- ■—rr-rv-mm m hoor»-amerika. ii mrmm, VJBRHOIfHTNT 01' MNOSII.HI VAN IKHBRB: WBRK J. QUINTETS. Redacteur Eigenaar, yookw\\k :n v1:; ibKN i:.*q. 2. i>ja ir. Indien niet bimwm /v. iu-.nr!i :i 1 -n.M wil jfê&Vll indien nii'!. i'.ii.r d«-n atl«»p '1" ,ii zul $0.5i) in rekening gi-br irdl, ulsdiu: tanhl ADVKRTKNTI K-PRIJ'/. I.'N". Van Gt-t 13 regels. v.n.t dc-- 1.00 Voor G regelsmin,Ier, riiio. dim n ;,i» Vonri'lku «nlguml» plani-it».- - - -li. Gchnortc-.-TIuweliik^- m DoóilWrigteti. ii-di-r 0,');. [7.\e ook hul Eugi-lscli mm du rcijicrhanil.) Itriovcn en (oczciidincen (rancn nnn J. Qaiiiittis. sdichoyxiii), Wis«-oiisin. Iticufostijbingcn. NEDERLAND. 's Gravesiiaoe. -1 Nov. Door don koning dei Belgen is nnn den hrvr W. Mirling le's I lag» de gr ooit gouden medaille predion ken voor de uitgave* vnn hei werk in chromoliihogriiphie getiteldIllustrations d' Orvhidcts des indes Oritnla/rs. Er heeft zich to dcr.or steile eene commis sie gevormd uit de Remons'.rnnische broeder- sebap alhier, die zich in verbinding heeft gesteld ••t de hoofdcommissie te Amsterdam, tot het •prigten van een monument ter e»re vnn wijlen des hoogleeranr A. des Amorie run der J/oci'en: Reeds ie tot dnt einde min du leden dior gemeen - te, alsook aan «enige ingezetenen. eene lijst lol (Mchrijviiig voor dut duel aangeboden. De heer W. H. Oehel, fabrikant in che micaliën te Schi'Veningen, heeft, naar aim leiding »»n door hem vervaardigde en naar de tentoon stelling te Parijs verzonden Chemische propnra- UD draer dagen vnn het bestuur der nationale •kadetnie roor landbouw, fabrijkwezen co han- tti aldaar, «en raer vleijvnden brief ontvangen, ♦aarby hom het lidmaatschap van gemelde akn- daaiN wordt aooguboden. L»bü»ardsk, 3 Nov. In den voormiddag van heden ongeveer 10 uur,ontstond opliet Zuid- vliat alhier brand in eene bezemmakerij, 7,00 men vermeent ten gevolge van het te warm stoken van een kagcliel. De brand kreeg spoedig een eraalig aanzien, danr ook het lijs, dnt in vrij Koten voorraad aanwezig was, vlam had gevat, brandspuiten, ten getale van zes, waren •ehter zeer spoedig op du plaats des ongevals, en door de goede en wel bestuurde werking daar van, was men reeds nn verloop vnn twee uren den brand meester. liet pand is bijna gelicol uitgebrand, doch togen brandschade verzekerd. Met de goederen is dit inlussclien niet liet geval. Da Khade moet niet onaanzienlijk zijn. De trekschuit, die gisteren namiddag ten 4 ure van Harlingen naar deze stad was ver trokken, is bij Kingmatillu dooreen van hier ko mend lioli'rsciiip naiig'juagd'geworden, ten ge- völga wnarvan zij een zware lakknge heeft lie komen ('II de goederen zeer wrdell beschadigd De «chippers tii passagiers hebben, hoewel door nat, zich allen kunnen r»dd»n. Volleniiove, 3 Nov E m brutale diefstal llftd gisieien te Ambt. Volleniiove plaats. Ter wijl al de bewoners eener boerrh-rij naar M»p- fiel's markt waren, underlie een bedelaar de ivo eing en vernam van n nop liet erf nauw rigei jongen, dal nhil and lu huis iva». De4« gele genheid maakte du booswicht zich ten' nutte, •limp ten liniz" ill oil out vreemde uit eene aan wezige kast de niet ooiiitiizienlijke som van 3.50 Tegen den avond van dii-nzi lfden dag heeft ftiwi d«n dader te Zwartsluis gearresteerd. ASSEN, 3 Nov. Er h a f: weder wno poging tol brandstichting in de ko!.->ni»n •- »r M citseh i;> pij van Weldadigheid Veenbniz.cn plaats ge had.Hel is de kolonist IJbcrl Schild, w- Il;e daar van wordt beschuldigd, en die ook bereids hoeft bekend. Er is reeds een In-vel van gevmig-nne- ming tegenheid verleend.—In den inatston tijd hebben gedurig zulke pugingcli plaats g- had1 niet altijd echt-r is de Jiijfve-r wraak, ook is het dikwijls enkel du zucht om uil Je koloniën te komen. In den avond van den llden Augustus j.l. ontmoette eene stalm-id, Ilclcnu Jansen ge naamd, van eene boerenhoeve nanr het gesticht Omraerschans terugkeerende, nchterhet huis des predikants, den bedelaars-kolonist van Dam, die haar een ana haar geschonken knipmes te rugvroeg. Zij weigerde hij herhaling nnn dit ver- Vork te voldoen, bonze inzigten vreezenile en dit uitdrukkende door ti* zeggen: "gij hebt gezegd mij dnnrmede te willen vermoorden"; waarop va* Dam haar eerst een' hwigen stoot gaf. du- haar in eene droog,; sloot deed vallen, en haar toen met een scherp broodmes gewapend ver •eheidene zware wonden toebragt. Een pcr- •oon, die Helena Jansen vergezelde, had geen moed om haar hulp toe to brengen, maar hief mm geschreeuw om hulp aan; hetwelk, onder staand door lirt gejammer dor gekwetste, ge boord werd door do beid» vrouwelijke divnsibo- éem van den predikant. Deze beide vrouwen n nu onniidddijk toe en zagen hoe de bnos- r aan zijn shigt-lï-r herhaalde verwondin gen tovbragt. Op li-t ougenbllk dat hij do hand •phief om haar van het leven to berunvon, viel Jnlje Molenbroekde oudste der beido dienst l'iyi viTirinr - i-rnr.wriBP ox Ti r: r>Ar or u.icii wkkE nr J. QUI72TUS, Editor Proprietor. Term*. 