mmm w mm. M- IlSIBllElliWllIE iOMSH)! M33®, 25.000 KALANTEN W. ff. KIES MlICHfflERI MieiETiij, De ijzerberg is Missoort. De ijzerberg (iron mount'iïn), een th-r sporen vnn liet Oznr- fffberute, lig: ongeveer 80 mijlen vnn Si. Louis, Missouri Zijo voet is 028. rijn top 8S9 voet boven den gewonen wnteispiegvl vnn de Missis sippi en hij beslu it ongeveer 500 nkkers. Wij bestegen liem den volgenden morgen. De berg is tot nnn den top md Welig groen bedekt, het geen des te onbegrijpelijker schijnt, dnar mvn lelts niet een kubiek voet snrde np eeDe plaats ontdekken kan, mnnr letterlijk op ijzer treedt. De oppervlakte van den berg i9 met uitzondering >nn den top en eenige plwUsen aan de zijden, wnnr liet ijzer in solide massa's uitsteekt, met kleinere klompen, vnn de zwnnrte vnn eenige on sen tol die vnn 10 of 20 pond bedekt. "Deze klompen hnlen het Inten sptingen der solide massa uit en zijn daarom, daar derzelver gehnl te even goed is, voordeeligflr te bewerken. Het blijft aan toekomstige geslachten overgelaten dezen berg te onrh-rzoekon. De nmeiikannsche mijn compagnie, bestormde uit de heeren Chouteau, Harrison en Balie, on derzoekt tegenwoordig eenen kleinen heuv. 1 aan de zijde 'les bergs, en volg-ns de gemaakte be- nkering z.oudi n er duizenden vnn jaren toe be ho'-ren, om dezen kb iro n In uvel alleen uit te putten. Eene oppervlakkige schatting levert de uitkomst op. dat de ijzer h. rg van zijnen grond slag af tol aan den top 200 mdWn tonnen ijz'-i bevnt of vierman: hondi-rd duizend niillioen pon den. Welke mr.ssn ijzer on.h r den grondslag ligt. ist onmogelijk ie h.-ickenen. want bij de po ging om eene nrl'-lische bron jtê graven, boord' men bil eene diepte van 180 voet nog altijd door massief ijzer en had daarom, het werk opgege ven. ï'-n noorden van den ijzerberg is een smalle strook dalgrond en aan de andere zijde vnn denzelvrn *i:.dt men ^ecn ijzer, maar bevat de nanstr fcrrg ciels dm porjdiier, een meer ver- srrj.ler.te hist.cn. Hel speet ons zeer, dat er g.-en aardkundige (gr-o'oog) in ons gezelschap was, "die ons het «onderlinge wonder, dal de natuur hier verrigt- te, ten minste ecnigeimale bevredigend verkla ren kon. In d. n bovenvermelden heuvel werd onlane?, J4 voel onder de oppervlakte en in het liet ij7.tr b-grav. n, een stlik versteend hout ge vonden, dat roet een scherp werktuig aan alle tijden hehakr was en zelfs gehoorde gaten ver toonde, een ontwijfelbaar bewijs, dat een men- •chengeslaclu, hetwelk iele duizenden of roilliue- nen jar. n voor ons dit gedeelte van den aardbol bewoond-, door de omwenteling der natuur, welke dien hoop ijzer tiaar opwierp, verslonden is. De anieriknai.sche mijn compagnie bezit 20, 000 akkers Irif.fi in de nabijlu-id van den ijzer berg. en ufscil'-eil (Ol bier toe slechts een opper vlakkig onderzoek dtZcr landerijen gwluan wen), levert dezelve ilesuiettegensta .tid.- het bewijs op dat behalve ijzer, k..p.-r, lom!, zinken and.-re nu- tslvn, nog oridïtpiittelijke rijkdommen van delf stoffen tiaar verborgen ligg- n. Digi i>)j den berg vindt rn. n den vnorireffeltjlot-n z-vpsteeo tut I vervaardigen van jmictjein, dc beste potaarde «nz. Zoo als .irz-g-i is worden tegenwoordig sb clits dr klein»-ijzerklompen vm.r d n smeltoven ge bezigd, daar derzelver heweiking op verre on too kostbnar niet is. Aan tleze silieltovons, t.tn wel ke er drie aan compagnie belmoren, waarvan er echter sl. clits twee in wetkit g zijn, die dage lijts 15 lor-nen ruw ijz-r. Irór pig iron genoemd, j Oj-l-vcrt-n. zijn 150 Hihii.leis werkzaam. Be j halve drie i f lier Oj.zFlrlS, a-rd'-b er slechts Duitsclo-rs aan de ovens gebruikt, terwijl dej houthakkers weder als h. kwamer in dit vak, •lechts Amerikanen zijn. leien worden, dewijl I lij zich aan d.-n s'.elr.-gel d> S werls. die >-p den berg wordt r ng. v.'lgd.en sli inp.