1,1. IKI HOLLAND BITTERS imni Sk êQmmmvft Sh bontst'ii>T elkander. Dear leven han&keD et; .«is i:i vrijhei.!, tervri;! «:e wal ^--•hot; in mi'se cku.iJen spelen, dit de •Anioren !-ij bunn» gtove v-r'ustigingen schijr.en te wni' 'va. Kuiii i ii deze zonder liet rondige J voedsel dnnr li-ven Z'6.-kt de eend deze stre ken op. zond-r de tot lure voeding noodigo bes-i sen, gi-nssootten en wortel»f I)it is rent* aod'-ro I vri.ng ter beantwoording voor den onderzoeker. •n daardoor wordt het C'-h-irnvolle eener Door j d-diike zee moer en meer bekoorlijk. A in .ver/ij i wn - gr--'i<: ij-muren, wel- I k- L)r Katte pis-f. rd<\ i ig cm ni- uw land; !uj i rr. lv li'-t Washington en gif dc3ïeifs bnnijen ••n voorgebergten dvsgi-'ijks nomen. Aan gene 1 ":le van dit land is deze Zee, en deze a v e hcspovil do ongem-.kbare noordpool AVER'S PILLEN, voor al de oogmerken van een Huismiddel. Daar is reeds lang eciio algemeen® aanvraag g«r weest naar ecoc werkzame pnrgeerpil op weute- ••V crfcii.fr men zich zeker en gebed veilig kon ver laten. Deze is bereid ooi mi. dto annvmng to vol iloenen een naauwkenrig onderzoek van naic krachten, hebben voldnri.de aangetoondmot we k oen coed gevolg l.cl aan hel voorschreven oogmerk beantwoordt. Het i« gemakkelijk rriic gniiee-krt.ch ;iCe pil ie maken, maar met v.oo gemakkelijk .Ie b£»t>: pil ran alle. die niet ren vnn do nadeden lunar al de voordcelen van elke andere pil heelt, j Dit is hier beproefd, cn mei welken uits.ag z.il- leu wij eerbiedig lijk aan het oordeel van hot publiek veerlaten. Het is tel nog toe voor den lijder on- gelukkig geweest, dal bijna ieder purgeermiddel le scherp en prikkelend is voor de ingewanden. Deze BOERIlAVE'a ar de Terpcl.il ir nr.ntni rkv'ijkc liiee Zuid Aruciikd er. lug van lid o'slervangstsui- t' -iiluvt-n bij dc 6»7 ln>n - ordernoining g«-reed. Hot idt hol geheim des noorderlichts in bewaring verbergt hare eigene innerlijke verborgenheid. Zn! de tnen>ch deze verborgenheid ooit oplossen cn deze onbek'-nde wereld ooit onthullen Wij zullen in deze hoop geduldig moeten wachten; want vo'gons onze meening is h«-t gerucht, dat de zee welke do polen ombruist, den sleutel tol duizenden geh-imeniscen verbergt, eene ijdele j gedachte en «ij gelooven, dat nog in ol-zc le- i vensjarenals wij 2estig of meer jaren rouden j moeten bereikendeze geheimvolle zee haar lang bewaard gtbviin zd oj.Lbareo.Sandusky Ss J GROCIERS COMMISSIËKOOPERS, /.V ESFT F.XCIfal.VGE BLOCK, P£.V.V, .H'F.VCF. VU |i&G03X;§iS3?3f* 1 pil'i^dil'niet. Vele purgeermiddelen brengen zooveel j °r j «nijdende piju en zooveel omwenteling iu het ge- ECHT HOLLANDSCH RRUIDEN BITTER. 'nï^oni.,rcw:.rpn TTinndbo- i - A-.i ,.i„, itnn Ir veel toiren 11' I f I". vtie^B UEMISCH AROMA, tante betaling. Gestampte Suiker Geraspte do Geklaarde do Muaenvzdo do New Orleans do Plnntaadie stroop Go. dblcn-ije stroop Nieuwe Hyren thee I Ets ICKEV TO- Eefltgö C gt lnkkig kan worden. r—D-.niel M r ie misachten e .-r ■..ml wijnkleurig w..i cht om zich tegen de le- iingsl snn «,.- f.vnit j ;tviiciirjg van dri'nk«T.srh'.p te verdedigen. .-!. ti-r r'. j inderdaad, Sir", z-ide Dntiiel, '-ik beo over- e" '*rstelptgeheel ui; het veld geslagen, zooals m.n tnede tv zpecoivrctt. j it,(jij 7:^. ,1,-^on iarnu.zmi.-n gloed op roijn 1 g. laat—(Meredith's g'-;igt was h ;"g rood, ru .ar vfh- l van opregte i-.lmamte was of van hoiUnd Waarheen men ook zien mag, vir.Jt m> r. men ",t .•'-|Cr'"[r' *',nf"'n 14:J 0115 UA' ve-rat,e0 l- ichen. die k agen ow de tu«« g.epen dts noodlots in livt g'lus der m-.ï.scri..:-!•:w«nru<.v iê"' men zijne ldkk-n wr.dt. ii<-t mm itrowige ci lange gezigten.-:i; Je s; ccn van or.tcvredet.he<.i cr'"'' j"' drngen; wunri, .-n mm ke.rr.t, t toon- n en ntv' 'gm a' ?t- ml men pathie in hetzelfde JL-J in. liicr jammert men over personen, die een- o vollen geldzak in. dei - plaats van een hurt hebben.Weder anderen d»dciiug verl erg, sucblen «.ver de dweeperij, die hun uie; te huis, in den kring huns huisgeiins, met ruti Is-it •d huisscüjkvo vrede en huisi ren l.' .