3M i'itgrliuni ItMMBIIlËWllil 25,008 KALANTEN ff. I USE'S ft MSB! WEB'S LMÊITEIJ, ras. BLIK- wiSSa.Nimwc ucionanöuan ©ocöacn.l855| GROCERIJEN PROVISIEN, KASPAR GUCK, - W F. DA VIES, D'. F. HAHN, Dnitscljc Kictittjc (Soeöcfcn aast F. G. DEVILLE, HOLLAND BITTERS »i:.noE»iOL\G. Komt-, broeders! niet jam 'tend,nipt troost'loos gezocht: IV.lt zuinll gij hot hoofd lnlcn hiimren? Al toont zieli ook tlonkof of nachl'lijk de lucht, Kn is't of 11 onheil oil Mlnjispood licdiielit, 'i W'oult mui» wocr door blij&ehup vetvungcii. 11. c It. vnclit u toch immer van dwnns of van luf Iti.i 'I lot vail uw Teven te klagen: («nis goedheid, die leven «*ii voeding li gaf. Kisoht dankbaarheid; kiest n Uns dezen uinnUlnf, Zoo Zult gij bemoedigd het dragen. Of brengt in den tijd vna mv» levens bestaat: i 'l Geluk u veel strcolcnde ringen. Zoo «cnsklaj" dnar hoort men een bnjilrcndo orkaan Die houdt er rijn woedenden storm <ij> aan, Kn alles schijnt weg te gaan jagen. Vertrouwt met te veel op geluk nf genot, Op 't- wielende pail van dii loven: Waar 't ho»td 'vrij omhoog en het harte naar God, Dien Heester en helper bij 't grii-vvndste lot, Dit ssal u in ruste doen loven. "Wolnnn dan dus vrolijk met lmrl en met liand Dien kamp hier beneden g< strc(lent Al zijl "ij verwijderd vuil maagschappen land. Ook hier lijkt de henlui wohhidig zijn liaud, Kom dankbaar dit pand dun bost rodent Dus broeders niet jiim'rcml getreurd of geschreid, Maar stil met eerbiedig vertrouwen, Totdat n dit aardselie ten gen geleidt, XViinr nooit n ecu' wiss'ling van 't lot weer verbeidt, Waar '1 vreugdvollo, zalig aanschouwen. 1'ouTAci: Citv» Wis, S Oct 1855. H. BOLAND. (lEVKCIlT TL'SSCHBN' EENE RATELSLANG EN varkensDe State Rights Democrat, uitgege ven te Klim, in Alabama, verhaalt het roIgeDde: Twee heeren waren onlangs in do bosschen, toen hunne aandacht word opgewekt door een allerhevigst geraas van varkens. Denkende dal er iets ongewoons plaats had, gingen zij op de plek nan. en bevonden (lat du varkens in een ge vecht waren geweest nul ecne zeer groole ratel slang. liet gevecht whs klaarblijkelijk Innj wanhopig geweest. De slung was ia stukken gescheurddrie varkens waren dood en een vier de sterwnde. Zij zeggen dat toen het laatst» varken knorde, de slang den kop opliglte, niet ii staal zijnde om iels anders to dóen. De slang en liet rierde vinken stierven spoedig. Dertig Tarda in het rond waren gras en grond opge woeld. De slang waszis en een lmlf of zeven voet lang.De vaikcns hadden in liet gevecht alle ratels op twee na vernield. 4» V AU <§t lil 41 J it if 9 GROCIERS A COMMISSIEKOOPERS, /.V MB ET EX CiBei.YGE 1SEOCKX'EA'.V. ,«F£.W. Waar «ij ten allen tijde oenen groeien en uitgerechten voorraad van .kruidenierswaren, mondbe- r. i._i,._i„_j,*.t. ~.di-,ina«»l L-„,«» hi-Vomen, goedkoop tegCD C00" hoeflen, thee in soorten, wijnen, t-n buitenlandse!) gedistilleerd kunt bek» tante betaling. IIuu voorraad bestaat gedeeltelijk uit de volgende artikels Geklnnnlc dn Muscovado do Mow Orleans do Molasses Goudkleurige sim Xicuwo ilvKon ih Imperial do lte.-ic Ztvarle do Oude Goot Java Koflij Gedroogde perzikkeu Gedroogde appels Godro li ..zijnen No. 1 Makreel Codfish Mostaard Specerijen in si Oude Frnnschc brandewijn Hollaiitb-che jenever Madera wijn v. don zuidkant Oude portwijn Kooilo wijn Champagne wijn Malaga do dicidene nndoro ■el om op to nooi WeUVAART TUSaCtlEN Stoomiiooten.Dc stoomboot Ar up o en Ariel, die beiden op den 2G Sept. des middags ten 12 ure van New York naar Hmro afvoeren, hadden eeno wedvaart, om bare snelheid tegen elkander te vergelijken. Tot op den tweeden dag was de Ariel vooruit, toen echter haalde haar de Ar ago in en li-1 de tegen partij verre achter zich. Z-j liep reeds op den 5 Oct., alzoo na tune vaart van 9 dngen, te Co- wes binnen. Van de Ariel was nog niets 1c aien. Van waak kosien zij?Alle goede men- schen in Amerika stammen of van de buitenlan ders of van dc Indianen af; de Know Nothings echter loochenen hel, dal zij vnn buitenlanders afkomstig zijn: Nu wenschtcn wij toch wel eens te welen, waar zij dan eigenlijk van daan komen? Heeft hen misschien een ezel uit den muur geslagen, of zijn zij van zelf uit de aarde gegroeid, gelijk al hot andere onkruid? '3~ Toen Bisschop South voor Karei II en zijn b».f predikt" vielen velen van des (tunings gevolg in slaap, en eenige hunner snorkten; waarop South