6" JAARG.NO. 49. GEIIEEL NO. 309- bod,-» »p Jen mnordrnnur nnn. wierp hem »p rlen grond en gaf hem een' schop tegen den el b b-'og, waardoor h'-t mes uit zijne hand vloog, dal zij daarop gezwind opraapte en aan den an deren kant van de sloot wierp. Dadelijk nn het verrigten dezer onverschrok- kc-nc dnad schoten de veldwachters t«-o en na men den moordenaar in hechtenis, terwijl zijn slagtclï. r, zwnnr gekwetst, doch door de tijdigo tussobonkoDist vnn dezo dienstbode in liet b-von behou teil, nanr bot gasthuis werd overgebragt. Ter erkenning vnn dit moedig gedrag, waar dooreen moordaanslag is verijdeld, heeft h'-t don Koning behaagd, bij bi-sluit van dun lOden Oc- t=b--r j I.. aan Anlje Molenbroek eene janrlijk- schc gr.itilieatin van vijfentwintig gulden toe te kennen. 's IIkiitooenboscu. 1 Nov. Het provinciaal gereglshof van Noord-Brabant heeft den heer •Jacob van Hasselt, die verleden Donderdag te regt stond wegens bïgnmie, schuldig verklaard en veroordeeld lot 5 jaren guvnngenisstiaf.krach- tens nrt. 340 wetboek vnn str-ifregt, nrt. 2 en 4 der wet van den 20slen Junij 1S54. Hel hof heeft de goede trouw vnn don beschuldigde als niet bewezen aangenomen.omdnt hij bij lu-t aan gaan van zijn tweede huwelijk opgaf ongehuwd te zijn. De re gier nam aan, dat de bewering van on wettigheid van zijn eerste huwelijk, omdat, vol gens zijn' verdediger, de bekendmakingen danr- VHn hier te lande niet haddon plaats gehad, on gegrond was, dewijl het niet blijkt dal in de acte, welke dat huwelijk constateert, de bepalingen, ea formaliteiten, welke iu Nedorlnndsch-Indic lot de wettigheid van een huwelijk worden ge vorderd, niet zouden zijn in acht genomen. 0 veroordeelde is onraiddelijlf van deze uit spraak in cassatie gekomen. Breda, 3 Nov. In het laatst van ,1e vorige maand h-eft in het arrondissement Breda, en wel bepaald in de gemeente Oosterhout, Leur en Oudenhnsch een persoon rond gezworven, die listige en belangrijke afzetterijen pleegde, ■r anderen een 111 de gemeente Oudenbosch, die zich volgenilerwijzi» heeft toegedragen. lij vervoegde zich op den 22sten October t,-n huize van de wed. A. Horians, wier zoon rischipper is op Rotterdam, en overhandig de haar twee pakketten, voorgevende dat de zelve waren afgezonden door den notaris van Mens te /.nnd'-rl en gruoto waarde zouden be vatten, «Is: hel eene geadresseerd aan C. W. Drayer, hoekverkonper te Rotterdam, inhouden du e,-ne somma viin 11S2, waarop verschalen zonden zijn 22.50liet tweede aan liet adres l'. M. Bazendijk, mede hoelthandelnar te RoUi-r-iain, bobbende eene waarde van _/'9-IO, en dat h,-t verschot daarvan zoude bedragen f'iG.öO. Deze pakken door gentel,len schipper aan de geadresseerden bezorgd wordende is om- toeken, dat het eerste van (J. W. Draver niet nn inhield dan ilen hordpnpieren omslag van hi„ k. en zot-dra dit bek,-ml werd, lie. ft du Bazendijk hut «:m hem goudu-sseeril pakket eigeid; waarna g.-rne'..ie icl.'p[>-r eea en an •ter op-lcil 1 sten November iian du pa'iis-heeft kenbaar gemaakt, dio op het oogeni.lik li«-l noo- digc onderzoek instelt en zoo wij wel geinlbr- mverd' zijn, don dader op het spoor is. Uil Sydney (Anstrnlie)worill gcehreven, dnt du >1:sortie van bet sc.'.,-ep<v„lk aldaar voort durend blijft bestaan, wat do kapiteins soms in grooto ongoli-geilheid brengt. Die desertie komt vooral ook onder het Nederlanilsuhe scheepsvolk. Er is bijna niet een Nederlnndscli schip in die haven, wnnrvnn niet hot grootste gedeelte der eqmpagio gedurende het verblijf wegloopt. En ofschoon hel nnn du ijverige nnsporingen vnn de politio dikwij's gelukt hen weder nnn boord tv brengen, gaal er soms toch een geruime tijd ver loren, alvorens nu-n alle op een schip behoor en- du matrozen op het spoor is. Breda, 24 Oct. Eergisteren nv-ond had op den Antwerpschen spoorweg, ter hoogt,., vnn de gemeente Howen, een groot ongeluk kunnen piaals hebben, doordien eene zware balk »p de rails wns gelegd. De machinist, stremming be merkende, deed spoedig den trein stil houden, 011 terwijl nu-n bezig was de hindernis weg te nemen, bemeikto men cenige personen, die zich in eene droogt; sloot verborgen hadden gehou den en zich haastig verwijderJen in een nabijge legen bosch; uit welke omstandigheid mon ver moedt, dat hier kwaadwilligheid heeft plaats ge had. Do politie d»et onderzoek, terwijl de di rectie vnn den spoorweg pogingen heeft umige- wenil. een of meer hiarecllausees op eiken trein niet zich te voeren, ten einde hij dergelijke voor vallen. politie hij de Itnnd te lwbbeo. Heden morgen werd een vijfenzeventigja rige man door de marechaussee naar de regt- bank geleid, tor zake hij, door guhr.