EMiMJHIiÈWtlEJI 25,000 KALANTEN I.W.1IK HMEICIIIMS KiffilETfflJ, EACtHEU. BLIK- HOLLAND SITTERS jtli'llgi'lmi'l'lt. GcvioTisR i khm'is.:Volgen» de "Zwói- tvr Bol. n" Ire-eft oen l'.wl le 15i> l. genaamd Ko- ronikol»l>y.(t'ii<* nil; inding gedann, na melijk eene vliegende ImkUcrij up conon door tier paarden gemakkelijk voort te trekken wa gon, die in .•t «ren van 1500 tot '2000 pond vol- komen gaar gebakken brood moet leveren, eu wel met geringe kosten voor brandstof en groote besparing nnn werkvolk, hebbende slechts 3 per sonen tot hare bediening noodig. Zoowel de «-ncelsche n!» de fiansche gezanten hadden aan hunne respectieve ministerien ditnr berigl van gezonden en aan d< n uilvinder d« vleijcndste blieven achter gelaten. d.,t T)b ritoi-w. —Het is niets ongemeen!, ne vrouw treurt over liet vervreemden van de genegenheid liaais cchtgenoots, terwijl zij zei' heeft gedmtn, om zijne gohecht- jcid te versterken en te doen toenemen. Zij denkt, omdat hij haar eens lief had, moet hij haar altijd liefhebben, en zij veronachtzaamt die oplettendheden, welke in het begin zijn bart :- jinroen. Menige vrouw ia aldus de oorzaak hare eigene verwnarloozing en droefenis. Die vrouw 'verdien t de edele "liefde ha ars cchtge noots niet, die hem niet mrt eoncn glimlach be groot als hij van den arbeid des dag» huiswaarts keert; die niet beproeft om hem, door de zoete betooveiing van een liefdevol hart, nnn zijn huis te boeijen.Niet een onder duizend is zoo ge voelloos, om zulk eeuen invloed te wederstaal en zich van zulk een huis rif te rukken. CxufOusische modeEenigc dngon gele den. reed eet» Duitscher door de Snnsone straat nabij den Sacramento, toen hij cenen kogel hoor de fluiten, en zijnen hoed voelde schudden. Hij keerde zich otn en zag eenen man met eenen revolver in zijne hatnl; eu zijnen hoed afnemen de, vond hij er een vorsch gat van eenen kogel "Schoot gij op mij vraagde do Duitscher. "Ja", antwoordde de ander, "dat is mijo pnard: het werd mij Inatst ontstolen." "Gij mod u vergissen", hernam de duitscher; "ik heb dit paard al diie jaar gehad." "Wel", xeide de sndcr, "nu ik hel goed bekijk, geloof ik ook dat ik bet mis heb. Ik vraag n- euus, mijnheer. Wilt gij niet een hapje oemen?" Dc ruiter klom af; beiden traden can aaien binoen en waren weldra dikke vrienden. EBX REOTER DIE ZICH WEET TE DEUELPES. In den Staat Alabama woont een tot de sekte der Universalisten behoorenden predikant, Slin- batu genaamd, die door het volk den "wandelen den bijbel" word; genoemd, omdat bij de ge woonte heeft, bij elke gelegenheid spreuken uit de hfeiligo schrift aan te halt-n. Bij «ene geregts zitting, deed men, toen de gezworenen bëeedigd moesten woiden, de ontdekking, dat er geen bij bel voorhanden was. De regter echter, die on der do toeschouwers den wnardigen universalis- ten prediker bemerkt had, wist zich echter uil de verlegenheid te redden, terwijl hij zeide: "hier is Shnliamhij heeft den bijbel iu zijn hoofdzij kunnen de hand op hen» leggen en dal zal even zoo goed zijn." NcmotiEH) vax de TELEGRAAF.Een boer ontving met den post eenen brief van zijnen zoon Joseph, een' Zouave voor Sebasiopol. De jong man schreef dat zijne beencn nog heel waren, maar dat zijne schoenen te slecht waren om ie dragen. Dc liefhebbende vader, een paar ste vige gekocht hebbend", was geheid buiten rand hoe die te zenden. Eindelijk dacht hij aan de telegraaf-waarvan «Ie draad, door zijn dorp. Daar il-nseilir In-p fI:j zette hel adres op eene der zolen' va shng.-i.lo de schuenen over den draad. E'-n marskramer, daar voorbij komen de, getroÜV ii door de stevigheid van het maak sel, eigende zich dezelve toe en liet zijuo versle ten trappers in hunne plaats achter. Den vol genden morgen keerde de oude nanr deze plek terug, om te zien of de telegraaf hare boodschap verrigt had. Hier zag hij de verwisseling, die had plaats gehad, c-n riep uit: "Zoo waar, dnar heeft Joseph nu zijne oude schoenen terug ge zonden." I» VU JU $S IL <il 11 4.1 vu 9 GUOCIEIIS «fc COMMISSIElyOOPE RS, i.virit r;\cn.i.xor. uiock, z-z.v.v. .«i-c.vrm. 8s®s®»&&s?a wsseesNWs. M'.ar pij len «Il.-n iijje r-non -.ooien en uilKMochifn voorr.nd vnn knii<loni«sw.