L wmtMMimm&mïï Hl II III SllDDfH MÏI8IM MïthB» HOLLAND BITTERS f11111 Mmi IVKN" ZKï fimdkit Diwr il* «it ti c blad r.io. dat P. T. ltarnum lo gon u cm' i-iscli tot scli:ii|ovorgoodvnp wegens fnsn rin oen openbaar gi sclirifi ti ■f in oi n openhaar gi sclirili i«-n bedrage van (luizen.I dollars, lii-vft ingediend, u-n>v..;- *-)" van hem dour «we sli-clite m zeer ondeugen de' artikels te In-bben verhit) lord, van in dole Mad one kiiidortelitoonsleiliag to geven. Mfl mri-n ik medr gon-gtrgd to zijn tot sclu-deloc-s- ilit g, voor do nioi-ifo, die ik or too hob nnrgc- 1> ikken, vorpfigt which to wijken, en in liet nl- g-nnenom do uitdrukking van onze polioie j I ii. nnars to gebruiken"in het uitoefenen van j hunnen piigl belemmerd worden." De com- j I mnndorende ■flier- r. dón simt der zaken ziende, /.otie: "zoo zij bij do --eiste ndf-I van de troin I nti t nchtor uil gaan. kust ze dan allo." Dij bol eeisto geluid vnu In t paikeniont, gin- j gen do engclsclio dames op de vlugl. "Als liet fransclte waren goweosl". zegt Oen Piirijsch dag- blad, "zouden zij lol de kmtsio vrouw gebleven wond, om mijn kindje vcor do tcntoor.sirl'ing rod to maken, en voor do uitgavi n, w.lke ik l •lamvoor heb gi-m.uikL Hier beneden zult gij Cene lijst van de uitgaven vinden, welke ik ver wacht dat gij betalen zuil zonder goiogu lijkc vorvo'ging. Mijn vriend zal morgen bij tt min komen om al' te reken' n: ClSVIJ.ilATI, 2-1 Oei. 1*5.-.. Po uitgever van <le Cincinnati Cone i cord holll te zager den. liet h- plaatsen tegi lijk d.ioig -z vomiig verscheidene zag. Winter van Ron tw houtzaag-machine ie doeleinden uiige-; In vier minuten een itnpel te gooi- - I-taf vanl Tint- dob. e bel. 'ggeii. CtS Je Yaor twintig kw.nt ]«ip, vet to maken v.-oi Ue lenïooneie 15 Cts hel kwart Voor eenen blikken ratelaar, en iH.n.l pepermunt borstplaat, om mijn kindle gedurende de vertoonillg slii te il half hm Voor een stuk driehoekig geoliede zijde, tot noodzakelijke doeleinden voor een kiinl Voor afmatting en leistering der ziel. en danmaiivolgende teleurstelling door de vernietiging ilcr tentoonstelling dour do Commercial Het zal eene Ttmoije zaak wegens laster zijn, nis Harnum in liet geregtshof komt, om de scha de te bewijzoo, veroorzaakt d.-or aanmerkingeu in een nieuwspapier op zijne kiiidertfntoonalcl- l'ne- Er is geen twijfel aan, dat de. pers de voor- deelen der tentoonstelling vernietigdemaar bet geschied Je met geeue laakbare doeleinden. Afmetisgsx vas des hekel."En hij wat de stad met oen riet, twaalf duiieiid stadiën. De lengte, en de breedte, en d« boogie van dcielvo' waren gelijk.Oponb. XXI: 16. Twaalf duizend slndiën, 7,920,000 vt, waarvan j de kub. inhoud is 490,793.USS.00U.000.000,t'00 kubiek toet. De helft hiervan zulle'i 1 wij cr afhouden voor den troon van God en liet - hemelhof, en de helft van de rest voor de -tra- j ten, makende een overschot van 124,193,272,-1 000,000,000,000 kubiek voet. Deel dit door eenen stap, i of door pn. J1 kan op twee of m agd worden, door e u op de achjft te i GUOCIEUS A COMMISSIEKOOPF.US, /.V HET KXCMLLXCE BLOCK Wnar gij ten all. hoefn-n. thee in tunic betaling, llu tr.Mnmpte Suiker M'E.W. .tVE.VCE. tijde oenen groeten en uitgezoclilen voorraad vnn kruidenierswaren, raondbe- en, wijnen, en buitenhmdscb gedistilleerd kunt bi komen, goedkoop tegen con- voorraad bestaai gedeeltelijk uil de volgende artikels: Steenkolen in low aDe reiziger, die op een reisje door d-n Staat lowa de sehoone, uiige- sitekle pmiriC-n cii den rijk.-n en vruchtbaren bo dem bewondert, en die slechts hGr en d.i3r ge legenheid heeft, zijn beklag m.-t deszelfs gebrek »an hout te uiten, be- li er geen denkbêe'J van, dat onmi.ld. Ibaar onder zijne roeten zich de rijk ste steenkolen biddingen uitstrekken, die eene oppervlakte van de grootte des ganschen Staats beslaan. De steenkuk-nbedding in hel zuidwes telijk gedeelte van onzen Stant is eenc voortzet ling uit Missouri en begint mot de geogrnphischo grenslijn beider Staten. De oostelijke lijn dezer onschatbare* bedding kruist Je rivier Des Meinet, ©nge»eer 15 mijlen hoven hare v«recniging met de Mississippi. Volgen wij deze lijn in eene Ecordelijke rigling, d*n vinden wij eene ader, die zich tot aan de Mississippi, cèn.n korten af stand boven Keokuk uitstrekt. Am dit