pc Eicutosbok SHEBOYGAN, WIS. j. qv i s 1 "ip, n i: t. ctkv $2,09 per jsar, in vooruitbetalhig. dingsikh;, m:>; i DECDIBER IS.J5. Pe I'u'on inoldt ook iTn4*2e Tritmeester Gene ral h(r/t jjoed gevpuden, van de postmeesters j tc rise Lat :ieh aan deze voorziening der wet te J onderwerpen en dezelve in werking te brengen; en, nis dit nog niel geschied is zich vnn post- 1 stempels te voorzien, door hunne aanvraag om I dozelvou n- A'inkoi heeft verstaan dut de voorstollingen vnn ons gou-1 Er is eene verandering gekiji ve.nc.neni aangaande de anngohiinldo schending uren vnn nnnkoms otvafva.. l rt r hebben gchundold als ons gonve.rnomont het regt uren, nfvanrt con uur M r. wachten. l)o heer Buclmnan zegt, wmikon nnnr Chicago emorgt hel brilscli van Milwaukee naur öheboygai Klei Zulke «ie SB—G. worden i poststempel» op brieven te plnkki schrijvers zonder ongemak dit zelve kon don gedaan hebben. De hoofdzaak voor post- !I eerjnm nuvs'ers is je zorgen,dal zijjsteeds goed ran stem- L'cnt». pels zijn voorzien, opdat alle personen die dcZcl- i <l"llnr, ofi vo noodig hi-bhen, ze kunnen kiijgon. a iuaisigc- j Engui.\nh es Amerika.,—Du Washington 011 Union r/gl in een goed nriikel over den tegen- i woordigen to> statui der zaken lusscben Euge- land en Amerika: I God beware dat or een twoedo oorlog lus- j sclien du Ver. Staten en Groot Brittanje zou ont- ZM^TJNtr- V\N 'JET OON(iRESi stnnn; maar wij geioov<n mot vertrouwen, dot, 4 I als zn'k een 0"rlng nmgt voorvallen, wij drie nmol honderd duizend man zouden op du been ~Y r>" iiu'liTst-iien wnd I bunnen brengen voer een en inval in Eog»-lnnd, ï'!1* 'U e" ,i. I met minder moeite, dan dit dertig duizend man ..v..e-.., "i^%°l' S,l'l!>c 1 voor e01len inval in lluslandop de heen brengt. Amerika g.-ngl zijn, uilhooI.li dur gewjgtige L strijdvragen w. ll.c er de l-e.» '.«sing afwachten. I jrKJ>- kc»tgenoot van Wyoming County Slavernij zal (g-ujlt hel zulks immer was, enVE|.K0C||T voo|t .j5u0.—De Cleveh.ud riaiudca- voort-lnictiJ zal bbjve:.; o.-ne netelige kwestie ter U verhmi!l het volgende: Do zaal; zal zich voordoen - «.£jenjgC jAgen geleden passeerde hier eene W1° de afgevaardigde I vr0UWl welke*haren echtgenoot vervolgde, die Du rijo staten j j(et ons,(1|u|j )ia,| gelmd van eenen hovig.-n aanval -du slavernij V(|t) ••Imrtslogtelijke aantrekking" te krijgen- en - Wl'o'T»»«»lil«n. O.'kW Mm H.I f "T. g» f. y den derden hulp Postmeester Gene-1 dnt do betuigingen van vriendschap van hel brilscli j van Milwan eo aai1 )o' raai te zenden. .Het spreekt van zelf, dat liet de kabinet overvloediger zijn dan ooi|, eu legt het ge-4 uren. iv,Tnw Imof.l in»c bedoeling niet is en ook niet verwacht wordt, dat i voelen aan den dag dal er tot uitstel besloten is, ^er .j „j a. i op de postmeesters do moeite zal Ia- j in de hoop dat or zich iets zal opdoen liet welk het d"ii vtore r i lllit.cll o-omornement van dezo st.ikvraag zal be-1 landrnetm sinds lt.-l. ky dag. n ,n en vrijden.' Dit bet geval zijnde, zijn wij geneigd te ze stad opg. h.m lom tot li. golooven, dat Crampton gezant blijft, en Bucha nan zijnon pc^t niet verlaat. Aldus eindigt de oorlog met Engeland."De borgen haarden cn bragtên een verbazend kleiu muisje voort." £5T In do State Bank te Madison verwerpt men do noten ran do volg.-iido banken: Ship Builders' Bank, ll-.cklnnd, Maine; Valley Bank. Hogerstown. Maryland; Farmers' ik Merchants Bank, Greeiiboro, Ma ryland Wnrron County Bank. Warren. Pa- De drie laatstgenoemden zijn wnre vodden. hel a-Ulv Cellar.- i liauden in do wijze van bci-lis-ing naar Int f.mgics uit Kaïn ïnnnneu hebben de magt i kwestie is opc.hjk opgeworpenzij zijn met in-1 n)el eene andere vrouw was wegoeloopt-n van zigt op die kwcsiie verkozen; de pro-s.avornij ad- \yy0rDjn„ Conniy N. Y.,nanr Lora n County.Zij niinistratic -m dc K-insai-Nc.-rasza Uil, zijn 'iuornil|„ uit (ji-ze stad een troepje policiebeambteo het volk nlgekeiird, en hot volk heeft het rog', te mc(]e on j,jng nanr Elyria. Do tnan het nnd\ eischv-n, dat hnnn l.n.oio vprlcren-I woon welen dat digers hui dat linmio wenc.-.ic» ..or hunne vertogen-rcn<j gUVBar ju zjj„e neusgaten gewaar worden- •er< in acht zullen genome» worden. 'J de, hetwelk met andere woorden gezegd zijnde, la! vele dor X.-r.2ek;ko volksvertegeiiwoor- ls; ,-uikernlo, liet zijn gelj achter bij zijnen m-ef zullen getrouw blij' ander.-n iwijfccü wij, want liet zijn niel altijd de grootste se'.rceuwers die hel meest ten uitvoer hreimen. Kris vu gen .e^. nam aantal vrijheids- gczindeii iu liet Huw, om de rcgt-.u der vrijheiJs— vrienden te ban ll.aven, dien doorzettende» wil eenen onwankclliaron geest te eischcn. bel van ons, dat wij hen eene onreglvaardigo han deling jegens htiimo zuidelijke broederen w. te zie» he- zijn geld achteT bij zijnen .om des te harder te kunnen loopen, en ging op den spoortrein r.ani het zuiden. Onder weg be- gon hij echter ecnigo twijfelingen aangaande de eerlijkheid van dien neef te koesteren, of te be- denkon, dat het hij hem zelvon toch misschien mar wij vree ze», dal zij beter bewaard was dan hij dezen, en keerde met issen, oin dio rekten den eersten den besten trein terug.Hier ont- ",e ls moi-ttv hij zijne vervolgors, en er werden onder- j handelingen aangeknoopt. Ds oitslng was, dat when j dt. TruUW a| Jjnnr regt,hare aanspraken en gene- zien begaan, en evumniu hopen wij, dat zij «e-gen|„.j(i op en ju l,»rt.D echtgi der region vat! het Noorden zuilen opgeven. ;|;ll i,jj eenen echandclijk. junoot verkocht, en hij eenen schandelijken vrede kocht voor >j zullen zien of het gt-bulk ^van't Zuiden, do i v;jp h.nulerd dollars. De vrouw keerde, naar ▼rees voor de veiligheid der Unie, do hoop op Wyoming it-tug zonder man, maar met huren Iroiteulandsche g.