-.rcn, monjbe- boeften, thee in soorten, wijnen, en builenlmdsch gedistilleerd kunt bekomen,góedkoop t«-geii con- -■-ujkels: Omln Finnrche brandewijn 1 li.llnmlt-elte jenever Madera wijn v. don zuidkant Oude portwijn Ronde wiiit gen. Oorzaken van dienst nemen.Het volgen de gesprek werd afgeluisterd onder de vrijwilli gers van Itio Grande. Het is nacht. Twee vrijwilligers liggen met dekens bedekt en half in den modder begraven. Bob."Jim, hoe kwam jij dienst lo nemen Jim."Wel, Bob, zie je? er is geeoe vrouw, die eene rerode cent om mij geeft, cn daarom nam ik dienst Daarbij, ik hoti van oorlog. En hoe kom jij hier Bob."Wel, het is er zoo meö gelegen, zie je? Ik heb eene vrouw, en zoo kwam ik hier, omdat ik van vrede hou." Hierop keerden bride vrijwilligere zich in hun ne deken® om, kregen eene nieuwe pleislering tan modder, en legden zich tot slapen. JC3T Over den duur vnn het mcnschelijk le ven beeft He bekende fransehe natuuronderzoe ker FlounKxs een belangrijk en vermakelijk boek geschreven. Hij bewijst uit de natuurlijke his torie, dc gezondheidsleer en de vergelijking mc-t het dierenrijk, dat de natuurlijke duur des mcnschelijken levens niet minde/ d«n 100 jaar is cn dat de menscb, die vroeger tserft, gedood wordt Hij sterft nirt'eer zijne eeuw vol is. De herr Flourens verklaart deze schijnbaar zeer zonderlinge beschouwing op de volgende wijze.De volkoroene tot een groeijing der beenderen met derzclvt-r uiteinden heeft bij nien- schen in den tijd van twintig jaren plaats. Dit ontleedkundig teeken is een bewijs der volein digde ontwikkeling en van het einde der jeugd. De tijd dezer tot een groeijing der beenderen maakt bij de zoogdieren het 5 Je deel vsojhun le- t»B uil. Zoo beeft dezo bij den kameel in War plaats: zijn levensduur bedraagt 40 jaar. Bijpaard zijn de bcanderen volwassen ia 5 jaar; levensduur 25 jaar; bij d*-o os 4 jaar: levens duur 20 jaar; desgelijks bij den leeuw. Bij den hond ia ds volwassing in 2jnar: levensduur 10 jaar; bij do kat in IS maanden: levensduur 8 a 10 jaar: bij het marmotje in T maanden: le vensduur drie jaar. De mensch, zoo besluit de heer Flourens, wiens beenderen in (winti" jaar volwassen zijn heeft al zoo eenen van de natuur Lem toegewezen levensduur van 5 maal 20, dat is 100 jaar. 1855. ^Jqf|i)öeliil{sci}i 1855. 8 Donderd. V Vrijdag 10 Zaturd. 11 Zondag J9 Maandag Zosg- Oro. Osi>. U. M. U. M. 6 33 4 54 6 34- 4 53 C 36 4 51 6 37 4 5II 6 39 4 49 6 39 4 48 6 41 4 47 6 42 4 45 G 43 4 41 f. 44 4 43 C 46 4 42 6 47 4 41 6 48 4 40 fi 49 I 39 C 51 4 39 ZoSS- NOVEMB. Ore. OND. U.M U. M. 16 Vrijdag 6 52 4 38 17 Zoterd. 6 53 4 37 18 Zondag 6 54 4 36 19 Maandag G 56 4 35 20 Dingdag C 57 4 34 21 Woensd. 6 58 4 34 22 Dnnderd. 6 59 4 33 7 0 4 33 7 2 4 32 4 30 4 30 4 29 28 Woensdag 7 29 Donderd. 7 30 Vrijdag 7 i tante betaling, lit Gukltiórde <lo Muscovado <lo N*uw Orleans do Molasses Plautaadje stroop Gocdkleorige stroop Nieuw» livsou thee n voorraad bestaat gedeeltelijk ^iit dc volgende indroogde pruimen 1 miirrinl do Rozijnen irte dn Sardijnen I .lava Koffij Zuiit in soorlcn io do No. t Mnkreol do Codfish do Haring 1 perzikkeu Mostaard appels Specerijen in soorten Clu wijn Malaga En verscheidene andere ai kels lo veel om opto nocnii sy §il853Xicnmc üoocvaaö uan ©oci»cvcn.lS33jL (v'r£) D" «mdergoleekcnden maken hiennode hunneii vrienden en hol publiek in liet algomVon'!j3// -- achtingsvol bekend, «Int zij l' XA Eene deur Noordelijk ran het Wisconsin Hais, v 1) liuniion winkel op nieuw gevuld hebben én thans weder ruim gesOiSeerd zijn, in GROCERIJEN PROVISIEN, ij, jGlas- en Aardewerk, Vcnsicrg}as,Verwstoffcn.(®) Houten waren en Sterke Dranken in soorten en welko goederen in den groot- en kléin-handel tegen oitcrdl 1 en welko goederen in den groot- Daar wij on/.o waren reglatreeka i prompt en civiel lo kunnen bedien /JTN Voor allerlei producten (v Sheboygan, 9 Ju lij 18.' -- - - logo pfijzen zullen varkoopan. >1- II liet tJostou onivnngonj hopen wij onze begonaliger» f(\~. i, nis eenigb andoro winkel in Sheboygan. Mij' dc hoogste prijsen: JASÊPII 'SCHHAGÈ Co. (pp Worden gevraagd, ®m het vau do goodkoopsU tot de lijiivl» artikelen wel voorziou® &a»sa8&»®&«&a«r3i BE Terkd^phais Ta» Toilct-irtikelen KASPAR GUCK, 'ennsylvan zoo snel Avenue, nabij de haven, iegelijk op te ruimen. Vnn mijne deels zelf gcmnuklo. dools op do bodooos- telijko markten gekochte artikelen, die ik gezainontlijk togen do laagste prijzen verkoop, noem ik slechts