u,we> SCHQLTE GRANT. USMM a 11MIIBÉ12I, LAWEllSCI'S JJIilliï iniiis, L IMlliBT i:\50TllllS. a do he JJbkrtenttm. Lood* Time* laclil uin liut v rut r--.lv rvi .-- nnCiiiVnt dor Ver. Siaim in I.dm.I, of h i moest zijn zoo nis voor w»'ini*.'jnioii jilmt- h.«l, in den vorm vnn schepen met Icefiogl m-li.!--» voor den hong» ranm-d.ilongntij- n Invert nmir de jongste stniisti. kt! minwij/ingen nioi dun 5U milliucii in mora wijn ilea jtars, dm ion k>i|iii;ml van ten minsie ISO millioon gul Ion» dHarstvlt.—i)e lijd vun hol burgrr word- n hi C.i n»da is, vnn 7 3 jnnr gdhr.igt, 0111 do Europe aolie liiodvorhiiims, die don Knew Mmliiu^s lo lastig schijnoa to wor Ion, ninr Oma in le Ink- km.Van hol octiooi-kuiilu.ir ia nan eon annul Slaton .Imt zuad uiigert-ikt vnn dm kurkboom, t>m dcszolfs g.'sclitklli. id voor una aliment io bo- proeven.Do iiei-r Gevers, buitengewoon go tant cn minister jilen'potcnbiria van zijne tin jestoit ilou Lolling J.r -R.!o.!.i.iJon, nan 'act lmf vnn Si. Petersburg, is tc Newark, N. J., gehuwd met Miss C. M. Wright, ('enige Joelilcr ran den Ver- St. S<noloi William Wright.Op de laatste, reis van de slóombnot Fulls Uilj', van New Or leans nuar Si. Louis, beviel madam Godenstoiri, eene duitsclie, van vier kinderen in eens, drie jongens en een meisjewegende tc znmon een en dertig pond la Ohm zij 1, sedert dé lanlsto 5 maanden, elf postmeesters gearresteerd wegens het bestelen der brieven.Op eene verknoping te Ji.York weid een eigenhundigubrief vati George Washington verkocht voor $17 ;en een van Be n« diet Arnold, voor $10.Een reiziger io West Uanada schat hel te vp.-| van tnrwe in die pro vincie op vijftien millioen bushels.Men zegt, dat Virginia niet in staal zal zijn om do Janu.trij intorestco voor drszelfs obligation tc betalen. (E.n be wijs Welk een groote zegen de slavernij ié)-—To Norfolk en Portsmouth zijn veertig nrt aen als offers der gele koorts gevallenPeoria, lil. is met gas verlicht Er zijn valsche 5 dol lars banknoten op de Mecluuic's B.ink van Phi- j ladelphia in omloop.Ook dergelijke vnn 3 dol lars op de M.rcantile Bank van II .rtford zijn in omloop.In hel district Edgi ffcld, S C. lie, ft Basil M. Bjouc zijnen vader Daniel Uoune met j •èo geweerscltot doodelijk gewond en toen zich xêlven dooilg-schoten. De oorzaak van rlen twist is niet,bekenil.Eene jonge d.ime in P.i- rija ontving hel omko.nen vao haren minnaar, «ader, broeder en oom, alles mot donzelfden post. i Dc gouverneur van Georgia roept de aandacht in der wetgeving, op de "wilde kal" banken in die Staat, die hel eigendom zijn vnn inwoners 1 van andere Slut-n, en beveelt ernstig nan den Slaat ben tan die toegelnteno plaag te ver lossen.—In de nabuurschap vnn Clmuraoni, Jef frreon county, N. Y. heeft J) niil Rider, iu eutie vlaag van waanzinnigheid, met een vischmes, dat hij geleend had, zijne vrouw den hals af?e sneden, toen zijno beiiuwJ moeder oene hevige snede in de zijde tuegcbrngl cn vervolgt ns zij» eigen hals afgesneden. De moeder zal er waar schijnlijk van opkom n.Het hoog ger- gishof van Indiana heeft beslist, dat de drankafschaf- fingswut van dien Slant niet Constitutioneel was. Turpin, de neger, die in het voorjaar llaskins tc Grand Huren vermoord heeft, is voor zijn Ie ven tol de Staatsgevangenis verwezen.llaskins vipuur, die getuige was, is gevangen gez-t om haar verboor als m -Jep iglige af te wachten. Het pakiiuis van M. O Wz.ker to Chicago, dut verleden jaar gebouwd is, en op SlO.OUO wordt geschat is, verleden dingsdiig hfgebrnnd. liet geheele verlies $öO.OC'Ü.Het New Yorksehe kanaalhesluur heefi besloten den 5 September het kanaal te sluiten.Mile Richel is du" '27 Nov. van Philadelphia naar Baltimore-veitrok ken, op weg naar ln-i zuiden. Zij blijft sukke lend, cn was zoo zwak, dal zij luj baar Vertrek uit het Joni-s lintei naar d- U-is uv-st a-dra. ge» wnnlen.Ei zijn valsche S'2 hunkooien op de bank van Lans ngtiuigii, X. Y. in omloop. Alsmede tien d-dlnr banknoten op de "lunik van Upper Cnnnd»'* vaneen dollar noten veranderd. —De Collias atoombomen zullen op den 5 J ut. v.k. nitt meer gelijk lol nog toe op woensdag, maar altijd op zitlurdng van New York nnnr Liverpool afvaren.Peter Kirkliiud wertl gi>le ito door de Jury schuldig bevonden, van in