zich naar Lord Lauderdale, ecneti der beleedigers, wendde en zvide:My lord, ver geef mij dal ik u sloor, maar ik moet u zeggen, dat gij zoo hard snorkt, dut gij gevaar loopt van zijne Majesteit wakker te maken." Deze waar schuwing deed iedereen ontwaken en rerbaude alle slanpzucht. Do oiidergetcckeiiden maken hieimodo hunnen Vrienden en liet publiek iu het algemeen achtingsvol bekend, dat zij Eene deur Noordelijk tan het Wisconsin Huis, hunnen winkel op nieuw gevuld tiehbcu en tlionS weder ruim gesorteerd zijn, in Glas- cn Aardewerk, Vensterglas,Verwstoffen,| Houten waren en Sterke Dranken in soorten n welke goederen in den groot- on kloin-hnndel tegen uiterst lage prijzen zullen verkoo;i»n. ->*- ^-|>N D,lar Wij onze waren regtelteeka uit liet Oosten ontvangen. hopen vrij onze begoualiger» r/Ji\ r'-tjvj zoo prompt en civiel te kunnen bedienen, els ccnigo and ore winkel in Sheboygan. Voer allerlei producten betalen wij de hoogste prijzen. Sheboygan. SJulij 1853. JOSEPH SCHRAGE Co. Worden gevraagd, om het van d« goedkoopst* tot de-fijnste artikelen wel voorziene xv Verkoophuis yan Toilet-Artikelen .Tan in Pennsvlvania Avenue, nabij de haven, zoo'suel mogelijk op te mimen. Vnn mijne deels zelf gemankte. deels op dc boste oos telijke markten gekocliloteniketon, d»e ik gezmnenilijk U-.'eii de langste prijzen verkoop, noem ik slechts op: ZOMER-KLE KDBREN VOOR HEKKEN, V EST EN VAN ALLE KLEl'KEN. BROEKEN cn JASSEN, HALSDOEKEN. HOEDEN en PETTEN, HEMDEN enz., enz. Ik heb besloten gecne concurrentie te sehowaa cn zoo goedkoop nis ieniand in deze stad ie varkcapen. Eeu geheel pak voor 3 dollars! Komt en ziet! h KASPAR GUCK. Sheboygan, 26 Mei 1853. y281 Waarschuwing. Scliiildlieleeü niulergeteekcin dun vi-rvnlilag ilun zijn. mout,... der wijdere kennisg. Iu Pennsylvania Avonua, 9 April 1855. Sheboygan, Wie. «a Gsuees-, Heel- tn Verloskrmdig^ :'if stkuin over kil Komutk Huil, Beveelt zich ia de genat ven het Floliamleoh publick minzaam aan. T 281 JACOB GLOCK, rgÖ Itcrcelt zijnen vrienden, alsook het geëorde po- jjjilil bliek,liet validen h?grLornaTsarxwciugebeur de en goed ingerigte logement, HET KOSSUTH HUIS, Sheboygan, Center Straat, Wia. 24-1 m-lijk de :wantr,V» i libtnald an, G Nov. 1854. welke i'iioiü .if hij zul Z.iii- iliulileiinri-n kusten A. 1». LYMAN. ot' kenen luchtbal geschoten. d« heer Brooks, de luchtreiziger, steeg te Du Büque op en kwam bi houden nabij het dorp Hazel Green, in Illinois, neder. De Galena Advertiser zegt: Toen de lieer Brooks nabij llazel Green, op eene matige hoogte, over eenige molens ging, hoorde hij eenen kogel hem voorbij Üuitcn, en uit zijne mand ziende, b»-speurde hij den rook van een fgeweer, dat afgeschoten was, waar schijnlijk door iemand, die de natuur van dien groeten vogel, of draak, of wat ook, niet kende, maar gelukkig voor den heer Brooks zoo erg ont hutst was bij hut schieten, dal hij zijn doel mis te. De luchtreiziger rees dadelijk hooger en sprak tot de lieden, en zijne woorden werden terstond door dc echo teruggekaatst; maar hij voelde zich gerustgesteld .toun hij dun uitroep van ontsteltenis boorde: "Goede burac-l! daar is een man in J£fT Sommige octrooijen (patents) zijn zeer winstgevend voor den uilvinder. Men verhaal de onlangs can geval van éem-n geoctroijeerden, die twintig duizend dollars heuft ontvangen voor eene zeer eenvoudige verbetering iu de manier van Janipon aan de lantarens vast te maken. j£5T Eene dame, eenen man met een kwaad humeur beschrijvende zegt: "hij glimlacht nooit of Lij i6 er vei legen mede." JE3T De monschen willen voor de godsdienst worstelen; er voor schrijven; er voor strijden; er voor stervenalles behalve er voor leven. ËêT Een onbeschaamde knaap zegt: "Toon mij al de kleedjes, die eene vrouw in den loop van haar leven gedragen lieeft, en ik zal u uit dezelven hare levensgeschiedenis b(schrijven." &3T Gij zegt dus, dat uwe moeder arm is. Jongens ja. Dat is ze! Zij pleegde nipt no ten te slaan, mnar ontving eme slechte dollar bill en ging daardoor bankroet JCST "Zeg eens. mijnheer, hoe staan uwe oo- geo zoo vurig en zoo scr.eel "Wel, ik heb lusschen twee meisjes gezeten en mijn best gedaan, om beiden te gelijk verliefd aan te kijken." IN ERNS'P. SDLLY CO. verknopen ilian» hunne goederen voorde "Grap iu Ernst", liet mooijc er vnn i». ilat men voor een beetje geld vele üitmnmendo vvaron knu koopen. HET PUBLIEK WORDT BERIGT, Dal wij ecu gr»>otou voorraad vnn goederen hebbun, dezulke tds men gewoonlijk in klein liandelnnis-wiii- kcls »p dc dorpen aaiitrufl cn ten gevolge coner groole ded liêrb-t, -zijn wij gknondzokkl om goedkoop vno coneiiiL gold of producten lo verkoopen, ten einde on zen voorraad aan den man te brengen. Behalve een buitengewoon groot assortement vai Manufacturen cn Ellcwaren, Kruidenierswaren. Aar de-, cn IJ'/.t'rvverk. IJzor, Lnarzcn*eii Scboenen, Klu'e- deren enz., enz., buM-.