Ikiiptait BiHMB&MSai, 15,000 IAWT0484-. I1V BUK- plS33.Nictuuc uoovraaömn (Socöcren. HOLLAND BITTERS D tl i t S C I) f 'DctUscIjcn Ijaas' S|>ii>ilu:iIiMiiHs--do tweede geboorte. Een correspondent van de New Orleans Del- la deelt «uil «lil tilud liet volgende verhaal mede van de ondervitiding eens spuituidisten. Wij doe len liet nis vette der merkweindigheden von den dug mede. .(wych hier spt-k.t >11 ze -lezer.' «k ur.óigt-i dat het ren overledene is, die cd.) Idon n>ij opgegeven, Hel was Ui.clil, en vier uien liml ik tn»j in doods, henantnvdheiil op mijn hriindenrl leger nnige- wenteld. De koorts wo> dde in mijn bloed; on duidelijke pijnen mmteiden mij. De rcnnti, bleek en dondscli. ging onder, en de koude en akelige duisternis smult znnu-n roet den morgen, Ik hoorde de opp,assets fluisteren, "hij sterft!" Een koele tvino stak op en gleed over ntij. en toen scheen zich eenc innd van ijs op mijn bart te drukken. E« n scherpe ek-ctrieke schok schoot d-'or mijne zwakke gestalte, en mijne le den schudden en trilden voor een orgenblik, ge lijk de ukken eens booms, die door eenen plotse* lijken storm wordt gezivetpt. Dit ging voorbij en diuirop vet iiet mij alle pijn. Èenc kalmte verspreidde zich over mijne zinneneene diep verfrisschc-nüe rust, zoo zoot en zalig nis die, wel ke op de besilnuluwde wateren van een slapend moer ligt. 11; line luie te sproken. De crisis mij ner onpissoijkiroid is voorbij, dacht ik; dexo aan gename kalmte,deze zoete vrijheid van pijn, wat is hel anders, dan ecu zeker teeken van de overwin ning «Irr natuur, owr de hevige ziekte, die mij zoo lang gematleid heeft Ik beproefde te spre ken, maar mijne tong weigerde mij te gehoorza men. Ik trachtte de dierbare baud t«- drukken, die ik in Je mijne hud.nraar te vergeefs; ik zocht mijne oogen u- openen en mijne geliefde iu hel gelaat te zien, maar ik was nmgteloos. Al mij ne kden waien verlamdik kon geene vezel be wegen:ik lag zno bcwegeluos als een marme ren beeld. Ik ben zeer zwak, ducht ik. maar ik zal nu sterker worden. Zoo lag ik met onder werping en geduld naar de terugheeriog rao de kracbl te wachten, van welke de hevigheid mij ner ziekte mij beroofd had. De ploUeltjke overgang van hevige bcnauuwd- heij tot eenen staat van kalmte en pijniooae rust brsgl de aangenaamste gewaarwordingen voort. Opgeruimd en tevreden van g«-est lag ik van de toekomst te drooroen. Het daglicht werd ster ker, c-n de scheen helder door het raam. Ik wist dit, ofschoon mijne oog.-u gesloten waren, want eene zachte roodkleurige wolk dreef voor dezelve, en ik hoorde buiten den morgenzang der vogels. De zang der vogels hield op en al les wns stil, behalve het verwijderde luijen der klok. dat met een zacht en treurig geluid flnau- welijks mijne ooren bereikte. Het herinnerde mij san liet gritf, en tk dankte God, die het ge weld mijner ziekte verbroken en mij vnn der dood verlost had. Eindelijk kwam er iemand in de kamer. Zij kwamen en stonden ter zijde van mijn bedzij vouwden mijne handen op mijne borst, en daarop reide do een tot den ander: hij is dood.' Die gefluisterde woorden vleien gelijk een donderslag in mijn oor, "hij is dood!" Zou den ze mij nroinen? Neen, men! Ik ben niet dood. Ik dacht aan hel klokkengelui, dat ik geboord had. on zeide tot mij zeiven, bel ia ie mand anders, van wien zij spreken. Ik luisterde; alles was voor een oogonblik stil, cn toon voelde ik de tranen vnn haar, die ik lief heb. op mijn gelaat vallen; haar lang, donker liaar sh-epte over mijn voorhoofd, en haar kus was op mijne lippen. Snikkende viel zij op mij-I ne buist, i-n loeu flur.p-rden de nndoren met el- bnnder en draegen hnnr weg. Ach! Nu wist I ik dat ik doud was! Voor >-en oogoi.biik hield nl mijn denken op; vei hazing en ontzetting had den mijn-- vermogens werkeloos gemanktmaar spoedig ontwiv-ikle bet instinct «Ier rede weder I en wekte mijnen geest uit zijne verlamming op. Dood, Dood! Kan ik dood zijn'? vraagde ik mij zeiven. Ik beproefde mij te bewegen, maar mijne leden waren stijf en onbewegelijk al» ij zer. Ik trachtte mij te vergewissen "f mijn hart nog klopte, nui'ir ik kun niets omwaren, dat des- zelfs werking aantoonde, en mijne op mijne borst gevouwen handen konden niet hel goingsto ge voel ontdekken. Ik whs mi; zeken niét eens bewust of ik ademhaalde. Mijne borst was be wegingloos, en mijn bloed scheen iu mijne «de ren stil te staan. Maar ik dacht en redeneerde zoo helder als ooit; ik kon gevoelen als mijn lig- chaam werd aangeraaktik ontwaarde den togl