-k gedreven, nan de woning vnn ren landbouwer brood had gevraagd. De glijsaard was zigtFmar diep ge roerd dnor liet denkbeeld, dnt hij. die nimmer v oor «Ion regter verscli'-en, nu om liet vnn een»; In-ir broods. Waartoe du armor gedrongen had, n!a een misdadige RUSLAND-TUKKIJE. do, Den 22sten Oct. was geeno vemn,loring ge komen in do positie der geallieerde vloot. II,-t gros van de vloot blijft geankerd in do nabijheid van do landtong vnn Kinbiirn en do «fdeelingcn vragen |j„,0 vaartuigen blijven ter reevlo van OckzakotT iiïleirevarT van den Bug. Do gebcele ir'men lu ni I Z00ln!1"t 'l""1-14 03 vaartuigen. In don -ekeml" "ij" I ,nnr"<'" van <i,on dngwnron wederom oenige schu il it de nn 'Hiioper opgevaren, maar .1 1 rann sl,.,-l,iu gcringmi afstand en weldra naar de is gei ragen Mnjjerj,|,mls teruggekeerd. Du vaartuigen, die den I Bug zrjn opgevaren, zijn zelf* niet lot het punt alwaar don vorïgén dag kanonschoten nooit dan nis een bnm indruk daarvan trof iu op straat ncderzeeg, et te zijn, een lijk wns. Arnhem, 20 Oct. Gisteren avond, tusschen G en 7 uur, koerde Je locomotief, dio hij de 1 n 1 ,-,i - - rv ...k,n.ml.ol,n «,n J™ ,p,«,,.,.g «8» «W«U- nnar Emmerik gi-beziud wordt, met eenige Ie dige zand wagens en m beider* stadwaaris, Ier wijl bij de brug over den Velpschotl weg een wagen met grooto sto-neii geladen orivoorciglig- lijk op hctzelf'lo spoor w.is geplaatst. Door de duisternis is dezelve onopgemerkt ge bleven en d»or de locomotief v. ibrijzeld gewor den. Ernstige ongelukken h-eft men daarbij echter niet te betreuren; slechts eenige arbei ders zijn:door ih-ti schok uit de wagons gewor pen en ligtelijk bezeerd. Grgni.sv.es, 27 Oct. Door do maatschappij vin laad- en tuinbouw "de Marne," gevestigd te Wvhe.is oDtbodeo de Domme de terre Char don uit Frankrijk, een aardappel die zeven achtereen volgende jare n niet door de heenchende ziekte is aangetast; alsmede uit Engeland het Tussale gras, om daarmede proefnemingen te doen op den aanwas buiten de kwelderlanden, te* einde langs dien weg do aanslijbing to bevorderen. Toen voor oenigen tijd met zoo groolon op hef werd gesproken en geschreven over de vell en groot» voordeden, die do konijnen fokkerijen in andere landen, tnohh in Bi-lgie, Frankrijk. En geland, enz. opleverden, bleef men in ons nijve- I ro Nederland ook niet ncht,-r, om dien nieuwen j tak vnn nijverheid naar ons vadorl. over tu bren gen en daarvan de uitkomst te beproeven, zoo- j dat men als 't ware overal konijnen fokkerijen zag verrijzen; en nv-n stelde zich daarvan j aanvankelijk niet geheel ten onregte voor ee- I ne groolc vermeerdering in aunhod vnn goed- konp, gezond en smakelijk vluesch; voorzeker eene zaak vnn liet hoogste belang in den lijd, wel ken wij thans beleven, waar in alle voedings middelen, maar vooral rund-, varkens- en scha- penvleesrh lot eene bijna ongekende duurte zijn gi-stcgen, zoodal de mingegiiede burgerfclas- si- zoo niet g- h.-el, dan tocli grooti-iidui-ls hel ge bruik vnn het zoo nooilige vlooseli voorde onl- wikkeling en do gezondheid dus ligchaams moet ontberen. "Dat schoon? en zo-i zeer gewcnsclito voor uitziet was ojk ie M.-ppel.schrijft m.-n ons van daar.in nii-erd.-re ,-t mindere mate aan wezig; men rigttu er oufe dorgeiijki- fukkerij-n op grouiuri' of kleinere schanl op; ilocli (litis slechts, gelijk "p zooveel andere plaatsen van ons vader land, vi,ii korten duur g,-iv,-,-st. Terwijl euro- lijk aan,v.-lig /in, g-'w.-e-l. thans geheel IS opge heven, zekeiiijk tol «root nadeel van den under- iieiner; zon staat een,- iindi-n.-fokkerij hetzelfde lot te vviichlou, uls zijnde nu-n reeds druk Iirwvrgeplaatsto stiml-'.i,; len iie/>-r da Keizer ten gelioore zijn t'-ugeliicn, t, dert veclvuldigrt coiifereniit.