punt loont zich erne plotselijkc afwijking in eene noord westelijke riglitig naar de rivier lowa, door de counties Washington, Johnson en Iowa on j (pi van daar door Tnma, Marshal en Webster. Bij Fort D.idge kruist deze koh-ubedditig de rivier Des Muincs voor de tweedemaal c-o neemt dan eenen westolijkeu loop naar de wateren van Nis- hunbuiniiv en de St«atsgr*n»en. D« kolenbed dingen moeten zich tut over de 300 mijlen boven deu nn-tid der »i»ier D>s Moinesongevenr 200 - mijlen in t-eue regie lijn—uitstrekken. De beste openingen vindt mm langs de rivier I Dts W.dries en voornamelijk op zulke punten, waar de steile heuvels onmiddelbaar aau dien stroom grenzen. In het oogvallend moet ln-lj schijnen, dat deze bijna door den ganschen Sta.it New Orleans do Impeiinl do HcslO Zwart.; do Oude Goot Java Kollij -■{kleurige stroop mve llv.o» dice Zuur in enorleii No. 1 Makreel Codfish flinle Fiansche lirnudev Hollan.lscl.c jenever Madera wijn v. don zuil Ondc portwijn llaode wijn inpngito wijn tilS33.Xicutuc uoovvaaöunn 0ocöcven.lS33 V 'f -T ,,-ri De oiulcrgoteekenden mnken hiernredo hunnen vrienden en liet puhlick iu h achtingevol bekend, dat zij Eene deur Noordelijk van het Wisconsin Huis, ^1 J hunnan winkel op nieuw gevuld hebben en thans weder ruim gescrtceid zijn. GROCERIJEN PROVIS1EN, Glas-en Aardewerk, Vensterglas,A erwstoflen,^ Houten waren en Stérke Dranken in soorten welke goederen in den groot- en klem-linndcl t.-g.-n uiterst Inge prijren zullen verkoopt... - Daar wij onze waren rcglairceks uit het Oosten ontvangen, hopen wij onze begunstigers/z - prompt éu civiel te kunnen bedienen, els eenige andere winkel in Shehoyg^n. 1^ Voer allerlei producten betalen wij dc hoogste prijzen. Shelmvgaii. 2 Julij 1855. JOSKPII SCHRAGE €o. (^- /ifs A? AYEll'S riïXElV. plSinl"," YSTl*" v.-n «nilsveitering. wateiMchl. grcl'uel.t. rlirnmnli. k. kii.Tts! jicht, zennwocbtiglrcid. prikkrlbanrl.e..I. aniL; sr. kingen. hoofdpijn, pijn in de bor>l 7"' - lendenen, vn.nw.-l.jkc ongeMoldheden. enz., enz.. In derdaad, weinige ziekten liwiann er.. «oko c i komen, nis een schndrioos mnnr werkwam piirgee^- wcl'gévo'-h'u Snl^hijlgewonnlijlc hnrdlijvig Is.dnn^'j worden llicn.it ernstige el. dikwijls dcotle ||ke Bek ten geboren die door _eer, riijlig en vem.^ vnu een nood Pitrei'crln,'"ICI Kon"01' Dit is desgelijks liet geval met verkoudhed^ konrts- •rliiigc ve-schijliselcn. en galachtige ong. rcgol.llie- Zli .11- o,n H. 'li-P vrcessrlijke riekte, die deor helgansche land dc lijk ketsen laden, «e worden of d..xr.t; ,<w.rt «e bre^n Daarom is een vertrouwd hmsrmddclvnn liet <or>te belang voor de algernerre gezondlirid.en de/c pillen r.m mol eene grondige ervaring tol die volmaaktheid gebragl. dut 7ij non dnl vercischte beantwoorden, l-.eno ni'ge- slrekte beproeving van derzelvor deugdeni dnor de-' professors, en patiënten, hoeft 33 OERHAVE'S <SL ECHT H0LLANDSCH KRUIDEN BITTER, Twee jaren zijn voorbijgegaan sedert de invoe» ring vnn dat onschatbaar geneesmiddel in do ccnigilc Staten. Gedurende dien tijd hreft het *#nea I AlOZMKr.WZ!» APrnr.K VKBKRKOKK AlB KSB MIDBZt ...tkonisten gogevcivlic j TUGKN KOORTS, op"'C genccsinlrMel is-, boilorvcnspijsvcrlcring, vuile mnng, hoofdpijn, gebrek bekend geweest. Genezingen zijn beworhstrlkgd, die :la„ ocl|ust, zw.-khciil, hardlijvigheid, ..ngelcfolijk^voorkomen. ^"^c" 11I.1NDK EN VLO RIJENDE AANBI.IF.N. eu van onwnnrheid cri' lekende hrcren. die vc hebben, niegen wij verrneMcn: Doer". A A. Usui;?. Scheikundige t nMassaelm ileor personen I geen i Onder r deze pillen Heston, en cijn vak gemgslennd wordt donr— It- J. GARlir.aKK. gonv vnn Moss. I-'mobv Wasiipi'üs, gewezen gouv. vnn Mass. Simkon Bnowx, T.uit. Gonv. vnn Mnss. E. M Wtiioht, Secretnris vim Slnnl vnn Mnss. Joris b Fitzi'athiok. Kathol. Ilisveliop vnn Bost. Prof. John- Torbbv, lid vnn liet collegio vnn gom en heelkundigen te New York. Doctor C. T. JacksOS. geologist vnn landerijen v»n den Sinnt: nlsmo.h Scheikundige tc New York. ge- Velen onzer waardigste burgers erkennen dexelk wonderdadig vermogen in alle onpasselijkheden van MAAG EN LEVER. ALS F EN IIE VEERKRACHT HKBSTKI.LESD MIDDEL. dat nimmer gecvenaard is. want de verligiing welk* hel ver»chaft in alle gevallen vnn ZWAKHEID OF SLAPHEID VAN ELKB soort isjbijun oogonblikkolijk. IN