*r.t Aiogvr. Zr r. gen d c dvr. tl Och traebt te verwoesten, waar dezelve ook hebben post gevat. Nog anderen worden gekweld door verveling of hen drukt de or.tevreder,hvid met bunnen toeslap i; om kort tc gaan, oviral se. Bteo van ntf-i.i- ie zt r. d .t men i.i»; tevrcJ.-a, niet gelukkig ••••.-: o kas; en ertavél kan men met geringe rrdit uovl b-.reiki s cn wij len daarom or.zn. i- z-rs zeer gaarne eetieit den raai ".r.tj d.-h .ad duzc, in zooverre r:_ geraden wti.ên zijn. Wilt cy 'H-uZ-i.y s'J-i, sotïl -hn o."s stelregel, die echter helaas! sl--.i-.is ie kw:j.s wordt over hei ho-jfi g-zten. iloe v«-l or,L«h heeft rie niet'p. a g>-g dezer wurb-.i rt. d» aangeri.'t, hoe vele eg.asten gekweekt, Loe vele merschenvijandeu opgevoed tn toch wordt de zelve nog alnja zeer weinig opgeT ._d. «,r, daar komen dun ook de v-.ie Vijai.iiigbeden in vergun mij u:t tnodetij- voor d> ze achtbare var- rooi namelijk voor u. die, .if èes Toima-.k; roo.'beeld r»o malifthvid zijO* de, uiet vo.ironder»|eld koi.1 wurdea wDtge I geedijkheid «net de fwwkbeid van andsret hebben. Mijr.e zedigb. i« ire.-n redmiddel voor is. s.hulanr vraagje Me vi er ziende, als ofhij ce 'lmperint do I Hcste Zwarte >io 'Oade G^; .Java Koffj l.aouira do ICope do ICwTOj-i!» perzikkeu j - '-* ~o -Ai-' vSr> 1853.Xicut»c üoorraaö uau ©ocöcrcn.1833 hiermede huanen rriendtu en he: publiek in het algemeen riiroogde pruimen j Sardijiicn (Zuot in ?corten No. 1 Makreel ;c.«l(i.h I Haring zr5 UIDDZl jChniiipagne wijn l.M.tlapv do ;Kii verscheidene arde kils lo vi-el om op te i. s beter dal elk geneesmiddel me; oordcel ge- bedorven spijsvertering, vuile inang, hoofdpijn gc-lirok bruikt wordt. Korte aanwijzingen aangaande haar nan eetlust, zw: khcid, hardlijvigheid, .V :-L^) s zoo geschokt, dat ér Waar zal ik mij \er- rcii;b, «ili over deri u «c* Waar gij ten allen tijde eerren «rooten cn ntlgezochlen voorraad van kruidenierswaren, mondbe- SIei tc weeg, dat deze meer dan ie veel logen hett i hoeftcn. thee in soorten, wijnen, èn fcuitenlandscli gedistilleerd kunt bekomen,goedkoop tegen con- j -ocd dat zij uitwerken. opivegeii. Urze eirti:t< J. WEE jaren zijn yoorbiigegntin sedert de invo,. nun d b«M, g.d«iutijk uii d»- ,ois..j. «sw» ÏTS «ssrissïaiïkss jOnde Franscho brandewijn celdhi-id der ingewanden voortkomen. Zuiver plant-I (Holl.Mid.chcjn.iVir aardig zijnde kan er geene schade van derzelvcr I Madera wijnv. deu zuidkant gebruik in elke hoeveelheid, voortspruiten; jOndr portwijn jjel (s beter dal elk geneesmiddel me; oordce Koocie wijn bruikt wonlt. Korte aanwijzingen aangaande gebruik in de onderscheidene ziekten waartegen I RUNDE EX VLOEIJÈXDE .WVIHIPY I zij kunnen aangewend worden, Zijn op dc dons te Velen onzer wanrdig.tr I.erkennen deVzoIBt vinden. Onder de ongr-sieldheden, die snel Hoorde- U.onderdndie vermogen in alle «rpasseliikhed.o «1 zelve genezen zijn, kunnen wij vermelden: ongr- strldheid van de lever in hare verschillende vormen MAAG EN LEVER, van geelzucht, bedorven spijsvertering, kwijning en I its ekn he veerkracht henstei.er.so uiaost.. gebrek aan eetlust, lusteloosheid, prikkelbaarheid, j (]n[ nimmer gecvetmard is. want de Tcrliglinc rrelko galachtige hoofdpijn, gaikoor'S, koorts en pijnlijkheid, |,el verschaft in alle gevallen van pijn in de rijde on lendenen enz. want inderdaad, ZWAKHEID OF SLAPHEID VAN ELKB deze alle zitn slechts het gevolg van eene ziekehj- n J ke werking der lever. Als een openend middel, ver- soort iijbijna oogenMikkelijk. A schaiVen zij eene snelle cn zokore vorligting in hard-IN ZENUWACHTIGE EN RIIEUiXATIEKg J lijvigheid, aaiibeijen. koliek, spijsloop. scherpte in de 011!:es,c|d|ieden heeft hel zich in omelbar. t*r.||- -s. Tochten, klierziekte en scheurbuik, verkoudheid met i 2eer wt,|,|adig beloond, en in andere een» beslist, uT. Cl «litslagrzweren #n onzuiverheid van het bloed; om slc||in!; 700rigebragt. - °lle g#vall0n a0ne bu,km- l Al, uiu,ek.„de gtree.hc.ren het vo.ruhiijr- Z) Zij hebben ook eenigc bijzon,Ur voorspoedige ge- Ion,Ur. ^unne palieiilon sanb.s.l.,. neringen bewerkt in rlioiiintitick, jicht, waterzucht, I no" wjj vV 'B L'r°aii"_„?