van de ram-n die ter zij-Ie van mijn bed open stonden, en mijne ooren vernamen elk geluid.dat zich ïp de kamer di-ö.l liooreii, met de grootste helderheid en duidelijkheid. De zachte voet stappen, die door de kamer slopenhun gefluis terhet tikken vnn mijn horlogie, dat op de bu reau lug, en liet tlaauwu luijen der klok builen, nlles buurde ik duidelijk. Langzamerhand sloop mij een verschrikkelijk denkbeeld binnen. Ik beproefde hel van mij af I te werpc-n. maar het mankte zich met de kracht der overreding van mij meester. Ik ben niet dood, maar in er-ne vc doming, od, o God! zij zullen mij levend begraven 1 Vol ijzing trachtte ik weder te êpreltpnte •chrecuwen. mij te bewegen; maar te vergeefs Mijn .11 maglcloo»; d'szalfs schepter was weggenomen; di szelfs bevelen werd'-n niet lan ger gehoorzaamd. Uren lar.glu-t schenen jarenhp ik daa:, vervuld met verschrikkelijke gedachten; ik li terde naar elk geluid, en mijne vrees gaf aan liet geringste gerucht de ijsseiijksle bet' ok.-nis Mijm verbeelding raasde in dit donkere vonruilzigt, et ik maalde mij weder eu weder do versclirikkingi-i af van een levend begraven zijn, c-u de rreesse lijke terugkeering lot liet leven, dia mij in het graf verwachtte. Zij mankten mijn ligchaatn gereed voor het graf; wanhoop maakte zich meester van mijne ziel, en, alle hoop opgevende, besloot ik moedig mijn Jot te ondergaante lijden en te sterren. Dit werd gevolgd door eene gevoelloosheid, die bijna lot bewusteloosheid stc-c-g. Hoe lang ik in dien staat kg w eet ik niet; maar na eenigen tijd werd mijne aandacht opgewekt door eene nro/k- e verandering, die in mij voorviel. Eene e scboone kleuren, blanuw en purper ge- I met franjes vnn gouden eu zilveren glans, r mijne oogen te zweven.Daarop verscheen eene lichte, witte wolk, die zich uit spreidde en helderder werd, totdat ik bij haar licht, duister en onduidelijk, eene gedaante over mij zag heen gebogenliet was de gedaante mijner geliefde; maar mijne oogen waren geslo ten, en ik kon niet tot haar spreken. Het licht word sterker, en ten laatste werd de gansche ka mer, waarin ik aangekleed lag voor het graf, rer- licht, en ik beschouwde alle ding'-u rondom mij met de grootste duidelijkheid, maar mijne oogen bieren gesloten, en ik kon hind noch voel bewe gen. Mijne verwondering bij dit nieuwe ver schijnsel nnm toe toen ik bemerkte, dat mijn zien niet bij do gezigislijn bepaald wns, of bij wat de geugtslijn zou geweest zijn, als mijne oogen wa ren opeu geweestik kon aim beide zijden en achter mij zien, door het achterste gedeelte van mijn hoofd even goed en tegelijkertijd. Maar deze bijzonderheid verlmasde mij niet zoo zeer als eene andere, die zich nu begon te veitoonen. De muren mijner kamer schenen doorschijnend te worden, en ik zag builen de groene velden, en de bosschradjen,heuvels, dalen en stroomen mij len ver in het daglicht schitteren. Alle gevoel had mij nu verinten. Ik voelde niet Innger de ttaoeo, die op mijo gelaat vielen cn mijne ooren vernamen Je woorden niet meer die ter zijde vnn mijn bed gesproken werden; maar ik wist het nis zij spraken, want ik zag de beweging hunner lippen, en ik verslond wat zij zeiden, want ik voelde hunne woorden in mijne ziel klinken, ge lijk de stille stem mijner eigene gedachten. Hoe lang deze vreemde slant duurde weet ik niet, mnnr eindelijk verdween alles. Ik zag niet langer de gednnnte mijner geliefde, de kamer waarin ik Ing. noch het landschap daar buiten; eene heldere gouden wolk scheen di-zelvo en mij te overschaduwen. Ik zng Iron niet moer. Toe» hoorde ik eene sten» uit lu-l midden dor wolk zeggen: "gezegend zijn nl de kinderen des doods, want zij zullen verlost worden." Ik hoorde de woorden dier stem, en mijne ziel wns vervuld met ontzag,en ik zag te midden der zee van gouden licht waarin ik scheen lo drijven eenen engel naast mij stnnn; zijne oogen waren op de- mijne gevestigd, en zijne hand rustte op mijnen elleboog. Eene zonderlinge verdooving overmeesterde al mijne leden en st/nk in de oo gen des engi Is ziende, werd ik bewusteloos, en wist vnn niets meer. Langzaam kwam ik tot het bewustzijn terug. Hetzelfde gouden licht omgaf mij. maar Weldra rolde liet weg gelijk een gordijn. De engel was weg, en ik n.