ZENUWACHTIGE F.N RHEUMAT1KII ongesteldheden heeft het zich in olilelbars garallaa zeer woldnilig botoonrl, en in nndero aeno bnnliatn Wa>- openbare j -*léllinP voorlgebragl. i ai- -•iipK-komlc g-i-ecsncoren het vnorichrijvnn ar W F. DAYIES, EN B0EKHASS2LAAS. inkto kulcnlx JJing' n bew I de Dvs Moinca die brl ziel» i inwoners, en dal een geslacht Oüj jaar duurt, mnkende 2,700,000,ü00 elke eeuw uil, en dat dn wereld 100,000 jaar znl staan, makende in het geheel 270,000,000,000,000 inwoners uit. Ver onderstelt vervolgens, dat er 100 werelden wa ren gelijk aan deze in getal van inwoners en duur van jaren, hetgeen ecno som van 27,000,000.000.000.000 personen uitmaakt, d; sou er een. ren persooD, en ar schillend, de Des M< voel dik, i binnen 40 van geven beid vat de diepte en dikte der h-s gijn dc kol maden n uitstekende kwalitej ijlen van Fort l)es Moii bereiken. De fc.Jei ideri-n. Aan van 10 voet voor iede- ''jt gc-scLiki tot het om. nog plaats over zijn. I «'J'."''derotn noden la Hoe vreemd Je bovenstaande berekc- terwijl zij de dikte l do nabij- Fort Dodge zijn aan die van boven Keo kuk, ten ripzigte der k« «liteit geheel gelijk. Op rschi ideno plaatsen zijn deze kolen voornarae- elen voor Coke, ter- met meer voordeel j tot bet voortbrengen van gas kunnen worden - i - i anneewend. Men berekent, dal de kulctibe nng ook m.ge loarVorofn, Ier, Iwwijie t„f, balen, in Io.., um "pn»rvbkt. no I, dat 1 zelve niet tot spot gemaakt is dien hebben overgenomen uit het ect-ij bollandsche gereformeerde kerk Jnlelliptiicer." rij Inmr j 3^ 500 vierkante rrr ,'r i 'ue Curie Uur eeno opper lijh-n, alzoo bijna vier vijfde n tttauls beslaat.Sta:tg. Welke utsdnocwetts willes üeens cbas- BKBltlES kweekenEen welm--enend man vraagt:zijn er gcene moerassen of kleine daim op uw land? Moerassen, die in den zomer op- droogen door de hitte en gebrek aan regen, klei ne dolen, die in ih-n winter met water gevul- zijn. Dit zijn juist de plaatsen, die gij noodig hebt; de best mogelijke grond om do cranberry- «truik te kwt-eken. Welnu dan. worden deze tut nu toe nuttelooze, sompige plekken tot voordeel aangewend'? Er is nanuwe'.ijka cene landhoeve van eenig belang of eenige uitgestrektheid, te vinden, die oiet in eei.ïge gedeelten bovenbe- •clirêvene plaatsen beeft, welke de kiinppe land bouwer niet over bel hoofd zal zien. Wisconsin kan de eerste kwaliteit van cranberries voort- bicngen. Beproeft bel, landbouwers. Eene aartsvaderlijke kievoescii. James Crabtec, puttengraver voor dc heéren Ackioyd. te BurkinsliJiw iiotiom, te M.-r't-y, nabij Leeds,.i.'n 'vaVrat et-ne put gravende, vond onlangs eene levende I den zijn. i kikvorsch in het midden van een groot stuk I der Worden gevraagd, om liet vnn do goedkoopste tot de fijnste artikelen wel voorziene bs VcrkoepUius Tan Toilet-Artikelen KASPAR GUCK, in Pennsylvania Avenue, nabij de baren, zoo snel mogelijk op te ruimen. Van mijne deels zelf gemanUle. deels op de olijke markten gekochte ariikole». the ik gei ogen de laagste prijzen verkoop, neem ik stems o| ÜO.MKR-KI.EKDEREN VOOR HEKitKN, VESTEN VAN ALLE KLEUREN, BROEKEN en JASSEN, HALSDOEKEN. HOEDEN en fETTEN, HEM DEK eiu, enz. Ik tieb besloten greue conenrrrniie ic schuwen on goedkoop nlc iemand in ile/.c Mail Ie verkoopen. Een geheel pak voor 3 dollars! Komt en ziet! KASl'AR GUd Sheboygan, 2G Met 1S55. y281 W aarsc/uticiitg Scbuldliekentonh 2 April IS55. Shuboyg D'. F. HAHN, Geaees-, Heel- en Verloskundige, fchnix owr hut Kossuth Unit. h iu d« gunst van het Hoiltadsvli JAC02 GLQCK. MBn-eolt zijnen vrienden, slso-.k liet geëerde pu bliek, het validen lieer Loc is Tlsti: wc h- geli de e» goed ingerigic Ingeincnl, HET KOSSUTZI HITS, Sheboygnil, Center Straat, Wi«. siec-nko.i', twee honderd en dtriig voet beneden de oppervlakte, aanmerkelijk beneden de Morb-y j 1 tunnel, waar het digi hij is. De kikvorsch is nog zeer levendig. Toen zij gevonden werd, was zij zeer donker van kleur, maar zij wordt gelijk de gewone alledaagsclie soort. De oog en zijn «eer v helderen met eenen gouden ring omgeven. Zij beeft vier klaauwen aan de voor- en vijf zwem vlbzige aan de achter! pooL-n. Uare mmj is ge sloten. of vast toe, maar zij ln-cfl twee luclilgatei blijkbaar neusgaten, boven op den neus. E zoom kolen waaruil zij te voorschijn kwam was met water verzadigd; '-n waarschijnlijk door de ze omstandigheid, gepaard met na nu wc opslui ling, was zij in slaat geweest om haar half ver stijfd leven, gedurende tnlluoze jaren te behou- neWygan, 6 Nov. 1854. n en rekeningen ten minste .1. MinimiR-lijk d- z.H.Uai.ig ■s uf twaalf maanden overscbri txrtaatd worden, of liii *al z-r evingden sclniMciian-n fc'.sti A. P. LYMA.V. FJz< r :rin heI, A vent Wtn i Hotel. kende kondigt bi.