_ 6 >,Un.«k Ml,», SO «Ml»16 »T '"O™— en de zijde. Zij moeten ruimschoots ingenomen j LEEST I LEESI! LEEST I worden in de leire, om het bloed te zuiveren en het i £an Vrienden en LandgenOOtetl. (5 Ef'el. l°l 'ïra"dcr'Vn, J«rEet.jden voor te Ven,ochl 7.ijndc 2cnige„is te geven weg.n. B.sr- i- bereiden. Eeno g,fte. bijgelegen.,eiu ingenomen, zet f.]o,|an^e|, B ller. zoo wil ik hier aan „ld.*., t0' .?c"f gezonde werking aan. en hersteltm dj, „|UlatT, ten cebrnike aanbevelen, aan al di,,..., O eetlus; cn spijsvertering. Zij «"veren hel bloed, en |1JtIen aa„ maagkwalen of ongestoldhed.Df,.rt éi door hare aanzetting van den bloedsomloop. Terrneu- |n roorlkomend.-. waar ik mij ook .ngostsld wen zn de -trachten, en herstellen dc uitgeputte of We c„ we, ,|oor eene konde in de ma.> verzwakte vermogens van de geheele hewerkiuigmg. j ,pij,Tcrltfrjll)j ophietd en ik col y -T- .- -- «:m daar i» eene giflo, bij gelegenheid!'ngenomeii. - wl 9pij9 cf drank meer gevoelde; eek we» wij V V-V i- f'/f h1,,'"m,n •f~chooB or «ffno •rDS"«l 0DP«W#- gal door he« bloed ve«preid, zoodat ik fh.el e><tee»« iV ,lJkh,lJ V,usl°.n,aood,C* t werd. Dan. aan de adTcrtemie vaa hel BslU.M W I »0»'1 "r te" elk purgeermiddel eer- B| denkende, cn daar leende dei alle ai» de «2 «wakt, »W kei w veel wcrdl ingenomen. De dmwni TO#rttprmU.m„ kwellingen enz., met dil middel gmZ gevallen, a welke eea geneesmiddel rer.ia.hl werdU k;„„fn vordell. joo nam ik eok dit i.-Vd kannen hier met worden opgesomd, rna.r «j schik- hel dienstig zijn tol herstel, en dit ontwaard, ik ken zich naar ieder ligchaaro. on meu gelooft met do 2 a 3 «oraïo lepels rol .laarvan te gebraike». m Tortrouweu dat deze pillen beter aan het oogmerk b;. TcnI(.r ce,,rililt voc,dc ik mij ook ran dag tot d.r k.- zullen beantwoorden dan een,g ander ding, dal tot ,0[ da, ik „chfe,0 flr«ch oi.^-hruik, hart en i.W- meusebdom dienstig is geweest. d.. mij |0pn E<>h(,cl ,lcrs;eM. IoodM dit miild.l >d gebroike is aan te jirijzen, ivnunecr ino» daar b De ondergettekenden achlingsrol bekend, dat Eene deur Noordelijk ran het Wisconsin Huis. huor.eo winkel op nieuw geruid hebben ea than, weder ruim gesorteerd zijn, in GROCERIJEN A PROVISIEN, Glas- en Aardewerk, t"eiisterglas,Yer\vstoflen Houten waren cn Sterke Dranken in soorten z •handeltegen uiterst lage PTijren zvtlen Teikoopen. et Oosten ontvangen, tiopen wij onze liegunaliye,» e eenigc andere winkel in Shehoigin. 'tn btiaUn ttij de Aoopst: prijzen. s- J05EP1I SCHRAGE A Ct. (p W F. DA VIES, APOTHEKER EN BOEKHANDELAAR. Iu Pennsylvania Arena., April 1S55. Sheboygnn, Wis. Wé leat Z'e. at' r. "er. ik b G,J zijt - WrtS u t -JW prvkvn. Gij bezit die verh-vens:-- sr.ort van .j-ugd. die de Dlisstisp- p%n tecs u'.r-'iie: tien, zw -k'i.'.-a natuurgêsoots d-jor dé ïinj;-:r» kan »ie;>. 'Sir, er ao3" iels, ai» "Ga voort, mijnbter Méreditb"', zeide Je Mav- we.s eéD model van goedheid'" riép Me- handen en oo >en uiL •taalkundig en mKauchappelijk opzigt; vao daar r^.:f a ®et opgrh - "Gij geef: o»'j den moed, om u een quarter oiginjjswoede ea onv-r- gztvo li.eona-r- de godèd; draagzaaiüLe.d. "L kig"', Zeide een r-ude toen heb ik, Zeif» in dv:i diué •chijn in het i: .r: «Weat Waan Wij beho.'Vrt-.-.*. g. z e: t. weid-jj met vreugde is heter tinn vee! snel veidrieL] Twee lieden winj-n rijk worden^ maar v .tv-.. een zot in zijne nuiideleü n-it ajne wroscheo maken, de ahder rigltn zijne ivcnschen naar zij ae tnidd-.l-.ia. De .viste .-.tic a.t.i ;n Z'-r gen, dn ander tv;.» ït-.- ds te»red-, net- ruimi. Zoo gaat L'.-t t. d '..I de w-r-:.; t.-t beter b;j het oud--- te b-jvvii. d-t. d-ot liet ver krijgen tan et-u i.icuv. rui-lde' voort te roepen. tet»;j. tuca i oude te bevr-'ii^-n. -Jksthouu-i a'ïe tliva dWaarom Z< u ir.ru ki ig' Jang roen fiisch - o gezond t», balen, en zich hew- gen kau Wé-. tien cben kunnen b-id-n band des noollois niet tegenhouden. a!s ztj zich tot urnen harden slag opheft. Daar du. Leiden nutteloos zijn, is het beter dat nftn zich door IkI lc»eu lach: dan zich door huilt, «.'au heeft 1 dim eerlijk t- ruggeren i rord hier gebragv" j .u ci.