Brittanje, vervoert de ongelukkige smaak in alcoholische bereiil- aels én sterke dranken nienigoep, dbör deze gezelschappelijke genietin gen, tot de verderfelijke gewoonte van onmatigheid. De model-loge menton, door Abbot Lawrence van Boston, wiens dood een nationaal yerlies is, zoo rijkelijk begiftigd, beloven zekere voortschreden in «lo rog- te rigting; en het is te hopen dat iustellingen van dien aard zich niet pij die stad zullen bepalen. Om yolk is niet tevreden, gelijk dat van Frankrijk, met bij een to |coraen en suikerwater te sipperlïppén. Deszolfs avohdvergnderingen, pjjjjfaire parades, landbouwkundige tentoonstollingon, bijeeukomaton van go^^ulRnncn, optogt-n, en hminlepuitgnslon-veitooningen, in de kroeg I«e- gimiende eu eindigomle, hebben zich altijd eeno rijko bron des kwaads betoond voor onze jonge mannen en voor «Ie iimntselmppij. Het is bet gemis aan voorziening bi de innnisclmppolijke behoeften der armen, wel ke zich al» «le oorsprong van oen groot go Joel 10 der onmatigheid voor doet. Een engel.10.ho schrijver, vau dit omlorworp sprekende, zegt: "Frankrijk, Italië, Spanje. Fiongnrijen en Duitschlantl hebben geeno be perkingen, wat dronkcinnakoii'lo dranken betreft; dcsnioUegenstaande wordt er weinig onmatigheid in die lamlon nnngotroften, terwijl onze sta tuut boeken opgevuld zijn met wotton.cn oniimliglioiil do nationale on-, deugd der bntsche eilanden is, uit gebrek nan opvoeding cn verbetering in don zedelijken toor. der maatschappij De Amerikanen zijn in Tele opzigten gelijk aan de EngcLolion. Als volk zijn wij té bezighebben lo weinig fewtdagen— tu weinig om do milüoeneu belangstelling in to boezomcu en ic vermaken. Gezelscbap- knmers, goed verlicht en verwarmd, met nmzijk om te vervrolijken en verlovoudigon, met hoeken en nieuwspapieren voor do Ieeig-agen, eu het noodig© voor belangwekkende en schuldeloozo s|«vlen, zou«lcn in eenen hoogon graai! in dezo behoeft*) voorzien. Miinnon zijn slecht* groote kinderen. Gelijk bij kinderen vereischen hunne verlustigingen zekeren "8 «r hunne uren van ledigheid en'uitspanning zullen zoo goeii al» verloren zijn. Dit zijn juist do tijdperken, in welku kwade gewoonten gevormd en roortgcteeld worden. Eeno openbare inrigling, die eene vrije bibliotheek bevat en globe* en kaarten aanbiedt, zou«lo in alke volk rijke stad onvebatbnar zijn. Wat is hij benijdenswaardig, «li© de midde len eu de geschiktheid heeft om zulk eeno inrigting to stichten—welke de maatschappij nog ten zegen verstrekt lang nadut bij «lood is, en tot nog ongeborene geslachten de tot menscb en christen vormende uitvloei sels voortplant, welke dus gelukkig begonnen *'j" Deze aanmerkingen zijn voornamelijk toepasselijk op oave eigene in geborens bevolking. Wat de Ieren betreft, zij hebben de gewoonte vnii drinken medegebragt en gebruiken, welke nan bel Groene Eiland schijnen eigen te zijn, en hen even zoo veel onderscheiden uL de tongval, die den luisteraar in slaat sielt, 0111 hunne nationaliteit ie bepalen. Men zegt dnt de g'-midde!Je levenstijl! van cenon Ier in dii land rtèchls jaren ia, en van deze sterfte i* onmatigheid «Ie voorn;tamsto oorzaak, kftn niet verwacht worden dat" hol tegenwoordige geslacht hetwelk nanr dit land komt, en wel meest volwassen, van dozo gewoonten