M mmm-i bie Nmmt&mms m M mi!TODï)l3 iiN, W1SC0\S!\, 4 DECEM v FIBILLETOT. VKIlSCHfJS'T OP DISGSDAG VAN IBDERK WEKK. J. QUINTUS. Eedacteur Eigenaar. VOORWAARDEN VAN INT KEKEN i NO. 2,<>«> por jnnr, stiptelijk in Imlio ■t Mr... mlii'M it Iii.fjiul'1 wordt, «•«for «lo» iilloiip lie* Jfinr.v hu- I $2,50 in rekening gehriigt "timid wordt, nlsdi ■wtlrdöiii AD VE RT ENT IE-? R 1.1 E N Va» 0 t«l 12 rebels, voor de cers'n plaatsing Voor G regels of minder, «lil», «lil» Voor elke vr.Igcn.le plnntsiiig Gi-hmirto-, Huwelijks- emDr-Mllo riyien. iel.». (Zie ook Lei Engclsclt aan «Ie rogtcriiaud.) Brieven en toezendingen franco J. Quintii*. Sheboygan. 1Vi*con* N D. J. aUISTUS. Editor Prop.-ietor. Advertising. e- JAARG.NO. 48. GEHEEL NO. 308. N E D E R L Groningen. 29 Oei. Wij hebben heden een treurig verlies (e vermelden, het afsterven van een* man, die niet alleen in de stad en liet ge- w«-st zijner inwoning, maar ook Jaar buiten zich esn' welver<li« tid"r naam heeft verworven. Gis teren nacht overleed, na eeno langdurige onge steldheid, de liver mr. H. A. Sp.wn.vw, lid van hel provinciaal g<-r«'gisliof van Groningen, rid der van do orde van den Ncdcrlnndsclien Leeuw, kómronnd«-iir van de orde der Eikenkroon, lid van verschillende geleerde genootschappen. Hij mogt den gezcgcr.dun ouóvnlom van 78 jaren hereiken. De overledene, die door zijne dicht werken in het vaderland nlgonveno bekendheid genoot en gewis eens onder de beste onzer dich ters mogt gesteld word«*n, terwijl ouk verschil 'lende zijner voortbrengselen in vreemde talen werden overgebrngt, was niet alleen nis zooda nig een sieraad voor zijn land, maar tev.-ns ook een algemeen geacht en verdienstelijk burger. Verschillende betrekkingen werden «ioor l>em hekleed. Aanvankelijk werkznnm als secretaris hij den drost te Zuidbroeb, vestigde hij zich ver volgens al'Janr als advocaat bij de regtbnnk te "Winschoten, werd daarna lid van bet Cullegis van Gedeputeerde Staten en vervolgens giiffier der Staten dezer provincie, terwijl hem, gedu rende dezulaatstebeirtkking.de eer en bijzon dero onderscheiding mngi te beurt vallen, van met nog twee anderennimns dit gew/st.te wor den afgevaardigd voor de dubbele Kamer der Staten Generaal, tijdens de eerste herziening dor Grondwet. Eindelijk werd hij benoemd tol lid van het Provinciaal geregtshof van Groningen, in welke betrekking hij tot zijn' dotal met ijver werkznnm bleef. Zijn open en levendig karak ter bad hem vele vrienden verworven, terwijl hij om zijne talenten door allen, (li>* hem ken den, werd geeerd.Wij laten hol hier bij deze korte vermelding berusten, overtuigd, dut het hem aan eene meer waardige en gepaste hulde niet zal ontbreken. Gr. C't FRASKR IJ K. Parijs, 27 Oct De aartsbisschop van Parijs Leeft een mandement uitgevaardigd, waarbij gebeden voor de gelukkige bevuiling der Keizt tin w««rden be.olun. In dit mandement Isi zich de hoogo prelaat omtrent de heugelijke g< beurtenis aldus uit: "God beloont aldus de vorst, wien Hij onze toekomst beeft loebetróuw «n die tol dusver met zooveel wijsheid, inzigt en moed zijne -verhevene taak ln-eft volbragl. Hij beloont «Ie gematigdheid en de kracht, het beleid «n de raadslagen, het gevolg en de voornemens, de kalmte en de veerkracht, de vastberadenheid en standvastigheid in de uitvoering; al de hoofd zakelijke trekken van tleze verhevene stnalkun dp, die in het binnenland de orde huisluid, den vrede en de algemeeoe welvaart g«-giondvest heeft, te gelijkertijd dat zij baitensli kracht dien grooten oorlog heeft gevoerd, welke •ns vaderland op den eersten rang der natiën geplimtst beeft, en waarin de heldenmoed onzer •oldnten de schoonste zegepralen lulinnlt, welke de wereld van v reugde doet trillen, omdat zij in den grond de zegepralen der beschaving zijn. Hij beloont aldus ook don Christelijker! echtge noot, verheerlijkt zijne woning en bereidt hem het reinste gf-deelte van den huisselijken haard, «•ene moeder zrcli verheugende te midden van haar kroost." De Moniteur meldt, dat generaal Can.ro- bert naar Stokholm is vertrokken, ten einde aan den Koning van Zweden do insignien van hel grootkruis van het Legioen vnn eer te gaan over handigen. (Men verzekert tevens, dat ook Keizer Alex ander iemand met eene zending naar Stokholm