-u nog in de kamer, iu welke ik "iu slaap viel." Ik stond op mijne voeten nnnst mijn bed, en op lrotzeive lag mijn iigckimm, koud, bewrge'o„8 ondood.Vrees en verbazing vei vulden mijne ziel; du nieuwheid van mijnen toestand Verschrik te mij. Ik wist niet of ik in het ligchanm of er buiten was, of de koude, blecko, bewegolooae ge daante voor mij ik zelf wns, dao of ik bel was, die icgt op daarnevens er naar stond te zien. Ik Zeide, ik w il dit geheim oplossen. Dut ligchsam, dat mijn eigen is, zal de bevelen van uiljnen wil gehoorzamen. Ik raapte nl mijne geestvermogens te zamen eu beproefde de kouJe, doodo gedaante te doen opstaan, die daar in grafgewaad gekleed voor mij lag. Ik trachtte, door de kracht mijns wils, dezelve te doen opzitten en rondkijken; maar mijn wil had er geene roagtover. Ik brngl mij ne hand aan mijn hoofd: "Ah! Dit ligcha gehoorzaamt de bevelen mijns wils! Wat beu ik? Waar ben ik?" riep mijue ziol vol verba zing en onizetiiug uit. Nu kwam er iemand de ksmer binnenhet was mijn broeder. Ik trad op beni toe; ik sprak tot bem; maar bij zag noch hoorde wij, en toch stond ik digt naast hem en kon b«-m wel hebben aang'-raakt. Ik waa verbijsterd en ontroerd- gedachten "buiten het bereik mijner ziel" ov- stelpten mij. Ik voelde dat mijne rede op lrot punt wns hnron zetel te verlaten. Toeu hooidi ik eene slem zeggen: "Vrees niet, gij zijl we der geboren." ik keerde mij on» eu zng met een lagchend gelaat iemand tol mij komen, wiens I gednnnte ik vele jnreu te voren auu lrot stille graf had zieu toevertrouwd worden, llij vatte mijne hand, een goddelijk welkom «h ed van zij ne lippen, en hij trok mij zachtjes weg. Neem eek nieuwspapier voor owe vrouw. Een onzer vrienden verhaalde ons onlangs, dut een onzer geabonneerde) tot zijne vrouw zeide, dat hij er uit wilde scheiden met de "Nieuwsbode" te lezen. "En waarom wilt gij er uitscheiden 1" vraag de de vrouw. "Wel", was het antwoord, "ik ben haast nooit in buis en heb het veel te druk om te leïen, en daarom zie ik er geen voordeel in, mij op dut blad te abonneren." 'Zoo!" hernam zij, "gij moogt er geen voor deel in zien voor u; maar ik zie er dan toch voor deel in voor mij. Ik hen te huis nis gij weg zijt, weten wat er in de wereld omgaat. Én daarbij do uitgever van "de Nieuwsbode" moet ook leven. Als gij er uitscheidt met dat blad te lezen, dan ga ik naar de stad en zal mij zelve er wel op abonneren." Wij danken die vrouw voo-- hare goede mee- ninc, en hopen dal haar voorbeeld navolging zal GROWERS COMMISSIEKOOPERS, IJ%* Mi 1ST F.XCEB.t.YGE ULOCfc JPJE.V.V- .IZ'E.WE. Wnnr gij ten alle» lijdu oenen gronten en nitgezochten voorraad vnn kruidenierswaren, mondbe hoeften. thee in soorten, wijnen, en buitonlandscl» gedistilleerd kunt bekomen,goedkoop tegen con- innte betaling. Hun voorraad bestaat gedeeltelijk uit de volgende artikels: Gestampte Suiker Geklaarde Muse min New Orleansdo Molasses Plaiitnadje stroop Goudkleurige stroop Niéuw-a IJyson thco Onde Imperial Hoste Zwa Oude Gooi Java Koflij J Xuur Madera wijn v. den zuiilki Oude portwijn Hondo wijn Champagne wijn Malaga do Ku verscheidene andere o Een onschuldige Dcitscjikr. Een duit- sche boer. die paa in dienst was gemakt, was naauwelijks in het regiment gekomen, toen hij met anderen op eene schermutseling werd uitge zonden. Een bosch naderende, waarin eene sf- d.-eling van den vijand geposteerd was, die da delijk op de Duitscbers vuur gaven, en terwijl de kogels vrij dik om hem been vlogen, trnd onze eerlijke boer uit het gelid, en balkt", terwijl bij den komenden vijand een teeken gaf om op te houden "He! Wn*r drommel schiet je voer? Zie j-- niet dat er mc-nse komme?" Geestigheid kn krankzinnigheid. Enne krankzinnige vrouw, die in een dolhuis wns opge sloten, werd zoo onmatig dat het noodzakelijk werd haar in eene kHmer alleen te plaatsen.Dit wns echter gemakkelijker gezegd dan gedaan. Het was niet dan nadat zij verscheiJcne oppassers te sterk was geweest, dat zij met geweld opge- ligt en door vier hunner naar de knnror g'-drngen werd. Zich overweldigd gevoelende, veranderde haar gedrag oogcnblikkelijk, en roet eenen blik van kluchtige onderwerping zeide zij: "Wel, ik ben er beter nan dan mijn Meester: hij werd maar door een ezel gedragen, cn ik door vier'' Engklach spleen.Te Nottingham zou het kerkhof uit het binnenste der stad buiten dezelve verplaatst worden. Nnauwelijk# werd dit besluit bekend of een Eneelscliman benam zich het ie- ven. om nog, gelijk hij ia zijn testament verklaar de, op hel oude kerkhof naast zijne vrouw be graven te worden. Jt5T John Randolph zeide eens vnn iemand, die eene uildaging tot een tweegevecht afsloeg, op grond dal hij lot de kerk behoorde, ofschoon niemand van te voren vermoedde dat bij een Christen was"Ik vereer