m ramm mmm bib miöirmhbies m iit mi mmhmim. nngen. iEBÖÏÏil TOcn,e' TKllSCHIjyT OP niSCSDAO VAN IKDKIIK WEEK. J, QÏÏINTïïS. Redacteur Eigenaar. VOOltWAAllDEN VAN 1 NTJiUKENING, A per jaar. siiptolijlt i* vonnmDtn-ai.tim. Indien niet liinncn ill-zus innniiilcn lx'tnnl.1 wordt, Bal $2,OS,en indien niet vuur ilen ntlnnp des jnnrs be taald 'wordt, alsdan znl $2,SO in rekening griimgt e"' ADVERT RNT1R-P RIJ/ UN Van 0 Mt 12 regels, voor do eerste plnntsiiig - 1.00 Voor 0 regels of minder, diln, dito ------- 0.S0 Vuur elkb vólgende plniilsingor, <ló1inorte-, Huwelijks- en Dimillieriglen. ieder 0,2,'i </ie ook liet Engelseli mm do reglerlinnd.) Brieven ei» loezendiniteii franco nan J. <luintus, Slicboygnii, Wisconsin. NEDERLAND. Amsterdam, 5 Oct. To Bcnnckom, onder Ede in Gelderland, is in bet vorige jaar eene «loomboscliwolfiihrijk opgerigt, de eerste in ons bind. liet fabrikaat beslaat uit1) eene vezel stof,. boschwol genaamd, dio door eene kunst matige bereiding verkregen word t uit de nnalden van den groven dennenboom. Deze boomwol wordt gebezigd tot opvulling van matrassen, ca napes, stoelen en dergelijke, cn beeft bet voor deel van niet alleen daartoe buitengewoon ge Hchik t te zijn, maar ook zeer te strekken tot be- waring der gezondheid, terwijl zij eene ïnsectwe- ronde eigenschap bezit. 2) «ene nelhe/ische olie, ..welke als geneeskrachtig middel door onder- ptbeid-ne g'-eebte geneeskundigen, niet alleen ia. het bonenland, waar zij reeds vroeger werd aangewend, maar ook liter te lande legen ouder- soheidene kwalen uls heilzaam is aanbevolen ge worden. Gunstige resultaten werden reeds ver kregen bij lijders aan jicht en rb-umaliek. 3 •rn .rxirnct, «Ut even als de olie geneeskrachtig is en inzonderheid bij bel toedienen van baden wcrdl gebezigd. In Duitsehlnnd beslaan onder- Mhvidene badinrigtingen, wimr hoofdzakelijk ba den «el dit extract bereid, worden toegediend. Xoodanige baden worden ook met gunstig gwoig toegediend in bet gasthuis te Amsterdam aan lijders met rheuraatiek, klier- en huidziekte. Behalve de arbeiders in de fabrijk zelve, vcr- divnen reeds vele, inzonderheid arme tnenschen, bun brood. De grondstof wo rdl verzameld in de dennenbossclien, inzonderheid in den winter- tijd, wanneer overigens weinig werk te bekomen is. Hoofdzakelijk zijn het oude lieden, invali den, vrouwen en kinderen, die doorgaans bezig zijn de gehakte dennenboomen van hunne naal den to ontdoen, die naalden verzamelen en ze san de fabrijk kunnen leveren. Goes, 27 Sept. Gisteren vertrokken per goessclie boot naar Rotterdam, wederom 4 per •onen uit de gemeente 's Heer Arenrisk"rke, niet bel doel om verder de reis naar Noord America voort te zetten. Armoede noch gebrek deed hen dit eiland verlaten, het hoofd voorzag beurtman van de Zuid-Kruaijert op Rotterdam genoegzaam in hel noodigo voor hem en de zij nen, alleen schijnen vroeger derwaarts vertrok ken betrekkingen bij hen de lust tot verhuizing te hebben opgewekt. Naar men verneemt zullen in het aanstaande voorjaar een groot getal Zuid-Bevelanders, reis derwaarts ondernemen. Jl. Woensdag is lo Gent zekere Fraudes de Bisschop, bezig zijnde den toren van het Bel fort te verwen, door het uitschieten van cenon ladder, van eene Imngte van SO meters naar be neden gestort Den ongelukkige werd eerst d«.' hoofdschedel verbrijzeld op de balustrade der eerste galerij van den toren; hij is vervolgens op een hoekhuis govalie» en eindelijknedergeko op de achieiplaats van de stedelijke gevangenis, niris meer zijnde dan een misvormd lijk de her senen waren tot op de botermarkt gespat. Verschillende Berigten. Men leest in de Civilto Cutholica het vol gende: Do Ciiiiiosclie doclers bezigen legen de cholera een middel hetwelk bijn-i onfeilbaar is,als h»t in lijds wordt aangewend. Mijne pligten missionaris, zegt de verhnler, hadden mij in eene gemc«-nte gebragt, waar do ziekte woedde. Op zekeren morgen, na de mis te hebben gelezen, gevoelde ik mij door de cbolern aangetast te zijn. De ademhaling werd belemmerd en mijne nr en boenen waren ijskoud.Ter gepaster uur kwam een Christen-Chinees mij bezoeken. Pater sprak hij. gij hebt de cholera. Hij bezigtigde liet onderste mijner tong, en na de zwartheid der aderen te hebben opgemerkt, bevestigde hij zijne verklaring. Hij nnra toen eene gewone sp«ld en begon mij daarmede onder de tong te steken, zoodal 10 n 12 droppelen zeer zwart bloed daaruit vloeiden. Vervolgens, na zachtjes de armen te hebben gewreven, en door middel van eenen drnnd eiken mijner vingers te hebben omwonden, stak hij ook met