iDj mram nngra. mmm MIBIRMMB1ES ÏM M00BB - AMERBOL :n 11.W.IWJI3, ISi'ÖNSïM, 20 AiJVi'üiüiilt 1805 Sir 7 Ss gEÜILLlTBH* verschijnt op oindsn.ki van iedkkr week. J. QUINT US. Redacteur Eigeuaar. VOORWAAIIDEN VAN IN'TKKKKNINO, '.2.00 per jnnr, stipti-lijl, in voonuffl'ktalmo. Indieu uict-binncn do zun iimmiilun betnnld w«-r«lt, h! $-j,35,c ror aDVBRTENTIE-PRIJZKN. Vnn fi tut. 1*2 rogols, m»r do (-«-rati- plaatsing - 1.(1(1 Voor G régels nl inimli-r, dllo. ditu050 Vtmrclke v<-lg«-ml<-plimfsing*-0,35 (Ji'liiKirte-. Huwelijks- oh Dni-ill-i-rintcn, icdor 0,25 (7.'k ook but Engulsch ami do rcgterlmuil.) It lieven on tnip/.eiulinccn traneo nan J. «liiiutiih, siieltojuau, Wisconsin. NEDERLAND. 's Gravenmage. 15 Oct. Do minister van oorlog heeft de chefs der korpsen aangeschreven en ernstig aanbevolen, om geen miiitnir geleide «'«f adsisientie, van welken aard ook, in het ver volg t<- verb-enen. dan op requisitoir alleen van hen, die met die taak, volgens 's lands wetten uit drukkelijk zijn belast'. Die aanschrijving is ge; sèhieif ten gevolge erner kl.igt van den minister Van justitie, dat de militnirc tnagl op enkele plaatsen wordt gebezigd tot opluistering van prec*s*ieD. Amsterdam, 10 0»t. llvdvn heeft de open bare aanbesteding plants gohnd vao den bouw van hel gedenktovken aan den volksgeest van Nederland in 1830 en 1831; de minsto inschrij vers bleken te zijn dc lieeren K. Koog alhier, en A. M. Toepoel, te Haarlem, voor de som ran ƒ16,800. De afschaffing van den gemaal-accijns ook la qnzs hoofdstad belooft roods goede vruchten. Daar da Vereeniging voor Volksvlijt is ver- «HUcid «aa plan tot het opriglea vuu Lrood/alrij-. Ïêh. ten «inde hat brood zoo good eu zoo goed- hoop mogelijk te verkrijgen. Met oene loffulijbu belangloosheid wil dia vereoaiging tot da oprig- tipg taa zoodanige fabi ijken medewerken on «rgt daaraan zelfs hare voortdurende ondersteu sjng toe. Zij stelt voor, Gone vennootschap dnar- toe op te rigten met een mnaisclinppelijk kapi- taal van ƒ250,000, ta verdeden in aandeclon vim. 100 ieder. Van den liden. Met genoegen brrigten wij. dat bel overlijden van don lieer dr. J. 1', Arend gcene verandering zal te weeg brengen in de uitgave zijner bekende Geschiedenis des Vader lands. Naar wij vernemen, heeft do ovcrled'-tny behalve afgewerkte kopij, zeer vele nantcekc- nïngen en bouwstoffen, duur hemsvdjr.it uene reeks van jaren bijeenverzameld, nagelaten, en is dp verdere bewerking opgedragen aan de bekwa me hand van d«n heer mr Otlo vun Kees. te Utrecht, dvn schrijver der in 1854 met goud be kroondeverhandeling over dc verdiensten vun Gijshert Karei van Hagendorp als staatshuis houdkundige. Arnhem. 12 Oct. D>- ijzeren spnorw-ghrug over de rivier den Ussel bij liet dorp Wester voort is eergisteren aan een opzettelijk onder zeek en beproeving onderworpen geweest, welke proefneming volkomen aan hel duel moet hebben beantwoord. Met 2 Incomotiron en 30 wagens, ieder met 4A kubiek el zand beladen, heeft men toen gedurende 2 uren de brug onophoudelijk bc- rrdon ;dc daarmede belast geweest zijndedeskuu digen waren over deze proefneming volkomen te vreden. Met inbegrip van het personeel, kan men aannemen, «lat de geheclo samengestelde trein 250,000 Ned. ponden heeft gewogen. Zwolle, 12 Oct. De tegenwoordige duurte dor land producten heeft een' gUlistigen iuvlood op ds Inndontginning; streken lands, tlio vree- |!»r onaangeroerd bleven liggen en nagenoeg nieta voortbrogten, worden nu mei zorg opge- ■poord en bearbeidhierdoor schiet vele lund- houwers in meerdere of mindere male nu-sl te kort, doch nu bezigt men voor don grond die met rogge bozanid zal worden eene waterplant, die onder den naam vnn scheer bekond is, en die verkregen wordt in de omstreken van Blokzijl, Giethoorn enz., en vroeger meer alleon des voor- jsars tot het poten van aardappelen word ge bruikt ;een buitengewoon groot aantal met scheer beladen vaartuigen passeert hier thans ook do- het kanaal naar verschillende plaatsen. Door den N. W. siorm en springvloed van eergisteren is bet water bij Kampen tot eene schrikbarende hoogte gestegen. Het Kamper- eiland is op het punt geweest van ouder te loo pvn, op sommige plaatsen liep het water, door renen golfslag gedreven, reeds over; thaos ech ter is hei gelukkig weder gezakt. Laeuw arden, 15 Oct. Bij de stormen, die de vorige week, voornl den lOden en lldcn de zer heerschtm. bereikte het zeewater op ver scheidene plaatsen in deze provincie aanzien lijkc hoogten. Ten atDzien der doordoor niuigerigie schade vernemen wij het volgende: t«j Stavo re* werd aan den kop van liet zuider-lmvonhoofd •sa bogtstuk afgeslagen. Bij de Ouilo. Sclio- fetzijl liepen de buitendijkslnnden onder wat«r waardoor twee heesten verdronken. Op het •ilaad Ameland werd tusschen de zoogenaamde Koei au de Nieuwlnnds-rietduinen de naogo- 6" JAARG.NO.