Ibbcrtentitn. SCHflLTE GRAST ami aDmas, in h&wmmm's mmmn ti mm immn. 6 .51 as. V'D'r r,.rr. fi fi 3,* MANUFACTUREN 8750 mnn. Het totnsl bedrag vnn do Russische I Washington, 7 Nov. Do hoor Ah-lkton, *et\'m<-n vnn don 17dcn Aug. toten mot den onzo ge/.r.nl to London, heeft depêches t.imr Ustcu Sopt. wordt dus bijna 33.000 mnn. onzo Tcgering gezonden, volgens ivelku eene Hoe het in liet overige gedeelte vnn dc Krim gVoote britscha riool nnnronze kusten wordt ge- gestold i9, bnn niet worden- opgegeven, dnnr do i zondcn. Dit, in verbnnd met de vergrooting bevelhebbers zorgen, dal omtrent de militaire jer frnnsclio West Iodiöu vloot, verwekt eunige operation vnn dc verbondene legers in do Krira ongerustheid, zoo weinig mogelijk ruchtbaar wordt. BEKENDMAKING. Te Sinopo lieerscht eene buitengewone be drijvigheid. De Kngelsehen hebben hot lot een hoofd statiun voor proviand gemankt, van waar Borrharc'* m//.7, bitti tij hunne magazijnen in de Klim van proviand, l^rsum-n vermoeden, oen plnnUvcr hout en vee voorzien. Het lie va I sleeht* tnn reet geestrijk vocht al» nmnlig In Azië schijnt de stand vnn zaken weder i >s hel goed to «l««en hlijeen. Wij l.ieden hctzdti- minder gunstig voor de Turken geworden te het publiek mui, alleen als een miildd op hetwelk zijn. Vooreerst schijnt, liet in Kara aan levens- "telt nch rcrlnton kan. in alle gerallcn van hedonen middelen t ontbreken, cn men vreesde, dill het j «pijsvrrfering. hoofdpijn en kwaile maag. Het zal zich, als'het niet spoedig ontz t werd, zon ni-c. leva huilznnm gene,«middel la-vonden worih-n v.«or ugesUdilheden, dio uil dc vommleriug van ltiohlgc- Van tVUIPl'liM'S Diuiu-ireoljpe c.i iiintr.1. Kil 't licht geteeld un door den hemel zclv' ge- (cckeiid. 'hijn, g.-eil beeldhij zelf—zijn schaduw ie »pr .«•ml I 0< Wat beeldig Leeft in die hmuling.i- (h'l'jk wij 't zonlicht trekken, it, vein* 1. er, wat bevnlligheï taf gellint verspreid 1 het zielvol oog zie be, l'kkel I-'.n wie die MKM.um is. dit hoeft bier „iel et-zeg II. meisje he-fi al lung dit rmi.U-l nilcologri. Uil zij geftm-g daarvan:— Wij -eb. ix-u u m.ar TAX KENS 18 OB VING. De volgende «mwehreven l«otlcn en Landerijen, ge- I I legen in SheboJ-gan Connlv, in den Staat Wisecn- I j -in. die v<-rkoetrt «Verilon voor de beladingen over het jaar ISM, zullen onderhevig Zijn MO nfgilten fan eciien konphricf. Zon lij iriet woolen afgeloat op of v.mr den I'J.lon ro 25si«n Aprit 1856. Sheboygan/ 88 AugoeMa 1855, 3 in 35 Klerk tan het Supervisors Heit uur. j TOWN OP HOLLAND. Sec. Town Rango T*w tt Range Kbfnw'.ir Ut No 8 erp. dat Imrl no.-k.-u gd .1 will/. /..Ml tcn ovcrgcvcn. Ten tweede behelst du Jn valide Huxge lift h'-rigl. dat 3000 Turken op den 11 den September donr de Russen jfoslagen zijn. linn opperbevelhebber, /i/r-pnehn donr de Rus sen gevunjjen genomen werd, en ronrls vier ka- -nonnen en drie vaandels door hen buit werden gemaakt. Dc-Turken lieten 400 mnn op liet slagveld. Eene der belangrijkste mededeelingen, in de Turksclie dagbladen voorkomende, is hot besluit, waarbij in Turkije eeno regelmatige begroeting wordt ingevoerd. Het is te hopen, dat dit- maat reg«-l er toe nmge 1, id--n om paal en perk te stellen nan dc schandelijke misbruiken in het beheer der financiën van Turkiji-, waarvan zoo dikwerf melding gemaakt is en die zulk eene hoogtp bereikt hehh-n, dal zelfs Je annzienlijkstc •toals-nmbti-nnren niet geviijwaard zijn tegen beschuldigingen w«-g«-ns verduistering van gel den. Ook t»n nnnzien van het uib-rüjk nanzion van KonstOntinopel wor-lt de