kan wor- deu afgobragt. Voor hen kan de niouwo gezelligo mrigting van welke wij spreken slechts weinig «loon. De strengste wetten, die doorgezet en volgehouden kunnen worden, zullen hen het hMl.V ill staat sléllcn, oiu hunne karakteristieke onmatigheid en gebrek aan voorzorg to vermijden. Op dit oqderwarp zinspeleude, zegt do New Vork Independent"Wij moeten niot blind «ijn voor do daadzaken die roeda bestaan, noch voor die tnoeijulijklieden, welko het in werking brengen der Maine wet on-j «lcr oli» "iiveruiijdclijk zullen broeden en koesteren. Door do doorzet ting «lier wet zullen «Inizendeu menschen in onze stad van eenen g«>w«>- tien prikkel un vnn eeno bron van vennnak beroofd worden. Wnt zali de plaats van «Ie lagorbier Mil ons innemen, en do honderden van holen om te drinken en te spelen, welko onze stad verasten! Zuilen doze 1 moimclton niet» in do plaats hebben voor «Int, wat hun ontnomen is 1 Waarlijk, als dit 700 moet zijn, kan nmu er wel aan twijfelen of do wet geheel winst Ls of niet. Eenige verlustiging moeten zij, eenige uitspan- ning willen zij hebben. Als gij hunnen borrel wegneemt, zullen ïii uog lagere vermnken zeeken, zulke waarop de wet geen vat beeft, z«<o| zij niet voorzien worden van de middelen, waardoor zij hun leven ver- beteren en veredelen kunnen." In «lit uitt'vk'ol il gevi-^p^lj op onze Duïtsch gotairene bevolking, die al zeer talrijk i». Zij «ij 11 zorgvuldig, zuinig en vlijtig. Zij worden bij vergelijking zelden in «>nzo aalmoezeniershuizen en gevangenissen g>«- vondon. Zulk ccue inrigting als waaivan wij melding liebtau gemaakt zou eeno gro«»to Welvlaad voor ben zijn. Hel is waar, zij verteren to I veel vau hunne inkomsten aan lager bier, dat zij in onredelijke hoeveel heden drinken, on «>p onvoegzame uren; maarzij worden zelden dronken,, of mishandelen hun huisgezin, of verwaarloozeu hunne boiiglnsilen. Hel karakter van hot duiucbe vulk wonlt niet geheel begrepen. Eene goe de ondervinding, onder dit volk in Europa opgedaan, heeft tot de over tuiging geleid, «lat zij misverstaan worden, omdat zij luidruchtig en vro lijk kunnen zijn, z«<n«ler «Ironken te wezen, en omdat hunne hebbelijk heden, muuieren, gewoonten en smaken, en t ral zoo wezenlijk van ouzo eigene verschillen. Zij zijn in zulke groote getallen hier aangekomen, dat hunne nationale bijzonderheden blijven voortduren, en zij worden langzaam go lijk aan ons volk. Hel ia in geenen deele zeker, dal het iet» tot lain zinnelijk of zedelijk voordeel zou bijdragen, of dal het regtvaar dig zou zijn hun eenen' drank to ontnemen, welke zij en hunno voorou de» altijd gewoon zijn geweest als noodzakelijk le beschouwen. Zij1 lu-bbcn gewoonten die aan ben bijzonder <-igen zijn, an hebben bet regt' dio te bevredigen, als zij niet schadelijk zijn voor do maatschappij, waar-1 in zij wonen. Zij zijn eerlijke, do wet onderhoudende, en vlijtige bur- i ge». Zij nemen hunne vrouwen cn kinderen mede als zij drinken. Zij zijn vrolijk en gaan nuchter naar hui*. Als de wet het vervaardigen van dit artikel verbiedt, en zij wonlen gedreven tot die ellendige, gemee-1 ne, aangezette, zwavelzuur én slechte whisky-mengsels (want zij mooton toch wat hebben), die heimelijk in elko hoeveelheid wordoo aangevoerd, ten spijt van do strengste