-r'ii!" riep de Major, 1 •(ir.twaard'git "pak u r«trtegé/Jafjé zedigheid ES Vt'ikoüpliui» Tan Taiiet-ArtHielfii vnn IC ASP AR GUCK. in Pcntisvlvaua Aventit i.iJiij de haren, Van mijne deels Zelf genn-.fc e. d«el< op di- beste c». téhjke markten gekochte artikelen, die ik gexatiicntk leg--ii ne h-ngrte prijzen vcrko-.p. noem ik slcihts op: ZOMER-KLEEDEREN' VO'iI: HEERKN. VESTEN VAX A1.LE KJ.El REN, LR' 'EKEN en JaS.-EN, HALSDOEKEN. HOEDEN en PETTEN, HEMDEN enz- »nz. Ik heb besloten gcene coiicurrenlie le schnweo oo goedkoop ifir.Binl ir: - e I te v«.ïoepen. Eo.i geheel pak voo: 3 -K-m. cn eie;I KAS PA 11 GI'CK. Shebovgan, 2G Mei I r-iS. t2. 1 D F. IIAIIX, Gease;-. Hes!- ea Verlosktuidi^e, schuin n»r Ail K»fs<.th Ht.it. icveell zich iu -la gunst voii bel flo'.lau JACOB GLOCK. d«n lieer Lofle Tltiïi Rre bliek, het HET KOSSITII IÏL'LS. Sheboygnn. Center Shout, Wis. Als derzelrer dongdi-n eens bekend zijn zal het pul-liek niet langer twijfelen, welk niid-l.l le gebiuï- kcn. als eeno buikzuivering nondzikcliik is. Daar zii in Suiker g.-r.ild zijn zijn z» nange- 1 naam -vin intem-men. en daar /.ij gelierl [ilnnl.iar.iig jijn. kan er geene srlinile nnisinan van drrzclver ge lach lirnik iu elke hoeveelheid. Voor korte aanwijzingen, zie men de omslag van -Ie doos. Dr. .ïanu'S C. AY"R, Practisch en Analytisch Scheikundige LOWKLi.MASS. Prijs 25 cents dc duns. I'ijf' duzm voor §1. iJfzcrsrlu heh AYER'S lirrv P rloral. I f 'dartelt ti win floor enne veeli'.r ZEN- Et'HTOl Hij reenmmniidi K I N :l uDs ir. slaat r t<n-ti Lij bij de l»cht joiie helde OOrzié j vroUW, d-"f) OU betere Wêrrlil te rI isl ófscb<.ij Van dé tv zijn bed, e K-rlduarue I N E R SVLLT Jc. CO b i Ile: m-o D t S C I) C SCE02N2N 2N LAAïtZEIi WIKKEL- d'*'-" de gri.iits genn-Je tn- en man naar eene <»ndt -pen. Mur eer hij een men koD-ligde baa; »tn da; j HET PJBLIEz^ WOEDT BEEIGT, jstolling j-v-niaaitt." Fijne ®u Dniinaiiu Laura Vm i *J'J Stierf, waarop zii bitterlijk weende. Wycher- i Dat wij een gr-olen vo.-rraa-l van go-deren liebhon,Man» Scho. nen. -iok Sehiicnr" vnnr Vrimw n,e«, uuetn orercind ziïlen. en met eene léêdere on:- l Wke a> m«a k'-in handelaar.-wm- Ku.deren, vanuigeu fabrikaat. AHrs olo.k 3 zel« de dorpen aantrtft eu ton gevolge eener groote kuiip. (j. .10111N roering naar zijne wct-Dcndc vrouw ztendé, zeide „r[r,t!,„g 5e ver/er,ding onzer goedereji laatetle-1 Slieboygan, 9 Dec. 1854. bij: j oed herf-t, lijn wij genoodzaakt om goedkeup v-.or "Mijne liefste, ik moei eene plpgtige belofte ran c-maut geld of producten «e ve'koo;>en. «eu einde on- - uzoiaauM ~<?NI :iu eischen, voordat ik uwe tegenwoordigheid »«,r t--"^ .ten „nu te brengen. II It all U ïPRI B3' r i ,i- -• Behalve een riuiiengewoon gro..; t-ss-.rteir.eiit ran fta ÏU M ijü nz J 9 r--2 H L [altijd bter Drneden verlant. Milt gij mij - ---- ,cl 'r* not, da', u nit-l k gen kun men ziG naar eene crjk-.-ie den kerker et oen lagchen, De U[, I Verheu gde is niet i, zelfs in doodbed mc-et rr.cn kuo- de sciioooe zijde voorkeert de >lls zee.Sedert eeuwen heeft er eene mondtür.ge overlevering van •- a-.n noor delijken oceann beslaan, welks kust.ai ondoor dringbare ij6muren wareu én ••■eik» w,nieren liun •igen leven, humiK t-igeiie muztjk b-zi'.-n. D, bewoners van het Skandinavjsciie tcliit-r-.ilrir.'J berinnereD zich deze overlevering nog en bede:, »og bestaat groot.», onbekende Zee iu dec mond van al de bijgcloovige zielen in Zweden, Noorwegen en de noordelijke eilanden. Ons, dt< too wijsgeerig uitpluizen en onderzoeken, «Jat oiels verborgen blijft, scheen het zeer onwaar schijnlijk, dal eene iltrgeii/ce waterrms».» b-.- alond of bestaan k« n; en ofschoon zeer te.'e z e 1 'r' vaarders hun vast g.