-rij, twist en ruw- heid onder de vwrkii. d. n uitsluit, ai. t ligt on-i Aaccijer des W. stens. GROCIERS COMMISSIEKOGPERS, J-.V MM JET F.XCUA.XGE BLOCK, JM3.V.Y. .H'r.VeC. ssss©"s®&ït» wsseo sm Waar gij ten allen tijde oenen grooteo en uilgezocbten voorrnnd van kruiilenierswaron, rnondbo- lioeften, thee in soorten, wijnen, en buitenlandse!» gedistilleerd kunt bekomen,goedkoop legen con- tnnte bptnling. Hun voorraad beslnul gedeeltelijk uit de vuL-ende artikels: Gestampte Suiker Geraspte do Geklaarde do Muscovado do "Now Orleans do Slolosses Plnulsadie stroop Goudkleurige stroop Xïcuva llyseii llico lOu.le do llniperinl do Beste Zwarte do lOude Goot Java Kolfij [Groene Kio do T.oguira do [Cope do iGcdroogde perzikkeu Gedroogde appels Zuur i» soorten I No. 1 Makrsol j Codfish Haring I Mostaard Specerijen in soorten tOiido Fi-arachc brandewijn Holioud-clie jenever I Madera wijn v. den zuidkant Oude portwiju Rooilo wijn jlSjj.Xicnivc uoovvnnt) uaii ®oriifvcu.lS35^ Do oudergcicekenden maken Kicrmodo hunnen vrienden en liet publiek in het algemeen j) <3.6, j achungsvol bekend, dal Zij Eene dear Noordelijk Tan het Wisconsin Huis, rinkel op nieuw gevuld hebben en llinus weder ruim gesorteerd r GROCER IJEN PROVISIEN, (fö rjTJIas- en Aardewerk, Vensterglas,'Verwstoffen,^ 5) 'j Houten waren en Sterke Dranken in soorten -s «.„lw. coderen :n den groot- en klem-handel tegen uiterst lage prijzen zullen verkoop»».. z>r~ inz» waren regtsireek» uil het Oosten omvangen. Hopen wij onze hegaualiger» fr ~2.\ 1 civiel te kmiiieu bedienen, als eenig* andere winkel in Shehoyga». Vo»r allerlei producten betalen \»ij de lioogstt prijzen. Sheboygan, 9 Julij 1855. JOSEPH SCHRAGE Co. ■\S\ /gi sr7^.y fit. 0 welke goederen Ufar wij 0 prompt Worden gevrangd, ®m het van do gocdkocpsto tot Je fijnst* artikelen w«l voorzien» mSS888S--@&©&SS?3 *K TerkoophoiM Tan Toilct-.\r<ikelon van KASPAR GUCK, in Pennsylvania Avenue, nabij dc haven, zoo suol mogelijk op te Tuimen. m® W F. DA VIES, APOTHEXEE EN BOEKHANDELAAS. In Peniieylvauia Avenue, 4 April 1855. Sheboygau, Wi». g poiiliek l D'. F. HAHN, G8B6BB-, Heel- en T«rloslcutdig% éthui» oner hel Keteuilt Huis. Beveelt zich ia de gonat vau hvt Holtaaderh ijno deel» zo If gemaakte, dtols op de bonle o." oolite artikelen, die ik ge/.nniemlij 11 de la"ESle"prijzen verkoop, noem ik nle- lus ..p: lelijke markten gekor JACOB GL0CX, M Bevoelt zijnen vrienden, alsook liet gedarde pu- liliek, liet van den lieer J.ouib T*»TKvruibgehuur j de en goi-d ingerigle logement. HET KOSSI TII mis, Sheboygan, Center Straat, Wi». 2-14 ZOMER-IC EE KOEREN VOOR III-'.KRKN, VESTEN VAN ALEE KLEUREN, BROEKEN en JASSEN', HA ES DOKKEN, HOEDEN en VETTEN, HEMDE» enz, enz. Ik heb bezielen g. ene concurrentie le sekawe» ea oa goedkeop ale iemand in deze. «tad le verknepen. Een cehocl pak voor 3 dollars! Komt en ziet! KAS VAR GUCK. Sheboygau, 20 Mei 1855. r-^1 iWtarxcliinchig. H KRóï Gnuieip.i-ur Trumbull van Con- steg bij gi'lvgonbi-iil vnn een op roer t-enen blok en bcprtu-fde het vol» donr eene aanspraak ie do- n bedaren. Hier trof h«-ni een steen juist voor liet hoofd en wierp iiera op den «rmul. Hij was zwaar gekwetst en werd door zijne vrienden nnnr huis gedragen. Hier kwam liem zijne vrouw aan dc d«-ur tegen en liep: '-Ach. mijn mme mun! zij hebben u de hersens ingeslagen!" Noen, zij hebben niet" sprak de gouverneur; "alsik hersens gehad hud, dsn zou ik er niet zijn heen gegaan." fST Men had zich het mooiste deukheold vnn evnen donderslag kunnen vormen, toen Wig gins laatst "niet dood mnnr toch nnngetc/rjlon" te huis kwam. Wiggins is een onderwijzer en had te veel limonade of zoo iets gedronken. Hij kwnm, tussch'-n zijne vrouw en dochters in, de kamer binnen, t uirne',de over de wieg In-en en viel "bons!" op den grond.Na een poosje stond hij op en zeide: ••Vrouw, je bent immers niet hezeerd "Neen." "Meisjes, je bent immers niet be zeerd?" "Neeu." 'tW asocujvreessvlijkcslag, Ebn merkwaardige kerel Gedurende de tentoonstelling lan Iniidlmuw in Hlinnis Hok er-n kreupele, die in eenen d-ujr vier hou Jeu getrok ken wagen zat, d<- Mlgrmeene opmerkzaamheid tot zich. Meer nog d,in d<».r zijne zonderlinge equipage hragt bij het puiiliek deur de verme telheid in verbazing, rr.ct welke hij zich op za- turdng morgen, met de verzameling van ratel- •langen vnn den he-r Kennicott, bezig hi-ld. Hij ging ni' t dit kruip-nd gedierte om, alsof zij de oirfchiidelijkslp schepsels van de wereld wa ren. T"l belooning voor zijn kunststuk schonk men den slangenbezweerder Je rat«!slang,-n en twintig gewone slaneen. Hij stak zijne lieve lingen, gelijk hij Ze rim-mdp, in zijne zakken en kroop, hartelijk veiheugd in zijne rad-rkist, die door Je vier vermelde harddravers op eenen kondendraf werd weggevoerd.J/lx. St'JüUz. g&~ "Geef ons eene amerïkaansche staatkun de en eene nmeriknunsche godsdienst.Kenneth Jhrynor. Wij weten van g-pno nmerikaansche gods- dientt af. behalva In t Mormonismua, Shakeri*- tnus, »n MilI'-rismus Deze zijn ainerikaanich geborene goilsiliensten. De christelijke gods dienst, meenen wij, is van vreemden oorsprong, en derzelver stichter is geen geboren Amerikaan. —Sentinel. mUV-koi.tev rget,-, benden .