-n hielden mul dun ministor van buitonliuidsche zaken. De Naard-H/tambche (hmran'. van oor» dui-1, dat du «interen Ie winter [wanncor eene (fedwongene ru-1 zuilen a»ii:,-i,-u] h:in« gi-rfl het ht-rupi-iien dor frcdrs-onderSaadi-Jingea, met meerdoro vooi .ilzigtcn dan vne-g-r, dar 'ij C--, 4 resultant /.allen bekomen. Ofschoon wij op dia bete re vooruilzïgten nog «iet vcct rekening ni.vliun, n-itloo wij toch van ,1c hu-choit vingen. ,li« dat hind l»t dc7.e Kcvolgtrekking Lubben geleid, liet volgen do mcle- drcbin: Er i* veel. wal de mngendhcdeil tot den vrede vaartuigen, die den Bug zijn Ojigevaren, zijn zelfs «nopt. Wij l>«lme»»n daarbij nier te wijten op r«v- niet tot het punt gekomen nlwaur den vorigen dag j kije, in welks U-lang ,1e o„rh>g Lcgomicu is. Elk,- kanonschoten met du Russische artillerie zijn ge- j ,lvg. dnt de oorlog rmirtdnurt. brengt hrm uenc scl, e- wissold. De landingstroepen zijn geplaatst tus-de nader nan rijn nndc rjjang. Geen vrede kan de» schen -Ie voorstad en hét fort van Kinburn; met Turken scliadclijkrr zijn dan de tegenvroeidigc oor- iiilicgrip van do aan land gezetten want een go- ]„g. die hunne •tofTelijke n zedolijlre kraehn-n uil- deelto van de landingstroepen w:is aan boord ge- p,». Rariand hc-ft vc,-l geleden, 't Ts ni.-t-lechr. bleven -, kim liet gelfoelo aantal van deze op oir- de val van Sc-lui-topol. dien It,island to lictrouren gov,-or 10,000 mart begroot worden. j mnar 0„k „„„.„.nndijke sohattcu en hoi ml Uit Konstantir.opol wordt van den «aten ge- vau U-grrk.»r|m.-n. d.V in do bolwerk, n van S.-ha-u,- -Id, dat de l'riu.v-i-che gezant v. Wi/denlruch •r do bank v Franse li-Engel» che manrcli nppca. ,lat tl-.WIcell, r*,l h'.-l raJcu,v -Ivten, hrt verhavend aantal Vim j gewone werkuanihcde* ont- I mte ran hel rijk naar het «n- ahla-ir was aangekomen. Van <l« teruproepini van lord Stratford de JUdcliffe was niet» bekeod. De «laat van zaken te Kar» bleef volgen» de laatste berigtcn onveranderd. De dagbladen maken niet weinig ophef van ee ne gift van den Sultan aan ,1c aich in do Le»ant bevindende Zustere van Liefdadigheid, die thans voornemens zijn, om eene uitbreiding te eeveu ,1e floor bwrlf tedorp M»S> p&l» school en werkplaats voor meisjes. De Sultan ralar ic zij heeft tot dat einde een bedrag van 80,000 pias ters gegeven. "Frankrijk (dus leunt men in het olKciele W Konslantinopel uitkomeude Fransche dagblad) en do geheeld Christenheid zullen zich aan de bevolking vnn het dorp Hebeek aansluiten, tou einde een blijk te geven van bewondering en erkentelijkheid wegens de lief,indigo handelwijze van den Sultan, die onuitputtelijk is iu welda den en het verleenen van gunsten." Uit Bucharest wordt gemeld, dat de hospodar van Walucbije, uit hoofde van den verzwak ten staat zijner gezondheid, Let lies tuur der opeD- 'lau >,al "Et bare aangelegenheden aan den ministerraad heeft ui«' treodt in "j- opgedragen. Daar de roinistom van vorst Stir- Xl"d iuo«t worden. Daarbij k, beg nog minder populair zij» dau hij zelf, ia men paviijschappeu. de gehlcri» in liet land uiet zeer ingenomeu met dozo verau- dcelic het gerolg i* v»i, den oorb-g. de d,.: -- dering. Icveosmid-Wea, die Je Isz-re vu|1»VU*son n, I De nu weler uitgosehreveno rekmtering inging brengt, de afcuus». jegeus F,.n.'-rijk. n,- - Rusland is reeda do nolitste sedert den aanvang do oer van den oorlog prijkt. Ai .„«.m-ui van 1854. Van den lOden Febr. van dat jaar den werkon zninc». om uok in Engelnnd zucht t« tot den 7den Oct. heeft de Keizer in *tgeheel reeds vrude ami te kwni-kou. niet minder dan 42 man van de duizend van do Dij zulk een i.-c-iand der opinie» B-, gcheelo bevolking >i<!» rijks en Uivendien nog 12 hangi blijkl-.i.-tr-Ic Pa F R A N K II IJ K. Oct. De toe.- mtrijk is ui--; vcrbetcr-I. Ilaar kontante v.»-r- pi.l.en m lijn'wmtrek en opde l.-n-gv «lag-'-icn daar- ra;»],', -t Dont-x.lng 1.1. nclur mtt l^i n.jj- heen, te loor *ijn gc-jt«an. Al* mm daarl-ij ivkent drn |.,R-n, en soiert acht dag-n met meer dan 42 stilstand ia all» h«nJr|v- sn nijvsrliei<N-npcralir« milli,*-n verminderd. De vorii-Vrgirig van het omdat Ruslaod vau alle «ijJen ia ingooi,iten d,«sr de j di*c>nU> C" de overige d-xir de bank genom.-n brink ier- -g.-|,-n hebben g, nanr k-e Ier brink mg op - p-hl - 4. ilr.r|an"iV J,. ten; ,-u als nn-u Ion slotll- daarbij voegt de gi feriv die reeds j;«bragl li;'i lol dekking ,1,-r -- van don trgetw.Mirdigi-u oorï»g.dsn kan r scifeu. J*l de vrede in ltiisj«n.i g.-ai-nscbt i- wel Je nationale derLeiJ vrrbitd! dii-n !i- m dien toe te stcmiuen «,p «nlt-eron.to voMrivu.i.