-l(i. GEHEEL NO. legdo dijk zoodanig vernield dat niet alleen liet rijs en het stroo op vele plaatsen werden wegge slagen, maar op 5 n 6 punten galon ontstonden ter diepte van 1 el beneden het strand, waar door het werk als bijna geheel verloren kan wor den beschouwd. Van de beslngwerken aldaar werd in liet algemeen veel brik en van do in dit jaar aangelegde werken vele zoden langs de bo ventuinen afgeslagen. Overigens hebben, Toor zoo ver bekend, do zee-weringen gcene, althans geetih belangrijke schade geleden. Gkonjnges, 11 Oct. Ten govolge van den hevigen storm, welke gisteren morgen alhier uit hel Noordwesten kwnm opzetten, vergezeld van hagel- en regvnbuijen. stroomde liet zeewater langs het rietdiup .met geweld naar binnen, zoo- dat'de peilschaal n»n «Ie groote spilsluizen met gesloten deuren te 11^ uur des morgens 18 palm en duim en des middernaebts niet open F RANK R IJ K. Parijs, 11 Oct. Bij do kiwis dor levens middelen en de financiële kris Is is die der huis huur gekomen. Maandag wns het to Parijs ver huisdag voor do geringe klasse. Zeer veel wo ningen waren opgezegd en talloos waren «Ie Iniis- boèiijes «Ier ambachtslieden, «lie van <!o cv nu naar de andere woning werden wrvoord. Hie stand is uiterst verbitterd l«gen do eigenaars vnn [»:r- ceelcn en huilden niet op do meest «Ireigendö (aal Ce «loen hoeren, -/eggende o. a. «lat de aanstaande omwenteling niet zoo gemakkelijk voorde huis Iieer-n zal voorbijgaan als «lie van 1818. Wat de financiële krisis betreft, van allo kan tcu worden krachtige pogingen aangewend o«n er een einde aan tc maken, doch «Ie hozwaren en moeijelijkbèden zijn groot. Do minister van fi naneien heeft veel moeite om de mnnmMijk-che stortingen der twee laatste leuningen beli-»>tliik 12 p-dmen toekende. Door dezen vloed zijn eenige lagere gedeelten dor stad onder wa- jte <loen inkomen. Ook de Mad l Vijs hooft «re- ter gezet, en is het water Kij eenigo inwoners ^rek geld, en is zes ninnndun ton achteren tot m do woningen doorgodrongen. j mo5 <'e uitholaling n.nn de bakkers van liet v«r Van den lGden. Op Zondag den 14den de-1 f hil va.n deo workelijken broodprijs met dien omstreeks 7 uur, wnrondrio te Vlugtwedde z<!tt,,,S- gsstationncerde commiezen tusschen Vlugtwed- In de zltti» dé én Bourtnngc gcposlcerd. Een derzelve, wel- eck.appen alhier is zich omstreeks 10 minuien van do overige 1 Lworrier medegedeeld, dat «Ie lreor Goldsmith verwijderd bevend, zag ecu in Wcsterwould nl- eene nieuws kleino pUneot heeft ontdekt. Van' gemeen bekend smokkelaar, met name Harm ïlen anderen kant melden Duilsehe da-'l.ladon, dat BorsMaw, wonende in het naburigo Munsterland,in «len avond van den S.len Oct. on de do Hannoverscho zijde naderen, beladen met to Bilk eeuo vracht zout. Toon hij d« ,i~.. a. der alraderaie r; «lagen door voor do vijfdeinaal eene nieuwe plnaect door dr. Lut/ter is ontdekt en wol als oe- gcnndérd, hield deze hom aan, waarop Borgman stor Vl"' 1,0 tioiido grootte. Uit de b.nve- weigerde het zout over te geven on buitendien B?"S vnn ('ezo Inatsto planeet volgt, dat zij tus- weerstnnd bood, zoodat zij handgemeen werden, 8c',on Mara on Jupiter loopt, zoóilat wij thans 't welk den commies noodzaakte zijn pistool te 'itsschon dozo boiile laatstgenoemden reeds 36 trekken, welke hij op hum losto, met dat gevolg, phmütoa konnon en hut geheulo getal thans 45 dat de smokkulnnr dooü ter narde neerstortte. bedraagt. Vun dm iaden. Du harde wind, die Dings- .r- Eene damo, wier man in staat van fuiNissc- ,>n Wounsdiü» soms tut oen halveu storm m,?n' verklaard, begreep dat do hoogo huiv 1. huur, die zij hadden mootuii hotaluii, daarvau de schuld was. Zij begaf zich daarop bij haren huisheer en ebehlo van hem curie som •crsluug. «n i-erst uit hol zuidwesten, r« ■ns uil het noordwesten wmide, dreef W< ig nacht, toen I: r tot eene ho<igr« ii-rhiii/.i-n en llnrnhi imu de Kouingin lo rigtun, wegens de roemrijke i Zugopr.il-.il, iluvr «Ic I'.nguNi'lio legers eu vloten. in verueingitig met «lie van Ur. Mn*, getrouwe bondgcietoten, iwhaahl. Dit voorstel, dat vnn ecno ze'ir ooiiu.; ".i.lu.go redevoering vergezeld I ging, weid Jliido t.K-gojuicbd. De heer KUiot «ii.