op: ZOMER-KLEEDEItEN VOOR HERREN, VESTEN VAN ALLE KI, EU REN, BROEKEN en JASSEN'. HALSDOEKEN. IloEDEX on PETTEN, HEMDEN enz, oio. Ik heb baalatea goene CAncurrentie te sokawae «a zoo goedkoop aU iemand in deze stad le ▼•ikeapen. Een geheel pak voor 3 dollats! Komi en ziel! KASl'AR GUCK. Sheboygan, 26 Mei 1855. yüöl Waarschuwing. Schuldbekentenissen en rekeningen N r.i'i-te de« iidi-rKCteekenden, voornamelijk de zoodanige welkt en vervaldag van ïc- of twaalf ineen den oierscbn- eii zijn. moeien nu betaald worden, of hij zal «tui- W F. DA VIES, m B0ZKHANDELAA3L lu Pountjlvouio Avonaa, S April 1855. Shoboygan, tVis. D'. F. IIA MN, Genees-, Heel- en Verloskundige V» nhuia o ter lui Kots uth Huil, Beveelt zieb ia d* grnnst'v«u het Hollandfjh publiek minzaam aan. 281 JACOB GL0CK, M Beveelt zijnon vrichdon, alsook hel grêorde p Wiek.hel randen lifor LouisTusicwcn»geliot do cn goed ingeriglft logainont, HET KÜSSITH m is, Sheboygan, Carter Htraat, Win, 2 Rrnidmierswarcn Si, ProTisien, EEN OROOTEN VOORRAAD, BIJ Gatrtner, Gecle Co. Hunnen vrienden on bekenden wordt dezo winkel op het dringend»! aanbevolen, ouder belofte van gaode dinning en hot inkoopen of inruilen van allerhande ducten. Hun kngcholwinkel ia met liovongciioomdon voorraad in het zolfdo lokaal. Sheboygan, C Junij 1854 Ijzerwinkel, 'golcokendn liómligt hierbij het Tlollatidsehe pnhliok,dezer Stad on County nciiling-vol nm, itnl hij n l'Jzo Imi Ooejon zoo Tic. clablis-oiin-nt van drijfs i« hij in sta'a icdSelmp i door dd, dat hij ion aard ia. hn e veeljarige uitoefi We» l liet Sheboygan, C No' 1854. 1'. LV.MAJT. n zijne IN ERNST. SULLY A. CO. verknopen thmis hunne gneileren voor do "Grap in Ernat". Hel innoijo er van i», dat men vooreen bcctjo geld vclo uitmuntende wnreu kon HET PUBLIEK W0BDT BERIGT. Dal wij een groolen voorraad van goederen hebben, dezulke als men gewoonlijk in klein handvla»i»-wiu- kvls np de dorian iantrefi cn ten gevolge eciier grooto vertraging in de verzonding onzer goederen laatsllc- ded liorf't, zijn wij genoodzaakt om goedkoop voor coulant geld of producton to verkoopen, ten einde on zen voorraad aan den man to hreugen- Behalve een buitengewoon groot htuortcmciit Tan Manufacturen- en Ellewaten, Kriltdeiiiei-swaron, Aar de-, cn Ijzerwerk. IJzer, Laarzen en Schoenen, Kloo- deren enz., enz., hebben wij oen' uitgezochten voor raad van Klokken, Muhouyhouieu Meubelen, Tapij ten enz., enz. Komt alle. ziel en oordeelt ïelvc. Shcbovgan falls, SULLY A CO. 3 Jan. 1855. Sheboygan, 20 Mei 1854. ig dezes bo- aatihiedin- gn.ui et, recoinniandat'io* \Va. W. KING. 91 y. Dnitscljc s^, SCHOENEN EN LAARZEN WINKEL- fBl In liezen winkel, zijnde-dc uronlstt* in d Stad. zijn voor radii; of u-ordon a], I» Stclltiig gemankt, I-'ijno- on Ordinaire Laarzen e Mans Schoi-neiir <"'k Schoi-ucn voor Vrouwen e Kinderen, vau eigcu fabrikaat. Alb-» »t.-rk ,-u goed koop. - C. LEIDING. Sheboygan, 9-Dec. 1851. 258 r M1EDW KLEEDING MAGAZIJN. Koopt uwe kleedoren in J. C. COULEHAN'S goed- koope kleeding-wiokel. Hij hooft tltnne 10,000 waard «au HERFST- EN WINTRRKLEEDEREN ami do hond, on zal u 2(1 percent .goodkoopor verkoopen, dan gij te Chicago of Milwauliio doen kunt. Vergeelden naam cn do plnaLs niet: naast dc gcruito kruidviiien-wiakol in I'ennsvlvahia Avemi. J. C. COULEIIAN. Shebovgan. 20 -OcL 1854. 251 tf. RANK OP SHEBOYGAN. Dete instelling zul. van «f nnnatnanden Maandag Cvopcnd ziju. tot het niloefi-ncn van een algcinien BANKIERS- en WISSELKANTOOR. Dtnv.rrr.URF*W. W. King, Van Eps Young, War ren Smith, Chits. T. Moore, Warren Hill, Win. R. Gorsliue. Godfrey Stnmm cn J. F. Kirkl.md. Shobovgau, VV. W. KING. President, 19 Maart 1855. VAN EPS YOUNG. Vice Pres. F. R. TOWNS END, Kassier. Aan Koopcrs cn Verkoopcrs ran Land. De onJergeteekendf beveelt «ieh hij vernieuwing in de gunst zijner Landgenooteo tot t»-t schrijven too DEEDS. MORTGAGES, LAND CONTRACTEN. Nicutoc (Swktcn! Jrs. HARVEY. Maakt hiorninlo zijnen 'Vrienden cn hot publiek lalgoiiioeu mot achting gekend, dat hij tegcuwoordtg ccucu giontcn voorraad urn ZOMER GOED B-REN direct van DoMoir en Nieuw York'omvangt. Dcrelrs beslaan iu een groot en volledig .aósortiineut van EMewaron." KruiSen iernwaren, IJser- werk. Aardewerk, La-Arzon. Schoe nen. V o r #e l o f Te a. Olion. Ven.ter en B,tl.aT.B«.el-P'n|. ior. Ti. pijten