aal belasten, met het doel om den invloed te neutraliseren, dien de eerstgemcldu welligt uitoefenen in het belang van de zuuk der geal lieerden.) Het twaalfde deel van de Geschiedenis van het Consulaat en het Keizerrijk, van den haer Thiers heeft het licht gezien. Men vindt •r in eene voorrede de oorzaken ontwikkeld den val der heerschappij van Napoleon 1. De uitstekende schrijver aarzelt niet dien toe te schrij ver» aan hel absolutisme van den keizerlijken re geringsvorm. Verschillende Berigten. Bij gelegenheid der kermis is dezer da gen te Lyon een leeuw uil eene menagerie op bet groote pleio aldaar ontsnapt; bij het ver schijnen van den vorst der wouden in de volle straten, stoof de talrijke monigte eensklaps uit een. De leeuw wierp zich oj> een' ezel, die <ip zoodanig bezoek niet bedacht scheenbet nnn.- dier was in een oogcnbÜk verworgd. Deleeuw legde zich daarop rustig neder en liet zich door zijne wachters grijpen, die hem Daar zijn huk rugbragteo. Volgens de Leeds Mcrcurij, is door den kolonel Raiclinson onder de puinhoopen van het oude Babyion eene uitgebreide boekerij ontdekt, niet gedrukt op papier, maar in gebakken steen gegrift; zij bevat uitgebreide verhandelingen ov.-r sterrekunde, wiskunde, ethnologic en ver scheidene andere belangrijke takken van weten schap. Deze verhandelingen bevatten feiten en rgumenten, welko.naar zijne meening, van geen geringen invloed zullen zijn op de studie dier wetenschappen, wnarop zij betrekking hebben, alsmede op bijnn olken tak van geleerdlu-id in het algemeen, terwijl zij oon groot licht versprei den over Bijhdsche geschiedenis alsmede over de geschiedenis lijk geslacht.Daar Plinius beslaan dier verhandelin; Eene euveldaad gelijk rij anders slechts op den klassieken bodem van H-mingim gelukt, is dezer dagen in Lombardijs gepleegd. ligcnc"1 van Mantua Dnar Cromons werd lus sclu-it Pindema eo Cicognole door eene gewa pende roovorbende overvallen en geplunderd. Twaalf dezer bandieten omringden den wagen, verwonden den postiljon dooilelijk, beroofden de zes passagiers, daaronder eene dame. sloegen de koffers stuk en eigende zich daaruit ongeveer .15,0(10 lire toe. Andure hunner gennotPn ble ven op eenigen afstand en wisselden tcekons met de onnvnller8. De postiljon werd halfdood naar een huis gehrsgt, en men weet niet wat van hem geworden is. De pastoor van St. Imerio Bijoelkritiek, j jn Cn-mnoa werd uit den wagen gesleept en met van het meDsehe- vuistslagen erg toegetakeld met do overige pas- anderen naar het gagk-rs ging men zachter te werk en hielp jinn of liever naar die xelfs om weder in bel rijtuig Ie komen. In den boekerij verwezen hebben, kan er geen twijfel nacht van den 12den hebben talrijke patrouille* bestaan omtrent hare echtheid, zoodat het ge- Je omstreken doorkruist, en men hoopt de roo- wigt der ontdekking niet genoeg kan gewaar- vers op hel spoor te komen. deerd worden. Men verhaalt dat een geneesheer le Wee- De tunnel tasschen. Engeland en ien, dr. F..., eene hoogst belangrijke proef, Frankrijk, jenoroen taft, om rf™ in-To-J t, fen. feu en- ,lc! kei ,r.« voo, .onst.k.og op een volkomen go- |ijk jood mensch bobben bon. De. F, bad name- bjk, me, goedkeuring der brUbkb. o.e.b.vd, j u PMMd- ,„r F„„ hettl oenen veroordeelde, wal.J.g.,. van «en b,,- ter verslag uïtgebragt. De tunnel zal 1S.V mijl lang worden, waar nog anderhalve mijl bij komen onder liet land aan elke zijde van den oever, om do stijging on daling te vinden. Het gewelf des tunnels zal altijd ten minste 27^ yard onder den bodem der zee blijven, zoadat elk gevaar van het doorbreken des waters door dezo dikke laag zal vermeden worden. De tunnel zelf zal met een duhbel verwulfsel worden voorzien, het eerste van waterdigt cement, hot tweede and. itad, in Zweden, is dezer dagen de kruidmo j associatie" opgerigt, welker doel is hut plan- benevens bet magazijn, in de lucht g'Spron-1 ten van boomen op behoorlijken afstand van „iet slechts eenige lionderdc c-n elkander. Aan weörszijden van elke straat in de stad, aan te moedigen. Dit doel is verdien stelijk, en die vrouwen verdienen allen lof en dank niet alleen *an de burgers van Kewa- n>e. maar van allen, die van dit voorbeeld partij zullen tr«kk-o. ra kruid te l«*w zijn gegnaa, iscbeidene