-eldu «-viller iu die Dagenoeg nlgeuieeac geestdrift niet. 1 lij jwhtie hut «x^ublik voor //axiauig ndros - - iil 4uki)/«n. Hut Engebche hirer W1 bij Ju huiiing'igilig vnn >ul iw-topii don tww- «l«?n rnirg bvklaoi, vu int het rapport der conimia- -io vnn «Mid. ncwk naar don Uw>ian<l «les legers j in Ju »\riui w.«i» irehh'kuii. Jat dc militaire onga- iii-Mtie v in Kugulantl li>»j-t gebrelikig is. Vol- g«a«s lietu, in-"# -t mvn dus Imv'O* wnciiL-irtot nieu- wo Z' gepri' -n du güö-tdrill d«r vur-gadariu net- iigdtm. He Ireur (Jon van hetzelfde guroe- i len. De Eiigebi-hen. zeivlo hij, hebben voor .!un j Redan <'oa« vora- brikkelijkc uedcrbiag gelalen I on öob:u'"p d ia allu-.ü do.ir den lieMuiiunvl «lor Fiatijvlio tuwjicn veroverd. Hij sl»-g dus voor tot de orde van «1 -a «lag over ta gaan, maar «tit aincndvuiuiit word door «iu livervn h'rg ca Ah- derson hwig botreilen. Lnatstgonoeinde zei«h- zelfs, «lat «Ie Ie-Ion die zoo spraken, iKindgenoiiU-n van Riislaud schenen to zijn eu hoe liet hein ver- wonderdc, «Jat zij ni.«l liev.tr voorsloegen een adre* van celukwuiiBclii'ig aan «lun Czaar te rigten. ll*t geheule land had zijne vreugde over den ran Sebastopol getoond uil de gomoenteraa«l van j Londen ha 1 «Ie cursto bchoerc-n ie zijn om H. M. danrincio geluk te wenscliOD. Het anwndament van den ln-ur C'oj- werd ten laatste met 60 le-1 gen 8 stemmen vnrworpon on hut oorspronke lijk voorwiel goedgekeurd, Ken ander bewijs van d«s oorlogzuchtige go- 1 voeions «lic nog hoerschcn bij ecu deel ««ener klasse van bnrguis, die meur dan elke andere mis- i schion, «le spoedige sluiting van «ion vrede zou moot-in n'hijiicn te wensuliun, is «lit, dat op een banket te l.ivcrpool eogeven en bijna uitfluitend door in-luAtrikha en handelaars bijgewoond werd. «Ie her: -g rnn Camhrid./e, onder liet b KUSLAND-TIJ UK ME. lt Waren h« l in «h-n |nat«t«-n tïj«l altijd Riivm««-1i<- .i.r- «Ippecll»s «li«« ««fis uii-t de jof-gMe berigt-n van het g-M» Iu t - noil, gstoonscl b'ekond maakten, terwijl de genl. 'du stad liceril n m.'t i-n enkel woord hel nicuwsgiurigu bar - in- - publiek dnarnmtrenl inlichttenthans lirhben i t)tni'> -k «fez'! vo-jr een eokelo maal hun stilzwijgen i'! ii per tufcgriiaf m-degcdeeM. «l.»t i- h-1 ji «der iriiclill'e, ■ch.»p« o 1 Z\iïk"«l,ullV'k'r I-J T-" - li en D r«r '"-"'ft'' verklaardo om die gulden uit to keerun losto Je damo non pistuolschut «>p -Ion huishecr.dii v 2Wanr ^lvTom| - - ovei hield om zich maken, die weldra word. Men vuii'l hij baar. Vierhuizen umlur [[.ra anil-n siiniriiigu Iiiiidboiivvers hun l schielijk geiireg van de kwehh ha. r «Ie liiiiiu-nlaiiilen in xoilighui'l hrong.-n, welk teil gevolge lud, il.il vele deze dronken.. J)«"Jieur Hr. Von.le. verloof cr 124. «Ie h. er A* de 6'., huizen. 47. terwijl een daglo..ner van «l« n lieer \V. 1). er 5 vi-tlonr. D«-n vnlg«-nd«.|i morgen zig men le (Jlrum hut niet ze-r gewonu gez?gt, dut vele armen do van het vel ontdane dieren naar hunne woningen «boegen, om zich aan huu veten vlecsch te vergastoo. Verschillende Berigten. Uit eer.e goede bron verneemt men, eenigzins mul teluurstulling, dal de spoorweg van Arnlit-m lot Emmerik niet voor den lsien November in gewijd. en den 15«h-n dier maand eerst Voor hel publiek zal geopend worden. In den namiddag van den 7«len October kreeg «Is. Iloell, le Goederende, toen hij den kansel wihie optreden, eon bedenkelijk toeval, zoolt at hij oogcnbllkkelijk naar du kosterij werd gedrag, n, en du geniet-ulo, die eene dankzeg ging nn het H. Avondmaal dacht te zullen hui», ren wns genoodzaakt zich huiswaarts to begeven, Door eenige fabrikanten lo 's Hertogen- bosch mout nog deze maand eene nnnzienlijke pnttij militaire wapen-ledergoed, naar bet nieuwe model vorvnnrdigd, aan het departement vnn koloniën worden afgeleverd; die gouderen zijn bestemd voor liet keizerrijk Japan. De (licht- en prozawerken van mr. J. van lennep, zijnde fondsartikelen van de firma 1'. Meijer Warnaralhier, op den 2den dezer ver kocht, hcblu-n de auuzieulijhe som van ƒ18,517,- 91 opgebragt. Te Breda heeft do stedelijke politie en de brigade mnreschnusice bij Verscheidene bakkers brood