-.i Ook to t arijs en le Luiidv» Wordt men meei gezind. I» Engrkuid vormt zich eene partij ,lts vrv - :d grnoler CU grootcr schijnt te wordrn. M« daar tv weinig eer »n le red schade van der :am.-rli»ii,I de openbare „pi - politieke berekeningen, vi jve» derhalve met krae'it i du-iuiokoers der löiiknote» t dit niet, «In» zal de bank istaniiden Donderdag het be- Mei I op z- e da- verneemt dat d.j iii'.sjn g,iud in Holland laat °P- cring is eindelijk tusschen heiden geko- hi-oli de «lir.- tiu- vnn dc Imnfe bcvofen, -I v,»reerst ilo-r gei.-nu rhaatregelon te drukken. Dien overeenkomstig hoeft ,le directie ■Ie«. die - I1" Hu morgen aan du beurs bekend laten nmken hotii dat zij ni--t voornemens is vérdere stap jen le .Wn. i oorlog. ^*-'in MnrsèiÜu vertrekken i-ij voutdtiritig nie. dir tf< «epen naar het Oosten. In de jongst verlou- r.!e«g," I P""n -lagen hebben zich 10.000 man diirwaarls l-o- ,-l,i. ,iPf I g-'veii, r-n thans zijn weder 3- of 4000 ivisvaar- ...,t g,--1 S'-lert het uitbreken van d<-n onrlug, zijn -ti- iiv-r U'T Frankrijk ,-:i Alg'-rio reels meer dan^300,G0D rii zu-r gro,-; deel g.;kw'-;sT of ziek is teru-»"e- i u-.-.!. ij: thans v-l-.-». m ragt*» diunauij.», Krim huiswaarts keeron. j uit du Uv, .•l-v. Duin du r hot 77- -. Fra i binnen is «clirij. ,p der konijnen i)e2Ïg- M-r «iet g.-noeggii.nn op du hoogte t>- zijn Je behandeling dezer dieren, hetzij len i»j,zigte van lu-t voedsel of van -.induw noodige verzor ging; nlthans ihwironder beslaat gewoonlijk uono groote sterfte, wiiurnan voorn nnn-lijk ile tuinder gunstige uitkomsten moeten worden toegeschre ven. Wel bestaan er ten deze handleidingen doch wij g'elooven, dat die dikwijls ai ie slaafs ge volgd en daartoe verkeerd t-«-gejnsl worden. Wij hebben ook van tijd tol lijd kennis met de iinderworpolijkr- zaak gemankt en naar ons oor deel, wordt er niet genoeg op reinheid en droog- 10 bij deze dieren gelet, hetwelk, naar ouze be vinding, een voornaam vi-rewchtu schijnt te zijn; de lokaliteit laat gewoonlijk viel te wonschen over; men plaatst ilaariii de hokken van deze du ren te veel hoven olkandi-r, zoo,int de vochtig heid onvermijdelijk vnn hol uenc imk iu liet oude re loopt, waardoor niet zelden een verpestende stank ontstaat, dn- toch niet anders dan zr,-r scha delijk voor deze dieren moet geacht worden, en ongetwijfeld voornamelijk eeue ongewone zirkie en'sterfte ander deze overigeus zindelijke eu schoone dieren doet ontstaan. Utr. C't.) Eono Engelsch-Frntische maatschappij heeft zieli aangohoden de stad Sehnslopol weder ho j w.oonbaar te maken. Zij zou mot de geallieerden du opbrengst «Ier bolaslingeu deolun.rvba.stopol z»u I eene i ransch-Eiigt-lsch-Sardinïsclie stad worden. Je duizend in de westelijke helft van Rusland g'-Ü-gt. En nu zullen hij dose op ro»;;. .l.n t.,.a nieuw 10 man van du duizend van gonnegzaaui -.•».u4-1« tlè geheolo bevolking worden opgeroepen En Va« mot dio feiten voor oogen spreekt men nog vau Fauider ,!e«- 1 vrcduliuveilde gezindheid,i De Keizer is niet rlAar Elkaboth-gnd vertrok ,„;,j de I ten, mar bevindt zieh nog ttued» te Nicdaïuf, W!I;n waar hij ,-eue verbazvude wurkmiuhei-f ontwik- Ii;n. kult. Eiken morgen le 5 uur leest hij de rap- t„,., nw. [Kil-len der wirti-hillende generaals eu begeeft zich ]Alr ;u de wuiven, op welke met onvortlaauwde ,i,. n hef Int rich t^»gri)p»-». dat nikt ijk v 'bijni kracht auo den bouw vau 500 kanonueerbooti-u bi-lisalJ. hi-ttu-» I-.,-: i j ivur.lt gewerkt Verder sutu aldaar op staj«.-l kvilupa [f. r .iiie schroefslooinloxiteu, twee vau 3G eu eeo van jl}-/ d(, -,r.;,c 43 stukken. O.A is een linieschip in aanbouw dttlJ ^„„Vnjk .bv vau 140 stukken, 't welk den na»m Hachimof Uon „itpiltte. n.sml 7Jtl nnt vangen eu een van deze ltd o grootte, Ke" ll|o«ivt!unuHta-'>-n „p Ju der guhtiiüc zameutwi I Kraukiijk uitgespreid deelden wij uit den JcQ „i. ,<r ,llial>c Constitulionel het gerucht mede, dat de Keizer j en m,^rJ boord voor 120 stukken, "t welk deu naam zal dragen van Alexander II. In ons vorig n u-koud wufdcii uune lei Het verroer op den v-ujk gesti.-md ten nnlscben gur li.-uft v bui i Rusland thans meer dan vroeger geneigd j tc vt.ri,.