een wn«r en aland- rastig christendom; maar ik houd niet van een man, die een christen wordt, slechts om onder de naehlmaalstafel weg te kruipen." gST Jim Smicks trekt overal partij van zijne vrouw heeft een kaal hoofd, en hij zet er zijn scheermes op aan. SS" Schoon is de liefde en zoet is du kus eener zuster; maar als gij geene zuster bij de hand hebt, beproef bet dan met uw nichtje! Dat is niet veel slechter.N.B. Als gij geen nichtje van u zeiven hebt, beproef lrot dan met eens anders nichtje. Dat maakt geen onder scheid.Pel/u Gazelle. De ondcrgetcekenden maken hiermede hunnen vrienden eu liet publiek in het acbtingsrol bekend, dat zij Eene deur Noordelijk van het Wisconsin Huis, ncn winkel op nieuw gevuld hebben en ihnns weder ruim gesorteerd zijn, in GROCERIJEN PROVISIEN, vGIas- en Aardewerk, Vensterglas,Ver\vstoffen,(S Houten waren en Sterke Dranken in soorten ft n welko goederen in den grool- en klem-hnmlo! logon uiterst lage prijzen Daar wij onze ware» rogtmreek» uit het Oosten ontvangen, hopen wij j too prompt on civiel le kunnen bedienen, ale conige andero winkel in Sheboygan. Voor allerlei producten betalen wij de hoogste prijzen. Sheboygan. 3 Julij 1855. JOSEPH SCHRAGE «o. lu Pennsylv. goedkoojwlo ■raieue Worden gevraagd, om hot tot do fijnsto artikelen wel S&gSS EB* ffi XX Verkoophuis ran Toilet-lrtitelen 1 van KASPAR GUCK, iu Pennsylvania Avenue, nabij de liavon, zoo stiel mogelijk op te ruimen. Van mijne deels zo If gcma.-iklc. deels op dc basic oos telijke markten gekochte artiknlen, die ik geeaniemhj'C tegen de laagste prijzen verkoop, noem ik slerhl* op: ZO.MKR-KLF. KOEREN VOOR II EER EN, VESTEN VAN ALLE KLEUREN, BROEKEN cn JASSEN, HALSDOEKEN. HOEDEN en PETTEN, HEMDEN enz, enz. Ik heb hedoten gi-ene concurrentie te schuwen eu >o goedkoop als iemand in deze stad Ic verkoopeii. Een geheel pak voor 3 dollars! Komt en zin! I KASl'AR GUCK. Sheboygan, 26 Mei 18Ó5. v'-Wl IF 'aarseh mei ui DAVIES, BOEKHAÜDKLAAB. ivunia Avenue, Shuboygaii, Wis. D'. F. IIAHN, 7 Genees-, Eeel- en Verloskundige, schuin n*#r hel Kossuth Huis, Hevedl zich ia do gunst van Wet Hollend AYER'S PILLEN, mor al de oogmerken van eea Huismiddel- Daar i» reeds lang eene nlgcmceno aanvraag ger «c«i ni-mr none workzamo purgoerpilop wi-lko- zich zokcr en goltool veilig kan vcr- BOERHAVE'8 talon, xrt-zo is bereid om aan die nnnvrang doen. eu con nnauwkeurig ondcraook van naro krachten, heblicn voldoende aangetoondmet welk oen goed gevolg het oan hot voorschreven oogmerk beantwoordt. Het i« gonmkkclijk «ene goncvskn.cli tigo i'ii- tu maken, maar niet zoo gemakkelijk do pil .110, .'ic nicl v™ J. mnnr nl de voordooien van elke nndcro p l hcort. Dit is hier beproefd, cn mol welken uitslag, zul len wij eorbiediglijk aan liet oordeel van hot pobhdc veerlaten. Hel is tol nog toe voor don lijder on gelukkig gowec.st, dat bijna iedor purgeermiddel te scherp i-n prikkelend ia voor do ingewanden. Deze pil is dit niet. Vdo piirgcormiddelen brongon zooveel snijdende pijn en zooveol oinwotiteling in het ge- stel l« weeg. dat dozo meer dan to veel tegen het I •-OCd dat zij uitwerkenopwegen. Doze pii.lk.-i brengen geene prikkeling of pijn voort, of dit moet nit een vooraf beslaande verstopping of ongere geldheid dor ingewanden voortkomen. Zuiver plnnt- aardig zijnde kan or geene schade van derzolver gebruik in elke hoeveelheid voortspruiten maar hol is beter dat elk geneesmiddel met oordeel ge bruikt wordt. Korte nonwijzingen «nngnnndc baar gebruik iu do onderscheidene ziekicn waartegen zij kunnen aangewend worden, zijn op do doos lo vindon. Onder do ongcsteldliodon, dio «nol door de zelve goiiozon zijn kunnen wij vormeidon: onge- sleldlioit! vnn dc lever in hare verschillende vormen van geelzucht, bedorven spijsvertering, kwijning en gebrek aan eetlustlusteloosheid prikkelbaarheid, galachtige hoofdpijn, gnlkoor's, koorts en pijnlijkheid, pijn in de zijde cn lendenen enz. want inderdaad, dezo alle zijn slechts het gevolg van eene ziekelij ke werking der lover. Als een openend middelver schaffen zij oene snelle on zekere vcrligting in hard lijvigheid. aaubeijeu, koliek, «pijsloop, scherpte in do vochten, klierziekte en scheurbuik, verkoudheid met uitslag, zweren »n onzuiverheid van hel bloed: om kort te gaan in allo gevallen waar eeuo buikzuï- tcring noodig is. Zij hebben ook «enigo bijzonder voorspoedige ge nezingen bevrerkt in rlieumntiek, jicht, wntofzucht, graveel, roos, hartklopping, pijn in den rag. de maag en de zijde. Zij moeten ruimschoots ingenomen worden in de len'e, om het bloed te zuiveren en bel gestel tot de veranderingen der jaargetijden voor te bereiden. Keno giftc. bij gel. .