-n wij een* uilgezochten voor raad van Klokken. MaUonyhooleii .Meubelen, Tapij- Kooit olie.'ziet en oordeelt zelve. Sheboygan Fnlb, SULLY A CO. 3 Jan. 1855. Ijzerwinkel, GPemuylvonia Avenue, naast het 5^37' Warren Hotel. De ondorgeieckcnile kondigt hierbij het Hollauilsche pnbliek dezer Stad en County achtingxvol aan, dat hij zijnen bekenden winkel van I jzerwaren, Lniidbouwors en Ha ml werkers-gereedschappen door nnnkonpcii in liet Oosten zoo heeft opgevuld, dal hij met hel besle ciahljssciucnl van dien aard in Itcl Westen kan wedijveren. Door eene veeljarige uitoefening dezes lio- ilrijfs is hij ill slaat gesteld zijnen begunstigers prompt en civiel te bedienen, en hen goedkonpere aanbiedin gen te doen. dan een zijner concurrenten. Ilij vor- zookt derhalve om een ieders gniisl en recommandatio. Wa. W. K 1 N" (i. Sheboygan, 20 Mei 1851. 21 y. stelling gen Mans 'Schen SCHOENEN EN LAARZEN WINKEL- '•zen winkel, zijnde de grootste in de zijn steeds voorradig of worden op he- aakl, Fijne cn Ordinaire J.narzel - sKciwiygan, 9 Pee. 185-1. NIEUW KLEEDING MAGAZIJN. Koopt «we klccderen in J. C. COULEHAN'S gneil- koope kleeriing-wiokel. Hij hooft thans 10.000 waard aan HERFST-EX WlNTERKLEEDEllEX nr baud, cn zal il 20 percent goedkoepor verkoopen, gij te Cbicagoof Milwa'ukie doen kunt. Vergeelden naam en de plaats'niet: naast de geruite kruideuiers-winkel in Pénuevlvoniu Avenu. J. C. COULEIIAN. Sheboygan, 20 Oct. 1854. 251 tf. bank op sheboygan. Déze instelling zal van nf aanstaanden Maandag geopend zijn, tol het uitoefenen vm. een algemeen BANKIERS- en WISSELKANTOOR. Directeuren: W. W. King, Van Eps Yonng, War ren Smith, Chaa. T. Moorc, Warren Hit), Wm. R. tiorsline, Godfrey Stnmm en J. F. Kirkl.ind. Shebovgan, W. W. KING, President, 19 Maori 1855. VAN EPS YOUNG, Vice Pres. F. R*. TOW NS END, Kassier. 1855, Ülfflfinok. 1355. Zoss- NOVEMB. Opc. Ono. U. M. U. M. 1 Donderd. 6 33 4 54 9 Vrijdag. 6 34 4 53 3 Zntnrdag 3G 4 51 Zondag. C 37 4 50 -5 Maandag G 38 4 49 H Dingsdag 6 39 4 -18 t Woensd. G 41 4 47 8 Donderd. 6 42 4 45 9 Vrijdag G 43 4 44 10 Zaturd. G 44 4 43 11 Zomtag 6 48 4 43 12 Maandag G 47 4 41 48 4 10 6 49 4 39 G 51 4 39 NOVEMB. OPO. OND. U.M U. M. 1G Vrijdag (i 52 4 38 17 Zaïerd. G 53 4' 37 18 Zondag G 54 4 36 19 Maandag G 56 4 35 21) Dingadag G 57 4 34 21 Woonst),' 6 58 4 34 22 Dnnderd. G 59 4 33 23 Vrijdag 7 0 4 33 24 Zatnrdag 7 25 Zondag 7 26 Maandag 7 27 Dingsdag 7 28 Woensdag 7 4 32 1 Vrijdag G 4 S 1. Laatste kwartier '«avonds ten 0 nre 10 min: 9. Nieuwe maan 'savonds ten 'J «ro 24 min- 36. Eerste kwartier avonds teil G ure 7 min. S3. Vollle uinan 'aavond- ten 2 uie <14 min. Aan Hoopers cn Verkoopers van Land. De onöêrgeteckonde Iieveelt zich bij vernieuwing in de ponst zijner Landgenoolen lol liet schrijven van DEEDS. MORTGAGE8, LAND CONTRACTEN, iüle betrekking als Clerk ran de laat gesteld, kosteloos de verschil- County na te zien. of do eigen- onbelast zijn,—ier» hetwelk voor me zaak van veel gewigl is, alvorens zij deu koop sluiten. Mijn Kantoor ia in het groote "Brick Huis", tweo trappen boog. SHF.botoaw. J. QUJNTUS. 16 April 1855. Notaris Sf Zaakwaarnemer. J. S. HAEVEY. Maakt hiermede zijnen vrienden en hel publiek in 't algemeen met achting bekend, dat hij tegenwoordig eenen prooien „voorraad van Z0HEE G0EDEKEN direct van Boston en Nieuw York ontvangt. Dezelve bestaan in een' groot eh volledig assortiment van El Je waren. Kruiden ie r* waren. JJzer- werk, Aardewerk, Laarzen. Schoe- ne». Verwit n ffe n. Oliën, Ven.ter en Behangsel-Papier, Tapijten -..e zoodanige artikelen, welke in dergelijk, gi winkels te vinden zijn; Deze goederen ziju mot groote zorg voor deze markt uitgezocht, en zullen goedkoop voor contant geld r kocht worden. Die voor baar geld koopen willen, i ieu wel doen HET OUDE FORT lc bezoeken, wanr goedkooper verkocht wordt dan «enigen; anderen winkel in deze