-gan, G Nov. Ic34. vi-iileii, nf bij 7..-i! /mi- icbtlldeliun-ll kn-lcr A. 1'. EV MAN*. a Hotel Do Oii'tergr techendf knmligl liicrbij het Hnllnmluehe r Stallen Chnniv aebliugsvol nnn, dal hij l'-n winkel van ÜJ/erwnren. Esn-lbouwor*- rki-ra-gercoiNrhnp|ioii iloor nnn konpen io '.on 'lii-el'l «pgevillH, ilnl hi.i met het ln-»te vmi dien na ril in liet Wcvtc-n kan I 'J vl'ial ircsteW zijnen Jiciruufliger» pr< •n t«- énen. dau cru ïijner coucuneiiten. Hij" vei iekt derhalve 0111 ecu iedere gnnnl en reeommnmlalii WM. W. K I Siioboygan. 20 Mui 1854. 21 r. IN ERNST. SULLY A, CO. verknopen thans hunne eed' voor de "Grap in Ernst". Hei iin-oiv er van men voor ccu beetje geld vele uitmuntende waren koopen. HET PÏÏ3LIEK WOEDT BERIGT, Dat wij een grooten voorraad van goederen heb! dezulke als men gewoonlijk in klein handelaars-» 111- kelr op de dorpen aantreft en t'-u gevolge eetn-r c verirnEiiig in de verzending onr.er goederen laai ded nerf-t, ziiii wij genoodzaakt »in gm-rtkoop conunt geld "of producten te verknopen, ten einde on zen voorraad aan den man te breng' n. Behalve een huilengewoon gro..i hKortemmt van Maimfaciuren en Ellewaren. Krniileniarawaren. Aar de-, en Ijzerwerk. lJzer. Laarzen eu Schoenen. Kh-e- dcren enz., enz... Ijebhrn wij een' uiigezocliten voor raad van IC lokkeu. Mahouyhoutoii Meubelen, Taj-ij- 'e'!vmnl alle. ziet en oordeelt zelve. Sheboygan FalN, SULLY Sc. CO. D tl t 5 f 1) C mSCHOENEN EN LAARZEN WINKEL. Jn dezen winkel, zijvle de gronlute in d Stad. zijn stee.Is voorradig uf worden op lie stelling g'-inanUt, Fijio- en Ordinaire Laarzen en [Mans Srliin-ni-ii. ook Schoenen voor Vrouwen en Kinderen, van eigeu fabrikaat. Alles sterk eu goed koop. C. LE1BINH. SheWw 1, 0 Dcc. ISS-f. 258 y NIEUW KLEEDING MAGAZIJN. Koopt uwe klcederen in J. C. COULEHAN'S goed- koope klet-ding-wiiikel. Hij heeft than- UUHK1 waard aan HERFST- EN \VINTERKLEEDEREN aan dc hand. en zal u 2» percent goedkonper verkoopsn, dan gij te Chicago of Milwnukie doen kunt. Verweet den imam en dc plaats «iel: naaH do geruite k,.ita,i.,..«i..k.iF.»"d»-h Sheboygan, 20 Oct. 1854. 251 M- BA.YK OF SHEBOYGAN. e instelling zal van nf aanstaanden Maandag •opend zijn, lol het uiloofenen v.in eou algemeen BANKIERS- en WISSELKANTOOR. Din»XTECnr.a-. W. W. King. Van Ep» Young, War ren Sniith, Cliaa. T. Moore, Warrcn_ Ilill, Mm. R. Gor»line, Godfrev Stamm el» J- 1 - Kirkl *nd. Shebovau, W. W. KING. President, 19 Mauri 1853. VAN EPS YOUNG. Vice Pres. F. R. TOWN SE ND, Kassier. ffigvsEs vratsEa, Kaast hel Kossuth Huis Bevat nlle aonrton van MEUBELEN, die gewotn- lijh door Landbouwer* verlangd woiden. Sheboygan 4 Junij 1855. 282 tf. Rijtuigen. Rijtuigen. Do ondergetcpkendc hoeft bot ^ennegrn nan de burger* vnn Sheboygau on omliggende Coimlics be kend temaken, dat hij thau» vourhnudcu cu te koop lii-cfl, in zijn &sïs®Ï<&SSmmmum in de Achtste straal, tussolien Pensylvauic en Jof- foMoii A valine, to Sheboygau, ocUu veischcidcuheid run de SC ÏIOO XST RIJT riGY, die ooit nlhiorzijn te konp geweest. De hovenge- noemden worden eerroardigd in do fabriek vnu L. F. Cometnck Sr Co. te .Plynmntb, CouueCticut, en bestaan uil de laatste mod'ellt-ii vnn BUOCIIS KOETSEN. Er inl nltijrl eene gnpde vnorrnnd vnoi'haiiden zijn. en bijzondere modellen worden op aanvrage besteld. Hij maakt ook en zal in voorraad lu-bbcn OPEN BUGGIES. Een en t wee pnnr.ls Wagens. Sleden, Cutter» en elk artikel dat tot zijne zaak behoort. komt en riet TTorstellingen woi'den in korten tijd bezorgd. SnrBovoAV. E. 31. MacORAW. 20 Julij 1855. 289 tf. 88 A®88BS4éS8SeS8 Traiisporialie Compagnie. Opperigt onder de wetten van den Staal K. Y. Vervoert goederen tusschon New York on do ho ven» nnn de Westelijke Meren, met stiptheid en spoed, hebbende gelegenheid vnn 7.ïcb zeiven, 0111 zulks op do voordeeliglle wijze to doen. KnSTOonE» tz Nzw YonBG1 Peorl Strooi en 155 Broadway. Kastoor te BuffaloMariue Block onder nnn de Mississippi street. RUFUS C. PALMER, President II IR AM NI LES, Vice President. WELLS D. WALBRIDGE. Secretnri». JOHN R. WHEELEIt, Thesaurier. Commissie van Bestuur. HORATIO N. HOLT. M. M. CALEB, X. CHA MBKRI.IN. ALBERT II. WHITE. C* Oa'tma v" Agenten. 