menschcn jammerlijk zijn om zonder krachtig en gezond gestel,- vermindering R_ ,'J irblijvende straf beloofd, wanneer hij vrij. z<-"*-r ters no willig zou gnnn leggen in een bed waarin zuo even een cholerazieke gestorven was. Als hij ziek mogt worden, zou hij op bet zorgvuldigst verpleegd worden, en verscheidene geneeshea- ren verzekerden, aanhoudend bij zijne legerste de te zullen waken. Do gevangene bewilligde na eeuig bedenken, on de proef begon. Na wei nige uren openbaarden zich reeds dc verschijn- selen der braakloop, en de kranke had spoedig Sr' 'J c i ^ii i. i i L, van dunne yzorplaten, die met kleine gaten voor- xt"! ,orinc ^n. Bfl *a r c °.r c, zien zijn, zoo dat alle daar in dringend water oo- Ur-tfegnnMto npn,.rkmmb.-,d behnnj.,.1 vn „b|iJtleljjl km k4mertl verplet-gtl, enl«l,u hct.nonrlrg dvn -k..«i« S„rk ,igl «p n ns en eri tmi e lu p ran ijn r. j t, l(. gm^ne, tiaar dit noodzakelijk door arvl »jn. volkomtnc gon,»ng re bevorderoo. f openingen moet uitgevoerd worden. De Doch hoe groot was nu de algemeene verras- h j j heer hnvro stelt daarom voor, langs den tunnel, op ig, toen men vernam, dat de genezeno geons- D i - it i - - „i, i„f„ cenen afstand van 11,000 yards, zoogenaamde zins in nel ziekbed van renen nan cholera ge- i: ii i-, 1 ..i „i,,_ "maritime bronnen te maken; buizen, die Ihi- storvene gelegd, maar dit voorwendsel slechts Lk,_ j •bruikt was om te zien, hoever het effect van Merkwaardige verbetering van de telegTaaf- Dooo v.«* n*. De N. Y. Herald meldt, dat zieh'eene nieuwe telegraaf-compagnie, een met de vcreiwhte gehl- middelen voorzien nctiongezelseliap heeft gevormd, hetwelk rle uitvinding eens Kcntiickiors, David E. Hughes, voor eerie som van oen of tweemaal honderd duizend dollars heeft aangnkocht, en dionsvolgens tussclmn alle plaatsan van gewigt in de Unie talagrafen naar dit octrooi annleggon wil. Volgens do voor ons liggende opgaven staat de telegraaf van Hughes zoo hoog boven do nu ge bruikte van Morse, als deze boven dc oude sein- t<;legrnaf en men hoopt reeds, dat hij al het brie venschrijven geheel overUidig zal maken. De "Herald" juicht, «lat als deze telegraaf eerst in werking is, zijn gebcele blad, met uitzondering van plaatselijke Wigten, bet leidartikel en de Eoropesche berigten, enkel uit telegrafische cor- respondentien zal bestaan. De volgende moeien dc eigenschappen der te legraaf van Hughes zijnzij drukt in eene minuut van 300 tot 50U letters of van 50 tot 100 woor den. Zij kan twee Wigten te gelijker tijd, in te- overgestelde rigtir.g, door dcnzelfden draad over brengen Zij werkt volkomen geheim, dat is: Z'jo.dnt een verzonden l-erigt op geen tusschen sta tion bekend wordt. Zij is zoo eenvoudig, dal ie der een, «>ik als bij volstrekt geen denkbeeld van telegraferen heeft, maar slechts goeJ kan spellen, er mcle kan omgaan. Zij bestuurt ziel. zelve, dat handeunKcn over .le is: liij elke omilmaijing kau do bewerker weten,nc,s 'b'c on' of de toestel met dien op do bestemmingsplaat* des berigts in behoorlijke verbinding sta;«t. De toestel brengt, zonder medewerking een» telegra fisten op een vorwijJeril s talion, do toestel aldaar in beweging, zoodat doze het berigt zouder toe doen eens beambten verder overbrmigt Einde lijk werkt deze telegraaf zonder «enige uitwerking van do zijde des luulilgestols steeds mot dezelfde naauwkcuriglioid. bet verwonderlijk is, dat goud zoo #rh iar»vli blijft. Australië heeft $18O,G0D,GnO opg'-br»ztp,,",, en Califbrtrio i320.0u0.000, of lieide I» z.-unen $500.000.000. Maar oorlog w.-kt whmup- zucht op, en <lnnr«luor is deze rnii2tigi: giitnlstroon» in het menschelijkc zand verzonken <>f lé-rcr in zakken cn oude kousen. De Europeanea vallen zoo lang schrapen als de oorlog duurt. V (n ROM BYN BECK. i acliliiuptvcaardii:.' li.'n kwar -id n te hu ofschoon hrm h-t t Itrigh.iin Brrghr Stunt.Loni l.cwrrkin wtliMl Mij. Ingers.ill en lisren nm de inbeelding en sclirik wel In dc winkels der boekhandelaren te Peslh thans een boek uitgestald, te^en welks ver spreiding dc Lloyd bij Gud Bacchus ernstig pro testeert. Het beeft lot titel: "Voarschrifi om wijn uit w.-iter te bereiden en alle wijnen te ver edelen." (0»k met water?) Ondanks den prijs van f 16 dien het bo.