opgekocht, die nis stukken van overtui ging zullen dienen, dnnr hel schijnt dat ook al daar 'klagten omtrent de znmenstelling van het broed annleidittg tot deze handeling hebben ge geren. Dal opgekochte brood zal uun een on derzoek onderworpen weiden. Op «len morgen van den 7 Oct. was er op het stntnibeeld vnn wijlen Z M. Koning Willem 'éen frnai bouqiret bloemen geplaatst, ter her ïnnrringnan «len 7 Oct. 1810; to«-n wijlen Wil lem 1 de teug' ls rati hel bewind nan ïijnen, nu reeds overhalen oU'lsten zuiid in handen gaf. Den 24sten deii-r zullen de nnjaars-ver -rederingen vao de syuodulu commissie een' aan rong nemen. I, doch ilog k« au de moor-|enar«s me- -ter te door «lo politie werd wegue- «-eu Iwuetlo geladen pLts-el krachtig eft i m tug-n.) M n vr l-ank, wegen irdc dm dc .■lil iiio-'-t woiuen voortgezet, tot un zokgiu vr-xle zou bereikt zijn. b-.'rigt-m «preken het guruclit van i.- li.jn ihwiietij Height nn Colt- T>t hier iu «le Cnanciele wotel-I ce- ->--ging van het diacouto I. N.,/!«f (««tingirerken van Kin- l«z-i- iii-n tot in tien namiddag van den lTden had- wijl t«-t -lun ure--iiMit-l g- hoih-n aan l»«-l herige vuur van l«-n j «ioTln.- -.ub- n «Icf g-allieer-l- n, Mt bet i de td- Hu-snG: ri*« -* i--n -lt«T vesting.stork 1300 man. -p j«#1, ijnrnfr b- r.-l van guneraai Karaovisck, zich bijj j verdrag rrvuru- -:n. De buzOUmg krijg»g.; jj ,r varteen 'gtmi.lakt. D,« v,-rb«mi!«>nen h-bh-n j ,jr,.i.,,j .!i du» u^n g-riiig verliêf g«-l« «i«-«i; de ItuKa-n had-v.^van -I«>n 120 Min aan <loo«!*ii <-n gekwetsten.E*n«-1 (l. M and-r«- «bpcchi- *(>r« kt van 45 d-jo-len en 130 I f,,,^ b,s;ul g-•>.*«■:.-:■ -. D-. l-irtcn zijn titans d«x-r d-- *er- i b'-ndoni-ir m bezit g--n<>ni--o. Zij hebben daarin I ti..«i-, 10 snikken gemhut g-.-vou.b-n j Ikj (1-- kapltlila'G vreij b«-j«ial-l, «lat Kinburn ,,j,7,ira,.| k -li- pla« «roll op h«'l «n-«'iibilk «l«*r kspitnUtie bevond, z<vuist «l« geheel,- voon ia-l len-nsmiil delon en kii-gwbuhoeften in handen der gealli- eerden is guvsllrn. De vl-v't, «Iiu tlisn» g«ren IhJutsul meer b»-l om het moer in t« *l--v«nen, waarin de B«ii{ en «Ie Dnieper zich uilMorion, is -le landtong van Km burg langs gevaren en mm «Ie monding van den Dnieper voor m.ki r gekomen, op slechts korten nfsintid vnn ('lierNon. Zij hoeft dnnr thans eene belangrijk-» »i««llin« ingenomen, die den ingang van den Dnieper buhev-rscltl, er» den vijand nn-t nllecu eommunic.itien over z«-e tusschen Nikobiietf. G-b -s.t «a Cherson afsnijdt, maar ook de commiiiiie iti«« t- land m«-t da Krim ten ern fctigstc bcdroigu Een blik op de kaart zal dit aan --Ikeea din-l- lijk maken. M -n wii weten, dal het naaste doel «iezpr cx- peditie !u l bi-langrijke Nikolaieff g«-i«ll, nan do Jen w -l-icl» dal hij i ii rrirlorvleut el ii •iedigd door vursterkin.-- n. Volgen» col, U-liigr.«ii«.-ii Helle zi|-l-;, bi-viu-Jl zjcii Ik 1 na-lier.» in Fer«»k«»p n is I kr-icliti-fi te observeren «-iv - welke -l«> bondgenooten v, toria in «iu Krim z->«i-l«-n «lil bvrigt bevestigd, -tan eene wezenlijke uitrx-.l-lieg zijden bedreigde troepen v dcpecbes uit N liorp» Itnosi^u gfc- vcruiiudering 1„ ta.c verechilU-kyrti i klin- "Du ilkkig toeval U l'-dgh» bij ir.ileliug «i«-g niet liet st«ii»l L A N D. T.«>Nn»:v, IS Met b'ij-lsehnp zullon voor- zekcr v-'len vornen.-.n, -lal -le panij van -len vre de in Eug«-lnii«l ««-der eoiie aanwinst heeft ge- Jt,: Aio.-i- daan. daar zich eene twililie begint ta openbaren 1 waaid-j v, van denbeer Disraeli, in naam «Ier Tories, metl.-.iiu -n de Peulisleii on do Manchesterschool, inliet be- r n.. lang van den vrede. In liet dagblad-fc J'ress.v-u het orgaan van «h-n lieer Disraeli, wonlt on oenc :tratt. bomligu wijze betoogd, dut do Wester-elio ino- j gerullieden met do inn«?iniug vmi S.-li,i.-i--p.-| e-n nf-l-ieiulen en toereikenden waarborg in handen1 gekregen liebbco, cn dat hut doel. waartt>ö devo--r - i- J /'-«f een la-vi oorlog ondernoinoii werd, don 8slcn dept. tureikt- «.-.i-ai - -«- m<i L, -n-- -lo - - is; dat men nu nlle govimr voor da v--iligli«»id - |.,\.i-.- 1 ui lu-i .Ir-.'-.'-.en vun ma- van het Turkschc rijk door vi-rdra^sb- palingen ui;'. -i, .iu: /«-- e. on v.-« afweren kun, eu dat al zoo do vrede binnen kort! wijt r--v •-»■.- .,i--n staat «l-« u'uo-u van le .V---- hersteld kan worden, indien do oorlogvoerende cnlil-r vri.enn"'i ie. -Int («-i-"en:-l l-la-1 Ou'-: in l.u- tnogendlieden oinstigon weiiscli naar vrcnlo aan va-!