12 Stai» Street. Bestou' Ai.zx. II. Pf.Trn». ngent, G4 Penrl Strest, N. Y. O. N. CiiAri.v, 35 Qnny Strooi, Albany. J, J. Tsli.mahuk, ngeut, Milwnukio- J. F. Kie.zi.tmi. Conaignee, w:. H. M'. Thomi-so.n, «gent. Sheboygan, Wis. Goedkóope Goederen. KOMT IN DEN BRICK BLOCK, Waar f ij «en grimt nasortemeiit Goudkoop» Waren zult sien, die rerko~l" KruidcniersMarcn ProTisien, BEN' GttOOTBX VOORRAAD, HtJ Giertnci-, Geelc Co. Hunnen vrienden en bekenden wordt dozo winkel op hel dringendst nnnhevolen. onder helofte vnn goede be diening en het inkoopen of inruilen van nllorhomle pro ducten. Hun kagcheltvinhel is met hovengciioriiideti voorraad in hetzelfde lokaal. Shelioygnn. C Junij 1854 GLOBE PENN. AVENUE, SHEBOYGAN. WIS. Wij zijn bereid oin op liestolling binnen t-on kort tijdnhcMck te leveren: Stoom Moehiiirti vnn nllerhnnden nnrd. Raderen <onr Stoom Koren- m Znu£inaleii*. Ko lommen, Dorpels ra or Komen, l/ze.rni lel, hm en al lerlei mnehhirn en ge.ioleu 10onrer/irn. welke gewoon- k in de beste ijzergieterijen vervaardigd worden. Steeds zijn lot den groot-of kleinhandel voorhanden De brslc aoorten van PLOEGEN, welke dc. heroemdo in 1852 gepatenteerde rt Ploeg" uilniuut. naar welk oil.-l wij sta len ploegen iiinkéu. die beter zijn don eeiiige andere den Staal. Ook zijn wij agenten tot het maken van MORSE'S PATENT GRATE BARS, geschikt 0111 Zaagsel en Looje.rs Run te bran den. Wij Tleijen ona zeiven, dat wij*, npzigtens 1eerh prijzen, met iodere ijzergieterij in hel Weston km Sbebovgun. 14 Julij 1855. 2&S tf IV». N. SHAFTER CO. AYER'S PILLEN. Een nieuw en buitengewoon heilzaam middel ter genezing vnn «llo Galziektenhardlijvigheid, bedor ven spijsvertering, waterzucht, geelzucht, rhemnatiek, koort», jicht, zenuwachtigheid, prikkelbaarheid, 0111- «ekingotl, hoofdpijn, piju in de borat zijde, rug 011 lendenen, vrouwelijke ongesteldheden, enz., enz., In derdaad, weinige ziekten bemann er. in welke een pur gerend geneesmiddel niet meer of min vereischt wordt, en veel ongesteldheid en lijden zou worden voorge komen. nis een schadeloos i'nnnr werkzaam purgeer middel meer gebruikt werd. Geen persoon kau zich wel gevoelen nl» hij gewoonlijk hardlijvig is, daarbij worden hioruit ernstige en dikwijls d»odolijke ziek ten geboren, die door een tijdig en verstandig gebruik van een goed purgeermiddel konden afgewend worden. Dit i» desgelijks hel geval met verkoudheden, konrt»- uchiigc vorschijnoelen, cu galachtige ongeregeldhe den. Zij Hlrekiien nlle oin de diep ingewortelde en vrccssulijke ziekte, die door het gansche Innd de lijk koetsen Inden, Ie worden of dezelve f mirt te brengen. Daarom is een vertrouwd huismiddel vnu hel eerste bel,mg voor de nlgemeene gezondheid,on deze pillen zijn inetecne grondige ervaring totclie volmaaktheid gebragt, dat zij nnn dm vcrcischte hcaiitwoorden. Eene uitge strekte beproeving van derzelver deugden d"or doctors, jirofessora, 011 pniieiiteii, heeft ilitkoinstcii gegcven.die olies overlvdVen wnt ooit van eeuig geneesmiddel is liekcnd geweest. Genezingen zijn bewerkstelligd, die ■■ngelocfelijk voorkomen, zoo zij niet bevestigd wnren door personen vnn 7.00 verhoven rangen nnnm, datde- ze geon vermorden van onwnnrlicid gednogen. Onder do iiitsleGendo heeren, die voor deze pillen getuigd hebben, mogen wij yérmel-len: Doet. A A. IIaMks, Scheikundige te Boston, en Suiats-r.ssnijeur \on Mnssachllsetts. wiens groole ver- manrdheid in 7.ijn vak gerugslcnnri wordt door H" J. GARDF.NEn. gonv vnn Moss. Emory Washliun,v. gewezen gouv. vnn Ma«9. Sim ros flnowN', Luit. Gouv. vnn Mass. E. M Wntruer, Secretaris vnn Slant vn John 1! Fit/patiiick. Kathol. Bistmhnp - Prof. John Tonnr.r, lid von lict collegie en heelkundigen le New Y'irk. Doctor C. T. Jackson, geologist vnn 1 Inm'criicn vnn den Stnnt: alsmede Dr. J. If- Ciiilton, Scheikundige (e New York, ge rugsteund door Hon. W. 1,. Makcy. Secrotnris vnn Stnnt, Wk. B. Astir, den rijkstcn man vnn An S. Lki.and A Co.. eigenaar» van hel Metropolitan Hotel, en anderen. Ala de ruimte het toeliet, konden wij' een tal getuigschriften annvocrcn uit nlle dcelen pillen gebruikt zijn, maar een bewijs, meer goud dun de ondervinding vnn uitstekende wordt iu hare uitwerkselen bij de proefneming ge- De/o pillen, hot gevolg van lang onder/opk en diepe studie, worden liet publiek nniigehoden als hot hestc en volkomen-te. dat dc tegenwoordige staat der ge neeskunst oplevcien kau. Zij zijn niet uit de dron- gerijen zelve zaniengcstcld, maar slechts uit de pe- necskumligo