-k kost, wordt hel door een groot aaninl kasteleins gekocht om uil «le zen rijken schat hunne in «lat opzigt reeds vol doende scheikundig» kennis nog te vermeer deren. Ten gevolge vnn do duurte der levensmid delen en de aldaur heerschonde hroodelooslieid, nemen iu Zwitserland de misdrijven van aller lei aard op eene schrikbarende wijze toe. De gevangenissen zijn dermate met misdadigers op gevuld,dat men ze niet meer onder het dak weet te brengen. Daar de stappen, bij de Engelsche en Franschc regeringen gedaan, om zulke per sonen naar de strafkoloniën dier mogendheden te deporteren, hel gehoopte gevolg DÏet hebben gehad, is men voornemens, op kosi.-n der go- zami'nlijke kantons een groot algemeen work- of tuchthuis voor hen te bouwen. In Zweden duren de zamenscholingen en ongeregeldheden wegens de duurte van levens middelen steeds voort. Na de onlusten te Stok holm en Jougkoding, is nu ook de stad Wes teras hel tooneel van dergelijke wanorden ge worden. Een brief uit Turijn meldt, dat onlangs te Trufavello weder een droevig voorbeeld van on verdraagzaamheid heeft plaats gehad. Eene Pruissische dame. tolde Evangelische belijde nis brhoorende, zoude begraven worden, miinf de geestelijke van de pluals weigerde, in weer wil van de bevolen der regering, in weerwil van de dringendste beden der verwanten en van den Proteslantschen geestelijke, de begrafenis op liet kerkhof aldaar toe te laten. Eindelijk moest men geweld gebruiken, om aan de bevolen der regering gevolg le geven. Te Morsobro, in de nabijheid van Chris VADERMOORD- Op den 4dcu Nov. werd tweo mijlen van Gibson Station, aan den Calumet Spoorweg, La ke Co. Ind., een Hollander, genaamd Froman, door zijnen een tin twintig jarigen zoon Gear je doodgeschoten, liet schot trof de ruggograad en veroorzaakt.» «:.»neu oogcnblikkelijken dood. Er L ling _«s>tcl«l op het vatten van don luis de oppervlakte des waters uitkomen cn w door de uitgegraven grond naar boven gebmgt in «Ie zee gew»rpen tnoet worden, z.-alat dezelve M,n o,„ d«c rn.-u.ti™ «Un, ««lurl.t T >>r J# Jor n„„,„jOT u Je laat in Amerika gclwre» en opgevoed. Dit «p-val riep dj volgen, lo ïailiouf-praak, ke wij in de Yankee Notion P» iiiutckendo gcnscshetii burger, di« bijna veertig jaren nan «Ie Aciulemie van niar.n'i Albany als Principaal verbonden was. en wiens ver- j stiheen handeling over d» geneeskundig» regt-igvluerillloi»!, to n«-ni oen boek vau tereglwijziiig in dit land uil in Kuro| is geworden, is don 19 Nov. I.I., to Albany ovorMo; in hot vijf on zestigste jaar zijns levens. Dr. Br.ru was geboren in Schonectnily, It Anew tus 1791. Zijn grootvader, «lu Wel Horvv. Unit [Dirk] llomri/n, con uiratekeml Gndgelecr.l aclirrjcu en een der stichters van bot Union-Collegie. wnom in doie plaats, en leidde rlo opvoeding ran den »vei Icdenc, die in dat Collcgie in ttd>7 promoveerde. AcliteroonTolgeiis studeerde hij in de medicijnen met Dr. H«emck, cn behaalde in I^II den t doctor in de medicijnen in het Cnllrgio vat en heelkuniligen, dat toen knrt geleden wa* npgorigt- Spoedig daarna begon hij in Albany te practiwren en in 1815 werd hij t»t professor uange-uold aan I»-i iasiiiuut dcr gcnevukunst, en rot lector over gi-ucrs- kuu<lige regUgelcerdUeid in het t'otlefii- van gouccs. en heelkundigen van w.-»relijk New Vork. In 1811 werd iiij aangesteld tot Principaal iter aca.l«-mio var Allwny, rein- plaats welke hij bleef bekleeden tot om «reeks ze» jan-li geleder», toen hij dezelve verliet. Dr. ItrCK was vermaard om zijne aankweeking de kmnkziiMiigheid cn ander idigc bekend door rijn werk «ver "de g.nee-knndige r.-jl... geleerdheid" [ol gcrcgtclijkc geneeBknilnl: .„eo'i.vn.x forentU]dat na deszelf» eeralo uitgave ii. l- :4. i ijl Ainervknanschc. conc Duitsche en vier I.oiuleiieclie uitgaven heeft gehad, en uog een "«■iloiikstnk is van de geletrdheid eu doll ijver van deszülfs scliruwr. Ilij was ook'tijilna» zynon dood, pmmlnnt des lie- stuura van het SlaotS-krankzinnigen-geslicht, en se- Dr. Beo« i« een nutiig li.l der mnalsclinppij gedurende bijna csne halve eeuw van zijn le ven. cr> laat den naam achter van een nllorwaardigsl- geestvol eu verlicht man.—Christ, fxlrtt. I 2.