-zmitsihiipjKMi en de liefde v<"-'r 2rib vol duimkruid." zuidelijk katoen, andermanl de regtyaardigo ui j sclien der X»erdulijke burgers dezer Republiek. Sivouwkg zamenzwberokrs.M« Twintig jnar geleden was lown eene wildernis, shchls door wilden bewoond. Nu heeft het een" bevolking, die op ongeveer zes mnnl honderd duizend zielen wordt geschat, en bij voortduring toene.-mt. De landverhuizing naar dien Staat i» dit jaar zeer groot geweest. jC5T In eenen omtrek van vijf mijlen rondom Scbastopol veronderstelt men, dst mrei bloed is gestori en meer menscbenlerens zijn opgeofferd, en meer ellende is veroorzankt, dan op eenige andere even groote uitgestvoklbcid, in denzelf den tijd, sedert den zondvloed. jtgT Land Warrants worden dagelijks min der in prijsten gevolge van het groote aantal, det is afgegeven. Thompson zegt dat 120s ge daald zijn op $1.06. Speculanten zullen dit in gedachtenis houden. j-jgT Men zegt. dnt Rachel in minder tlnn twee maanden ongeveer $-15.000 heeft gemaakt voor hare optredingen to New 1 ork en Boston, haar broeder niet minder dan $50,000. 1 zal he: fer of i milder jt2*- De Western World is in dit jnar hon derd en twnalf mnnl lusschen Detroit en Buffa lo gevaren, niet eeoe beurt overslaande. Geen igeluk is deze boot overkomen en ook niemand van de passagiers of hel scheepsvolk. Worsteling in de dpïsternis met ef.xen inbreker-lieden morgen ongeveer ten half drie ure, brak een kerel in do woning vnn den heer A. Lournz, No. 3-19 Bowery, terwijl het huisge zin in diepen slaap lag.Hij ging,in dezelfde kamer waarin Let huisgezin lag, stelselmatig aan liet ilrn|-en I 4*"- J" **Mn «,W| l7,. lerscli ltatholijko geesteliikheul is bepaald voortger.i-t en een wetsontwerp gepasseerd, w8ar town d.-ze beweging opgetreden. De prcdik.-r j door het mei luider sterome afstcmmings-stc|,t| in'do St. Patrick's hoofdkciU, bulderde verl.-d-o in den gansclren slnat wordt ingevoerd. Zond.-I" .hmrlegen van den kansel. Als de be- De St. Louis Republican z-gi, dat sedert wcüiig di-siiicttcgenstanmle voortgaat, dan u het jongste spoorwegongeluk, waarbij zulk C(n dirccn bewijs, dat de Ieren niet zoo »-cr vnn nnnlal menschen omkwamen, hij vele Hedon de I hun nricslerilom afhangen, nis men gcwooir.ijk lust is vergaan, om aan lmt t„t stnnd hreng.-n Jic-orl bcw-ien. van op-nhare verbeteringen deel te nemen. ?Jel 'i \"l-v YorK 21 Nov. Over de handelwijze blad stelt nnn du wetgeving des staats de nood. tof V! o ïïTto -«r,ixdt* s: j tot. tfooo iil^czonilurt). om h -I- M. A-«- In hol hij,t" ff-n ™»l» S!™» Mnr., ZZLeUeJmrtUi*»*. -ooi.- -ohmi— rliuiïors. O. pro.ol.ol -»n k-1 "lo! 5000 m,,n .1, .t„] M„ic„ bin»onB(. zijn besloten om allen mogelijken bijstand te bio- sciu, gezelschap, de he-r Garngne. die 2oü0 rokken, en rustig ontvangen. Het garnizoen Jen aan dc onderneming, noodig om hare spoe- inkomen ho.ft, duet niet liet minste, nm nnn «1 had de s ad ontruimd De zetel des gouverne- digo voltooijing tot deze stad te verzekeren. Dal j J,- bezwaren, die bij hem worden ingebragt, een IFebr. hij vooitduring naar zij'die deze zaak heslieren, vast besloten zijn einde te maken. nm den spoorweg eerlang in gereedheid Ie heb- Yokk, 28 Nov. De ontrtiimingfldag °"Zü I (evacuation day, dus gennnmd omdat lu-t Bril- ook niet ]e„or 0p dien dag in 1782 deze stad ont- ben, is, gelooven wij, eene dmidziiak, e zeis in stad en county moeten zich di verwonderen, wanneer zij binnen-de^eerstvolgen de achttien maunden het schelle fluitje der loco motief hooron. De schooner Contest, van Buffalo, is hier in eenen deerlijk gehnvenrlou toestand binnen geloopen, met 1350 barrels appels en 1100 bar rels zout. Zij zal hier den winter dooi brengen en inmiddels op de werf gann. Mile Rachel is (voor dit najaar.) don 1" Nov. 11., *oor het lantst te New York opgetre den, en wel in Niblo's Garden.De Herald zegt, dat het huis opgepropt vol was van do schitte rendste en aanzienlijkste toeschouwers. die_ se dert ontelbare dagen op een tooneel te New York Er werd $3,931 ontvangen, de ruimdeis r'crgisternn hier gevierd. Do vete ranen vnn 1512 deden op de batterij een saluut schot mot 13 kanonnen, en do eerste divisie der New Y'orlische militie paradeerde en passeerde in revue, in de City Hall (het stadhuis) voor Gouverneur Clark én dc civiele autoriteiten. De gouverneur ontving des namiddags bezoek van 'en groot getal burgers, in de city hall. In don rand der aldermen (schepen) herft de landcornmissie besloten een gunstig rapport uit te brengen over het voorstel des hoeren Lansing, om eon gedenkstuk voor Washington op de batterij op~to rigten. Er is voorgesteld dnt dit gedenkstuk 600 voet hoog zal zijn, met een standbeeld van Washington, van 23 voet gezien zijn. hoogste som. die ooit nau de deur van Niblo's Vlet geheel moet van ijzer gemaakt Schouwburg is ingekomen. De uitvoering werd. eQ fa' 10 -,n V0|,00id zijn. van begin tot einde, rast de grootste geestdrift toegejuicht, en aan liet eindo van liet stuk, trrnl Philadelphia, 2- Nov. Rachel voorwaarts en zeiJe eenige verzen op, die i Seals, die in de gevangenis was, omdat hij oor die gelegenheid vervaardigd waren. Daar-1 meisje, hetwelk hij, opdat zijgeene pijn Den tnndmeester Bclaiio De Hidnlga verplaatst worden. De bea te verstandhouding best-ad lussdien Alvarez "t Vidum. Lodisvule. 