-I.Mif mm deze ovrb-reri-g vsr- ;v- - bebbeo betuigd, was dit toch nug niet van t-, eri tÜr' veel gewigt, «Jat hél onze aandacht trok. Km.: 1 - ge groote geesten echter, icb"rpziomg-r daar ri 'j* - 1 beacbouwiogeri en wijzer van nature, hi-.iovo i-'-'-rt". »r.u- •U«ds rast aan deze verouderde gfécbtcder:» Lal Jieteo zich daar ni*-t afbrangea. Ket. dezar groot* gevvlen is Dr. Kas», die met bet t-erigt 1 SoUwaarts keerde, dat de verlorene, de oave- kvode tee gevonden is. Onze lexers hebben zonder '.wijfA het rerh i -. y»D Kane's logt met de grootste opra rzziem beid gelezen en daaruit g-xicQ, dat die zee.i -r der zijn tusscben bijna endoordriogbare i/.'é-r - gen vastgevroren schip, op 82 gra .es 3j :v;.; toe noorderbrrc-dié verlaten en gedeG«ekjk «.p «leden, gedeeltelijk te voet zijnen «-g heeft voort gezet. Eindelijk kwam hij aan de kutten -.an eene voor zijn oog onbegrensde zee. Uur -Ju. •end vierkante mijlen onderzocht bij met cd glas en toch werden geene grenzen voor dezc «itgestrekte watervlakte gevonden; ó2 ur-n Jar g doorwoelde een heiige noorderstorm de zware massa eo wierp geen spoor vnn ijs op, waardoor j hst bewijs werd geleverd, dat rondom de pooi MD zee vol laven was in plaats van deu kouden dood. Zoo werd de sluïjer gelievenverbozing ketent den wij.«gec-rigen onderzoeker, en de we reld is du bezig, dit wonderbare vraagstuk een er noordelijke zee op te lossen. 1) De doctor zegt dut deze wateren zoo vloeijeod en lielder zijn als de zco in den zomer. Door welk een natuurproces kan op d^ze liooge breedtegraad de trmperutuur zoo vet zacht wor- dro, dat de zee niet bevri'-st? Waar de doctor overwinterde, stood de thermometer dikwijls 00 graden onder nul, er. in ene nog noordelijker streek bevindi-zich eene zei*, die ni.-t loevrieat. De wetensehnp stn»t verbaasd, want dnnrann lijden alle tot nog t"e «jiin.uikte grotnlsldllingén schipbreuk «-n sleciiis nieuwe wrtt»n kunnen zulke verschijningen m* t de tegenwoordige theo rie overeenkom;tig maken. 2) Vogels eu visscheu loven duur op bet i, dat mijn* wenschen door u zulien worden nagekomen, hoe groot Ook het offer zij, dat g;j gr- deren roepen zult zijn te bre.ig*-n V' - 1 iJaelijk- se(J.tk!«n ..n «a, hSnneV, *,',T 'JE.' .i,. werjuwen, uie geroepen werden om op den be-I Shel>oyS.ni F.-.H--, 2rjifet:is-br.irjd;t-.p.'i tuel hunrie orerledme Lee- 3 Jan. I?i5. rc-n en meecters om te k«-mrn, vlogro de arrae vrouw door het hoofd. M-'t eene stuipachtige poging en een wanhopig hes.uit, bragt zij snik kende de verzékerng uil, ent zijn hevel, hce vr< t»?e.ijfe Lel ook zijn rnogt, zou gehoorzaamd zerw-rlc. I.h«', Laarzen eu Sctioeneu, Klcc- car., hel ben wii een' uitgezochten v.mr- KlolckéU. Malioi.yhoutou Meubelen, l'apij- MEl'IV KLF.EDING HACAZIJN. Koopt uwe Ideederen in J. C. COULEHAN'S eoril- koope klecriiiic-wiiiKel. Hij lieefl thsiia ^t lrt.OOO wnnril aan HERFST- EN WIXTERKLÈEDEREN' aan «Ie hand, «n ral n 211 percent goedkooper rerkoepen, dan gij le Chicago of Miliraukie doen knnt. Vergeelden nnnrn en de plaat* niet: nanet de gfroile kroideniera-winkcl in Pcnr.jjlvanin Avena. J. C. COULEHAN. Shehoygan, 20 Oei. 1854. 251 if. BANK OF fllEBOYGANf. Toen zeidc Wjcherly, met r-ent-n ak'digen g imiHch, op et-oen jachten en plegligen toon; "L;rvé vrouw', iiet aiKhéidsrerzoek, het- wé'k i< u doen «i'. is. «ia*, z e :e z-il zijn ht-enge- ga.-m, (h:tr snikte r-n kree: de vrouw nüerhe- n.s ik in m:j» koud graf iig—(Jufvrouw vl .c.i' -y li..» z.raan <i* harer), «is ik laag lig i;i«teHing zal van af aanstaanden Maandag - tr-, j /e «r jitw -ci.r=*u«»de bet uil geopend *iin, tot het uitoefenen v.m een algemeen vsr, ir-, i jk r;-; 's- ^.-r een zware last BANKIERS- *'i WISSELKANTOOR. *r é.-r, b ■- i j\ (ja, hemels Pmr.crr.OBr»: W. W. King, Van Eps Young, War- i ...-j---: r - \V. ••'.Vat moet lit du«B "n Smith Chas. T. Moor*. Warren HUI. W,„. R. Gonlioe. Godfrey fctimm cn J. Kirklmd. u. tu-.y yye vrouw,—Ja., .<h,boTi.nn. w. W. KING. President, p wrede var, u ur.jeco ia Maart 1855. VAN EPS YOUNG. Vice Pre». te zullen lialen("jo, of-l ijzing bersogex «tvavjvsn ouder, r/.an za>«r tr huwen." 