-> |0 poml is.eu «l.il er g-. i I go .Omen warden, di«» de.'f 1 Ekv obwiJSD tiAUT.Er werd onlangs son ver- k in hoor v»u veel belang te Ch «rlestown, Jefferson J 5v,-|,(* j.OOO p. i C'Ot Va., ten einde gebrast, «lui eene uienigl-i lui»-1 teraars tot zich hn«l getrokken. Miss Bkai.l had York. Esse ilerkiiig dezer bijdraagt. De kosten zijn op 100 tniUioeu francs geschat. Volgens de <v?inn«» oiiiletzockingen is de bodem des kanaals voor zulk eene oiidotnemiug zeer gunstig. Er zul oen lueliDjioorweg door den tiinnol ge legd wonUui. zoodat de rook niet hindérlijk is, en de reis daardoor kan iu 25 minuten «ge-laan ivorden. liet stecnkolentrnnsporl vnn Engeland unnr Erimkrijk alleen z««u aan den tunnel oou voordeel van 10 millioen francs opleveren. De verjaardag van i»f. New York Histori cal Society (het New Yorksclie »«jseliiedkimilt- go genootschapwerd op Dingsdag avond «hm 20 Nov., zijnde deszelfs een en vijftigste geboorto- «Ing, gevierd. De WelEd. beer Lntlicr Bnulisli zat voor. De WelEerw. heer Dr. Matthews deed liet gelied, on do WelErw. lieer Thomas de Witt, I). D., deed eene redevoering, in welke hij eenii. der aanvoerdors en der voorvnllen vnn de laatste twee eeuwen in overzigt nam. Ilij wee» op Da vies, den grooten Virginischeu prediker, Patrick Henry, Washington, Franklin, Stuyvesant en vele anderen, met zijnen gewonen rijkdom van daad zaken en ophelderingen. Toen bij geëindigd bud sprak do heer Bancroft, onder dankbetuiging, met welsprekendheid tot lof der geschiedenis, prees den redenaar, sprak niet vuur lol lof van des d«v tors lofrede op «len armen Richard, en voegde er bij, dat hij zelf een Nieuw Engelander was N«g was liij het niet met zich zeiven eens of hij er dankbaar voor had te zijn, geen Hollnndor te zijn geboren, dnar bij (de lieer Bancroft) alle uch'iiig had voorde Hollanders en huu mannelijk kamkicr. Do heer Bancroft, kondigde aan dut er eene nieuwe geschiedenis der Nederlanden op hel punt was uit le komen, van «le pen van deu lieer l'rescott.Binnen weinige weken zal deze het licht zien.Christ. Intellig. Een i Hoopvolle zoon.Pa, ben ik een Amerikaan De vader.Ju, mijn jongen. Zoon.Maar jij toch niet: zijt gij wel! l'ader.Neen, mijn Ztion, niet van geboorte. Zoon.Wel, als ik groot word, dan «leuk ik it ik er wel twee aan zal kuuuun gelijk gij. Zou den heer Miller in region belrukken wegen* het I st„n verbreken eenor trmwbclafw, en Int geval is; ouder vorzwaren«?e omstandigheden ig>—«-iiifl zijn. want de jury «l«scd «wue uitspraak van 4s,u00 voor hadden,«ie klaagster. I In vroeger dagen was er "een IviLsru iu Gilead" W mnnr lieden ten «Inge is or "een balsem in goud" zo b zelfs voor het gewonde hart eener maagd. noen jsg-din de bet. u. D- liet. bovunstnande is eeno goede les voor Hollanders, en m liet algemeen voor alle Europe- aiion, om toch lu zorgen, dut hunne hier geboreu wurileiido kmdeivw niet bestuet worden mul deu zuurdeesera der Auu-rikiiatisclie partij,zegga Know Nothings, nis zij niet vau huuue jongens op hot gezigt willen krijgen. VKltsrilKlKKELUK.Verleden Vrijdag acht da gen geledon, ging «1<» avonds een jong mcti»d>. wiens naam onbekend is naar «len waterval der Niagara. Hij was in zijno liefde te leur ge-teld cn zijn hart was vervuld van smart en wanhoop. Ilij zette zijnen bood af, trok zijnen rok uit. en eenen aarzelenden blik op den afgrond b«-nedon hem werpendekeerde hij zich om, on zijn lig clmaiu word Jou volgeudeu morgen govotideii op bed. IIet vier en dkktig»ts Congbss.Het aan staande congres, dat waarschijnlijk op den «sersteu Maandag van December zal geopeud worden zal denkelijk e«ue der opgewoudeusto zit tingen hebben, die men se«lert de organisatie van ons gouvernement beleefd heeft. Het is ter- deeld als volgt: lijke. blaauwe ougen 1 Senaat—Democraten, 52; Whigs, 12; Aboh- Jen glimlach. Maar «lat was eenig tionisleu (zij die voor de afscliaffing der slavernij en wij vreezon, dal dio soort vai zijn...' IU; Know Nothings, 3; halige plaatsen, 5. inoda raken, met hel zacht! g" U. ...-«v-ig.T-.l Uh.Kte Island L'. Jt.nk .4' Royal P-opl.-'s Bank II. Wij v.-rorid'T mier .