-geilheid ingenomen, zet de ui nag tot eene gezonde working aan, on herstelt eetlust en spijsvertering. Zij zuiveren het bloed, en door hare aanzetting van den bloedsomloop, vernieu wen zij do krochten, en herstellen de uitgeputte of verzwakte vermogen» van de geheele bewerktuiging. Van dnar is eene giftebij gelegenheid ïngt-noinou, zelfs haitzasinofschoon er geeno ernstige onpasse lijkheid bestaatmaar met onnoorlige giften moet men nooit te ver gaan, daar elk purgeermiddel ver zwakt, als het le veel wordt ingenomen. De duitend gevallen, iu wvlko eea"' geneaeiniddel vereiwht wor.lt, kannen hier niet wordon opgesomd, maar «ij schik- ELECTRO- CHEMISCH AROhiT, 'orljijgegann sedert de invoe ring ynii dal ODechntbnar geneesmiddel in de Fw- Godiirende dien tijd heeft het eenea JACOB GL0CE, zijnen vrienden. nl*o..k liet geeerde pn- ct vniideu lieer LouisTkstawcih gt-huui -li vervaldag van zes of iwa i-n zijn, moeten -nu hetanld in loei10'6 kc°",®SCV^B dc' Sheboygan, 6 Nov. 1S54. orden, of hij zul zon- SChllMeliiiren kosten A. T. LV.MAN. I N E UNS' SULLY A- CO. verknopen thans hunne goede lor de "Grap in Ernvi". Het mnoije er van is. en vonrei-u beetje geld vele uitmuntende waren I HET PUBLIEK WORDT BERIGT, Dut wij een grooleii voorraad van goi-doren liebln-n, zulke als men gewoonlijk in klein handelaars-win kels op de dorpen aantreft en lelt gevolge eencr grooie vertraging in de verzending onzer goederen kintstlc- Hrd herfst, zijn wij genoodzaakt om gm-dkaup voor -iiLint geld of producten te verkoopen, ten einde on- n voorraad nan den man te brengen. Behalve een buitengewoon grom ayaorlemtnt van Maiiufneturen en Ellewaren, Krnidenirravvareu. Aar- n IJzc-rwvrk. IJzer, Laarzen en Schoenen, Kk.-c- enz., enz., hebben wij een' uitgezochte» voor- vaii Klokken, Malioiivhouten Meubelen, Tnpij- uckl derhalve Sheboygan, n winkel van Ijzerwaren, Landbouwers rg-geread*rhappen door aniikonpen ii i hei tl npgi-vnld, dnt hi.i nrot liet liesli van dien aard iu hot Westen kat .or p- in- veeljarige oiloi-fi-iiing do/.cs be staat gestold zijnen begunstigen» prouip -dicrir-B, «n hen goedfcooperc annhiedin* lan ern zijner concurirnien. Hij vor- om ecu iedets gunst en recommandatie. W*. W. KING. 26 Mei 1654. 31 SCHOENEN EIv LAARZEN WINKEL- fpA 'n dezen winkel, zijnde de grootste in dc K,"A -lig of worden op be- Stad, stelling gemankt, Fijiro en t) Mans Schoenen, nok Sclment Kinderen, van vigeu fabrikaat. i voor Vrouwen Alles sterk ei, goed- C. LEIBING. Komt alle, ziet en oordeolt zelve. Sheboygan Tails, SULLY i CO. NIEUW KLEEDING MAGAZIJN. Koopt uwe klerdereu in J. C. COULEHAN'S goed- koope klecding-winkel. llii heeft ihans .i! 16.60(1 waard aan HERFST- EN WINTER KLEEDEREN nan de hand, en zat o 20 percent goedkooper verkoopen, dan j te Cliiengnof Milwaukie doen kant. Vergeelden naam en de plast» niet: nanntde geruite krnidcniera-winkel m Penn»ylvnnis Avenu. J. C. COULEIIAN. Sheboygan, 30 OeL 1654. 25t tf. SECSBB YTïSDSgB, Pi'aasl het Kossuth. IJuis, Bevat alle soorten vnn MEUBELEN, die gowoon- lijk door Landbouwers verlangd woideu. c-hnygaii 4 Jnnij 1655. 282 tf. TROENEN, on CHINA'S BANK OF SHEBOYGAN. Dvze instelling zal van af aanstaanden Maandag geopend zijn, tot het uitoefenen vhn oen algemi BANKIERS- en WISSELKANTOOR. tiorsline, Godfrey Stamm en J. F. Kirklmd. Shebovgan, W. W. KING, Preiidem, 19 Maart 1855. VAN EPS YOUNG. Vico Pre». F. R. TOWN8END, Kassier. 1855. lïjttöndcliftscbe jllflJiiiüH- 1855. DECEMB. 1 Zalurdag 2 Zondag. 3 Maaudng 4 Dingsdag 5 Woeusd. fi Dondord. 1S.Ï S Zondag 7 10 Maandag 7 Opr.. 'Osd. V. Al. U. M. 7 10 4 22 7 11 4 29 7 13 4 28 4 28 12 Wo- 13 Donder. 1-1 Vrijdag 7 19 4 28 7 20 4 28 7 21 4 28 7 22 4 28 7 U2 4 39 7 33 4 29 DECEMB. Ore. Okd. U.M U. M. 17 Maandag 7 24 4 29 18 Diugsdag 7 24 4 29 19 Woeusd. 7 25 4 30 20 Dondord. 7 26 4 30 21 Vrijdag 7 26 4 31 22 Zaturdag 7 26 4 31 23 Zondag 7 26 4 32 24 Mnaming 7 *7 4 32 25 Dingsdog 7 27 4 33 26 Woensdag 7 28 4 34 27 Dondord. 