zijne pre»k zich van onbelame.ijke ta il tiediend ie b b ben, en lol eene boete vnii $'20 veroordeeld. Daar hij deze som niet betalen kon. moest hij nnnr de gevangenis wandelen. Als het dus hier was ••om de minne van het smeer, likt de kat d-- kandclcei", moet het een schraal kaudeLnrtji! geweest zijn: maarhet licht van dien kan deUar zal misschien ook zoo giuol niet zijn ge weest. HET GOUVEUXEUKSCJIIAP. De Milwaukee Sentinel van Zaturdag morgen xégt Ten antwoord r-p de talrijke vragen "wie is wu de verkozen gouverneur" herhalen wij onze verzekeringen, welke wij verscheidene dagen go- leden gegeven hebben, dal Colks Basiikoicu, dc republike.nschc cnmlidant, de man is, die door het volk is verkozen. De officiële opgave der stemmen vnn de coun ties Douglas en Lapoinlu is nog niet voorban dan, naar er liep gisteren een gerucht van het wes ten, dat derzclver meerderheid voor Bnrstow slechts 312 was. Wij gdooven niet dal het zoo veel is; mimr, nnnr alle blijken, twijfelen wij niet, dut Bashford met eene meerderheid van 500 of mur verkozen is. Wij kunnen ons niet voor stellen, dat er eenige reden bestaat, om welke de Bnrstow-organen voortgaan met van zijn wel slagen te gewagen, of hel moest zijn uil zucht om bannen geslagen Knndidnnl invloed tu Washing- ton te verschuilen, (iverwnnrls hij gereisd is) door hem als goed geslaagd voor le stellen. fctfi ruig» l-n fl li w .m IJ— zal de toevQ, r ad- en znidzijd. inn L rka/zi in lot Aitoil ren zijde tot in hei bori-lcn iik-Muu Do laat-ie lijdingen vnu. het oorlogslooneel don tol d-n 2^ieu Oct. Er i- niets vnn bel.-, tooreevflllen. Ttrtsclieii <|,i v.H) èehistopol dtlönfc dé kril: I'rtuischó vik'! i'Oiteii zijn verd, Ln den' Del bek 'en de nn linvéinhll iler Rilldhr. De licit niets villi hot terugtrekken dei staande zij voortdurend tmnsfrorte» naar Kilktschi- beveel Int ilnririuii somt uil de noordelijke fmieii /enden; men ver- eistebllieid lijdt." inoc.lt cehler, dat d.jzc (mnrporteii eigóndoininéii van den staat bevatten, welke. n«g uil Selmitopol gered zijn en in het noordelijke fort niet veilig bcsoh-.u'.v.l werden. Hei gr.-.s r P.: men kmnpeott nog steeds op de hoogte» van den Relbek; de generaal Liprandi is geposteerd flnii EEN WONDERBAAR GENEESMIDDEL 1 IV; he%r H l>. Woohs. gowézen vreJcregtCr tc n jaren lang n luiiikl.>|i|iing v. npi.Hm; i> Ih-cIiI—hij n If—xij Eukn clil K' -A-CMI, Na •Ine llnecln-n lieblieii grt.ruikt. v.*l len linkervleugel rlor llussKcliO stelling, on do generaal Wramjd in liet hovetidal der liai'dar, tegen den reglervleiigel der genllieerdon. Alles toont aan, dat voorlooptg Enpntoria het his/fdpunt vnn <le opemtien der geallieerde nrineo blijven zal, on den liBstcn Oct. werd le Konstnn- tinopel lust gegeven om den nondigen proviand en fourage voor 1S.000 paarden zoo spoedig mo gelijk nnnr Eiipnmria te zenden. Nn vrij sterke demonstration uit die plants in de rig ting vnn Simferopol, is de vijand den 28*ton weder bin nen Eupntoria getrokken, dnar hij bestendig in zijne bewegingen verontrust werd uil zijn liuker- llank bedreigd zag. Van Russische zijde wordt nog uil Odessa van den "21st en gemeld, dat het Russische leger in de Krim, door hot aankomen van talrijke versterkingeu beinocvlïgd. om niets minder denkt dan nan het verlaten van de Krim. Dc gene- nint Mehtikojf was in do forten ton noorden van Sebastopol aangekomen c» hij zal aldnnr on der zijne leiding groote verslcrkingsworkon doen aanleggcti. Den lSdon hield vorst (jorlsehukoff over het to Simferopol staande infanterie en ka- valleriekdrps eonc groi-te revue, waarbij ook de kort te voren in de Krim aangekomene greuudiers der garde paradeerden. Het Jonrn. des Debuts bevat een zoor uitge breid nriikel over den tegomvoor ligen stand van zakeu in de Krim. Het blad betoogt, dat hot zon goed als zeker is dat de Russen zich gedu rende den winter in de Krim zullen handhaven, daar zij genoegzmnon voorraad te Simferopol heb ben vereenigd, ofdiuir gedurende den minsmnnden winter zullen ontvangen, zoolang de met Perckop niet wordt afgesneden. I kost wel ontzaggelijk veoi; dé boeren, die dien .11 lï K T 1' II I.» E SucuovuAZ, Win., ilcu .'litcn licceinlicr lïó.'i 1 F.r. ,1 zak. Mkki., Roirge. lli.okwcii,|ier lilt) Itis. Blanke Winior Tnrwc. V' Imslie Itooib- winter Tarwe t.'lub Tarwe, V' bunlicl. tn.l. Koren Wille f too non Aardappelen. lecscli. V 100 tb*. Spek Boter, g) Hl. Ileuzel, Kaas Eijeren, p dn/iin DlOOgr ApprU. 