krachten van plantaardige zelfstandig heden. door een chemisch proces in ernrn staat van zuiverheid daar uit getrokken, en op zulk eene wijze vereenigd, dat daarvan de beste go;o!gen zeker zijn. Deze regel vnn znmenstelling ,voor geneesmiddelen is in d» Cherry Pectoral en in do Pillen beide bevon den «mi krachtiger geneesmiddel dnrir te Mellon, dan lot nog toe door e*nig proces is verkregen. Dereden is geheel duidelijk.Terwijl hij Ho oud* manier van Tammstolling ieilor geneesmiddel meer of min mot •cltprpe of schadelijke hoedanigheden verbonden is, wordt «oor deze elk geneeskrachtig bestanddeel, dal alleen tot de genezing vcrciscbl wordt. nj> zich zelf dnnrgeslohl. Allo krachtetoozn en sclimlnlijke hoeda nigheden van elke gebmikto zelfstandigheid won achtergelaten, wordende de geneeskrachtige hestni deeleu alleen behouden. Van dnar spreekt het zelf, dnt do uitwerkselen het hcwijs .moesten oplever zooid.H zij 0"k opgeleverd hebben, vnn een zuiverden neesmiddel, dnt du pillen een krachtiger tegoiu tegen ziekte w.arou, dan eenig ander geneesmiddel, in de wrrdd liekoiid is. Daar hot d(k wills nuttig is, dat goneevm'cldolon om bet teezïgt van eenen geneeslieor worden ingeunin en de" "iet "iel juistheid over een middel knn oord len, welks zamei'stetliug hem onbekend is, heb ik juiste voorschriften, volgens wotke inijii pectoral on mijne pillen beide gemaakt zijn, nnn do ge/.nmcnlijl geiicoskiiniligon in do Verocnigdo Stalen de Bri eclié Amrrikannsciie provinciën medegedeeld. 2on 1 ocltU-r iemand '/.ijn rnogl, die dezelve niet heeft ontvni zullen zij hem op aanvrage per post worden B OERHAVE'S HOLLAND BITTERS ie weinigen vnn al do patent me langobndon. zoiidon ingeiinineii :imeiisl''|liiig bekend wn-l Ut 1 leven heslant i ingelegd, e rtverp 'oiidhnr dal zij vnn derzelver innerlijke verdiensten orennigd 7.Ü11. liet Client' Pectoral word door kundige mam-ei een wnmlcrvol geneesmiddel voiklaard, voor dnt rfrs zelfs iiitwcrhfelen bekend wnren. Velt»' uil-tekondi hohheii hetzelfde van mijne pil! egd. zellk 1 villen e 1S55. 1855. Nicuuic 0oföcrcn! J. S. HARVEY. Maakt hiermede 'zijnen vrienden en het publiek in i algemeen met achting bekend, dat hij tegenwoordig Slieu grootcn voorrnnd van ZOMER GOEDEREN irecl van Boston en Xienw York ontvangt. Dezelve volledig assortiment van n ecuo kwitantie tol Detroit lil le nide 1, JJz Aan Hoopers on A'crkoopcrs Tan Land. De onJergeleckende beveelt zich bij vernieuwing iu de gunst zijner Lsndgenooten tót hei schrijven van DEEDS. MORTGAGES, LAND CONTRACTEN, werk Aardewerk. Laarzen. Schoe nen. er w itoffen. Oliën. Ven.ter en Behangsel-Papier. Tapijten en 1 zoodanige artikelen, welke in dergelijke groote winkels te vindon zijn. I)e7.e goederen zij 11 met groote zorg voor deze markt Uitgezocht, cu zullen goedkoop voor contant geld ver kocht worden. Die voor baar geld koopen willeu, zul len wel doen HET OUDE FORT (e bezoeken, waar gordkooper verkocht wordt dan iu eeeïgen anderen winkel in deze stad. Sheboygan 2 Julij 1855. de goederen krijgt 1 ceil lot Chicago. Passagiers hebben op dezen Spoorweg tijd en ge- legenlieid kosteloos de wereldberoemde Niagara Wa- lervn! en de daarover gebouwde Groole Hangende Brug dc grootste merkwaardigheden van natuur en bouwkunst) to hczigligon. De brug is 822 voelen lang, hangt aan 4 groote ijzerdraden knbels, twee honderd en vijftig voeten boven don bruisohoiiUon afgrond. Landverhuizers worden op dezen spoorweg niet als haringen mgepakt—gelijk het op hel Meet Erie va rende atoombooten geschiedt—maar uomeii plnata op gciimi.kclijke en luchUgo wngciis en rijdcu Zonder oponthoud naar Chicago- enz. Biljetten ran Rochester voor dc gnnsclio rein zijn 1 het kantoor, digt hij het station te verkrijgen. H. DIJK EM AN. Hn0fd-Agcnl ALBERT GEERJ.INGS, Locaal-Agent, rij en onbelast zijn,—iets hetwelk voor 1 land eene zaak van veel gewigl is. alvorens zij deu koop «luiten. Mijn Kantoor i* in hel groota "Brick Huis", twee trappeu boog. F. G. DEVILLE, Fabrikanten en Handelaren in 't groot van ALLERHANDE SUIKERGEBAK, Tevens handelen wij in KINDERSPEELGOED. NOTEN in soorten. KOZIJNEN. KRENTEN, CI TROENEN, en CHINA'S APPELEN. SHF.80TOAN, J- QUINTUS, 16 April 1853. Netari* 4r Zaakictmmemer. 1855. DJ3qf)deli(i{$ci)e Dliiwk. 1S55. 1855 1 Donderd. 2 Vrijdag. 3 Zoturdag 4 Zondag. 5 Maandag 6 Dingfidng 7 Wnensd. 8 Donderd. 9 Vrijdag 10 Zaturd. 11 Zondag 12 Maandag 13 Dingsdng Opo. OND, V. M. li. M. 6 33 4 54 f. 34 4 53 C 3G 4 .