stad. Shebovgan 2. Ju lij 1855. Door zijd© ofFici dom men vrij en koopers van land CLEMENT'S IANIE. "De Sfodmbooten welke ine koers bevaren, de ARCTIC en do TRAVELLER, zullen van deze ha ven naar Chicago vertrekken, iederen avond ten tien ure "als het weder zulks toalaaL" Dè gezegde linie f koers) staat in verbinding li Chicago met den Michigan Central enMichigan South ern Spoorweg, W. F. TIBB1TS. Ticket Agent, J. F. Kilt KL AND, Freighi Agent. Cigaren! Cigaren! F. KORNRICH, JÏock van de AchUU Straat tf PennsylvaniaAvenue. Heeft done proóte hoeyeelheid uitmunlc-ndo Cipa- ri vnn .eigen fabrikant, zoowel als geimporleerde, die hij in- 'l klein 'of bij da kiwi 'tot Inge prijzen enseht re verkoopen. Sheboygnn, 27 Julij 1855. 30 tf Daast het Kossuth Huis Bevat alle soorten van MEUBELEN, die gewo.n lijk door Landbouwers verlangd woideu. Sheboygan 4 Jmrij 1855". 282 tf. Fabrikanten 'en I/a.iidelaren 'in 't groot van ALLERHANDE SUIKERGEBAK- ovens handalen wij in KINDERSPEELGOED. NOTEN in soorten, ROZIJNEN. KRENTEN. CI TROENEN. on CHINA'S APPELEN. Do winkel staat iu PenaRTlvania Av.nne, >2*6 SHEBOYGAN. N. B. Wij betalen tea alle* tijde contant geld tmi boter en eijeren. LOGE31ENT "Dmtscijcit i)aus" MARTIN ARMBRUSTER, Nabij de stoomboot landing, Sheboygan. KAARTEN VAN WISCONSIN, rn n dito VAN IOWA. j 50 Cents. HANDBOEK VAN WISCONSIN, 25 CenU. SCHRIJFPAPIER BIJ DE RIEM. dito BIJ HET BOEK OF VEL Ti» bekomea bij den Uitgever dezes. 286 tf ik Verkoopten repareert allerhande «oorten van KLOK KEN. HOJtOLOG IEN EN GÓUD- ZILVERWERK. Hij betaalt oontnnt geld voor oud goud cn zilver. 285 tf SHEBOYGAN, WIS. Rijtuigen. Rijtuigen. De onclcrgetcekcnde lieeft Ju t genoegen nnn dc burgers vnn Sheboygnn on omliggende Comities be kend te mnken, dat liij tliaim voorhanden cu tc koop WkQiMVtSi in du Achtste straat, tnssclicn Pensyl-.-...-^ ■-■■■ foMon Avenue, te Sheboygnn, ecuc vcrschoiduiilicKi van do scnooxsT rijt ncx, die ooit nlhiorzijn lo koop geweest. Do hnvenge- uoemilcn wonlen vcrvnnrdigd in de fabriek vnn I- F. Cumsluck A- Do. te I'lynu.ntli, Counectieut, en iicslann uit de luatste modellen vnn BUGGIES KOETSEN. Fr zal altijd eene goede voorraad voorhanden zij... en bijzondere modclion worden <»p aanvrage besielil. Ilij maakt ook en zal in voorraad hebben OPEN BUGGIES. Een en twee pnnrils Wagons, Sleden, Cutters en elk artikel dal tot. zijne zaak behoort. komt en ziet egfg" Herstellingen worden hi kort«Mi^ *'j^ 39 Ju*l?i *1855. 289 tf. 8'g &®S8.SaAA5ES6«8 Transporlatif J.;; Compagnie. Opgerigt onder de toetten van den Staat D. 3'. Vervoert goederen tusschou New York on do ha rens aan do Westelijke Meren, met stiptheid en spoed, hebbende gc!egonlii>id van zich zolvon, om zulks op de voordeeligste wijze te doen. Kaktoouf.h tk Nkw Yoiikg4 Pearl Streel en 155 Broadway. Kantoor tr. BuffaloMarine Block onder aan du Mississippi streel. BUFUS C. PALMER. President. III RAM NI LES, Vice President. WELLS D. WALBRIDGE, Sccretari». JOHN R. WHEELER, Tbeanurior. Commissie van Bestuur. HORATIO N. HOLT. M. M. CAI.EB, N. CHAMBER!,IN. ALBERT WHITE. j*'C*'IT^tjia*', J Agenten, 12 Stafo Street, Boston' Ai.ex. II. P.rrrn?. agent, 64 Pearl Street, N. Y. O. N. Ohapin, 35 Quay Street, Albany. J, J. Tai.i.maiiuv, agent, Milwnukio' ti. pw.Kfïsar 1 w:- jy Merk do pakkaadjo A. T. Co. en laad man Pier 7 Coontie. Slip, East River. 289 tf. Goedkoope Goederen. KOMT IN VEN DRICK BLOCK. Waar gij .en groot asaortement Guedkoopo Wari lt zien, dio verkocht motte» en aan lage cont.mt- prijzen stillen aangeboden worden. Komt zo bezien! 254ft A. P. LYMAN. Kruidenierswaren Provisicn, EES GItOOTES VOORRAAD, RIJ Giertner, Gecle «fe Co. Hunnen vrienden en bokondeil wordt deze winkel op het dringendstannliovoleii, onder belofte vnn goede ho- diening en liet itikonpon of inruilen van allerhande prn- 'tn. Hun kngchelvvinkel is nictbovengi-iiopmde.il -aad in liet zelfde lokaal. Sheboygnn, 6 Junij 1854 GLOBE PENN. AVENUE, SHEBOYGAN, WIS. Wij zijn borehl om op boslolling binnen een kort lijdsbealek te leveren: Stnnm Machinen vnn nllerhnmlen aard. Rodere» I-oor Stnian Korm.