«>c,w. ii zijn, het oor te leenon aan vredesonderliaude- K >p de vier bekende wanrborgpunten. Thans li-zon wij in dn Oesterr. Zeit. eon berigt, volgons hetwelk du Keizer der Fransclien genegen zou zijn. rij nu bund lol eene vredelievende schikking to bit dunhij achtte de grondslagen der vier punten in guenen doele opgeheven e« liud geen plan, het Russische gebied to verkleinen.Do- ze borigten vernieliloiide, doen wij liet echter on der uitdrukkelijke bijvoeging, dut er overigenz'in den stand van zake a gcuu enkel verscbijusei «icb voordoet, wat voor het tegenwoordige aau hul op vatten van vredesouderhandeliug»» sou kunnen doen gelnoveu. Die desniettemin genegen zijn om aao een spoe dig herstel des vredes te gelnoveu, achteu zich tot die nn-ening ook nog geregtigd door de gelijk tijdige aanwezigheid in Parij» van Toornarae di ploiu.-tlen uit verschillvDiie Duitv.-he ststcuwelke IrtgUI ergur is. die de ourustin- l.ippij lui-t^ ■■'■S verras duurt,* van lv v„lkskla<so iu indere klasse -c locomotieven, dio» >|._,e van gebrek :tm lutu- •ri stniiii iHiistrvks hot i tul,-gnuif inlvo waaKchijnlijk wirug :<ii M.irsunia g- van .-en voorval leteis. Don 24stun uit Bta.-m.tc, guimlcn bij- ii li iet k,»l uiJil. ;te,i doet «■ft aan ickruid i dc Ecr t--g«c meer uil le w»ipt-u cu iloeu uiitkioiun,. Ou,ter lulko .lui-tlandigbeduii wnrdt <iok voor hul keiiurrijk de trrJe ,-,-uo bAlmcfte. ENGELAND. Lo*i-av. 34 Oet. ScJcrt ccnigeu lijd r.|jn Jc»1iuq- digra ijverig tierijr ruel opuciaiugvu der Kransclie eu Knitrlkcne kust,-* ;usschi-a Dover eu Calais, d»ar er op ui«uw uruatig apruku is vau liet aanleggen van een „udero-esciieu tuimel, vau kaap 'óiuee l„t Dnvor. ecu afatsmi van 30 kilometers. De k,->1cu luudcu vier inillïoeu pond. alert. ts-Jiigeu. Hel Ls echu-i uict ac zeker, of EuguimiJ bcccid zat is aangereden. Door e ,-r „ui-u «ro»t oiibuil vcurgeviillenzijn al do voer tuigen op do rails gebleven on slechts eenige wei- tiige personen tueorof minder belangrijk gekneusd. Inmiddels was du verwarring in dun gang, te midden van du duisternis en den damp der loco- raotieven. gedurende cenigen lijd zeer groot en ia men ernstig lx>vr<x-sd geweest, dat du :il_umecnu schrik nog dnor brand zou worden vernieerdurd. Ook deze zieik wordt nnauwkeurfg oinlorzucht. De geni'vntcrand van Amiens heeft 300,000 l*r. oi\,dtc van Abl-cvülo ltl'.t'Ül» fr boslerud tot den aan!«e van z»it:ighe;dsbakkerijun ton behocvq van mioverta»endcn. ■•1 gckrulk ea ulskruik vaa prikkelende ntddclra. Vertaald uit Putnam's Magasine. Wat. pij vet of drinkt. 7.,,,-kt dunl in slechts dn umiiligc vuedin-, ru peen vrnatzuclilip genot; dim kuilt gij leven, tut ilat C'J- ge- lijk een» rijpe vrucht, ill d»n seli.uit uwer nio.-dor iicJeivalt, or netgciiiiik wordt vergaderd, ca niet, voor do rapheid desdoods, niot gewelil afgeplukt. Vervolg van. JYo 48. Er is onlnnt-s een m.lpr M.rilml te vooncllijn gekomen, dril mor eroct gedeelte in d«ü lelioalie «tignl lo nullen vulJonn. liet Vet -l,g«r luer," of do wijn vnn uiuul en Ms on «enll in l.»,e|««l,e Innden, wnnr do *n»d „iel pèb mm, do d.u,l ...rt 10 l»n h .u CMlint. Vele ooneakumligen lieblien do fe-'-nio sol,nJ «nn dit .rtik.l von, to 8,1,.ij,'en. llol k«n slcciitn gednron.lo don zon,or bo.nnrd worden in diepo telde,», vijl en whtk on.lor den pond. «nnn-nn .Ik. tooonng sornvuidio itedol.u il.l wordt n, kleum nma» >o,. eenden, die vnn I.innen fofikl «jn, 2.»,dnt eij e„o .ligt mjl.nl, eenn 0e«ch. Het ia schraal van alcohol voorzien; buvaUeudo het winturhier slechts twee en een huif per cc»t, en het zomerluer vier on eon liulf, of •ngeveor half zooveel als de ligte wijnen van Europa. Andere inmil- dranken en cider bevatton nicest»! tien por cent, terwijl portwijn mi de» vijf en twintig per cent bovntten. "Lager liier" wordt dus goiiim omdat hot in kelders wordt weggelegd, als de gisting ophoudt. De naam bcteekent gelegerd of weggelegd bier (provisie bier oud bier.J Het ia dikwijls van nut in gevallen van bedorveuo Rpijsrerlonng en vrijsterziekte (hijsterie) „gedurende do herstelling van eene ziekte, voor •ogende vrouwen, on iu ecnon locstnnd vau zwakheid, nL men gewone vewterkende middelen niet verdragen kan; het werkt zacht, zonder eene te groote opgewektheid voort te brengen, veroorzaakt peene liootdpijn, overprikkelt °niet als liet in nintigo hoeveelheden gebruikt wordt, vor-j wekt geen zuur in dn maag, en werkt goed op de meren. In vele op-I «igten dus verschilt het aanmerkelijk vnn allo andore mout,banken; daar bij veroischt deazelfs vervaardiging zindelijkheid en reinheid. Eo» bekwaam schrijver over hel onderworp van ".