invloed der geallieer den daar meer zigthaar, en binnen kort zal niet 'alleen de hoofdstad., mnnr ook liet gehei-le rijk de wezenlijkste veranderingen ondergann. Het plaveisel wordt beter, de verlichting Jer straten zhI niet lang meer op zich laten wachten, do hui zen verkrijgen nommers en do straten namen, het verkeer binnen de stad zal spoedig door om nibussen worden verlevendigd, enz.' Maar ook op ander gcl,i--d staal eene geheela omwenteling voor de deur; zoo wendt men zich bijv. in alle "poljtiennngtflcgeidieden reeds eerst tot do Fran- fühen en Engelsclmn «n dan tot de "Porto; het tolwesen komt onder loezigt der bondgenooten telegrafen en spoorwegen worden aan Engelscb Ffansche maatschappijen overgegeven, eren zoo de brug- en siraaibouw in Klein-Azic. waar voorshands nog aan gc-ne spoorwegen te denken vult. De gi-heele g--est van het binimnlnndsch Bestuur, met een woord, bekomt zijn' aanstoot vnn het Westen. Verschillende Berigten. De Nederlandsche letterkunde heeft een ge voelig verlies g«-l,-rlcn, doorliet in nog krachti- gen en nianm-lijk.-r. leeftijd „verlijden van den lieer dr. J P. A rend, sell rii ver eener vi felijke g'-seliii-d'-nis das vaderlands, welk. "des ma,na vrocgtïjJigi-n dooj unvokouiJ ■bleven. Een dpr P.irijscho correspondenten vnn de Indtpendunca zegt, .lat tut den min gunstigen fi- - nancielen toeutnnd, waarin voor het ougenblik de "Pnrijselie cri-Mm-i: kt vei keert, o«'k de •«mstiindig- ■hrfd hééft bijgedrag«-n, dat eenige fT- l!«in',scln- bankiers, dn- betrokken zijn in du nieuw- ItussI wlie h-ening, hunne gelden uit de Fmnsche. Bnnk hebben teruggetrokken. Als voorbeeld t«-r navolging kan worden geméld, dat in de g«-m«'<-nte Werkendam binnen kort e-ne brnthlbiikkerij zal worden opgerigt, waarin ni-ts dan zuiver en onvermengd llirwe- en roggemeel >nl worden verbakken, om in e«-nr- hetere en ooudkooperp__yoeiling vnn don armen man en burger t«- voorzien, liet d-v-1 «-n de daad zullen geheel belangeloos zijn. nnardivii geene winsten daarbij worden heoogd. Men verneemt llil 's Tl.-rtngr-nl nscb. dat .zich Ie Brussel eene nieuwe maatschappij heeft opgednan, die voornemens is eene nieuwespoor- weglijn te openon, direct vnn Antwerpen langs den ondan slriiatweg naar Breda, on vnn tiaar over 't Hertogenbosch op Arnhem; do plnns voer dezen weg zijn reeds in gereedheid. Een uitstekend Frnnsch irgeni ur, de heer Ferdinand Ravqine. heeft een plan ge maakt tot dioogmaking van dt- hnv-n v.an Se- bnstopoleeno reusachtige onderneming, hij wier vermehling wij met belangstelling vinden gewnrr gemaakt van de droogmaking vnn het Has rlemmermorr, wnarop als een voorbeeld wordt gewezen. Do pref-ct v-m Imt (lepnrtemnot Ymicluse heeft den mnire van eene kleine gemeente voor veertien dagen in zijn» fnnctien g-schn'st. omdat hij het Te Drum ter eere van do overwinning van Sehasinpnl niet Leeft bijgewoond. Uit Madrid van den 3«len October wordt als zeker gcmeM. dal het of- en defensief ver drag tussclion Spnnie en de Westersclic mo gendheden was gesloten, en dat do Spannsohe regering een contingent van 25,000 mnn zou le veren, bestemd om in liet Oosten ofin Italië te opereren, onder hel bevel van den maarschalk Manuel tic la Concha. Op den 3-len October heeft te Konion de plegligheid plants gehad vnn het leggen van den wersten steen van de grooto brug over den Rijn. Die Koning van Prnissen heeft daarbij gezegd "God verleent ons het voorregt, om du eerste bend aan dit werk te kunnen leggen, onder het il« J t voorlvlooijr-n M A It K T I' «IJKEN. I1KIIOVOAN, WiH.'