- en Zaagmolens, A'n- t "men. Var yds roor Ramen. Lhncn Het ken cn of- lijk iu dc bc>ti» ijzergieterijen vt-n-nnrdigd wonlen, Slecda ziju tolden groot-of kleiiihnndc-l voorhouden ^3^lïe bonte soorten van I'LDEGEX, onder welke de beroemde in 1852 gc|mtentrer»lo "liulbcrt Ploeg" uitmunt, tinnr welk n o»lel wij sta len ploegen maken, die beter zijn dan ecnigo andere ill den Slaat. Ook zijn wij agenten t..t hel maken van MORSE'S PATENT GRATE BARS, geschikt om Zaagsel cu Looijers Ran lu brnn- yrij-.e s r.elven, dat wij, opzigtons werk n, ■re ijzergieterij in het Westen kun- 1S55. IS 55. DE WESTELIJKE SPOORWEG, DOOR CANADA, Van den Niagara Waterval naar Detroit, wolke do goedkoopste, zekerste en snelste reis-ge- legoiihcid biedt nnnr DETROIT. CHICAGO, ST. LOUIS. GALENA, Tuaschen NIAGARA FALLS en CHICAGO wor den de wagens slechts eenmaal verwisseld, en voor de goederen krijgt men eetlp kwitantie tot Detroit en een tot Chicago. Passagiers hebben op dezen Spoorweg tijd en ge legenheid kosteloos do wereluboroennlc Niagara Wa terval en de daarover gebouwde Groote Hangende Brug de grootste merkwaardigheden vau natuur on bouwkunst) to bezigtigen. De brug is 822 voeten lang, hangt aan 4 groote ijzerdradon kabels, twee honderd en vijftig voeten boven don bruiecbeuden afgrond. Landverhuizers worden op dezen spoorweg niet als baringen ingepakt—gelijk het op het Meel Erie va rende sloombooten geschiedt—inaar nemen plaala op geinnskolijke en luchtige wngens en rijden Zonder oponthoud naar Chicago- enz. Biljetion van Rochester voor de ganscho reis zijn in hel kantoor, digt bij het station te verkrijgen. H. DIJKEMAN, Hoofd-Agont ALBERT GEERLINGS, Locanl-Agent, 2 tf te Rochestf.r, N. Y. P. A. L0ESCHER, RISCHMUELLER LOE8CHER, Commissie-, Expeditie- tn Wisselkantoor. Vervoer van Passagiers uit allo havens van Euro pa naar New York, Quebec en andere havens van Noord Amerika. Vervoer van Passagiers naar het Westen, van New York af mot den Hudson rivier Spoorweg over Al bany naar Buflido cn van daar op verscheidene we gen, of per stoomboot, of per spoortrein. Van Quebec af door middel van de po9tschecps- linie naar Torenlo, Hamilton en Lewiston, en dan r spoortrein naar alle deelen doe westcna. Wissels op de houfdplaatson van Europn en hot Vilhetaling tan gekten tot een bedrog naar ve.kie- zing, van $5 en hooger. in alledeelon von Diiitsch- land en Holland, zoo al* het hefibn van Erfenissen of hei incasseren van andere geiden. Vervoer van goederen en pakknudja van en naar 'ur°P>»- P. A. LOESCHER. worden ?h"Kvgan door don Hoof AUt*. FOTT, agent, aangenoinen. tf 284 ftJ. L T. DIKSTKLIIORST. Zadelmaker, Regl tegenover de Brick Blok, Sheboygan, Wis. Heeft de eer xich in de gunst des publieke aan te bevelen. Alle soorten van fijno en gewone Zndels, Gnrcc'Ion A PaurdcutiilK zijn bij hem voorliai>den of worden prompt en goed op bestelling gemankt, >191 y- AVER'S PILLEN, voor al de oogmerken van een Huismiddel. Daar is roods lang ecne nlgemeeno aanvraag gei 10 pilrgoorpil, op welke- 011 gclioel veilig ka" tyerkZai werking men zich zoker b~- laten. Deze is bereid om nnn dto aanvraag te vol doen on een nnanwkcurig enderzook van bate krachten, bobben voldoende nnngoloondmot welk een goed gevolg het aan hot voorschreven oogmerk beantwoordt. Hol is gemakkelijk ecne goiirvskrcch- iigo I-u. te maken, manr niet zoo gemakkelijk do beste pil van alle, die niet een van do nadeden, maar al de voordeden van dke nndoro pil hcofu Dit is hior beproefd, en met welken uitslag, zul- lon wij eorbiodigiijk nnn liet oordeel van hot publiek vocrlntcn. Hol is tol nog toe voor don lijiler on- gelnkk'-g geweest, dal bijna ieder piirgccrmidtle! te scherp en prikkelend is voer do ingewanden. Deze pil is dit niet. Yclo purgeermiddelen brciigon zooveel snijdende |>ijn en zooveel omwenteling in het ge stel te Wi-cg. dut deze meer don lo veel togen liet goed dat zij uitwerkenopwegen. Deze Pit.i.KN brengen gecne prikkeling of pijn voort, of dit moet uil een vooraf bestaande verstopping of ongere geldheid der ingewanden vnórlkomui». Zuiver plant aardig zijnde kan er gcene acbado van dcr/.clvcr gubiuik in elke hoeveelheid voortspruiten mnar lu-l is beter dot elk goneesniiddel met oordcol ge bruikt wordt. Korte aanwijzingen aangaande haar gubiuik iu dc onderscheidene ziekten waartegen zij kunnen nnngeweiïd worden, zijn op do doos Ie vinden. Onder de ongesteldheden, die snol dour de zelve genezen zijn kunnen wij vermelden: ongu- stvhlhcid vnn de levér in haro vorschillende vormen van geelzucht, bedorven spijsvertering, kwijning en gebrek aan eetlustlusteloosheid prikkelbaarheid, galachtige hoofdpijn, gnlkonr's, koorts 011 