--«g- ivond en dat zelf» iu hot gernatigdhoid pnren. Wordt dc oorlog nu nog l'arlomuai. Do Miming /'->«! b-alreigt Bclgio verder door do Westersclre mogendltü«Ion voort- niet' ori»-iigoi' maatregelen «lalt dipbmiarieko no- gezet, het zul een bewijs zijn, dat zij liet doel heb- tas, wanneer hut -:-vn orde -t--!t up zijne-Irukper». ben uit hot oog verloren, waartoe de krijg word Po \f J.is (,p hut e-lel- ondernomen en dat zij, in stede vnn «lu vuiligheid n:1..,i;,i i Vau -lo Krim c-mo cn de onafhankelijkheid de» Turkschen rijks te .7.r van vor.->rdeo!-le beoogen, het plan hebben bet Kussfeebo rijkje- tr .'.-iA! ,,-M v-aran- hetn zo» bied te verkleinen. 'z -er, d.,i Iiij r; v kou wnd.toii tot dat «Ic Deze redenering, zullen velen zeggen, is voor' jw;MI tj j«. >fu rv,.,i, wil bij or al geono wederlegging vutl-aar, en inderdaad zullen (1„ p.,u,;i ,,,n jaV, n,|,.„ wa.-.rvan het vorecuig-1 zij in die meening worden versterkt d«x>r de wij 1 zi g.n-no z.-u ontla-Gn. ze waarop het oorlogzuchtige blad do 5Dr/i« zich i "p". v,„,r ,ju ontvangst der b:j- danrtegeu uitlaat. Hot tracht in zijn «ntwoonl 1,1f;i ;l - - wulixlmdc j-atti-.S-.-be ft-:, f-. de voorstanders van den vre«Ie en hunne innerlij- ;^n cV0 ,'o; .-.rij Krim, heeft loken I ke bedoelingen verdacht to timken en hen te bo-L, ,,;:.i:ik{, dat zij gu-lüreudo het vorige jaar heef; schimpen, cn het geheelc betoog koiut hierop ne- - ontVai g -a 22.100in gild eu eene aanzienlijke der, dat de Wosterscho mogendhedon, wanneer !u..u.vi!„ vau allerlei gift-r, in natum, zij tlmns met de door Rusland aangeboden be- p,;i;; „aar liv.i*t«-ui:ei ^-rl-.gs zijn willigingen genoegen namen, het groote werk on- j ,i v00f n;0^ tegeu lag- u afgedaan zouden laten, juist uu zij op Weg zijn jj^j, w,.r.l.-n! om het ten einde te brengen. j' Qi-,ze-gai,.-c!i-.. rujtépnagt iu Je K-iai De Times kan jntusschcn zoo spreken en durft i i.» l»»vv! u, om zi-.li gur- ul te maken telkens do natie op te winden, oru run het dool het «-j hel zicit dan in du Krim «loor - - sPeti>*ier aan Je hooflj' diutf, eu dat, liaar dozo rivier voor groote sche Gherson cn -'p p-u> n;u: i-.-i «n«h tr is, juist daarom een niet on- j Krim va»lgokelcr aanzivuiijk |.in-i:i-us'eg-r aan boord is mo«k«ueno °k ia -!-« «.mg.-vi- hko. Do Ku,»i.citu regering hoeft reeds lang Gortteh ikuTeen _«uJ voorast g-T-'-n. «1st liet tc een "of ander ujd tot-lo Mackvnxi- h-..". een aaaxal op Nikoiaiuff zuude komen en «laarom, bij Baktschis- rai ve;i du«ir lirt opv -upvn eu u-inbouwen van nllorlvi >i"g. -li-' d«-s t-.- r. veidvdii:g,'iiij.i-;i.-fi, «hu die stad eene niet gerit»- j y,er °P dv ho«»gt»-a va ge »t- <k:-.- g gc-.rn. Volgen» een' briof uit Pc- i» weerwil van du 1-.r»burg.zni zij «-innen kort oog een nieuw verde-bragt r. dwr-loor u-i digi:ig»in:d-.e! -••«•.vang-u. Wij lezen toch daar-pont v.in zijitc pn:: in. Jat dc K- i/.-.-r en d«» grootvorst Kiioluas «>n- j kr.-g-.-n beeft. D d*r hun p. i»..«.i,lijk toezigl bij Nikohurff sclran- hum m staat, naoj:-.:, son on f.i.i- nj,-n hui-ben doen aanleggen, die op Eupitoris z-.-r.J -.-. uone - ij«« ing'-rigt zijn tot het werpen povcri *,-n< ,i.: r-. in Zc- -.«.«-o- lii-lo. Konslaoiinuffsoha inkuilen.bij ,v - -au «l'-oc, uoar incn z»-gt oj jrovvn n-i (,i :->l n.g. tui dr tguudo rzkoltón mot do I i.ilsU-1 w ,:ir u.v; i». zil hij zuii naar hol eerst ;l - i' i"">t g-ian. M"« vcrzukenlo te fu, "■■I huljan '■-..« «int'-' Mos r.-kkon i pr. 1 lijk te v.;el. g.'lvgd, nh t.iu deze te schieter te schiet-n. Men belooft zu uitvindingwoarscliijn- Engel»«:liu «1-ighlaJen zijn zeer vur- i i -! i--. rdun, die hunne vloot g-I- v-i.ir O I---si h- bhen v«»or anker ■l d-- >i.«ti. tiscli- lijsljeiil gehad hebben g. - g/ i int oiiwuorOaro ko-ipsl.t-1 pi it i. D-- Sun vooral voert eeu' hoogon loou, en zeet, tl-«t lord Aberdeen een' noudlotti u.-n invloed u fout op do beraadslagingen der kioon. en ll'-.'pl ol.lt do zeet-'gt niet Zal ge- eioJigd ziji-, .".«:--I«t dal lorJ Palmers ton nan dx Engeisch.- mi,tin dc voldoening g«f om "Odisa weg tc m;,- van de kuiteD «Ier Zwarte Zee." L>-.- a.!:ni:.»l...'i der verbondene vloot hebber -lm toch n g ».