diezelfdi speld in eiken vinger, digt bij den wortel der na gris, en perste uit elke steek almede eenige druppels zeer zwart bloed. Zich nu willendt verzekeren, of d« operatie goed gelukt was, stak hij mij. met dezelfde speld, in den arm, ter plaat t* waar gewoonlijk de aderlatingen geschieden. Ziende, dal daaruit geen bloed kwam, verklaar de hij, dat alles naar wenscli ging. Maar de be- - lemmerde ademhaling duurde nog voort, G'MAARG. NO. 45. IJ;\M\, 13 1' GEHEEL NO. 305. lt I'IRM4|||;I> OS TI'Ksl.AV OF KACII WEEK IIY J. QUINTÜS. Editor Proprietor. Term*. ft.O* IN AiriANCK. Alt letter* tciiM 1 - r jv»id. Advertising. op do Chinees do speld op twee derde hare lengte in de nabijheid van den mond der maag mij in liet ligclinam stnk. en aldus opende hij mij, - gelijk men in China zegt,rlen mond van het hart Geen enkele druppol blocds vertoonde zich daar uit, maar aanstonds gevoelde ik merkbaar eene 'erligting. De omloop van liet bloed begon nis >p nieuw, en alzoo keerde de natuurlijke wai-m- e terug. Er bleef mij niets nuders bij dan eene ligte koortsachtige ongesteldheid, welke slechts eenige uren duurde, en daarna bevond ik mij weder in eenen gcwensclilnn toestand. Zoodanig is de remedie, welke in China over het algemeen bij de Cbolern gevallen wordt aangewend. In de gemeente Niumvvliot gezegd St. Pier. is een ongeval gebeurd, hetwelk eene bij drnge tot de geschiedenis der lucifers oplevert. Eene dienstmnngd schijnt verscheidene levens- middelen, melk enz. met de koppen der lucifers hebben vergiftigd. Ongenoegen met hnr«-1 meesteres schijnt de)nanlei«leiido oorzaak gaweest te zijn. Har» pogingen mislukt ziende, heeft de "vb eenige lucifers ingeslikt en werd «loo- «lelijk ziek. Spoedig si ingebragte hu lp beeft haal tol heden behouden. Op den ISden Sept. te Meppel gi-hou-1 dene nnjaarsmurkt, waren aangevoerd 54S p.mr j den, 115 veulens, 3153 Hinders en 51 stuks jong ee, benevens 425 stuks sclmpen, van Drentsch «s. De handel tvas levendig; du prijzen, zuur hoog. Uit Leksmoml schrijft m«nDe aardap pelon, die bieren in den omtrek worden geroeid zijn uitmuntend van smnuk, zoo zelfs dat sorn- iorten doen denken nan den aardappel, zoo als die van kwaliteit wns voor de bekende ziekte zich openbaarde. De meeste soorten heli- Gen dit jaar in deze streken weinig van de zieb- geleden. Met het schip Herman, dat rnn Rotter dam nuar Batavia zal zeilen, zullen verscheidene R. K. zendelingen on geestelijke dochters naar Java vertrekken, om hot bekeoringswerk aldaar voort te zetten en het Christelijk onderwijs op zich ie nemen. Van Vunlo zijn tot dat einde te Rotterdam aangekomen du beuren C. Frans- sen. professor in hel bisschoppelijk collegie van RoermondJ. Verhuagh, priester van het semi narie, en J van Op hove n, diaken, en 7 geeste lijke doch te is van de orde van Ursulina. Deze laatste vertrekken onder geleide van mg,r. Franc- ken. die per landmail naar Java terugkeert, om die geestelijke dochters, bij hare aankomst al daar, te kunnen ontvangen. Tegen den wachter aan den spoorweg te Woerden, door wiens onachtzaamheid onlangs aldaar een ongeluk hoeft plants geluid, is bij de regtbank te Leiden eene vervolging ingediend. Prof. Vuekde, geeft in de Utrechtsche Cl. aan zijne verontwaardiging lucht, die bij hem was opgewekt door het berigl, dat nau Lodewijk Napoleon van wrge onzen Koning liet groutkruis der Militaire Willemsorde is over handigd. Het grootkruis van die or«l<-, welke in 1S15, na den terugkeer van den balling van Ëlhn en in het voornitzigl van den Inatsten vold ing t van Napoleon, voor moed, beleid en trouw werd ingesteldde Ster, dio op de horst van den lleldluflige'l wlllkm U, V.'lll VVkLI.Inoto.v prijk te, verspild aan hem. <lio gedurende het jaar van hel beleg van Subastupul niet eens in de gelegen heid was do vuurproef te doorslaan L'o 2 dersporen te verdienen, iinn hem. die, zich in al den overvloed van ounc ongehoorde weelde te St, Cloud of te Biarritz verlustigende, de klagt uil te, dat gewigtige rudeuun van slaat hem hadden genoodzaakt liet lang nnngokondigd ontwerp van den reïstogl naar de Krim te luien varen Helaas, vraagt de hooglveritnr, is Neder- land zco laaggezonken, dal wij geleerd hebben ons te buigen cn te plooïjen voor hetgeen nocli eerbied, noch ontzag inboezemt'? Is de vree» voor den nabuur reeds zno groot en on weder - stnnnbnar. «lat men. het lam gel ijk, den wolf poogt te verbidden (Te n de hooglcernar dit artikel schreef, was het hem nog tiiet bekend, dat ook aan den Kei zer van Rusland h"t grootkruis der Militaire Wil lemsorde namens