. doii 18.1,ui November Tnrwo. zr Mkkl, 7 Rogge. IJookwcii.por ion lbs. Blanko Winter Tarwe, gl b"«l> Knorio winter Tarwe Club Tarwe. bushel. Zomer Tarwe, Rogge, Garst, Haver, In.t.-Koren. Wilt© Booncn, Aardappelen, v'lecscli, «1 100 lbs. Spek Boter, fl ft. Kaas Eijorao, Horijn Droogt) Appels, bushel Groene Appels, el barrel Spek me«sj ji) barrel ^ont. S) barrel W ii Viscli, j-.J barrel, Whiskey, per gnllon Timmerhout, per M. Sliinglos, jil M, llnut, por cord. Hooi, jp ton S 3,25 3,50. (öi 3.75 1.00 1.10 0.44 (3* 45 00 h) 1.00 at, o,oo 0.75 («0 0,00 37 0.00 0.00 0,00 o.ou onu 15 17 e 12 fif. 13 c 10 («z l2jc 16 Kt, e 24i0 ft' 3,00 ft?. 0.00 10 Ct IH 2.0't 3,38 6,00 - AII0 -0,36 0.25 @15 1.25 0.00 S.00 ftr, 0.00 15 O.OO tron w.l d«M,r Ds. Yi-ma, Hdogo Prairio, Hls.: >e hoer JOHu. HOEDEMAKER. vnn lvalaianzixi, Mich. fvrouw ANNA JACÖBA' FOUTE, I, 26 Oct. 1855. •LAURENS ARENTSEN, WESSEL1NA HENDER1NA i Hieuws Winkel. T)e onilrrgetoekemlo brengt Inngs dezen weg ter ken- lissu vnn bel geeerile pui-lick, dat hij dezer dagen i-e- ïManufncttirpn, Kriiidcniersffaron cn Porccloin ceft ontvangen, en die voor de goedkoopste prijzen. :gen landbouw-voortbrbiigrctcu of geld iveiischtlc ver- oopen. Bovengemelde goederen worden tegen cont.-.nl -eb!, enen «nkuiikiindige nilgekozen, daarom bon pi leteekende ook allo kalanten, zoowel w.-il de de lioednniobeiil lictrefi. En gij. dichters cn schrijve» -n li.-n van verstand. I>i«- uwroem bu-rv.-rej.icid b.-t-t 'i L.ml! En gij Im-dl.V'ii, en «foctorA, gcb-i-rilnn en pfeeker*. Miizibnnten en schilders re-tsg'b-erd,- sprekers! Uw portret ten mankt ti hier inejnfvr, neliildert r-f 't levet i hg,ui Lezers! Wij blijven nn- sb-vlits ennen k- er. lliinpt u «bis. en st(-l de boscbimlVIe Daim- (do iltiiil' meun ik) in dc gob-gi-nliéid, <un «lu trukkun lil uw lioviillig golimt (O SClll-tMOII in WHIPPLE'S HAtlUERREOTVPE WAGEN Shelmygan. fi September 1855. NB. Ik zal spoedig gereed zijn om Dague rrentype I.voldingen up glas cn napier te nemen. 236 tf .1. P. WHIPPLE. 1.1 V. i: KWIYKEL, SHBBOYG-A1M. Lenen grooien, nieuwen on wensciielij- ken voorraad ij/errvaren mcdcgeliragt ff*® hebbende, wilile ik do aaudnelit inroepen rjjjr vnn liet volk van Sheboygan en noordelijk Wi*c..iigin op «teil goedkoopon winkel, ivnor boste goederen zoo goedkoop verkocht ivoiden fits in eunïgon winkel in dc/.cn Staat. Gij zult hier nllcs vindon wat tot ijzerwa re,, behoort: Zak en tafelmessen, lepels, sloten. hnug-cK sebrnoven, bouwmnnsgereed- sulinppcn. seln-ppen. zmli-lmakersbchocften, spaden, vorken, boiiweelon, cradles, cultivators en eg'gcn, grof- smiils. kuipers on timmcrinnim GEREEDSCHAP PEN in nil,- sodrtoii.' Glaswerk, spijkers, wagi-nasscn, IJZER. enz. enz. Kamer en KcukenScagchels, Fi r^t, i" .grooto vorscliridenln-id. en van de beste Kjka AlliKnv modellen,die GOEDKOOP ALS DE GÖEDKOOPSTEN zullen verkocht wor den. en wanrvocr in ollen opzigle, als zij voorgesteld r.ijil.word ingestaan'. Blik-, Plaatijzer- en Koperwaren voorhanden.of volgens l-estclling gemankt. Ver geet niet Lncrencr'j lJvneiukel lo t-ei/K-ken. naast hel Brisk IHock. daar bij de ineesle zijner goederen r.-gt- Hrceks van ,1c fabriekanten koopt un dezelve legen een lagen prijs kan verkoopen. JfT Hier wordt do rlollandscho taal gesproken. 285 tf F. LAWRENCE. Dcjcriptloo Se v ne ip o hf se qr so nr «w qr e hf uw qr w hf »w qr Description So «|r sw qr «w qr ow qr De groote cn goedkoopc rri O. CAMP, t« Sl/eho'jfftin, Pennsylvania Avenue. Ik neem de vrijheid hierbij hel gnëerilo publiek Ie beriglon, dat mijn Kagcliol Winkul thans weder ruim voorzien is "vnn KEUKENKAGCHELS, in uoortcn, tegen de bilbjkslo prijzen, namelijk. No. 7 voor 11.00. 