7 28 4; 34 28 Vrijdag 7 28 4 35 29 Zaturdag 7 29 4 36 30 Zondag 7 29 4 37 7 30 4 37 I Laatste kwartier, '6 morgens ton 9 ure 4 min. 9 Nieuwe riinmi, 'e morgeus ton 5 ure 10 min. 16 Eerste kwartier, 'smorgona ton 1 me -19 min. 23 Volle maan, *s morgens teu 5 ure 31 min. 31 Laatste kwartier 's morgeus teu 6 ure 57 min Aan Roopers en Verkoopers van Land. De oudergeteekendo beveelt zich bij vernieowingiu de gonst zijner Landgenooten tot hoi schrijven ven DEEDS, MORTGAGES, LAND CONTRACTEN. ■,SL5. zij den knop sl> "Brick Huis", SlIKnoVOAK, 16 April 1855. gesteld, kosteloos dc Verschil der County na le zien, ut do eigen- il>ela*l zijn,—iets hetwelk voor o zaak van veel gewigl is, alvorens Mijn Kontoor is in het groote trappen hoog. J. QUJNTUS, Notaris fy Znakwaurnt F. G. DEVILLE, Fabrikanten en Handelaren in 't groot ra ALLERHANDE STJIHERGEBAH. handelen wij in KINDERSPEELGOED NOTEN in soorten. ROZIJNEN, KRENTEN. CI- APPELEN. LOGEMENT IN HET MARTIN ARMBRUSTER, Nabij de stoomboot landing, Shcboygnn 286 tf KAARTEN VAN WISCONSIN, dito VAN IOWA, j50 Cenls- HANDBOEK VAN WISCONSIN, 25 Ceuta. SCHRIJFPAPIER HIJ DE RIEM, dito BIJ HET BOEK OF VEL To bekomen bij den Uitgever dezes. 286 tf Èk E. SöBtSSOBW» Verkoopt on repareert allerhande soorten van KLOKKEN. HOJIULOGJEN EN GOUD- ZILI'ER WERK. Hij betaalt OOlltnnl geld voor oud goud en zilver. 285 'f SHEBOYGAN, WIS. CLEMENT'S LINIE. De Stoombonten welke deze koers bevnron, de ARCTIC en de TRAVELLER, zullen van dezo ha ven naar Chicago vertrekken, iedoreu avond ton tien ure "als het weder zulke loelaaL" De gezegde linie fkoers) staat in verbinding te Chicago met den Michigan Central enMicbigan South ern Spoorweg, W. F. TI BRITS, Ticket Agent. J. F. KlRIvLAND, Freight Agent BL0CKTS HOTEL, JJTjfft Heeft uitmuntende iurigtingeii voor reizigers on j&J. landverhuizers, slant uobij de landingsplaata de sioombooteu, on wordt hot publick tniuzaam aaubovoleu. Shebovgan, 1854. S Cigaren! Cigaren! A. F. KOU UTCII, Jloek van de AchMe Straal 4- Pennsylvania Avenue. Heeft etme grooie hoeveelheid uitmuntende Ciga ren van eigen fabrikant, zoowel als geïmporteerde, die hij iu 't klem of bij de kist lot lage prijzen wenscht te verkoopen. ShoboygQu, 37 JuS 1865. 30 tf vei'lrouweu dat deze pillen heter aan het oogmerk zullen benutwoordou dan «enig nnder ding, dat lot nog toe voor het mensehdoin dienstig is geweest. Al» dcrüolver deugden eens bokond zijn znl hot publiek niet Inuger twijfelen, welk midtlt-l le gebrui- kon, aU eene bnikzuivering noodzakelijk is. Dnnr zij in Suiker gerold zijn zijn ze annge- nnnm om intemmieu, en daar zij geheel plauinnnlig zijn, kan er geene schade, luilstanii vau derzelvcr ga- bruik in elke hneveelhrid. Voor korte aanwijzingen, zie tnen de omslng van de doos. Dr. James C. AVER. Practisch en Analytisch Scheikundige lowell, MASS. Prijs 25 eents de duos. Vijf ilnzcn roor §1. AYER'S Clirry P cloral, VOOR UK SSPLLZ OK.NEZIXO VAN HOEST. VERKOUDHEID. ÜEESCHHEID, AANDOENINGEN VAN DE LUCHTPIJP. KINKHOEST. CROUP, AAMBORSTIGHEID EN TERING. Dit goncesmiddol heeft zulle ceno vormnnrdheid ver kregen door ilcszelfs hcr?telliiigen van elke «t-rsclici- deutieid vnn longziekle, dol hol geheel onnoodig is, een nieuw verslag te deen van al de bewijzen van desrolfs geneeskrachten in elko gemeente waar hel gebruikt is. Zno uitgestrekt is het veld van des/elft nuttigheid, en zoo talrijk do gevallen zijner genezin gen. dut bijna in elke sectio van liet land, overvloe dig nlgentci-n bekende personen levonden wori'oi, die door hetzelve van zorgborctide eu zelfs wanhopi ge ziekten dor longen zijn genezen. Slechts eons brpio<-fd zijndeis deszelfs voortreffelijklu-id boven elk ander gonrcsmiddol van dezo soort, to in het oog vallend om de aandacht te ontgnon on waar des- zelfs deugden bekend zijn, slaat liet publiek niet lan ger in twijfol welk tegengift te gehruiken voor dc droevige en gcvanrlijlie aandoeningen van de long- organen die aan ons klimaat eigen zijn. En niet alb en iu vrocsselijke aanvallen op do longon innnr voor de zachtere verscheidenheden van hoestver koudheid, hcwhhcid rnz. en voor kinderen is liet de aangenaamste en heilzaamste u risen ij die kau vor kregen worden. Daar het in deze slrekoil lang in gebruik is geweest, behoeven wij mets moer te dooudan hel volk tc viT/eki-ren, dnt de.vzelfs hoedanigheid inel de beste wedijvert die ooit bestaan heeft, en dat het echte ar tikel bereid vordl door J. C. Ay.r, scheikundigele LoucllMass. Wordt verkocht door WM. p. DAVIES, te Sheboygan, LAKE <k HOPKINSte Mihvnu kie. en bij alle Apothekers in ulle plnms.