-iincrikannseho wij nen," in een vorig nommer van ons magazijn, betoogt do mogelijkheid dat, weldra do tvereld vcrpligl zid zijn guhuul op.dit land te slcuiieii, wat betreft de voorziening van wijn. l)o nar,lrijkakundign ligging der „r- eenigde Statou is bijna juist gelijk aiui die, waarin de lijnsie diuivoa van Europa worden voortgobragt. Uit hot vecslag vau hul octrooi kantoor van 1853 blijkt, dnt do waarde der wijnen, die du Ver. Staten opleveren twee milliaen dollars bedroeg, dat i* tien duizend dollars meer, dan dc waarde van het tabaktgewas. lir ia geen inlandsche wijnstok in Europa; dezelve is ran asiati«chen oorsprong en werd door de Phoniciors op do eilanden van den Archipel ingevoerd. De wilde druif vau Persie, die eeuwen lang doormiddel van arh-ggers is voortgeplant—eeuo wijze vau aatikweeking, dio legen «le na tuur is—is eindelijk door een gewoon doodelijk kwaad aangerand, oïdi- um genaamd, hetwelk dreigt do wijngaarden te zullen uitroeijen, als er niet lot eenigo inlandsche bron toevlugt kan worden goiiomen. Met het oog op de waarschijnlijk liopclooze mislukking van den wijn oogst op Madera en in Portugal, in Ralio en muleio declou van het vas teland, cuilo geschiktheid voordon wijnbouw, welke men zegt iu elk gedeelte der Ver. Staten te bestaan, verkrijgt dit onderwerp eene op merkelijke belangrijkheid. Men zegt. dat er niet minder dan een hon derd soorten v.-m druiven in dit land gevonden worden, en datile iu- luudst'hu verseliuidonhuik-n in onzen eigen Staat zoo lijn zijn, en, in velq opzigten, verkieselijker dan in eonig ander gedeelte van de wereld worden vooitgobmgt. Het luchtgestel, do gronil, do soort, en de wijzo van kweéking verwis selen. Het is daarom hoogst waarschijnlijk, dat dezo algameeno ziekte van de wijze van voortplanting afkomstig is. Europa zal dionsvolgens tot do wilde druiven van do sloppen vnn Asia moeten tern-gkcerun. of tot die van Amerika zijne toevlugt nomen. De aardappel, door allog- gers voortgeplant, schijnen ook bestemd te zijn om binnen drie honderd jaar oen noodlottig verval to ondergaan; terwijl do wijnstok dezo wijze van voortplanting drie duizend jaar heeft overleefd. Als de oorspronkelijke aardappel van rlcszelfs zuid nnieriknanscho bron werd ingevoeld, dan zou het jaren voroischen eer hij de melige, smako-, lijlie wortel werd, die nu zoo algemeen is. Zoo heeft onze inlandsche druif eene tnaijo schil, on mist de geur, welke door eenigo jaren kweokinp verkregen wordt. Frankrijk brengt jaarlijks 024 inillioen galons wijn voort, geschat op (lo waarde van ongeveer 140 inillioen dollars, en an- dqrü (loeien van liet vaste land nnauwolijks in evenredigheid minder; toch zegt ouzo schrijver, "Ik hob drie jaren in Frankrijk doorgobrngl, cu or uooit een beschonken Fransehuian gezien; achttien maanden iii| Italië en nooit wnen Italiaan in oenen staat van dronkenschap; ongo-i vcci' twee jaren in Zwitseriiind, van hetwelk ik hctz-lfdu uu-t kan zog-: gon, maar'ik kan gerust verzekeren, dat ik in dat tijdsbestek „eene twin- ti» buséhonkeiieii hel. gezien, en, als mijn gevóél ooit geschokt word, door zulk enne droevige overtreding van hetere grondbeginselen to zien. dan was hut builen kijf bij gelegenheid vnn buitengewone feesten." Iu gccuou wijn voortbrongondo laudcu, waar buitensporige inkoiucndo rcaj- j ten het gebruik van wijn Verbieden, lal het blijken, dat hut verbruik van geestrijke dranken tot eene zorgbnrer.de hoogte g««tegen ii. "En-1 geland, met eono bevolking van 24 miiiioen »ielen. gebruikt'38 milli- oen galons «terken drank (jvorter, ala e» bier daar b*ilen gesloten)ter wijl Frankrijk, met een« bevolking v«e 33 millioea, «leekt» 15 miiiioen galons van zijnen eigen brandewijn verbruikt, vaa deteo wordt e»n groot geileulte in fabrieken gebeiigd, tot hot ver»ierk«n van wijnen voor sclioepsvervoer, en tot liet imuake» van vruchten eu bereiden v«u conflj I ten." Hut vervaardigen van whiskey, sterken drank e» ale roor hui* selijk gebruik iu Ju Voreenigdo Suten (bululve wat wordt uitgevoerd),! beloopt S6 inillioen galons. Het is algemeen bekend, dat voorlwlJen van onmatigheid minder dikwijls gezien worden in die landen, muireen zacht prikkelende drankj gewoonlijk wordt gebruikt. Op den avond van nieuwt-jaarsdag ral een I reiziger to GIhdcow, ill Schotland, meer dronken volk zien dan op bet vasto land iu een heel jaar. \V'ij hebben duitsclio steden bezocht, waar do jaarmarkt groote vergaderingen bad bij een gelokt, en wij hebben dezo monscliun, dio nnn het ligte bier van dut land gewoon zijn, onder j omstandigheden gezien, die in Groot Brittanjo of in de Veroenigd» Sta- ten eene grooto mngt van polieie zouden vereischt hebben om orde le bewareu, zoudor don geringsten blijk van onordelijkheid of oproer. Dü 700 studenten van do hooge