8 - 12.51). „3 - 14.00. 12 - Iti.llt). Alter!- - mCo'ui van KAMER KAGCI1EL8, kun men voor weinig geld bekomen. V-.-r .in..r mij verk<u*lito kngcliels sta ik in. n den vrede; bidden wij Hem, dal liiji one kracht scbenke, om dit werk tc kunnen .Toorlxetten, en dut hij ons de weldndt-n d«-s vre- dwa doe helionden. God geve. dat, wanneer de laalate steen aan dit werk wordt gelegd, ook 'de vrede voor gnnsch Europa zij teruggekeerd." Ofschoon de nnrdappi-Ioogst nlnm in Zuid- Duilscbl.md buitengemeen gunstig uitvalt, heb- hen do meeste regeringen, wegens do duurte, *nn het'brood, verboden, nnrdappolan tot liet hptnden ran spiritus to gebruiken. Leander en lord Byron, dio over den Hel- jaapont.zwommen, zijn door oenen jongen e.rccol van Sl. Oroiz in do Antilles overtreffen. Deze heeft de flond tusschon lipt slot van Kronenburg in Denemarken en He'singbnrg in Zweden dnnr- gezwoipmendn breed -e bi drnftgt op deze plaats jtU^er.dHU.vier engelsclio mijlen. Daar bij tytj- gens die stroomingen niet in regte rigling zwem men kon. zoo ging bij in een dorpje twee engel- sche mijlen van Heisingborg, aan land én had dus zes engeische mijlen in twee uren en veer tig minuten zwemmend afgelegd. Een Déonscli officier met drio matrozen volgde hem in cene ■loep. De Londen Morning Advertiser, spre kende van het koninklijk besluit, waarbij dó luit - generaal Simpson tot den rang van gcnernal is bevorderd, zogt, dat dit besluit met verwondo- ring en verontwaardiging is vernomen, daar op daze wijze een man is beloond, die ci-'ne zoo groote schandn ann de Engelsclm wapenen en de grootste ramp ann het Engeische' leger heeft berokkend. t— In Kentish Town (Engelnndj is déj» 4don Oct. het groote logement Torritnio door e,-in' gas-ontploffing vóór een groot gedeelto vernield geworden; de eigenaar, des nyoiids, rondj^nnndi-, om te zien of alles veilig was, op«-n«lo de deur eener kamer, waar men vermoodelijk luid.vergo ten de gaskraan behoorlijk te sluiten, en trad nu-t •ene brandende knars binnen, toen nogotiblikko- lijk eene verschrikkelijke ontploffing plaats haj, waardoor behalve liet huis zelf, ook do belen dende huiaen 6cb»do leden eu du logemcntliou- d«r ernstig gewoud .werd. de ourii .1 .10 li.).: u ik V II. bet i. STl' KBGEN. itoww. vroejer Giililin^x Mill (Lima) 6 Novciiibi-r 1655. 3«v3l)4 lidasting Jan kondigt ng. Hiernieile wnrilt berigt. dat de laxlijst voor bet jnar 1855 voor do nliul Sholiovgnn, niij ter inznini-ling «lor dnarnp vervnllonc bt-liiKliiigcn is overgege-von. Belas- tiiigcu op personeel i-ipemloin iiinctcn binnen twintig dniion vnn nf «lozen (Intuin betaald worden, cu (lie op ijson.loigendnni voor den eersten mnaiulnir vnn Docum- bi-r dezes jners. Alle Inmlcrijou of gedeelten dcrzclvcn. die in de tnxlijst nnngciliild, en voor welke de l-clnstin gi-n cn scbaUingoil niet binnen den bepaal Jeu tijd be taald zijn, zullen in mijn kantoor verkocht worden. Dc verkoop',n«f vangt ann op diugsdag den -Ideu December «les morgens ten 10 ure. FRANCIS GEELE, Schatmeester. Sheboygan, 2 Novoniber 1855. J\'i(aire, doelleren AANKOMST VAN EENE GROOTE PARTIJ NIEUWE Herfst- en Wintergocderen, bij AUGUST ZEItLAUT, (vroeger Mozau.) Ik heb mjju gocilgcïnrtecrd Magazijn van W iuler goederen nnorden liial-tou smaak en alle tot liet vak vnn ilianufaduren en Galantcricn behoorendoartikelen geopend. Benevens do inlaud- ocliQ beveel ik uiijiio Duitsclio