pijnlijkheid, pijn in do zijde cn lendenen enz.want inderdaad, tlczo alle zijn slechts liet gevolg van eene ziekelij ke werking der lover. AI» een openend middel, ver schaffen zij 00110 snelle on zekere vorligling in hard lijvigheid, nruibcijen. koliek, spijsloop, scherpte in de vochten, klierziekte en sclu-tlrbuik, verkoudheid mot uitslagzweren en onzuiverheid vnn het bloed; om kort to gaaniu alle gevallen waar een© buikzni- vering nóodig is. Zij hebben ook c-onige bijzonder voorspoedige ge nezingen bewerkt in rlioiimnliekjicht, waterzucht, graveel, roos, hartklopping, pijn in den mg, de maag en de zij-Ie. Eij moeten ruimschoots ingenomen worden in de terne, oni het blood te suiveren en bot gestel tot do veranderingen der jaargetijden voor te bereiden. Eono gifte. bij gelegenheid ingenomen, zet du maag tot eene gezondo werking aan, en herstelt eetlust en spijsvertering. Zij zuiveren het bloed, en door hare aanzetting van deu bloedsomloop, vernieu wen zij de krochten, en herstellen de uitgeputte of verzwakte vermogens vnn de geheclo bewerktuiging, Vnn daar is eono gifto, hij gelegenheid ingenomen, zelfs heilzaam ofschoon er geeno ernstige onpasse lijkheid beslaat; maar niet onuoodige giften moet men nooit 10 ver gaan, daar elk purgeermiddel ver zwakt, als liet to veot wordt ingenomon. De duizend gevallen, in welke' een' BOEHHAVB'S ■pgeoomd, maar zij schik- ligchnam, en men gelooft inet pillen boter aan hot oogmerk sullen beantwoorden dan ueuig andsr ding, dal tot n»g too voor liet menschdom 'dienstig is geweost. Als derzolver deugden eena bekend zijn zal het. publiek niet langer twijfelen, welk iniildol te gebrui ken, als cuil# biiik'.ilivering noodzakelijk is. Daar zij in Suiker gerold zijnzijn zo nnnge- nnnm om inleni-inen, en dnar zij geheel plantaardig zijn, kan er gcene sclinde ontslaan van dorzolver ge bruik in clko lioevecllieid. Voor korlo aauwijziiigcii, zie men do omslag van de doos. Dr. James C. AYER, Practisch en Analytisch Scheikundige LOWELL, MASS. Prijs 25 cents de doos. Vijf dozen voor $1. ELECTRO- CHEMISCH AROMA, ECHT H0LLANDSCH KRUIDEN BITTER, 'JL'wEE jaren zijn vnorbijge.gnnu sedert de into»- ring van dal onschatbaar geneesmiddel in do f'sr- eenigde Staten. Gedurende dien tijil heeft het eenen aloemrrhkn aftiti.k vknurkckji aiji eeh miubrl TEGEN KOORTS, bodorron spijsvertering, vuile maag, hoofdpijn, gebrek aan oellnst, zwnklic'ul, liunllijviglu-id, BLINDE EN VLOEIJENDF. AAXBIJEN. Velen onzer waardigste burgers erkennen deszoltb wonderdadig vermogen in alle onpasselijkheden iu MAAG EN LEVER. am RVK UK vkkkkbaciit llKnUTKIXZai» hipbel, dat nimmer geëvenaard is. wnttl dc vorligling welke hel verschaft in alle gevallen van ZWAKHEID OF SLAPHEID VAN KLKK snort isjbijim oogonMikkelijk. IN ZENUWACHTIGE EN RHEUMATIEKK oiigcsteblhodon heuft het zich in ontelbare gsvsllte zeer weldadig betoond, en in andere eone besliste her stelling voortgebrngt. Als uitstekende gmecslmevcn bot voorschrijvse zonder aarzeling liuimc patiënten asnhevsUe. kee- neti wij veilig ophouden te twijfelen on gretig 4se, zelfs deugden voor ons zeiven beprosve». LEEST! LEESTI LEESTI Aa« Vrienden en landgenootcn. Verzocht zijnde getuigenis ie geven wegses Istr- have's HoHandsch B'ttcr, zno wil ik hier nnn veldsea. 011 dit middi-l tun gehruikc aanbevelen, aan al dirgsesa, wolke lijden nnn nmagkwalen of ongesteldheden, ai) de maag voortkomend»-, wnnr ik mij nok ongesteld ata gevoelde 011 wel door eene koude in do maag ontstaan de, zoodot spijsverieering ophield en ik ook geen nei ging tot spijs of ilrnnk meer gevoelde: ook was mij d« gal door het bloed verspreid, zoodnt ik geheel opgesteld werd. Dnn, aan dc advertentie van hol Hollaadssh Bitter »teiik|»iide. 011 daar lezende dal alls nit de mssg voortspruitende kwellingen onz..mrt dit middel' gaas- zen kunnen worden, zoo nam ik ook dit la baat, ef het inngt dienstig zijn tot herntel, en dit ontwaarde ik na de 2 3 ecrsio lepel» vol dsarvaa 10 gsbraikea. bij verder gebruik voelde ik mij ook van dag tot dag ka- tot dat ik do geheel* flcscb pilgebruikl liad *o *••!- nij toen ook geheel hersteld, zoodnt dit midd*l w4 •a.