*>1 (5 37 4 5(1 6 38 4 49 6 39 4 48 6 41 4 47 C 42 4 4'. 6 43 4 41 C 44 -1 4.3 C 46 4 12 6 17 4 41 C 48 4 40 6 49 4 33 6 51 4 39 NOVEMB. Opo. Onp. U. M U. M. I 16 Vrijdag 6 52 4 3n I I 17 Znterd. C 53 4 37 j 18 Zondng 6 54 4 .36 1 19 Maandag 6 56 4 33 I 2« Dmgsdag 6 57 4 34 21 Woensd. 6 4 34 22 Donderd. fi 59 4 33 1 23 Vrijdag 7 0 4 .33 I 24 Zaterdag 7 2 4 32 25 Zondag 7 3 4 32 26 Mmm.ifig 7 4 4 31 27 Ding-dug 7 5 4 .31 i 08 Woensdag 7 6 4 30 1 29 Donderd. 7 7 4 30 j 30 Vrijdag 7 6 4 29 I. Lnltato kwartier 'aavonds ten 0 ure 10 min 9. Nieuwe maan Vavonds ten 2 are 24 mïn- 16. E«r»to Kwartier avonds ten 6 ore 7 min. W9. Taffi» «mu '«avonds ten 3 a:« 44 mitt CLEMENT'S LINIE. Dp Sloombonlen welke deze koer» bevaren, de ARCTIC en de TRAVELLER, zullen vnn deze l ven nnar Chicago vertrekken, icderen avond ten 0 ure "als liet weder 7.ulks toelaat." De gezegde linie fkoere) Maat in verbinding Chicago met den Michigan Central «"Michigan South ern Spoorweg, W. F. TIBB1TS. Ticket Agent. J. F. KIRKL AND, Freight Ageu Cigarewl Cigaren! A. F. KORXRICIf, Ifoek ran dc Achtste Straat S? Pcnnryhania Avenue. Heeft eene groote hoeveelheid uitmuntende Ciga ren vnn eigen fabriknat. zoowel al» geïmporteerde, dié hij in 't klein of bij de kilt tot lage prijzen wenecht te verkoopen. Bkrtoygm, 97 Mf 196». 30 LOGEMENT IK nET 'Dcntsdjcn Ljaus' MARTIN ARMBRUSTER, lo «toomboat landing, •f Sheboygan. KAARTEN VAN WISCONSIN. dilo VAN It)WA. J 50 Cento. HANDBOEK VAN WISCONSIN. 25 Cento. SCHRIJFPAPIER BIJ DE RIEM, dito BIJ HET BOEK OF VEL To bekomen bij den Uitgever deze». 286 tf Verkoopt en repareert allerhande soorten van KLOKKEN. HOROLOGIEN EN GOUD- ZILVER IVERK. Hij betaalt contant geld voor 01ut goad en xilver. 9é»V SHEBOVOA», WOB. DE WESTELIJKE SPOORWEG, DOOR CANADA. Van den Niagara Waterval naar Defcxnt, snelst* reis-ge- welk* de goedkoopste, zekerste Ingonlit'id biedt I..»., DETROIT, CHICAGO. ST. LOUIS. GALENA, hoots westje*. CHICAGO wor- Tiisschen NIAGARA FALL! wage 1 -IccIlL' no.,I v eld. EAT IJZER WAREN. De oiidcrgeieckenden, dankbaar jegens hunne vrien den en 'l publiek voor hunne vroegere milde begunstiging zullen, door 00110 strikte attentie op hunne zaken en eer verlangen om voldoening te geven, trachten zich hun ver trouwen en begunstiging verder waardig te inaiccu. Onze voorraad is do grootetoin dozo plaatoon expresse- lijk voor de zo markt uitgezocht, 011 daar wij zelve onze Blikken- en Koperen Waren vervaardigen,zoo willen wij Kleine winsten cn veel verkoopen is ons motto. )nze voorraad beslaat gedeeltelijk uit eene groote ver scheidenheid van Kook-, Kamer- cu Plaatkagchels; alle artikelen van Blik, Koper en Pnndock voorradig of vol gens bestelling gemaakt. Spijker», Glas. Messen, Vorken, Bijlen. liomveéleti. Schoppen, Spaden. Hooivorken.Log Kettingen, Ketels, Haudbijltje», Hnudzngon, Zcissen, Tinnen-en Houten-waren eu Vaatwerk. Shobovgaii, 6 Juuij 1854. G A E R TN E R GEELE Co. 282 tf te RocnzsTzn, N. Y. P. A. L0ESCDER, Commissie-, Expeditie- m Wisselkantoor. 70 Greenwich Str. -«3, Napoleon Wharf, New York. Quebec. Vervoer van Pasmmcn Yo-l 'oord Amerika. Verroer van Passagiers nnar het Westen, van New York af meiden Hudson rivier Spoorweg ovor Al bany naar Bulildo cn van daar op verscheidene we gen, of per stoomboot, of por spoortrein. Quebec af door middel van de pojtoclieeps- linie naar Toronto, Hamilton en Lewiston, en dan per spoortrein naar nlle dooien des westen», i het Uitbetaling van gelden tot nen bedrag naar verkie zing. vin S 5 en hooger, in nlle deelen van Dnilseb- land en Holland, zoo als bet hellen vou Erfenissen of hei incasseren van luidere gelden. Vervoer van goederen en pakknadje van en naar Europa. p. a. LOKSCHER. Bestellingen worden in Fheboygan door don lieer AUG. POTT, agent, aangenomen. tf 281 L T. DIESTELIIOltST,^ Zadelmaker, Rcgt tegenover de Brick Blok, Sheboygan, Wis. Heeft de eer zich in de gunst de» publiek» santé bevelen. Alle soorten vau fijne eu gewone Zadels, Careelen A Paardentuig *'jn. _-Bm 'oofbanden ef weiden prompt en goed T flHF. WI tf afl'-goe». dnt brig» da.