en l o zbodahige «rUkelop, welkt ju' dergelijk® groote •inkels lo vinden zijn.' T 4 lJeze goedcreii zijii mot groote zorg voor di te markt uiigcz.oclii, eu zullen goedkoop voor ronduit geld ver kocht worden. Die voor bznr geld koopeu willet., zul len wol doen II E T OUDE FORT hezooksn, waar gnedkoofler verkocht wordt dan in conigen anderen ^winkel in; dezo slad. Sheboygan 2 Julij 1855?' QUINTUS, Notaris 4* Zaakwaarnemer. CLEMENT'S UNIE. De 8tooraboolen welko dezo kooré bevaren, de ARCTIC en de TRAVELLER, znllen vnn deze hn- ven naar Chicago vertrekken, iedercu avond tea tien ore "als het weder zulks loelaaL" De gezegde linie f koers) staat in verbinding te Chicago met den Michigan Centra! enMiehigan South- Spoorweg, W. F. TIBRJT9. Ticket Agent. J. F. KIR KL AND, Freight Agent. Cigaren! Cigarcn! A. f. KoitxRicir, IfoeJt van de Achtste Straat S; tPamnjlvania Avenue, Heeft eene gronte hoeveelheid uitinuntendo Cign- n van eigen fabrikant, zoowi-1 als geimporteerde, die hij in 't klem of bij de kist tot lago prijzen wenschl lo verkoopu. Shoboygan, 27 Ju lij 1850 30 tf ffiSCSSi 'WïffiSÊR, iVdosf het'Kossuth Huis Bevat alle soorten vnn MEUBELEN, die gewoon lijk door Lamlhmitvrr» veilangd woideii. She'joygna 4 Junij 1855. 882 tf. F. G. DEVILLE, Fabrikanten en Handelaren in 'l groot «ai» ALLERHANDE SUIKERGEBAK. Tovona bnnrjelen wij in.KINDERSPEELGOED, NOTEN in soorten. KOZIJNEN, KRENTEN, CI TROENEN. on CUINA'S. APPELEN. LOGEMENT •V 1» HUT "Dculsdjcit Qatis" MARflN ARMBRUSTÉR, Nabij de stoomboot landing, 286 If .Sheboygan. KAARTEN VAN WISCONSIN.I "AN IOWA. J 50 Cent». HAND BOEK® VAN WISCONSIN. 25 Oenta. SCHRIJFPAPIER BIJ: DB RIEM. dito., BIJ HET BOEK OF VEL Te bokoniou bij den Uitguver dozes. 286 tf Y. ®@wg®®@ïw» ga Verkoopt en repareert nlldrtinnde sóórten vnn KLOKKEN, llOlip LOGDEN EN COVE)- <L- ZILVER WEJtK. Ilij betaalt contant geld voor oud goud cn zilver. 285 tf BlIEBOTGAN, WIS. Rijtuigen, Rijtuli De oiidorgetc'i-kt-ude heeft lift genoegen ami de burgers vnn Shcboyc.m en omliggellilf Counties be kend temaken, dat'hij tlians vis.rhaiideu eu tu koop heeft, iu ziju in de Achtste stru.lt. t as-eb en Pmmylvanie eu Jef- fcreon Avontic, te Sheboygan, ocuo vcrecheiauulieiu vtiu do SCHOONST HUT IIGN, veest. De linvcnge- i ilo fabriek r istoek Sr C». te Plymoutli, Cm uit de litalrtcNnmlolloii van BUCG1ES KOETSKN. Er zal al tijd eene goede voorwind en bijzóndere modellen wonfeu op - Hij ina.-ikt ook en zal iu voorraad OPEN BUGGIES. Ken cn Iwrn p,aards Wagens, Sleden, Cullers elk artikel dm tot zijne rank belmorl. komt en 2iet jjg" Herstellingen worden in kortoii_ tijd h AYEIt'S PILLEN, voor al dc oogmerken van eon Huismiddel. voorhanden zijn, znvrago besteld: liebU-n 20 Jul ij 1955. E. 31. MACOKAW. Transportatle Compagnie. Opgerigt onder de teelten van den Staut Jf. Y. Vervoert goederen tnsschen New Y'ork on do ha vens aan do. Weidelijke Meren, met stiptheid en spoed, hebbende gelegenheid van zich zelven, om zulks op do voordecllgM» wijzo te doen. KxsToontN tk New York64 Poorl Strcot on 155 Broadway. Kantoor tz BerrALOblorine Block onder nan de Mississippi alreeu RUFUS C. PA LM KR. President. HIRAM NI LES, Vice Prosideiit. WELLS D. WALBRIDGE. Seer»4rtfle. JOHN R. WUEELKR, Thesauriar. Commïszie van Bestuur. IIORATIO N. HOLT. M. M. CALEB. N. CHAM BERLIN, ALBERT H. WHITE. f C (u'tma*' Agenten, 12 Stole Strooi, Boston' Ai.cz. II. Pftziw, agent, 64 Pearl Street, N. Y. (I. N. Chapi», 35 Quay Street, Albany. J, J. Tillmahoz. agent, Milwaukio- J. F. Kirklakd. Consignee, ck-w,.».. H. W. Tnonrso». agent. Shoboygan, Wu. raT Mork do pakkaadje A T. Co. os laad aa Pi.r 7 Cooatiea Slip. Ka*t River. 9«k tf. Goedkoope Goederen. KOMT IN DEN BRICK BLOCK, GLOBE PEJÏN. AVENUE, SHEBOY'GAN, WIS. NVij zijn bcrebl om op bestolling binnen een kort tijdslu-stok to leveren: Sloom Nadutten vnn nllerlinndcn nard. Raderen voor Stoom Koren- m ZunamoUnt, Ko lommen, Dorpeltoot Ramen. IJzeren /lekken ei, a' lerlei madtiaen en genoten roorif'17/fn, welke gewooi lijk in de bi-«t,- ijzergieterijen vervaardigd worden, Steeds ziju tot den groot-of kleinhandel- oorhanden De bette voortel 1 van PLOEGEN, Ook zijn wij agenten tot liet maken van NORSE'S PATENT URATE BARS, geschikt om Zangstl eu t.ooijers Run lo bron- den. Wij ï-leijon 0118 zelven, dat wij. opzigtens irerk er. prijun, met iedere ijzergieterij iu hel Westen kuu- Sheboygan, 14 Julij 1855. 