27 Nm De Amorifcnanscfie al- gomeone vergadering, welk.- was aangekondigd vnn heden m deze stad te zullen plaats hebben, werd naar behooren lieden tnorceri»gereg»ld. Dc afgevaardigden van Ohio, Mnssachuseiis! Pcnnsylvante, Illinois, Missouri en Kentucky waren tegenwoordig. C'. D. BartleU van Ken- tucky, werd tot president gekozen. Er werden besluiten genomen, dat de Unie der Stalen d« beste verzekering eo den besten waarborg gveft voor het behoud van de vrijheid des Amen- knnnschen volks; dnt zij hel licht van hijzoad«ls oordeelvellingen in zaken vnn godsdienst op prijs stelden en dezelve in onderen vereerden; dat zij zich verzetten tegen dc vereeniging van kerk en staat; en ook kerkelijke vereenigingen, van welke benaming ook, met het doel om eenen staatkundigen invloed uit fe ovfvnoo. Dat zij de gebeurtenissen van den 6 Aug. -,i.:_... ronnr zich i goeneu kiestrekken zou hebben, met chloroform b dwelmd luid. had gekust, is door Gouverneur Pollock genade geschonken. Cincinnati, 22 Nov. Gisteren had hier eene conventie der noordelijke Know Nothings plaats; Illinois, Massn- wde de bïnncnlandsche berigten. Jfodiron Democrat z-gt daarvan het volgend-: J ^erk, en pakte eene "Door wo!k<- kunsten, of m--t welk een vreemd j rc goederen l>ij een, om oogmerk, dc Jury in de beslissing di r uitspraak "Jlet geraas van den snootlnnrd deed cclifer den j verdeeld was, kunnen wij zelfs niet gissen. Maar j Deor Lournz ontwaken, die in het donker opsprong wij weten,dnt, als er dus met do justitie kan ge- e0 jjem pakte. Zij worstelden en de inhrek' op verwijderde zij zich onder luide toojuichin gen. Er zijn slechts 18000 Etiropeaansche land verhuizers in de mnaod October in dit land aan gekomen. Een jnnr geleden, was, in den zelf- den tijd, het getal bijna driemaal zoo groot. Het j-13 afgevaardigden uit do staten Olm verslag der coramissnrisseu toont aan, dat du j Vermont, Rhode Island, Pennsylva gansche landverhuizing in dit jaar geringer I chusetls en Michigan waren tegenwoordig, zal zijn, dan in den loop der verscheidene jsuen, H, i vmkensvlc-esch is reed» lot 7,00 de en niet half zoo groot als die van verleden jnnr. j oc> pond gestegen. De commissie van onderzoek heeft d«or j St. Louis, 23 Nov, Robert M. O. Blenis, middel van de bladen van St. Louis, haar ver- wcrj ;.jSieroii lol het sIcIIpii van eenen horgtogt slag uitgebragL Zij kwamen lot het besluit na Y )n §'.io,0O0 toegelaten. Zijn appel werd goed bet verhoor der getuigen enz gekeurd „ii Ju- zaak tooi 'hut liong geregtshof "Wij zijn daarom vnn meerling, dat de onmid ^«bra-'t. de kleederen en ande-1 d",ijbc oor™Bk1dczea on£''^* W.M i" Cincinnati. 23 Nov. De Know Nothing Con- ito lm -en ""le w",,"ncd® dc tre,u ,,cb' l,Jdena realia, wier leden tol 101 gestegen wnv. heeft 'ki.ird deed echter den het ongeluk, bewoog.J lieden hare zittingen gesloten. Met 03 tegen Dc had eenen gang van 12 mijlen ro het slpmmpn zjj ^n„ rP( ks van bptluil,.n rr. De brug (van den pacific, railroad, zie numvlK ()il. ,ie herroeping van hvt Missouri i. 46) zou behouden z.jn grblev.-n met eenen C(^ is ,lo,mt.n t.n j,.swlf9 horsu-llin. I uur. zullen overli Eene andere, kwe-ti mndacht van het C»n die l-ctrekkclijk de M- nationale kwestie van b' ne op welke be>lKs:ag - v -- - - rl no.-»o - zou D.-nnU«ien v den; want beslist moei zij wor-hm. Sommige j |^rfj wordenals een bewezen en overtuigend I njerp Lournz tegen den grond. £>cze LieKl eoh-1 spóotl van viif miiF^n in he vragen moge men ontwijken, en liet is een oud j,lijk van wreedaardige misdaad de gemoederen tcr Vasl en trok den inbreker mede. j vil J gebruik oui zo te ontwijk"" ,lïr diinnlnl-,i... „..-.-...—1- -i.i AVArtnUr,nie 1 it.! t .......r I-..-...» -n li... i.Ai.r.1 ut# 1 v.rieden zntualu! lee vraag ontstaan, eene vr.'uig, wvlke zich zelvo op drauijïngen of eenige andere middelen, de regl* I policie-beambte John W. Green kwam haar (e pcsnyr unbtii, d** snetuw \ïel zoo ü.k dat di. - J i i T- i.n« namiddags verscheidene sleden op den planken- »een* I hulp. en ging in het luns. Er was inlusschen r i reiligliëid ten einde is; het leven der bnrgere I een jicht anngebragt, en de beambte zag do twee bwnm''',• A.les gmg g.ied, behnl e als de grondstellingen en de Onze relation met vreoOinde mogendlioden ?0»no «.-k-rheid beeft tegen den aanval der Lmnnen elkander vasthouden. sleden van dien weg of weken; dan was liet wat sch<? pnrtïj verlangen, zijn tamelijk ia de war, omdat wij geenc buiten-1 woi-stanrds, on elk een verleid znl worden tot het Den policie-benmbte ziende, liet de inbrekerPaPPorl£- Op den 14 I'elir. e. k. zal er woder oone con landscbe politiek held on. De vraag om <lezo te 2ebruik van zijne eigene middelen tot zelfbehoud L<,urnz los, en viel op den beamblonan. Deze sIadison, *4 Nor. proces tegen m'ventio te Piiilad-lphi-i plaats hehber vestigen. vcrei-:o!.t do eru.