-rliij het lbdlaud; Ie» Coin.iv nrlnR.g.vol Ou», dm 'inhei V-m lJzern-ari-n, Lamibouw geieed-eliappei^ 'loor nankoopn dien aard in liet \Vc-t<-n IN ERNST. SULLY it CO. verknopen ihniu tninoe goodoren voorde "Gr»p in Ern»i". tleliilnoijoervania.dat men voor een beetje geld velo uitmuntende waren kan HET PUBLIEK WORDT BERIGT, rijten groolen too eeljarige il gesteld zijnen l M-n. en tien goed eer. zijner cotter VVM. Sheboygnn, 20 Mei 1854. .«en. Hij ver- KI XG!" K D n i t s c l) c SCHOENEN EN LAARZEN WINKEL- In ili-z wint 1de, Db plattelads oeneesueeiiIn den Knic kerbocker vinden wij het volgende looneel uil het leven eens plattelands genoesheers. De ar- 1 me Doctor werd in eenen stormnchtigc-n nachtZulkbs zijn Ett meeic.Een boer die voor de mei eene verschrikte slem uit liet bed geroepen: eers» maal in Ukwam, vroeg aan den eer- "Meesterf Gij moet oogenblikkelijk bij Bank; ot-n den besten, dien hij ontmoette, naar een' komen: zijn kind is dood." van zijne bekenden, met doze woorden: "Zog. "Wel, waarom komt gij dao, als het dood goede vriend, waar woont N. De ander ant- li?" woordde op bitsen toon. "Ik beo geen goede "Het is vergeven; zij gnven het opium iD in vriend, ik ben do burgemeester van plaats van paragorïcum." Sheboygan, 9,Dec. 1854. Stad. zijn slerds voorradig of telling gi-ninakt. Fijne en Ordinaire Ln: goederen hebtu-n.Mans Selua-lien. <M.k SrluM-ut-n voor Vim gewooulijk in klein liandelaars-win- j Kinderen, vuu cigcu fabrikant. Alles sterk op de dorpen aantref) en ten gevolge eener grocte i koop. c. LEI 111N' vertraging in de verzending onver goederen laatstle- ilrd licrf-t. zijn wij genondziuikt om goedkoop voori contant geld of producten te verkoopen, ten einde oil- zen voorraad nnn den man te brengen. Behalve een buitengewoon grom hsvortement van Manufacturen eu Elleworcn, Kniideiiict'MWuroii, Aar de-, eu Ijzerwerk, IJzer, Laurzen eu Schoenen, Klee- deren enz., enz., hebben wij een' tiiigezoehton voor- raad ran Klokken, Alaliouyhoulou Meubelen, Tapij-j Komt atle. ziet en oordeelt zelve. I Sheboygan Fnl!«, SULLY CO. 3 Jan. 1855. "Hoeveel hebben zij bet dan gegeven "Ik weet het niet; zeer veel- Ik geloof niet dat het er vnn opkomt." Da geneesheer liep ijlings door den storm NIEUW KLEEDING MAGAZIJN'. Koopi nwakleederen in J. C. COULEHA.N'S goed- koopt- kle-nling-winkel. Hij heefllhann lO.tltll) waard 'nen nnn HERFST- ES WINTERKLEEDEREN „1.- ..i ou ii....... ....i Naïf,Een schoenmakers leerling, die i zeer lustige» meester bad, had het ongeluk, als hand, en 7.»i u 2il percent goedkoi. hij iu haast de hem gegevene bevelen wilde vol- 8'J Chicago of MilwnnVie doen km h"«lh« »ii ruür óp dco w.» >o«r.n. <l«.l,ijr,..da1,.pp,r,W D. m.««n tr0X£.;U'.n.''K™l?.«a V j' op^acn weg en kwam hoorde bet gerommel en riep, weder boos wor- I j, c. COULEI1AN. on at n«n on W3l mSakt gij fib"Ii De jonger» eindelijk aan het huis van den vergeven patient j d„n(je: "Domme jongen, 3 ramen toegeen j tocij Keer voor een spektakel eindelijk ud. Hij vindt alle deuren licbl in bet ganscbe liuis. i «..„v. Hij klopt aan de deur, maar krijgt geen act- j t«h wei van dj woord. Hij klopt verwoedeindelijk verschijnt er eene slaapmuts in het raam en cene vrou- «era krijscbl"Wie is daar "Welnu,natuurlijk de doctor, om wien gij gezonden hebt." "O. bt-t is niets, doctor; Epliraim is beter. Wij waren een weinig angstig en gaven hem laudanum in, en hij sliep gezond en is daar zoo •ven wakker geworden." "Hoeveel heeft hij ingenomen "Twee droppels maar! Het heeft hem geen kwaad gedaan. Mooi ruw w»-êr, doctor." De doctor verwijderde ïicb, knoopte zijnen ja» tot onder de kin toe, om zijne verlatene wo- ning op te zoeken, en floot een deuntje, om de bedrogen hoop en de ergernis weg te blazen. Op eens riep men liera na: "Doctor, doctor!" "Wat wilt gij Sheboygan, 20 OeL 1854. verkoopen, i 251 