Goederen aan. bcstnandp in duitsch gedrukt kntoon, nlle soorten van echt govorwd Uu«blegoed, Saijot eu Wol, Wxn- tomcliocucii. llnililschooncii. Kousen ca Sohkvu van alle kleur en grootte enz. oiu. Bouovons do manufacluroit heb ik ook voorhanden KltblUENIEKS WAREN iu alle soorten, vau du beeto hoedanigheid, zoo abt zui vere L-«m|i-()lio, dubbele Azija ent., alles te veel om te Uicldi-'n. Erne schoono partij overgeschoten LAPPEN vaii gedtukt katoen verkoop ik onder dea inkoopsprijs. Tcde)- en. Fhulimj- W'uïkxl. Do ou.lorgctcekcutle heeft eenen volledigen voorrond Tactici' en Findings, bovnite:n2e bijna alles wat scltoou- en zadel-makers be- l-oévcn; obk koeli.mr on lijin. De booevtc'prijs wordt voor vorvchc cn Urooge hui- don betaald. A. ZERLAUT, Scbuiu ovor het postkantoor. Sheboygan, Oct. 1855. 303 It. tan II. Labberlon, Boekhandelaar. Lovort tot NuW York prijzen ulle mouolijko En- golscho on Diiibichti workou. Tovens in bij in do geleguitheid om nnn nllo uanvrngon van Theologische, Godsdioiisligo ou nndoro llollnmlscho bnokon ton spoodigsto en tot tie Inngste prijzen te voldoen. Papier, Aantcckcuhookj», Blnnko Bookon, Pennen, Pótlooilen. enz. ent., i,t 't groot eu iu 't klein. Aan vragen franco. Lancaster, Erio county, N. Y. Box 80. 302 tf. NEERLANDSCH VOLK. komt nu wat kooron, 'k Heb mijn goed, met groote hooptu. Juist van Nkw York huis gekregon En ben tin .om GELD vvrlegcu. 'k ilob coi, .vast besluit-genomen, Om nan all','dit- lot mij - komon, WAAR lo «loon, civiel ou go d, Meer dnu. ii-mnud anders Sloot. Git .vso R.m-iks, L, D'OOGE. Schuin over do t'ongropationoi-l Kerk. 308 tf. Spiegels, bierglazen en goédo koffij vaar een' Scliolling bet pond bij O. T. MOORE. alèerbrstb zwarte en groen m Theo, Suiltor, Stroop un eenige andere kruidc- aroi. bij c. t- MOl)re. cn Porccloin, „Ismo- C. T. MOORE. Allerhande Blikwaren Worden door „rij gm-dkooper vcrlioclit. «lan ergens a in (let lid. boeren en het pul «lick in 't algemeen verzoek ik «Iriitguml bij mij te komon •/ion. eer zij bij ioinnnd nmlers knopen. J5SOnthoudt de plnnts, do tlorde winkel vnn het Postkantoor nf. O. S. CAMP. tl .1 tilij 1855. 4m27 3V I E U W 1ÜLA. Gr -Ql SS 13" 3V eUcwarcn, RrunU'iiicrswarrn, Moad- behoeftpu en Uxertvarcn, DÖRIXG CLARENBACIT, aan den hoek der 8 Straat cn Pennsylvania A venue, tegen over het postkantoor. SIIEBOYGAX,irtSCOXS/N. Hicrniedu wordt bekend gemankt, dat wij ondt-r boven vormt-lde firma in hel vroeger door Arnihte gebruikto lokaal, ct-nen winkel hebben geopend, in wulken zoo wol landbomcert nis Stadtti/den Immie beboefton voor huis, keuken on veld goed cu billijk knopen kunnen. Vnn ELLEWAREN liomlcn wij er slechts gm- tlo un duurznmo artikols op un ou bobben een groot RR.-orliinont voorbnndoii. Huisvrouwen kuinieii wij onzo Suikers. KofTij's nn l'hco's ten bosto nurbi-velen; voornnmeliik is on ze Vheo van cene utlslokondo goode hooilanighcid. Haringen, Snrdellon, Zwitsersclie on Hamburgscbo kans onZ, zijn steeds voorhnnflen: Cignron. Rook en Pruim Tubak zijn one regelrcgt uit hel zuidea aangevoerd. Ijzerwaren en Werkluigon voor Ambaehlelieden en Laudbouweis. Wij bieden verder best Meet van Milwaukio aan. Umndneijn, Whiskru en amh-rc geestrijke dranken ontbied, u wij van de beste huizen- 291 if. liurgerij ran Pet/a. Do onJergcteekeiido mnnkt hiermede zijnen be gunstigere on bet publiek hekeitil, dat bij oen' „ieu W-u voo-rand van GOEDEREN heeft omvat,gen welke h,j.y«n«r eoutnul zeer gouilkonp wil uitverkco I, bcruloiido zich tu ioilct* gumt en rocominzu ilalio. IV r Katoenen «fc Kllewnren, .Schoenen Laarzen, Porcclein Aardewerk, Hoéden «X: Potten, Znilcls it l'iinrilcntllig. Alsmqdq allerhande kh-jiiigbeduu, lo veel om tc ion,on. 232 tf r.i.i.A, 0 Angs. 1855. L. H. v.t)t SPANKEREN BLOCKI'S HOTEL. aHeoft uUmunlendo inrigtingan voor roizigvrs on landverhuizer», stnnt unbij de Inmllngsplants de oioombootcn, en wordt hol publiek minZO'ttri augbovplen. Sltoboygati, 1854. 