'li lni>hrl Oroene Appet*. f> In spek iina-J 'ft liarrcl 'Aout, j' barrel Wil Vi«ch. f' barrel, Wbixkey. per gallon Tiinincrlioiil. t«-r M. Sliinglce, M. IleuL, prr cord. 3,ó0. 0 3,;."i iir 3,2ó - A50 1,10 (S 1.41 i.:io ui 1.30 i,2.> at, i,at» so 10 0,44 5.IIU (a ti.UO 6.00 ut C.öO 10 20 e l -l 10 16 c rrel 20 (a- 2.2.-I f.r - 3.25 (it O.no ifi.no de 2. .VI t O,) 10 8,00 - 1040 _».■(- 8.00 (it 12,00 CORRESPONDENTIE. CferejistrciTdc liriwcn met geld kan men ten onzen risico zenden. Voor liet rtgidrtren moet dc nfzeudor 5 cents l.ctab/n. moeten bcwerkstellige leen hunnen tijd; i sen, die verliezen daarbij niet al- steeds de helft der trekos- J. T. Roelkcns vervoege zich bij den Uitgever do- zes, om ni.tnriclv zaken. Aan do boeren J. li. D. tc Lancaster. N. V.. en J. W. te (Irecn Bay. Wis., zijl! de verlangde boeken den t dezer gezonden. Zeeland'- .laarbeekje voor 1851, aan C. S. den 3 ischap dcrer verzonden, uivoer Rev. W. de .longeV jiakje bezorgd. Mr. .1. T. kan zijn ter plnntsing ingezonden lion-l. -drukt vinden in den d< I lie ii dicb' tl liter- Kn gij Mu/iknnt< n i-ii 17w portu lten Kn zij .chiblert of 't Ie. Wij l.liji hier hier Hniu.l i natuur meen ik) in gel. u u V-Ill UW be\ aF''' getual Willt'l'LK'S DAGUKKUKt ShcL.ygan. 6 Seplember Ic 53. Nit. Ikzalspliggereed zijn af Weldingen op gin* en papier '296 tf J- 1'. Rijtuigen. Kijtoigen. t>e on.l. Igel. 1-keude l.eol» l» l ii"ii« ge» *»n 'I* 1 I.I 'er» »nn SlirtH.ygan en ombssemle iTotlDtle» be- k.-i I te in.iVen. dat hij li.au* vieolioud. n cn tc fco-'p in .le Aelibte*trn.u. lallen l'en»ylv«iin: Irf- fer ..ii Avenue, to Sheboygan, eeuc vrr-cbeulcnheel s*7 notrijt no.v, ...•iu I.mi w..r.b-n vercanrdlgd in de f i'.re k van L. .-I ,p f l'lvnnnith. ('..unertieur, m r.nD.IIÜS i kói-;isKX. F. ir-l ««-negorde e.K.rraad vmuhan.len zijn. i li I.; -re tuoiletfen woplen np SSnefngO beMeiit. i Hij mankt nuk en zal iu neirraad hebben i OPEN BUGGIES. Kon ell twep pa.urd* Wagen*. Steden, Cutler* en elk artikel dut t zijne zuak ln-lu«irt. komt. en ziet 13 Ti JL JCtlL K; A jen tea van de 7. S. Lcvc-.sverzck'.rinji- Coaipajnie van N. Y UITOF.VERS KV aE7> CT;.: BELLA. MARION COUNTY. IOWA. fjinderii'n wnrrfen injr.eh:. n .frj m». diet In «lie dielen vuti d.-n St '-l. Land uit de twee I» hand wordt r--', - -e,k»e>t 1'VIE WAtiB.N 11 or inlcn i B. 31. .Mir Hid lei I: A W. i .1 i: u tv i N r i: iz SHBB 0~sr Ot-^KT. ntielij- Renen grooien. ken voorraad i liebticnilc. wilde van hel volk Van Stiel»..ygnn i-n Uieirdetijk tVi-couein op den goedkoopen winkel, wa -r lirile gne.lrr.m goedkoop veikuclii woiden aU in e.-nigen winket in dezen Swat. Gij ruil hier aKc. vindcu wal tot ij/.-rwa ren behoud. Z.ik en tafelmosson. lepel-, «luien. h*iic>el«. soliroeven, hniiwinannger. ed- schappen. «rlmppcn, /ailelinake'«l>ehoeften. -piden. vorken, homveeten, cradle*, rntlivnlor-. en eue.-n. sinuN. kn.pi.r. on tiinmetuiaiis Gt.llf.td) tCHAI'- PKN in nil.- -noneII. Glaswerk, spijker*, wagenamcn. I.IK KR. enz. on*. Mitt titer cn Keukcnkagclwl*, Q -3 ill groote vereclieiilenlieiil. C" vim de lie«ie ftsa Albniiv modellen..to- 7..0 GOKDKOOf ALS Ksprr 01'. GOKDKi 'Oi'.STKN zullen verkaelii «or den. en waarvoor in allen opziglo, als Zij vuorgesield Blik-, Plaatijzer- en Kopenvarc" irhaiulen.of volgen- b..«i|.||ing gemnnkt. 3 J) AW- KJL£CA.A.CH;R Tranvporlalie C'flEip;t?nii'. Ofterigf ondtr de wetten ran den Stout I V.-rvo-rt oo««tiTi-n tu--4-hen New.' fork eo de ba- I-n- 1111 tin tVrs-riijke Meren, met ,1l*lbep.| en -p.-ed. hebbende gelegenheid vin zicli zi-lven. om zulks op 1 ile voordrelig-le w .jze Ie doeu. Ka.»TOom:l rr. Xiw YoKK64 Pearl Sireet en 155 INTEREST WORDT 3ETAALD OP JZDE- P0NEERDJ GELDEN. (."«hi sv.ir.lt bij gos'al gel,., „.I our I ..c de panden. Alle irg-swkon worden Mipr en v .l- s ro.iit tc HrimoMarine Block onder si urn's C PALM KB. President. IIIKAM XII.KS, Vie.- Prr.,d.-nt. WKl.I.S W'AUIKIIXiK. Seeretvi JOH N" It. \VII KKLI.lt, Thesanrier. Comipissie van Ibstuur. HORATIO N. HOLT. >1 m Caleb, i j.. G. Kinnr.n, Agenten. 