-f.illi-r.l h-. fl, BitRniACiUNE-Een van de netste stukkon dar tentoonstelling te New York, is een broiinnoliim*. Het was aldaar het eonigste, en trok de aaii-lu. crootelijk*. Het breit zijde, linnen, kat wol gelijkelijk goed. en maakt I.4U0 stek.'ii in j m«-"» y< de minuut. E*n machine kan gemakkelijk hoti- js «lerd sokken daags broijon.Exchange. I" ka "Een van de netste stukken der werktuigkunde" j "'ii breimachine, dat wij ooit zagen, had vriende- !";l Lchoau dr lenen luid. Wel gedaan, vrouwtje»De vrouwtjes van Kuwanee, llenry Co-, lil-, hebben eene "boom- HuisDemocraten, 81Zuiilelijke Whigs 9; Know Nothings voor de slavernij. 30; Kuow No things voor deu vooruitguug, 45; Noordelijke Whigs, of Republikeinen voor de alaveruijafschaf- fing, 08; ledige plaatsen, l. jn hot huis is een beslist overwigt van het Freo Soil element (vrijen groudaelemeut-) Do Souaat is voor de slavernij. n de laatste geweest dat n tijd geleden, breimachines a.le wiel. dit te Ds aocuoPORKNasr.Dezo is zes jaren zoo ontzaggelijk groot fgetouw op de vliering, en het g> ruile schortj", en het eigen gemaakt wollen jakje en eea duizend dingen bovendien, met welker >er- iiee do wereld geou zier beter wordt.Chicago Jo+rnal. Eens opbswososniisid.E-n zeer groote. een goud voorkomen hebbend, gesnorde, «urig oogige, heerachtigo vreemdeling hooft hier - nige dagen in hot National house vcitoofd. Verleden Zondag verhaalde men, dat deze por- moord, en «Ie mb^k.-r. ontvloden Vcttler van de willens zijnde rv- - Een slechts tcoor —E n c lumG.i vorkocbl een Sch:«Mi kii. Duitschor voor >icr dollars, om .- beiulve. Dc tno. der li n en de Duitsclier was jijm ijl oi» nog negen, die bij huur I -s in Co. aua enen li'ilr kin 1 liet bind had uitgegei Uvlijk een slechte koop. Dat Het gebruik en misbruik van prikkelende Middelen. Vertaald uil Putnam's Magazine. Wat »ij e«t of drinkt, zoekt dnnrin slechts de nooiligo voodiug, en goen vronlzticliiig genot; dan kuut gij leven. l»t «lat gij. e«" lijk eene rijpe vrucht, iu deu scIwm.L uwer inooilor nedorvalt. of met gemak wordt vergaderd, en niet, voor de rijpheid deadowK roet geweld nfgcplukL -L DERZELVER GEBRUIK IS ALGEMEEN. De bezigheid des levens is te leven. Vau het jongste uur «Ier kinds heid, tot den laatsten ndemiogt, worstelen wij om dieu onvormij.lelijken endergang te weerstaan, die het nlgomeeno lot van ons geslacht ia. Ten «inde tegen de neiging onzer ligclmmen tot de oxydatie (verzuurstof- fingto voorzienom de taul van oenen Jor laatste scheikundige tlieo- risicti te bezigen—word al do tijd, de at beid en de begaafdheid van •ene groote klasse in ieder land en iu iodereu leeftijd vereisebt. God beeft ons begiftigd met hel uoodige instinct, om die soort van artikels uit te kiezen, die het best voor het onderhoud van den mensch geschikt zijn, en met «le scherpzinnigheid om dezelve voor onze behoefte gepast te maken. Van do vroegste tijden van welke wij geheugeuia hebben, zijn prikkelende middelen, zoowel nis voedsel, als voor het incu- •cbelijk leven noodzakelijk beschouwd, on voor de ontwikkeling van deszelfs redelijke en zinnelijke [of ziels- eu ligchaams—vermogens. Hot zal geene aanhalingen behoeven om iemand, die mot de hoïligo schrift bekend is, er nan to herinneren, dat, in het oude testament, wijn met molk en olie gepaard gaatmet vettigheid en overvloed. Nergens echter vindt gij in het minste vermeld, dat deszelfs gebruik kan gemist worden. De hedendangschë leerstellingen ten opzigto der bijgobrngte oude behandeling van geschorste gisting on kruiding kunnen niet wor den staande gehouden, en er bestuut ook uiet de minste twijfel, dat do wijn, die "liet hart des ineuschcn verheugt," dronkeu maakt, als hij iu overdaad gebruikt wordt. Deszelfs matig gebruik wordt ovornl voorgeschreven, cn er wordt op gezinspeeld als eene der deugden, die deu waren Christen onderscheidon; van de treffende bedreigingen van Sulomon af tot den last des apostels toe;"Voeg bij uw geloof, deugd; on bij deugd, kennis; en bij kenuia, matigheid." Alle natiën, hoe barboarsch ook, ieder volk, boe afgezon derd ook, hebben eene wijze uitgevonden, om eenige soort van prikkc- l«ndon drank daar te stollen. Bijua alle bekende plantaardige zelfstan digheden, zoo wel als vele diorlijko, zijn tot dit doel aangewend. \Vaar-_ «cliijnlijk zou eene lijst van meer dan liouderJ artikel* geleverd kunnen worden, menigwerf van hot ongeschiktse voorkomen, van welke eono droukeiimakciule stof gemaakt werd. Zoo hier niet aan oene behoefte des geste Is te voldoen is, dan is het