-n EjY IJZER WJIREJV. jegens hunne vrion- milde begunstiging iunne zaken en ech chten zich hun rer- verder waardig te maken. Onze voorraad is do grootste in dezo plaatsen exprosso- jk voor dezo markt uitgezocht, on daar wij zelve onze Hikken - en Koperen Waren vervaardigen, zoo willen wij oor dezelve i nu taan. Kleine winsten en veel rerleoopen is on» motto. Onze voorraad bestaat gedeeltelijk uit eene groote ver scheidenheid van Kook-, Kamer- en Plaatkagchels: nlle artikelen van Blik, Koper en Pnndoek voorradig of vol- getiB bestelling gemankt. Spijkers, Glos, Messoti, Vorkon, Bijlen, Houwcolon, Schoppen, Spaden. Hooivorken. Log Sheboygan, 6 Junij 1854. ECHT H0LLANDSC-H KRULDEN BITTER, Twee jaren AbUCMKKNEX AVTIIKK VKKKRKOKtl ALS T.t.s MtUPr.L tegen koorts, bedorven Rf.ij»vor(eri ug. vuile maag, hoofdpijn, gebrek aan eelliiH, zwnklioid, hnrdlijvight-id, BLINDE EN VLO RIJENDE AANBIJEN. wnn,,,iK"« burger» erkennen de»t»H wonderdadig vermogen in allo oiipasselijkliedoa tsb MAAG EN LEVER. AM EWt 1)K VEKilKKACllT H»:lt8TRI.L*t»D ■1UDKL, «lol nimmer geevetiaard ie. want de verligling welk* het verschaft ill alle gevallen van ZWAKHEID OF SLAPHEID VAN ELK1 soort isjhijna oogenhlikltelijk. IN ZENUWACHTIGE EN RHEUMATISM ongesteldheden heeft hol zich in ontelbare zeer weldadig betoond, en in andere eene eeult»le hei stelling voortgebrngt. Als uilstokende geneoulieeren liet voorschrijvea zonder aarzeling liiiune patiënten aanbevelts, kfca- nen wij voilig o|ihou(lcu to twijfelen eu gretig im> zelfs deugden voor ons zeiven beproevem. LEESTl LEEST! LEESTI AaR Vrienden en Landgenoot®*. Verznclil zijnde goutigenis to gi ven wegens Beer- havo's Hollamlsch B'tter, zoo wil ik hier aan veld»»», oii dit middel ten gebruiko banbevelen, aan al di*!*»»». welke lijdon aan maagkwalen of oiigcsteldhsdsn. ai» de maag voortkomende, waar ik mij ook «ngMttld aas gevoelde eu wel duor eeue koude io d» maag «aUltae- de, zoodnt spijsvertcering ophield en ik eek g««a ging lotspij* of drank meer gevoeld»: Ml waaaij 4» gal door hel bloed verepreid, acodal ik g«h»«l »iife»«M word. Dan, aan de advertentie vau h»t H»llaa*«| Bitter denkende, en dnnr lezend» dat alt» ai) d» veorl»|>ruiteudo kwellingsn ena., met dit raidM |<a*. 2»ii kunnen worden, zoo nam ik »ok dit i» ka»» j j h»l mogt dienstig zijn lol herstel, «a dit »atwa»rd» tk lin do 2 a 3 eerste lepels »0l danrvnii tc gebruik»», m. bij verder gebruik Vaoldo ik mij ook van dag lol dag ka ter, tot dnt ik do geheele Hcm.Ii uitguliruikt had »n raai de mij toen ook geheel hersteld, zoodat dit roidd»! wd ten gebruiko aan te prijzen, wanneer mow daar be hoefte aan heeft, volgons opg-ive in de advcn»uti»; hoewel dit middel nu'wel nis dc middelijk» oorzaak t»r genezing heeft gediend en beschouwd kan worde». is liet do ware oorsprong «Ier genezing niet. welk» all»»» or liet bijstuur van dien God, in wien» ht»4 ilell nilenl en alle dingen zijn; wout Hij iIIm» is liet die ziekten en ook weder gezondheid schenkt, Shebovgan, Wis. 30 Nov. 1853. JACOB RINSES WEDER EEN GETUIGENIS. Bokrhavb'» o»b uil Graad Rnpal», vnn 19 Junij 1853: "Onze landgenoot PisUr Duur heeft mij verzocht U ter vermelding ia d»a Nieuwsbode te hcrigtrii, dnt hij door eene fl»»ch t» (»- hruikeit zicli gchvi-l hersteld gevoelt van zijn» ksvrl*. slechte «pi't-tvertoring en luMelooshrid, waar aan hij dit voorjaar lang gesukkeld heeft. P. D»ue is i' gein den Opper-Medicijn moester en Dr. I wil Innes dezen weg zijno londgeuoolen bij noodzaak Óen dollar vi-oreeno flcsch HET HOLLANDSCH BiriER Heeft wederom eene grooie genezing bewerkt: Bè omv vnn l'irter de f Vit te, tvoonnchtigin town Heiland, Slioboygnu County .Wis., leed zoodanig nnn een»xwak- maag, dnt zij lan-gennmntl geen voedsel kon verdia- i cn dien ten gevolge tloodt lijk zwak en ziek werd. Zij was eenigen tti.l onder gcuecskoiidige b«handdiug, doch vond greo i.ant daarbij. Eindelijk inch: hij. dat zijne vrouw ruim orie maanden aan die kwaal f loden had, ter drukkerij vuu den Siciucsbudt venefDaeh van Uoeutiavk's Hollnmlscb Bitter, en slcchta twee da gen hnrl zij daarvan ingenomen, of zij kon reeds vt.a etsmnnk gelumkcn en gevoelde r.ijzich na het gebruik .li die eene llesch volkomen hersteld. Slioboygan, -- Augs. 1654. F,en aantal nndco wonderbare genezingen door b»t gebruik van dit Hnllambieli Bitter konden hi»raang»> IiiihIJ, of do nnnilnchl mijner landgenooten lor m»»r- dero aanprijzing op do gotnigenissên van «on gelooftvanrdige mcnsehoii gevestigd wordeu.indien mij» bestek zulks gedoogde. Wordt verkocht door den eigenaar Benjamin rag», Apotheker ann den book der 3de en SuiithfieU raten, Pittsburgh. Pa. Prijs I per flesch. WAARSCHUWING. Dc grnoto nftick vnu dit nnngeuaam Brom» Kwft I vele namoaksels aanleiding gegeven. w»arve»r n»t publiek r.ich wochten