'Archer r vmttt hare oogen if, er, •p -' wijze, »'J het BOMt I :h -egétrvwe vrvti» heeft T. R. TOWNSEN'D, Kaaaier. Afta Koopers ea Vcrkoopers ?an Land, I>* o»J»'»el«ekend» hevevlt eirh hij verni*»wingin ■Sj.A -• f»a»« *:jner Landgenooten lot hel schrijven van DEEDS, MOP.l GAGES. LAND CONTRACTEN. «SB. ',tl >'.r- Dwr r officiële betrekking als Clerk ran de Be/lLmk «taal ge-t'-ld. ko-'tcloos de TérttChil- te,-« Oer C,.ur-ly nu te zien. »if d satrssa WÏÏÏSSË, flanst het Kossuth, //nis, Bevat alle soorten van MEUBELEN, die gewoon lijk door Landbouwers verlangd woidcn. Sliéboygou 4 Jnnij 1855. 282 if. "F. G. DÈVJLLK, Fabrikanten en /Ta" del aren in 't groot van ALLERHANDE SUIKERGEBAK. Teven» handelen wij i„ KINDERSPEELGOED, NOTEN in «oorii'u. ROZIJNEN. KRENTEN, CI TROENEN. *D CHINA'S APPELEN. De winkel «laai ic IIOEjiTVERKOUDHEID, HEESCHHEID. AANDOENINGEN VAN DE LUCHTPIJP, KINKHOEST. CROUP. AAMBORSTIGHEID EN TERING. Dit geneesmiddel hoeft zulk cetic Vermaardheid ver kregen «loor dcsttlfs lieisivllingeu vun elite versclici- di-nhi-id v.m liiKgzicktc, dn i oen nieuw verslr.g le doen d.-s/clfs geneeskrachten in elke gemeente wnnr het I geI.ruikt is. Zoo uitgestrekt i> liet veld vnll ilisz. tfs iiuinglici-l, on zoo tnlrijk do gevallen zijner g»nozin- g'-n. dal bijna in olko ecclie vin hot Irnnl, ovorvloe- j «lig rilgeiiic«'ii bokeiidc poisonen ecvotideii «vor.itui die door hetzelve van zoiglrnrviidc <n zelfs wanhojii- j go ziekion der longen zijn gen. r™. SioDlits eens beproefd zijnde, is de<7.vlf* voortrtffelijkln id bo»cii elk under geneesmiddel van de:c soort, te in l.el oog- vnlleild om de ntlii.lnclll (e oillg.inn en waar «iis- zelfs deugden bekend zijn. staat liet piii.liek niet lan ger in twijfel welk geiigift tc gel.ruiken voor .'e droevige en gevanrlij.ic aandoeningen van do long- Organuu die aan ons Jilimn.il eigen zijn. En niet alb-en in rr.-osselijko annvulleii op do longen maar rnor «Ie Zachtere verscheidenheden van hnrsltt- kniul/ieid. heeirkheid enz. en voor kinderen is liet il«' aniiguimnuiKto en heilzaamste artsenij die kau ver kregen worden. Daar het in deze streken lang in gebruik is geweost, behoeven wij niets moer le duundan hot volk Ie verzekeren, dut dészolfs hoedanigheid met de hesto wedijvert die ooit liesinan heeft, en dat liet echte ar tikel herciit ironlt duur J, O. Ay ertchcikandigete hncellMms. Wordt verkocht door VM F. DAVIES, te Shelmygnn, LAKE <fe IIOPK1 NSte Mil «nu lii«'. t'li bij nlle Apolllekers in nlle plains-n hoefte aan heeft, volgens opgave in de advcrtvnl hoewel dit middel nu wel .-.1= «Ie nnddelijko oorzaak Wr genezing heeft gediend en beschouwd kan worrleB, zoo is het de ware «n)r»nr«.ng der genezing niet. welk* all»»» Instaat door hel lu -iiinr van .'ion God. in wii n» baud oiis leven, den adem en alle dingen zijn: wout Hij nllean is liet die /ick:eu en ook w.-der gezondheid schenkt, Sheboygan. Wis. 3H Nov. 1853. JACllU RlNSEd WEDER EEN GETUIGENIS. Ter «nnpiiiziug van het gebruik van Bo/bbi*»'» HOL1.ANDSCH BITTER rel rijft meu oea uil Gr»*4 w Riipids, van 19 Jnnij 185.1: "Onze landgfBoot tuier D.me. heeft mij verzocht U ter vninrlilieE in d»a Nieuwsbode lo heriglen. dat hij iloor eene ll*»ch to j*- brniken zich geheel horsti hl gevoelt van zijn* kaeru. slerhte «tp'usverloriilg en lusteloosheid, tvaar »a» hij dit vonrjanr lang gesukkeld hei-h, I'. Tane i« dankbaar je gens den Opper-Medirijiiliiecs'er en Dr. Itooiliave. >b wil langs «lezen weg zijne londgenomen opw»kk*n eia bij noodzaak een dollar voor eene flr-rh te wagen." HET HOLLA iTD?GH HITTER Heeft wederom eeno gr.-oTe g-ne/ïng bewerkt: D* vrouw van l'ietei dt Witte, womi.iel.tigin town Holland, Sliehoyg.iii Count) AVv-, h-cd zoodanig aan een* zwak.» ko maag, dal zij hoegenaamd gr-n vordxl kon verdrx- gen en dien ten gevolge dnmii-lijk zwak en zirk -word. •/ijw.-isceiiigvi, njdoiTd. r grr.ceskiiiidigo b. handeling, n haal daarbiï. Eiti'kh.k kuelit hij. U"- dat zijne vrouw ruim leden had, terdrukkerii vso Jloi.sna l'« 2 loll.ii gen had zij ilantvaa n mot siiinak ge'im-kvu ,i den Sir d g*- lleseh Eer LOGEMENT IN IIET 'Dcntsdjcn ijaus" MARTIN ARMBRUSTER, Nabij de aioombool landing, 'f Sheboygan. KAARTEN VAN WISCONSIN. dito VAN IO WA, J 50 Cento. HANDBOEK VAN WISCONSIN. 