983 if IV*. X. SH AFTER CO. 1855. summum 1855. DE WESTELIJKE SPOORWEG, DOOR CANADA, Van den Niagara Waterval naar Detroit, welke do goedkoopste, zekerste en snelste reis-ge- legenheid biedt naar DETROIT, CHICAGO, ST. LOUIS, GALENA. SU ALLE f LAATS ZH IS IIET GROOTE WZSTZ.Y. NIAGARA FALLS en CHICAGO wor. fens nlcchu eenmaal verwisseld, on voor krijgt men cone kwitantie lot Detroit 011 een 101 Chicago. Passagiers hebbou op dezen Spoorweg tijd cn ge- Icgonlioid kosteloos de wereldberoemde Niagara Wa tervol en de donr.iver gebouwde Groote Hangende Buig de grootste merkwaardigheden van natuur en bouwkunst) to bezigtigen. Do brug ie 822 voelen lang, hangt aan 4 groote ijzerdraden kabels, twee honderd en vijftig voeten boven den bruischcudeo afgrond. Landverhoiters worden op dezen spoorweg niol als haringen ingepakt—gelijk hel op het Mee» Erie ve- rendo atoombooicn geschiedtmaar nemen plaats op geinnhkelijko en Incblige warc us en rijden Zonder oponthoud naar Chicago* enz. Biljetten von Rochester voor de gonsche reis zijn in hot kantoor, digt bij het station te verkrijgen. H. DIJKEMAN, Hoofd-Agent ALBERT GEERLINGS, Locaal-Agont, nN. Y. L0ESCHER, P. J. RISCHMUELLER A LOBSCHER, Commissie-, Krpeditk' m IFï»/e/*ö»»foor. T0 Greenwich Sir. yj, Napoleon Wherf, New York. Qoebec. foord Amerika. Verroer ron Passagiert naar het Westen, van New xork af mot den Hudson rivier Spoorweg over Al bany naar Buffalo en van daar op verecheidcuo we- gou. of per atoombont, of per spoortrein. Van Quebec af door middel vnn de poslscheopa- linio naar Toronto, Hamilton eu LewistoD, cn dan por spoortreiu nanr allo doolou des westen». Wissels op <lo hoofdploubicn van Europa on hot biniieuland. Uitbetaling vnn gelden tot con bedrag naar verkio- ziog. van 5 onhooger. in allo deden van Duitach- laud en Hollsiid, zou als het hefleu van Erfenissen 01 hei incasseren van andere gelden. Verroer vaa goederen en pekkaodje van en nanr EuroP»- P. A. LOESCHER. Bestellingen worden in Fheboygan door den Heer AUG. POTT, sgent, aangenomen. tf 284 :J. L T. PIESTELIIQRST. Zadelmaker, Itegt tegenover de Brick Blok, Sheboygan, Wis. Heeft de eer zich in de gnn»t des publieks aan te bevelen. Alle soorten van fijuo en gewono Zadels, Gnrcclcn A: Taardeutuig zijn bij hein voorhaudeu of worden prompt cn good op bestelling gomaakt. 1 1 391 of dit. r Dnar i» reeds lang co»o algi geerpilop welki- 00I veilig kou vor- io aanvraag le,.vob; doen en een naainvkeurig enderreck van hate krachten, hebben voldoende amigcloondmet welk een goed gevolg liet aan het voorschreven oogmerk beantwoordt. Ilul i» gemakkelijk dcue gonea-ikrtiCli- ïigo rti. te maken, maar niet zoo gemakkelijk do HKKTK pil vnn alledie niet een van do ns.leolen. maar al (le voordeden van elke iimlcro pil hroft. Dit i» hier beproofd, en met welken uitslag, zul- 11 wij corhicdigiijk nnn hot oordcel vnn het publiek ■oilmen. Hel i» tot nog toe voor don lijder on gelukkig geweest, dat bijna idler purgeermiddel te scherp en prikkelend is voor de ingewanden. Dezo pil is dit uiri. Vele purgeermiddelen brengen zooveel snijdende pijn en -zooveel omwenteling in het ge- -t,-j te weeg. dat dezo meer dan ie. veel tegen het dal rij nïjjyoih.mop vegen. Iiifingeii gcene prikkeling "f pijn vo uit ren vooraf bestaande veidoppiliR ol ongere geldheid der ingewanden Voortkomen. Zuiver plant- unrilig zijnde kan er goeno schmlo van derzelvcr gebruik in elke hoeveelheid voortspruiten mnar liet is heler dut olk gonocsiniddol mol oordeel ge bruikt wordt. Korte aanwijzingen nangnnmle haar gebruik in de onderschoitleno ziekten waartegen zij kunnen aangewend worden, zijn op de doos te vinden. Ouder dc ongcsteldhed/n, dio snel door de zelve genezen zijn kunnen wij vonncldon: ongu- 'dheid van do lever iu hare verschillende vormen grrlzucht. liedorvcn spijsvertering, kwijning-'i-ii gebrek n«u eetlustlusteloosheid prikkelbaarheid, gnlaehtige hoofdpijn, galkoor's. koort* en pijnlijkheid, pijn in de zijde cn lendenen enz- wnnl inderdaad, dezo allo zijn slechts hot gevolg vnn eene zickelij- kt> werking der lever. Als een openend middel, ver- schafleu zijecuo snc-l'.e cn zofeorr; verligling in hard-, lijvigheid, nanboijen. koliek, spijslnop, scherpte in,do vochten, klierziekte