-!:gc overweging onzer „f tot bestraffing. De tooneelen van Mayberry's i wa3 ochter voorbereid en sloeg hem driemaal op 8P®®p',*g rammzwuurders, werd gisleten voor-1 Ëcne reeks van vrjj-iiinigu besluit' vertegenwoordigers, en wij vertrouwen Jat zij ontzuttenden dood, m De Bar's ïjssclijkc boete j |,et hoofd, waardoor de schelm erg bezeerd en zulks ook ontvangen zal, want hel is eene in hut doening voor zijne misdaad, zijn te tersch in ons oedergeworp on werd. Daarop bond hij meteen' e" oog vallondo daadzaak, dat Amc-iika, ofacboon ge- geheugen om niet eene huivering van vrees te (puw, dat hij in zijnen zal; had, den inbreker de vreesd ter oorzake van hare inwendige k'üclil, bij verwekken bij het voorzien van de gevolgen, wel handen. Eenige seconden daarna stond hij van vreemde mogendheden niet goörrd wordt, daar ke het beleedigd gevoel van openbare rogtyaar- J Jen vloer op, on de beambte nam hem mede I CU üem pratte, /.tj wonuca.en c.. ..e ,.u.,Wcrn|) 46zou bl hnu,|en ,ijn gebleven met eenen »angPno"\rn' I T Aiirti, lAffnn iIah nrnnil Dc70 llipl.l wil- I I ComjiromIS (l< r lniigcn, tegen de opneming val) zulke «rnveu dit doenlijk j/r gezworenen niet overtuigt—nis menschen I ""Mei?Lournz werd beangst, en linnr hoofd uit I rled'"n V"."1 df. APPle,on stafen protesteren, die van hel door het Missnu ut/onderlij- .„li-.k de Davolts. door regtsgulcerde woordver- j h,.t rdnm stekon.)c,Vicp zij om dc "wacht:" De Crescent van den 24 Nov luidden wij een knap- ri Compromis .rij verklaard" land gevormd z.jn dranijingon of eenige andere middelen, de regt- p„|icie_beainbte John W. Green kwam haar te Pc i,n"Vunbl"' s.".0< uw lv,0|' 700 "l dl9 en elke verhindtems met partijen van de hand ilinlaelit onzer wet- vaardige straffen der wel ontgaan, de n'gemeunv iu,|p en o-inrr in het huis. Er was inlusschen nam"1'1"^ verscheidene sleden op den planken- TCijzrp> ,pK. |lcl opg.-ven di - i -I t' e- o ic.-it l-w«m<>n Alloc .vfnir iv.i-.I IimIuiIvo :ilc iIp rond her onze afgezanten, g< hebbend-'' om Ti-.-i» te Ivi ivr eene rogtmatig" bescbimp Imiu-rili.n- n hein uit i Imn- beid of de verdraaijingen der wek jen 0p en brngt den beambte zulk eenen slag toe, £n' Een ander verhoor van de twee Davolts znl j j.g jjj j„ de kantor viel. De kerel liep toen de j regt aan uls wij hopen, dat een vonnis hetwelk 'Uiistiger is voor een algemeen beveiligd zijn .oor dergelijke beruchte snoodaards, er de uit slag vau zal zijn." dnt zij het niet ei den weder roe', ii kwamen laat ia :even. Na je afgevaardigden v.m Ohio en Michigi ulshmgd t" hehbi-n, kwamen voorg-sl' ld, zijn verworpen. :..!,»r t-r»„ „rkl,»r.lon. AlM„ .4 x„,. E.„, mr.Wli, -l, 2- kj.nd™ 00M.1,. g„s,„u.„ k.ij,,,.,,; i. c.i.ingen wegg'-z-in en, mr| 'r nS jUSi ,|tliir ,|Hn polici.'dieramr Wimpk, me- n ra om mei >.eze.l. e vr- 1 (ji.„t.(|t.l.|(j- V,-deden Juüj twee jaren gcieden, r.,Jra -'i-n.v.l-.ns ™,,l, JI .Vmr,j. „nd,n,n-,k,l«r in 4. b"1a' .'"'"""y NV.IIinm ir.nl. -.lijk I,,rn in ,ln T,JfïM* T - I I reii-.niuniidei, w»a, tinnr 'mis. nn (jinp uit .1, Bfi.l Jdelijk plaats hebben, on wij doen hun geen vierde straat af, en do beambto stond op on ver-: T' J,, t";n "n 'r %erüoor uor naar Int Lnd, n «dat zij zulke kleedmgstukken «Ipfehm. l«b.4r« ptat. I „Is *ij ui-1 niHtJi. ,,.u li.'btmi had iny-pukl. Kvn Nabij den hoek der vierde straat en de Second - 1 JïWAB - 1 °r"c mC|1 1 koffer bevatte eouc;grooto hoeveelheid kosiba- Avenue komende, luialdede beambte den inbrekerf'. V("rt:,,'J7in" 'r rvn' ren ny.u in jj|l.(.(|eri,ni talrijke geschenken bestaand' in, .loe. Iioin weiier mrt kjjn.n knU|>p«J en relile |jl',erly .c^'inudcn *e"', ,-t'e k,|)ili-in Hill I Item Ier nnr.ln, ».»rnp l.ij r.icl, van hen, ve.ze-1 d.a reeds te New Yurk besta digheid weder kan hebben op de mifdsdigers,beneden. Toen hij de voordeur opende te!ven vaak mm die de verdiend" straf ontgingen, door de zwak-1 te jaten fin-He do inbreker zijne >t stellen. On-1 1 11 ze binnen!aiu!*clie stnatkumle i-. wat inwendige verbeteringen en tarief béirc-fi, vrij wd vivtgeiteid, en ofschoon dezelve mogen t.-r sprake komen, zul len zij slechts weinig aan.lacht verwekken. Behalve hunne ander.- j-iict"», namen onze wet gevers vroeger steeds .ie taak op zich, om te be palen, wie President worden zal.Wij veronder' stellen dat zij met alle gedienstigheid hetzelfde Het raard—niet du man.—Bij eene jong- Uerje. Nu kwam werk dezen winter venut>'ii xulU-n, daar de ver- ste zitting van de raad van Supervisors van Wash-1 jen ambtenaar opdagen, en zij bragten to zhihl-h liezing van Ooiie.) i'.c-id..zit aanslaande Novem- j ington county, leverde de Sheriff dier county den inbreker, die erg bezeerd sclieou, un hot sta- «°7- Het heel daarin, dat de eg< kf .n«t h. i.I n. o. rrkvni.ig in rik*. F.™ lid vnn I Uchni. vnn dn vijlVkn.lv «ijk. dl;. ,i,J dnnr M pch.k. wn», on, toInn. vnn M,„ ,i„ ,1„, ui, 1,1,,1 ,S vveik "e- k» vv,ktr.