2-14 TERPENTIJN. LIJNOLIE. LOOD- •n TABAK hij C- T. MOORE. E' ninvre. Tobben ei goedkoop. Giiardian,u Sale of Land. sheboygan county court. in pkobats. In die matter of the Gunrdinm-hip qf Johanna. W. E. Ten Brink and Hendrik J. Kverdiun Ton Brink, minor». Notice is horoby given, that by virtue and in pursu ance of ml order of lii-ensu iiimhi in Hitid miitior, on lbo till, tiny of August inslunt, by tho (Tminly L'onrt.of ?nid OoitlltV. tin- uniletsii'iimk' Gunrdiiin of said minors, will nu the 2-1,1, diiv of November next, nt III o'clock A. M. nl bis ri-nilonci in tbo Town of-llpllaml. in saiil Coun ty. olli-r tbr «aio nr ftnMic voiilliie. (lift foltOh iiig doscri- lieil liiml. lo «vit: tlwit vorlniu |iiucc qi\pnruel of Lnn'd sitiiiitn in Tp'-vii, Holla,i«l„(.•ounty. if Slu-Wgan. mill known and dcscriliu'l o» lbo Him lb un-«t quarter of tlio Houtli onst qiiaricr of section uuinhor twelve (10) luwustiip liombcr thirtuuii (13.) uoitli iu. ran-p number twenty two (22) oust. Tlie lerms of snlo will l>o mndc known at the time nud place of sale. 4w303 GERUIT WILLEM SDKRENS, Dntod, Oct. 13th, 1855. Guardian Ac. - -ir -• -- 5 acres in e hf oo qr v qr nw qr t qr SO qr I Dcscrq ti Lot 2 it qr 1* I or 4. Lot 1 Lot 9 Lot 1 110 qr qr s hf nt- qr w hf sw qr V n hfio qr .Vuwqr nw qr nw qr no qr no qr ne qr nw qr s hf uw qr Lot no I 11.12 11,57 8J»7 15.12 7.38 IXM 11.63 16.31 12.42 7,07 fi.64 7.13 3.35 town or abbott. 8 M. TOW» Rang* 15.96 16.33 3.57 957 19.64 6.05 19.29 TOWN ©r 8COTT. Be* Tewa R««g« Am't. 5.24 7.73 *.95 3.95 19.74 t.83 4.87 4.26 4.36 14,69 6^9 9.94 9.S9 9.46 16.79 8.84 15.40 3.95 8.67 1.74 3.80 6,50 5.25 9.40 TOWN or MITCHELL Be*. Tewa Raeg* 4.26 457 7.16 13.-2 650 6.50 7.09 TOWN OF LYNDON. See. Towa Usage 3 14 5,94 90.61 4.86 4.15 5.35 10.81 25» 8.95 5.76 355 1050 7,13 TOWN OF LIMA See- Tewa R»oge TOWN OF WILSON. See. Tewa Rang* TOWN OF GRBBNBÜ3H. a See. Tewa fceag* 11.13 10.49 8.78 9.05 6.65 6.05 11,13 91.33 6.11 450 7.69 957 11.15 11.16 TOWN OF PLYMOUTH. See. Town Rang* 13.50 91.00 4.15 13.47 11.03 9.13 7.7» 10.92 10.32 19.42 5.69 12.45 13.15 7.10 1.85 4.12 181 3J9 4.26 4.50 7.47 ASS 1.80 4.02 7,00 5.33 6A4 1.47 *55 24.18 1,00 i, hf m qr 17 o hf ne qr 23 e l,f nr qr 25 nw qr *«t qr do o hf qr 33 j w hf nw qr 30 15,71 30,37 12.35 16.10 c hfow qr o 1,^sw qr Town of rhinl Sec. To-wa Range TOWN OF SHEBOYGAN F ALLS, ip-ina Sic. T n«n Range 11.33 t?.!8 6.18 tiJil 3.38 1 hf i» hf "o qr v hf nw qr t hfqr town of hermann. and w hf qr 13 d» de and c hfee qr 14 4w 4a ond hf ne qr W 4* 4* nadwhfawqr 94 4» d* •eqineqr da do do a hf iv qr *7 6* da aw qr aw qr t da da TOWN OF SHEBOYGAN. Deeeripliaa ft»». hfew qr T w hf qr 4a in and j aw qr I s J nw qr da in unit w hf aw 1 da lx>t 2 It Lol 3 Lots Bl'k Arft't. Lots Bilt Am't 3 50 2.87 9 do 2.94 10 50 2.87 9 do 2.9» 7 51 2.76 13 do 2.94 8 do 2.76 Out lotss i 7 2.27 3 52 2.62 bw p. 14 4,96 •4 do 2,62 nw 60 5 62 2.62 fL io 23 2,51 6 do 2.62 p lot 4 of 21 2.17 3 53 2.01 p of lot 6 of do 1.82 Out l..t 31 1,98 '7 «lo 1.82 p of bit 7 of 1 51 2 9» Out lot 31 1,98 2 «lo 2.94 p r.f lol 0 of do 2.94 Out lol 31 3,99 do 2.94 LYMAN'S ADDITION TO Eli KB. FA -IA I »)t 1 Block 4 Am't. I 1,3» VILLAGE OF PLYMOUTH. BFocii Am't. Lol 1 [0 Ifi incl idv« 1 8.43 1 to 8 i) 5,04 6 1.68 all ..f 8 8.52 B !,f 7 4.01 Lots .7, 8. 