zeer inoeijolijk vau duze inatiuetina- tige vindingrijkheid rekening to geven. Wij kunnen dus veilig stellen, dat, zoolang des menschcn gestel on veranderd blijft, er altijd eene begeerte naar prikkelende middelen zal worden aan den dag gelogd, cn dat er behoefte aan zul zijn, tot dat er eeno meer volmaakte natuurlijke bewerktuiging bereikt is. Zoolang het onbetwistbaar waar is, dat geen gezond persoon veilig eenig dronken makend artikel kan gebruiken, dan zoo lang wij zoo snel leven mIs nu zoolang wij de kaars anu beide einden brandenz«x>lang li gel mum en ziel, vooreen belangrijk tijdperk, tot derzelver uiterste vermogens be last zijnzijt» er menigwuif uinstendighedon, die een tijdelijk gebruik van eenen versterkenden prikkel vereischen. 1L PRIKKELENDE MIDDELEN ZIJN NOODZAKELIJK. Een geneeskundig schrijver in de Bibliotheca Sacra van 1855, zegt jn een artikel, gerigt anu letterkundigen: "In den tegenwoordigen staat der algemeene meening is or weinig gevaar van het misbruik van prikke lende middelen door wel opgevoede mensebeii, die een voorbeeld van matigheid willeu geven; wij zijn er uiet zeker van, dat, wat do gozond- heid dus persoon.-» betreft, do dwaling niet aan da andere zijde is." Eu audermanl merkt dezelfde schrijver aan: "Wij bekennen dat wij, met do meeste geneeskuudigen, zeer dikwijls eenen tegenzin gevoelen om bet gebruik van prikkelende middelen voor to schrijveu, uil vrees van misschien eeno kwado gewoonte te doen geboreu worden. Maar wij bobben te dikwijls derzelver goede uitwerkselen gezien, als zij door ee nen deskundige wmen voorgeschreven, die stoutmoediger of niindor naauwgezet was dim hot grootste getal hotlendangscho guuoeslieoron, om mij niet stork overtuigd to goyoolen, dat er velun iu ouzo maatschappij zijn, die er boter aan zouden wezen, als zij van tijd tot lijd eon prikke lend middel gebruikten. Hel is waar dat iemand, die eono volmaakte gezondheid geniet, hot niet noodig heeft—er niet door beter maar slechter kun gemankt worden. Maar dit is uiet de toestand van zulk een groot getal als men algemeen veronderstelt Dal zeer vele personen zoo wel prikkelende middelen noodig hebben ais voedsel—dat zij, ofVcliuon dikwijls schadelijk, menigmaal weldadig en zelfs noodzakelijk ziju, kan niet outkeud worden. III. WIE PRIKKELENDE MIDDELEN NOODIG HEBBEN. Terwijl het waarheid is, Jat geen gezond persoon prikkelende mid" delen nuodig beeft, ziju er toch in den tegenwoordigon staat der maat schappij zoo vole oorzakon, die oene verstoring van hot ovonwigt dor gezondheid bewerken, dat er eene—dikwijls tijdelijkeongesteldheid kan roorkomeu, die een geneesmiddel van eenen prikkelenden aard ver eisebt; zelfs in gevallen waarvoor geene redeD m, om al» «ene aiekte be schouwd te worden, dio een geneesmiddel of eeuea geueesbeer vereisebt. Vreemdelinguu «eggen, dat wij, Amerikanen, ecu kort lovend, tering achtig, schraal, bleok, medicijnslikkeud nu xiju. T«u opzij»te vau «Te twee eerste punten, toonen de statistieke opgaven aan, dat zij zich niets boven ons hebben te verheffenen do goéd slagende verkoop vau kwak-! zalvoremidilelen in Engeland bewijst, dat wij zouder schaamte voor on-j ze geneigdheid tot medicijnslikkeu kunnen uitkomen. Dat wij mager j en bleek zijn moet natuurlijk iemand z««r in het oog vallen, die ge woon is op Jo boogroode geziglen der Engelschen te zien, en de schoo ne kleur to beschouwen, die het voorkoiueu «Ier engelsche vrouwen on derscheidt, zelfs tot in eenen leeftijd, dien wij voor ver gevorderd hou den. Wij zijn in eenen merkwaardigen graad een overwerkt Tolk. On ze ligchnmelijke e* geestelijke krachten zijn onophoudelijk ten uiterste ingespannen. De eeiste indruk, dien wij op eeuun vreemdeling maken, is, dat wij altijd in haast ziju. Onze geestdrift, vervoert ons oiu te veel te ondernemen, en wij ziju niet te vreden met eeuo uiutige opsta[>e- ling. Wij gtiunou on» de oogonblikken niet, aan eten eu lust gewijd; en zonderen weinig lijd» af voor uitspanning ou teestdageu. Alzoo it een groot gedeelte onzer personen vau middelbare jaren ziekelijk. Zij hebben geld opgehoopt en trekken zich rijk terug, en wijden zich oon de bezigheid van een overwerkt en verzwakt gestel te koesteren. De uitkomsten van geneeskundig ouderzook ou de