tf. "Gij zult toch geen geld rekenen voor deze V 7..I, .to,. visite? Zult vel?' Het was boos weder; maar toch'nïet half zoo 1» de plattelands geneesheer. Kokt maar krachtig.Toen do voorstan den vao Gardner tc Boston, Mass., ter eere hun ner overwinning in optogt rond gingen, stonden tij voor het republikeinsche hoofdkwartier stil, en riepen om eene aanspraak. Seth Webb Jr., de Secretarie van de republikeinsche Staats c-im srime, tred naar buiten op de stoep en sprak al* volgt: MedeburgersDe verkiezing vnn eenen re- poblikeinschen candidaat is een jaar uitgesteld: «et» jaar maar. Goeden nacht! Kreten van vrolijke goedkeuring volgde op d««e aanspraak, ea de menigte ging voort, flui tend»: "wait for the wagon." ho* mb* eek gedrang van dames kan weo- /AOlir.Te Boulogne werd, gedurende het be- soek ras bare Majesteit, een aantal engelscbe dames, in baar verlangen om alLs te zien, zoo •terk tegen de soldaten aangedrukt, die eene li Die vormden, dat de laatsten, op eukc-Je oogen- ;oordde eclirvijende en snikkende: "A'u, Happen vallen." IA.YK OP 5IIEBOYGAX. m.stjEEr, WÏSKSS, uVaasl het Kossuth lïuis, Bevat nlle soorten ni. MEUBELEN, die gewoon- ijk door l.niulhouu-erj verlangd woidcu. Sheboygan 4 Jnnij 1855. 282 tf. De verkeerde.Twee hoeren kwamen in j BANKIERS- i eene apotheek, "llebt gij niets voor de kies pijn "O ja," zeide de apotheker, haalde ee ne tlesch vliegenden geest en zeide deu eenen, dat hij er a*n ruiken moest. De beer trok den j 19 Mauri 1855. reuk duchtig in den neus en viel geheel be dwelmd achterover op den groad. .Nadat hij weder bekomen was, rrnagde hem Je apotbeker: hoe is hel? Is de kïespïjo voeibij?" j znl van «f aanstaanden Maandag I het ■itoefenen vnn een algemeen WISSELKANTOOR. ItinrcrKUBEU: W. W. King, Vnn Eps Young. Wnr- ii Smith. Clias. T. Moore, Warren Hill, Wm. R. orsiiiie, Godfrey Starnm en J. F. Kirklind. Shebovgan, W. W. KING, Prenident, VAN EPS YOUNG. Vice Pre*. r. R. TOWNSEND. Kswier. Aan Koopers ea Tcrkoopcrs yaa Laad. I, l i De ouJergeteekend* berealt zich bij vernienwingin Mijnheer, nntwoorddo de boer, 'lk bad geen t dc Kon»t zijner Ltndgenooten tol hel echrïjfeu ren kiespiju, muor mijn kameraad." J nEEDS. MORTGAGES, LAND CONTRACTEN, Toen onlangs le Detroit, Romeo en Ju- Uoor zijne officiële betrekking als Clerk tan de ii. ,oon.d. .„d go...,d, bC,o„ü ,ich d.tXTtsüs "o" nyS1 irsr. Arsjü: bnk zekere melkmuil bekend onder den miam van j doninreu vrij en onbelast zijn,—iets hetwelk voor "Romeo." Toen Julia uitriep, "Romeo, waar koopers van lend cone zaak van veel gewigt zijt gij?" «or.d bet gastje op en zeide: -Hier! -4*" L'""" Ik ben in de bnkIk bad maar een quarto Xictuvc ©ocöcrcn! J. S. HARVEY. inkt hiermede zijnen vrienden en bot publiek in remeoii mot achting bekend, dat bij tegenwoordig n groolcn voorraad van ZOMER GOEDEREN direct van Bosiou en Nieuw York" ontvangt. Deze!», beswan in een groot en Tollcdig assortiment »an El 1 e ware n. Kruidenierswaren. iJ.or- werk. Aardewerk. Laarz.n, Sehoo ne n, erwstoffen. Oliën. Ven.ter- en B r b a n gs e l-P n p i e r. Tapijten en alle zoodanige artikelen, welke in dergelijk, groote winkels te vinden zijn. Deze goederen zijn met proote zorg voor deze markt uitgezocht, en zullen gonl/.un/, voor contant arid ver kocht worden. Die voor bnar geld koopeti willen, zul len wel doon HET OUDE FORT le bezoek.n. wnar goe.lkooper verkocht wordtdnn in eemgen nnderen winkel in deze «lad. Sheboygan 2 Julij 1855. F. G. DEVILLE, fabrikanten en Kandelaren in 't groot ran ALLERHANDE SUIKERGEBAK. Imudelcn wij in KINDERSPEELGOED, kon in de ln zich zelvcn. ;es niet komeo!" Julia viel 1855. iJf^TiOdiilisclic Jliwtnali. 1S55. NOV E.MB. Douderd. 3 Zaïurdag 4 Zondag. 5 Maaudag 6 I)ir>g.--Jjig 1 Woènsd. 8 Donderd. iSS&I 11 Zondag f, 12 Maandag (i 13 Dingsdng 14 Woeusd. 15 DoDdor. Zoss- Opo. 0»ii.| U. M. U.M.j 6 33 -I 54 0 34 4 53 C 36 4 51 C 37 4 50 6 38 4 49 6 39 4 48 6 41 4 47 i C 42 4 45 1 f. 48 4 40 C 49 1 39 6 51 4 39 Zo.vs- NOVEM B. Om. Osn. U.M U. M. 16 Vrijdag 6 52 4 33 17 Zaterd. 6 53 1 37 18 Zondag 6 51 4 36 l!l Maandag 6 56 4 35 20 Dmgsdig 57 4 34 21 Wot-nsd? 6 58 I 34 22 Donderd. 6 59 4 33 23 Vrijdag 7 0 -1 33 24 Zalurdag 7 2 4 32 25 Zondag 7 3 4 32 26 Maandag 7 4 4 31 27 Dingsdag 7 S 4 31 28 Woensdag 7 0 4 30 29 Donderd. 