tnoeL Gaal niet #v»r 1st b» knopen vnn ïct« anders, voordat gij Bor.RMAVx*» Het- t.AXScu bittkr goed beproefd hebt. Een» fle»«b zal voidoonde zijn om u tc- overtuigen, hoo oneindig r»r liet al dio iiiiiuiiokscls overtreft. >rdt verkocht voor 1 de fleach, of zes fl»»* schon voor 5. Hoor de eigennor» BENJAMIN PAGE. Ja. O. Apolhvkars, Scheikatnligen »n Droogisto* lo Pitteburgli, Pa. In ook te verkrijgen bij J. Quintus. hoofd-ng»nt »»»r Shebovgan Counlv. ann' wien men zich uit ander» Hol- latidsciie nederzettingen in Wisconsin, Michigan af Illi nois lot het bekomou van agenUcliappen g*li»*» melden. Alsmede hij J. R. Mui.i.kr, Holland Slrebayg»» v*. Wis. J. J. VAK r>c PI.ASSCII)-.. Nfilwaukie, Wia. Barci.ay B itoTHKits. Cliiongo. L. DsocKi Grand Rspï'l», Mich. 1 7*47 G. VAN STEEN WIJK, Coaanl der Nederlanden MICHIGAN, WISCONSIN an MINNHSOTA. Newport, Sauk County, Wiscousin, Het Nederlandsche publiek in bovengenonmde Inn- den wordt hiermede verwittigd, dat alle officiële nnar Enropo te verzenden «tukken, ten einde hij het be gluur of bij de regtbnnken in Nederland van kracht te zijn, door den Consul moeten zijn gelegaliseerd. 1855. Burgerij ran Pella. De ondergeleekendo mankt hiermede zijnen be gunstigers en liet publick bekend, dat hij een' nieu wen voorraad van GOEDEREN heeft ontvangen, welko hij voor contant zeer goodkoop wil uitverkoo- pon, bcvcioude zich in iedere gunst on rocomman- De nieuwe goederen bestaan in Kruidenierswaren. Kotoenen Ellewaren, Schoonen Se. Laarzen, Poroclein Aardewerk, Hoeden Se. Petton, Zadels Sc Paardentuig. Alsmede allorhando kleinigheden, teveel oro to noemen. 292 tf P«xa, 2 Ange. 1855. L. H. r±x SPANKEREN. NEW YORK MISSISSIPPI LIJN. Eioknaren: HUGH ALLEN Sc CO., 105 Broad Strest,New York. JOHN ALLEN Jr. COBuffalo. Voor vracht vcrvoogo men zich bij "1?» au.**,R. L. How,xl, I, II. S. hulbctlt, ----- F. S. Pkkkikb, 105 Broad Streek (boneden vloer) Now York. Merk de goederen «N. Y. St MIS8. LINE." Dage- lijksche verzending. Pier 4, Broad Streel. New York. Kooplieden in het Westen kannen longs te lijn hunne goederen «»-— •- belovende eene prompte York verzenden, bediening. 280 Omtrent lftOO LAN D,gelegen in t vens eene groote Stad Sheboygan. To bevragen bij 16 April 1856. 1 TE KOOP! Iers uitmuntend goed BOSCH- I3(Wilson) Range 23-beue- gte BOUWLOTTEN it WARREN 8MITH, Achter het Postkantoor. NOTARIS AMBT. De ondorgetockoudo door don gourernaar daaaaitaal oi hoi ambt vau OPENBAAR NOTARI», rosiderendo te Shebovgan, benoemd zijade, h»»ft aan het publiek bekend to maken, dat hij ga®»!*!1 iatot het schrijven en legaliseren van Eigendomsbewijzen, (deeds en mortgag**,) Contracten, Testamenten, i allo andere stukkon van Nolariëlen aard. Ook bel nut hij zich mot hel opmaken ia wallij»» ,nn, en het verzenden vnn allerhande ilukk*», wal- s men door lUK*clieiikom»t eens Nederlandfch»» C»»"- sul» of jegutreek.» naar de Nederlanden wil »»»d»*« lor vorrigling vau familie zaken, en*, in hal aad» derlnnd. Shohoygan, 8 Maart 1654. J. QUINTVT UITVERKOOP. O» ondergeleekeude maakt hierbij aaa «ij»» ha» gBu»iigor» Oil nllon, dio eenen goodko»p»a deehgoa koop sluiien willen, bokend, dat bij sets'* den 2 April zijnen gnuschen voorrond goedcre» '**r "Ca»h" togen kostprijzen uitverkoopt. Shebovgan, 3 April 1855. 14 if. A. P. LYMAN. Agenten uoor ben Nicnmsbobf. De volgende heoron zijn zoo vriendelijk hatag»*t'*k op zich te nomen, inteekenings-goldeu voor dit hl»» G. P. Fcli/.cr, Sheboygap D. J. Doorn ink, Milwaukie, J. Verstegen, Little Chute, Wii: Julin Wigimin, te Green Bay. i, J. Lnndnnl. Allo, Fond du Lnc Caaa'J» II. vnn der Kolk. Chicago. S. Ojüngo. Blue Island, lllinoi». K. van der Stolpe, Albany. N. Y- |M J. J. bchroeder. 12 Bible Hous», A» Plnce, Now York. A. de Vos, Az. Rochester, N. N. W. A. v.C. Smollenbnrg, Buff«l«- R. v. H. Labherlon, Lancaster, N. J. Anijs, Polerson, enz-, New Jersay- H. Ocbsnor, Cleveland, Ohio- W. Bijl, Cincinnati. J. von do I.uijsler. Holland. Mi®"' J. vnn den Hoek, Zeeland, Mich- J. Houdotnakor, Knlnmozoo, dito. L. Dooge, Grand Rapids, dito. H. Ho-pers. Pella, lowa. J. van Aurtaen, St- LonI» J. Stnleu, Philadelphia, Pa. rSfT Do nlionncmcntH-prija op do» NismesMs slechte TWEE DOLLARS per jaar, of omtreRl cbrts per week! Zij dio wenschen hebben zich slechts bij de ogenten to meloeo hot geld (in goede baukbiljottenj in eenen brieft»»* ten, di» franco moet gezonden wordon n»n J. Q'JINTUS, Sheboygn»."*

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1855 | | pagina 4