«,4, ,1». d. She,iff .e pnnvd D« geennjeno wenl deken .norgen vee, reglerh" Engvlul.v J»k bevrijden. 1 en dien .nde „een teit hel h»J gereden om de pepiervn, wnnrvoor hel r.n- Dnviïon, in hel Esm mark. nolicie gerogbikof, I d= 'j"" 10 A'm' a nrnmclinppen en SS, L toi Onder onve g-U g". i.eh, «erd. re berorg. n. wanrop ,1e ,„„,1 „hragr, waar bij rijnen n,»„, opgaf ,1, gvUmnldelen lo.eren. D„ moert door he, vor mSk» .it „o,iel VloeoIv, -rfpfd. den e«b ,v vol Ken g,'J na,na! koirer, St looped wer- m:"' 8"''chnrden. d« u,l »,l, .«geven, nn n j d„„n. op g.ond dn, het -h«, p.nrd, en nie, de den in nijn.n L ".vonden. Hij l.l een'"'.7= U. kdnnn. De man was waardoor de reis was gedaan. j verhoor naar de court of sessions verwezen. irde, waarop hij zich van hem vei ze- j rger lot bijstand van i - stitude d> r le Louisville bow ileele voor dezelro veraatwoordslijk gevovUn, en dat zij openlijk verklaren, dat geen tooneel van geweld door ben whs beraamd of bedacht, dat dc znmenrutting ontstaan was door baldadig» aanvallen van vreemdelingen op argelooz»tbur« gers. die zich met de kiezing niet bemoeiden. Dat zij niet eenige poging van eene vreemde magt, om zich van het staatkundig bestuur meester te maken, onder voorwendsel van ker- kelijb regtsg'-hii-d, anders erkennen bunnen, d»n als een' aanval op de instellingen van Amerika; dnt de bestaande nnturnüs.iiic-wetten onvoldoen de en onveilig zijn, en dat du additionele w-t- geving door In t Congres ten opzïglo van d»* zelvo noodzakelijk is; dut zij de grondbeginscUn des platforms der Ahierikannsche pwriij, wel ke te Philadelphia zijn aangenomen, haaJIiav-n nis do grondslag van liet >ta .tkuadige gedrag der Amerikaansehe partij. Dat zij geenen verderen twist ovor dit onder worp wonschon, manr als ooit ocne gelijke gele gen lieid dergelijke buitensporigheid en snood heid aan de zijde hunner tegenstanders dc-d ontstaan, de Amerikanen van Louisville hunne rogten krachtig zullen handhaven, er moge van komen wilt wil. Verdaagd tol »a den middag. Missouri. Do St. Louis Intelligencer ran den 19 Nor. bevat een berigt over eene door do burgers van Weston in Platte County geboudo- no vergadering. Men zal zicli herinneren, dat voor gemimen tijd de redacteur van een blaadje getiteld Park nit Par fertile, verdreven en di-n» pers in de rivier geworpen werd. Nu moet hrt uitgekomen zijn dat de dader» van toen geone I burgers van Par,k»vil!e zijn geweest, maar van do stad Platte, de woonplaats van den Know No- I thing Atchison gekomen waren. Het (lnel der vergadering to Weston was daarom, tegen zulk eene kwetsing van het someieiuiteitf-grondhcgin- s."! te protesteren en hel regt le d-di gelden, i van in zijn eigen huis geone indringers te dulden, maar voor hunne- aangelegenheden zelve te zorgen* I Alabama.De boodschap van Gouv. Winston is vau onbetamelijke lengte, en na over staatsza ken te hebben geredekaveld, treedt hij in eene uitgewerkte overweging van de sl «ven-kwestie, kostbare nnikuho, enz,, op al hetwelk zij hoo-1 Hij komt tot het besluit, dat het Zuiden zoolang g"» prijs slcld". Zij was verscheidene "Amrriltaansch' nilhinding der amertknan ''refd- niet welsprekende rede» aai-, «1- nnnr staatsmannen, ïnnnneu wie waarheid van .staatkundige bo2uiin ten, mannen die wenen helpen i onwrikbaar regard ojt de fondante: AinerikaiinM.ii renubliean hij In ■peng. bitk'.n rpken op hot land g' lorugkeerïng vond zij ha; haren koff-r g'-slolau. t redann. verstand de ring kan hevat- taü-n niet c-cn tele beginselen is, dan vindt i v«; «mnoor tel r.n- D,vi»li, ir. hrt Es», niarkl polide leroffwliof, nl™11." .v n. ..«„.p ,1» p,b„gl, „,r uj ,ij„tn m„, „pgaf (SMMm D" Jen ei.sh 1» vol t-lifKD. E« ï-ool «ml Un' Sf l«.p..rt wer- m"" «"ohd». rJ lo, (-"rgorl.jko WenW u, „nJ„r D„„|„ „..J taniVèw ,"P mJitolr.» «M pbr.ct,h„,„ ,ltr. j,,.,,,.,,,, I worden, du laatsrte bijdragen in geld leveren „nvn„Ann Wllr. vinden, on zij gitf eindelijk de ver- eicle lente word er op den postwagen, deze stad en Sch»hnrie loopt, een Dezelve werd allen verduurd lie,-ft, dat het niet langer uit te houden is. en als liet «enige "verhetorinpumd- dcl" beveelt hij "eene unie van liet Zuiden" aan, en een besluit, «laar zij inênselieii en middelen ge noog lielihen. om heide de politieke York Evening Post. men een bedroevend klein getal in de ziileti bet kapitool to Washington. do bijdrngr voirrloopig slecht Eene nigemeeno sicn zullen de geld ingeter.kend zal j tiende opgenomen worden. I a'.s-coinmis erdeeling der inkomende Landkantouen gbslotsn.Op last van het algemeen landbcstuur, werd niet alleen h"t Mil-1 m.\',\E.\'LA.Y»SCHE BKR1CT£.\. waukeo landkantoor gesloten, d/it met bet Mo- nnsha landkantoor was in een gesmoltenmaar er j SnEDOTOA*. 3 Dec. Men z-gt dat bet n.eu i(. b„ j werden nog de volgende landkantoron gesloten;we ®chlP' s- Hra^' V. onlangs alhier op de middelen bepalen. Als er binnen drie jaren gec- het landkantoor te Kalamazoo. Mich., dat met 1 v*n d,'n »f'uPr« v«n sl:'P1'' g-loop.m. nen 8|ag le„,0 Engeland gelew,,! wordt, zullen hel kantoor le lonia in denzelfden Staat werd I 'n Afn vn" Cufl'l,° °P 2lJn1a,nke7 ,"''e Se* de bijdiageo. iu zoo verre zijniet verbruikt zijn, zaroengesmolten ;het kantoor te Shawncetown en s,00,en' d'on, l,.'n «ö^olge een lek heeft bekomen, word(.n leruggPgcVen. Il.»v._ Te New Yurk niet gerekend de daar bc BaiEvr-xravSKKCiNO Door. stemdebs. - De Z3roe„,,esmolien ;het kantoor re Shawncetown en I s,00,en' d!.en,t'."n «övolgeeenjek heeft bekomen. I Washington Caion, r.