cn.scheurbuik, verkoudheid met uitslag zworcil'en onzuiverheid van hot bloed; onv kort to gnauin allo gevallen waar eene buikrui tering noodig in. Zij hchlien ook ecnigo bijzonder voorspoedige ge- nezingon bewerkt in rTieuuintiekjicht, waterzucht, grovi el. roos, hnrtkloppiug, pijn ill den rng. dc maag en do zijde. Zij inoeteu Tniinsehoota ingenomen worileu 111 de lcn:e, 0111 het bloed te zuiveren en hel gestel tot de veranderingen der jaargetijden voor to bcrcidcu. K0110 giftc, hij gelegenheid ingenomen, zot du nmng tal ceno gezonde werking aan, on herstelt1 eetlust on spijsvertering. Zij zuiveren het bloed, en. door hnro aanzetting vnn deu bloedsomloop, vernieu wen zij do krachten, en herstellen do uilgeputto óf verzwakte vermogens van do geheclo bewerktuiging, Vnn dnar is oeuo gïflobij gelegenheid ingenomen, zelf» haitzaamofschoon er gceno ornslig* onpasse lijkheid I»-»taat maar mot onnoodige giften mnet men aooit te ver gaan, daar elk purgeermiddel 'ver zwakt, al*'het te veol wordtingenomen. De dollend gevallen, in welke 000' gcoéesiniddel vereïstht wordt, kunurii hier niet warden opgesomd, maar zij schik ken zich naar ieder ligchoatu, en BOBHHAVE'S bcHiitwoordon dan eeuig andar ding, nng toe voor hot ineueohdoin dienstig is gei Als derzelver deugden cons liokciid zijn zal Jiot publiek niet langor twijfelen, welk middel te gebhii- K011, al» een» buikzuivaring noodzakelijk i*. Daar zij in Suiker gerold zijuzijn ze aange naam 0111 inienemcn. en daar zij geheel plantaardig zijn, kan er gcene «chnile ontstaan van derzelver ge bruik in elke hoeveelheid. Voor korte aanwijzingen, zie men do omslag van Dr. James C. AVER, Practisch en Analytisch Scheikundige LOWELL, MASS. Prijs 25 cents de doos. Vijf dozen voor $1. ten-'gobrnike' i» hoefte aan heeft. hoewel dit middel genezing heeft go is'het-de ware oort. bestaat door liet bo on* leven. AYER'S Cherry Pectoral, HOEST. VERKOUDHEID, HEESCHHEID, AANDOENINGEN VAN DE LUCHTPIJP, KINKHOEST, CROUP, AAMBORSTIGHEID EN TERING. Dit geneesmiddel heeft zulk ceno vermaardheid ver kregen door dészelfs licreiellingcn van elke verschei denheid vnn longziekte, dm liét geheid 011 noodig is, des/elf» geneeskrachten in olko gemeente waar het gebruikt is. Zoo uitgestrekt ij licl veld van dcsz- lfs nattigheid, eu zoo talrijk dc gevallen zijner genezin gen, dat bijna in elke «eclio vnn liet land. overvloe dig algemeen bekende personen gevonden worden die door hetzelve van zorgbarendc en zelfs wanhopi ge ziekten der longen zijn genezen. Sleclii» ccna beproefd zijnde. dot-zelfs voorlreflolijkht'itl lx>v«h elk ander geneesmiddel vnn dezo snort, to in hel oog- vullend om do annducht te ontgaan eu waar dea- zblfs deugden bekend zijn, «lont licl publiek niet lun ger ill twijfel welk It-gcngift te gohrilikeii voor de droevige cn_ gevaurlijlie aandoeningen von do lóng- orgnneiidie aun ons klimaat eigen zijn. En niet alleen in vreesselijke aanvallen op de longen ninnr voor de zachtere venu-heideiiheden van hoest ver koudheid, hertchheid enz. en voor kindereu ie het do aangenaamste eu heilzaamste artsenij die keu ver kregen worden. I)oar het ip deze streken lang in gebruik i» gewetul. behoeven wij niets meer te doen dan hel volk te verzekeren, dat dcszulfs hoedanigheid..m»t de Wie wedijvert die ooit l>c.Mnan heeft, ep dat het echte ar tikel bereül vordt door J. C. AneruheiktmJigcte LutcrllMass. Wordt verkocht door Wm.- F. DAVIES, te Sheboygan, LAKE .fe HOPKINS te Milwmt tóe, en bij alle Apothekers in alle plnntseo EJV IJZER WAREN'. Do ondergeteokenden, dankbaar jegens hunne vrien- m en 't publiek voor liumie vroegere inilde begunstiging zullen, door eene strikte attentie op hunne znkou 011 een verlangen om voldoening te geven, trnolWen zich hun ver trouwen en begunstiging verder waardig to mokon. Onze voorraad is de grootste in dozo plaatsen expressé- lijk voor doze markt uitgezocht, en daar wij zelve onze zoc willen wij ELECTRO- CHEMISCH AROMA, ECHT HOLLAND SCH KRUIDEN BITTER, TweÉ jaren zijn voorbijgegaan sedert de invoe ring van dat onschatbaar geneesmiddel in de Vrr- cenigde Stoten. Gedurende dien tijd heeft lirt eenea Atnr.Mr.r.KKN aktbkk vnnKKkok* au> r.Ktt midvzl TEGEN KOORTS, bedorven spijsvertering, vuile mnng, hoofdpijn, gebrek aan eetlust, zwakheid, hardlijvigheid. BLINDE EN VLOEIJENDE