vooruitgang der wetenschap d<>en minder ziekten een doodulijk einde uotnon, en bescher men het leven van lien, die een zwak gestel hobbeu. Wij hobbou daar om meer ziekelijke» dan in de dagen van eonvoudigor zeden, toeu do maatschappij slechts uit zieken en gezonden bestond. Een »wr groot getal behoort tot eeno klasse, dio noch ziek, noch gozoud ia. Het is daar om moeiji'lijk eeno bepaling vnn cenen staat vnn gozou.lhuid te govou. liet nieertmdou) der menschcn gaat klageudo duarheuu, vau do wieg tot aan liet graf. Hou weinigen zijn or, dio geene kwaal hebben, verkregen of overgeOifd. die hen futn ziekelijkheid blootstelt f lloo weinigeu zijn er, wier maag en brein den arlveid dragon, die hun is opgelegd, zouder eeneu blik vau onpasselijkheid to gevenGa aan den hoek staan vau eene druk bezochte straat; vraag aan ieniaud, die allo vooibijgaugers kent. hoe velen eeno volmaakte gezondheid genieten; en «Is gij iu staat zijl echte opgavon daarvan te erlangen, z,ii «I» uitkómst u verbazen, zoo gij niet gewoon zijt in die rigtiiig te zien Treed «>p de galerij vau de kerk, waarin gij gewoon zijt u»o gc-I-ïienst uil te oefenenlaat uwe oogen langs do banken gaan; onderz- k elk gelaat, eu gij zult helaas! weiuigen vindon! op welke de zorgen dos levens niet zwiwr wegen, of dio niet hoimelijk lijdon aan eeue der monigto kwalen, "die een si" lelijks .iiï «ijn des vleesclies." In het tijdperk der jeugd worden ge\ de verrigtingen des ligchaams gocil volhragt. Ilij weet mi i dat hij eene maag heeft, die naderhand, gedurende «Ie nicu-«t.' leven», zich misschien zorgvuldig zal moeien «vachten «.iu .-.i, gepot van spijs en drank over te geven. Wie heeft niet met nng naar hef tijdperk zijner jongenjjaren teruggezien, toe» o apjvuls peren of prnimuu zoo menigmaal ouder hut scb.n :j- voornamelijk bij een U-z-s-k «»j> verbudm grond, of t,.. ,i middag le kort was «ml» de liefde tol wilde spelen te velde du een kwartier onze ligcha nnskrachteu zou ui-.putt-u I Jl, perk «Ier jeugd-altijd het tuiugctioamste en g.-r-m-vv, tijds meer dan «lo pogingen der natuur «'m .h->z.,-;i'« le«cu- dethoudeu. De iu «Ie kindsheid uitbrekende ziekten h:.- uitgeput eu zwak, prikkelende middelen verrischende, om h.-t te b»ven komen. Een weinig Inter is het tijdperk v-m vrijste; w;jls een zeer ba-gchelijfc lijd|s»rk, in hetwelk do hulp vau prikk.'-lendo miJdeleu ten sterkste veivischt wordL N.«g Later, ontwikkelen do jongelingen cn meisjes ongeregeldsnel in lengte groeijendo, maar ,an- «ler® weinig wnmeinleeu vcroöeheu eon oordeelkundig gebruik vau dezelfde middelen. Aan eeue moevlcr verselmlKm zij, geduremle deu zoogtijd, nicvle eene materiele hulp. Die eene slechte spijsvertering heeft vindt «ionetver «HirUcelkuudig gebruik van y,.\'I «lieiut. En l:u:i», die zich zelvou al» geheel wel be->elioii\vt, kan door geworio vcrrri.v-jtu.», buitengewone waakzuiuuliei.i, voel zorg en kommer, ovormatig.-u -.rl-eid, naar ligcluMiu en ziel, of beiden, iu eeocu toestand gebragt worden' waarin liet «eer verkieselijk zou ziju oenen versterkenden prikkel te gé bruiken; terwijl bij toch nog zou aarzelen te zoggen, «lat hij zi.-k vv.-woa oene artsenij behoefde. Voor deu sukkelenden en don horstel lenden, zoo wel als voor «len bejaarden en deu zwakken, hobbou prikkelende mid delen oen aangenaam en kostelijk gezondkcidgoveud en levonbe«varend vermogen, «Ioor middel van hetwelk do tier wordt hersteld, nieuwe bracht medegedeeld en de dtenstighoid eu het gemak vau oude jaren uitge breid en bevorderd. Iu ongezonde stroken worden prikkelende midde len in bot bijzonder veroischu Geloofwaardig» ooggetuigen verzekeren dat te niiddcu van de vrwwolijko singling, waarmede het leggou vau den Panainn sptairweg gepaard ging«njiio onderneming, die moer mou- sclienleven» heeft gekost, dan vele lange veldtogteu of bloedige vold-fa- geuniemand oub«jsmut bleef van de nokte, Jan zij, die dagelijks dron ken, eu goed. Als «wn geneesmiddel voor do beet van slangedÉfc ve le andere toevallen en ziekten worden nti en zijn aft :ji priJ^S-aJo middelen, door de geneeshceron, als een heilzaam tcwvocgsel bij de mid delen tol herstel beschouwd, welke de Vooraieuighenl hun r«rscMfi heeft.

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1855 | | pagina 1