25 Cents. SCHRIJFPAPIER BIJ I)E RIEM. dito BIJ HET BOEK OF VEL Te bekomen bij den Uitgever dezes. 2$G tf r.nbt.'W zijn,icta hotwolfc voor ■i ».»r, :»r.z ctii« zaak ran veel gewigt ii t'ie.'A i'.rve.n. Mijn Kantoor i» iu hel gro ftrappen boog. xe.u.n. J. QUINTÜS, -r;J 1855. Solaris 4* Xaakmarnen i5gg. ij}£)2j;h.ci..h.f;»iü iaófj. J5o», &>i Verkoopt en repareert allerhnndo soorten vnn KLOKKEN, HOHOLOG/EN ES GOUD- <t ZILl'ElllVERK. IliJ betuolt Oohlnnt geld voor mul goud cn zilver. 265 if SHEBOYGAN. WIS. CLEMENT S IJNTE. DECEMB. O ra. Opl. DKCEMB. Ore. Oen. IJ. M. t.'. M. L". M U. M. I Zv.ordsg 7 10 4 23 17 Maandag "24423|__ 3 Maandag 7 12 4 28 19 H'w nni. 7 25 4 30 A,4CTIC en de TRA\ EI.LLR, zullen van deze ha- 4 Ding»dag 7 13 4 2- 20 Honderd. 7 26 4 30 T'-'n .,'"r.tfhic;'J° Terll™kWe1* lederen avond ten hen 5 Wm n-d. 7 14 4 2" 21 Vrijdag 7 26 4 31 ur. "al. het weder zulk. toelaat.» f. Dondcrd. 7 15 4 26 j 22 Zalurdag 7 26 4 31 1 "e .C"*™) verbmdmg tc 7 Vrijdag 7 16 4 2- 23 Zondag 7 26 4 32 "hicago meiden Michigan CentralenMichigau bouih- 6 Zaturd. 7 17 4 23 j 24 Maumlrrg 7 27 4 32 j crn öPOorweg, 0 Zondag 7 17 4 28 25 Dingndng 7 27 4 3 3 10 Maandag 7 16 4 2rt 26 Woensdag 7 26 4 31 I II Ringedag 7 19 4 28 27 Dondord. 7 28 4 34 i 12 IVoeiisd. 7 20 4 26 j 28 Vrijdag BL0CKTS HOTEL, a Heeft uitmunieiide inrigtingen voor reizigers en laudverliuizem, stoet nabij de landingaplaaU de sioombooton, en wordt hel publiek minzaam aanbevolen. Sheboygan, 1854. 044 13 Donder. 14 Vrijdag 15 Zilcrd. 16 Zondag 7 21 4 26 1 29 Znlnrdng 7 29 4 36 22 4 26 30 Zondag 7 29 4 37 *2 4 99 31 Maandag 7 30 4 37 23 4 29 1 1 Laatste kwartier 16 Eer-te kwartier. ::3 Volle maan, 's tin 31 Laatctc kwurlier Cigarcn! Cigaren! A. F. KOKEMlICIÏ, 1/eieh ran dc Achhtc Straat if Pcnmylrania Avenue. Heeft eene groote lu^veelheid uitmuntende Ciga- ren vnn eigen fabrikant, zoowel al» geïmporteerde, J die hij in 't klein of bij de kist tót lage prijzen wciim IiI te verkoopen. gen* ton f» ure 31 min. j in urge tra ton C uru 57 min. Sheboygan, 27 July 1855. 30 if Burgerij tan Bella. Do ondergcleekende maakt hiermede zijnen bo- gnnstigera en hot publiek bekend, dat hij oou' nieu wen voorraad van GOEDEREN heeft ontvangen, welke hij voor contant zeer goedkoop wil uil verkoo pen, bevelende zich in ieders gunst en rocomman- De nieuwe goederen bestaan in K ruidonierswaren. Katoenen Ellewnron, Schoenen Si, Laarzen, Porcelein Aardewerk, Hoeden Si Feiten, Zadels «58 l'nardimtuig. Alunede allerhande kleinigheden, to veel nm te nocinen. 292 jf Pr.LLA, 2 Augs. 1855. L. U. va» SPANKEREN. rrfcéiro genezingen door bot I: Bitle» komlfli hiernsngc- nei lindgonnotou lor m»or- ordeii.iiidieii mijn -SjSÏK'i, JÜ£fl EJ\' IJZKll 5 IllEJS Deondcrgelfokcndcn, dnnkbnar jegons hunne vrien den on 't publiek voor hiinna vroegere milde begnustigiiig zullen, door eene strikte attentie op limine zaken en .-dringen om voldoening te geven, trachten zich hun ruiven eu bcgiMinlrging verder waardig to maken. Onze voorraad i* ri*grootste in deze plantoen expresic- lijk voor deze markt uitgezocht, en daar wij zelvo onze Blikken- eu Koperen Waren vorvaardigeu, zoo willen wij voor dozclro instnan. Kleine winsten en veel verkoopen is ons motto. Onze voorraad bc9tnnt gedeeltelijk uit eeno grooto ver scheidenheid van Kook-, Kamer- cn Plaalltngchebi: alle artikelen van Blik, Kopor eu Pnndock voorradig of vol gens bestelling gemaakt. Spijker», Glas, Messen, Vorken. Bijlen, Houwcoleï), Schoppen, Spaden, Hooivorken, Log Kettingen, Ketels, Hnndhijltjcs Handzagen, Zcisscn, Tinnen-en Houton-wnrcn eu Vaatwerk. GAERTNER, G E E L E Co. gebinik van dit I I linnlil. of «Ie aan-l I dort- aanprijzing «eloofwnariligt- me hi'stek zulks godo i Wordt verkocht door Hrn eigena; r Benjamin Pag*. Jr., Apotheker aan 'len liocfe der 3de «li Sinilhfield I straten, Pittsburgh. Pa. Prijs .8 1 per flusch. "WAARSCHUWING. De g-oole nflick vnn dil aangonnnm aroma heeft t"t vele nmuaiiksel» aanleiding gfgeveii. «nirnr het publiek zich wachten moot. Gnat niet *r*r tot b» koopen van ïeto anders, voordat gij BokrMzvk'i Hoi.