Z. M. onzen Koning opgedra gen was.; Uit Parijs wordt geschreven, dat de be roemde scheikundige Dumas. zich veel moeite gei-ft om een volksdrnnk te bereiden welke den wijn zoude vervangen. Hij zou dnnrin vrij wol gi-slangd zijn. en zulks tegen den geringen prijs van nng gi-en vijf centen de Ned. kan.Het hw.fJ- hestnnddec-l is lu-t sap vnn mangel wortels met een weinig alcohol uit dezelfde plant verkregen, benevens enkele andere zelfstandigheden, om den smaak te verbeteren. Deze drank zoude zoowel in kleur als in «maak met gewonen roodeu wijn I overeet) k«>mvn. Sedert do 1 witste weken vnn Sopt. heer sclien te Wilde rvank met buitengewone lievig beid de mazelen, cn wel voornamelijk t" Boven- Wildervank, zoodat alleen op «Ie bijzondere school «Ier eerste klasse, welke gewoonlijk met pl. m. tweehonderd kinderen is bezct.tlians meer dan dc helft wegens ongesteldheid de school niet kan bezoeken. Nog iels over liet Nalivismus. Deze vorm is echter d.-r worden. Do God dor der Midionicdane» helio« lieid. Wij hebben der i.t- eng go en dc Allah «hu m.-nseh- ■erbie W«l 1 passou li b«= /.«O du vrijheidsvlnni verwarmt dr i «lenkenilen menschdc bvscha- in staatkundige twisten vnn lie -trekkingen ver toon en, hebben zij Zoo even ontvang ik mijn Nieuwsbode en in, vriend Sroallenburg's har totaal, welke i rig hoop. dat ingang zal vinden bij idle v narde Inndgeoooteu. Om er ook het mijm bij te dingen, verzoek ik eene kortstnndig< msrkznsmhcid voor mijne gedachten, die echter verloor met nnli« ligd volkci borst van ving (leZ'-r Waar zich den nation, alle, zonde. ter, in volslrekten ttsgenwj.raak mot don gerst ■lor eeuw, der vnjhri.l ris beschaving vijandelijk. Europa levert ons daar maand tc- treurige voor vu-beelden vnn op. Alle revolutionaire ondurnc i Ige- i ming.-n der laatste ncht jorvn zijn op deze klip toe gestrand. Kmtifcrijks vrijhe'ul werd nan «Ie, op- "gloire de la nation" opgnnlV.-nl. Duilschland kuntstukjes, (net nationale i i I inuldcl, helaas! een weinig stroever zijn uitgevallen dan oorlogjes tegen Denemarken, met rijki Smnllcnburg's regt gnmt-ende gevoelsuitingen, j tien cn dergelijke aardigheden, den kostbaren Nadat de opgewondenheid over de Nebraska j tijd, waarin lid zijne vtijheid had k.inn«-n ven» bill eon jaar in dc toen gedane herfsikeuzcn haar veren. Italic wilde rl.-rt oorlog legen Oostenrijk hoogst- punt bereikt huil, wer«l een nieuw on- j nationaal roeren en versmaadde de hulp der fran derh.-t hoofd der staatkundo vnn den scha zusterrepubliek. Hongnrije's dappere nr- ,iui de opgiiWimdeiiheid tegen do moe liet zich op Iionganrsclien bod-'m door rtissi- v, i-ii r-gien der vrccimltn. Hij de r.uo scl.e over mag t vi-riiii-ligcn, terwijl zij ia du mogo- prikUi'Ihnarhi'id der openbare m< e- lijkhoid wa* nm «lei. oorlog mot d- revolutie op ning. ii bij d« levendigheid cn hnrtstoglelijklieid, duilscl.en bodem over te dragen; Kossuth en zij -rtiirt.ij hier alles, wat vnn haar tribunaal komt, ne genemlcn rorkozsn liever de honganrscho Stephen behandeld v n dat de dl. kon ll"l niot anders dr de naturalisatie wetten met gewektheiil behandelt! werden, die hela*»! to «likwijls livt rustig overli'g en gezonde roenschnn verstand verdrong. Wnnneor wij den gang der gesloten en kwijnt staatkundige gebeurtanissen «n der openbare gaesl duldt gi grenzen dan «le beginselen der vrijheid tv verde digen. Ons moederland houdt hel paradijs der narde en de landen «Ier specerijen met domme liouale halsstarrigheid voor den wereldhandel rzelrer bezit, Dc tijd Hing. Die linar tegen cening, gedurende du laatste tijden, gad.-sbmn, werkt is reeds veroordeeld. De nniivistische be is het ons onmogelijk, om eenigzins voldoende wi gingen in ons niuuwo vaderland zijn vnn ge- bewccgri-dcnen op te sporen, waarom juist di-ze lijken oorsprong en vertoonen dezelfde gevolg-n, ig met zulk eene hooge opgewektheid van al- als dc nationale strekkingen in Europa. Z-o- le kanten behandeld werd, daar er zooveel andere wel hi-r als daar is de staatkundige vrijheider at kundige vragen voor «lo hnnd lagen, die «Ier het offer van. opmerkzaamheid des volks oneindig meer nader De strijd tegen dc slavernij, togen liet hemel- behoeven. Ik voor mij knn het vermoeden niet tergende zedebederf vnn hut algemeen en bijzon- van mij weren, «Int deze zaak slechts daarom door «lor bestuur, tegen kunstgrepen bij de verkie- eenigc staatkundige inlrigunolen is opgeworpen, zingen konden veel nadrukkelijker gevoerd wor- om dc vorming van nieuwe partijen, (daar dc in- den, indien «lo nntivisliseho intriguen niet altijd nerlijke vcrdurvcuheid der oude bij de Nebraska- tweed mg t in don Uvzom «l-r vcrsehiKende partij- Kansas acte, zoo doorsiannde gebleken was) van en zaaiden eu daardoor do "|»'idmre opmerkzaam- den aanvang af, op een valsch pad tc brengen, huid van do gèwigiigsie vragen dor politiek af- gedachtig aao bet devies van alle intriguantcn trokken. "in troehel water is liet goed visschen.'' 