AANBIJEN- Volen onzer waardigste burgers erkennen deszelfc wonderdadig vermogen in nlle onpasselijkheden Van MAAG EN LEVER. AU KÏN l'Z VKEBKRACHT HERSTKLLElrp MlnDCZ, dat 'nimmer geëvenaard i*. want de vcrligling welk* hel verschaft In alle gevollen van ZWAKHEID OF SLAPHEID VAN ELKE soort Isjbljun oogonhlikkelijk. IN'i'ZUNUWACHTIGE EN RHEUMATIKKB ongcBtoldlioilen heeft liet zich in ontelbnre g*vallen zéér weldadig betoond, en in andere eene besliste boV® stelling- voorlgebrngt. Al» niwtekonde grpceaheoron hel Toorschrijve» ïonder oarreliug hunne patiënten annhevtUa. ken- ueu wij veilig ophouden te" twijfelen co gratig dw> zalfa deugdea voor ons zelven beprooveo. I.EEST! LEEST! LEESTI Aan Vrienden en Landgenoot»». Verzocht zijnde getuigen!» 10 geven wegen* Beer- have's tlollnodsch B'tter. zoo wil ik hier non volriaea. en dit middel ten gebroikc nanbuvclen. aan al dirg»»en, wqlku lijdoil «au maagkwalen of ongesteldheden, uif da maag'voortkomende, Waar ik mij ook ongesteld ha» gevoelde «n wei door eene kondo in de maag 'ontatMa- de. zoodot spijeverteering ophield en ik ook ge va u«- ging tot spijs of drank meer gevoelde: ook was mij io gal door Het (docd verspreid, zoodal ik goherl •ng«»teI4 werd. Dan, aan dc advertentie van het Halt«a4*f% Bitter denkende, en doorlezende dat alle nil 4* m*ht voortspruitende kwelliugen enz., met dit middel jm- zen kunnen worden, zoo nam ik eok dit te baal. af hel mogt dienstig zijn tot herntel. en dit «ntwaard» Ik na de 2 a 3 eersle lepels vol danrva» te gebruikt», rm h'(j rp/der gebruik voelde ik mij ook van dag tel dag bo ter, tol dal ik de.gohccU flescli nitgebrtiikt had en v««f- de mij tóen ook geheel hersteld, zoodot dit middel wid te prijzen, wanneer men dènr ho gen» opgave in do advertentie; en 1 wel ais «Ie middelijk» ®orz*ok ter nd en hi-Nuhonwd kon worde», zo* tier genezing niet, welke alleeu r van tlien God. in wie»» baad nlle dingeu zijn: want ilii allee» ia het die ziekten en ook weder gezondheid schenkt. Sheboygan, Wis, 30 Nov. 1853. JACOB RINSES WEDER EEN GETUIGENIS. Ter aanprijzing van liet gebruik van ltn»:nniT*"» HÓLLANDSCH BITTER »chrijft men o..» uil Grand Rapids, vnn 19 Junij 1853: "Onze landgenoot Pirter Dane heeft mij verzocht U ter vermelding in do» Nieuwsbode te burigleu. dal hij door eene llerfh I» go- hruikon zich geheel hersteld gevoelt van zijnt koorw, slechte «p.ijBvertering en lusteloosheid, waar nan hij dit voorjaar lang gesukkeld heeft. P. Dane ie dankbaar je- gen» den Oppcr-Medieijiinicesier en Dr. Rooihavo, on wil lang» dozen weg zijne Intidgriiomen opwekko» oio bij noodzaak cell dollar voor eeno flereh to wagen." HET HÓLLANDSCH BITTER Heeft wederom eene groote genezing bewerkt: 9o vronw vnn Pirter de IVjfrr. wmmnchtigin town Holland, Shoboygan County,Wis., leed zoodanig aan eene zwak ke maag. dal zij hoegenaamd geen voedsel kon verdra- een ert'dicil ton gevolge doodclijk zwak en ziek werd. Êij tvns ccnigoii tijd onder genecskuiidige bi lmndeling, doch vond geen bant daarbij. Eindelijk kocht hij, iib-' dat zijne vrouw ruim drie manndoii ami die kwoid ge leden had, t<-r diukkerij vnn den Nieuicsbotlt eene flraeb vnirBonninvv's Iloliimdjeh Itiilcr. eu sloehls twee da- geit had zij daarvan ingenonu 11. ot zij kon reed» elea met smaak gebruiken cd gevoelde zijzich un bel gtbrnik ï-in die eene llcseh volkomen Hersteld. Sheboygan. 22 Angs. 1854. F.on aantal andc-e wonderbare genezingen doof het gebruik van dit Hollondseb Bitter konden bierannge- haald. of de aandacht mijner landgenooton ter meer- doro .nnnjirijzing op de gotiiigonisson vhii oen anmal geloofwnnr'liV'o monsclioii govestigd wordcn.iiidien mijn bestek zulk» geflöogdo. Wordt verkocht door den eigenaar Benjamin Page, Jr., Apotholtor nnu den hoek der 3de cii SmiihfieU stralen, PittsburghPa. Prijs 511 per flesch. WAARSCHUWING. De groote aftrek van dit aangenaam aroma heeft tut vele nainaabeelft aanleiding gegeven, waarvoor V*t publiek zich wachten mort. Gaat niet over tot ho koopen van iet*ander», voordat gij Bor.nrntr.'s IloL- I.A>-CH bittj.r goed beproefd licht. Evn» firarrb »al voltföenife zijn om u l® overtuigen, hoe oneindig vor hot al die miTiiaokaels overtreft. Het wlrrdt verkocht voor I de flesch, of tea fles- «chcu voor 5, door de eigennnr» BENJAMIN PAGE, Jn. fk C*. A po flicker*. Scheikundigen