«t meer ru 'ascholijkheid g«-h->d J «n di_- schit'-'uworu ia Je Eugolscho d»gbla-i-'> Zij h-G'icii !n hur.no vloot die koronschuu -vcldtogt. Te Kidu' n oorlog guilds verdere arenzen tc stéllen,! Ico l-:j K-ai»: el wordt eene «xerko kavaüo i 't hoofd «lor zaken moutten! rie-rvserve v-.or «lui korps iu Ju Krim gevormd. zoolr.ng het nog aan't hoofd dor zaken niunuen j rie-rvorvo voor «l.it k--rps iu de Krim ge- zi--; g-pliuitst, die in zijue krijgszuchtige «.temming Du óobèp- n Védra cn B -allee zijn mot dcelep. 1 lwulen g.-l«oiiMuii, vvintorklèoilorón, Jimnimiitiu eu Een bewijs liicrvnn lovorde dé gemeenteraad vele «n-iuro boii-xnligdiiudeu van Woolwicu naar van Londen eorgistoren op. Daarin stelde do j <1..- Kiim vertr -kk- n. Do Siinoom zal met louu aldermau Wire voor, een adres vnn gclukweuscliing soldaten eeretdiuigs daarheen stooincu. d'-ea t letl eji- I.uudco dc oodu'rgeteekeodv a Ic consuls-generaals en cou id.pügl. uwe tic. do admir.i lu«eii uu hunnu eigundomraen Jooi Wil bóiubu.'d.'iitvill bedreigen. De oud erge (ee keudeu vefwilo«on zreb uwe exc. te heriuner<:> dat Je st-.l O J-«sa eene menigte vreemde fa niilivn, oudvrtlaacn vau uwe souvercineD, huist esi bel'nt m«-t hut ikun van r. invaadl luris van hel g-z-.n.lcn m u«tk-I hare tra', vul- bmgl !i«--:ft. liet rnppurl is do lst.-u tret.-oW.' ■lu leden d«-r cumnu-sio «m.i. blieft 3500 stukken gu.cliUt ra: zvraar- kalióorft' 6 stoorumuchiaes, IS n 19.09 tavg ÏA h„na- mei». «Akers. enz. gx-vondem D-' ui-rami - - j heeft b.'«l -ren, -B.t «1- ''o-f.: t«u i i -rid zoit-ii du worden tu-v.-'l: n Er i'iKnik m 1 rerlmuJing van b-'t -.-i::- r «1 -r n- an.re-hnpp-n van elk lrg.-r.in z-«o v-lg-.-s b nxe.ii g. Eng:- I land iU'clus reg; he t o.> n v «i -■ gudceliv vau buis, zat hut a.-tu l;r*n«'',« e-- u aarde v«^ b«-t meerdciv, dal het wm.!«- mu.u ■?r«tvni)j«al, li- 1'. r ki'rogmiu v -es -1- waarde van ou i -|t-r Ier ii.cn. Deisif- 1 Jiiiicr* hebben mui op «vr p-.ii ilc vut» bel una e Engeland torgek-ndu -u-ir -g. I Volgens brieven uitV.-.n-tv TT -isp >1 1 het ann tw«i- «ch-p^n i--rden '«S-laMs-i I 013 tot in Ju btnifi-ii iv-'P y.»" - -*..»v. hvr-ga j de zuidzijde, door lu «t-':-_,—-. B g--r -n!tua>,ln<L-M pen «no dé mon-üng -lur h*v.- •ui ir.o rttvref* u«»g niet laten sprit ;-:-. be t.Mit v*Q n K 'V van do Times, in hut IN j A- 'r 1,. rt*' 1 uien den bijnaam van "j e gricrcu tog*n J zijne chefs komt denken kan, keerde ik, aangaande mijne nieuwe plaats Jie- ingeiicht, naar het huis van den heer Giiu.lor terug en op het Wat ienaad al aao orerkotaeu kan. IliMHorhtisch lesld d«t iijdt. -j Vervolg ran Ko. 45. "Dé coalitie haat do squiro als do post. Hij bekommert zich niet veel om de grootten en do blnmiwon, maar do coalitie is i /hemi een doorn in het oog. Hij heeft gezegd, dat dit een komplpt was ou.liij, wie het ouk vnopè aangevangen hebben, de nian is om aan do zaak oen eiudo te ma ken." ,4?',- bepaal do uur kwatpeu do gasten, do oen nn dun auder, aan. Zij met bun zovsen. Du eereto, die kwam, was de heirr Gush, een somber mjin, in het zwart gekleed, met dweepachtig wild stareudo oogeu eu ecu fronsen, dal bijna nooit zijn laag voorhoofd verliet, "Een zeer uitstekoud man," fluisterde Grinder; "hot hoofd vau «lo nieuw opgorigtc vrijo gomeente te Litllu Toddletown. llij predikt alle Zfndagen drieman! over de uitroeijing dor constitutie eu do gelijke vei- deeling des eigeD'loina." Dit was eeuo hoopvolle konnismaking! Do volgondo aangekomene stelde mij echter weder eonigermato gerust, want «lezo wns een opge ruimd man van een braaf voorkomen, «lio mij im-t grooie hnrtelijl»liui«i Ihv groette on mij in hot oor. fluisterde, dnt or vnn Engeland niet oor weder wat worden zou, dan als do gotalo oude tijdou wederkwamen, Git dnurUie moest hetkomon of zijn nonin was niet John Bax. "Heerlijke bouwstoffen tot eeuo coalitie 1" dacht ik. Twee tamelijk onbeduidende peraouou yormtlou d««n volgondon nitn- was vaa ons gezelschap. Het waren twee handelaars uit do stad.Uon- nq .politiek bestond, gelijk ik bemerkte, ju vorbilterdo vijandigheid togen huDue voornaamste handclsmodedingera. Een jongo blonde hoor, «lio zoor bijzonder bij mevrouw Grinder (ocuo zeer goednnrdige opgeruimde vrouw, dio op het ganscho gezelschap zou tamelijk met,coneu, blik van yerauhliug nederzag) eene zeor vriondoiijko ontvangst vou,^ wppi mij.plB do hoor T/uudor. 