^-j t de anndncht iu op bel Kaska'sia. 111., dat met het landkantoor te Spring-met 10 du,m wnt^ 'n z,Jn ho',s, raon.krn*- op volgende: dal Lij de wet van 3 Maan 1855, wel- j;,,),) werd vereenigd; verder het landkantoor Te ™et was mel lnrwe geladen en van hier uiige-staande Iersche militie compngnien, reeds 3000 ke vordert dat alle brieven, dia niut viij van port lowa, dat bij hel kantoor van Chasi i '°nP6n- i militaire leden ingeschreven. De redenaar zet- j werd cevoegd. Vasta goederen gaan dezer dagen met te uiteen, dat het wapenen en op militairen voet veel levendighoid van de tcno in de andere hand j brengen, niet tegen de wetten der Ver. Staten B uitenlandsciik betrekkingen. Door de j over. Wij veruemen.dat do heer A P- Lyman j liep. on *Udo tijd tot handelen daar in de Vei of m den, ook v ,-crzonder ml land, in tv order eten gefrankeerd wor- af en na den 1 Jan. I 1856, "de Postmeester Generaal van do postmees-Canada, van Engeland ontvangene borigtcn. on- j van J. L- Moore, gedurende eenige dagen, voor j de hij, dan zouden de vorderingen Gods en der tere mag eischen, dat zij jioslzegels op alle gefran- Jergingc-n gisteren oen onderzoek in het staalsdé-1 oen bedrag van over de $10.000 gekocht heeft.natuur, willekeurige regeriogStnaatregelen o ver keerde brieven plakken, op welke dit door de j parlement, la Washington, gelijk wij por telegraafKoopers zijn er veel en de eigenaars zijn geheel j winnen. «brijvers niet is gcilium, ernonicn, on wordoit als ofliciyel Ireschogvvd. Men opgewqndvn. Na hot «lol dezer rode worden terstond bij- de hoop dat de eigenaar zou gevonden den, tol dat hij ten laatste in bel regthuis werd nedergezet ter terugeisching. Èeoiga weken ge leden opende dc heer Root, eigenani van de postwagen oiulcrneming, den kolfi-r in de tegen woordighcid van getuigen, en vond dien opge vuld met zijden kleedjes en andere vrouwen ge waden. Op e'-nige dor artikels stond de naam van Mejufv. Morey. Do heer Root kwam naar »1"z" stad, en van lift voorval melding makende in do tegenwoor digheid van iemand, die zich den diefstal her innerde, word de eigenaresse in eens aangewe zen, en mejufv. Morey heeft gisteren haren bof fer on hare goederen terug g'-krpgen. Zij meent dat eenige dor laatsten gedragen zijn, nadat zij gestolen waren. Jefferson,Mo;,22 Nov. In den Senaat werden afhankelijkheid ran het noorden te hand- Hij deukt dnt "dc dag voor compro missen voorhij is." GEMENGDE BERIGTEN. De lieer Fillmore he- ft een bezoek bij den Koning vnn .Holland afgelegd —Men borigt van St. Paul, Minnesota, dat d" Mi-sissippi vol-drijf- ijs is. De stooinbooten hebben hunne laatste reis gedaan.'IV Ontonagon, ann d' n oever van hel moer Superior, lag veertien dagen geledon de sneeuw twintig duin) dik, eo een heer, die *nn Eagle Harbor naar Eagle riier reed, een' af stand van 15 mijlen, vond dezelve langs den pao- sclien weg gemiddeld achttien duim dik.-r-l'wre Afrikannschc tweelingen van het vrouwelijk»- geslacht, die met de ruggen zijn aan een g»- gegrotid, zijn te Londen te zien. Zij zijn vlug en goed bij baar verstand.De stad Racine, Wis. is thnus ook met gas verlicht.Ook le Bos ton is sneeuw gevallen.Senator Douglas ligt ziek te Tcrre Haute, Indiana.Brigham Young wordt gezegd $300.000 waard te zijn, eo die heeft hij met zijne 83 vrouwen wel nooJig.Do In verzwakten cn ui'.gcpulten toestand, is er niet een hulpmiddel, in den tegen woord i-cn staat dur wetenschap, bebalvo alcoholische cn vloei bare prikkels. In dit opzigl staan zij juist in dezelfde betrekking tot den aard al» zij altijd gedaan hebben, sedert hei vroegste tijdperk hun ner geschiedenis. Het L waar, dcraelver gebruik vereïsclit verstandige roorzigtigheiJ, ten opzigto van welke den raad van deskundigen moet ingeroepen worden. Voor sommigen is hun gebruik, in elko hoeveel heid, kwaad. Er zijn er velen, die van een volbloedig gestel zijnieder] ons voedsel in de bestanddeelen des bloede veranderd wordende—wier j hoogrood gelaat en goedaardigheid hen lot ganstelingen in de zamenle- j ving maken. Deze klasse heeft geenen prikkel noodig; voor hen is de- se een openbaar nadeel. Een slappe eetregel, en onthouding van opwek kende dranken en van veel dierlijk voedsel, geeft hun de eenige kan» om veilig het liflgchelijko tijdperk des levens te bereiken, zonder door eenigen vorm van beroerte overvallen te worden, welke dikwerf zich hunne eerste en laatste ziekte betoont. liet is het ongeluk dezer klasse, dat zij gewoonlijk juist dat voedsel en dien draak begeeren, welke het minst verkiesselijk is, dat zij gebruiken moestenen het kost menig-1 maal veel moeite er hen van af te houden. Nooit aan ongesteldheid ge leden hebbende, lagclion zij otn hunnen zemiwaehtigen vriend, die veel klaagt, maar des levens bezigheden met kracht doorzet, en dikwijls het ongeloofclijko ten uitvoer brengt; naglans, gelijk de wilg, buigt dezo voor de aanvallen van ziekte en -. herstelt weder, terwijl