en Droogteten to Pittsburgh, Pa. Isook le vorkrijgeo bij J. Qui.vtu-. hoofd-agent vo®r Shehovgan County, aan wien men zich mt ander» Hol-, laudsche nederzettingen iu Wisconsin, Michigan •rilli- iiois tot hel bekomen van ageutfehappen goliovr te melden- Alsmede bij J. R. ftlui.Ltn, Holland Sheboygan Co.. -Wifc' Ji J. vak nr Pr.asscJir. bfilwnnkie, Wi». Barci.'At BnoTHKns, Chicago. L. Dnpflp. Grand Rapids, Mich. I .jn947,-;. Blikken- ■oor dezelve Kleine tvins/en en veel verkoopen is ons motto. Onze voorraad beslaat gedeeltelijk uit eene groote ver scheidenheid vnn Kook-, Kamer-cn Plsnlkagchels; allo artikelen van Blik. Koper en Pandock voorradig of vol- ens bestelling gemaakt. Spijkers, Glas, Messen. Vorken, •ijlen, Ilotnvcclen, Schoppen, Spadou, Hooivorken,Log Kettingen, Kotcis, Handbijltjes. Handzagen, Zciseen, Tmueu- on Honten-waron eu Vaatwerk. Shoboygan, 6 Junij 1854. GA ËR TNE R. G E E L E Co. G. VAN STEEN WIJK, Consul der lYedorlanden MICHIGAN, WISCOXSIN mn MINNESOTA, Newport, Connty, Wisconsin, Hot Nederlandscho publiek In bovengonoomde Inn* den wordt hiermede verwittigd, dat nllo officióle naar Europa te verzenden stukken, Ion eindo bij hol bo- inr of bij de regtbnnken in Nederland van kraclu zijn, door don Consul moeten ziju gelegaliseerd. 1855. NEW YORK HISSISSIPM LIJN. Eiornarrk: HUGH ALLEN CO., 105 Bread Street,New York. JOHN ALLEN Jr. CO., Buffalo. Voor vraclit vervoege men *ich bij Pu.?n«A,:! BX-R- l. Howr.1.1, 1. H. S. Hulbert, - - - - - F. S- PERKIIS, 105 Broad Street, (beneden vloer) New York. Merk de gooderon "N. Y. MISS. LINE." Dag»-' lijkscho verzending, Pier 4, Brood Street, NeW York. CW Kooplieden in hut Weston kunnoo long» do- 1 lijn hunne goederen vnn New York verzenden, belovende oene promplo on cjviele bediening. 280 if. TE KOOP! Omtrent 1500 Akkers uitmuntend goed BOSCH- LAND,gelegen iu town 13(Wilson) Rong» 23— bene vens couc groote menigte BOUWLOTTEN in de Sted Shebovgan. Te bevragen bij WARREN SMITH, IC April 1855. tf. Achter hot Postkantoor.' NOTARIS AMBT. Dó'oridergeteckondo door don gourerneor d»*e»Blaat- Ot het imbt van ...OPENBAAR NOTARIS, residerend* te Shebovgan, benoemd zijnd». h**ft aan hét publiek bekend te maken, dal hij i».töt'Hdl schrijven cn legali»«ren van Eigendomsbewijzen, (deeds en nort(»c«,) Contracten, Testamenten, en alle onder» atnkken van Nolariëlen a»rd. Ook belast hij zich met het opmaken ia watlig»» vorm, ui.hot verzenden van allerhande stukken, w«(- ke mop door tnsHchonkomNt oen» Nederlnndncbe» C*»r, of rogtutreèk» nanr do Ncderlandcu wil z»»d»a, rerrigting van familie zakeo, enz. iu b»l oud* f»» derland. 8heboygan, 8 Maori 1854. J. QUINTUS UITVERKOOP. O» onderfcieekeade maakt hierbij aan sija* h garieliger» en allen, dis eenen goedko»p«n ea jon derliBoa koop •luiten willen, bekend, «rat bij »**la den S< April zijnen ganschen voorraad gaederea v* 'Ca»!»!' tegen kostprijzen uitverkoopt. Bóókpygan, 3 April 1855. I4|f. A. P. LYMAN. Qlgcmcn uoor bcit Kicimsbobc. De volgende hoeren zijn zoo vriendelijk h»t»g*Btaak op zich te nemen, inteekenings-geldrn voor dit blad t entvancen cn met de nnincn op te zenden: De Heer A. Stokdijk. Ainslcrdom, Wi»co»»i»^ V, A. J. Hillebraud», Ooflburg. «lil*. G. P. Fellzer, Shebeygori F»li«: m D- J. Doomiok, Milwaukie, Wii. J. Verstegen. Littlo Chule, Mi». Jribn Wïgnwin, to Green Bay. J. Landaai, Allo, Fond du Loc Conatv. IIi van der Kolk. Chibogo. 8. Osiuga, BI110 Inland, lllinnl*. K. van der Slolpe, Albany, N. Y. J. J. Schrooder. 12 Bible Hous», Ailor Pisco. Now York. A. de Vo». Az. Rochester, N. Y. N. W. A. v. C. Smallenburg, Buffs Ie, It. v. H. Labborton. Lancaster. N. Y. J. Anijs, Pateraoii. enz., New Jersey. vif, H. Oehsner, Cleveland. Ohio. i. W. Bijl, Cincinnati. J. vnn do Luij»ter. Holland, Mich. J. vnn deu Hoek. Ecctand, Mirk. J. Hoeduin aker, Kalam«r*o. dilo. L. Dooge, Grand Rapid», dilo. H. Ho-para, Polln, low*. J. vnn Aurüren, 8t. I.oui» _j J. Stule», Philadelphia, Pa. aboiinemcnlD-prija op don Nieuwsbod* i» IdcfilsTWEE DOLLARS por jnnr. ot onureat tik* zA+kyier week! Zij diéwcnschau in te terkene'u, lobbon rich «Icrhu bij de agenten aan te melden of oede baukbiljettonj oenen brief teriai- moet gezonden worden nan 'J. QUINTUS, Sheboyenw Wu.

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1855 | | pagina 2