7 7 4 30 30 Vrijdag 7 C 4 29 zij den knop sluiten. Mijn Kantoor isB. "Brick Huis", twee trappen hoog. Siir.boïgaü, J. QUINTUS. 16 April 1855. Notaris 4* Zaakuaamemer. CLEMENT'S IJNIE. De Stnombonlen welke deze koers tievoren, de ARCTIC en de TRAVELLER, zullen van deze lin- ven naar Chicago vertrekken, iederea avond ten lies I ure "als het weder zulks toelaat." Dc gezegde linie fkoers) stant in verbinding t< -T ^jjchigin Central cd Michigan South- I. I.anL'te kwartier 'savonds ten 0 nre 10 ir 9, Nieuwe maan '«avond» ten 2 ure 21 min l»i. Eerste kwartier 'savonds ten C urr 7 mi 23. Vulilo maan 'aavonds teu 2 uie 44 min. Chicag i Spoorweg, IV. F. TIBB1TS. Ticket Agent. J. F. KIRKLAN'J», Freight Ag Cigaren! Cigarm! A. F. KOR RICH, !Mt run dc Achtste Straat S? Pennsylvania Avenue. Heeft eene groote hoeveelheid uitmuntende Cign- ron v.-m eigen fabrikaat zoowel ah geïmporteerde, die hij in 't klein of bij de kist tot lage prijzen wenecht tc verkoopen. Sheboygan, 27 Jutij 1855. 30 tf Tevei- NOTEN in TROENEN. LOGEMENT 'Dcutsci)cn ijaus' MARTIN ARMBRUSTER, Nabii de «toomboot landing, 286 If Shcl-oygan. KAARTEN VAN WISCONSIN, dito VAN low A, j V" HANDBOEK VAN WISCONSIN. 25 Cents. SCHRIJFPAPIER BIJ DE RIEM -i-io BIJ HET BOEK OF VEL Te bekomen bij den Uilgever dezes. 286 tf S-. §onsïg,öcw, ij Verkoopt eu repareert allerhande soorten van JLLOKKEN, HOJeO LOG I EN EN GOUD- d- ZILVERWERK. Hij betaalt contant geld voor mul g0nd en zilver. 305 SHEBOYGAN, Wig. nn Staat. i i van Amerika, j i liet Metropolitan j a honderd- er nverlni- Dr. J. R. CniT.i rugsieun-1 door FTon. W. L. Marct. Secretnr Wï. B. Actor, ilen rijkslcn S. Lrr.AMi Sc Co.. eigenaars Hotel, en anderen. Als de rnim:e het toeliet, konden tal getuigschriften aanvoeren uit all pillen gebruikt riin, maar een bo»- gelid dan do ondervinding vnn ilibnu-vi-i—u wordt in bare uitwerkselen bij du proefneming ge vonden. Deze pillen, bet gevolg va» lang onderzoek en diepe Studie, worde» bel publiek aangeboden 1 en rolkomen.-ie. dat de tegenwoordige s neeskanst opleversn kan. Zij zijn niet uit de dron- gerijeit »»lvs zain»ngesleld, ma-r slechts uit de ga- nee-kundig» krachten van plantaardige zelf-tvndig- heden. door eeu ehenii-eh pree*.» in eenen slaat van rui verheid daar uit getrokken, en op znllc eene iviize vereenigd, dnt daarvan do he.«tc gcrolgen zeker ziio. Deze regel van zamenslcllmg voor geneesmiddelen -s in do Cherry Pecl-rol en in d- Pillen boido bevon den oen krachtiger geneesmiddel daar te stellen, dan tot nog toe donr eonig proces i» verkregen. Do reden is geheel dni.lcliiU.-Tcrwijt I'iidr oude manier van scherpe of schadelijke hoedanigheden vertmndon is. wordt door deze «-Ik geiiecskraeblig hestailddrcl. dal alleen lot de genezing verciscbl w-rdt. op yieh zelf dnargesleld. Alle krnehtelooz» en .-chadi lijke hncda- nigbe-len van elke gebruikte zelfstandigheid worden aetile-gelaten, wordendo de genecskraehtige t-e-tan-l- ileeleii alleen hchiniilon- Van daar «preekt het van a-lf. dal de uitwerkselen het bewijs moesten opl-veron. zooals zij ook opgeleverd hebben, van een zuiverder c-- tegru ziekte u-aren. dau ccnig allder genucsmi in de w-or-bi bekend is. Daarliet dikwijls nuttig is, -lal geneesmiddel- aanl-avelsn, kan» ilig ophouden Ie twijfelen »o grelig èm- itfa déug-teii voor ons zeiven beproeven. LEESTl LEESV. LEESTl Aau Vrienden ea Landgenooten. Verzoclil zijnde gcliiigeiiie ic geven wegens Bo»r» avo's ILdlnndscli B'ller. zoo wil ik hier aan v»ld»»s, i dit middel ten gel-mike annhevclen. nan al diegsnsa, wolke lijdon aan maagkwalen of ongesteldheden, uit d» maag voortkomende, waar ik mij ook ongenttM as» gevoelde eu wel (loor cene koude in de maag eaUUs*- do, zoodot spijsverleering ophield en ik ook g»»a |lel ging tol spijs of-lmnk meer gevoelde: aak was wij 4e l der ge- gal dnor bet bloed vcrapreid, zoodal ik f»h»et en deze niet met juistheid over e ten. welks zamrusklling linn o jni.to vonr-cliriften. volgens wc iniïnr pillen bei-te gemaakt ïiin «i-bc Amerlknanet-be prnvincivii echt' - i middel kan oonli-e- -ekeu-t i«. bob ik de (lillen (m-g-zonden. •nst.dliii bokoi n-a-II ui leve; -telling van al mijno bereidingen i oigelegd. en allen, -lio bevoogd zi rwerp tc onrdrelrn. erkennen rondt dat zij van derzelver innerlitke veidieusten ov. in. Her