zijn foracho buurman, met zijne ijzeren gestalte, door hare klacht gebroken wordt Er is eene klasse, aan welke de wereld veel vorpligt is, meer «ai tehijnlijk dan aan eeuigu andere, wier bijzondere zending in dit leven die van werkzaamheid schijnt te zijn. Zij zijn gewoonlijk tenger, beue den de miJdelbare lengte, zenuwachtig, ziekelijk, en kunnen gecne he vige vermoeijenis van eenen ongowonen aard verdragen, daar hunne re delijke vermogens dikwijls grooter zijn dan hunne ligchnnmskrnchten. Sommigen dezer klasse herinneren ons aan eene zwakke stoomboot met eet? te groot machine, dat haar teistert, eu terwijl het haar snel voortdrijft tot de vervulling ran zijn doel, snel haar zanrenstel vernietigt Deze *ijn gewoonlijk vol geestdrift, en maken dikwijls eeniue bijzondere zaak tot het hohbeipnard en de bezigheid huns levens. Zij leven juist onge veer lang genoeg om bun wit te treffen en te sterven. Dezo klasse, vnn welke in beide seksen vele voorbeelden zijn, hebben menigmaal zachte prikkels noodig, om hen in don arbeid, dien zij zich zolven hebben opge legd, te ondersteunen. Het i» nutteloos hun rusten ontspanning aan U raden; Zij kunnen niet rustenwerkeloosheid is liun onverdragelijk. AU zij jiukén. doet dit nadeel. Zij vinden weinig tijds voorde genoe- Cde^ezelligen levens; een uur met praten of met schaken doorge. L zou hun een geheel verlies schijnen. Wat hun betreft, er kom^ fjjpgjgmnA oen tijd dut de gouewhécr, of dc verstandige vrouw, of vriend^ het gebruik van den eenen of andoren zuchten prikkel aanbeveelt, om het overladen gc-stc-1 voor uitputting te bewaren, liet gevolg van buiten- gewonen ligcbdmëlijkén arbeid of van sterke inspanning der ziel. Er zijn anderen, wier gestalte ligtor schijnt samengesteld te zijnzij zijn meestal lang; terwijl zij jong zijn zwak ofschoon zelden ziek; zij hebben geenc tier, oogenschijnli jk uit gebrek aan ligchaaiuskracht; als zij tot middelbare jaren kotnen, lijden zij ann dat wat, bij gebrek van eenen anderen naam, "nigemeeno verzwakking" genoemd wordt. Zij ken merken zicli niet door eene grooto zielskracht, daar do ziel met het lig- chaam schijnt overeen te stemmen. Het hart schijnt niet bekwaam voor do taak om het bloed naar do verste uiteinden te drijven. Deze men schen hebben in de wereld den naam van beminnenswaardigheid, on ee ne 6oort van lijdelijke voortreffelijk beid re bezitten, welke hun zeker in hooge mate eigoa zijn. Uitgezonderd eene gebrekkige spijsvertering, well o gedurende het tijdperk van slechte venluwing, van de vijf en twin tig, tot de vijf en dertig jaar, zeld -n mist hun lastig te vallen —voor namelijk als zij een zittend leven leidengann zij zwakkelijk voort, om- dal zij van nature oinbefcwaam zijn oin krachtig te wezen; en gaan me nigmaal in het midden van hun leven ten onder door ecnigo ongesteld heid, die meest door zwakheid gekenmerkt is. Vrouwen van deze klas se lijdeu binnen weinige jaren na haar huwelijk, aan de verslappende ziekten, die ann hare sekte eigen zijn; en, zoo zij met huisselijko zor gen overladen worden, vergaan zij door de uitputting, welke dezo te weeg brengen. Deze lieden vercischen meer dun iemand prikkelende middelen, en derzelver gebruik zal dikwijls strekken om ziekte nf te we ren en van verscheidene ongesteldheden te verlossen, waaraan zij onder hevig zijn. Gelukkig zijn personen van dit gestel niet geneigd tot der zelvor overmatig gebruik, wordende do meerderheid van dronk aards gevonden ouder hen, dis gecne prikkelende middelen noodig heb ben. Deze lange, schrale, G'assms-nehlige personen voelen zicli zeiven van nature onbekwaam om uit te spatten, en ondervinden onophoudelijk het noodzakelijke van matigheid in alle dingen te gebruiken. Er ligt weinig verdienste in hunne voorzigtigheid, daar de geringste buitenspo righeid voor hen de onaangenaamste gevolgen heeft. Het gemis van ee nen enkelen nacht slapens, of een overdadig mnal wordt gevolgd van een gevoel van neerslagtigheid, geheel onbekend nan hen, die liooger in het punt van natuurlijke vermogens begunstigd zijn. Voor alle deze klassen van personen, en voor hen die zich in do bijzon dere omstandigheden bevinden, welke wij beschreven hebben, kunnen prikkelende middelen noodzakelijk gonoerud worden. IV. WELKE SOORT VAN PRIKKELENDE MIDDELEN TE GEBRUIKEN ZIJN. Wij leren in eenen tijd van veivalschiugen. Ons mocl} ouzo toost' aard, azijn, peper, vleesch, thee, koflij, melk, suiker, boter en medicijnen zijn zoo erg vcrvalscht, dat hij die zeer vies i» or bijna in het geheel niot vnn zou durven oten, nis hem bekend werd gemaakt, wolk oene hoogte deze praktijken bereikt hebben: De hoedanigheid van dronken maken de diankeu hooft bcdroovende uitwerkselen op des menschen gestel. In andere middelen zijn vergiften, zoo uls pruiasi-ch-, zwavel- en salpeter zuur, Campeche hout, aluin, lood, koper en allo poorten van zamenlrok- kende middelen gemengd, die zeer fclmdtlijk zijn vo»r de gezondheid en het leven vernietigen. Wio heeft niet opgemerkt hoe snel do ellen dige tot den dierlijken toestand verzinkt, die zich aan het gebruik van Whiskey en gemeene, goedkoop vervalschto geestrijke dranken over geeft? Do slechts prikkelende uitwerking