12 State Street, Boston' Aire II. P. J, J. Tu. .1. Km H. W Ti ;7f- Me,k d. pnkka.di. r.vr 7 Cosn-.ii-* Shp. Ku> i in-, agrnl. 64 Pearl Street, J>. Y. r. 35 Quay Street. Albany. nor. ngcut. Milwuntio- so. Consignee. shcboT„.. Wit, River -I /.in ■I In-t Worilt di.s tc-r zijile gelegi ZIJ n aanspannen, den langen It bijna oen derde verbruikt door beu, die do kovooijen begeleiden,—-maar Rusland heeft graan genoeg, om desniettegenstaande voldoenden I leeftugt op de Ix'iioodigde plaats tc doen nanwc- j zig zijn. Hel leger, le Eupntoria vereenigd, zou dien aanvoer wel kunnen onderscheppen, maar de j Russen hebben, naar liet schijnt, genoegzaino Iroe- pen-atdcelingen langs den weg vereenigd, en ecno I ruiterbende van lö/iOi) man dekt vm/rl.mpig nog ruiniscboots den aanvoer. Tot dusverre heeft al thans het garnizoen van Eupatorin slecht enkele verkenningen gedaan, ofschoon Let zeker niet zou te verwonderen zijn, wanneer men nog spoe dig vcruam, dat anti die zijde eonije Inrtangrijke operatie heeft plaats ge"repen, liet wnro mid del, oin de Russen te noodzaken de Krim te \er- Inten, zou wezen, de ba-is vnn do ojierativti der «erboiiilenetl te verlaten. Maar om dit te doen, schijnt liet saisoen te ver gevorderd, terwijl DOST UW BEST! 30 PRE1IIEN, ■k Block, il-vnr lui ile wce-o» zijner piicilnrrn r. «i streek* vnn ilc (,i1<riaknnlen koopt en dezelve tegen cn I lucon prij* knu verkoopon. Hier wordt do i lolland-cho tml .y-prwkm. 285 tf F. L.WVItKNCE. IjJoudlvoojM' («oedcruri. Ki'MT /.V Zzi.'.y BRICK IUMCK. «..:i rWI.t'voftT» ."n aan InVc'cnnta'i (Eerst gisteren morgen zijn onze Eurnprsche blzdeo.aangekomen.zooilut wij slechts nog plauls over hadden voor de volgende berigten.) LATERE BERIGTEN VAN EUROPA. RUSLAND-TURK IJ E. Omtrent de vermeestering van Kinburn deelt ie goneran) Bnzaine eenigo bijzouderhcilen me de waaruit blijkt, dat de Inndiiigstruepmi Kin burn io dun nacbl van den lOdrii op den |7dm omsingeld en uit een' loopgraaf, op 200 ellen af stands vao do vesting, hun vuur goopood heb ben. Het getal Russische krijgsgevangenen be droeg 1420 en bet getal buil gemaakte kanon nen 171. Tusscben Kinburn on Nikolaicff was bij de afzending der laatste bvriglea van vorst Uort tehakoff op den 25stcn nog niets bijzonders ▼Oorgevnilvn. Dal de vloten landingstroepen, zoowel Fran- ■cbe «la Engelscbe, ann boord hebben, is wel ■rker, maar ten aanzien vnn hun nantal is mm niet genoegzaam onderrigt. De soheepsniagt aebijnt in den Liman,bij den mond van de Dnie- E)r, eene veilige scbuilplaate te kuntivo vinden j •tormachtig weder, nhhans wat <le bodems van geringeu diepgang betreft, en de zware ach epen kan men aldaar miss-n.Men zug in Weenen met veel belangstelling berigten te go- Boet nopens den indruk, welke het ruaiigcu van eene scheeps en landmngt der geallieerdon'nnn de monden van de Bug en van do Dnieper, op OorUchakoff zouden ranken. Men hechtte dam intusschen nog ecen groot gewigt nan deze expe ditie der bondgenooten, wat belieft het afsnijden van den toevoer vnu leeflogt voor de Russiselie troepen in de Krim, zoolang het oiel blijkt,welk aantal landingslinepen daar Vereenigd 's. Alen vermoedde dut dit aantal niet veel grooter dnn 8000 mnn znl kunnen wezen, en dun is het niet ta denken, dat daarmede iets ertihliga nnnr dy tijde van Chersou of Nikoluieff z.d kuanon on- deroomeo worden. Zoolang echter Bert-slaw niet i linhikhiv; »f liet daar bijOfl Lrag ligo diiget lll l Illlll V "Wij hotiilvi nn dii nriikel luidt als viilgt :il/."ii, naar iliilileiding van het iloi'i' «11 vol. .hit hei Ilu-niscliu leger er mei uiu Krim te verlaten.en in positie blijft o innot te ob<ur veren, die vnn Imro zijde zidfdi' schijnt te xiillt-u itm II. Kom- sl.iiill.i den v.iii het gini.tr.lc gt-wigt uuopt daarviileiven de Itilssinche legering, «m zich in het hezii van dc Krim /■"■hing mogelijk en in elk gcv.il gedurende dezen winter le haildhaveu. Wcitigl /uilen v»n de zijde dezer regering, gedurende de gedwongene scluirsing dergiiiole militaire opcratiën, op ecuc meer nf min der legtstrcekscllc wij/e ondcihandelingen molden vrede tvordou lu-proeld. Mogt men alsdan tengiuiid- slng nnmicmon het beginsel van uli jsttsiitelis, dat is, dat elk houdt wat hij heeft, dan wil iCuslaud kunnen doen gelden, dat het de liellt van Sehast«|iol bezet IliMidt en voorts de geheide Krim, niet uitzondering slecht van drie plaatsen op de kust. Alen gelooft evenwel niet, «Jut Jezmi winter met vrucht onderhan deld zal kunnen worden. Kerst na den volgenden veldtogt zul. naar ouzo meeiiing. met ernst over het sluiten van deu vrctle kunnen worden beraadslaagd." DENEMARKEN s.v ZWEDEN. Alen verneemt dat de Verocnigtle Staten niets vnn nn congres willen weten, en dnnr Rusland er zich voor veiklaurt en Prutssen er mede een' nfgevnnrdigSe licen wil zenden, zullen Engeland cn Frnnkiijk er denkelijk legen zijn. Amerika houdt vol, dat Denemarken geen r.