-s-E3H.'s Cherry Pectoral, VCIOn UK ssf.LI.b GKSKZINO VAN IIOEST, VERKOUDHEID, HEËSCHHE1D, AAN DOENINGEN VAN DE LUCHTPIJP, KINKHOEST, CROUP, AAMBORSTIGHEID EN TERING. Dit geneesmiddel heeft zulk ecne vermaardheid ver kregen door dcszclfs herstellingen vnn elke Verschei denheid van longziekte, dm hut geheel ounoodig is, een nieuw verslag te doen van rd do bewijzen van dcsv.olfe genet-skraililon in elke gemeente, waar bol gebruikt is. Zoo uitgestrekt is bel veld van deszulfs ■lulligheid, cn zoo talrijk do gevallen zijner genezin gen, dal bijna in elke sectio van het land, ovcrvloe- »lig algemeen bekende personen gcvnntlcn wonlen die door hetzelve vnn zorgbnrendo en zelfs wanhopi ge zicluen der longen zijn genezen. Slechte eens lipproetd zijndeis deszelfs voortreffelijkheid hoven elk ander geneesmiddel van deze soort, te in het oog vallend om de aandacht to ontgaan eu waar des- zelfs deugden bekend ziju. staal liet publiek niet lan- orgiiucndie aan ons klimaat eigen zijn. Eli niet alleen in vrcc.-sclijko aanvallen op de longen 1 roor du zachtere verscheidenheden van hoest koudheid, he'echhriil enz. en voor kimlen-u is hel do aangenaamste cn heilzaamste artsenij die kan kregen worden. Daar het in dezn strekon lang in gebruik is geweest, lelioovon wij niets meer tc dooit, dan het volk te verzekerendut deszell's hoedanigheid met de buste wedijvert dio ooit heslaan heeft, en dat list echte tikul tnrriit woedt door J. C. Aucrscheikundige. Jyiuell.Mass. Wordt verkocht door W„. F. DAVIES, tc Sheboygan, LAKE Si HOPKINS te Milwiiu kit», cn bij nlle Apothekers in nlle plnnts>-n EJY IJZER W'JIREJY. Do ondergcieeltciiden, dnnkhanr jegens hunne vrien den en 't publiek voor iitinua vroegere milde boguusliging zullen, door eono sirikle attentie op hunne zaken eu verlangen om voldooning te geven, trachten zich hun luwen en begunstiging vorder waardig te maken. Ouzo voorraad is do grootste ill dezo plants en oxprosse- lijk voor deze markt «itgdzochl, on dnnr wij zelve onze Blikken-en Koperen Waren vervaardigen,zoo willen wij •■oor dezelve inslaan. Kleine winsten en veel verkoopen is ons motto. Onze voorraad bestaat gedeeltelijk uit eene groole ver scheidenheid van Kook-, Kamer- en Ploatkagchels; ariikclen van Blik, Koperen Pandoek voorradig of t gens bestelling gemankt. Spijkers, Glas, Meseen. Vorken, Bijlen, Houwoelcn, Schoppen, Spodon, Hooivorken. Log Kettingen, Ketels, Handhijlljcs, Handzagen, Zcissen, Tinnen-en llotuon-waren eu Vaatwerk. Sheboygnn, 6 Junij 1854. GAERTNER, GÈELE Co. G. VAN .STEEN WIJK, Consul «Ier jVcdcrlandcn VOOR MICHIGAN, WISCONSIN x* MINNESOTA. Newport, Sauk County, Wiioonsin. Het Nederlnndsehe publiek in bovengenoemde lan den wordt hiormode verwittigd, dal allo officiélo naar Europa to yerzeiidon.>tnkken. ten einde bij hol be stuur of bij de regtbnnkon in Nedorlaud vnn kracht 10 zijn, door den Consul moeten ziju gelognlisoord. 1855. NEW VOKK li MISSISSIPPI LIJN. Eigenaren: HUGH ALLEN »V CO., 105 Broad Strest,New York. JOHN ALLEN Jr. COBuffalo. Voor vracht ver voege men zich bij Hugh Am.R. L. Howzix, I. H. S. Hui.bkrt, - F. S. Pkhkins. J05 Broad Street, (beneden vloer) New York. Merk do goederen "N. Y. MIS8. LINE." Dage- lijkache verzending, Pier 4, Broad Struct, Now York. Kooplieden in het Wekten kunnen Innga de ze lijn hunue goederen van New York venenden, belovende eene prompte on oiviole bediening. 280 If. TE KOOP! Omtrent 1500 Akkers uitmuntend goed BOSCH- LAND,gelegen in town I3(Wilron) Rouge 23bene vens eeno groote monigte BOUWLOTTEN in de Stad Shebovgan. Te bevragen bij WARREN SMITH, 1G April 1835. tf. Achter hot Postkantoor. heeft, rolgons oiig-»ve i il middel nu wel nis do miildelijke eerzsak ter genezing heeft gediend rn beschouwd knti werdr*. s*e ia liet de ware oorsprong der genezing niet, welk* all««« bestaat door het bes'unr van dien God. in wi*n* h**4 ons leven, den adem en alle dingen zijn: wnnl Hij *ll**a i» het die ziekien en onk wcilor gezomlh.