10, 11, 1 2 A 15 15 .5.59 1 to fi inrlmivr 19 3,74 VILLAG E OF .REEN BUSII. F/Ot 3 Se 4 B'ock 5 Am't 1.54 Tewa Ranga p.rl w hfte qr and w hf wqr arqrew qr 4* Am't. 90.46 11.50 9.44 5.87 10.39 30.65 15.95 8.54 16.03 1133 6.96 «7.39 Let 9 *w qr aw qr 1» a hf ea qr It leer. hfee qr 20 0 de b aide ej acid* H5ar apeteei 4. o 37 ee ar j ae 4 de e bf nw qr 31 20 ec w hf n* qr 22 a hf iv pen I/Ol 3 d perl Lot 6 d perl ls>l 2 d pari Lot I 4 part Lot 5 w hf uw qr no qrd w hf ae qr ne qr fa l.otVf ',r 5 a hf Lat 6 Lot 7 d and e j I.et 1 1 aed a j Let I d Lot 7 d Lot 8 w l,f qr I Let 1 a Lot 1 3 Lol II m qrta qr 33 da da 6.65 I3AS 6.85 1013 10.25 2M 7.49 *54 6.86 9.13 7.90 3.49 451 8.15 4JJS 15.96 4.54 1.99 *31 3.04 933 1.74 I 3.71 3.76 6.29 18.6-2 JI.50 19.83 9.55 I 16.20 70.45 j 9.25 17.35 17.16 3.10 10.95 12.45 4,10 10.88 90.12 4.58 4.58 9.48 10.87 77.95 91.86 17.13 6.26 3.31 fi A 7 hf of 2 9 3 «t fi 19 VILLAGE OF CASCADE. Lot 4 Block 2 A: 1.43 5.2» 1,33 5.09 1,78 White Int r qr Chy ton o Huron etr. Sc. o 12 etreel Lot 4 I. 50.35 8.78 3.21 8.54 8.42 9.66 7JI8 10.46 5.11 2.09 1.71 3,25 4,03 33 4a 4a 8,75 CITY OF SHEBOYGAN. B'.'ki Am't. Lota .Bi'ka Am't 2.66 20 i 80 ft 9 177 6,00 hf e« qr do ow qr 82 e p of tv hf ae qr 3.1 a hf ofs hf of u hf BANH.ISHS, Ageten van de V. S. Levensverzekermgv- Compagnie van N. Y. UITGEVERS-EN REDACT KI RS VAN PELLA. MARION COUNTY, IOWA. Ijinderijcn wor-lrn ingcachreven a contant of op diet in alb- «h elen van «(«-tl Staat. Land IIIt de iwce-le ha,.«l wor.1l ^.-kocht verkr»-hl in comnnasie. (W.j geren een maan-lrtijkaeh reeleg nil van lainlerij.-n die on» ten v«-rknop /qn «>i.'frln.a, hetwelk aan cc, ieder ko»telo«>s ut gcz--n«Ira worden, die er om r raagt.J Laad warrant* ft bewijzen van eigen«t«m: i«»ela np alle voorname «telen; gomj. nicer c bankimien wor den gekocht en verkocht. INTEREST WORDT BETAALD OP GEDE PONEERDE GELDEN. Oe'd wordt hij geval geleund voor korïn„*!ij«l --p goe de panden. Alle regt*r.ike» worilcn «tipt en vobloemln hnrorgd. jy tinu/uor aan den naurd-oaitehjken kurk vare Garden Square. Pell*. 10 Aug*. 1855. 299 tf GEORGE .M EEIÏ. He«-ft dc ccr aan «ie burgerij vat, Slivlmvgan l>e- fcuml te maken, «lat hij zich als metsel a A It bin nen dure *ta«l gevestig«l heeft, eu zich tot bul ror- rigtun mil nlb-rhan.le METSEL- EN PLEISTERWERK inbcvcclt,l>uluven<lc prompt un g««e«l werk. Nadere informatie in de Drukkerij «irzr*. i- 294 tf. 25 Aug.; LAM) TE KOOP. DE BESTE FARM IN DEZE COUNTY, groot 182è Akkers- Er zijn 50 akker* «ehoon. 35 nltker* nu onder h«- boowing en t>ezaaid, tenvijl omtrent 10Ü akker» Buach- lan«t zijn. Hel land iigt .IJ miilen van Sheboygan eu il mij len van Sheboygan Full*, aan de Shehmgan Rivier. De vruchten en het hoot xullrn dun kooper weder geven at hetgeen wij voor de Farm vrngcu. z.jndeer rttini lOO.nnn voeten z.nngloggcn cu 180(1 corde bard hout op. Te bevragen in den winket vnn Shebovgnn Fall», SULLY .(- CO. 15 Junij 1654. 233 tf do 2.65 irlOxC 43 2,37 ft. m 4 46 2.82 8 do 2.SI 8 Jr 60 3.35 10 02 3,83 ft 63 4.38 7 72 2.80 4 do 3.33 i 78 3.08 10 do 2.91 1 2.55 4 181 3.29 102 1,91 204 17.43 204 8.53 PELLA. MARION COUNTY. IOWA. Jt 11 ds 12 do 3,53 4 92 95 4.36 11 07 15.14 9 101 2.24 11 do 2.25 4 103 17,56 I] 104 3.08 1 127 6.43 ft <!o «.00 w 34 139 130 6.3S 11 132 6,86 e hf 11 A 133 7.70 a|| 13 143 1.67 ft <U 1.67 151 23.59 11 172 2,10 Handelt aN Agent in het knopen en Verkoanen ,11 Lanileriji'ii, Farm* en Stadidnien. D.