Cherry Perioral werd door kundige u •li wondervol gviircsiniildc-l verklaard, voor ,t ■tf* uitwerkselen hekend wnren. Vele hum. •ben hetzelfde vnn n werd. Dan, aan de advertentie van hel H»1l»s4wh Bitter deukende, en daar lezend» dat «II» aii 4» mag vnorta)iruitendo kwellingen en*.. m»l 4it mid4»l |«M- zeii kunnen worden, zoo nam ik »ok dit I» boav «4 hol niogl dienstig zijn tot herstel, dit ontwaard» lk na de 2 n 3 eerste lepels iol daarvan t» gebroik»s. m bij verder gebruik voelde ik mij ook van dag tel d»g W- tor, tot dal ik «ln gehcclo tlesch nitgehrnikt hod en v»»I- do mij toen ook geheel hersteld, zoodot dit midd»! wal i ten gcbrtiiko is aan te prijzen, wanneer men dn»r b»- i lioetie nan lieefl, volgens opg-ivo ill (Ie adverUntie; hoewel dit middel nu wel ols dc middelijk» oorzaak lar genezing lieefl gediend en bi scbonwd kan worde*, is het -Ie ware oorsprong der gene/mg niet. welk» »lle«» bestaat door Iret bc-mnr vnn dien God. in wien* baad ons teven, den a-leiu en nlle dingen zijn: wam llijalle»* is liet die ziekten cii ook weder gezondheid schenkt. Sheboygan, Wis, 3H Nov. 1S53. JACOB RlXSKK het 'van j WEDER EEN GETUIGENIS. -veren. I Ter nniipriiziiig vnn liet gebruik vnn BozRü*»*'» •rderg- nOLLANDSCf BITTER scl.rïift men o». nil Gras4 leg.-ogiti vn„ J„„jj "Onze landgenoot Pilt'r ililcl, (tin l,(,«>ft mij voritoclil U ter vermelding in de» j Nieuwsbode te Int hij door eene lle-ch ge- ■II oni-.er |,f„j|,cn -/.ipt, geheel berst- I-I gevoelt van rijn» k»ort». -l- rlite spï|svcrtering i-n lll-leloi-r-lieid. waar aan hij dit voorjaar lnng gesukkeld heeft. P. Dane i» dankbaar j»- geur dril Opi'ei-Medir.ijnliicesler en Dr. Pooihav», wil langs Hezen weg ziine l.-udgenooien opwekk.» om bij uooil.-.nak een ihdlnr voor eene liesch le wagen." HET HOLLANDFCH BITTER Heeft wederom eene groote genezing bewerkt: I)» vrouw Villi l'irtrr dr IVillr. wo-'nai'llligill town Holland, Shrlinygiiii County .Wis., Ircd zooiluuig nnn eene zwak ke uiang, dnl zij haegetinniiiil goen voedsel kon verdra gen en -lien ten gevolge doodelijk zwak en ziek weid. y.ij wil- reiiigeu lij-I onder gcneestiuidigf Iu handeling, .Ineli vond K-'CII tinne daarbij. Eilldrlijfc koellt hij. na dat Zijne vroiuv ruim one maanden aan die kwaal ga teden bad. ter(biikkeri) van den AïeiurvWe eene tlrach v.mi lloiCKAVt's liollemLch lUuer. cn slechte twee da gen had zij daarvan ïngenomru. ot zij kon reeda_ i zelfs i afleg; n willen ga ten. dal helgceii zij van tc v door de uilwotksclcn bij dc pi siwezeidijkl is. igtigen invloed op de ingrwnt linnne ongeregelde werking int de gezondheid tenig- ïoercode, en. waar zij ook beslaan, znlbe afwijkingen, dia de eerste bron van ziekte rijn, heiaullcnde. RKnv.iu DOOR I)R. JAMES f. tVER. I'ractlM:li Analytisch $>«:3iciKnn«ligc LOWELL, MASS. Prijs 25 cents de doos. Vijf dozen voor SI,00. Wordt verkocht door VV.v. F. DAVlESto Sholiovgan. LAKE Sc HOPKINS to Milwuukic, eu bij alle dickers in alle plaatsen. y 21 EA'IJZER tV. 1 REA'. e-ich ub bet gebruik - v n die ccnc tlcsch volkomen hersteld. Sheboygan. 22 Aug*. 1854. li naiilnl nndvo wonderbare genezingen door kat gel-mik vnn dit linllanilsr.li Bittor konden bier aange haald, of «le nnndnclit mijner lamlgcuonlen ter meer dere aanprijzing op de getuigenissen vnn een annul geloofwaardige inenschon gevestigd worden,iudieu mijn bestek 'zulks gedoogde. Wordt verkocht door den eigenaar Benjnmin Peg», Jr.. Apotheker aan deu hoek dur 3de en Sniithfield straten, Piltshurgli. Pa. Prijs I per flesch. WAARSCHUWING. t)c g-ooto aftrek »an dit aaogi-uanni aroma hr»ft t--i vele nutiianksels aanleiding gegeven, waarvoor bet pu'd ek zich wachten m-nt. Gaal niet over ut bo knapen vnn iet-ander*, voordat gij Bor.nHJiTr'» lloi.