-gl heeft op eenigen tol hoegenaamd. Duaruau beeft trou wens nooit iemand getwijfeld. Gelijk men weet, wnren Engeland cn Frankrijk voornemens een gedeelte der geal lieerde vloot in eene Noordscbe haven te doen overwinteren, ten einde iu liet Volgende voorjaar de blokkade der Russische havens des la spoedi ger te kunnen hervatten. Thans niel.lt een brief utt Stokh.din, dat het desbetreffende aan zoek door de Zwecdsche regci.itig van de hiiml gewezen is, z-dfs op hel gevaar :if vnn m. l de «e-illu-erde mogendiiedcii in oi.niiu te ger.ikeu. Naar te Frankfort verzekerd woidt, zullen, lin vaststelling vnn hol n.ill te l.-ggen kaui.il door de luutlengle van Su. z, de Ei epoche kapilulis- ten word.-ii'ui'gt-nói.dtgd.'ooi 1u-t grouisclie plan d..or -guldgiijkv bijdragen bevorderlijk U zijn. De kosten >un liet kanaal worden geschat op on geveer 90 raiiliocn guldens. De grootste tegen stand, welko de verwezenlijking van het pl> a i» eHewaren. Kruiriruicrswaren. Noiul- behoeftrn <n Uzcrwarrn, DÖIIIXG CLAREXBACIÏ, TE KIEZES CIT MUSE LIJST. Pi-gccrig zijnde nnl ilen "den Jaargang Nieuwsbode zoo mogelijk met een ff router a. Itrlriinren unn tc Tangen, en niijneu agente», aan wie ik mij tot dusverre voor himnc betnoeijinip de verspreiding van mijn blad zeer verpligt reken, dc kans tot eene grootore bclooning dnn een gratu ex- linn Jca hoek der 8 Stront eti Pennsylvania eniplaar van mijn blad willende openstellen, bied ik Avenue, tryen overhel postkantoor. lom ter aanmoediging vnn huimcu ijverde volgende gftlfBOYdAS. ------ 1I'/S('".YS/.Y. preniicn aan, in-boeken tc kiezen uit mijnen teeds I Hiermede wordt l"-kcn.l gcmvakl. «tal wij o.nUr verzonden Catalogus: Ihivcii verineldo lirnin TIEN HULf.Ah'S aan diegenen, die mij het groot- Me aantal inteckeiinren vo..r een jaar zendt, van deti 15 December 1835 tut den 15 Jm narij I>56. VI.TK DOI.I.ARM vrmr l.ct daarop volgende gruo!- St.. nam-.'. [V. ld van het geld.] I in .1.- Vereenig.lc Siald! he- vimi.-n. .i - vlijks «oor het ftniUelon willen ■Ik onderwerp. Kruidenierswaren i ProYisicn, KEN O BOOTEN VOOUBAAD, «IJ OaM'tHcr, Geolc A Co. Hunnen vrienJen m bekenden wordt dere winkel«p cl .'ritigriiilM avabevolco, oiut.<r helofle vnn goe.tc he- iening ei. hc| iiiknojH-n nf inruilen van allerhande pro- Inetcn. Hun kagc.'ielwinkel is inet bovengen hel zelfde lokaal. Shebovgon. 6 Ju. GEORGE NI I ER, Heeft dn per nan lie li irgeiif - S' I I. D.l le .Uitken, .Int bij lie). - 'd I's-.l I I; ei» dei« »l-..t crreM.g.1 heeft, eu *.vh t i.rt vee- igl.-n van allcrhnnde M T3EL- EN PLEISTZ RTTBRS Ilinz.ia.il aanbcVCelt.WloiBlide pp.|:--t ei? .-.est «-crk. JIT Nadere inf-rnulie iu dc 1 .-» zeu. 25 A iignMus 1-.-5. g t f. LAND TE K.OOP. DE BESTE FARM IN DEZE COUNTY. groot 182J Akkers sn i" l'O.iwuig eu lin.l zijn. Het land ligt TIJ ml'dra r n v.n Sheboygan Foil*, nan de Slirhnvgin (I Do vnichien en lu i hout znllrn de» hnojrr .r.i!«r- -ven al lieigeon wij vonr d>- Form n. 7,ii>dc «r ruim 1 (10,0(1(1 voeieTi ziagTnggcn eu I-'in cord* hard hout np. Te te-vragen m wini-. l vin Sheimygnn Fall», -s't'/. t.Y CO. 15 Juuij 1854- 033 PELLA. MARION C0UNTT, IOWA. Hjinlelt «N Agent in het koo!M>i van I.iiiderij< n. Firm* en 8 id r I>oor ir*it|irige ondervioding il« hn ziet» hoven iemand ander* m n>lnurli|ke liggingen voor eclcn i gel-riiiktn loka. I welken too vvel laii'lboinerrs u Iwhocfton voor hui», 1c knopen kunnen. Van l-:i.l.I-:'«V.YRF.N liou.Ie I en .luiinaiiie a'l.kcl» oj. a; -norlinilden. en kunnen wij TÏiec's ten la-te n»rb vch dd g-e l billijk I s.ortimcnl i rordc a'.itaf IicilK'iute, le a opgenomen, daarbij het hijira nfg<d(i»|K-u jaargang