't Is nnauwlijks noo-lig daarop opmerkzaam le dan wij vreemdelingen ons eens- mnkon, «lat er eigenlijk in het geheel geen j klaps in het miihlon der slantkundige opge- riknnnscli volk bestaat. Zij. welke zich natives woiidenheid geworpen, nis vjj.indeii aangegrepen noemen, zijn vnn allo hoekon «h» nnrdborleros door lien, die wij zoo lang nis vrienden begroet hier te zanten gekomen. Zij zijn zonen der ver- hadden, en «loor de zoo lang en hartsiogtolijk be- schillende natiën, niet «loor gemeenschappelijke kampte vijanden «Is vrienden verdedigd Ik zou- afstamming, maar slechts «loor .x-n «enicetucbap- ile in hetzelfde gebr-k vervallen, dal ik immer in j«.lijk beginsel ("dat d>-r burgorlijke, staatkundige beide partijenen dikwerf zeer heviggelaakt en godsdienstige vrijheid) tol één geheel verbou- Dit merkt men menigmaal op in liet slaat- ,- krmdigo cn g-/oNchap|H!lijka leven. Voulvnldig.-. 1 ,vrt„^,n jj: twhten cn vechterijen in f -*- - - 1 sbunlnissen Vi'r»eli:illen b.-zigl.C'len en l.-t nntii-i.-mrts cc» ivelkom vn-d—l. En zijn or niet onderdo overige n.uien. Duit- sobers. Kmtuolwrt. Spanjnnnlen. haliancn. jn. N- scliilderitig ni:inr n> te t<v['.is>«'1ijk- is t Zijner in] Buffalo bijv go,'..treilde l.v»L-:e zes utmiii>k'i>. iit,verlioibliiig tot het zielen aantal,.r-ïer Ieren «hm j H"llaii«l-is in ar.sgtnrs linnden gewast f Werpt1 Dc N- niet dke Eunqxxu'he natie een deel \:tn het mt- h-iigt «a vaa-gwl ziji'W bevolking dezo republiek iu den makende flehoot I Komen niot nit nil" ileelen van Europa kntlio- lijke priesters io dit land, gevolgd door eenen lijd- zatnen lmo|>, «lie zoo u.og"lijk bouw»ieeii«n rno«;- ten worden vart l.«»t nieuwe hier op te rigien itie- inrchUche g«l»ouw t Zoo hixirt irtrii de atnorikanon dagelijks vragen t Wat antwoord kunnen wij l.eu hierop geven? Ons ntiLwourd is: «lat ocito lange studie der we reld liistorio ons g«le«'r 1 lic-tLlat al zulke vmgen van hot gebied «Ier bekromp-no t.ationnle ijvcr- Zin'ht, op «lat 'Ier giondbegmsclen moeten over- gehragt word-n. Wattneer wijonxon blik slaan op de bonte hier in Lancaster lovende bevolking, Wflnrin^bijn» olke nationalitoit zijne v^rtogonwoordigere heeft, ran den nfatammcling der Molmwks, tot «Ion zoon van Parijs, zoo wilUn wij tor Ulassitieering van hort, niet vragen: wmir a.jt gij goliorct? maar onder- zoi'ken, welke beginselen zij in hunne handelwij zen tooncn tc- K-zitten. Niet hij verdient een verwijt, die dit land, maar hij «lic «leszcll* vrije instellingen en besclmving er-end is. Beschaving, reglscluipenheiil. zedelijk heid, ecrgevoid. in In t algemeen allo eigenschap pen, welke het karakter «i<» rejiuhlikeins «loarstul- len, zijn van nationaliteit en vaa ras onnflinnke- lijk. Zij zijn «ver «l-ti gaitsclicn aardkloot breid, waar sbvltta zoitne der beschavingglanat, en «Ie natuur «Ier ineitsel.eti tot hare ware uit drukking komt D" liel'h; lot vrijheid is al; II. i.ABBERTON. Y.ir ge- ft lirt v(i|b"tido «Ie L'.ion CM, de» Albert Srid,aim en it w-lk.' /ij «Je Liane efken Maand .g en de lucht. Zij is zoo J schap te hek.-er wel in Silxsri'; a's aan d-n B.r«j-»rns: 2:j treurt I echter en hij zoowel in do «-.ba.Inwon d«s Vaticnnt» aU op I na verloop van lerlands groene velden; men vindt haar zoowel I vrouw zich in r nan -le oevem van den onder den d«jspoten «hvang I irotk«-n dan lot Pearl fürd d'.argi noemden, D«u en Domlcrdng uv-nd Brotldway, Zij besuni uit «:jf «>f z, s hou J^ril 150 dc bijeenkomst I z l.en. I.t «J. z„ bijeen komsten wordt g- u- - cn andere pt< i ymnakt werpen dos gespreks ve llet hoofddenkbeeld, dal vat, <lc ioog«inatimdo "vrijt togtelijke aantrekking," werpen het tegenwoordig- stelsel des huwelijks, ontzeggen den Slaat «>f «lo rnaatMihappij het regt. om zich tn de echtelijke a.mgid.-g'tiiioden verder te mettgen tlnn hut bi-»ta.vnliaar zou zijn. nis men «lic bloutelijk als een burgerlijk V- I drag beschouw - de cn bewe-co. dat h-t huw. lijk e«-n fa-perkt vennootschap of bouJgvn'Hiischap" i«, dat j«H»r den man, nnnr belie^et', p Ik. n ,j kan wunlen ontbonden. Eene vnn hunne lievuiir.gs lecrstid- liugcn U. «Int cvnv vfouiv h-t r- -t heeft, vader van haar kind te kiezen. D-ze leer m«»-t reeds veel in oefening rijn g-bragt. Eet, jon ge man. wiens na.nn wij ver wijg.