-iromircm 7eideu, door dc uitwerkselen bij de proef neming. meer dan vc wezen'ijkt i«. Door derzelver linigtigeii invloed op do ingewnndor zuiveren zij bot bloed en zetton liet tot eene gezond, werking aan: zij nemen dc verstoppingen vnn iiuiag darmen, lever eu nndrre organen des llgeltnams weg iinnne ougeiegeMo werking lol dc gezondheid terug voerende, en. wanr zij ook be-tnnn, zulke afwijkingen di« do eereto bron van ziekte zijn, hei «tollende. DR. JAMES C. AVER, PructiMili Analytisch Scheikundige LOWELL. MASS. Prijs 25 cents de doos. Vijf dozen voor $1,00 Wordt vorkochtdoor W*. F. P WIES te Shebovgan. LAKE (t IIOi'KINS te 3lilwaukie, eu hij nlle "Apo thekers iu allo plaatoen. y 2f G. VAN STEENWIJK, Consul tier Nederlanden MICHIGAN, WISCONSIN et, MINNESOTA. Hewport, Sank County, Wisconsin, Het Nedorlandsche publiek in bovengenoemde lan den wordt hiermede verwittigd, dat nlle officiële naar Europa to verzonden stukken, ton eindo bij het be stuur of bij dc regtbankeu in Nederland van kracht te zijn, door den Consul moeten zijn gelegaliseerd. 1855. NEW YORK MISSISSIPPI LIJN, Eigenaren HUGH ALLEN Sc, CO., 105 Broad Strest,New York. JOHN ALLEN Jr. COBuffalo. Voor vracht vervoege men zich bij Huon Alt.kx, ------ It. L. Howklt., I. II. S. Uui.nr.rt. - - - - F. S. Pekkinb, 105 Broad Street, (beneden vloer) Now York. Merk ,0*0 goederen "N. Y. MISS. LINE." Dagc- hjkBche verzending. Pier 4, Broad Street, New York. Kooplieden in bet Westen Vmuien lang* de. ze lijn hunuo goederen van New York verzenden. lovende eene prompto en civiele bediening. 280 tf. TE KOOP! Omtrent 150O Akker»uitmuoienri goed BOSCH- LAND,gelegen in town 13(Wilson) Range 23bene vens eene groote menigte BOUWLOTTEN iu <h Stcd Shebovgan. Te bevragen bij WARREN SMITH, 16 April lew. H. Ach tor h« Po*tkaa!oor. ELECTRO- CHEMISCH AROMA, ECHT H0LLANDSCH KRUIDEN B1TTE1, TT WEE joren zijn voorbijgegaan «odort de invs*- ring vnu dnt onselint haar griicccmiddel in d« Fsv- tcnigde floten. Gedurende dien tijd heeft bet s«>sa arrncK vf.rkueokk »l» ze» midzsl TEGEN KOORTS, BLINDE EN VLO EIJ EN DE AANBIJEX. Velen onzer wanrdigste burger» erkennen dessslb wonderdadig vermogen i" alle oiipa6selijkhsd«z vu MAAG EN LEVER, aw ze» ut tf.erkracut h>:hptfi.le»d middzl, «Int nimmer geevennnrd is, want de verligling w*lk« hol verschaft in alle gevallen vnu ZWAKHEID OF SLAPHEID VAN ELKB soort isJLijna oogenhlikkehjk. IN ZENUWACHTIGE EN RHEUMATIEKK ongesteldheden heeft hel zich in ontelbare g*vall*« 7.eer weldadig betoond, en iu audere eene b».lisle har- stelling voortgcbrogL AI» uitstekende g-peesheeren het vooraebrijvea ea zonder aarzeling hunne pr.tioulen aanbeval*», kaa- nen wij voilig ophouilcu te twijfelen en gratig das- ze Ito deugden voor ons zeiven beproeven. LEEST! LEEST! LEEST! AaR Vrienden en Landgenooten. Verzocht zijnde getuigenis te geven weg*»* B**r- have's Hollnndsch B'dor, zuo wil ik hier aan vald**», en dit middel ton gehruike nauhevelen. aan al di*g*»*a, welke lijdon aan maagkwalen of ongesteldheden, aik 4» innag voortkomende, wanr ik mij ook ongeitold asa gevoelde en wel door eene koude in de nissg ontstsss- dc, zoodot spijsverteering ophield en ik ook- gr*o ging (01 spijs of drank meer gevoelde: ook wu aiij d» gal door bel bloed rersjireid, zoodat ik geheel ong*st*U werd. Don, nnn do advertentie vnu hel Hellsndsah Bitter denkende, en daar lezende dat alle uit d* aaag voortspruitende kwellingen enz., met dit middel g*a*- zen kunnen worden, zoo nam ik ook dit t* baat. *f het mogt dienstig zijn tot herstel, en dit ontwaard* ik na de 2 a 3 ecrsie lepel» «ol daarvan lo gebruikaa, «a hij verder gebruik voelde ik inij ook van dag tsl dag ha ter, tot dat ik de geheel* fiesoh uilgel.ruikt had »**b do mij toen ook geheel hersteld, zoodal dit middel vd ten gehruike is nnn te prijzen, wanneer mts daas te- hoefte san heeft, volgens opg-ve ill d* adv*rlaatis; hoewel dit middi-l nu wel *U dn middelijk* MRiik ter geue/ing heeft gediend eu beschouwd knn wordaa, is het de ware oorsprong der gene/ine niet. w«lka alUaa hpatnst door bet bestuur van dien God, in wiana haad ou» leven, den adem en nlle dingen zijn: want )l<j*ll*«a i» het die ziekten en ook weder gezondheid scheukt. Sheboygau, Wis, 311 Nov. 1853. JACOB RlNSM WEDER EEN GETUIGENIS. Ter imuprii/.iue vnu tiet gebruik van IIozzhsv»'* JIOLLANDSCH BITTER schrijft men ou« uit Graad Rnpuls. vnu 19 Junij 1853: "01176 In ml gr 11001 Pirter Donr heeft mij verzocht IJ tor vermelding in d*a Nieuwsbode te herigten, dm hij dooreen* fieseh t* ge bruiken zich geheel hersteld gevoelt van rij»* kaart*. «Ifclite spijsverteringen lusteloosheid, waar aas bij dit voorjnar long gesukkeld lierfi. P. Dane is dsmthsar ja- ceuv den Opper-Medicijnnieestcr