I ■f ik du volgende pn-intcu i er slechts goe- hebben een gi-..! W ij lijtlsl» Suikers, KotDj's j ,s( Thee van ene Uitstekende goede hoedanigheid. '„r/ ./.r Haringen. Saidcllen, 2Swit*er*,-lio cu lliinburg*cl.e trrlri in* cn/, /.lin Steeds vooilmmion; tijk Cigareu. Ronk eu l'ruim T l tiet zuiden nang. i n. »4. IJ/ur» oren A a gi 8 j- j PENX. AVENUE, SHEBOYGAN. WIS. op hextolling binuen con kort Maria wckelijltsche nivo-«. ln door tweejarig" belr en iemand ander* in ndc t hij I>x. A. J. Botte ii. A. O v e r k in p. J i II a A. a t z S m a TB K.OOP: tony;%™r,,;l;-e I 1,111 TIEN* DOLLARS voorliet Iwst geoordeeld»- oor- tpronktltjkr verhaal «f artikel, in proza, duidelijk on iu cciH-ii goeden Mijl geschreven, in te zenden uiu-r- lijk «p den 31 Janiiarij 1856. VIJF DOLLARS voor de tast g»mordcel»le rertn- tinjl vnn eemg verhaal, of hoe men liet .rok uoeinen moge. mede geschikt voor «m* Feuilleton. Ik wil du schrijven- niet in hun bestek beperken, nogtliiiiiH zuil ik gaarne zien, «lat hetzelve v.-llcn 48 bladzijden lang formaat) cn n 24 dit»» vellen schrift* uitmaakt. 2C Nov. 1855. J. QFINTUS- eikiuigon vo. i verder l" -i Meel i ijti on» regelregt Anibzchtelieilcn a Milwntlhie a*n. ek (o leveren: |0|j i ytnehinen van allerhnnden aard. *l> Tl voor Sto"in Kor,;,- n Zaasmitteni. A"'-J 8» IterjxU ru'.r li,num. I.Izrrrn l/rtt.m en ut- 161) e 'ii;rn cn eeyofrn ••onnr- r/irn. welke ge zijn tot d--li gr.>ol-of kleinhandel vooihanden 12( De !»»'«.tc «(HirtCM :»n PLOEGEN, 3D 6 akk. ko»cb. 1 m ■1 2J II. run H. fjiibberton, Boskhondelaar. a ZiHing vao dc Rcglbank. Belanghebbeudon wordt bij deze hcrinnenl. dat dc Circuit Court v.H.r Siikuovoan CoCXtt, Maandag den ll> December eene zitting zal aaiivaiigon, die ech ter slechts 'vee of drie dagen dureii *«1. Levert tot New York prïj/en tdle mogebike I-'n- i «gel«cho en Dnilsrhc werken. Teven* i* It.j in de 12 gelegenheid om aan alle ai'.vragen van I ae-logi-che. Goil*.licii»nigC «u nadere IIolInn.Lcho Iken tea spoedigste en lot dc laagste nrij/cn 1.- Voldoen. I'i|>ier. Aailti-ckenhockir-. Blanke B-.el.eii. Pennen. Potte.'den. enz. enz., iu 't groot on ill 'tkioiu. Aan vragen franco Lniicnster, Erie county. N. Y". Bov 80. 302 tf. NEER.LANDSCII VOLK* tornt mtwukoopoa, 'k llcb mijn goed. met groote S »'p4n. Juist van New Y'oiik 't huis gekregen En ben nu om GKLU verlegen. 'k Heb een vast besluit genomen. Out aan uil', die tot mij komen. WAAR te doen, cicirl eu go d. Meer dan iemnud anders dool. (Ihznp Rii-ie*. L. D'OOGE. Schuin over do Congregatioiic.-I Kerk. 302 tf. CKOSBY W. ELLIS, ADVOELAAT, SH EBOYG A N. WISCONSIN Belast zich niet hot voeren van Processen in She boygan, iManitouwoc, Calumet en Ozaukee Counties. Ter bekomii.g van nadere information aangaande zijne bckwnnn.il.-don. verwijst hij hei publiek tot «Ie Heercii W. It. Gokmim». «tegter.-F. R. Towsskm.. Kn—ier dor Bank-eu W.umvN Smith, l'ostmcuater le Sheboygan. /.nn kuinoor is boven het Postkantoor. 6 m 307 J Im PnOBATK. STATE OF WISCONSIN. S HKWOVOA.» COUMT Col-ur. In the mailer of tho Estate of ANTON WE1TZEL. deceased. On reading and filing the petition of Joseph Schet ter, adinini*trntor of said K-date. rupresoilliug among oihur tningi. that lie hi* fullv administeied *ai.l E*iatê ,,.a I. a.. Ko^h. j :;:7,r:,;:7if.5°c,;r;;Si:;,,h:. ssKtóts rogorti)«, welke vreest, dat daardoor haru ban- accomit ho cxainiae.l by tho judge of thi* Court, on delslieuiSuliujipij ter zou t-ii verbroken wonlen. I MONDAY THE 31st'DAY OF DECEMBER next. Tv- 1 r> - t )»r 1 at 10 o'clock M., ut lii» office iu the citv of Shebov- BlJ liet Russische gcznnlscltnp tu Weenon j ?fllli in Hni(1 Couuly. And it is further ordered, that neemt men eene buitengewone werkzaamheid notice tin-mof he given te all persons inicrcsted. ivanr. Prins Gurtschakoff hield in de lamste I publishing a copy of lliis order for ihreo succes dagen verscheidene conferentie!, m.-l graaf Bnol Vlior f° dayof exau.ina.ion, i„ the-Shoboy eu weid Jeu '20sU'li Oct. «loor Z. M. Ie" g.-iluore Cn" onlvnngen. 0»or du nieuwe Russische depeche, Jie de prins uit Petersburg outvangeu heeft, hecrscht t-eu di-p stilzwijgen. fctT Vrijdag avond kwam de Atlantic New York aan, het buigt brengeude vuu e. heel gevecht in de Krim. Du WkuZld-tkNtoonstklLino tas alle natiën. Onder du opmerkelijke dingen op do tentoonstel- ling iu hel kristallen paleis, zagen wij e^no bijdrage viti: Ntemcr pitten, nit hel labiiratorium v.hi Doctor J. C. 