-o, irid moeit., ilellit'gen van «fit ecnoot- OMvZ' I?''"o'n'f orttg zij", z«a> is toch ft g. h'-el te zamctt ifde" of "linrt*- e,leren het lie- ■tscl.su ver - heb, indien ik mij verlaagd", lit onderwerp alleen uit het standpunt van mijn eigen belang te heonr- «leelcn. Zoo «mil, dan moet hier in deze kwestie «luslriksto onpartijdigheid bewaarden alle hnrts- U.glclijkhi'id streng varnu'den worden. Ke itscher itgestrckler tetrei zich voor crlieldei'dt'it blik: daarop wil ik hen ho- ittpen.en dan nog wel alleen mettle wapenen, mini Itoel gezond verstand en do vruchten ntij- r l.btoiic studie mij nitnbietlon,Do strekking kanon r Iteiletidimgsclie leggen, scltnving. «legaitsi het karakter de alltri \roorts is dc hand, welko do hijzort-lore rijken van onzen statenbond te zan.on snoertvolgens oeno uiling in «Ion soinlut vati •hut bcroClndon Util- houtiZ'-i hio'-kbnnr, dat het onzinnigheid is van «ene amcrjltnansche natie te spidkon. Het nativinntns ruist «lus ioduto ctbnogr.tjihisciie, !.is- toriseho en politUclnj basis. Wanneer uti, uioli"gonstaando dit allcs.d.' Amo- 7,oo groot gewigt op dit nativi.-.iuns znchtemten Rhyn, zaggulijko westen. 'Wie hoeft der, moed Gij zijl <1" vrijheid mot stnmraeling van «s>nig ine aan d<* lmrgerlijko ci goren! Wanm-r mmu en «Ie geschiktheid «Ion du wouden van het out- enige natie toe te mepen waard' Wie knn «Ie af- olfe «lor aarde «Ie doolna- op feilbare WCI«Ier har.sto i «are gezellin in «ion deren maas. AL'e v Grail-lijk g.-lukf.- hel •enig" wek.-n zag. «lat j^co I'll). Hij ratte zaak echTrr ontdekt,. «5-.-v.3ig, door dc ón- lijk «!u liefde tot vrijheid I vrifade'i^hi'nne^ te l'-z" «<i «r.'i.ier.'ti v.Ktrhan - "J" 11 n i>! En ontbreekt dezo lieftle tot «le vrijheid t cloven zoo itti-i'igw.rrf d.m ingolatmn. als -Olon bnigerU de slav..« houder, lie «lo r' ny al* «'en gn-b.'eliik instituut ivrdodigt, een b-iak-a d r.'j.tthlikein «i:m «le belander U «Ie staats-1 U( man, (!.•-• iu Washington de wuhaarLcn vrijheid I t volks ;-'ii'tt -erkoopt._J e Iclon teplll'llok. lie llist«iric, de stnatsinrigiingbèwoi'gtcdoii «laaitoo voorlimidon zijn. M.ai kan ter gruoischo republiek ver- j i0ch een volk, «lat iu hot algemeen zijno boluiuf-' mond,het nalivismus, nis |01j 0u belangen kont, wel niitt vooromlersudlon,1 .lat hot zonder eenigon grond of dool handelen ■w.imjdin-.ii M ail lu""1 ""«.r* ""J «.f.,.-b,iijj,.». hut gedrochtelijk sto nnnchronismus (fout in d. tijdrekening), «lat deze nun nnnchronistuen zoo J rijke tijd ooit baarde. Zij verdoemen In t, nis oen overblijfsel dier middelcvitwselic inrigliitgco, welke de genius dor wereldgeschiedenis reeds overlang den vuel op d«n trot sollen nek gedrukt beeft. De tijden zijn voorbij, «lat men «le verschillen de volkeren door cetten Gbineschun muur van een scheidde. De vragen nnnr stnmboomen van enkele indi viduen of gejjeeic volken zijn reeds lang door de wer«'ldgeschicdenis met bespotting beantwoord. De menscli der 13de eeuw is niet meer als Je lijfeigene «Ier middeleeuwen (glebat adscriptns geklonken aan de plek, wnniop hij 'l licht ont ving. Hij is wereldburger geworden, die in alle deelen der aarde zijn vaderland urudervimlt; die overal waar vrijheid bloeit, zijne tent kan op slaan. j De wereldhistorie doorliep hare eerste ontwik I kelings perioden in den vorm der Dationnliteiien. Elk tijdpi-rp liaror ontwikkeling draagl dun naam eener heerschcndu uatioualiteil op zijn voorhoofd. Elke dezer heerschendc nationnlitciten zag in eiken vreemdeling eenen barbaar; elke had hare eigene godheid, eigen regt en wol en daardoor (hel product dezer factoren) eigene beschaving. >tt «lo. De aanblik dio dó vreemde hovbfking aanbiedt is helmis! tmnolijk bergen geenszins. is migslig menscli, is. «laar bij wel eeltige bezorg.lhei«l k«>n on«lervitulcr Keinetiom ni«t vnn «le ntwo Chinezen hor- Jen op onze westkusten te spreken, niet vele ele menten uit Europa hier over, welke juist niet n! te bruikbaar zijn Ibissen do lerlntnh-rs hier z.x> bijzonder gixsl? Zij staan op «len laagstcn trap van beschaving. Zij brengen hoogst bekrompe- tte deiikbcel'len over «h-n repubïikeinscbun staats vorm met zich ott zeer weinig oig.