en Dr. Raarhav», *a wil lang» dezen wee zijne lsndgenonlen apwahka* ast bij noodzaak een dollar voor eene fieseh t» wagaa." HET HOLLANDSCH BITTER Heeft wederom cm- groote genezing bewarkt: Ba vrouw vnn Pieterde Witte, wommchtigin town llallaad, Slieloygnn County .Wis., leed zoodanig sou reu»» wak- kc man-r, tint zij liorgenaRinil geen voedsel kaa vardra- gen on dien ten gevolge doodclijk zwak en zieV ward. Zij wit» eenigen tijd outlrr geiieesltntidige bt-habdsliag, il.tcli vend geen linnt daarbij. Eindelijk kocht hij, dal zijne vrouw ruim one maanden aan die kwaal ga leien had, lor ditikhnrij vnn dm Nieuwsbode «ene flssch vnu Hoiiuhavk's Mnltmulsch Bitter, en slechts (was da gen had zij (ianrvao ingenomen, ol zij kon rosd» «tas xicli ua hei gabrnik e llrscll rolkoil n hersteld. Shchoygan. 22 Aitgs. 1854. Een nantal nudc-o wonderharr genezingen dosr bat gebruik van dit Hollnntlnch Bitter koudon hi»r aanga- hnaltl, or de aandacht mijner landgenooten ter rassr- tlere aanprijzing op de getuigenissen van aan assist geloofwaardige menscheil gevestigd worden,iodia» asija bestek zulke gedoogde. Wordt verkocht door den eigenaar Benjamin Pag». Jr.. Apotheker aan den hoek dor 3de en StailhSald straten, Pittsburgh. I'n. Prijs 1 per fletch. WAARSCHUWING. De groote nfi'ck van dit aangenaam aroma hssA tut vele ntiinnnkfcls anuh'iiliiig gegeven, waarraar Ito publiek zich w.-ich'.nn moet. Gunt niet «vertol hat koopen vnn iets ander», voordat gij Bof.riiavc** Hot-. I.ANsctt niTTV.u gortl beproefd Itol'l. Eeoo fl*«eh 1*1 voldoende zijn 0111 tl te overtuigen, hoe oiianidig var het al tlte nmnauksel» overtreft. Het wordt verkocht voor 1 de fieseh, of zoa flat- «chcit voor 5, door de eigenaars BENJAMIN PAGE. J*. A. Ca. Apolhekera, Scheikundigen an Dreagi't*» to Pittahurgh, Pa. Is ook te verkrijgen hij J. Quiktcs, hoofd-agaat vaar Sitehoygnn County, nan wielt men zich uit ander» H»l- laiidscite noderzettingeu in Wisconsin, Michigan af Illi nois lot liet bekomen van agentschappen galiav» t» melden. Alsmede bij J. R. Muixcn, Holland Sbabavgaa Ce. NOTARIS AMBT. De ondergctcekendo door den gouverneur daiaa Staal ol bet ninbl von OPENBAAR NOTARIS, roniderendo tc Sheboygau, benoemd zijnde, heeft d» »»r aan hot publick bekend te maken, dat hij gemagligd i» tot het schrijven cn legaliseren van Eigeudomsbewijzen, (deeds en mortgages,) Contracten, Testamenten, en alle andere stukken vnn Notariêlon aard. Ook belast bij zich niet het opmaken in wattigau vorm, en het verzenden van allerhande atukkau, wel ke men door tusscheiikoniNtcenH Nederlandschea Caa- aula of regtolreeks nnar de Nederlanden wil aandaa, ter verrigting van familie zaken, enz. in hel oade Va derland. Sheboygan, 8 Maart 1854. J. QUI NT L UITVERKOOP. De ondergeleokondo maakt hierbij aan zijn» h«- guueiigers eti allen, diu eonon goedkoopen en vaar- dechgen konp sluiten willen, hoki-nd. dei hij eadart den 2 April zijnen gnuschen voorraod goederen vaar '•CojIi" legen kostprijzen uilvorkoopt. Shebovgan, 3 April 1855. 14 tf. A. P. LYMAN. üAgcittcn uoor ben Nicnrosboïic. De volgende heeren zijn zoo vriendelijk het agaaltab op zich te nemen, iuteckeningk-geldcn tooi dit blad t autvnngen cn met dc nomen op te zondan: De lieer A. Stokdijk, Amsterdam, Wiraaaaia. ■1 A. J. Hillebrnnds, Oosibutf, dit». G. P. Follzer, Slleboyptro F»li>. D. J. Doornink, Milivnukie, Wi». J. Verstegen, Little Chute, WI». John Wigmnii, tc Grien Boy. J. Landoal, Allo. Fond du Lee C»B»ly. II. van der Kolk. Chicago. S. Osinga, Bine Island. Illinois. F), van der Slolpo, Alhntty. N. Y. J, J. Sclirncder. 12 Bible iloua», Aater Place. New York. A. de Vos, Az. Rochester, N. T. N. W. A. v. C. Sinallonburc, Bufl'»l< R. v. H. Lnbherton. Lencaster. N. T. J. Anijs. Pnteifon. enz.. New Jeriay. H. Ochsner, Cleveland, Ohio. W. Bijl, Cincinnati. J. van do T.iiijster, Holland. Mi*h. J. vnn den Hoek. Zeeland. Mich. J. Hoedrmnker, Kalsni*zoo. dit». L. Dooce, Grand Repids, dito. H. Ho per». Peil», 'own. J. van Aurto'i». St. Loni» J. Stnlcn, Philadelphia. Pa. rtT" De alionnements-prij» 'op den Nieuwsbod* 1* chtoTWFF, DOLLARS per jaar. ot omtrent vinn ce»T» per week! Zij die wenschan in te techaneu. hebben zich slecht* bij de «genten »«n rr-eldo» of het geld u goede bankbiljetten j in eenen bnef te «lm- i,die franco moet nezonden «orden «nn J. QU1KTU8, Shettoyséjs Win.

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1855 | | pagina 4