wetten, die kunnen worden uitgevaardigd, len zij eeno vreeeselijke zedelijko verbastering oudeigann, eu in zekere mate tot dun toestnud van do whisky eu joneverdrinbèndo klassou van du fabrieksteden van Groot Brittaujo gebragt worden. Er zijn in «leze wereld ongelukkig geborenen, die, «!oor<vne zieke' i ko gesteldheid vau ziel of ligchanm, el* vau bcitl«*n, of «loer een «v.vi^u. erfd gebrek, op eeno verderfelijke wijzo alcoholisch vergift gebiuiken; Duzo klasse vnn peisonen verdienen oti veruischun het mo-lelij icn cn «ie hulp van hunne meer gelukkige buren; on du wet morel op hen pas»«n, omdat zij onbekwaam zijn om op zich zelven te passen. Als zij huwen; brengen zij ellomlo over hunne huisgozinnyn. /.ij verzuimen «"Or hc-n te zorgen; zij verkwisten dc verdiensten van nniluieii, on sim;en li l over bol in liet verderf. Juist op hetzelfde beginsel waarop kraiikz. ioi^hui- zcii ingesteld zijra, moest dit volk opgejvtst cu iu toom j-óoinicn worden, gelijk zij iniwstcn in toom gehouden worden, wier beg«\.'«i;iic:d ben ««-r- voerl, om tot llUlinn eigene vernietiging bij tc dragen. Et m«v»t cviic bewjcirpia.its voor dronkaards zijn, waar zij konden «•pgu>!«»ten wotdesr— niet als gjuiuwdiévon of niet «ie schuldigenmaar n«. rt.inra.iml'i.'d en oplcllondheid. Deze inrigting moest zoogereg. l worden, «'at c.» n achando een u«»dzakelijk gevolg vnn eeu verblijf aldaar v, Do schande als er eene beston.l, zou missehvn. wi-w -: b.tw.-r- deii weggenomen, ais bet 0|w!uiitug»l<v\<d uit iisudca vau 1 - weet, dan «later bosten op l«>*{vn. E-uc p.'ni-» gidljb d«-.*i\ w.-,.«r. ge lijk een Verweerd scbij\ het »lagtv.«1| Ix^vier.rag aan in - or.t'.-n kon opgehaald en hersteld worde", z«>a eene <gr«H«t«-wrvullmg jon v.-ot deze klssso der roanUehapnij, «he onzi-n crimiiK len aliivmak opvul.en, «-«« tot de toeneming der k«<sten van het p.in;»'MNir.u* .g.-n, .-.n^ de aanteblen.le r»«k vaa oproei n sj.h. iils oplcvereu. .Y«.-«r zU-.t inrigting moest elk pereoou, «lie «liouken weid gevonden, gerondea w«n den. VUL HET TEGENWOORDIGE GEVAAR, Dio natiën welke gewon zijn aan «enegouvernamaiifs-aptoneriog, mo gen verdraagzaam zijn ten opzigte *an onderzoekingen nn.tr don inhoud van hunne provisiekamers eu kelders; en in dit laod. moge een verlan gen, om de zedelijke belangen der maatschappij u> dienen, voor eeno wijl volharding daaretcllen, maar uhbundigo strengheid in do wot sal zekerlijk lastig worden, en eene scha«le)ijkc terugwerking voortbrengen. Het i» slechts eeu algemeen verdichtsel dat alles, wal «Uku het misbruik dronken maakt, al* bet behoorlijk gebruikt wordt, vergiftig is in «leszolfe uilwerking en doodelijk in desxelfs inxlcied. Ook is hei niet waar dat christelijke zelfverloochening onthouding veroiwht, ten npaigte vin aikea wat gel««ofd wordt n«xhlzakel.jk ©n nuttig to «ijn, om«J*t er eenigen «ijn, dio het tot hun verderf cebruiken zullen. Als iu onxe appeldis:rieten huisgezinnen oen glas cider «ls begeerlijk bwchouwen, of in ouzo xvijn- atrekun, of bij eeno vreomdu bevolking, ligt bior of zachte wijnen nood zakelijk worden beschouwd, is betuiet duidelijk dat do vret eonigregt heeft om dorzelvar gobruik te verbieden,"of «.lut hut nuttig is zulks te doen.

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1855 | | pagina 1