zal het menscbelijk gestel lang tegenstand bieden, of do hoeveelheid moet ontzaggelijk zijnmaar eon gestel van ijzer en zenuwen van kopor, kunnen den invloed van deze vergiftige mengsels weerstaan, die, ofschoon als alcoholisch verkocht, dik wijls slechts sclinnrsch eenige alcohol bevatten. Tabak is dc plant, die het meest algemeen bekend is, of«choon dezel ve slechts een di ie honderd jaren geleden is ingevoerd. Dezelve wordt liet meest verbruikt van alle gewassen,'en, naast liet zout, is hij het meest in gel ruik van alle voortbrengselen, hetzij d'erhjko of delf,loffelijke, op den ganschen aardbodem. Er wordt gebruik vnn gemaakt door heili gen, wilden of wijzen, van den evcrmchtslijn nf tot de polen toe, en gee- ne natie heeft des zelfs aanneming afgewezen. Twee millioen tonnen wor den jaarlijks opgobragt, en, niottegonstnando allen wat er tegen geschre ven en gezegd is, heeft hel verbruik onophoudelijk toegonomea. Of schoon, tot eene nnnmerkolijko hoogte, in velendeclo schadelijk, is des- zelfs gebruik voor sommige gestellen onschadelijk, en er zijn er, dio don tabak met klaarblijkelijk voordeel gebruiken. De mecsto personen vin den bij denzelven toevlugt, die van onmatigheid zijn teruggekomen, en hij levert eenen in vergelijking veiligon plautstvemmger op voor den bor rel. Opium wordt verre weg meer gebruikt, dan uien algemeen veron derstelt. Dcszolf* uitwerking is kwaad on blijft altijd kwaad. Koflij on thee hebben haar nut; maar zij zijn onderhevig aan misbruik. Al coholische prikkelende middelen, ofschoon op zekere hoogte dezelfde soort van neiging bevredigende, voldoen voel beter aan liet oogmerk. Onlangs de verspreide papieren vnff oenen geneeskundige overziende, die een uitstekend man was onder liet voorgaande geslacht, merkten wij op, dat hij onophoudelijk in vrees voor ontsteking verkeerde, hetgeen hom bij voortduring vervoerde tot aderlatingen, om kwaad voor to komen. Of dit tijdperk heeft veel geleerd of is achteruit gegaan, of anders is het gestel van ons volk veranderdwant wij hebben reden gehad om «onan toestand van verslapping meer to vreezon dan oenen van spanning, on hebben meer prikkeling noodig dan verslapping. Goed, hartig voed sel geuoeg, is de beste behandeling voor de gezonden, die dit blijven willen; en versterkende en prikkelende middelen zijn van waarde voor do zwakken, om weder op streek lo brengen, die er van zijn afgeraakt. Als hot waarheid is, (Int gevallen vnn itnnvangcnde tering niet allee» voedsel vereiscbonj gelijk dat wat uit vet en oliën wordt voortgebragt, maar ook dat het bloed sneller door do longen wordt gejaagd, ten eindo eene meer volmaakte verzuurstoffing le weeg tc brengen, dan verei- scheo wij ten dien einde het een of ander vertrouwctiswnardig middel, van een prikkelend karakter. Onder deze omstandigheden zijn goeds brandewijn en hollnhdschc jenovor voornamelijk nuttig. Er is een pvcr- vlocd van gemeene, aangezette, vervalschto mengsels, dio (loodolijka na maaksels zijn, welke dagelijks onder den naam vau de verschillende soor ten van wijnen verkocht worden, welke zij willen namaken. Het ver vaardigen dezer artikels is tot oene handelszaak gewordon, on do vor- valsehiagen vangen arm op dezelfde plaats waar die wijnen hunnen oorsprong hebben. Met het oog op do vcrvulsehing vat) portwijn in de vaten zelve, zegt een schrijver, die met dit onderwerp zeer goed be kend is, liet volgende"Als gij zuiveren portwijn wilt hebben, moet gij naar Oporto gaan, dien z>-lf maken, en boven op het vat naar huis rij den." Het is algemeen bekend, dat er te Parijs jaarlijks meer Cham pagne wordt gedronken, dan het gcheeló Champagne land voortbrengt het grootste gedeelte moot vervnUcht zijn. Brandewijn is zeer kostbaar, wordt hot ligtst vcrvalscht, cn des zelfs dagelijks gebruik veroorzaakt op stijgingen n»ar de lever. Tegen jenever is minder in to brengen, rmwr dezelve is dikwijls te bmndig en te opwekkoud. Rhijnwijn en Londen porter worden meestal zuiver ingevoerd, maar zijn zeer kombaar. Schot» nclie aio of porter, tegon twintig schellingen het dozijn, is niet nuttiger voor hut groote aantal personen, die een dergelijk artikel noodig hebben, dan gouden pillen zouden zijn. Ten opzïgte van onze mout dranken, de ze worden dikwijls bereid met hot inzigt om dezelve tegen zulk eenen lagen prijs do ton te vervaardigen uls mogelijk is, en zijn meestal onge schikt voor geneeskundige voorschriften. Inlandsche wijn is nog niot verkrijgbaar, dan tegen eenen hoogen prijs. In jaren, waarin een over- vlocdige oogst van llarrisson en Cunlield appels geweest is, heeft Néw Jersey cider voorlgebingt, die in do gnnsche wereld zijne wedergndo niet heeft in zuiverheid en uitstekendheiddit artikel voorziet in het vereischt® van een groot getal gevallen; manr sedert verscheidene jaren is er geen cider ter markt geweest, dio voor euuun geneesheer geschikt was ter voorschrijving. Wordt vervolgd Zeer oud en zonder baas wist "Mop" nu niet wnnrheen. "Fidel" roeit zicli het hart van medelijden gloeijen Iiij sprak wij! tranon hem den hondensnoet besproeijotr: "'k ben goed," eu gaf tuin "Mop"—ecu afgekloven bccu.

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1855 | | pagina 2