-id schenkt. Sheboygan, Wis, 30 Nov. 1853. JACOB RINSE® WEDER EEN GETUIGENIS. Ter aanprijzing vnn bel gebruik van Boerinat»'s HOLLANDSCH BITTER rclirijfunen ons nil Gr«*4 Rapid», vnn 19 Junij 1853: "Ouzo landgenoot Pieler Done heeft mij verzocht U- ter vermelding in d*n Nienwstiode te berigton. dat hij door eeno flrnch te ga- brniken zich geheel hersteld gevoelt van zijne ksorw. slechte spijsvertering en lusteloosheid, waar aan hij dit voorjaar lang.gesukkeld heeft. P. Dane i» dankbaar j*- gen» den Opper-Meilicijnniee»tcr en Dr. Bonrhsr*. so wil langs dezen weg zijne Iantlgennntcn opwekk** hij noodzaak een dollar voor eene flench 10 wagen." HET HOLLANDSCH BITTER Heeft wederom eene groole genezing bewerkt: Do vrouw vau Pieter de Wil/e, wooiinchligin town H*)Uad, Sheboygan County .Wis., lecrl zoodanig aan «»n* zwak ke nmag, dnl zij hoegenaamd geen voedsel k*n verdra gen eo dien ton gevolge doodelijk zwnk cn ziek w*rd. Zij was eenigen tijil onder grnceskiiiuligr beh*nd*li*g, doch vond geon bant daarbij. Eiud-lijk kocht hij. **- dat zijn»» vrouw mini drie maanden aan dio kwaal ge leden luid, u-rdiukkerij vau ileu Nieuwsbode eciie'flrseh van Bof.bhavi:'» Ilollamheh Bitter, e.» slechts twoe ds- gen had zij daarvan Ingcuomi-n. nt zij kon reeds »t»B melHnmnk gehniiken eu gevoelde'zij zich na hel gebruik van die ecne tlescli volkomen hersteld, Shebovgan, 22 Augs. 1854. Een aantal amlere wonderbare genezingen door b*t gebruik van dit Hollnndsch Bitter koudon bior u»ng*- linald. of de nandnclit mijner laudgenoorcn ter m*#r- dcre annprijziiig op do getuigenissen van eon sastal geloofwaardige mensclicil gevestigd worden,indiea wijo bestek zulks gedoogde. Wordt verkocht door den eigenaar Benjaniin Paf#, Jr.. Apotheker nnn don hoek »ler 3de en Smithfisld straten, Pittsburgli. Pa. Prijs I per Jlcsch. WAARSCHUWING. Dc groole nftrek van dit aangenaam aroma hssft tut vele namaaksels aanleiding gegeven, wanrvsor h« publiek zich wachten moet. Gnat niet over lot hot koopen vnn iet» anders, voordat gij BoKitiiivjc'n H»»t- t.ANscil niTTF.r goed beproefd hebt, Eouo tlvscb z*l voldoende zijn om n te overtuigen, hoe oneindig vor het al dio namaaksels overtreft. Het wordt verkocht roor 1 de floxcli, of zee fle«- sehon voor 5, door dc eigenaars BENJAMIN PAGE, Jn. A Co. Apothekers, Scheikundigen en Dioogisteo to Pittsburgh, Po. I» ook to verkrijgen hij J. Quintus, hoofd-ngont voor Sheboygan County, aan wion men zich uit ander* Hoj- laudsc'he nodcrzotiiiigen in Wisconsin, Michigan *fl!li- nois tot het bekomen van ngentschnppen gelisv* 1* melden. Alsinedobij J. R. Mui.lkr, Holland Sheheygaa Co. a or. Pi.AsscuK. Mihvaukic, Wis. LY BroTHF.ns, Chicago, or., Grand Rapids, Mich- 1 y 247- Wis. J. J. NOTARIS AMBT. De oiidergetcekende door den gouverneur dezss Staat tol hel omht van - f OPENHAAR NOTARIS, residerend* te Sheboygnn, benoemd zijnde, he*ft de **t aon hel.publiek bekcud.lo maken, dot hij g*»*gti|a i» tol het eclirijvon cn legalieeren van Eigendomsbewijzen, (deeds en mortgage»,) Contracten, Testamenten, en all* andere stuk kon van Notaiü-len aard. Ook bolnst hij zich mot het opmaken in watligta vorm, en het verzonden vnn allcrhnndo slukkbn,-w*l- k« men door lussclieiikoniM eens Nederlandsch*» Cab»' suis of regtetrccke naar do Nederlundeu wil ia*d*a, ter vorrigting van familie zaken, enz. iii hal oud* Va derland. Sheboygnn, 8 Maart 1854. J. QUINTU» -- UITVERKOOP. O# andergeteokendc maakt hierbij aan zijna-jMs- g«listiger» en allen, die .eenen goedkoaprn-a« yaar- deebgeu koop vluiton willen, bekvnd, dal hij s.dV> den 2 April zijnen ganschen voorraad goot)er*a vaar "Cash" u-gen kostprijzen uitverkoopt. - Slivbovgan, 3 April 1855. 14 if. A. p. LYMAlf. ■f." Agenten uoor ben Xicnmgbobf. j>. Do volgende hoeren zijn zoo vriendelijk haiagsitèèï a;; op zich ie nemen, inlcekenings-grlilru voor dti blad t ontvangen en met dc namen op te zenden: De Heer A. Stokdijk, Amsterdam. Wirfpasj».. A. J. Hillebraudi», Cosibnig, dite. G. P. Foltzcr, Slielnijpap K»li»'. D. J. Doorniuk, Milwaukie, Wis. J. Verstegen, Little ('linie. Wie. John Wigrnnu, te Green Itny. J. Landanl,-Allo, Fond du Ltc (joodty. H. vnn der Kolk, Chicago. S. Osingn, Blue Island, Illinois. E. tan der Stolpe, Albany, N. Y. J. J, Schrooder. 12 Bible Houte, Aster Place, New York. A. de Vos, Az. Rochester, 17. Y. N. W. A. v. C. Smollcnbnrg, Bnffslt.' R.v. H. Liihberton, Lancaster, N. Y, J. Anijs, Patorson, enz., New Jersey. H. Ochsnor, Cleveland, Ohio, ,- -.5 1, W. Bijl, Cincinnati. J. von do I.uijster. Holland; Mich, J. vnn den Hoek. Zeeland, Mich.., J. Hocdcmoker, Kalamazoo, dito» L. Dooge, Grand Ropids, dito. H. Ho-pers, Polio, Iowa- J. van An risen, St. Loul# J. Stolen, Philadelphia, Pa. EST De ahonnemonts-prijs op den AïetfteSÏerM» slechteTWEE DOLLARS por jaar, ol omtrent vis» cknts per week! 2ij die wonschan in le hebben zich slechte bij (le agenten aim te het geld (in goede bankhiljellon J in eenen du f"nc° rt. jvbSAb -»s

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1855 | | pagina 4