2'ioitt voorgesteld. Hij was bestemd om voot mm bind, dat den iinnm "do bliksomstranl van Littlo Toddlutowu" zou voeren, do gcoslighodéu eu do godichten to le veren. De laatsto gast liet oonigou tijd op zich wachten, uiaar verschoon oiu- dolijk ook nog.Hij was een slanke, nog zeer jongo man iu eene klce-1 ding vim streng geestelijke snedeeon zijilon vest, dut zoor lang was, eeuo witte das, die veel op den halsband een» honds geleek, eene juist lot op de knicn hangende frak, en buitengewoon kort geschoren hsutr. "Do eerwaardige lieer Gcnujlnxmclddu do hoor Grinder. Da geestelijke boog zich' minzaam1. Do beer Gash wcr<l geel van woéde, terwijl zijn mond zich tot oenen glimlach wrong. /oho Box heette den geestelijke met mond on hand welkom. Do beide handelaars waren vriendelijk ou do heer Tbeoduf Twlft hield in zoo verre zijno geestigheid binuen to palen, dat hij slechts de kat tot zich lokte, terwijl hij bij voortduring "poesje, poesje, poesje!" riop, waar me vrouw Grinder rood om werd en zich op do lippen Üêet en Gash ander maal lioneud den mond vertrek. Evenwel liet eten word opgo«lriigeu cn bruut ten minste voor dit oogenblik vrede op aarde cn den meuschen een wclbolutgen. Het ral wel niet noodig zijn eerat hot maal lo beschrijven. Hot was rijkelijk, maar niet keurig, zou als dat op bot land gewoonlijk het geval is. Vim de dranken was do ale goed, do porter slecht, «le sherry smaak te als peper, de champagne was van kruisbessen gemaakt en do port wijn was ronduit gezegd afschuwelijk.Zeer Sjtoedig verlangde men cognac en heet water, en bogou uu de noodigo afspraken wegens do bij- zondorliod')!) betrekkelijk ons bln«l te maken. Hot eerste was reeds be- spreken en afgemaakt en Let o«r»tc, dat uien nog' te doen had, was, mij mot de vuile verantwoordelijkheid voor elkou slagonzes "Bliksem-! slraals? te beklecden. Ik nam duur genoegen in, maar slechts onder dit beding, dat slecht.» ann mij 'alleen do beslissing over «le plaatsing van zoodanige mtikelcu I zon slaan. Iliertégen kwnm men iu-r »an ailo zijden' op. "Wut," wide'de communist Gash, "kun dó -tneuscli niot iiiul ziju oi- gcnilohn doen, wat hij wil 1" "Of ill ecu bind, «jut llij met zijn eig- n j -i«l iieefl helpen gronden, dé goede oude tijden"vêr«ledig»-n.'" n-p de li-.-'r B«>x. "Uf do iiiisbruikon bij dén handel aan du kaak'zotten 1'" schróeuwden de beide kooplié<len uil eenen tnund. "Of snlijrieko puntdichten op do groenen on 9o blimuwet) inleveren?" lispoldo do geostigo Twitl. "Of hel grooto grondbeginsel der opporheerscliapplj onzer kerk over elko burgerlijke instelling, elk regt en elke vrijheid verdedigen 2" vraagde do inoaiknehtigo jonge geostelijko. Wat zal ik de lange en stormachtige redetwist beschrijven, dio hierop volgde 1 Dezolvo eindigde mot do overeenkomst, dat ik du opperheer van allo artikels ziju, maar daarbij op do mondolijke of schriftelijke wenken of voorslagen van hot heilige zestal altijd behoorlijk-rtcht zou sliuiti. Voor do eorslo wook gohtor, ou opdqt ik mn mogto, wolkon toon eigenlijk aan n tc houden was, zoinlen zij iéder vim dc .i e-.-n kort ar- ii ik slechts hel gemengelde ged«.<éllo van h«-t bla-I zaïuvn- te slaan tikul lovi stollbri: Bij «loze regeling bluet" het, nadnt men van aile lijxlou do grootste ma- tighoiil iu denkbeelden cn uitilrukking boTuofd had. Er was gedurende het redetwisten twaalfmaal gemeld, dat de kolllj in do guzWschnpakninor gereed was en'het werd daarom tamelijk laat, eer ik linj ciml'.'lijk naar mijne kamer kon begoten. Ik opondo hul niahi en kook naar buiten, om «lo dampen van de slech te sherry en den nóg èfecKtoren portwijn lo laten vervliégen. liet wo- •dor wa» plotseling veranderd; de wind was naar hot zuiden gblóopeu en warmer; oen znobte lohteadoin streelde mijne wangen. Zoo zat ik lang aan hel raam, maar noidi om de mam» aan te zien, noch om den wind te hooruu zuchten, maar om naar eeuo bokemtc lie- velingszangwijs te hmteren, dio «lo arme Dotty mij dikwijl» ha«l vixirge- zongen en dio nu uit do gvzolscbaj>szaal van do dames Ciiitberou tot mij J overklonb. Te gulijker tij-i keek ik Daar dé schaduw der puttonen I luannelijko en vrouwelijke schaduwen) die de vurlicbte gordijueu voor bij twcof-lun of dikwijls lang in de vensterbanken verwijlden. Sj«oedig echter vorstómdo het lied der arme, gee-le Dotty hot was ecu hoogst uiéfodicua duitseh studeuteuiit-J) en do schaduwen werden I luiiiiler talrijk, terwijl in do hovensio ramen lichten begonnen to «cbome- ren. Het was duidulijfc, dat de k«.v»tga>igo«s ('pcnsixuilire») der dames' Clilluuou /.i 'li vr-vgtijdig ter rust begnveu. Wnarsehijnlijk hield muit! geen avu'mlmaal cn liet duurdo niot lang, of ik zag op de eeistc verdio-j ping vtirdér geen licht meer dan van een raam, dat kleiner was dau! die dér guzolreliapszaal en aan hetwelk ik eeret tw.o gédnauté«», cn ver-1 vi-lguit» een ontdekte.Het was duidelijk,'dat M-.