* i. vs-cïi ui i l KU goed beproefd lielit. Eene flusch aal voldoende zijn om u overtuigen, hoo oneindig vet bol nl die imnioakael» overtreft. liet wnrdt verkocht voor 1 de flcsclt, of zes schelt voor 5, door de eigenaar* BENJAMIN PAGE. Jn. Sc Co. Apothekers, Scheikundigen en Droogiswn te Pittsburgh, l'a. I« ook te verkrijgen hij J. QiiistW. hoofd-agent T«*r Sheboygan County, nan wii-n men zich nit end»ro H*l- lat.dscïic nederzettingen in Wisconsin, Michigan of Illi nois tot hot bekomen van agentschappen ge!i*vo to melden. Alsmede bij J. R. .Mut.l.rn, Ilollnnd Shrb«rg*n C*. Sheboygan, G Juuij 1854. G. VAN STEEN YVIJK, Ossnl 4*r Nedcrlasdss MICHIGAN, WISCONSIN as MINNBSOTA. Newport, Sauk County, Wisconsin. Het Nederlandsehe publiek in bovengenoemde lan- «leii wordt hiermede vorwittigd, dat alle ofhciido naar Europa te verzonden stukken, len einde bij het be stuur of bij de regtbanken in Nederland van kracht zijn, door den Consul moeien zijn gelegaliseerd. 1855. NEW YORK MISSISSIPPI LIJN. Eigenarkv HUGH ALLEN ,fc CO.. 105 Broad Slreci.New York. JOHN ALLEN Jr. COBuffalo. Voor vracht vcrvoege men zich bij Hugh ALI-KX.R. L HOWKLL, L H. S. Hulbebt, ----- F. S. PEKKINS, 105 Broad Street, (boneden vloer) New York. Merk do goederen "N. Y. MISS. LINE." Dage- lijksche verzending. Pier 4, Broad Street, New York. Kooplieden in hot Weden kunnen langs de- zo lijn hunne gocdoren van New York verzenden, belovende eene prompte en civiele bediening. 280 If. TE KOOB! Omtrent 1GOH Akkersnilmunlenó goed BOSCH- LAND.gelegen in town I3(Wilson) Range 23—bene vens eene groote menigte BOUWLOTTEN in de Slsd Sheboygan. To bovrngen bij WARREN SMITH, 16 April 1855. if. Achtor hei Postkantoor. Wis. J. J. van uk Pl.AsrctiK. Milwaukic, Wie. Bakci. iv B hoi m. n», Chicago. L. Diiogk. Ginnd Rnpiils, Mich. 1 yM7 NOTARIS AMBT. De ondorgeteekondo door den goureraear d*n*#tMiS tot liet eiuht van OPENBAAR NOTARIS, residerend» to Sheboygan, benoemd zijnde, h»»ft d* nan het pnbliek bekend te inaken, dal hij gematigd j» tot het schrijven cn Icgnlieercn van Eijendomshcwijzen, (deeds en mortgages,) Contracten, Testamenten, on nlle ar.dore stukken van Notariiden aard. Ook balts! hij zich met het opmaken ia wetliy** vorm, cn liet verzonden van allt-riinmlo stukken, wel ke men dnnr lussclienkoinst eens Ncdcrlamlechen C**- suls of regtslieolts nnnr do Noderinndon wii z*D<i»B, tor verrigting vnn familie zaken, enz. ia h*i «ad* T»« dorlnud. Shehovgan, 8 Maarl 1854. J. «)UTt*T»# UITVERKOOP. D* ondergeleekendo maakt hiarbij aaa aija* I den 2 April zijnen gnnscheu voorraad goeder** v**r "•Ca»!)" tegen kostprijzen uitverkocht. Shobovgan, 3 April 1855. 14 tf. A. P. LY.MAN. Qlgcntcn noor ben ^Cietttosbobe. De volgende heeron zijn zoo vriendelijk lictagaatsah op zich tc nomen, iniuckeirings'-gelden vcor dit klad met dr nnincn op te zeilden: A. Stokdijk, Amsterdam, Wisccaaia. A. J. HilloUranils-. Ooslbuip, «lil*. G. P. Fcllzcr, Shel'tivgii» Fall». 1). J. Dnorniiik, Milwaukic, Wia. J. Verstegen, Little Chute, Wia. r John Wiginnn, U- Green Bny. J. Landanl, Allo, Fond «Iu Lac Coaaty. II. vnn der Kolk, Cliirapn. S. Osingn. Blue Island, Illinois, i, E. van der Stolpc. Albany, N. Y. J. J. Schrocder. 12 Biblo Houi*, Aater Place. Now York. A. «lo Vos. Az. Rochester, N. V. N. W. A. v. C. Smalleuhurg, BtiflsU R. v. H. Lnbhcrton, Lancaster, N. Y. J. Anijs, Paterso», enz... New Jeteey. H. Ochsner, Cleveland, Ohio. W. Bijl, Cincinnati. J. van do Luïjstcr, Holland, Mich.' i, J.van den Hork, Écclmxi, Mieh. J. Hocdonioker, Kalamazoo, dito. L. Doogc, Grond Rapids, dito. H. Ho-pers. Pclla, lown; J. vnn Aurtm-n, St. Louis J. Stulcn, Philadelphia, Pa. t&~ De abonnomenls-prijs op den Nicuicslod* la sleclitsTWEE Dt.iLLARS per jaar, ot onilrenl ties cv.sts por weck! Zij die wenschen in le to«-keneu. hebben zich slecht* bij de agenten aon te melden of hel gold (in goede Bankbiljetten in ection brief to atui- '"4, dio J'ranco moet gezoneen worden an n J. QUIETUS, Sheboygan, Wis.

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1855 | | pagina 2