school te Huidelberg leveren een merkwaardig voorbeeld op van razen eu tieren eu grappen mnkeu, en drinken ook, «on der dronkenschap of krakeelen. In Frankrijk levert de gewone wijn menigmaal eouen plaatsvervanger op voor thee «n koffij. De boer van Toseauen, Napels of Sicilië zal leven en we:kon op wijn, olie en Macaro ni, soms met oon woinigjö rami we boonen; maar weiger hem zijnen wijn en hij zal denken dat do hongerdood er het onvermijdelijk gevolg van zal zijn. Geljjk de Beijerschu boer, wat betreft zijn bier, zou hij zich lie ver met een maal eten daags behelpen, dan van zijne gewone teug ver stoken zijn. Do koning vnn Beijeren vrardigdo «enigen tijd geleden eeno wet uit, van wolko de titel was, "wul ter ouderdrukking dor onma tigheid," in welke eene helooning word uitgeloofd voor het bosto Beyor- sche biorhetwelk gelijk is nun ons "lager bier." Dit wordt door liet volk voor zoo noodzakelijk gehouden als brood, en wordt rijkelijk door do beste geneeskundigen gebruikt, zoo wel in de gasthuizen als iu bij zondere woningen. Eenige maanden geleden, kwamen dertig «luizen 1 Duitschers te Elm Parjt, tmbij New York, bij oen voor c»n pte-nic. Y«-lo wagens bier eu! ligton wijn worden gebruikt, maar, laat op den dag die plaat» Iv/.vken 1 du, oijtinocttQu wij niet een onkel voorbeeld van dronkenschap of twist, j bohalro onder eenige Ameiikiineti, die tiadeiliand g werden voor zakkenrollen. Eeno grooto mngt van jiolieio was «l«Mr Jeu M.tvor op. dio plek gupluaUl, maar dit was ook du eenige pligt, «lieu zij hadden to| V. WETTEN TEGEN HET MISBRUIK VAN PRIKKELENDE MIDDELEN. Tan d«n dag af «lat Adam den verboden apjvl nam, lieid-en zijne af" ■tamniehngpn n»sr vrrl*„l«Re vermAkun gciiaakt, en waarschuwing eu on.lerrigt lijn er niet altijd in geslaagd liet toegeven aan gevaarlijke be geerten voor te komen. Van vroegste tijd.-n al" zijn er met dit doel wetten uitgevaardigd. Paatb-r's gescliiedeuis van China levert unie wet op, uitgevaardigd 2ldt> jo»n v«wr Christelijke tijdrekening, die van een in.-er verbindend karakter is dan er ooit «cue in latere dagen is voorgesteld. Zij veroordeelden regtsgeleurden en zekere klassv-u der maatschappij ter dood, als rij in euneu st;uit van dronkenschap gevothleo werden. Zij vernielden «luu palmboom «-n uudero voortbrengselen vau het land, van welke dronkeiiiiuiVend* dranken bereid werden. De ge schiedschrijver verhaalt, dal niettegenstaande doze wetten, dit gosincht zich door de tilgerneeiie neiging tot omiiatigheid on.leraehetdeu heeft. De oude Person, en «iu Romeinen onder Uoamlus, gaven zeer streugo mstigheidswetien nit; on matigheidsgenootschappen waren zeur alge- nifft in de woegero geschiedenis van Griekenland. De Spnitaueu en do Carthagera vaanligilen «le strengste verordeningen uit tegen «le on matigheid. Lijcurgus. «lo koning vau Thraciu, gaf eene "Maino wel" uit, in «elks tenuitvoerlegging niet al da wijnen vernield worden, maar zelf» «le wijnstokken die «lenzelven voortbragtcn. TurUahlus, eeu bul- gaaricli vorst, deed bulzelf-lu zeven honderd en vier jaar na Cbristua. Kaïel «le groote uivakto strenge wetten tegen kroegen, gezondbeiddrftt- kingen, en andero wmleiding tot onmatigheid. Coustantijn verbaudo «le rumverkoo|iur8 en brak kunne buizen af. De Chiuozon verboden het kweoken van alles, dnt «Iroukemnakeudo dranken kon voortbrengen, tot dat eindelijk in China du rijst en «lo palmboom, schoon daar andera zeer overvloedig, gelu-et waren uitgeroeid, en onbekende voortbrengselen worden. Desnieiu-getistaandu vondun «lo Chinezen nieuwe manieren uit om hut prikkelend beginsel te verkrijgen. Mahomet maakte eona der gelijke wel en de volgelingen van «le halve maan werden, z«\> als de hee- lo wereld weet, en zijn nog opmerkelijk door hunne verwijfdheid en door hot toegeven u-ui eiken ziunolij ben lust. Met kiaehtige gestellen, opge wekt door kotlij. of in eeuo «lroomerige rust gebragt door tabivk ot opi um. verbeuzelen zii huu verkort loven in eene wildo waanziunighunl, oC oeno doffo gevotilloeaheid, tot «lat zij ton laatste, zoo niot door «lu hulp van vreemdelingen, niet langer eene pbiats onder de tiutiiSn zeulden W- Clcedeii. Kr zijn acht en veertig besluiten logon «lo onwntighoi«^oj> het statutenboek van N«-w Jersey nlleen, sodoit lfiSS,en moor iu eeni go der andere slaton, goduionde hetu-lf«le tijilpork. De Christenen vnn allo tijden, hebben, de rampen dei onmatigheid beweent. Staatkuiidigcn

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1855 | | pagina 1