'Ayiiit; den vervaardiger van het wijd en zijd bi'kuii.lu en op prij» grs-telde kersen-Inirntml.ldcl [CHERRY PECTORAL]. Dnar liet tegen do op zettelijke verordening,-" van hut paleis is,-om kwak- zalrêr-iilid.IêU-ii lue Ie lat.-n, toont dit aau, dat dc/e arls.-nij..ti door Je l^stuunlcr* niet met dezelve op •.•wip |yu lijn g. pUt^:, In der «isnd. »ij luddwu van t» voren gewi.tcn,-il.it zijn bot-mu.I-Iel door im-n- nehuu .Juli W. teiuchnp op hoogen prijs rd gé- "tebl. en h -liti i^mi'f k gezien dat zijue Prixtx in gmolo ucliling staan bij ben die iu de geneeskun de ervarou zijii.—Truc Rrfonner, Mmj. iwspaper published and J lx Pkodztk. STATE Or WISCONSIN, SlIKnOtUAN Cot'NTT CoC'llT. Ill the matter of tho E.tato of LAURENS ZEE- VELI), doconsod. On reading and filing tho prtifon of Poter Jfeeveld, repiesoiiting among other tiling*, that Lnureus Zoe- Veld, lalo ol the (own of Holland, in said county, died inte*tato, on the 8lh day of November instant, "leaving ic»l and personal o>t;,te in this County, and praying that administration of said estate may bo giauled unto hun, the clJot sou of ««id deceased: it ia ordered that «aid petition lie heard before tho Judge of this Court, at hie «dire in tliQ Cilv of Shebevgan iu said Countv. on MONDAY THE *3lot DAY' OF DECEMBER next, ni 10 o'clock A. M. or aa soon thereafter as the same can be heard. And it. I» further ordered, that notice af said hearing bo gix'ii io ilio ii..\| of kin of said deceased, and all person* ...I y publishing a copy hereof for three ,u> .- previous 10 aaid day vf hearing. ouc< in the public nowspapcr. prilito.l no.: - j i uniy. known as the "Sheboy- g «schikt om Zaagsel t Wij vl< •Ijen nu* zelve» prijzen, u n.-l lodvre ij ter: S'. ;j»n, 11 July^l* '28* ,f IS55. 283S.I AlMinsde ver'cheidens helfitwde stiikkou i.anils of Farm». Nog: I TIEN AKF.R L' TEN. rrr 1872 g.-patenteerde I ds slid Peila; ,-enice VIKR AKKER LOTEN welk 'i o 1.1 w ij i- j «le grenzende nau «Ie sta.l, die beter zij" dan eenigo miderc Di' bovengen.findo stukken ziin tkoer en t igen bit HENRY HOSPERS. /.«i .1 -t.:. Prill. Marion County. Iowa. Franco brieven zullen ten »pocdig»:e i-eau'.-. ii wij agenten tot het mak.-n vnn USE'S t'ATEXT URATE 0AKS. Looijrrs llun (e liran SIIAFTER CO. liet i< nu de tijd oni MANUFACTURE1X tc k o pen. DE WESTELIJKE SrOORWEtJ, DOOR CANADA, I Van don Niagara Waterval naar Detroit, welke dc goedkoop*:-, zeker-te en snul-to rvi«-»e- legenlieid biedt na»r DETROIT. CHICAGO. ST. LOUIS. GALENA, Wicutce Goederen AANKOMST VAN EENE GROOTE PARTIJ NIEUWE Herfst- en "Winter goeder en, bij AUGUST z17rl VI T, (vroeger Mezr.n Ik hub mijn goedgos»>rleer.l Migiziju vail Winter goederen naar.lcu lant*:cn smaak en r.l'.e rot het vak r .li •fJastiifdctiiftii ai iUiOmtcricu beboeren.!,- artikelen geopend. Betiuvens do inland- i scho bovoel ik mijuo Duitsclic Gofdcifa aan. bestaande in duit-ch gedrukt kitoon. alle *oortcn J van echt goverwd lle.ldegoud. Sujet en Wol. Win- terschouiieii. Handschoenen, Kousen ua Sokk*u van alle klour eu grootlc out. auz. Believen* de liianilfartnreu heb ik o.ik voorhanden KHl Il»i:.\I F.KSVY A RC.V in alle soorten, van de beate hoedanigheid, zoo al* zni- j vere L-unp-Olie, dubbele Aiiju cm-, alle* tu veel om te IIH-lden. 1%}- Eene sehene partij over o--lieten I. APPI 'N van gedrukt katoen Verkoop ik ouder den iiikoopspnjs Leder- 'en Fimlltuh Winhl. Do oudorgcieekcude hooft oenen vollvdigen voorraad Leder en Findings, bovaltemU- bijna alle* wal schoen- on zadel-makers be hoeven; ook koulmar cu lijm. Do hoogste ,rijs wordt voor verselie en droogo hui - deu bolauld. A. ZERI.AUT. Schuin over hol posiknnluor. Shoboyjan, Oct. 1855. 303 Ti.--.-h.-iv NIAGARA FALLS en CHICAGO wor deu de w.*g. slecht* reumanl verwis» lil, en vooi do goederen krijg» men eeu» kwitantie tol Detrnii ou een tol Chicago, Pa*»,igie.