-jufvroow Cütheroo do I nieitw aangikf menu jonge damo uit Loadou h.iro kamer had aan go we-' zen.- En terwijl ik mo do oogon op de nog acbterblijvendo schaduw gevestigd hii-l-l, l ".-.«•u ik op eens eon zeker kloppen onder liet v>st to voe len. Do Schaduw zag er niet uit als uie vau ern geraamte; het duit- scho lictjo whs niet algemeen liokeud; do jongo dame was hier jsw aan-l gekomenzOu het mugelijk zijn, dat Tallboys zijue dochter zelfs den! leeuw in «len muil had geworpen en dat Little Toddletowu nl» bot land was b.-Mihouwil, wimr de jiepur groeit? De eer*!» gedachte aan zulk eene kluchtige mistasting deed mij on- w-«'<lei»tiUmleiar iu een luid gelach uitbarsten. O Ta!ll««ys, Tallboys.' Kon de wijsheid des presidents cu dor «liieeteiirou der I-ank, die ^j»j! zoo lauc hel-t aangeninard, u niot voor zulk eeuo stronk bewaren? U Miiody Groen! Al* gij oei". wist, avio thans uwe vórloofdo nutiziüt, zou dan uw geel g. rigt ci-no liagodi* niet met onttMting veivullou en z«iu dim do rliuuruatisclie jicht niet terstond do grenspalen ov.utredei», welke uw bekwame geneeslieor, uiet zoo veel naauw keurigheid, dezelve vau to vuren heeft afgebakend f liet zachte o|<eucn des vonders bragt mij weder !-M 1 •■ft -ii-g. Tt hiekl «len adem in en luisterde. Kua vrouwefijk lioofd «'ii bovenfijf werel ziglbaar, niaar slechts in eene duistere - 1 eu i': kon u oiiJeisdieulen. Plotseling vi«.-l mij hot «tc w;-!-r in «n -V bcg-.n helroWo, zoo aontimcnteel a!» o--n' men. li - mogulijk is te fluiten-ja, le fluiten. Hut werkte o«)gon! Iikk-.'lijkik .m.-, dat zwli' hol hoofd snel naar mijn raam »on<l«lé uu ik l-oug mij achtt-rwaarts naar mijn licht eu hield het i-u, dat hut guliuul op mijn go/i.-t vj.--. Terstond sloeg de gedaante, als met do uitdrukking van Vir\«ihg. beidé armen naar boven cn ik hóordo het zachte -lei iiJ cuiior m'.ruepmg Hierop volg«lo tot mijne verwondering oeno herhal ng van nri'-i-* «-i-dl no lichtmauoeuvro eu ziu «laar, het licht vrê-1 op In.: roi;-?u nv*»: -uri«« gelaat mijner Dotty. Wij maakten allerhainlc go'-mr-lun, wi,«rpei» «t- knuxler kushanden toe, maar van «preken keu natua lijk ni.-ts k -mui». liet was mijn troost, dat de laatMu beweging «Ier svbohnachtrgu klumo Dotty zoo veel van ceoeu wenk had, dat A «!«t w'gvu- den morgen te gaan vragen, of do dames Clitkereu a.-g plxits voo* «,-j- non kostgang«>r hadden. Onmnldelijk nadat Dotty dit teek en had •.•«•g-«-en. ver-.*w<vi* rij zeer snel, hel raam ging xachtjc» digi cn daar ik U'.'»tond di.arep r.-n tw schaduw aan bet gordijn bemerkt^ b«»!oot ik daarui*. d it Wdlv iuWiaa-t had hooreu komou en zich en bet vens'.er weder da-Je ;n den «xuspvoa* i kelijkou toestand bad gebragt. Den volgenden morgen word ik zeur vroeg opgewekt. Alle voo.b» roi-lselea tot het zetten van nommer l des "WiksemstrHaVs"" waren rw«ii gemaakt en zoodra ik de nog noodige copio van partemoata-defeaoeit; mxxvrvlen, ongelukken, de jongste berigten uit Titel ea zoo vociö Kat zamengestold en in de drukkerij bezorgd, begaf ik mij op vreg om te zien, of mij het geluk niot een hoekje iu hel puostouaat bezorgen a-u, dat mijne gexliu, de lieve Dotty, bevatte. Do voorzijde van het buis der damo* CStheroe bevond rich in «en naauvr straatje. Het was een tan die oude roode IccsloéubtHzeu, a\4k men in den tijd van de koningin Anna bouwde, mot eene hooge do«»r uu een versierd bouten dak mot liefdegoden aan do hoeken er boven op.Nadat ik nog een oogenblik gewacht had, gareu de liaftk-goden mij moed iu, ik trek aan «lo valscbklinkeode re-hel, word l-iniKugelaUo eu hoorde een vcelbotcekenen t ruischcu van klaarblijkelijk dun irup op vliegende danreskleeder-n. Ken <l(enstwi«»3 vau cca r.n.wre-redig uil- zigt brugt mij daarop in eeuo rookerigo kamer, op w kt tafel drie balt* gestopte kousen niet de nog daaraanstekendé stopnaalden lagen. liet duurdo niet laug, of do drie eigennresaun van het huis kwameut aangaan. Liet waren stijve, uitgedroogde oude juübrsiodsr «vp toed V oorbeeld uu do wortels vau grijze buiou daaiouduiieder uiet

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1855 | | pagina 1