-nschnppen, wel ke den Moei cener republiek kunnen l>evordereii. In «Ie literatuur, kunsten en woNutschappcn zijn zij stomme toeschouwers: lutmie van huis mede gebragto gebruiken vermeten «smet. toestand van grove ver«iicrlijking. Onder «len «htizendjarigen «Ituk der hientreliie, onder «lett invloed van ott- gencessulijk bijg«doof, i* iedere kient van hoogere en vrijere ontwikkeling in zijno geKxrte verstikt. Hot rampzalig overschot van don welstand ou do onafhankelijkheid, welke Rome aan die Niobe «Ier nation had overgelaten, is door Albion's trouweleoze politiek verslonden. Door de vrees- selijko armoede over don Atlantic geslingerd, vin den deze lieden Itiur toestanden, die aan hunnen goede voorbeeld' huid» liefde «n uwe.t ropul.likeitisvh..'U zin i «laden; veidrijl't hol Imdoif uit de politiekzorgtI (lat de overtuiging ou niet «lo dollar, aan de stem- St. Lei kast regere. Wauimer dan ïmg iels ontbreken hier de spt zoude, maakt dan «-'net. «b-g.-lijkoi. landre/orm, OJ'-lal de uid.'lingiMt met ill de groote steden zanici»h.>«p«?.i. maar in het k«u.!lyv«-ii «le ««lo'-eidieid t"t -I" t'-nii.g Van reptiblik. «leng den vinden. Wamteer zulk" hervormingen kouder» «!o«irge»n worden, >1 m kunt gij rustig en ««ribe- i k"ttrig «p zorgd, die iitilli<••■it.'n "p uwe knstun l auden laten, I ganse miilioeuei) wolU.r r-'publikeitisdw vrijheid de getal vnn voorkeur gever. li»v. li vaderlandscbe tijrauuij. ^v,n w Dal is «en beter middel «hm ene tedbrenkige I ""ri! r" 1 Iierroej'ing uwer uatiirulhalio wetten, dat tevens I r,,n ecu «Ier grootste slautkuudigo mi-sslagor, op .lie I 1,0 -erl,>" «togoublik zoude zijn Zud.--ude tocli e- ue scheu-1 kunni id-u nu onder 'Jn J.G 'ih.'n h«t regt hunne [te introduceren] en «it dc leer dor "vtijo aanbc :t Noi d«r ili'iid" gidijk het ..di" n ilitdru ilet» Maand oud kwamen de gvdooilèn tk op «len P.«- ie sfteltis ligt nnng"komen. n twintig. H-t kw.ira; hei IN «hrodk u he iet, b.-»Ku- v ri'-miva r King Reeds steekt «Ie slave.nij als eoue vergiftigde pijl in hot vlecxigsto dec! «Ier Unie. Hoedt u eene nicuwo talrijke klasse van regtelooze m-n - sehon te niakou! ILx-it u eene sUiatkuuJigc krijistreot» lUKSchen do l-ewoners van dit land tc trekken i' Nitnuier hoeft «lo weroldgeschieJonis zoo iets ongistnift gelaten. Zelfs Gjiekenl.md, het seh«x>- ne kkissiselio Griekeiikmd moest ton ondergaan, wijl do vreemden «laar barbaren «genoemd werden. Bedenkt d.aarlgj, dat actie on reactie elkander o|i- volgoudat de op zijn hoogst geklommen vloed «ik- «Rij» re go«{sdier»t dat ur.g roi.-'l g- hedro'M zijn. als i,.e in alle kurken zal Hot is to lioflnn lljkh-id er op hen ru-t w.mt v.*g«-r»s moof-tio schuld liggen, d t i* xok«T. brug -w-isg.-- bouwd tot enen Viiüg.-a cv. rt. gt van Vvoule, van redelijke wezens, ca bleek een kolk «ks verderfs le xijo. A«M Wal iemand al zoo overkomen kan. Humoristisch beeld des lijds. Het watt op eenen hoogst onvrietnlelijkon avond, terwijl Ja Maartse!.» wind «an mijne vensters rammelde en door oonige gebrbkene ruiten floot, toen ik, vijf halsbrekende trappen boog, in mijne kanier zat. Deze ka mer bad, wat ik ntnnr terstond vooraf wil aanmerken, volstrekt geono ge lijkenis met een in verblindend kaarslicht schitterend salon, maar scheen éer tot een huis te bohooren, dnt liet onderste boven ia-gekeerd en waar van de steenkolenkeliler tot vliering is geworden. Vnn het huisraad knn ik ook niet veel voordccliga zeggou. Er was een ijzeren ledikaiir voor handen—wel is waar du hertog van Wellington had er ook maar zoo eenhouten pinnen in den muur, eene kast, twee stoelen met biezen matten, eene ronde tafel, die hoon en weder waggelde, als of zij in eene sciiecpskajuit stond en een bnttnillon oude boeken van alle soorten ou grootten, van den foliant nf tot do miniatuuruitgave too. Wat mijnen huurprijs betreft, zoo bedroeg dezelve nominaal—ik go- bntik dit woord met een goed overleg—tien pond in bet janr, betaalbaar als de buisbaas die verkrijgen kon, dat in allen gevalle een eemgzms on- zigtbaar en in geenen almanak opgegeven tentlijn was. Ik moot hier den lezer verzoeken, niet to gelooven, dat ik mijn leven lang mij voortdurend in zulke bukrompette omstandigheden had bevon den. Mijn gesternte was slechts toen ter tijd, zoo als wij dichters plo gen te zeggenomwolkt en mijne persoonlijke ^vrijheid aan do wille keur vnn woekeraars en joden overgeleverd. Mijno ellendige uitgevers weigerden een voddige tweeduizend pond aan den druk vnn een boek te kosten te leggen, van hetwelk ik verder niets zeggen wil, dan dat het als het liet licht der wereld gezien had, ontzaggelijkmaar ik wil mij zeiven niet prijzen en Iaat liet nan de verbeelding des lezers over, zich do geweldige hervormingen to schetsen, die mijn boek te voorschijn zou bobben geroepen, als het gedrukt was geworden. Het zij voldoende als ik zeg, dnt ik door deze on nllorhnndo misselij ke omstandigheden diep in schulden was geraakt en mij nooit benoden op do straat wnagdo, zonder iodor oogonblik dio aanraking nnn den sclmu- dor to gevoelen, welko verkondigt, dnt trola mngna charta en Iialicns corpus ncto ooit vrij goboron Engclschman zoo goed als elk ander mensch do slaaf van ludigo zakken is. Mijne verdiensten vloeiden uit do punt mijner non, dien stouton, wang- halzigeu vrijbuitor van eon pon, dio op alles losvloog on met «Ie nnelhoid van stoom over hot pnpior kraste, dio oven min voor ouu buldoudicut rltgbivfde, als tut het indo «cl», nwnr wier rnstcloozo snavel lujn.