« h. bbon op dezen Spoorweg tijd en ge legenheid kosteloos de uerelüberoemde Niagara W'a- t..rval en de daarover gebouwde Groote Heugende Brug f de grootste merkwaardigheden vnu ualuur eu houwkunst) to hezigtigen. Do brug i> 822 voeten I lane, haagt aan 4 groote iirerdrndcn Kabel*, twee houden! en vijftig voulcu bovun deu bruischcudcu J afgrond. Landverhuizers wor Jeu op dezoo spoorweg i hariligou ingepaktgelijk het op hel Meet Ei rende ■toomtKroten geschiedtmaar nemen plaats op gnuiir.kelijke en luchtige wageus eu iij»!t-a Zonder oponthoud naar Chicago- enz. Biljetten van Rochester voor de gm*che r*i« zijn hel kantoor, digi bij het slanon le verkrijgen. II. DIJKEMAN. Hccfd—A-vnt ALBERT GKERI.INGS, t.o.**al-Ageul, 282 tf - to RociiKsTxn, N. Y. O. Mooui; INOJ. heeft heden eeuen grooien toorraid Herfst- cu Win lergoederen ontvangen, welko I \rkochl moeten trordr:.? Zij. Welke «en-chcn te koopen. w.vlen v lijk Iiitgenoodigd gijnen winket to bozooke.i eu d*te goederen to tv.icn. daar hij verlangen le dig mogelijk nu le vrrko.jp».I. om'pliü* u> I voor do rot van don ruomaJ welke 'n..; '«..men :.i vi Du winkel i. iu OTTK N 'S B L O t' R. I C. T. MOORE. GoetUcoopc €toedrri u .'Dj T. L0ESCHER, 11 isselkoutoor. J. Joseph Schneider I ercoir ran t'asnipirrs uil allo liaveu* van Euro pa nnnr New Yolk, Qnebec cu audero haven* vau Noord Amerika. i -«.er r.t.i PttssagIers naarb-t Weston, van New Yoib «f melden Hudson rivier Spoorweg over Al bany m ir Buffalo cn van daar op verscheidene wc* gou. of per sioomhool, of per «pooiireui. nn l^iiclfc nf door middel van de po«tsrhreps- linio naar Toicntii, lluiniltou e» Letvision. cn dan per spoortrein nanr allo doden des westen*. G. V, Do borger* van rows HOLLAND, - delijk uitgeuooiligd, den wuikrl r*n T. te be/eckeu en fijne goeJcren lo ko.non onder zich een g-oot assorinucut .Mauuiae viu.lt. nis: Bruine en zwart.» voering, gebleekt e» kitoon, gestreepte hemden, diiuct. biamvre drukte katoenen, nieriuosseii. nious-obn.-* C T. 210 0 R E. Nieuwe Winkel. I)e nndergeteeke«do brengt loog»de». weg ter kra- m»*e van het geoorde publiek, dat hij dezer do -en «e- nen volledtgcii voorraad vau Slaoufuflurca, Kruitlfnifisturen fn Porcelfin h-eft ontvangen, on d.e voor de goedkoopste p/i.'re» Si!."00,,5wupeleuwr «cU Ikneageim-lde goederen worden tegen coarint en door eeuen zakeiiktindin» iin.'rke*.d*,»,... k".»Y." do ondergricekeitdr ...>k allo kalanten. 1 w»t jL prtjoaK wal de hoedanigt,cm bet-en. 1.1» volle te ktout neu volimen. STt ï'4'«5l*\ Ounrnw*. vroeger Giddings Mill (Lima) b Novembui 1655. 3w3(U Zich als SLAGER alhier.gevestigd hebbende in «.cu Slngterswinkcl van Uraxcltoii, laalslidi jk gebruikt door UMrtallog ran pelden tot een Iredrng J. YVright, beveelt zich langs do/en weg in de gonst /mg. van $5 eu liooger. in alle deeUm v der Hollanders, en is bereid voor GUKD VEE needs lauden Hollxml. zoo nla liet heffen vai DE HOOGSTE MARKTPRIJS te betalen. m hor ii.eawrru vau andere gelden. Shuborgan, 15 Sept. 1855. 3m297 i het n Duitsch- Krfcuissoii TloUetndsche I) 'iidul. Do ondergetookonde. tinna eene nffiiio voor zich zeiven aangevangen hebbende, verzoekt bijdéze vrien delijk om de gunst cn rocoutmaudalio vou ai do Hol- lander, m Sheboygan County. Hij hoeft een gmot aosorieinont van ELLEWAREN KRUIDENIERSWAREN, welke hij tegen do minst mogelijke prijzen wrincht om te zetten. Commit geld wonlt botaald voor BOONEN. ERWTEN »V GRAS/7 AAI). Komt en xieb j. A. OACoT A Co. IbeboiM I 'mwr vau goederen en pakk-jJjo van en naar Loropa. P. A. LOKSCHER. Itofllmcrn vvo-Jen in FhebojgOn door den Heer Al G. PO TT, agent, aangenomen. tf -j$t Belas fi n<fJa n/ioti d igin g. 1 ,Ut Jt" j»r - - heboygan, nuj ter mzani. i-c tfüïf W"*b^*rti"*e" U Ak«* tingel) np perMinerl eigenden) m.-eleu binnen m-inii» «lagen van af dete.t .Intuit) b»-taal we: dcn. groudoigondom voo, den eersten maanJae vin lW .TE. A,b «f «.to... K r" v.«r welk. do bel-oul fasld Hin' mtl'T." ^P"'»Weu tijd bo, taatu ztjn. Kullen in uiyn kantoor verkocht worden. De verkoopmg o.ngt aa.. op diugadag den 4deu Ucemtwr des morgeus teu 10 ure. ■I. I- T. DIESTEUIOKST,^ Zadelmaker, Jtrgt leyrnorer de Brick Blok, Sheboyyan^ iFm. Ile.-ft do eer zich ir e-*- Korru i T. HOORC. i.'ïljl -y-L,jR8KSTE ZWARTE ESOROESE Su°°.> - —ie ,*,4.. (W aardewerk, lil V jft d« «rof Kardowe/t bij Glazen Porcelein. sSjms- C. t. MOQljE.

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1855 | | pagina 3