- I.A.V-CII ïurir.K goed beproeft! hebt. Eeno flesch zal voldoende zijn om u te overtuigen, hoe oneindig *»t" het nl -lie nninaakscle overtreft. Het Wordt verkocht voor $1 do flench, of zo* A*»- sche.li voor 5, door do eigenaars BENJAMIN PAGE. JR. Sc. C*. Apothekers, Scheikundigen on DroogiaUR to Pittsburgh, Pa. is ook te verkrijgen hij J. Qeisies. hoofd-»gent voor Snchoygan County, aan wien men zich ml ander* Hol- laiidsciie nederzettingen in Wisconsin, Michigan of Illi nois tot liet bekomeu van agentsclioppen gelievo melden. Alsmede bij J. R. Muller, Holland Sbaboygaa C*. vorlnngen oi Do ondergftoekenden, daukbunr jegens linnne n on 'i publiek voor hunne vroegere milde hcguiistiging l, door eene strikte attentie op hunne znkeu en" tc geven, trnchton zicli Inm verder waardig te maken, grootste in deze plants eu expre r- uitgezocht, on daar wij zelve Blikken- eu Koperen Waren vervaardigen,zoo willen wij "(OOr dezelve -n«l»»n Kleine winsten en veel verkoopen is ons motto. Onze voorraad he'tani gedeeltelijk uit eene groote vor scheidenheid vnn Kook-, Kamer- en Plaatkngchels;nl!e ikclen van Blik, Koperen Pnminck voorradig of vol gens bestelliug gcmunkL Spijkers, Glas, Messen, Vorken, Bijlen, Houu-eeleu, Schoppen, Spaden, Hooivorken.Log Kettingen, Ketel», Handbijltjes, Handzagen, Zeisscn, Tinnen- en Houten-waren en Vnntwerk. Sheboygan, 6 Junij 1854. G A E R TN E R. GEELE Co. G. VAN STEEN WIJK, Coastal «Ier Nederlanden VOOR MICHIGAN, WISCONSIN BIT MINNBSOTA. Newport, Sank County, Wisconsin. Het Nedcrlandxcho publiek in bovongeuoemde lan en wordt hiermede verwittigd, dat nlle officiële naar Europa te verzonden stukken, teu einde bij het be stuur of bij de regtbanken in Nederland van kracht ijn, door den Consul moeten zijn gelegaliseerd. Ê^s: 1855. NEW YORK Sl MISSISSIPPI LIJN. Eigenaren: i}-}-™ y -oi n,.,j sire.t,x.r v„,k. JOHN ALLEN Jr. CO.Buffalo. Voor vraeht vervoege men zich bij Iteon Au»*.R- 1. HOWELL. I. II. S. IIULBEIIT. ----- I'. S. PeIIKIAS, 105 Broad Street, (liciicilen vloer) New York. Merk dc goederen "N. Y. X. MISS. LINK." Dnge- lijkxche verzending, Pier 4. Bread Street. New York. ï-SF Kooplieden in liet Wn-ten kunnen langs de- lljn hunne goederen van New York verzenden, belovende eene prompte on civiele bediening. 281) tf. TE KOOP! ?,"ltrent Ï5ÜO Akkersailmnnienagoed F.OcCH- LAND,gelegen in town t3(Wil^,„Y Range 23—bcnc- rueaigle BOUWLOTTEX in de Wi». J. J. v. B.\ ito.» L. Dooi s Pi. APsrm:, Milwnnkie, Wie. :n-, Chicago. Rapids, Mich. I y 947 NOTARIS AMBT. De ondorgetcckondo door den gouverneur J»*«* Blaat lot bel ambl vnn OPENBAAR NOTARIS, residerendo te Sheboygnn, benoemd zijnde, baaft 4» aan liet publiek bekend tc maken, dat hij g*magtif4 js tol bol schrijven eu legaliseren van Eigendomsbewijzen, (deeds en mortgagee,) Contracten, Testamenten, en alle andore «tukken vau Notariëlen nnrd. Ook belust hij zicli mei hei opmaken in wettig»* vorm, en hel verzenden vnn allerhande slukken, wel ke men door tuseclieiikonisteens Nederlnndi-che* C»n- eul» of roglsirceks naar do Nederlanden wil x»n4»a, ter vcrrigiing rau familie zaken, enz. in h»t oud» Y*- derlnud. Shohoygan, 8 Maart IS54. J. dUlNTUB UITVERKOOP. De ondergclcch»nde maakt hierbij aa* aij»» b»- gnnsiijar» en allen, diu eenen goedkoapa» ver dedigen koop sluilon willen, bekend, dal hij Mterk| den 2 April zijnen gnnschen voorraad gaeder»* raar •-Cash" tegen kostprijzen uitverkoopt. Sluboyguu, 3 zipril 1855. 14 «f- A. P. LYMAN. (Agenten uoor ben Xicnmobobc. De volgende lieorcn zijn zoo vriendelijk hatagaatukR op zich te nemen, intoekenings-gcldcii Voor dit bl»4( ontvangen en int-l de namen op te zenden: De Heer A. Slokdijk, Amsterdam. WisromuB. A. J. 11 illcbrands, Oosihuip, dit». G. P. Feltzcr. Sheboygan Fnlu. I, D. J. Doomink, Milwaukie, Wi». J. Verstegen, Little Chute. Wi». John Wigmnn, te Green Boy. J. Landnnl, Allo, Fond du Luc County. II. vnn der Kolk, Chicago. S. Osingn, Blue Island, Illinois. E. van der Slolpe, Alhnnv, N. Y. J. J. bchrocder, 12 Bible Hoaae, A»l»f Place. New York. A. de Vos, Az. Rochester, N. Y- N. W. A. v.C. Siuallcnburg, Buflstc R. v. II. Lnhbcrton, Laucaaier, N. Y. J. Anij». Peterson, enz.. New Jeraey. H. Ocbsnor, Cleveland, Ohio. W. Bijl, Cincjnuati. J. vnn do I.uijster. Holland. Mich. J. vnn den llock, Zeeland, Mirh. J. Iloodemnker, Knlnnm/.oo, dito. L. Doogo, Grnnd Rapida, dito. H. Ho-pers, Pella, lowa. J. van Aurwn, St. Loui» J. Slulen, Philadelphia, Pa. ZW De nl-onneineiite-prij» op den Nintcslodr is slectitsTWEE DOLLARS per jaar. oi omlre»l.*i»R cent* per week! Zij die wensch»n in le teekene». hebben zich slechts bij de agenten aan le «nelden er hel gold (in goede bankbiljetten.) in eenen brief te sloir teu, dio franco moei gezonden worden aan J. QUINTUS, Sheboygan, Wi*.

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1855 | | pagina 2