-i kraste cn kraste;«leze pen, die do ttinverelnf wns, die g.thoel alle somtijds schil'.lpinlsoep «it trutVel scheidene kruik bier, bij and'-- - 'ïgcul /i.tt h-hliMt, zii'li i«t liet zamenstellen ee-1 t« i'iii.!- iicliii lied ou een leidiugsartikcl in li,i'.inr.jcii iu ccuo aiulero van het begin Iedeze jictt «Ier pennen, die nooit loilig was, I tv el bijna onafgubroktm over het papier kraste, j du sedert enne reeks van jaren j intijds eono oeazame cotolctte, •ij vele gul'jgétilfeden eono bo- eono flesi'h selmittieinlen champagne,! met hare dikke tnnnin binnontmd en zich liectt cn weder moest lt stoeten, zonder eene plaats te kunnen bekomen. Als «Ie oude «li leen geweest Itcit onigezior) rige. ronde g« ring zulk «lan geloof ik, dat ik juist niet zoor naar haar zou heb /.ij had eer mouten komen. Maar liet zachte, rwAlcu-1 ;t harcr bcgeleiilster maaktü' in deszelfs angst en vorwar-1 istn.nibiiren indruk op mij, dnt ik mij tot1 li i.vgt tirkUcrdO, p. liet wa* brieven «léor «Ie der heide dames opwierp ou li.inr plaatsen naast mij voor kotten tijd nog een prachtig gemeubileerd hotel tot woning de armoedige kamer, welke ik hierboven beschreven heb, uit het niat» bad te voorschijn geroepen. Mirnr ik verhaal verder. Ik beken (waarom zon Engeland niet ook zijnen Rousssoau'hobken J) ik beken, dat op «len avond, van welke hierj sprake is, mijne anders zoo woelige pon oenu ongewoito sabbathsrust ge-1 noot, of leed, en dat mijne bezigheid daarin bentond, twee worstjes boven een zoor klein vuur te braden en mij aan eono zeer prosaUche bcsekou- wing over den toonmnligen staat mijner nil/.igton over lo geven. "Pen, pen," zoiilo ik "ziet gij geen gelukkig t*>oval komen!" En «ie |.en antwoordde aan mijne verbeelding: "Ik zie de wereld zich draaijeti en het geld van do eeno banJ in de and'-re gaanmaar ik zie geen gelukkig toeval." I "Pen", zeidc ik verder, "in de laatste omstandigheid hebt gij aan mij- j ne verwachtingen niet beantwoord." j "In bet tegendeel," antwoordde de onbeschaamde pen, gij hebt aan mijne verwachtingen niet beantwoord. Mijn snavel wa« in orde, maar I uw hoofd was het niet. Neem mij in de Imnd cn schrijf aan miss Dot- j ty Tallboys eeno liefdesverklaring en verzoek baar, u hart en band to scheuken. Zij is een klein goetlnnrdig kind en misschien neemt zij u. Sedert de laatste twee dagen hobt gij mij wel tienmaal iu de hand ge-1 nomen, om te schrijven "Mijne dierbaarste Dorothea 1" en dan hebt gij mij weder weggeworpen. Dat is zeer onbillijk gehandeld zoowel jegens j mij nis jegens Dotty.Beproef bot nog een* met mij." Ik zag'de pen gramstorig aan, mn.tr dacht des niet to min toch am Dorothea ondanr ik nu eenmaal alles wil bekonnen —ik overlegdo ook, wat papa Tallboys zijno lieve Dorothea wel zon inu,legeven. Dit was ooiio oiganbolmigzoekonde gedachte, maar ik zio «lit tocl^ in en ik zog hut ronduit, waardoor ik menigeen beschaam, «lion ik niot noemen wil. Die arme, goede, kleino Dotty I Die goedaardige, weekhartige, tewloro, kleine DottyZij was in allen gevalle niot zcor aolioon, men kon niet mol haar schitteren, maar zij was om zoo to zo zoggan eeno ware honig koek vnn goedheid, met eoue mengeling vnn schelmerij en moedwillig heid, welke nau do zoetigheid eeno prikkelende tmocorijgour gaven. Ik had oeus iu do opera mot miss Tallboys kouuis gemaakt, toou zij don heschi bezorgde. Dc moedor verhaalde mij, «lat zij zeer zelden du tipera bezochten, na melijk eens iu hel jaar, op kersmis, en ik hield bet voor mijnen pligt, al* ervaren schouwburgbezoeker haar uit een to zetten dat Grisi niot Per sian!, Lovelace niet Mario cri dat de stemmen der iustrumeuten nog do ouverture niet was. Deze kleine opmorkzaitmlie«len werden zoo vriendelijk opgenomen, «lat ik van do/cu avond nf een voortihtrcmle ongegeneerde bezoeker van bet nette landhuis werd, dat deu naaiu "iu dc bank van Engeland" j Deze villa, «lie «laar buiten aan dc uiterste grous van Camden Town lag, had haren naam nm de