-or achtjarige onder» Hiding als Landmeter seht ö-' 1 hij Zich boven iemand ander» „t ««laat geteld, «lo Jo 8,28 nato«,r1i|ke ligging en voon'erlen van Inndcrijeu om 07 1,92 Pr-'-'-* en in Mnrinu eu omliggende Conmies.te wct.-n: do 1.S7 "0,>r "ehelijhwthe navo.aching.-n in de r,-eor«l* .l»r County, door iwm-,*ria-. betrekking al* .chatter..* ,Z, ho,e,t «ctiinrul ander» in staat g.nicld. te weten, of de eigendommen vrij en onbelast zijn. Informatici, omtrent Henry Hospcr* te bekomen, h«j D*. A. J. Betten, A. C. Kuijper, J. Overkamp. Jacob de H«.„, bij Se ller inwoner van Polls.Alsook hit N.M'.A. «au k'alz Smnllonbnrg, te ButTalo. X. Y. TE KOOP! Dp zeer aannemelijke voorwaarden: -10 nkk. prairie, mot fi akk. bonclt. 4 m. van Peilt. do 209 210 do 211 5.70 217 5,81 da 4.90 100 ft 1 239 1,63 361 2,55 308 4,17 308 18.35 309 17,52 110 33.34 do 27,1 S 309 7,97 ELLIS' ADDITION TO SHEBOYGAN. Lots Am't. L«.ta Am't. 17 1.17 90 5.18 19 1.17 93 5.18 20 1.17 94 5.49 21 1.38 •w 15 X 57ft 103 9.31 27 2.48 «0 15x57 ft do 3.29 29 2.76 10 ft 195 5.18 31 3.83 w ft 106 6.60 32 9.8.3 y 109 14.76 33 8,57 kf 115 12,32 34 3.29 40*09 A 119 7.94 85 3.29 139 14.76 45 5.18 1M 6.88 46 5.18 137 6.60 48 3.29 128 6.00 51 3.29 134 12.92 58 2.19 135 6,88 61 3.83 ■I 147 4.55 65 3.57 150 5,49 71 3.83 153 5.18 75 4,62 153 6.05 76 4.45 164 5.18 77 8,83 166 6.60 88 5.18 w hf 167 3,56 85 4.45 169 5,49 86 3,87 171 5,48 89 5.00 174 6.05 BATES' ADDITION TO SHEBOYGAN. Lots Am't. Lots Am't. 7 15,1.9 64 6.25 11 0.79 65 6,25 49 3.06 n hf 06 3,06 52 2,80 Lot 0 5,17 VILLAGE OF SHEBOYGAN FALLS. Lots Bl'k Am't. Lots Bl'k Am't 5 6 6.88 5 AG 25 18,09 6 a 6.88 9 48 2,61 1 17 3,32 10 48 2,61 40 18 120 80 80 160 120 5 10 o 4 V: i - 5 40 6 I| - '20 - d«« ADinede verechcidene bebonwde (tukkeu I/nnd* of Farm». Nog: TIEN AKK KR LOTEN, grenzende saw de stad Pclla: eenige VIER AKKER l.OTEN me de grenzende aan de atad. De bovi-ngi-ui-enido stukken zijn te koop en te ba rregen bij HF.NBY IIOSPKRS. Laud A■ent. Pell*. Marion County. Iowa. Franco briovon zullen ten *pocdig*lo boanlWMn) Het is na de tijd om to k o o p e n. c. t. moohe hooft heden cem-n gronton voorraad Hurfi-l- ou Wiay tergoedcren ontvangen, welke l\rkocht moeten worden! Zij, welke «-cn-ebon tc koot«en. wo.-don vriende lijk uitgonooiligd xijnou- winkol to bozoeken on tKeo goederen tc boeien, daar hij verlangende ie 100 «poe- dig mogelijk uit te verkoopen. om plaat» te nukcu voor de rest ran «feu voorraad welke nog konten moet. Dc winkel ia iu OTTKN'S BLOCK. C. T. MOORE. Goedkoopc Goederen by 9. S. ffiOO&S. Do borger* ran tow* HOLLAND, worden vrien delijk uiige,toodigd, den winkel van C. T. MOORE te bezoeken cn zijnd goederen Ie komon zien. waar onder zich ceu gtoot asnortimeat Manufacturen be vindt. al»: Bruine en zwarte voering, gebleekt en ongebleekt katoen, geatreepto hemden, diniet. blaanwe drills, ga- drukte katoenon, merinossen, aiouseeltnes da laine, lijdon e lotion, gebroido hemden eu broeken, wollen dassen, boddetijkeu, bedkoord, band en meer andera goederen, ta voul out to noemen, C T. MOORE. J. Joseph Schneider Zich ala SLAGER alhier gevestigd hebbende In den Slagterswinkol vnn Brazelton, laatstelijk gebruikt door J. Wright, beveelt zich langs dezan wag in de gna»t der Hollander.v en bereid voor GOED VEE ewexh DE HOOGSTE MARKTPRIJS te betalen. Sheboygan, 15 Sept. 1855. 3mW

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1855 | | pagina 3