omstandigheid te danken, «lat liet den heer1 Tallboys een dertig jaren geleden gehikt was, eene aanstelling bij do bank to verkrijgen, bij welke bij nu een hooger ambt bckle«xlde, aan hetwelk een belangrijk inkomen verbonden was. Tallboys was een opgoblnceu oude knaap, dio van zich zeiven on «lo bank cencu ontzaggelijken dunk bad. Ik kon hen», zoo ills men wol eens zegt, nooit regt ver knoesten, ofschoon hij zich zcor lui|«scli aanbel de en des Zondags op zijnen gansob niet slechten portwijn zeer guli was. En inderdaad rnix^Jt ik dan ook ureu lang naar hom zitten hii'te- ron, als hij zich op eoue belagcholijk hoogdmveiulo wijs ovor do gcluu- mo mngt en grootheid der bank uitliet.Dan vertelde hij van de met i goudstukken opgehoopte kolders, in welko de mannen, die er met gr«x»-1 to schoppen in werkten, tot over de kuién stonden bedolven; van ge- heelo wngenvnichton vijfpouds bankuotcii, die men in onderoardscbe gnti-1 gen hoorde rol Ion, en vnulelijk van do verborgene artillerie, die mcu slechts bohoeldo te onthullen, om ecu leger vnn honderd duizend man, dat eens op don inval niogt komen, die goudvesting to beati^mjjjt met oen oen tg salvo in millioenen lillende brokjes to veranderen. A Wat mijn streven om Dolly's hart en hand te winnen betrof, zoo bad ik niot voel hoop, dnt do oude Tallboys ooit van zich zou kunnen ver krijgen, tot zulk «joh gcdrogtolijk voorstel over to gaan; maar ik had mevrouw Tallboys op mijno zijde en misschien de jonge jufvrouw Tall boys ook, ou overigens bevond ik mij in dien toestand, ill wolko de mensch zich met spreekwijzen zooals "inon kan hot niet welen," of "dio Terwijl ik over «loze dingen nadacht, de worstjes snerkten hel licht door «lea door verte gobrokeue ruit bitu.ci: hoorde ik eenen zwaron, maar rasachet. tred op brievenbesteller, die terstond daarop aanklopte aan mijne deur gebrngte spleet stak. "Er zal niot veel van belang iu slaan," dacht ik. "zij mogen voor eerst blijven liggen.'' Maar slechts weinige nicnschen bezitten de z-lfhiihcerscliing. om oe nen briefnota bene als zij den tijd hebbenlang ongelezen te laten liggen, en er koti tocli altijd iets anders in staan, dan ik verwachtte. En zoo was hot ook: er stond iets anders iniets Liters en iets slechtere. De eerste verried zich door zijno ambergeur en zijn hagbcO- nig gekrabbeld adres als geschreven door de Imnd mijner dierbare ükjt- tjliet schrift vnn den tweeden was mij onbekend. Natuurlijk raadt een ieder, welken van beide briever» ik het eerst open de en desgelijks sd zich ook een ieder een begrip kunnen vormen van de ontzetting, iuet welke ik do volgon.ie vernietigende regelen l.is "O mijn lieve PaulOpapa is achter «le gnnsclio z.-iak gekomen' cn heeft mama vreessolijk beknord. Alu hij «le groolo Turk of «snrig anjer wild dier was geweest, dan luid hij zich niet schandelijker uit kunnen dmkkeu. Ik was bijna in onmagt gevallen iumi pap.-» js*kte mij bij «len arm, dio er uu nog rood van is en sleepte mij op mijne kamer, en icido "morgen marcheert gij naar het land, juffertje, opd.it gij dien schavuit uit dcu weg komt«laar mede meende hij u, lieve Paul. en ik vraagde, waar hij mij heen wildo bieugen cn hij uride. in liet j-«pei!an«!. ak hem «lat ui het-hoofd kwam; en daar moet het zeer zeker versehnkki-Hjk'zijn, .'n ik zal ii, lieve Paul, nooit weder zienleef «Iu» we!. Ik kan van enkel wcciten niet vorder schrijven, en wij zullen «U- i.aci.tegafon iu bel l>ó#cbjb achter ons huis nooit moer hoorei» slaan. Ik z.<u u gaarne nog eens zien; maar ik kan niet, want ik ben opgesloten ou zal dezen briefje kleino Mary Morrissen toewerpen, die («Vtdcn bij «lo waterton sLAk tè wachtel», waar hare mama haar niet ziet» kan, en «s lieve Paulik moet don ouden Moody Groen, papa's collega trouwen, oenen ou.len oiil2e«tuitd walgelijken kerel, die kvlijkor is dan 0.11 zwarte kewr; maar ik mag hem ^Jiiot eu wil uiet eu zal niot on blijf tol in deu dood Uwe Ongelukkige Dotty.*"* "P.S. Beproef tocli niet bij mij te komen, want jstpa heeft «xoo göa! done buks iu zijno kamer kaugcu." /o«». Ib viel niet in onningt en zonk ook niet op mijnen stoel neder, want ik zat er roods op; maar ik stiet oenen vrees»»*!ijken vloek uit, die zok"t alles verro to boven ging, wat Dotlv's papu in zijne w«ks1c geuit brttü Mijno anuo Dotty in bare kamer' opgesloten, met verbanning naar "hot j'eperland bedreigd eu gedwongen v ei stolen brieven te schrijven, om «liw met do olijke Mary Morisson af to zcudeu, dm LoucJun bij 'de watertoa

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1855 | | pagina 1